Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år"

Transkript

1 Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år

2 Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt har der været en tæt korrelation mellem CHF og aktiemarkederne Men nu er CHF blevet en flugt-valuta, der er tæt korreleret med udviklingen i de europæiske randlande Vi tror på en stabilitsering af situationen, og dermed en opblødning i den generelle markedsstemning US Dollars De seneste år har været præget af en del turbulens Den europæiske gældskrise har spillet en meget vigtig rolle i den seneste tid for USD Opkøbsprogrammer fra FED har virket i den modsatte retning af den europæiske gældskrise Men opkøbsprogrammet fortsætter og de amerikanske renter skal derfor ikke op lige med det samme USD er i gang med en langsigtet opadgående trend USD er stadig meget billig, og potentialet er stort i de kommende år Der er tegn på en langsom opblomstring af økonomien Væksten bliver højere end i Europa, og dermed tipper vægtskålen til fordel for USD

3 Fakta Tidsplan Indskudsperiode 10. januar februar 2011 Startobservation 7. februar 2011 Slutobservation 7. februar 2014 Binding Indtil den 14. februar 2014 Dekort ved førtidig opsigelse 9% i 1. år 7% i 2. år 5% i 3. år Afkastpotentiale Kunden modtager ingen løbende fast rente af de indsatte beløb Kunden modtager til gengæld et afkast, der svarer til værdien af de underliggende optioner, og udbetales ved udløb Det variable afkast efter 3 år forventes at ligge i niveauet % Kreditrisikoen Valutaursrisikoen Alternativ forrentning Omkostninger Minimumindskud Rådgivning om ValutaKonto USD/CHF Dækkes af indskydergarantifonden Indskud af pensionsmidler ubegrænset dækning Indskud af frie midler op til ca kr. ( euro) pr. kontoindehaver Indskud af virksomhedsmidler op til cirka kr. ( euro) Afkastet er dækket indtil 20% - som skal kunne indeholdes i de kr. Ingen valutakursrisiko Kunden går glip af en forrentning på cirka 1,4% p.a. hvis pengene bliver placeret i en statsobligation med tilsvarende løbetid 0,33% ÅOP (årlige omkostninger i procent) kr. Variabelt afkast efter 3 år Alternative forrentninger 3-årig statsobligation 1,4% (effektiv rente p.a.) 4-årig statsobligation 2,1% (effektiv rente p.a.) SparThy Højrente-konto 1,2% (nom. p.a.) Danske Netopsparing 1,25% (nom p.a.) USD/CHF konto forventet 15-25% (3 år)

4 1. Kontoen Kunden bør først indsætte beløb på kontoen efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for kontoen, og kunden erklærer ved sin underskrift af denne aftale, at dette er sket. Det beløb, som kunden indsætter på kontoen, er indsat som et struktureret indlån. Beløbet kaldes herefter «det indsatte beløb». Et struktureret indlån er et komplekst indlånsprodukt. Kontoen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt, jf. pkt. 10. Finansielle kontrakter beskattes efter lagermetoden, jf. reglerne i kursgevinstlovens kapitel 6. Det indsatte beløb er bundet fra indbetalingen på kontoen til den 14. februar 2014 (herefter kaldet «bindingsperioden»). Det indsatte beløb kan alene hæves i bindingsperioden, hvis kunden opsiger denne aftale på de betingelser, der fremgår af pkt. 6. Et struktureret indlån består af to elementer: Almindeligt indlån i Sparekassen Thy samt optioner på kursudviklingen af amerikanske dollars (herefter kaldet «USD») mod schweiziske franc (herefter kaldet «CHF») (tilsammen benævnt «Underliggende Optioner»). Kunden modtager ingen rente af de indsatte beløb, jf. pkt. 3. Ved bindingsperiodens udløb modtager kunden et variabelt afkast efter 3 år svarende til værdien af de Underliggende Optioner. Det variable afkast afhænger af udviklingen i USD mod CHF, jf. pkt. 7. og 9. Hvis kunden ikke opsiger det indsatte beløb i bindingsperioden, jf. pkt. 6, får kunden som minimum det indsatte beløb tilbage sammen med det variable afkast efter 3 år, når bindingsperioden udløber. Kunden har dog risikoen på Sparekassen Thys tilbagebetalingsevne, jf. pkt. 8. Det indsatte beløb på kontoen er indbetalt med bindende virkning for kunden, medmindre det på startobservationsdatoen, jf. pkt. 9, ikke er muligt at opnå nærværende indlånsvilkår, jf. pkt. 10. Sparekassen Thys Almindelige forretningsbetingelser i Sparekassen Thy gælder i det omfang, disse ikke er fraveget i denne aftale. Den fortrydelsesret, der fremgår af Sparekassen Thys Almindelige forretningsbetingelser i Sparekassen Thy, gælder ikke for denne aftale. Aftalen herunder indbetaling af det indsatte beløb kan således ikke fortrydes af kunden. Som opgjort primo januar 2011 udgjorde delelementernes værdi (indlån, optioner og omkostninger) følgende: Indlånsværdi: 94,04% Optionsværdi: 4,96% De samlede omkostninger udgør således ca. 0,33% p.a. (100% - (94,04% + 4,96%))/3 og dækker provision til Sparekassen Thy, herunder omkostninger til udvikling, administration og markedsføring af produktet. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er ca. 0,33%. Beregningen af indlånsværdien er baseret på en rente på 2,07% p.a. 2. Indbetaling og indbetalingsperioden Der skal mindst indbetales kr. på kontoen. Der kan indbetales på kontoen fra den 10. januar 2011 til den 4. februar 2011, begge dage inkl. (herefter kaldet «indbetalingsperioden»). Herefter kan der ikke indsættes beløb på kontoen. 3. Rente Der tilskrives ingen rente af det indsatte beløb på kontoen. 4. Gebyrer Der opkræves ingen gebyrer ved oprettelse og udløb af kontoen. Hvis det indsatte beløb hæves i bindingsperioden ved opsigelse, jf. pkt. 6, skal kunden påregne, at markedsværdiopgørelsen fratrukket en dekort, jf. pkt. 6-9, kan medføre, at kunden ikke får det fulde indsatte beløb tilbagebetalt.

5 5. Udløb Det indsatte beløb er bundet fra indbetalingen til den 14. februar 2014 (herefter kaldet «udløbsdato») og kan alene hæves i bindingsperioden, såfremt aftalen opsiges efter pkt. 6. Det indsatte beløb og det eventuelle variable afkast efter 3 år frigives fra kontoen, når kontoen udløber den 14. februar Vilkårene for kontoen ændres ved udløb automatisk til vilkårene for en konto i Sparekassen Thy på almindelige vilkår. 6. Opsigelse i bindingsperioden Kunden kan i bindingsperioden opsige hele denne aftale for det fulde indsatte beløb med tre bankdages skriftligt varsel, medmindre markedsforholdene ikke tillader det (eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid). Aftalen kan ikke opsiges delvist for et mindre beløb. Ved opsigelse af kontoen i bindingsperioden vil det indsatte beløb blive udbetalt fratrukket en dekort på 9%, hvis kontoen ønskes opsagt i løbet af de første 12 måneder, 7% i de følgende 12 måneder og 5% i den resterende del af bindingsperioden. Endvidere vil markedsværdien af de Underliggende Optioner, der knytter sig til det indsatte beløb, jf. pkt. 1, blive udbetalt ved opsigelse af kontoen. Værdien af de Underliggende Optioner vil ikke kunne være negativ og vil derfor aldrig kunne medføre yderligere fradrag i det udbetalte beløb. Ved opsigelse i bindingsperioden risikerer kunden således ikke at få det fulde indsatte beløb tilbagebetalt. Kunden vil alene få udbetalt det indsatte beløb fratrukket ovennævnte dekort og tillagt den på opsigelsestidspunktet aktuelle markedsværdi af de Underliggende Optioner, der knytter sig til det indsatte beløb. Markedsværdien af de Underliggende Optioner vil være afhængig af den tilbageværende løbetid på opsigelsestidspunktet og varierer ikke nødvendigvis lige så meget som kurserne på USD mod CHF. Derfor kan opsigelse i bindingsperioden påvirke opgørelsen af optionens markedsværdi negativt i forhold til en tilsvarende opgørelse foretaget på slutobservationsdatoen den 7. februar Afkastpotentiale Kontoen løber til den 14. februar 2014, og kunden får som minimum det indsatte beløb tilbage ved udløb. Herudover kan kunden eventuelt modtage et variabelt afkast efter 3 år. Det variable afkast efter 3 år er afhængig af udviklingen i USD i forhold til CHF og betegnes som USDCHF (antal CHF per USD). Det variable afkast efter 3 år fastsættes på slutobservationsdatoen som en procentandel af det indsatte beløb som: 30% * ValutaÆndring, hvis 0% < ValutaÆndring 10% ELLER 2,5% + 60%*[ValutaÆndring - 10%], hvis 10% < ValutaÆndring 20% ELLER 7,5% + 130% * [ValutaÆndring - 20%], hvis ValutaÆndring > 20% 0%, hvis ValutaÆndring < 0% og hvor ValutaÆndring= Kunden modtager således et afkast, hvis USD styrkes i forhold til CHF ligesom andelen i stigningen (deltagelsesgraden) stiger med styrkelsen i USD (målt som beskrevet ovenfor). Således modtager kunden 30% af styrkelsen mellem 0-10%, 60% af styrkelsen mellem 10-20% og 130% af styrkelsen over 20%. Tabellen nedenfor viser det variable afkast efter 3 år ved forskellige scenarier. Tabellen skal udelukkende

6 vise, hvordan det variable afkast efter 3 år beregnes, og tallene er ikke Sparekassen Thys forventning eller udtryk for en forventning til det faktiske variable afkast på kontoen. Eksempelvis viser tabellen, at hvis USDCHF styrkes fra 0,9923 (som er den fiktive startkurs) til 1,4885, beregnes ValutaÆndring som [1,4885-0,9923] / 0,9923 = 50%. Det variable afkast efter 3 år opgøres således som ovennævnt ud fra (c) som 7,5% + 120%*(50%-20%)= 43,5%. Kunden modtager således efter bindingsperioden (ved et fiktivt indsat beløb på DKK ) i alt 143,5% * DKK = DKK Tabellen viser også, at hvis USDCHF falder i forhold til startværdien, får kunden kun det indsatte beløb tilbage ved udløb. USDCHF Valutaændring efter 3 år Variabelt afkast efter 3 år Indfrielsesbeløb* efter 3 år 1, % 43,5% , % 31,5% , % 19,5% , % 7,5% , % 2,5% ,9923 0% 0% , % 0% , % 0% Fiktiv startkurs på USDCHF=0,9923 *Indsatte beløb på DKK variabelt afkast efter 3 år. 8. Hovedrisici Kurser på valutamarkedet kan være volatile og ændre sig i løbet af kort tid som følge af den almindelige markedsudvikling. Der kan derfor ikke gives nogen garanti for, at kursen på USD mod CHF ikke vil ændre sig væsentligt til ugunst for optionen, hvilket vil have stor betydning for det variable afkast ved udløb, jf. pkt. 7 og 9. Kunden har derfor en risiko for, at afkastet bliver 0%, hvorved kunden går glip af alternativforrentningen. Kunden vil eksempelvis med en investering i en dansk statsobligation med en løbetid på 3 år kunne opnå en effektiv rente på omkring 1,4% p.a. (opgjort primo januar 2011) svarende til i alt godt 4% over 3 år. Hvis kunden opsiger kontoen i bindingsperioden, jf. pkt. 6, kan kunden som følge af at en dekort fratrækkes det indsatte beløb risikere ikke at få det fulde indsatte beløb tilbage. Kunden har endvidere risikoen på Sparekassen Thys tilbagebetalingsevne. Tilbagebetaling af det indsatte beløb forudsætter, at Sparekassen Thy eksempelvis ikke erklæres konkurs. Midler indskudt på kontoen er dækket af Garantifonden for Indskydere og Indlånskunder. Det betyder, at almindelige indlån i tilfælde af Sparekassen Thys konkurs mv. er dækket med indtil EUR (ca. DKK ) pr. indskyder, og at indskud for pensionsmidler eller andre særlige indlån er dækket fuldt ud, jf. 9 i bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Inden for ovennævnte dækningsgrænse vil Garantifonden dække en eventuel positiv forrentning af det strukturerede indlån med op til 20% af indskuddet. Forrentning ud over denne grænse vil ikke blive anset for at være omfattet af Garantifondens dækning. Denne 20%-grænse er gældende for det enkelte indskud og beregnes altså ikke pro anno. Garantifonden forbeholder sig ret til at ændre denne procentsats, hvis forholdene efter Garantifondens opfattelse giver anledning hertil. 9. Beregningsmetode for det variable afkast efter 3 år Beregningen af det variable afkast efter 3 år er baseret på en kurs på startobservationsdatoen og slutobservationsdatoen for USDCHF. Startobservationsdato 7. februar 2011 Slutobservationsdato 7. februar 2014 Det variable afkast fastsættes på slutobservationsdatoen (jf. pkt. 7). På udløbsdatoen indsættes dermed et beløb svarende til det variable afkast efter 3 år multipliceret med det indsatte beløb.

7 Sparekassen Thy foretager en afdækning af afkastet, der tilskrives kontoen. Denne afdækning foretages ved indgåelse af optionskontrakter hos finansielle modparter (herefter kaldet Optionskontrakten ). Den finansielle modpart, hvorigennem Sparekassen Thy har afdækket afkastet, er beregningsagent på Optionskontrakten, og Sparekassen Thy er beregningsagent på kontoen. Optionskontrakten specificerer reglerne for beregningen af afdækningen, der ligger til grund for udbetalingen af afkastet. Beregningen af afkastet for kontoen er underlagt de samme betingelser, som for Optionskontrakten. I Optionskontrakten fastsættes blandt andet de betingelser, der giver mulighed for, at beregningsagenten kan foretage rimelige justeringer som følge af visse markeds- og afviklingsforstyrrelser ( ekstraordinære begivenheder, eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid) i relation til USD og CHF, og i øvrigt i relation til de tidspunkter, hvorpå der skal foretages beregninger. Enhver justering vil i givet fald have til formål at neutralisere effekten af en eventuel ekstraordinær begivenhed mv. bedst muligt. Endvidere fastsættes det i Optionskontrakten, hvorledes der kan ske justering af de tidspunkter, hvorpå der skal foretages observationer, det vil sige startobservationsdatoen og slutobservationsdatoen. Beregningsagenten vil således udskyde et beregningstidspunkt, hvis det ikke falder på en børsdag, eller hvis der indtræder markedsforstyrrelser. Som beregningsagent på kontoen skal Sparekassen Thy foretage tilsvarende justeringer i relation til USD mod CHF og i relation til de tidspunkter, hvor der skal foretages beregninger. Hvis der indtræder markedsforstyrrelser eller ekstraordinære begivenheder mv., der har betydning for afkastberegningen, vil der således blive korrigeret i overensstemmelse med Optionskontrakten. Hvis beregningsagenten på Optionskontrakten foretager en sådan korrektion, vil Sparekassen Thy meddele kunden dette via brev eller via 10. Skat Kontoen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt og beskattes efter lagerprincippet, og kunden indgår således en finansiel kontrakt ved etablering af denne aftale om kontoen. Det betyder som udgangspunkt, at beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem det indsatte beløb og det samlede udbetalte beløb ved bindingsperiodens ophør. Som følge af lagerbeskatningen beskattes afkastet imidlertid løbende gennem indlånets løbetid. Beskatningen finder sted på den måde, at kunden ultimo hvert skatteår beskattes af ændringen i markedsværdien af indlånet i det pågældende skatteår. Årets markedsværdistigning/-tab opgøres i indskudsåret som forskellen mellem det indsatte beløb og markedsværdien ved årets udløb. I de efterfølgende år som forskellen imellem primo- og ultimomarkedsværdien. Skatten forfalder til betaling, selvom der ikke udbetales afkast på indlånet i løbet af det pågældende indkomstår. Ved udløb er beskatningsgrundlaget forskellen mellem det udbetalte beløb (det indsatte beløb tillagt et eventuelt afkast) og den senest opgjorte ultimomarkedsværdi. Kunden skal påregne en likviditetsbelastning i tilfælde af en gunstig udvikling i USD i forhold til CHF som følge af den løbende beskatning, lagerprincippet medfører. Markedsværdiændringer beskattes som kursgevinster/-tab efter reglerne i kursgevinstloven. For personer omfattet af personskatteloven vil markedsværdistigninger (kursgevinster) blive beskattet løbende som kapitalindkomst. Tilsvarende kan eventuelle markedsværditab (kurstab) efter særlige regler fradrages i kursgevinster hidrørende fra andre finansielle kontrakter. Indkomstårets stigninger i markedsværdien er som anført skattepligtige efter hvert indkomstårs udløb. Indlånskunder (frie midler) skal selv opgøre og selvangive årets ændring i markedsværdi, idet dette beløb ikke bliver endeligt opgjort og udbetalt fra kontoen før bindingsperiodens udløb. Indskud af pensionsmidler på kontoen kan foretages af kunder, der betaler pensionsafkastskat for

8 midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved indskud på kontoen skal afkast medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at urealiserede gevinster og tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15% i pensionsafkastskat. Hvis kunden opsiger kontoen før udløb, opgøres markedsværdien af optionen på opsigelsestidspunktet. Indlånskunder vil på opsigelsestidspunktet være skattepligtige af det beløb, der svarer til forskellen mellem det oprindeligt indsatte beløb eller den senest opgjorte ultimo markedsværdi og det oprindeligt indsatte beløb tillagt markedsværdien af optionen på opsigelsestidspunktet. Et eventuelt tab er fradragsberettiget, jf. ovenstående. Ovenstående gennemgang af beskatningen af kontoen er alene af generel karakter. De konkrete skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold, og kunder, der vil indsætte beløb på kontoen, bør således søge individuel skatterådgivning. 11. Flere kontohavere - fuldmagt Hvis der er mere end én kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er Sparekassen Thy berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes afdødes bo skal behandles. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder Sparekassen Thy sig ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed med hensyn til kontoforholdene. 12. Forbehold annullering af kontoen Ovenstående vilkår for kontoen er fastsat med udgangspunkt i markedsforholdene primo januar Kontoen vil blive annulleret, hvis det som følge af ændringer i markedsforholdene op til startobservationsdatoen ikke er muligt at opnå ovenstående vilkår eller som minimum følgende procentandele for beregning af det variable afkast efter 3 år af det indsatte beløb: 5% * ValutaÆndring, hvis 0% < ValutaÆndring 10% ELLER 0,5% + 50%*[ValutaÆndring - 10%], hvis 10% < ValutaÆndring 20% ELLER 5,5% + 120% * [ValutaÆndring - 20%], hvis ValutaÆndring > 20% 0%, hvis ValutaÆndring < 0% og hvor ValutaÆndring= 13. Disclaimer Oplysninger i denne aftale om tidligere afkast og kursudvikling eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom oplysninger i denne aftale om fremtidige afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal kunden være opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af kundens individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast og kursudvikling, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Mulighed for et bonusafkast på 32% selv ved uændrede kurser eller små stigninger i det amerikanske aktiemarked Invester

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere