Motivation for ansøgningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation for ansøgningen"

Transkript

1 Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte udviklingsinitiativer arbejdes her utrætteligt på, at familierne oplever, at de møder én sammenhængende kommune, som yder relevant service, rådgivning og støtte på tværs af fagområderne (Se bilag 1, side 5.) Med denne ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ønsker Tønder Kommune, at indgå i et tæt og forpligtende partnerskab med Socialstyrelsen. Vi mener, på alle, planer, at timingen er perfekt, fordi projektets formål ligger fantastisk i tråd med nogle af de strategiske, strukturelle og organisatoriske forandringer, som vi netop nu er i færd med at gennemføre. Vi ønsker med vores deltagelse i Tidlig Indsats Livslang Effekt at bidrage til udviklingen, og realiseringen af initiativer, som målrettet opfanger de mest sårbare børn/ unge og familier tidligst muligt. Vores mission for at nå dette mål, er bundet op på to overordnede grundideer, som også skal være omdrejningspunkt for arbejdet inden for rammerne af Tidlig indsats - Livslang Effekt. 1) Helhedsløsningen med en organisering i tværfaglige decentralt placerede kompetenceteams, med kobling til en central enhed. Denne organisering skaber mulighed for at arbejde med borgernær forebyggelse lokalt og skabe synergier i de tværfaglige teams. 2) SKO modellen. Samarbejde, Koordinering, Optimering. Vi vil dyrke og styrke samarbejderne i mellem relevante afdelinger i den kommunale organisation. Vi har viljen til at udfordre den traditionelle silotænkning og besidder modet til at arbejde for en nedbrydelse af eksisterende sektorielle fagstrukturer, så der skabes effektive og helhedsorienterede forebyggende indsatser, på tværs af fagskæl og lovgivning. I 2010 initierede Tønder Kommune arbejdet med den såkaldte Helhedsløsning på Skole og Dagtilbudsog Børne og Unge området (Se bilag 2). Den overordnede vision for Helhedsløsningen er, at der for alle kommunens børn og unge er en rød tråd fra 0-18 år, og at den skal rumme alle børn i spektret fra almenområdet til specialområdet. Nogle af de afgørende overvejelser der lå bag Helhedsløsningen var, hvordan organiserer vi os tæt på børnene og familierne, så den tidlige indsats og tilstedeværelse i lokalområdet kan styrkes. Heraf besluttede man at Børn- og Unge-området skulle omorganiseres, så relevant 1

2 fagpersonale skulle flytte ud i decentrale kompetence teams, og have fast base på fem af kommunens skoler. De tværfaglige kompetenceteams på skolerne består af Sundhedsplejersker, PPR-medarbejdere (psykologer, tale/høre-konsulenter, fysio-/ergoterapeuter), Socialrådgivere og UU-vejledere (se bilag 3 ). Formålet med denne organisering er at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger og Børn- og Unge-medarbejderne, og samtidig skabe rum for faglige synergier i teamet, omkring børn og ungeproblemstillinger. For at sikre fagligheden og ledelsesmæssig styring af de fem decentrale kompetenceteams, er der også blevet etableret en central enhed, bestående af ledelse, administration og en række faglige specialister. Den centrale enhed er også ansvarlig for udviklingsprocesser. Vores nye organisering blev en realitet i august måned i år og vi betræder dermed aktuelt meget nye stier, hvor vi har skabt grundlaget for at arbejde målrettet og lokalt med forebyggende arbejde. SKO-modellen udtrykker en ambition og et ønske om at gå nye veje i den kendte kommunalorganisatoriske struktur. Vi vil styrke Samarbejdet mellem afdelingerne Børn- og Unge, Skole- og Dagtilbud, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, og Kultur og Fritid, vi vil effektivisere Koordineringen af vores vidensdeling og Optimere de helhedsorienterede indsatser, som er målrettet vores børn/unge og familier (Se bilag 6). SKO-modellen omfatter, at vi ser på tværs af skel og forsøger at finde nye løsningsmodeller og initiativer, som ikke begrænses af sektortænkningen. Projektets Formål: Projektets formål er at skabe et koncept som sikrer, at de nødvendige rammebetingelser er til stede, som opfordrer til tværfagligt samarbejde og vidensdeling i et forebyggende perspektiv. Udgangspunktet skal være den nye organisering med de decentrale kompetenceteams og koblingen til den centrale enhed (Helhedsløsningen) og SKO-modellen. Projektet skal understøtte: At samspillet mellem en række professionelle kompetencer kan skabe grundlag for nytænkende, forebyggende indsatser. At der skabes vilje til implementering af evidensbaserede tilbud ved at styrke den vidensbaserede kultur i kommunens indsats. En markant styrkelse af samarbejdet mellem relevante kommunale afdelinger for at sikre en mindre indgribende, og en mere effektiv forebyggende indsats over for hele familien. 2

3 Et øget fokus på forældrerollen, så flere belastede forældre bliver i stand til bedre at støtte op om og tage ansvar for deres børns trivsel. Karakteristik af nuværende indsats konkrete initiativer og indsatser Den nuværende indsats på Børn og Unge området er formuleret i følgende fem fokusområder, jf. Den sammenhængende børne- og ungepolitik, som vi i disse dage er ved at lægge sidste hånd på. Politikken opstiller en række konkrete mål for arbejdet på det samlede børn- og ungeområde i Tønder Kommune (Bilag 1): Tidlig indsats: Udviklingsinitiativer som er, og vil blive igangsat har stor fokus på styrkelse af det tværfaglige forebyggende arbejde. Inklusion og Fleksibilitet: Tilbuddene til de enkelte børn og unge udvikles og tilpasses løbende, således at flest mulige børn og unge kan bevares indenfor almentilbuddenes rammer, således at der bliver større fleksibilitet mellem visiterede ydelser og forebyggende indsatser. Forældreansvar: Stort fokus på at understøtte forældrene i at løfte deres ansvar som rollemodeller. Vi vægter et konstruktivt samarbejde højt, hvor forældrenes oplevelser og fortolkninger løbende inddrages. Samarbejdskonstellationer: De interne og eksterne samarbejdskonstellationer skal kontinuerligt udvikles, således at familiernes møde med de forskellige afdelinger bl.a opleves som koordineret og målrettet. Effekt: Der opstilles fremadrettet klare mål og forventninger til positive forandringer, samt større medejerskab over de økonomiske aspekter i udvalgte indsatser. Indsatser De beskrevne fokusområder afspejler sig i de konkrete tilbud i Børn og Unge-afdelingens Ydelseskatalog 2014, jf. Servicelovens formål, som giver et overblik over de støttemuligheder, der tilbydes børn og unge i alderen 0-23 år og deres familier i Tønder Kommune (Bilag 4). Vi arbejder vedvarende på, at de udsatte børn og unge kan bibeholde en tilknytning til deres familie samt at tilhørsforholdet til daginstitution, skole eller fritidsaktiviteter styrkes. 3

4 På bilag 5 ses Tønder Kommunes ydelser i relation til indsatstrappen. Det fremgår af modellen, at den største del af ydelserne er placeret i kategorierne Hjemmebaserede indsatser. Vi ønsker at bevæge os ned at trappen, således at langt hovedparten af indsatser er placeret i kategorien Forebyggende indsatser. Initiativer Udover de beskrevne tilbud i Ydelseskataloget, er der også igangsat nogle konkrete forebyggende initiativer/projekter, som tager fat i nogle af de tungeste problemstillinger, vi oplever blandt kommunens børn, unge og forældre. En God Start Sammen En God Start Sammen er en forebyggende indsats, som støttes med projektmidler fra Sundhedsstyrelsen, hvor der tilbydes et forældrekursus for kommende forældre. Forløbet strækker sig over 11 gange. Første gang er 8-6 uger før fødslen, og sidste gang når barnet er fyldt 2,5 år. Forældrene mødes med fagprofessionelle i et åbent og afslappet forum, og forældrene deler erfaringer med hinanden, og modtager råd og vejledning fra de fagprofessionelle, således der kan skabes en blød overgang fra graviditet til rollen som nybagt forældre. Stjernestunder Stjernestunder er et forsøgstilbud, som er en del af samarbejdet mellem Børn og Unge og Social- Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen, der henvender sig til forældre, som er tilknyttet kompetencecenteret. Forældrene har børn under skolealderen, og kæmper med andre udfordringer udover ledighed. Formålet med tilbuddet er at afprøve Stjernestunder som en metode og model, der i særlig grad inddrager, og anerkender forældrene og deres betydning for barnets sundhed. Derudover styrkes forældrenes kompetencer til at drage omsorg for barnets sundhed, så de risici som påvirker eller truer barnets sunde udvikling kan reduceres. Godt for mig Godt for mig er et projekt med fokus på overvægtige børn i alderen år. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og er forankret i Tønder Kommunes Sundhedspleje. De overvægtige børn deltager i et gruppeforløb over 8 mødegange, hvor der er arbejdes med selvværd, motion, kost og samvær. 4

5 Talent for sundhed Talent for sundhed er et tilbud til overvægtige unge mellem alderen år, der foregår i Tønder Ungdomsskole. De unge får mulighed for, at bevæge sig på andre måder, og indgå i nye sociale sammenhænge, samt lærer om sundere spisevaner. Dialoggruppemøde En gang månedligt mødes en tværfaglig gruppe af nøglepersoner fra Børn og Unge, Jobcenteret, Skoleområdet og PPR, for at gennemgå socialsager med unge, der ligger i alderen 15 ¾ - 17 år. Formålet er at skabe de bedst mulige betingelser for, at denne unge kan få en smidig overgang til voksenlivet. Socialrådgiveren fremlægger sagen og de planlagte aktiviteter i handleplanen. Ovennævnte initiativer er alle forankret i Børn- og Unge-regi. Vi ønsker fremadrettet at få et skabt et overblik over de samlede initiativer og indsatser, som iværksættes i de øvrige af kommunens afdelinger. Som partnerskabskommune i Tidlig Indsats Livslang Effekt, vil vi få mulighed for at få det samlede overblik over ydelser og indsatser i hele kommunen, hvilket er et stort ønske. Tværfagligt samarbejde: De grundlæggende tanker bag SKO-modellen bygger på, at det tværfaglige samarbejde omkring udsatte familier og børn/unge har gode udviklingsmuligheder. I Tønder Kommunes afholdes der på ugentlig basis fagchefmøder i Børn og Skoleforvaltningen, hvor fagcheferne fra Børn og Unge og Kultur og Fritidsområdet (ét resort-område) og Skole og Dagtilbudsområdet mødes med direktøren for forvaltningen. Der er allerede nu et stærkt og veludviklet samarbejde imellem Børn og Unge og Skole og Dagtilbuds-afdelingerne, hvilket også er drivkraften bag udmøntningen af Helhedsløsningen, og oprettelsen af de tværfaglige kompetenceteams. I samarbejdet med de øvrige kommunale afdelinger, der er i berøring med familier og børn/unge, særligt vores Social, Arbejdsmarked og Sundhedsafdelingen ønsker vi at få et klart og overskueligt billede af, hvordan vi parallelt er i berøring med borgerne. Der er stor politisk og administrativ vilje til at styrke samarbejdet så vi kan målrette og samtænke vores ideer og initiativer, og dermed sikre, at familierne oplever kommunen som en sammenhængende organisation, hvor indsatserne omkring familien er velkoordinerede og målrettede. Et mere systematiseret samarbejde skal på sigt styrke de udsatte forældre i at tage aktivt vare på eget og deres børns liv. 5

6 Med det styrkede tværfaglige samarbejde vil det også være muligt, at effektmåle de iværksatte indsatser bedre. Organisering i Børn og Unge Som partnerskabskommune i Tidlig Indsats Livslang Effekt vil projektet blive forankret i Børn- og Ungeafdelingen. Den overordnede organisering af Tønder Kommunes Børn og Unge afdeling fremgår af organisationsplanen bilag 7. Afdelingens arbejde baseres på BUM-modellen (Bestiller/Udfører/Modtager), hvor Myndighedsafdelingen bestiller ydelser/leverancer af Foranstaltningsafdelingen. Oversigten og organiseringen af de forskellige tilbud og ydelser som tilbydes borgerne kan ses i vedlagte bilag 8.. Der er et meget tæt samarbejde mellem lederne for Myndighed, Foranstaltning og PPR i Børn og Unge. På ugentlig basis afholdes ledermøde, med Fagchefens tilstedeværelse, hvor der træffes såvel strategiske beslutninger, som beslutninger på sagsniveau. Der arbejdes kontinuerligt med at sikre at børnene/de unge får det rigtige meningsgivende tilbud, og at det ligger inden for rammerne af kommunens formulerede Serviceniveau (Se bilag 9). Vurdering af styrkepositioner og udfordringer Vi har på overordnet plan identificeret følgende styrkepositioner og udfordringer i organisationens arbejde med udsatte børn og unge: Styrker God og hyppig kommunikation på ledelsesniveau. Velvilje og et stort potentiale for tværfaglig samarbejde. Bærende organisering med tværfaglige decentrale teams og en central styrende enhed. Forbyggende indsats er et politisk vedtaget strategisk fokusområde. Vilje til forandring og kompetenceudvikling på både medarbejder- og ledelsesniveau. Mod til at gå på tværs af sektorielle og lovgivningsmæssige skel. SKO-modellen. Udfordringer Vi efterspørger en kortlægning af fagområdernes initiativer/indsatser overfor familier/børn. 6

7 De helt nye kompetenceteams (organisering) med mange faggrupper skal lære at arbejde sammen. Der efterspørges et mere formaliseret og effektivt samarbejde de interne afdelinger imellem. Vi ønsker at være i stand til at skabe en overordnet strategi for Tønder Kommunes forebyggende indsats. Vi ønsker et klart billede af den effekt som vores indsatser har. Mangler værktøjer til at arbejde konkret med den forebyggende indsats. Vi oplever, at beslutningstagning ude i de decentrale kompetenceteams er en udfordring, grundet forskellig faglighed. Vi skal sikre ensartethed og niveau (ud fra lovgivningen) samtidig med der skabes plads til lokale initiativer (bl.a. ude på skolerne i kompetenceteams) Central styring og decentral udførsel Projektets målgrupper Projektets primære målgruppe er udsatte børn og unge samt deres forældre. Den sekundære målgruppe er medarbejdere og ledere i de afdelinger, som har snitflader til udsatte børn og unge. Antal forskellige målgrupper Mål på børn/ungeniveau Projektet vil understøtte en realisering af følgende politisk besluttede målsætninger(jf. Den sammenhængende børn og ungepolitik afsnit: Vision og Målsætninger) : Reducering i antallet af dyre enkeltanbringelser uden for kommunen og etablere lokalt funderede foranstaltninger. Styrket tværfagligt samarbejde, som skal sikrer glidende overgang fra ungdomslivet til et selvstændigt voksenliv. Styrket indsats i forhold til at støtte forældre i deres ansvar som rollemodeller, så børnene/de unge udvikler sig til at blive selvforsørgende voksne. Styrket forebyggende indsats over for sårbare familier. 7

8 Aktiviteter og tidsplan Tidsplanen for projektet kommer i høj grad til at tage udgangspunkt i Tidlig Indsats Livslang Effekt s faser, hvor fase 1 rummer en forberedelse af projektets køreplan i samarbejde med Socialstyrelsen. Fase 2 er en halvårlig periode, hvor der arbejdes på en afdækning af de eksisterende indsatser, og identificering af udviklingsmuligheder specifikt for Tønder Kommune. På baggrund af det indledende arbejde i fase 1 og 2, skal der i fase 3 planlægges og iværksættes et sammenhængende koncept, som overordnet kan styrke det forebyggende arbejde i kommunen, og som skal forankres efter projektets afslutning. Vi ønsker at give rum til nye tanker og initiativer, som kan udvikles i samarbejde med Socialstyrelsen, og er derfor ikke fastlåst på konkrete aktiviteter. Vi har derimod identificeret og formuleret en række initiativer, som baseres på erfaringerne fra organiseringen af kompetenceteams, den direkte kontakt med borgerne, og ønsket om et tværfagligt samarbejde. Initiativer som vi vurderer, kan fremme den forebyggende tidlige indsats: Småbørns/treårsscreening for udsatte børn: Vi har et ønske om at iværksætte en screening af småbørn, der af daginstitutioner e.l. er blevet identificeret som sårbare inden det 3. år. Screeningen skal foretages af tværfaglige grupper, sammensat af relevant fagpersonale (som eks. Pædagoger, socialrådgivere, PPR- medarbejdere (psykologer, tale/høre-konsulenter, fysio- /ergoterapeuter) og sundhedsplejersker), så man i samarbejde med forældrene kan få afdækket hvad der skal ske, for at barnets trivsel sikres fremadrettet. På baggrund af denne afdækning skal der iværksættes indsatser, som understøtter barnets trivsel og udvikling, så det på sigt kan inkluderes i folkeskolen. Forældreundervisning: Erfaringer fra bl.a. projekterne En god start sammen og Stjernestunder viser, at der er et stort behov for at styrke indsatsen for at gøre nybagte/kommende forældre klar til at løfte forældrerollen. Vi vil gerne nytænke og videreudvikle de eksisterende indsatser og være i stand til at målrette ydelserne mere mod de sårbare målgrupper Babysimulatorforløb: I Tønder Kommune har vi årligt omkring 50 sårbare/unge der bliver gravide. Der er markant fokus på, at vi skærper opmærksomheden heromkring, dels for at undgå aborter og (tvangs)anbringelser, dels for at forhindre at børn får postmature skader. Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Aabenraa og Svendborg, peger på, at frivillige babysimulatorforløb for unge, der ønsker at blive gravide, har en stor forebyggende effekt. Vi har indkøbt en babysimulator og er i færd med at planlægge, hvordan forløb skal organiseres og udføres i Tønder. 8

9 Kompetenceløft til kompetenceteams: Her vil være fokus på kommunikation, samarbejde og rollefordeling. Selvom de nyetablerede kompetenceteams kun har været samlet i en kort periode, er der allerede tegn på, at fagpersonerne i de forskellige teams har behov for hjælp til at få styrket samarbejdet og kommunikationen i gruppen. Målet er at få de forskellige faglige kompetencer i spil på en meningsfuld måde, så de ønskede effekter kan realiseres. Coaching Med den nye organisering i kompetenceteams, er særligt socialrådgiverne blevet hevet ud af deres vante arbejdsmiljø. Fra udelukkende at skulle varetage myndighedsrollen skal de nu også varetage en mere konsultativ funktion tæt på borgerne/børnene. Vi tror på, at en rådgiver i øjenhøjde kan åbne op for et bedre og mere konstruktivt samarbejde med borgerne, (hvilket vil gøre det nemmere at igangsætte forebyggende initiativer). Derfor ser vi et behov for opkvalificering af socialrådgiverne i kompetenceteamsene, så de har værktøjerne til at løfte denne opgave. Styrket samarbejde med frivillige og frivillighedsorganisationer: Et af vores helt store ønsker er at kunne udnytte det store potentiale der findes blandt kommunens frivillighedsorganisationer og frivillige generelt, i samarbejdet omkring forskellige problematikker hos børn og familier. Derfor vil det være oplagt at belyse det konkrete potentiale, så kommunens afdelinger og frivillighedsorganisationerne kan gå sammen omkring forebyggende aktiviteter til kommunens udsatte børn og unge. Som beskrevet, anser vi det for vigtigt at have fokus på de eksisterende tilbud sideløbende med at nye initiativer udvikles, således at effekten hurtigst muligt opleves ude hos borgeren. Dokumentation af aktiviteter Med udgangspunkt i de forslag på konkrete initiativer, som vi vurderer, kan fremme den forebyggende indsats på børn og unge området, med tanke på, at disse initiativer endeligt udvikles i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, så foreslår vi, som dokumentation af aktiviteterne. Opsætning af konkrete effekt- og resultatmål for de forskellige initiativer. Registrering af hvor mange fra målgrupperne som gennemfører de igangsatte initiativer Halvårlige vurderinger af initiativerne på baggrund af opstillede milepæle, således at det bliver muligt at korrigere undervejs. Gennemførsel af interviews og spørgeskemaer-undersøgelser med de involverede indenfor de forskellige initiativer. 9

10 Beskrivelser af processerne fra ideudvikling til gennemførsel af aktiviteterne Dokumentation af resultater på organisationsniveau Ønsket med projekter er som beskrevet, at fremme den tidlige indsats ved, at styrke det tværfaglige samarbejde, og gearer organisationen til at udnytte de potentialer, som findes i de decentrale teams. Et forslag på, hvordan dette kan dokumenteres kan være gennem fokusgruppe-interview af de decentrale teams, og gennemføre tilbagevendende interviews gennem projektet, således at aktiviteternes effekter løbende kan monitoreres og dokumenteres. Herudover vil udviklingen i fordelingen af børn og unge i indsatstrappen kunne dokumenteres gennem ledelsesinformationsmaterialerne. Vi ønsker dog mere præcis, at udvikle projektets konkrete aktiviteter, succeskriterier, milepæle og målbare effekt- og resultatmål i tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Organisering og ledelse Udvælges Tønder Kommune som partner i projekt Tidlig Indsats Livslang Effekt vil forankringen af projektet, som tidligere nævnt, ligge i Børn og Unge-afdelingen, hvor projektejer bliver Fagchef Henrik Mølholm. Herudover tilknyttes en styregruppe og arbejdsgruppe, som blev nedsat medio August Sammensætningen af styregruppen og arbejdsgruppen afspejler SKO-modellen (Bilag 6). Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børn og Unge, Skole og Dagstilbud, Sundhed og Arbejdsmarked og Kultur og Fritid som en del af den helhedsorienterede tankegang. Arbejdsgruppens opgave vil være at udvikle og planlægge aktiviteter i samarbejde med den decentrale enhed, de decentrale kompetence teams og Socialstyrelsen. Styregruppen består af fagchefer fra Børn og Unge/ Kultur og Fritid, Skole og Dagstilbud, Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Deres opgave vil primært bestå i at lede projektets udvikling, sikring af opbakning, og forankring af projektets resultater og effekter i de enkelte afdelinger. Formanden for styregruppen er fagchefen for Børn og Unge/Kultur og Fritid. Organisationsdiagrammet for styregruppen og arbejdsgruppen fremgår af bilag 10. Politisk blev projektansøgningen behandlet på direktørniveau den Projektansøgningen er blevet forhåndsgodkendt af Børn- og Skoleudvalget, men vil blive endelig godkendt i oktober måned. Således er den politiske opbakning og forankring fremadrettet sikret, og man imødeser på alle niveauer 10

11 med spænding, om Tønder Kommune udvælges som Partnerskabskommune. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Det er altafgørende for Tønder Kommune at implementeringen af projektets koncept drøftes og undersøges løbende i projektperioden, for at sikre bedst mulig overgang til drift efter projektperiodens udløb. Der er en klar politisk og administrativ forventning om, at konceptet bliver en integreret del af kommunens helhedsorienterede indsats overfor sårbare familier og udsatte børn og unge. Det er styregruppens ansvar at medarbejderne på deres respektive områder tager medejerskab for de forandringer som projektet/konceptet medfører og at der løbende udvikles nye initiativer, der støtter sig op ad den strategi og filosofi, der kommer til at ligge bag de nye initiativer. Både politisk og ledelsesmæssig er man villig til at investere de fornødne midler til kompetenceløft og vedligehold/udvikling af forebyggelseskonceptet, hvis det foreligger veldokumenteret materiale, der peger på væsentlige skridt henimod at nå de politisk formulerede målsætninger. 11

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere