Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde"

Transkript

1 Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE Sagsnr Dokumentnr Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev af den 30. januar 2007 ansøgt kommunen om kommunal garanti for lån i forbindelse med finansiering af projekt for opførelse af i alt 38 ustøttede private andelsboliger, heraf 12 Billigboliger. Byggeriet kan først startes efter Borgerrepræsentationens godkendelse. Udover ansøgningen ligger Fondens koncept, dateret d. 1. februar 2007 til grund for indholdet af dette notat. Kommunal garanti Kommunen kan efter almenboliglovgivningen stille garanti for lån i forbindelse med opførelse af almene boliger og såkaldt ustøttede private andelsboliger. For almene boliger fastlægges mulige lånetyper af staten i henhold til lovgivningen. For ustøttede private andelsboliger gælder ingen særlige restriktioner i forhold til valg af lånetyper og lånesammensætning. Ustøttede private andelsboliger er ikke omfattet af Byggeskadefonden. Kommunen skal ved nybyggeri af almene boliger stille garanti for den del af lånet, der ligger mellem 65 % og 80 % af ejendommens værdi. Kommunen kan ved ustøttede private andelsboliger yde kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 65 % af ejendommens værdi, men højst op til 80%. Projektet Kuben Boplan A/S ønsker at oprette 2 andelsboligforeninger, Vildrose I med 26 almindelige andelsboliger og Vildrose II med 12 Billigbolig andelsboliger, og søger for begge kommunal garanti for den del af lånet, der har sikkerhed mellem 65 % og 80 % af ejendommens værdi. Vildrose I (ikke Billigboliger) Omfatter 26 boliger med et gennemsnitligt boligareal på 124,46 m2 svarende til i alt m2. Hertil kommer en andel af fælleslokaler på 29 m2 af i alt 43 m2. Anskaffelsessummen beløber sig til kr. Det svarer til kr. pr. m2 boligareal. 1 Boligerne er dyrere end billige boliger, fordi der etableres 2 badeværelser. Udgifterne er fordelt således: Samlet sum Pr. m2 1 Prisen spænder fra kr. pr. m2 til kr. pr. m2 afhængig af beliggenhed, hvorvidt der er tale om et enderækkehus m.v, jfr. Fondens mail af den 31. januar 2007.

2 Grundudg., herunder grundkøbesum: kr ,- Håndværkerudgifter kr ,- Omkostninger kr ,- Bygherrevederlag kr ,- I alt kr ,- Huslejen bliver kr. pr. md. 2 I huslejen indgår 144 kr. pr. m2 til øvrige driftsudgifter. En væsentlig del af de øvrige driftsudgifter omfatter ejendomsskatter, renovationsudgifter m.v., hvis størrelse er politisk fastlagt, og som fonden dermed ikke har nogen indflydelse på. Dette beløb er fastlagt under forudsætning af, at beboerne selv deltager aktivt i bebyggelsens daglige drift. Der er ikke indregnet midler til gennemførelse af udskiftning af bygningsdele eller større renoveringsarbejder med professionel hjælp. Hvis sådanne skal gennemføres, vil det være nødvendigt at spare op hertil eller optage yderligere lån i ejendommen med forhøjet husleje til følge. De øvrige driftsudgifter udgør således et mindre usikkerhedsmoment i forhold til fastholdelse af huslejen. Det kontante indskud for en beregnet gennemsnitslejlighed på 124,46 m2 er af Fonden angivet til kr. (4.988,50 pr. m2). For en billigbolig på 85 m2 er det kontante indskud kr. (1.000 kr. pr. m2). Ved en belåning af forskellen på de to indskud korrigeret for arealforskellen, kr. ( kr kr.), med et andelsboliglån i en bank, bliver ydelsen kr. brutto og kr. netto pr. md 3. Finansiering, Vildrose I Gæld i andelsboligforening: 1. prioritet: 0-80 % Kontantlån Realkreditlån rentetilpasningslån, fast rente 10 år - annuitetslån - p.t % 4 p.a. årligt i rente. Løbetid 30 år Afdragsfrit 10 år Kommunal garanti % Indskudsfinansiering: 15,6 % Andelsboliglån i bank Løbetid 30 år 4,4 % Kontant udbetaling 2 Under forudsætning af en finansiering med realkreditlån 80 % = kr. belånt med et 30-årigt F10 lån, p.t. 4,8 % med en samlet ydelse på kr. pr. år. 3 Kilde: Beregning på realkreditinstituttet Nykredits hjemmeside af andelsboliglån på kr. over 30 år med afdrag. Hovedstol kr., 30-årigt, ÅOP 6,4%. Forudsat en skatteprocent på 40. Beregnet d. 8. februar Oplyst af Fonden i af den 1. februar Side 2 af 6

3 Vildrose II (Billigboliger) Omfatter 12 boliger på hver 85 m2 svarende til i alt m2. Hertil kommer en andel af fælleslokaler på 14 m2 ud af i alt 43 m2. Anskaffelsessummen beløber sig til kr. svarende til kr. pr. m2 boligareal. Udgifterne er fordelt således: Samlet sum Pr. m2 Grundudg., herunder grundkøbesum: kr ,- Håndværkerudgifter kr ,- Omkostninger kr ,- Bygherrevederlag kr ,- I alt kr ,- Husleje priser: Den månedlige husleje bliver kr. for billigboligerne på 85 m2 i Vildrose II. Huslejen reguleres med 3,5 % pr. år og bliver således for de følgende år: 2005: kr. 2006: kr. 2007: kr. 2008: kr. 5 Huslejen pr. m2 pr. år i 2005-priser er 706 kr. Heraf er afsat 144 kr. pr. m2 til øvrige driftsudgifter. En væsentlig del af de øvrige driftsudgifter omfatter grundskatter, renovationsudgifter m.v., hvis størrelse er politisk fastlagt, og som fonden dermed ikke har nogen indflydelse på. Dette beløb er fastlagt under forudsætning af, at beboerne selv deltager aktivt i bebyggelsens daglige drift. Der er ikke indregnet midler til gennemførelse af udskiftning af bygningsdele eller større renoveringsarbejder med professionel hjælp. Hvis sådanne skal gennemføres, vil det være nødvendigt at spare op hertil eller optage yderligere lån i ejendommen med forhøjet husleje til følge. De øvrige driftsudgifter udgør således et mindre usikkerhedsmoment i forhold til fastholdelse af huslejen på kr. i 2005-priser. Indskud niveau: Det samlede indskud, den enkelte andelshaver skal betale, er kr. Det svarer til 20 % af den samlede anskaffelsessum pr. bolig. Andelshaverne skal betale et kontant indskud på kr. (i 2005-kroner), hvilket svarer til ca. 4,4 % af anskaffelsessummen. Hertil kommer et afdragsfrit 5% indskudslån fra Fonden på de resterende kr. (15,6%) med pant i andelsbeviset er startåret for boligerne. Side 3 af 6

4 Finansiering, Vildrose II (Billigboliger) Gæld i andelsboligforening: 0-80% af finansieringen: 1. prioritet: Kontantlån Realkreditlån Rentetilpasningslån (p.t. ca % p.a.) - fast rente 10 år - annuitetslån Løbetid 30 år (erstattes efter 10 år iflg. Fondens koncept af et nyt 30-årigt lån, dvs. i alt 40 år) Afdragsfrit 10 år + 10 år Kommunal garanti 2. prioritet: 3 4 % p.a. kassekredit med Fonden som kreditor og Andelsboligforeningen som debitor mod ejerpant i ejendommen. Variabel rente. Løbetid 37 år 6 Opsat rente. Afdragsfrit, indtil der er råderum til at påbegynde afdrag. Lånet udbetales successivt til andelsboligforeningen til dækning af en del af renteudgifterne på realkreditlånet. Indskudsfinansiering: 15,6 % 5 % pantebrev udstedt af andelshaver med Fonden som kreditor og med pant i andelsbeviset. Afdragsfrit, indtil der ikke længere er udskudt rentebetaling på lånet til andelsboligforeningen. Løbetid 30 år 7 4,4 % Kontant udbetaling på kr. (2005-priser) Hvis renten på realkreditlån stiger inden første ibrugtagning, vil dette blive kompenseret ved, at Fondens lån bliver udstedt med en lavere rente. Renten på Fondens lån til andelsboligforeningen bliver indledningsvis tilskrevet restgælden - såkaldt udskudt rente. Da den samlede husleje stiger med 3,5% hvert år, og det samtidig forudsættes, at de øvrige driftsudgifter i andelsboligforeningen kun stiger med en prisinflation på 2%, så opstår der et råderum hvert år. Råderummet anvendes til forøgelse af rentebetalingerne på lånet, indtil al udskudt rente er betalt. Herefter kan afdrag på pantebrevene indledes. Lån med udskudt rente indebærer i det her beskrevne eksempel, at andelsboligforeningens gældsbyrde forøges de første ca. 17 år. 8 6 Fondens økonomibilag s Fondens økonomibilag s Fondens koncept s. 23. Side 4 af 6

5 Vurdering af kommunens risiko og finansieringens sammensætning Den kommunale garanti svarende til 65-80% af anskaffelsessummen udgør i alt kr., der er sammensat således: Vildrose I: kr. Vildrose II (Billigboliger): kr. Den kommunale garanti vil blive udløst, hvis der opstår restancer eller tomgang i en af de to andelsboligforeninger, og lejlighederne ikke kan sælges for mindst den aktuelle restgæld på realkreditlånet. Risikovurderingen skal foretages såvel i forhold til billigboligerne som i forhold til de almindelige andelsboliger og disses konkurrenceevne i forhold til alternative boligformer. Huslejens størrelse kan i forhold til udgangsbudgettet med kr. (2005-priser) for 85 m2 påvirkes i opadgående retning af 3 forhold: 1. Driftsudgifterne stiger mere end 2 % pr. år 2. Renteudgifterne stiger, fx ved refinansieringen efter de første 10 år 3. Andelshaverne vælger at refinansiere til lån med afdrag. For de almindelige andelsboliger gælder i princippet de samme 3 forhold. Her kan andelshaverne dog vælge et fastforrentet lån med afdrag fra start, hvilket betyder, at det i realiteten være pkt. 1 og delvist pkt. 2, der udgør et ikke fikseret risikomoment. Til gengæld vil den enkelte bolig blive dyrere, idet den angivne husleje på kr. for en gennemsnitsbolig på 124,46 m2 er baseret på afdragsfrie lån. Hertil kommer ydelser på en eventuel lånefinansiering af andelsindskuddet. Fondens bygherrevederlag og egenkapital Fondens finansiering af rentetilskuddet stammer fra bygherrevederlaget fra salget af boligerne i såvel Vildrose I som Vildrose II. Ifølge Deloittes risikovurdering skal bygherrevederlaget udgøre mindst kr. for at sikre Fondens egenkapital fremover. For Vildrose I er vederlaget kr. For Vildrose II er vederlaget kr. Huslejen for en almindelig andelsbolig på 124,46 m2 bliver kr. pr. md. Såfremt det kontante indskud skal finansieres vil huslejen være højere. Byggeriet af billigboligerne sættes ikke i gang, før de 26 almindelige andelsboliger er solgt. Boligerne vurderes at være i konkurrence med ejerboliger og andre andelsboliger inden for postnummer 2500 Valby og generelt i hovedstadsområdet. Fonden oplyser dog, at boligerne sælges 10 % under markedspris, fordi der er tale om projektsalg. Konklusion, risikovurdering: Der er 4 gennemgående risikomomenter, der kan få indflydelse på kommunens garanti: 1) Refinansieringsrisikoen - altså rentestigning på mere end 1 procentpoint frem mod refinansieringen efter 10 år. 2) Renoveringsrisikoen: Det faktum, at der ikke spares op til større renoveringsopgaver. Side 5 af 6

6 3) Markedsrisiko: At de almindelige andelsboliger ikke kan sælges. 4) Fondens likviditet og evne til at betale rentetilskud til billigboligerne. Såfremt Fonden ikke kan betale rentetilskud vil huslejen stige til et niveau, der forholdsmæssigt ligger lidt under huslejeniveauet for andelsboligerne i Vildrose I Finansieringsmodellen for de billige boliger er ikke sædvanlig for støttet byggeri pga. den afdragsfrie periode. I forbindelse med private støttede andelsboliger har kommunen tidligere i enkelte tilfælde godkendt afdragsfrie lån som del af finansieringen. Modellen er en nydannelse på det danske finansielle marked indenfor de senere år. Da der er tale om et pilotprojekt, både i relation til det tekniske koncept og finansieringsmodellen, er usikkerhedsmomenterne naturligt større end vanligt, men kommunens risiko vurderes acceptabel i kraft af konceptopbygningen samt garantiens begrænsede størrelse og prioritetsmæssige placering. Side 6 af 6

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255.

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255. Andelsdeklaration: Sandbygårdvej 11, 2. th. 1. Lejligheden Der er tale om en 2-værelses lejlighed beliggende på 2.sal i ejendommen. Arealet er 55 m2 ifølge BBR. Stuen har aftensol og vender ud mod en yderst

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere