Motivation for ansøgningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation for ansøgningen"

Transkript

1 Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte udviklingsinitiativer arbejdes her utrætteligt på, at familierne oplever, at de møder én sammenhængende kommune, som yder relevant service, rådgivning og støtte på tværs af fagområderne (Se bilag 1, side 5.) Med denne ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ønsker Tønder Kommune, at indgå i et tæt og forpligtende partnerskab med Socialstyrelsen. Vi mener, på alle, planer, at timingen er perfekt, fordi projektets formål ligger fantastisk i tråd med nogle af de strategiske, strukturelle og organisatoriske forandringer, som vi netop nu er i færd med at gennemføre. Vi ønsker med vores deltagelse i Tidlig Indsats Livslang Effekt at bidrage til udviklingen, og realiseringen af initiativer, som målrettet opfanger de mest sårbare børn/ unge og familier tidligst muligt. Vores mission for at nå dette mål, er bundet op på to overordnede grundideer, som også skal være omdrejningspunkt for arbejdet inden for rammerne af Tidlig indsats - Livslang Effekt. 1) Helhedsløsningen med en organisering i tværfaglige decentralt placerede kompetenceteams, med kobling til en central enhed. Denne organisering skaber mulighed for at arbejde med borgernær forebyggelse lokalt og skabe synergier i de tværfaglige teams. 2) SKO modellen. Samarbejde, Koordinering, Optimering. Vi vil dyrke og styrke samarbejderne i mellem relevante afdelinger i den kommunale organisation. Vi har viljen til at udfordre den traditionelle silotænkning og besidder modet til at arbejde for en nedbrydelse af eksisterende sektorielle fagstrukturer, så der skabes effektive og helhedsorienterede forebyggende indsatser, på tværs af fagskæl og lovgivning. I 2010 initierede Tønder Kommune arbejdet med den såkaldte Helhedsløsning på Skole og Dagtilbudsog Børne og Unge området (Se bilag 2). Den overordnede vision for Helhedsløsningen er, at der for alle kommunens børn og unge er en rød tråd fra 0-18 år, og at den skal rumme alle børn i spektret fra almenområdet til specialområdet. Nogle af de afgørende overvejelser der lå bag Helhedsløsningen var, hvordan organiserer vi os tæt på børnene og familierne, så den tidlige indsats og tilstedeværelse i lokalområdet kan styrkes. Heraf besluttede man at Børn- og Unge-området skulle omorganiseres, så relevant 1

2 fagpersonale skulle flytte ud i decentrale kompetence teams, og have fast base på fem af kommunens skoler. De tværfaglige kompetenceteams på skolerne består af Sundhedsplejersker, PPR-medarbejdere (psykologer, tale/høre-konsulenter, fysio-/ergoterapeuter), Socialrådgivere og UU-vejledere (se bilag 3 ). Formålet med denne organisering er at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger og Børn- og Unge-medarbejderne, og samtidig skabe rum for faglige synergier i teamet, omkring børn og ungeproblemstillinger. For at sikre fagligheden og ledelsesmæssig styring af de fem decentrale kompetenceteams, er der også blevet etableret en central enhed, bestående af ledelse, administration og en række faglige specialister. Den centrale enhed er også ansvarlig for udviklingsprocesser. Vores nye organisering blev en realitet i august måned i år og vi betræder dermed aktuelt meget nye stier, hvor vi har skabt grundlaget for at arbejde målrettet og lokalt med forebyggende arbejde. SKO-modellen udtrykker en ambition og et ønske om at gå nye veje i den kendte kommunalorganisatoriske struktur. Vi vil styrke Samarbejdet mellem afdelingerne Børn- og Unge, Skole- og Dagtilbud, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, og Kultur og Fritid, vi vil effektivisere Koordineringen af vores vidensdeling og Optimere de helhedsorienterede indsatser, som er målrettet vores børn/unge og familier (Se bilag 6). SKO-modellen omfatter, at vi ser på tværs af skel og forsøger at finde nye løsningsmodeller og initiativer, som ikke begrænses af sektortænkningen. Projektets Formål: Projektets formål er at skabe et koncept som sikrer, at de nødvendige rammebetingelser er til stede, som opfordrer til tværfagligt samarbejde og vidensdeling i et forebyggende perspektiv. Udgangspunktet skal være den nye organisering med de decentrale kompetenceteams og koblingen til den centrale enhed (Helhedsløsningen) og SKO-modellen. Projektet skal understøtte: At samspillet mellem en række professionelle kompetencer kan skabe grundlag for nytænkende, forebyggende indsatser. At der skabes vilje til implementering af evidensbaserede tilbud ved at styrke den vidensbaserede kultur i kommunens indsats. En markant styrkelse af samarbejdet mellem relevante kommunale afdelinger for at sikre en mindre indgribende, og en mere effektiv forebyggende indsats over for hele familien. 2

3 Et øget fokus på forældrerollen, så flere belastede forældre bliver i stand til bedre at støtte op om og tage ansvar for deres børns trivsel. Karakteristik af nuværende indsats konkrete initiativer og indsatser Den nuværende indsats på Børn og Unge området er formuleret i følgende fem fokusområder, jf. Den sammenhængende børne- og ungepolitik, som vi i disse dage er ved at lægge sidste hånd på. Politikken opstiller en række konkrete mål for arbejdet på det samlede børn- og ungeområde i Tønder Kommune (Bilag 1): Tidlig indsats: Udviklingsinitiativer som er, og vil blive igangsat har stor fokus på styrkelse af det tværfaglige forebyggende arbejde. Inklusion og Fleksibilitet: Tilbuddene til de enkelte børn og unge udvikles og tilpasses løbende, således at flest mulige børn og unge kan bevares indenfor almentilbuddenes rammer, således at der bliver større fleksibilitet mellem visiterede ydelser og forebyggende indsatser. Forældreansvar: Stort fokus på at understøtte forældrene i at løfte deres ansvar som rollemodeller. Vi vægter et konstruktivt samarbejde højt, hvor forældrenes oplevelser og fortolkninger løbende inddrages. Samarbejdskonstellationer: De interne og eksterne samarbejdskonstellationer skal kontinuerligt udvikles, således at familiernes møde med de forskellige afdelinger bl.a opleves som koordineret og målrettet. Effekt: Der opstilles fremadrettet klare mål og forventninger til positive forandringer, samt større medejerskab over de økonomiske aspekter i udvalgte indsatser. Indsatser De beskrevne fokusområder afspejler sig i de konkrete tilbud i Børn og Unge-afdelingens Ydelseskatalog 2014, jf. Servicelovens formål, som giver et overblik over de støttemuligheder, der tilbydes børn og unge i alderen 0-23 år og deres familier i Tønder Kommune (Bilag 4). Vi arbejder vedvarende på, at de udsatte børn og unge kan bibeholde en tilknytning til deres familie samt at tilhørsforholdet til daginstitution, skole eller fritidsaktiviteter styrkes. 3

4 På bilag 5 ses Tønder Kommunes ydelser i relation til indsatstrappen. Det fremgår af modellen, at den største del af ydelserne er placeret i kategorierne Hjemmebaserede indsatser. Vi ønsker at bevæge os ned at trappen, således at langt hovedparten af indsatser er placeret i kategorien Forebyggende indsatser. Initiativer Udover de beskrevne tilbud i Ydelseskataloget, er der også igangsat nogle konkrete forebyggende initiativer/projekter, som tager fat i nogle af de tungeste problemstillinger, vi oplever blandt kommunens børn, unge og forældre. En God Start Sammen En God Start Sammen er en forebyggende indsats, som støttes med projektmidler fra Sundhedsstyrelsen, hvor der tilbydes et forældrekursus for kommende forældre. Forløbet strækker sig over 11 gange. Første gang er 8-6 uger før fødslen, og sidste gang når barnet er fyldt 2,5 år. Forældrene mødes med fagprofessionelle i et åbent og afslappet forum, og forældrene deler erfaringer med hinanden, og modtager råd og vejledning fra de fagprofessionelle, således der kan skabes en blød overgang fra graviditet til rollen som nybagt forældre. Stjernestunder Stjernestunder er et forsøgstilbud, som er en del af samarbejdet mellem Børn og Unge og Social- Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen, der henvender sig til forældre, som er tilknyttet kompetencecenteret. Forældrene har børn under skolealderen, og kæmper med andre udfordringer udover ledighed. Formålet med tilbuddet er at afprøve Stjernestunder som en metode og model, der i særlig grad inddrager, og anerkender forældrene og deres betydning for barnets sundhed. Derudover styrkes forældrenes kompetencer til at drage omsorg for barnets sundhed, så de risici som påvirker eller truer barnets sunde udvikling kan reduceres. Godt for mig Godt for mig er et projekt med fokus på overvægtige børn i alderen år. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og er forankret i Tønder Kommunes Sundhedspleje. De overvægtige børn deltager i et gruppeforløb over 8 mødegange, hvor der er arbejdes med selvværd, motion, kost og samvær. 4

5 Talent for sundhed Talent for sundhed er et tilbud til overvægtige unge mellem alderen år, der foregår i Tønder Ungdomsskole. De unge får mulighed for, at bevæge sig på andre måder, og indgå i nye sociale sammenhænge, samt lærer om sundere spisevaner. Dialoggruppemøde En gang månedligt mødes en tværfaglig gruppe af nøglepersoner fra Børn og Unge, Jobcenteret, Skoleområdet og PPR, for at gennemgå socialsager med unge, der ligger i alderen 15 ¾ - 17 år. Formålet er at skabe de bedst mulige betingelser for, at denne unge kan få en smidig overgang til voksenlivet. Socialrådgiveren fremlægger sagen og de planlagte aktiviteter i handleplanen. Ovennævnte initiativer er alle forankret i Børn- og Unge-regi. Vi ønsker fremadrettet at få et skabt et overblik over de samlede initiativer og indsatser, som iværksættes i de øvrige af kommunens afdelinger. Som partnerskabskommune i Tidlig Indsats Livslang Effekt, vil vi få mulighed for at få det samlede overblik over ydelser og indsatser i hele kommunen, hvilket er et stort ønske. Tværfagligt samarbejde: De grundlæggende tanker bag SKO-modellen bygger på, at det tværfaglige samarbejde omkring udsatte familier og børn/unge har gode udviklingsmuligheder. I Tønder Kommunes afholdes der på ugentlig basis fagchefmøder i Børn og Skoleforvaltningen, hvor fagcheferne fra Børn og Unge og Kultur og Fritidsområdet (ét resort-område) og Skole og Dagtilbudsområdet mødes med direktøren for forvaltningen. Der er allerede nu et stærkt og veludviklet samarbejde imellem Børn og Unge og Skole og Dagtilbuds-afdelingerne, hvilket også er drivkraften bag udmøntningen af Helhedsløsningen, og oprettelsen af de tværfaglige kompetenceteams. I samarbejdet med de øvrige kommunale afdelinger, der er i berøring med familier og børn/unge, særligt vores Social, Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen ønsker vi at få et klart og overskueligt billede af, hvordan vi parallelt er i berøring med borgerne. Der er stor politisk og administrativ vilje til at styrke samarbejdet så vi kan målrette og samtænke vores ideer og initiativer, og dermed sikre, at familierne oplever kommunen som en sammenhængende organisation, hvor indsatserne omkring familien er velkoordinerede og målrettede. Et mere systematiseret samarbejde skal på sigt styrke de udsatte forældre i at tage aktivt vare på eget og deres børns liv. 5

6 Med det styrkede tværfaglige samarbejde vil det også være muligt, at effektmåle de iværksatte indsatser bedre. Organisering i Børn og Unge Som partnerskabskommune i Tidlig Indsats Livslang Effekt vil projektet blive forankret i Børn- og Ungeafdelingen. Den overordnede organisering af Tønder Kommunes Børn og Unge afdeling fremgår af organisationsplanen bilag 7. Afdelingens arbejde baseres på BUM-modellen (Bestiller/Udfører/Modtager), hvor Myndighedsafdelingen bestiller ydelser/leverancer af Foranstaltningsafdelingen. Oversigten og organiseringen af de forskellige tilbud og ydelser som tilbydes borgerne kan ses i vedlagte bilag 8.. Der er et meget tæt samarbejde mellem lederne for Myndighed, Foranstaltning og PPR i Børn og Unge. På ugentlig basis afholdes ledermøde, med Fagchefens tilstedeværelse, hvor der træffes såvel strategiske beslutninger, som beslutninger på sagsniveau. Der arbejdes kontinuerligt med at sikre at børnene/de unge får det rigtige meningsgivende tilbud, og at det ligger inden for rammerne af kommunens formulerede Serviceniveau (Se bilag 9). Vurdering af styrkepositioner og udfordringer Vi har på overordnet plan identificeret følgende styrkepositioner og udfordringer i organisationens arbejde med udsatte børn og unge: Styrker God og hyppig kommunikation på ledelsesniveau. Velvilje og et stort potentiale for tværfaglig samarbejde. Bærende organisering med tværfaglige decentrale teams og en central styrende enhed. Forbyggende indsats er et politisk vedtaget strategisk fokusområde. Vilje til forandring og kompetenceudvikling på både medarbejder- og ledelsesniveau. Mod til at gå på tværs af sektorielle og lovgivningsmæssige skel. SKO-modellen. Udfordringer Vi efterspørger en kortlægning af fagområdernes initiativer/indsatser overfor familier/børn. 6

7 De helt nye kompetenceteams (organisering) med mange faggrupper skal lære at arbejde sammen. Der efterspørges et mere formaliseret og effektivt samarbejde de interne afdelinger imellem. Vi ønsker at være i stand til at skabe en overordnet strategi for Tønder Kommunes forebyggende indsats. Vi ønsker et klart billede af den effekt som vores indsatser har. Mangler værktøjer til at arbejde konkret med den forebyggende indsats. Vi oplever, at beslutningstagning ude i de decentrale kompetenceteams er en udfordring, grundet forskellig faglighed. Vi skal sikre ensartethed og niveau (ud fra lovgivningen) samtidig med der skabes plads til lokale initiativer (bl.a. ude på skolerne i kompetenceteams) Central styring og decentral udførsel Projektets målgrupper Projektets primære målgruppe er udsatte børn og unge samt deres forældre. Den sekundære målgruppe er medarbejdere og ledere i de afdelinger, som har snitflader til udsatte børn og unge. Antal forskellige målgrupper Mål på børn/ungeniveau Projektet vil understøtte en realisering af følgende politisk besluttede målsætninger(jf. Den sammenhængende børn og ungepolitik afsnit: Vision og Målsætninger) : Reducering i antallet af dyre enkeltanbringelser uden for kommunen og etablere lokalt funderede foranstaltninger. Styrket tværfagligt samarbejde, som skal sikrer glidende overgang fra ungdomslivet til et selvstændigt voksenliv. Styrket indsats i forhold til at støtte forældre i deres ansvar som rollemodeller, så børnene/de unge udvikler sig til at blive selvforsørgende voksne. Styrket forebyggende indsats over for sårbare familier. 7

8 Aktiviteter og tidsplan Tidsplanen for projektet kommer i høj grad til at tage udgangspunkt i Tidlig Indsats Livslang Effekt s faser, hvor fase 1 rummer en forberedelse af projektets køreplan i samarbejde med Socialstyrelsen. Fase 2 er en halvårlig periode, hvor der arbejdes på en afdækning af de eksisterende indsatser, og identificering af udviklingsmuligheder specifikt for Tønder Kommune. På baggrund af det indledende arbejde i fase 1 og 2, skal der i fase 3 planlægges og iværksættes et sammenhængende koncept, som overordnet kan styrke det forebyggende arbejde i kommunen, og som skal forankres efter projektets afslutning. Vi ønsker at give rum til nye tanker og initiativer, som kan udvikles i samarbejde med Socialstyrelsen, og er derfor ikke fastlåst på konkrete aktiviteter. Vi har derimod identificeret og formuleret en række initiativer, som baseres på erfaringerne fra organiseringen af kompetenceteams, den direkte kontakt med borgerne, og ønsket om et tværfagligt samarbejde. Initiativer som vi vurderer, kan fremme den forebyggende tidlige indsats: Småbørns/treårsscreening for udsatte børn: Vi har et ønske om at iværksætte en screening af småbørn, der af daginstitutioner e.l. er blevet identificeret som sårbare inden det 3. år. Screeningen skal foretages af tværfaglige grupper, sammensat af relevant fagpersonale (som eks. Pædagoger, socialrådgivere, PPR- medarbejdere (psykologer, tale/høre-konsulenter, fysio- /ergoterapeuter) og sundhedsplejersker), så man i samarbejde med forældrene kan få afdækket hvad der skal ske, for at barnets trivsel sikres fremadrettet. På baggrund af denne afdækning skal der iværksættes indsatser, som understøtter barnets trivsel og udvikling, så det på sigt kan inkluderes i folkeskolen. Forældreundervisning: Erfaringer fra bl.a. projekterne En god start sammen og Stjernestunder viser, at der er et stort behov for at styrke indsatsen for at gøre nybagte/kommende forældre klar til at løfte forældrerollen. Vi vil gerne nytænke og videreudvikle de eksisterende indsatser og være i stand til at målrette ydelserne mere mod de sårbare målgrupper Babysimulatorforløb: I Tønder Kommune har vi årligt omkring 50 sårbare/unge der bliver gravide. Der er markant fokus på, at vi skærper opmærksomheden heromkring, dels for at undgå aborter og (tvangs)anbringelser, dels for at forhindre at børn får postmature skader. Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Aabenraa og Svendborg, peger på, at frivillige babysimulatorforløb for unge, der ønsker at blive gravide, har en stor forebyggende effekt. Vi har indkøbt en babysimulator og er i færd med at planlægge, hvordan forløb skal organiseres og udføres i Tønder. 8

9 Kompetenceløft til kompetenceteams: Her vil være fokus på kommunikation, samarbejde og rollefordeling. Selvom de nyetablerede kompetenceteams kun har været samlet i en kort periode, er der allerede tegn på, at fagpersonerne i de forskellige teams har behov for hjælp til at få styrket samarbejdet og kommunikationen i gruppen. Målet er at få de forskellige faglige kompetencer i spil på en meningsfuld måde, så de ønskede effekter kan realiseres. Coaching Med den nye organisering i kompetenceteams, er særligt socialrådgiverne blevet hevet ud af deres vante arbejdsmiljø. Fra udelukkende at skulle varetage myndighedsrollen skal de nu også varetage en mere konsultativ funktion tæt på borgerne/børnene. Vi tror på, at en rådgiver i øjenhøjde kan åbne op for et bedre og mere konstruktivt samarbejde med borgerne, (hvilket vil gøre det nemmere at igangsætte forebyggende initiativer). Derfor ser vi et behov for opkvalificering af socialrådgiverne i kompetenceteamsene, så de har værktøjerne til at løfte denne opgave. Styrket samarbejde med frivillige og frivillighedsorganisationer: Et af vores helt store ønsker er at kunne udnytte det store potentiale der findes blandt kommunens frivillighedsorganisationer og frivillige generelt, i samarbejdet omkring forskellige problematikker hos børn og familier. Derfor vil det være oplagt at belyse det konkrete potentiale, så kommunens afdelinger og frivillighedsorganisationerne kan gå sammen omkring forebyggende aktiviteter til kommunens udsatte børn og unge. Som beskrevet, anser vi det for vigtigt at have fokus på de eksisterende tilbud sideløbende med at nye initiativer udvikles, således at effekten hurtigst muligt opleves ude hos borgeren. Dokumentation af aktiviteter Med udgangspunkt i de forslag på konkrete initiativer, som vi vurderer, kan fremme den forebyggende indsats på børn og unge området, med tanke på, at disse initiativer endeligt udvikles i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, så foreslår vi, som dokumentation af aktiviteterne. Opsætning af konkrete effekt- og resultatmål for de forskellige initiativer. Registrering af hvor mange fra målgrupperne som gennemfører de igangsatte initiativer Halvårlige vurderinger af initiativerne på baggrund af opstillede milepæle, således at det bliver muligt at korrigere undervejs. Gennemførsel af interviews og spørgeskemaer-undersøgelser med de involverede indenfor de forskellige initiativer. 9

10 Beskrivelser af processerne fra ideudvikling til gennemførsel af aktiviteterne Dokumentation af resultater på organisationsniveau Ønsket med projekter er som beskrevet, at fremme den tidlige indsats ved, at styrke det tværfaglige samarbejde, og gearer organisationen til at udnytte de potentialer, som findes i de decentrale teams. Et forslag på, hvordan dette kan dokumenteres kan være gennem fokusgruppe-interview af de decentrale teams, og gennemføre tilbagevendende interviews gennem projektet, således at aktiviteternes effekter løbende kan monitoreres og dokumenteres. Herudover vil udviklingen i fordelingen af børn og unge i indsatstrappen kunne dokumenteres gennem ledelsesinformationsmaterialerne. Vi ønsker dog mere præcis, at udvikle projektets konkrete aktiviteter, succeskriterier, milepæle og målbare effekt- og resultatmål i tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Organisering og ledelse Udvælges Tønder Kommune som partner i projekt Tidlig Indsats Livslang Effekt vil forankringen af projektet, som tidligere nævnt, ligge i Børn og Unge-afdelingen, hvor projektejer bliver Fagchef Henrik Mølholm. Herudover tilknyttes en styregruppe og arbejdsgruppe, som blev nedsat medio August Sammensætningen af styregruppen og arbejdsgruppen afspejler SKO-modellen (Bilag 6). Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børn og Unge, Skole og Dagstilbud, Sundhed og Arbejdsmarked og Kultur og Fritid som en del af den helhedsorienterede tankegang. Arbejdsgruppens opgave vil være at udvikle og planlægge aktiviteter i samarbejde med den decentrale enhed, de decentrale kompetence teams og Socialstyrelsen. Styregruppen består af fagchefer fra Børn og Unge/ Kultur og Fritid, Skole og Dagstilbud, Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Deres opgave vil primært bestå i at lede projektets udvikling, sikring af opbakning, og forankring af projektets resultater og effekter i de enkelte afdelinger. Formanden for styregruppen er fagchefen for Børn og Unge/Kultur og Fritid. Organisationsdiagrammet for styregruppen og arbejdsgruppen fremgår af bilag 10. Politisk blev projektansøgningen behandlet på direktørniveau den Projektansøgningen er blevet forhåndsgodkendt af Børn- og Skoleudvalget, men vil blive endelig godkendt i oktober måned. Således er den politiske opbakning og forankring fremadrettet sikret, og man imødeser på alle niveauer 10

11 med spænding, om Tønder Kommune udvælges som Partnerskabskommune. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Det er altafgørende for Tønder Kommune at implementeringen af projektets koncept drøftes og undersøges løbende i projektperioden, for at sikre bedst mulig overgang til drift efter projektperiodens udløb. Der er en klar politisk og administrativ forventning om, at konceptet bliver en integreret del af kommunens helhedsorienterede indsats overfor sårbare familier og udsatte børn og unge. Det er styregruppens ansvar at medarbejderne på deres respektive områder tager medejerskab for de forandringer som projektet/konceptet medfører og at der løbende udvikles nye initiativer, der støtter sig op ad den strategi og filosofi, der kommer til at ligge bag de nye initiativer. Både politisk og ledelsesmæssig er man villig til at investere de fornødne midler til kompetenceløft og vedligehold/udvikling af forebyggelseskonceptet, hvis det foreligger veldokumenteret materiale, der peger på væsentlige skridt henimod at nå de politisk formulerede målsætninger. 11

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017

Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017 Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017 2 FORORD I de tidlige år af et menneskes liv i barndommen og i ungdommen skabes de værdier, kompetencer og relationer som er grobunden for

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge Styringsaftale 2015-2018 Børn og Unge Godkendt i Direktionen 18. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer...4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring...

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier Erfaringer fra Projekt Familier på vej i hele organisationen Implementering af ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere