HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12"

Transkript

1 Tlf: BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/ Dirigent CVR-NR

2 1 INDHLDSFRTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning,. Den uafhængige revisors erklæringer,. 3 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal.. Ledelsesberetni ngo. 5 6 Årsregnskab 1. juni maj Anvendt regnskabspraksis.. Resultatopgørelse. Balance,. Pengestrømsopgørelse.. Noter BDStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvir1<somhed, er medlem af BDInternational Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer,

3 2 SELSKABSPLYSNINGER Virksomheden Hals Fjernvarme Bygmestervej Hals A.m.b.A Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: marts 1962 Aalborg 1. juni maj Bestyrelse Henrik Jensen, formand Ivan Andersen, næstformand Ulrik Houmøller John Bjeldbak Henrik Knudsen Jensen Revision BStatsautoriseret Visionsvej Aalborg revisionsaktieselskab Pengeinstitutter Hals Sparekasse Torvet Hals Nordea Bank Danmark A/S Budolfihus, Algade Aalborg Danske Bank Algade Aalborg Spar Nord Bank A/S Vester Hassing Springvandspladsen Vodskov Sparekassen Vendsyssel Jyllandsgade 14 Ulsted 9370 Hals

4 3 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni maj 2012 for Hals Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hals, den 1. august 2012 Bestyrelse: Ivan Næs U rik Houmøller

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISRSERKLÆRINGER Til andelshaverne; Hals Fjernvarme A.m.b.A PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Hals Fjernvarme A.m.b.A for regnskabsåret 1. juni maj 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter og peng strømme for regnskabsåret 1. juni maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE M LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 1. august 2012

6 5 HVED-G NØGLETAL 2011/ / / / /08 (t ) (tkr.) (t ) (t ) (t ) Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver, msætningsaktiver Aktiver Indskudskapital Frie midler Henlæggelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Salg af varme MWh Varmeproduktion i MWh Ledningstab m.m.,... 26,2 23,2 26,1 28,0 27,6 Antal forbrugere msætning pr. forbruger ekskl. tilslutningsbidrag Gennemsnitsforbrug i MWhpr. forbruger. 16,8 19,2 18,5 16,5 16,9 Forbrugsafgift pr. MWh Fast afgift pr. m Abonnement

7 6 LEDELSES BERETNING Væsentligste aktiviteter Varmeværkets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at producere og distribuere den nødvendigefjernvarme til værkets forbrugere. Pr. 31. maj 2012 er der varmeforbrugere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Varmen produceres om vinteren på biokedlen og om sommeren på halmkedlen. verskudsvarmefra Hals Metal A/S modtages hele året. I maj 2012 afsluttedes nybyggeri af oliecentral, beliggende på Bygmestervej. liecentralen er bygget som reserve- og nødanlæg, der ikke skal indgå i den daglige produktion. liecentralen kan producere ø-drift og er tilkoblet ledningsnettet, uden for de øvrige bygninger på værket og da nødstrømsgeneratoren er placeret i samme bygning, kan dette anlæg klare varmeforsyningen ved nedbrud på øvrige produktionsenheder. Forbrugernesog værkets sikkerhed for varme. l henhold til gældende lover værket pr. 1. januar 2010 pålagt at finde energibesparelser. I 2011 og 2012 skal der findes energibesparelser svarende til 438 MWh. Dissebesparelser kan findes ved reduktion af varmetab i fjernvarmeledningerne eller energibesparelser hos forbrugerne. Salgaf MWhvarme har i regnskabsåret 2011/12 været 11,3 % lavere end sidste år. Årets resultat ansesfor tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for varmeværkets finansielle stilling. Varmeværkets forventninger til fremtiden Da varmeforsyningsloven kræver, at der ikke oparbejdes overskud, budgetteres der for med et nulresultat. Såfremt regeringens energiaftale godkendesi efteråret 2012, vil det få væsentlig betydning for værkets økonomi fremadrettet. Kravet om energibesparelser forventes øget i 2013 og 2014 med 75 % og i 2015 med 100 %. Fra 2014 og frem til 2020, er der fremlagt forslag om indførelse af forsyningssikkerhedsafgift.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Hals Fjernvarme A.m.b.A for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseb. Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for klassec: Hoved- og nøgletal indgår i årsrapporten. Pengestrømsopgørelseindgår i årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. økonomiske fordele vil tilflyde Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå værket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssigeværdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. "Hvile i sig "selv"-princippet ver- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" pnncip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes ikke i resultatopgørelsen jævnfør gældende vejledning fra Erhvervsstyrelsen, men vises i resultatdisponeringen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er et udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller ti lgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er et udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede forbrugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssigeværdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under hensatte forpligtelser.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. mkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker frem til regnskabsårets udløb. Årets indtægter I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledningsnet, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv. Administrationsom kostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til varmeværkets hovedaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kurstab på indekslån og ved omprioritering som fordeles over lånets restløbetid i henhold til fastlagt plan. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Arsregnskabslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Varmeværk. Produktionsanlæg. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Ledningsnet. Målere. Arsregnskabslov år 5-15 år 3-B år 15 år 15 år Varmeforsyningslov år 5-15 år 5-B år 15 år 15 år

10 9 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS Materielle anlægsaktiver (fortsat) Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver omfatter andelsbeviser og garantbeviser, som måles til anskaffelsessum. Beholdninger Beholdninger af halm, fyringsolie samt flis- og træstammer måles til kostpris efter FlF-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf, er egenkapitalen pr. 31. maj 2012 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. marts Henlæggelser til nyinvestering Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringsplanen. Der er foretaget henlæggelse på i alt 600 t i regnskabsåret. Gæld sforp ligteiser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser værkets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSPGØRELSE (fortsat) Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

12 11 RESULTATPGØRELSE1.JUNI-31.MAJ Note 2011/ /11 NETTMSÆTNING. Produktionsomkostninger... 2 Distributionsomkostninger... 3 Administrationsomkostninger... 4 BRUTTRESULTAT. Andre driftsindtægter DRIFTSRESULTAT. Finansielle indtægter... 6 Finansielle omkostninger... 7 ÅRETSRESULTAT verskudsdisponering Årets resultat. Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført. Afskrivninger efter varmeforsyningsloven. Småanskaffelser efter årsregnskabsloven tilbageført. verført til indregning fra tidligere år. I alt til disposition Der anvendes således: Henlæggelse til ledningsrenovering. Henlæggelse til produktionsanlæg. verført til indregning i kommende års priser

13 12 BALANCE31. MAJ AKTIVER Note Varmeværk. Produktionsanlæg. Ledningsnet.. Målere. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.. Kurstab.. Påbegyndte investeringer.. Materielle anlægsaktiver... 8 Andelsbeviser.. Hals Sparekasse.. Finansielle anlægsaktiver. ANLÆGSAKTIVER. Halm. Flis- og træstammer. Fyringsolie. Beholdninger... Tilgodehavender hos forbrugere.. Andre tilgodehavender. Tilgodehavender. Likvide beholdninger... 9 MSÆTNINGSAKTIVER... AKTIVER

14 13 BALANCE31. MAJ PASSIVER Indskudskapital... Frie midler.. Note EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger.. 11 HENSATIE FRPLIGTELSER. Kreditinstitutter.. Langfristede gældsforpligtelser.. 12 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12 Resultat til indregning i kommende års priser. Tilbagebetaling til forbrugere. Leverandører af varer og tjenesteydelser.. Anden gæld Periodeafgrænsningsposter. Kortfristede gældsforpligtelser.. GÆLDSFRPLIGTELSER. PASSIVER Eventualposter Pantsætninger mv. og sikkerhedsstillelser Medarbejderforhold 16

15 14 PENGESTRØMSPGØRELSE 2011/ /11 Årets resultat. Afskrivninger indeholdt i resultatet. Finansielle indtægter. Finansielle omkostninger. Ændring i varebeholdninger. Ændring i tilgodehavender. Ændring i kortfristede gældsforpligtelser. Pengestrømme fra drift før renter. Renteindbetalinger. Renteudbetalinger. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER. Køb af materielle anlægsaktiver. Indbetalte tilslutningsafgifter. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET. Afdrag på langfristet gæld. Indfrielse af Kommunekredit. Hjemtagelse af Kommunekredit. PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET. ÆNDRING I LIKVIDER.. Likvide beholdninger og kassekredit primo. Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

16 15 NTER 2011/ /11 Note Nettoomsætning Forbrugsafgift. Tillæg for dårlig afkøling. Fast bidrag pr. m2 boligareal.. Fast bidrag pr. m2 erhvervsareal... Abonnementsbidrag Produktionsomkostninger Direkte produktionsomkostninger Forbrug af træflis. Forbrug af halm. Forbrug af bio-olie. Forbrug af fyringsolie. Kemikalier og hjælpematerialer. Hals Metal A/S. Vedligeholdelse Vedligeholdelse produktionsanlæg. Vedligeholdelse driftsmidler. Forsikringer. Værktøj. El Køb af el.. Driftsledelse Personaleomkostninger. Kørselsomkostninger. Lokaleomkostninger. Ledningstab verførsel ledningstab. Af- og nedskrivninger Varmeværk.. Produktionsanlæg. Andre anlæg, drifts materiel og inventar. Produktionsomkostninger i alt

17 16 NTER 2011/ /11 Note Distributionsomkostninger 3 Ledninger Vedligeholdelse ledningsnet. Ledni ngstegning. Kemikalier (radiatorvand). Elforbrug. Målere Vedligeholdelse målere. Måleraflæsninger Driftsledelse Personaleomkostninger. Kørselsomkostninger. Lokaleomkostninger verførsel af ledningstab Ledningstab. Af- og nedskrivninger Varmeværk. Ledningsnet. Målere. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger 4 Bestyrelse og generalforsamling Generalforsamling, udflugt, jubilæum, møder mv. Formandshonorar. Honorar bestyrelse ". Bestyrelsesansvarsforsikring. Ledelse Kurser og eksterne møder o 2.561

18 17 NTER 2011/ /11 Note Administrationsomkostninger (fortsat) 4 Forbrugerinformation Annoncer og reklame. Åbent hus. Øvrige administrationsomkostninger Kontorhold. Telefonom kostninger. Porto og gebyrer. PBS-omkostninger. Edb-omkostninger. Repræsentation, gaver og blomster. lnkassoornkostninger.. Juridisk assistance. Revision og regnskabsmæssig assistance. Rest revisor vedrørende tidligere år. Selvevaluering. Kontingenter. Forsikringer. Køb af energibesparelsesaktiviteter. Salg af energibesparelsesaktiviteter. Vedligeholdelse inventar,. Tab på debitorer. Regulering af hensættelse til tab. Driftsledelse Personaleomkostninger. Lokaleomkostninger. Af- og nedskrivninger Varmeværk.. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Administrationsomkostninger i alt

19 18 NTER 2011/ /11 Note Andre driftsindtægter Gebyrer/bidrag. Lejeindtægt, antenneanlæg. Lejeindtægt Telenor. Lejeindtægt truck/gummiged. Salg af materialer. Kommunernes Skadesforsikring. Fortjeneste ved salg af varebil S Finansielle indtægter Pengeinstitutter Forbrugere Modtagne kontantrabatter Finansielle omkostninger Kreditinstitutter.. Indeksregulering kreditinstitutter. Afskrivning på kurstab. Renter indskudskapital. Kreditorer

20 19 NTER Materielle anlægsaktiver 8 Note Produktions- Lednings- Varmeværk anlæg net Målere Kostpris 1. juni Tilgang Afgang... Kostpris 31. maj Tilslutningsafgift 1. juni Årets tilgang Tilslutningsafgift 31. maj Afskrivninger 1. juni Anvendt henlæggelse Årets afskrivninger Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Ejendomsværdi Andre anlæg, Kurstab driftsmateriel indekslån og og inventar omprioritering Kostpris 1. juni 2011,. Tilgang. Afgang. Kostpris 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger. Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver. Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj

21 20 NTER Note Likvide beholdninger Hals Sparekasse, checkkonto. Nordea AIS, foreningskonto. Sparekassen Vendsyssel, aftalekonto. Spar Nord Bank A/S, aftalekonto. Spar Nord Bank A/S, foreningskonto. Danske Bank, erhvervsgiro. Hals Sparekasse, erhvervskredit. Nordea AIS, erhvervskredit. Kassebeholdning Egenkapital 10 Indskudskapital Frie midler I alt Egenkapital1. juni Årets bevægelse Egenkapital31. maj Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 11 Henlæggelse ledningsrenovering Henlæggelse Afskrivninger alternativt på anlægsprod.anlæg aktiver I alt Saldo 1. juni Henlæggelser i året Anvendte henlæggelser overført til anlægsaktiver Afskrivninger efter årsregnskabs loven Afskrivninger efter varmeforsyningsloven Småanskaffelser efter årsregnskabsloven tilbageført... Saldo 30. juni

22 21 NTER Langfristede gældsforpligtelser 12 1/ /52012 Afdrag Restgæld gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år Kommunekredit, indekslån nyanlæg og renoveringer Kommunekredit, bioværk mv Kommune Kredit (2,7 %) Note Anden gæld Moms. Feriepengeforpligtelse. Skyldig løn. Skyldige renter og indeksering. Deposita TDe.. A-skat og AM-bidrag. ATP og sociale omkostninger Eventualposter mv. 14 Varmeværket har indgået leveringskontrakt med Hals Metal A/S om aftagelse af overskudsvarme frem til Desuden er der indgået 1 stk. 1-årig kontrakt, 2 stk. 2-årige kontrakter og 1 stk. 5-årig kontrakt alle om aftagelse af halm. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. Varmeværkets anlægsaktiver er pantsat for i alt. Aalborg Kommune har ydet kommunegaranti overfor lån til Kommunekredit.

23 22 NTER 2011/ /11 Note Medarbejderforhold Antal personer beskæftiget i gennemsnit. De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager. Pensioner. Andre omkostninger til social sikring.. Vederlag til bestyrelse: Vederlag til bestyrelse

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere