Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen."

Transkript

1 Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til at kende sin fremstillingspris: A) Ved jordkøb skal du som landmand kunne forrente jorden og have luft til aflønning af din egen arbejdsindsats. B) Ligger jorden langt væk eller er udbytte lavt, så er der risiko for at dine maskin- og finansieringsomkostninger bliver for høje. C) Forpagter du jord til den rette pris eller er en gylleaftale med naboen og indkøbt korn et bedre alternativ Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. En høj selvforsyningsgrad af korn stabiliserer foderomkostningerne, men fremstillingsprisen skal ligge under den langsigtede købspris på korn. Se figur 1 for den gennemsnitlige fremstillingspris i forhold til købsprisen. Niveauet ligger omkring kr. pr. hkg, når alle indsatsfaktorer skal aflønnes. Spredningen er vist i figur 2 og der er store forskelle. Få ligger under kr. pr. hkg og få ligger over 2 kr. pr. hkg. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Foderomkostningerne er den største omkostning ved svineproduktion. Den laveste foderomkostning opnås hvis din fremstillingspris på korn er mindre end det du kan købe kornet til på lang sigt. Artiklen handler om de faktorer der er afgørende for en lav fremstillingspris på korn. 61

2 Udbyttet er vigtigst for fremstillingsprisen Ingen landmænd, med et udbytte over 8 hkg pr. ha, har en fremstillingspris over kr. pr. hkg, se figur 2 til højre. Derimod risikerer fremstillingsprisen at blive for høj på marker med et lavt udbytte. Det er kun få landmænd som har en lav fremstillingspris på marker med et lavt udbytte. Udbyttet afhænger primært af boniteten, men det rette sædskifte hæver også udbyttet. Det er individuelt hvilket sædskifte der er mest optimalt, men hvede giver i gennemsnit 18 hkg mere pr. ha end byg og når raps indgår i sædskiftet, så øges kornudbyttet med 14 hkg på lerjord. Effekten af raps på sandjord er derimod ikke statistisk sikker. Derudover er maskinomkostningerne og finansieringsomkostningerne i forhold til udbyttet de to største faldgruber for fremstillingsprisen. Maskinomkostningerne afhænger dels af om det er en maskinstation der udfører arbejdet og dels af arronderingen. Arbejde udført af maskinstation er normalt forbundet med Tabel 1. Den gennemsnitlige fremstillingspris hvert år og underopdeling på regnskabsposter Stykomkostninger, kr. pr. hkg Kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. hkg Kapitalomkostninger, kr. pr. hkg Andre landbrugsindtægter, kr. pr. hkg Samlede omkostninger, kr. pr. hkg Anden opdeling Maskinomkostninger, kr.pr. hkg Finansieringsomkostninger, kr. pr. hkg Kornprisen og fremstillingsprisen Jan MarMaj Jul Sep Nov Jan MarMaj Jul Sep Nov Jan MarMaj Jul Sep Nov Byg Hvede Fremstillingspris på korn Figur 1. Fremstillingsprisen på korn i forhold til købsprisen på byg og hvede. 62

3 Antal Fremstillingspris Fremstilingspris kr. pr. hkg Fremstillingspris kr. pr. hkg Fremstillingspris Udbytte, hkg Figur 2. Spredningen i fremstilingsprisen til venstre og fremstillingsprisen i forhold til udbyttet til højre. ekstraomkostninger, men transport af husdyrgødning til fjerne marker kan medføre, at maskinstation er den billigste løsning og dermed er det afstanden og ikke maskinstationen, som øger fremstillingsprisen. Til gengæld giver egne maskiner med uudnyttet kapacitet også ekstraomkostninger. Derfor er det ekstremt vigtigt at kende sine maskinomkostninger. Hvis driftsgrensopgørelsen ikke giver et tilstrækkelig grundlag, så kan maskinkonsulenten lave en særskilt maskinanalyse, hvor maskinomkostningerne for hver afgrøde beregnes. Se figur 3 for fordele ved maskinstation og fordele ved egne maskiner. I figur 4 er spredningen i maskinomkostningerne inkl. lønomkostninger illustreret. De producenter som har maskinomkostninger på over kr. pr. hkg, kan ikke undgå at få en høj fremstillingspris uanset rente, jordværdi eller stykomkostninger. Figuren til højre viser igen, at det er producenter med et lavt udbytte, som har de højeste maskinomkostninger. Finansieringsomkostningerne afhænger af forpagtningsafgift, EU-støtte, jordværdi på eget jord og forrentningskravet. Forrent- Maskinstation Stor kapacitet Lettet arbejdspres Kender prisen på forhold Specialisering i stalden Ingen kapitalbinding i maskiner Figur 3. Fordele ved maskinstation og fordele ved egne maskiner. ningskravet er sat til 2 % på jord, hvilket er lavt sat i forhold til lånerenten ved jordkøb. Stordrift Størrelsen på det samlede udbytte har en positiv effekt i form af stordriftsfordele. Øges arealet Egne maskiner Mulighed for rettidig omhu Opgaverne kan udføres helt optimalt Udnyttelse af arbejdskraft Alsidig arbejdsplads Ud i naturen 63

4 Antal Antal bedrifter Maskinomkostninger Maskinomk. inkl. arbejde, kr. pr. hkg. Fremstillingspris kr. pr. hkg. Maskinomkostninger Udbytte, hkg. Figur 4. Spredningen i maskinomkostninger til venstre og maskinomkostninger i forhold til udbyttet til højre. f.eks. med ha og udbyttet er 8 hkg, så stiger det samlede udbytte 8. hkg, hvilket reducerer fremstillingsprisen med 8 kr. Et højt samlet udbytte kræver både et højt udbytte og et stort areal. Analyseres stordriftsfordelen på arealet alene, så er omkostningerne pr. ha også mindre på bedrifter med et stort areal, men den omkostningsminimerende effekt geares ved et højt udbytte. Er udbyttet f.eks. kun 4 hkg i ovenstående eksempel, så er stordriftsfordelen også halveret. Svineproducentens evner og interesse indenfor planteavl skal også tages i betragtning, da udbyttet er den vigtigste parameter. Indsatsen skal planlægges og ressourcer sættes ind, hvor de giver økonomisk værdi. Der må hverken være for få eller for mange ressourcer til planteavl eller svineproduktion. Hvad må ny jord koste? Prisforskellen mellem god og dårlig jord er stor. Det kan illustreres ved to marker der er lige store, hvor udbyttet er den eneste forskel. Udbyttet er 6 hkg på en blandet jordbonitet og 8 hkg på lerjorden. Ved en kornpris på kr. pr. hkg er bruttoudbyttet 3. kr. højere på lerjorden og hvis dyrkningsomkostningerne er 1. kr. højere pr. ha på lerjorden, så er der 1. kr. ekstra til jordlejen. Det skal gerne afspejles i forpagtningsaftalen, og omregnes det til en jordværdi, så er lerjorden 75. kr. mere værd pr. ha ved en rente på 2 %. Hvad der er den rigtige rente er individuelt, men sandjord skal koste væsentlig mindre end lerjord. Se tabel 2 for illustration af forskellen på kapacitetsomkostninger og kapitalomkostninger ved forskellige udbytteniveauer. Er fremstillingsprisen kendt på det nuværende areal, kan den bruges som reference til ny jord. Driftsgrensopgørelsen giver styk- og kapacitetsomkostningerne inkl. afskrivninger. Det skal vurderes om der er ekstra omkostninger til transport til de nye marker, udbyttet på de nye marker, renten på lånet og derefter skal landmanden byde den pris, som giver en tilfredsstillende fremstillingspris på langt sigt. Maskinkonsulenten kan hjælpe med en transportanalyse i tilfælde hvor opgørelse af ekstraomkostningen på marker som ligger langt væk, kræver en grundig gennemgang. Udover omkostningerne til transport, skal der også tages højde for om markerne får det rette tilsyn og om udbyttet derved er højt nok. Gylleaftaler og nabosamarbejde Hvis fremstillingsprisen er for høj pga. lang transport, er det nødvendigt at søge gylleaftaler hos naboer eller andre nærbe- 64

5 Tabel 2. Fordeling af omkostninger ved forskellige udbytter. Fordelingen giver samme fremstillingspris. Udbytte 4 hkg/ha 6 hkg/ha 8 hkg/ha Stykomkostninger, kr. pr. ha Kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. ha Kapitalomkostninger, kr. pr. ha Samlede omkostninger, kr. pr. ha Stykomkostninger, kr. pr. hkg Kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. hkg Kapitalomkostninger, kr. pr. hkg Samlede omkostninger, kr. pr. hkg Jordværdi, kr. pr. ha liggende marker. Hvis en nabo har plads i gødningsregnskabet, er det svært at sige nej til gratis gødning, hvor naboen kun skal betale for transporten. Er fremstillingsprisen for høj pga. en dyr forpagtningsafgift, er det bedre at ændre forpagtningskontrakten til en gylleaftale og evt. et tilsagn om også at købe kornet. Derved er det bortforpagteren som skal sikre, at fremstillingsprisen er under handelsprisen på korn. Den stabiliserende effekt af høj selvforsyning Analyse af værdikæden i svineproduktionen viser at både sohold og integrerede producenter med en høj selvforsyningsgrad, har et mere stabilt driftsresultat end producenter med en lav selvforsyningsgrad. Det skyldes en stabilisering af foderomkostningerne, og her er rapsproduktion en tilgang til at afdække indkøb af soja, da priserne følges ad over tid. Udbyttet er den vigtigste faktor for at opnå en lav fremstillingspris på korn. 65

6 Slagtesvineproducenten rammes hårdest af stigende foderpriser, selvom smågriseprisen falder ved øgede foderpriser. Smågriseproducenterne bliver ramt af både faldende priser og øgede foderomkostninger, hvilket også samlet set giver en ustabil indtjening. Derfor bør landmænd med sohold også have en høj selvforsyningsgrad for at minimere risikoen. Logistik Udbytte Nøgleområder for fremstillingsprisen Maskinomkostninger Forudsætninger Analysen bygger på business check salgsafgrøder 211, 212 og 213. Business check er baseret på driftsgrensanalyser, hvor både landmandens arbejdsindsats og den bundne kapital aflønnes. Jord forrentes med Jordpris, Forpagtningsafgift 2 %, maskiner og andet forrentes med 4 %. Fremstillingsprisen er beregnet som den gennemsnitlige omkostning pr. ha delt med udbyttet fra kornproduktionen. Det er antaget, at rapsproduktion ikke får de gennemsnitlige omkostninger pr. ha til at afvige væsentlig og derfor indgår der også producenter med rapsproduktion. Indtægter fra salg af halm, maskinstation og andre landbrugsindtægter, som er med i driftsgrensopgørelsen for salgsafgrøder, indgår også i fremstillingsprisen som en positiv omkostning. Figur 5. De 4 væsentligste nøgleområder for fremstillingsprisen. Afslutning Foderstrategien er stærkt forbundet med planteavlen på bedriften. Landmanden skal kende sin fremstillingspris på det korn, der bliver produceret, og han skal kende fremstillingsprisen på det korn, der bliver produceret på ny jord, som tilkøbes til bedriften. Hvis fremstillingsprisen ikke kendes, kan landmanden risikere at købe jord for dyrt og være dårligere stillet i form af højere foderpriser, end hvis han ikke havde købt jorden. Bliver købsprisen for høj, skal svineproduktionen kunne betale for dyrt korn. Købes jord for at fremtidssikre gården, skal der være en større gevinst, når gården sælges end den merpris, som jorden har kostet i handel og forrentning indtil salg af gården. Omregningen til hkg anskueliggør, om f.eks. maskinomkostningerne eller finansieringsomkostningerne er for høje i forhold til udbyttet. Det giver et overblik og giver landmanden mulighed for at trimme udgifterne i forhold til udbyttet. Egne maskiner vs. driftsfællesskab eller maskinstation er et dilemma omkring pris og risiko. Landmanden skal kende sine egne omkostninger og tage stilling. Hvis der vælges egne maskiner med uudnyttet kapacitet for at sikre sig rettidig omhu, så skal landmanden kende prisen på denne forsikring. 66

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 25. og 26. januar 2012 Den aktuelle situation(1) Billedet af landbrugets indtjening er langt mere nuanceret end man kan læse i pressen vi har alle en forpligtigelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere