Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november april 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012."

Transkript

1 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Tel Fax Fondsbørsmeddelelse nr CVR no Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november april Resume: Omsætningen blev med 120,3 mio. kr. på niveau med det forventede ved årets start, mod 99,2 mio. kr. sidste år, svarende til en omsætningsfremgang på 21,3 %. Driftsresultatet blev på 17,0 mio. kr. i forhold til 14,5 mio. kr. sidste år, hvilket er bedre end forventet ved årets start. Resultat før skat er på 17,9 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. sidste år, hvilket også er bedre end forventet. EBT-margin er på 14,9 % mod 14,3 % sidste år. Stor omsætningsfremgang for maskiner til TWM-området, samt maskiner til det fiberoptiske kabelområde. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til forventningerne til andet halvår som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Roblon fortsætter med investeringer i forretningsudviklingsmæssige aktiviteter, og på trods af usikkerheden og stigende investeringer i forhold til sidste år fastholdes forventningerne til 2011/12, som tidligere udmeldt, med en omsætning i størrelsesordenen 230 mio. kr. og med et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. Frederikshavn, den 28. juni 2012 Roblon A/S Klaus Kalstrup Bestyrelsesformand Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Jens-Ole Sørensen på tlf Side 1 af 9

2 Hovedtallene for denne periode sammenholdt med samme periode sidste år er følgende: Hovedtal (tkr.): 2011/ /11 31/ Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Finansiering m.v. (netto) Resultat før skat Periodens resultat Samlede aktiver Egenkapital ultimo Nøgletal: EPS (Halvårsresultat pr. 100 kr. aktie)... 37,5 29,8 Overskudsgrad... 14,1 14,6 ROIC/Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%)... 13,2 11,8 Egenkapitalandel... 85,3 87,1 Egenkapitalens forrentning i % p.a ,8 11,4 Aktiernes indre værdi Børskurs 30/ Nøgletal er baseret på halvårstal. Side 2 af 9

3 Ledelsens beretning Roblon A/S har samlet set haft en fornuftig udvikling i første halvår af regnskabsåret 2011/12, med en omsætning på niveau med forventningerne ved årets start. Omsætningen steg med 21,3 % fra 99,2 mio. kr. for første halvår 2010/11 til 120,3 mio. kr. for første halvår 2011/12. Omsætningsfremgangen er især genereret inden for de to produktområder: fiberoptiske kabler/kabelmaskiner, herunder specielt stor fremgang for kabelmaskiner til den fiberoptiske kabelindustri, samt TWM (maskiner til tovværksindustri og kulfiber-industri). For begge produktområder er der realiseret tocifrede vækstrater for omsætningen i forhold til sidste års første halvår. For de to øvrige produktområder: offshore+ øvrig industri og lys, er omsætningen lidt mindre for halvåret sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningsudviklingen for offshore området har for halvåret været vigende. Lanceringer af flere nye produkter, bl.a. med præsentation på en vigtig messe for offshore industrien i USA samt ordretilgang vedrørende flere betydende projekter sidst i perioden, har imidlertid stabiliseret og vendt udviklingen. For lys-området er omsætningen mindre end forventet ved årets start, og området er stadig påvirket af den globale økonomiske uro. Specielt det sydeuropæiske marked, som tidligere kunne udvise og indeholde interessante forretningsmæssige muligheder, er under påvirkning af den økonomiske turbulens i Euro-zonen. Der er derimod stadig for lys-området aktiviteter og muligheder på flere væsentlige markeder. Samlet er periodens driftsresultat (EBIT) blevet forbedret med 17,2 % for første halvår, svarende til 17,0 mio. kr. mod 14,5 mio. kr. sidste år. Resultatet før skat (EBT) er steget med 26,1 % for halvåret, fra 14,2 mio. kr. sidste år til 17,9 mio. kr. for halvåret 2011/12. Fremgangen i EBIT er større end det forventede ved årets start, og betragtes samlet set som tilfredsstillende. Fremgangen er tilvejebragt trods den benhårde konkurrence som præger de globale markeder, og specielt inden for projektsalg er konkurrencen meget udtalt. Materialepriserne er stadig stærkt stigende, hvilket særligt gælder energikrævende råvarefremstilling af materialer til produktområderne: fiberoptiske kabler og offshore. Endvidere er flere af Roblons råvarer, hvori indgår lange søtransporter, yderligere blevet fordyret med meget stærke stigninger i transportomkostninger i forhold til sidste års første halvår. EBT-margin er for første halvdel af 2011/12 fastholdt og forbedret i forhold til første halvdel af 2010/11 med en margin på 14,9 % i forhold til sidste år på 14,3 %. Roblon har i halvåret forøget investeringerne i aktiviteter til støtte af ekspansive forretningsudviklingsstrategier betydeligt i forhold til første halvår sidste år. Vedrørende et af de væsentligste fokusområder: globalisering, er der fastholdt en betragtelig salgs- og markedsføringsmæssig satsning på de asiatiske og syd- og mellemamerikanske markeder. Ligeledes er der lagt vægt på østeuropæiske markeder, hvor væksten er mest attraktiv. Vækstmarkederne i BRIK-landene har speciel fokus, og Roblon har i perioden etableret en permanent repræsentation på det kinesiske marked, med ansættelse af kinesisk medarbejder med base i Shanghai. Roblon har for perioden fastholdt en vedholdende og forøget fokus samt investeringer i innovativ produktudvikling, og der er lanceret nye produkter inden for produktområderne: fiberoptiske kabler/kabelmaskiner, offshore og lys. For det fiberoptiske kabelområde er der lanceret flere nye produkter, som udvider det samlede produktprogram og gør Roblon til en yderligere attraktiv forretningspartner. Samtidig er der lanceret et nyt og banebrydende patentanmeldt fiberprodukt, et såkaldt anti-rodent fiberprodukt, som i forhold til den nuværende fremstillingsmetode af anti-rodent lyslederkabler, giver nye muligheder inden for branchen. For offshore området er der introduceret nyt strap-produktprogram, som udvider vores eksisterende produktportefølje betydeligt, og som hermed giver store konkurrencemæssige fordele. Side 3 af 9

4 Da energi og miljø er et vigtigt fokusområde for Roblon, er der lanceret et nyt produktprogram inden for produktområdet lys. Her er markedsført et bredt program af high lumen LED downlights, et belysningssystem af downlightsprodukter, som kendes fra spots til stærk belysning af udstillinger i store rum i butikker, kontorer m.v., baseret på energivenligt LED lys. Dette nye LED produktprogram giver besparelser på elektricitetsregningen helt op til 90 % sammenlignet med traditionelle spotbelysningsarmaturer. For typiske applikationsområder ligger besparelserne på mellem 30 % 90 %. Løbende effektiviseringstiltag, rationalisering og fokusering i indkøbs- og produktionsfunktionen er fortsat i perioden og har samlet påvirket lønsomheden og delvist modvirket effekten af stigninger i råvarepriser. Dette har sammen med de øvrige forretningsmæssige tiltag og aktiviteter påvirket det samlede resultat positivt. Forventninger til fremtiden Den økonomiske usikkerhed på de traditionelle Vesteuropæiske markeder, som stadig udgør en væsentlig del af Roblons samlede forretningsaktiviteter, er stadig fremherskende og dette marked vil også i andet halvår af regnskabsåret 2011/12 udvise lille eller ingen vækstmæssig udvikling. På trods af disse betydelige udfordrende markedsvilkår, vil Roblon fortsætte med implementering af aggressive investeringer i forskellige aktiviteter for at udbygge konkurrenceevne og til støtte for ekspansive forretningsstrategier, også for dette marked. Udbygningen fortsættes også på de vigtige vækstmarkeder som BRIK-landene og de sydøstasiatiske lande, og arbejdet med at etablere flere permanente Roblon repræsentationer vil ligeledes være en prioritet. Fremdrift og kortere udviklingstid i forbindelse med produktudviklingsprojekter, vil også i den kommende periode fortsat være et vigtigt strategisk fokusområde for Roblons centrale udviklingsfunktion, (placeret i teknologicentret i Sæby). Der vil blandt andet være aktiviteter vedrørende udvikling af nye maskiner inden for såvel det fibeoptiske kabel område til udvidelse af eksisterende produktprogram, som til TWM området. For TWM området lægges der blandt andet vægt på energi-optimering af nøgleprodukter. Dette er af vital betydning for markederne i den vestlige verden, men også på det kinesiske marked er energioptimerede produkter ved at få større og større opmærksomhed, og vi er overbeviste om, at det er en blivende og stigende trend for dette marked. Målet for Roblon er at kunne tilbyde produkter med forbedrede virkningsgrader, som medfører tocifrede procentvise reduktioner i energiforbruget i forhold til tidligere. Inden for fiberoptiske kabler/kabelmaskineområdet, forventes lancering af et helt nyt produktprogram, som giver Roblon mulighed for at komme ind på et helt nyt forretnings- og markedsområde. Implementering og udvikling af nye produktionsfremmende aktiviteter fortsættes i perioden, og synergioptimering, rationalisering og effektivisering af produktion og produktionsprocesser er blivende og løbende indsatsområder. Investeringer i forretningsmæssige udviklingsaktiviteter har været medvirkende til en gunstig og positiv omsætningsudvikling for maskiner til begge produktområder TWM og fiberoptiske kabler/kabelmaskiner for første halvdel af 2011/12. Denne udvikling forventes at fortsætte for TWM området i andet halvår, hvorimod omsætningen af maskiner til kabelområdet ikke forventes at blive på samme niveau som for første halvår. For området fiberoptiske kabler specifikt forventes en omsætning for andet halvår, der er lidt større end første halvår. For produktområdet lys forventes en større omsætning i andet halvår i forhold til første halvår af 2011/12. Lanceringen af det nye LED program har skabt megen opmærksomhed på Roblons markeder, og forventningerne til produkterne er lovende. Den samlede omsætning for området forventes at være på niveau med sidste års omsætning. For området offshore/øvrig industri er der bl.a. med introduktion af nyt produktprogram udsigt til en større omsætning for andet halvår i forhold til Side 4 af 9

5 første halvår, og samlet for området forventes en omsætning, som er lidt større end sidste år. Det skal bemærkes, at der til forventningerne for andet halvår knytter sig en betydelig usikkerhed, ikke mindst som en følge af udviklingen i verdensøkonomien, der også for Roblons markeder på det seneste har resulteret i en generel usikkerhed vedrørende fremtidsudsigterne. Egenkapitalen ved halvårets start på 200,7 mio. kr. er påvirket negativt af udbetalt udbytte og skat af dagsværdireguleringer på i alt 25,2 mio. kr. og positivt af halvårets resultat, og dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg på i alt 13,9 mio. kr. Egenkapitalen for halvåret udgør herefter 189,4 mio. kr. mod 183,5 mio. kr. sidste år. Roblon forventer dog stadig for hele regnskabsåret 2011/12 en omsætning som tidligere udmeldt i størrelsesordenen 230 mio. kr, og et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. Kommentarer til hovedtal Omsætningen for 1. halvår blev på 120,3 mio. kr., hvilket er 21,1 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Driftsresultatet blev med 17,0 mio. kr., 2,5 mio. kr. højere end sidste år. Finansiering m.v. er på 929 t.kr. mod sidste år -269 t.kr. Sidste års tal var påvirket af salg af værdipapirer. Resultat før skat (EBT) bliver herefter på 17,9 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. sidste år, hvilket giver et resultat for 1. halvår på 13,4 mio. kr. i forhold til 10,7 mio. kr. sidste år. Samlede aktiver er steget med 11,4 mio. kr. fra 210,7 mio. kr. til 222,1 mio. kr. Langfristede aktiver er 3,9 mio. kr. mindre end sidste år og skyldes primært et fald i de materielle aktiver fra 47,6 mio. kr. til 42,8 mio. kr., og en tilgang af tilgodehavender på 825 t.kr. Kortfristede aktiver er steget med 15,3 mio.kr. fra 153,7 mio.kr. til 169,0 mio. kr. Stigningen fordeler sig med 11,5 mio.kr vedrørende varebeholdninger, 9,3 mio.kr. vedrørende tilgodehavender, 0,8 mio.kr vedrørende finansielle aktiver disponible for salg, samt et fald i likvide beholdninger på 6,3 mio.kr. Side 5 af 9

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. november april Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. november april Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som selskabet står overfor. Frederikshavn, den 28. juni 2012 Direktion Jens-Ole Sørensen Adm. direktør Bestyrelse Klaus Kalstrup Formand Ole Krogsgaard Næstformand Peter Sloth Vagner Karlsen Birthe Tofting Eva Lyngen Lasse Østergaard Nielsen Side 6 af 9

7 Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår (t.kr.) 2011/ /11 Nettoomsætning Driftsresultat Finansiering m.v. (netto) Resultat før skat Periodens resultat Dagsværdiregulering af sikringstransaktioner Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Skat af dagsværdireguleringer Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Status (t.kr.) Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Tilgodehavender Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Finansielle aktiver disponible for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Side 7 af 9

8 Egenkapitalopgørelse (t.kr.) Egenkapital primo Udbetalt udbytte Medarbejderaktier Overkurs medarbejderaktier Omkostninger medarbejderaktier Dagsværdiregulering af sikringstransaktioner Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Skat af dagsværdireguleringer Periodens resultat Egenkapital ultimo Side 8 af 9

9 Noter a) Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK). Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. Regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2010/11. b) Transaktioner med nærtstående parter Nærtstående parter i Roblon A/S udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Endvidere ejer ES Holding Frederikshavn ApS, Bøgevej 11, 8370 Hadsten, A-aktierne i Roblon A/S og har den bestemmende indflydelse i selskabet. Selskabet har ikke i årets løb gennemført usædvanlige transaktioner med væsentlige aktionærer, bestyrelse og direktion eller med selskaber, hvori de pågældende har økonomisk interesse. Side 9 af 9

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere