~ &#nagasinet stedet. hvor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ &#nagasinet stedet. hvor"

Transkript

1 l ~ &#nagasinet stedet. hvor STØRf111RV THIBTæD der handles ;I!Jif$ ~r/is(/ v. Knud Erik Nielsen ~~~AGASINET Hwndbo1'11vtoi4. Thisted. Telefoe1686 BYENS STORE TEXTILHUS Telefon 2200 Gælder det gulvbelægning, sl- THY FARVELAGER Telefon Koldby 77

2 Kul Koks Cinders Briketter Br ndselsoller ~P. O. POULSEN Havnen DANSK FIRMA KORN FODERSTOFFER GØDNING. CEMENT LOKAL KAPITAL Filialer: SPAREKASSEN FOR THISTED AMT Store Torv l. Thisted. Telefon 2300 Tømmerby-Lild Sparekasse, tlf. Frøstrup 10 Vesløs afdeling, tlf. Vesløs ~ Koldby Sparekasse, tlf. Koldby 36 Vildsund Sparekasse, tlf. Sundby Thy 195 Nors afdeling, tlf. Nors 175 Hanstholm Sparekasse, tlf. Hanstholm 507 Sennels Sparekasse:, tlf. Sennels 42 TAPET OG FARVE Gulvtaopper Linoleum Vinyl ~.:TE: n.ts E:~ &. L.A.~G ::B..a..LL:E Telefon Thisted 1401 og Hanstholm 588

3 POST-ADRESSEBOGEN for Thisted, Thy og Han Herred INDHOLDSFORTEGNELSE Posrraksrn 3 I'orrcgnclsc over posthusene Fortegnelse over ::tnral ::tf husst::tndc , Stcd navncfortcgnclsc og deres postadresser JUNI1965 PRIS:3,00 DEN DANSKE LANDMANDSBANK THISTED AFDELING STORE TORV THISTED. TELF. 88 HANSTHOLM AFDELING telt. 515 HUNDBORG AFDELING telt. 88 TILSTED AFDELING tell. 2188

4 Telefoner: 17 & 100 Benzin Smøreolle Brændselsolle Chr. Sørensens TØMMERHANDEL Afs Telefon Grundlagt 1882 Eneforhandling af INSULITE Eget moderne anlæg for trætørring Største lager af alle bygningsartikler 2 SHELL fyringsolie - Termosheil

5 Posttakster BREVFORSENDELSER Indland Forsendelsesan Maksimumsvægren er kursin~rct Hele landet (inkl. Færøerne og Gronlancl) Største udstrækning Brevkort enkelte...,.... med svarkorr..., } højst 1SX10,5 cm (mindst 10X7 cm) Breve indtil so g over so g til 250 g 2SO g - 1 kg Forretningspapirer indtil 250 g over 250 g til l kg Tryksager ind ri l 50 g over 50 g til 250 g 250 g - 1 kg so X30X3 cm Rulle: 75 X 10 cm (Tryksager af form som sammenlagte eller ikke sammenlagte korr mindst 10X7 cm) Varcprover ind ri! 50 g over 50 g til 250 g 250 g g Brevpakker indtil over 250 g til 250 g 1 kg l45x20xl0 cm J Rulle: 45X15 cm Blindetryksager højst 7 kg portofrit Fonopostforsendelser højst 300 g som for breve li retnmgspaptrer, når forsendelsen Blandede forsendelser l Id od h k mce1o 1 er sa an- ØJSt 1 g l ne, ellers som for tryksager Takst.som fo; for- l 45 ~<30 X 20 cm 26 cm, men længde + } bredde + tykkelse hojst 60 cm l 4S X30X3 cm Rulle: 7SX!O cm (Fn indlagt vareprøve hojst 4SX20X3 cm - rulle: 45 X IO cm - og vægt højst 500 g) Frankotvang for forretningspapirer, tryksager, vareprøver, blandede forsendelser, brevpakker, fonopostforsendelscr, ilforsendelser, anbefalede forsendelser og banegårdsbreve. A1zbejaling af ovennævnte forsendelser Tillægsgebyr Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort) Banegårdsbreve (kun alm. brevforsendelser) llbrevforsendelscr (alm. og anb. brevforsendelser).... Ekspresforsendelser Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 dog 80 øre

6 Den rigtige adresse når det gælder MØBLER og T Æ P PER Vi har det store udvalg i alle prisklasser, og vi giver gerne alle oplysninger uden forbindende for Dem Hjørner af Asylgade og Jernbaneg-ade _.~~.. ~~-Kom ind og Je -hvad vi har HOTEL ROYAL Hyggegod betjening og et godt køkken Benyt 'VOre nye selskabslokaler 4 SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

7 BREVFORSENDELSER Udland Maksimumsvægten er kursiveret Finland, Island, Norge og Sverige Øvrige udland~ Største udstrækning Brevkort!enkelte /cnkclte..... _,med svarkort_. _.._ 8o med 1 svarkor~ 50 1 ) højst 15 X 10,5 cm, 100 f mi.ndst 10X7 cm indtil 20 g Breve o ver g.. 60 o ver g indtil 20 g for hver følhøjst 2 kg.. :(over 500 g efter hele gendc 20 g... l vægten son1 øvrige -1 udland).,indtil 250 g F orretnmgs- l. over 250 g- l kg 110 r SO cr papirer (over 1 kg efter hele P : j t>. mtnl s t høj'st 2 k vægten som øvngc g.. udland) Tryksager højst J kg 1 ) Blindetryksager -l højst 7 kg.. Vareprøver højst 500 g indtil 50 g \'Cr g over 250 g-1 k~,; 110 pr. 50 g,(over l kg efter hele vægten som øvrige udland) portofrit 'indtil 50 g over g.. over g.. l portofrit 25 pr. 50 g...,.. 40 l lo mtndst l Brevpakker pr. 50 g jpr. 50 g mindst mindst højst J kg.. (ikke til Island) (kun til visse lande) l Brevform: højst 60 cm, men længde+ bredde+ tykkelse højst 90 cm (mindst 10X7 cm) Rt~lleform: højst 80 cm, men længde+2 gange diameteren højst 100 cm. Mindst 10 cm, men længdc+2 gange diameteren ikke under 17 Ctl1 Br c'' f orsendclscr, h vis dimensioner er mindre l?nd ovennævnte n1inimumsmål, er dog tilladt, h vis de er forsynet med en rektangulær ad rcssescddcl a f karton eller stærkt papir, hvis hal ve omkreds ikke er mindre end 16 cm, og som måler mindst 4 cm på den korteste led Fonopostforsendelser hojst 300 g indtil 20 g indtil 20 g l 26 cm, men længde+ for hver folgen- for hver føl- l bredde + tykkelse de 20 g gcnde 20 g ) højst 60 cm. Minimum (ikke til Island) j(kun til visse lande) som for breve Blandede forsendelser takseres som forretningspapirer, hvis forsendelsen indeholder s1dannc, ellers som varcprøver (:Lng. største vægt og udstrækning). Frankotva11g for anbefalede forsendelser samt for forretningspapirer, tryksager, varcprøver, brevpakker, fonopostforsendelscr og blandede forsendelser. Anbefaling af ovennævnte forsendelser: Tillægsgebyr 80 øre. Sv,:rkuponcr koster 100 øre. ' Tryksager. der udelukkende indeholder b ø,~:e r, kan vej o indtil ~ kg. :.! ~-f elle m posrhuse i dt:r dansk ~ t yske grænscområdc", Jer ligger i en indbyrdes afstand af højsr 30 km. gælder for breve indtil 20 g same brt:vkorr dt:n indenlandske takst Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 s

8 Her fødes en god idel P~ samme måde fødtes for mere end en menneskealder siden ideen om, at denne egn og denne by burde have sin egen bank. En bank, der især kunne tage vare p~ egnens og byens interesser. En bank, der arbejdede for, at pengene og initiativet blev her på egnen. Deres bank har siden nøje fulgt med i egnens og byens udvikling. He ldigvis er det gået fremad - og det vil det sikkert blive ved med, hvis De slutter op om det, der er Deres eget. r.-::-:-:: A K T l E S ELS K A B E T l HANDELS-oG LANDBRUGS-l BANKEN l THISTED Hanstholm Bank Sjørring Bank Snedsted Bank 6 SHELL SHELL SHELL SHELL SHELL 2033

9 ADRESSELØSE FORSENDELSER V a.reprover, Tryksag<:r blandede Breve fonendelse-r Indtil 10 g øre 10 øre over lo g til 20 g Il - } 20 g - 30 g lo g 40 <> l l l g - 50 " g g g 70 " g g 80 " g 90 g g o " " J Taksten 15 øre gælder tillige fo r brevkort. Portoen skal betales forud. ' f l 20 øre 25 øre Forsendelser over 100 g kan efter særlig tilladelse fr:1 generaldirektoratet sendes som :1dresseløse forsendelser, n å r de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Portoen udgør d en samme som for adresserede forsendelser af samme art. Adresseløse forsendelser m3. ikke være over l cm rykke. De må i hvert fald på den ene led ikke overskride 18 cm. Vestergade 84 Telefon 375 brdrm_hansen e l ekt ro- i ns to 375 Thisted Hedegaard & Hilligsøe~s Eftf. TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER Thisted. Telefon Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

10 VÆRDIBREVE Frankotvang: Værdibreve skal frankere; forud. Største v.t>gt: l ndland l kg; udbnd 2 kg. Største udstr,ekning: Indland 45 ~< 30 ;'( 3 cm. Udland ikke over 60 cm p1 nogen led; længde, bredde og ty kkclsc tils:unmcn højst 90 cm. Taksten sammensættes af!) v.egtpono, der udgør portoen for et brev af samme vægt, og 2) værdipono, Jer udgør: INDLAND (inkl. Færøcme og Gronbnd): Indtil!.000 kr for h ve r følgende kr For eventuel efter-r,efling på posthuset: Indtil kr For hver følgende kr Finland, Island, Norge og Sverige: Indtil l.ooo kr For hver følgt,nde kr !50 o re!o 100 øre øre lo Øvrige udland: 40 ore pr. 200 guldfrancs (mindst!00 øre) + anbefalingsgebyr 80 øre. Eftcrtæl!ing!inder ikke sted for væn.libr~vc ri l G rønland og udlandet. P A K K E R Indland rulle- INDLAND (inkl. færøerne og Grønland): Frankotvang: Pakker skal frankeres forud. Udstr.ckning: Som regel ikke over 1,5 m i nogen retning; dog bn Dakkcr cller standform være ind 2 m lange. Rumfang ikke over l m". Største v,cgt: 20 kg, møntpakker (-ruller) dog ikke over S kg (mon tposer 20 kg). INDLAND (inkl. Fæ roerne): Ind ri! o, er V a: g[ 1 til kg l Alm. pakker l 50 øre !IOO Voluminøs(" og 1 ) forsh~ tig pakker 230 øre Grønlan,Jt): Indtil l kg over l til 5 5 -!O ! øre ! ) Voluminøse p:1kk~r (>g forslgtig~ pakkcr kan ikke sendes til færøcrnc: og G rønland. Vask ESSO SERVICENTER Service Batteriservice Autogummi vj Leif Hummelshøj Hjulafbalancering Lygteindstilling 8»SHELL kommer selvcc service

11 Foruden vægtporto betales følgende tillæg: Anbefalede pakkn , øre \i,erdipakkcr: værdiporto, der udgør: Indtil kr For hver følgende kr eventuelt eftertællingsgebyr som for værdibreve. Efrertælling find er ikke st~d for værdipakker til Grønland Ilpakke1 : 3 kr. for hver 5 kg eller del deraf. Eksj l espalckcr: Ekspresgebyr 200 øre. Luftpostpakker: Tillægstakst 100 øre pr. kg. Indlevering til faktage vogne: 20 øre pr. pakke. Lagerafgift for opbevaring vc.d bestemmelsesposthuset ud over 7 dage: 20 øre pr. dag. Omc/cspcr!ition ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre for første omekspedition, derefter ny porto for hver omekspedition. Tilbagesendelse ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre. * FJERNVARME * CENTRALVARME * VAND- GAS- Hans L. Olsen Nørregade 12 Privat: Spangbergsvej 55. Telf. 772 * SANITET OG * BLIKKENSLAGERARBEJDE * Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

12 PAKKER. Udland Francotvang: Alle pakker til udlandet skal frankeres forud. Til visse lande kan sendes efternævnte kategorier af pakker: \f ærdipakka: Vægtporto + følgende værdi porto: Finland, Island, Norge og Sverige : Indtil kr.: 150 øre; for Iwer folgende kr.: IO øre. Øvrige udland: 40 øre pr. 200 guldfrancs (mindst 100 øre) + ekspeditionsgebyr 60 øre. Højeste va:rdi:mgivclsc er i tabellen anfor t i guldfr:tncs. Ilpakker: Ca. dobbelt vægtporto. Eksprespakker: Ekspresgebyr 200 øre. \! oluminase pakker- Forsigtig-pakker: 50 % tillæg til vægtportoen (eventuelt :tfrundet). Postopkrævningspakkcr: + opkrævningsporro. LuftpostpaH-cr: + luftposttillægstakst. ~~ ~To b~k ~ o l Piber og b Sv. Aa. Kjærgaard Telefon 482 Nytarv THISTED sig Tale mec/ Tohalc eller Vin SLAGTE RI UDSALGET Telefon Thisted SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

13 POST ANVISIIiUNGER Frankotvang: Frankøen skal forudbetales. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimttm: kr. (Samler-postanvisninger dog højst kr.) Beløb indtil kr over til øre For telegrampostanv isninger betales desuden l) telegramafgift uanset ordantal (inkl. grundtakst) 400 øre, 2) for private meddelelser ordtakst uden minimumsafgift, 3) eventuelt tillægsafgift for festblanket. Til og fra F,erøcrne almindelig telegramtakst. UDLAND: Finlm1d, Island, Norge og Sverige Takst som for indlandet (se ovenfor). Andre lande: ileløb indtil 250 kr. over 250 til øre POSTGIRO Indbetalingskort: Takst for indbetalingskort 40 øre. Frankotv a11g: frankøen skal forudbetales, medmindre indbetalingskortet er pås templet eller påtrykt:,.postbesørges ufrankeret (Modtageren betaler selv portoen) «. KVAliTET OGffiÆi!t GOOOOOO KONFEKTION- KJOLER- SLACKS STRIKVARER- TRIKOTAGE Alt til damernes og børnenes plklædning Telefon 127 <fri nou Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

14 For telegram-indbetalingskort (maksimum kr.) desuden telegramafgift (inkl. grundtakst) 400 øre. For eventuelt tiliøjcdc private meddelelser betales ordtakst uden IlllfiiiTILIITI. Samme t:tkst gælder for telegram-udbetalingskort. Udbetalingskort: avneudbetalingskort l asseudbct:tlingskort øre 40 } Girering: I indlandet samt til FinlJnd, Norge og Sverige gratis. Frankotvang: l'rankocn skal forudbetales. POSTOPKRÆVNING + 3 øre pr. påbegyndt 100 kr. af det udbetalte beløb. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimum: På almindelig formular 3000 kr.; på fonnubr for postkontoh:lvere kr. Taksten sammensættes af l) portoen for den pågældende forsendelse (brcvforscndclse, værdibr. ell. pakke) og 2) postopkr,c'vizingsporto: Beløb indtil kr øre over for hver følgende kr. indtil kr (Taksten for beløb over kr. gæ lder kun for formular for posrkonrohavere). UDLAND: Taksren sammensættes af l ) portoei1 for den pågældende forsendel se (a n b c f a l e r brev forsendelse, værdibrev eller pakke) og 2) postopkræ vi1ingsporto: Island, Norge og Sverige: Takst som for indlandet, men kun inden for følgende maksimumsbeløb: Posropkrævnin;; kan rages for brevforsendelser og pakker til Island, Norge og Sverige og fur et beløb af indtil lco danske kr. til Norge og danske kr. ril Island og Sverige. For posropkr,rvningsforscndelscr ril Norge og Sverige, hvis beløb skal godskrives afsenderens postkonto i bcsrcmmclscslandct, erlægges i stedet for postopkrævningsporroen er gebyr af 40 øre. AFHOLDSHOT ELLE T v. H. MORTENSEN 20 værelser, varmt og koldt vanj Lokaler ri! store og små selskaber l. KL. KØKKEN ROSEN KRANTZGADE 14 TELEFON 212 THISTED 12 SHELL petroleum til små og store kaminer

15 Andre lande: Ved godskrivning på postkonto i bcstcmm c lscsl~ndet erlægges i seeder for postopkrævningsporroen et gebyr ~f 60 øre. Ikløb indtil 250 kr. over 250 til l ø re INDLAND (inkl. rærøerne og Grønland): Frankotvang: Frankocn skal forudbcules. POS TI N DK ASS E RI NCi Maksimum: P å almindelig formubr kr.; pj. fornwl1r for posekontohavere kr. ilelobindtil kr øre over til for Iwer følg kr. indtil kr (Taksten fo r beløb over kr. gælder kun for formular for posrkontohavcre). Ved poseindkasseringsbrev betales desuden taksten for et anbefalet brev til bestemmelsesposthuset. GØR ARBEJDET TIL LEG med BOSCH & LESTO elektroværktøjer Værktøjet tit det hårde skrub Thisted Værktøjsmagasin Knud Mortensen STOREGADE 10. TELEFON 400. THISTED Montør Jensen Grønningen S Telefon 1669 Siwert & Korsfelt LILLETORV. TELEFON 664 an befaler sig med installation af lys, kraft og radio. Stort udvalg af lysekroner, læselamper, bordlamper. pergamentskærme Stry:r;eiem og elektr. koge- og varmeapparater Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

16 EKSPRESBESØRGELSE INDLAND: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve, postanvisninger (ekskl. telegram postanvisninger), postopkræv-- ningsbrcvc, postindb.sseringer og udbetalingskort.... Pakker pr. 5 kg eller del deraf Ekspresgebyr foruden alm. porto Dagtaksr 200 øre 200 Nanakse (kl ) 400 øre 400 Søndagsudbringning (i de bymæssige bebyggelser ved postkontorer og visse større postekspeditioner): 1. Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort Samlet udbringning efter adressatens begæring af alm. breve og brevkort samt dagbbde på søn- og helligdage uden postomdeling } 100 øre foruden al m. porto } 30 lu. pr. kvartal. UDLAND: Foruden alm. porto betales efternævnte ekspresgebyr: Finland (kun til byer) Island (kun til visse steder) Norge (kun til postkontorer og kun til indre ekspresdistrikt) Sverige (kun til større postkontorer og storre J. postekspeditio ner. - Son- og helligdage kun alm. brevforsendelser, bortset fra Stockholm, Gateborg og Malmo) l Almindelige og :mbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker (indtil 20 kg) midt i byens hjerte - altid en god Dress-partner 14 SHELL oliefyrsservice - gratis

17 Andre lande: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker indtil 20 kg LU FTPOST INDLAND: Luftposttillægstakst for pakker: 1 kr. pr. kg. Tillægstabten forhøj es ikke for voluminøse og fot sigtig-pakker. Luftpostpakker skal være frankeret forud. F,erøcrne: Almindelige og anbefalede bre-ve og brevkort s:um breve med angiven værdi indtil!0.000 kr., postanvisninger, postopkrævninger (breve), luftpostti/legsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt pakker kan sendes pr. luftpost. Takster, se tabellen. Gnmland: Almindelige og anbefalede breve og brevk01 t samt breve med angiven værdi indtil kr., posran visninger, postopkrævninger (breve), lu f t posttillægsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt luftpostpakker modt~ge s til visse postst.j.tioner. Takster, se tabellen. Nærmere oplysning fås ved postkontorerne og ved postvæsenets op! ysningskontor (t! f. (O l) l R). UDLAND: Oplysninger om takster, ruter, fartplaner, dirigeringspåtegning m.m. er optaget i»postforbinddscn til udlandet samt til færøcrne og Grønland«'), der normalt udkommer den l. i hver måned. T1k5tcn for luftpostpakker finde~ dog i»udenrigsk pakkeposttakst«2 ), der normair udkommer den 1. i hver kvarralsmåned. 1 ).Abonnement kan tegnes på: posthus"e nt: fo r j kr. pr. år. Enkelrnumrc: 50 øre 2 ) Abonnement kan regnes på posthusene for 6 kr. pr. år.- Enkl'itnumn: l kr. '50 nre LuftposttUiæg for brevforsendelser foruden almindelig porto betales den i tabellen anførte tillægsporto. Breve og brevkort samt postanvisninger til lande i Europa, Asiatisk T yrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern og MJ.dcira luftb c fordrc ~ uden tillægstakst. Aerogrammer lll rbefordrcs til alle lande i ve rden uden tillægstakst, vægr højst 2 1 /2 g, porto 80 øre. Lufttillægsfrankerede forsendelser p~te gnes»par avion'' THYMO Kontormontering Korsgade l O - THISTED Telefon Thisted 1037 Telefon Nykøbing Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

18 Færøerne Luftposttillæg for brevforsendelser Grønland (kun visse poststationer).... Europa: Asiarisk Tyrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern, l\1adeira.... Afrika: Algeriet, Marokko, Tunesien, Capverdiske øer, Libyen, Ægypten.... Øvrige Afrika..... Amerika :, Hawaii.... Asien: Israel, Libanon, Syrien llirma, Brunei, Cambodja, H o ngkong, Indonesien,.Japan, Kina, Korea, Laos, Malaysia, Mongoliet, Philippincrne, Thailand, Viet-Nam Øvrige Asien undtagen Tyrkiet.... Australien, Papua (øsrl. del af Ny Guinea) samt Ny Zealand, Fidji, Guam, N y Calcdonien og øvrige Oceanien.... 1\ l 'fil!,t gstakstcr for Bestemmelsessted breve og brevkort forrcrningspapircr, sarnt vareprøver, tryksager, brcvpk. post.:tnvisninger m.v. Ingen tillægstakst pr. 5 g (brevkort pr. stk.) 15 øre 50 øre 40 øre 15 øre 70 o re so øre l 00 øre pr. 50 " pr. 10 g l } 1 l!j pr. 50 g 15 o re pr. 10 g IO øre 25 øre IO øre 30 øre IS øre s øre :- Brevkort og breve indtil 5 g til forenede Stater (med Abska og 1-bwaii), Bahama, Ikrmuda, Canada, Mellemamerika og Vestindien luftbefordres ril hhv. New York, Lo; Angeles og Mentreal uden tillægsrakst. Brevkort og breve indtil 5 g ri l Abska, Hawaii, Puerto Rico og Virgin øerne luftbefordres dog helt frem ril og inden for de pågældende lande, lige,om forsendelser ril den on-ige del af USA (fasrbndet) samr til Canada lu ftbefordres inden for disse Ltnde uden tilla:gstakst. Til øvrige lande sker viderebefordringen fra New York med jernbane eller skib. Brevene må af afsenderen i ovcrsre venstre hjørne på regnes "s g«. Forsendelserne m:'l ikke påtegnes»pr. luftpost.«cl. li gn. eller p!lklæbcs luftposrctiket. Befordring med førsrc forbindelse kan ikke alrid påregnes. FJJalleby' s Boghandel Store Torv S Telefon \10 Thisted 16 SHELL oliefyrsfinanciering - billig rente

19 Luftpostpakker Luftpostpakker modrages til praktisk taget alle lande i verden. Taksten sammensættes af en va~gtpo no og et luftposttillæg. Oplysning om taksten for pakker til udlandet fås på posthusene eller ved postvæsenets oplysningskontor (tlf. (Ol) ). Luftbefordringen sker normalt helt ri! besrcmmelscslandet. Største udstrækning som regel 50 X 50 X 100 un, men længden og den største omkreds, m31t i en anden retning end længderetningen, m å ikke overstige 3 m. Til en række lande kan sendes ilpakker (dobbelt vægtporto, men uforandret lufttillæg) og værdipakker. Endvidere kan til en del lande sendes forsigtig-luftpostpakker og voluminøse luirpostpakkcr. EN GOD ADRESSE - TIL GOD HANDEL! Vestergade 16 Telefon Jtedet, hvo1 gode varer er billige THISTED JERNHANDEL Afs STRANDVEJEN 2 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

20 TELEGRAMMER INDLAND: For ethvert Indleveret telegram betales en grundtakst på t kr. Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland): Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer Brevtelegrammer Pressetelegrammer Radiobreve til danske skibe.... Radiotelegrammer Statstelegrammer Modtagelsesbevis Svar betalt Flere ad resser Telegrammer p!l festblanket.... Færøerne 1 ) Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer h;:,rsrc 7 ord JOS øre 210 furste 40 ord 300 ø re forsrc 14 o rd 105 øre før~re 10 ord 250 øre telegrafstationerne giver oplysninger almindelig telegramtakse alm. telegramtakst for 7 ord + grundtakst h"crt fig. ord 15 øre 30 7,5 7,5 alm. telegramtakst for mindst 7 ord + grundtakst alm. telegramtakst (in kl. grundtakst) øre pr. ad resse for indtil 50 ord og derefter 40 ore pr. adresse pr. påbegyndt an tal af 50 ord i genparten alm. telegramtakst + prisen for blanketten. 25 førsre 7 ord h\'crt flg. ord 273 øre 39 ore Brevtelegrammer Pressetelegrammer første 22 ord 440 øre 20 første 14 ord 196 øre 14 - Telegrammer på festblanket.... almindelig telegramtakst øre I øvrigt henvises til ovenfor anførte takster for telegrammer inden for Danmark. 1 Inden for Pærøarne er raksten for almindelige tclegrammn 84 o r ~ for de første 7 ord og 12 øre for h, en følgende ord. Missionshotellet Vi har åbent hele året- men vi beder Dem bestille plads i god tid i sommersæsonen VILDSUND STRAND Smukt beliggende ved Aas Bakker Telefon 154 og SHELLOL til traktorer og dieselvogne

21 Grønland 1 ) første 7 ord hvert flg. ord Almindelige telegrammer øre 50 øre Iltelegrammer første 22 ord Brevtelegrammer øre 25 føme 14 ord Pressetelegrammer 350 øre 25 J u le- og nytårsbrevtelegrammer med standardtekst Telegrammer på festblanket.... pr. telegram 300 øre inkl. grundtakst alm. telegramtakst + prisen for blanketten. Telegrammer kan udleveres på lyk l, 2, 9 og 11 I øvrigt henvises til de anførte takster for telegrammer inden for Danmark. UDLAND: For ethvert indleveret telegram betales en grundtakst på l kr. Hertil ko mm er ord taksten: Iltelegrammer: Dobbelt ordtakst. Il-pressetclegrammer og statstelegrammer: Ta st som alm. telegrammer. Minimzmzstakster: Foruden grundtabt betales følgende mindstetakst: For almindelige telegrammer og iltelegrammer: Takst for 7 ord - for pressetelegrammer: Takst for 14 ord - for clt- og It-telegrammer: Takst for 22 ord (til Norge og Sverige dog 40 ord). FRIDA OLSEN EKSAMINERET VESTERGADE 22 TELF. 563 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

22 FORTEGNELSE OVER POSTHUSENE AGGER pr. Vestervig AGGERSUND BEDSTED THY F JERRITSLEV FRØSTRUP G JETTRUP GØTTRUP pr. Fjerritslev HANSTHOLM HILLERSLEV pr. Thisted HJORTDAL pr. Fjerritslev HUNDBORG pr. Sjørring HUNDSTRUP pr. Østerild HURUP THY HVIDBJERG HØRDUM JEGINDØ pr. Hvidbjerg KLIM pr. Fjerritslev KLITMØLLER pr. Thisted KOLDBY THY pr. Hørdum KRIK pr. Vestervig NORS pr. Thisted NØRRE VORUPØR pr. Sjørring NØRHÅ pr. Snedsted ODDESUND pr. H vidbjerg RÆR pr. Hanstholm SJØRRING SKOVSTED pr. Thisted SKYUM pr. Hørdum SNEDSTED STENBJERG pr. Snedsted THISTED THORUP ST. pr. Fjerritslev VANG pr. Thisted VESLØS VESTERVIG VILDSUND VEST VUST pr. Fjerritslev YDBY ØSTERILD Smukt og solidt malerarbejde Skovgade 9 Telf. 27S. Omst. til A. Christoffersen, Grønningen SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

23 ANTAL HUSSTANDE undergivet følgende postdistrikter: Aggersund Bed sted Thy Fjerritslev Frostrup Gettrup Hanstholm Hassing Thy Hurup T hy bydistri k t 752 land H vidbjerg Hørdum Sjørring Snedsted Thisted bydist rikt heraf Gøttrup 105 heraf Rær 186 he r:tf J egindø 237 heraf Koldby Th) 4 19 og Skyum 130 herj.f H undborg 365 og N r. Vorupør 214 hcr:tf Nørh og Stenbjerg Th ) 111 land her;1f Klitmøller 188, Sennel s 22 1 og V :tng 121 Ves tervig her:tf Agger 15 1 Vesløs Vi ldsund Vest Ydby Østerild 502 SYMASKINER zig-zag, m/ fr iarm, kan la ve a lt, 25 å rs garanti kr. 745,- Landinspektør POUL BOE N. Smed Søndergaards Eftf. Medlem af Den Danske Landinspektørforening JERNBANEGADE 11. THISTED Nye h å ndsym askiner.. kr. 225,- Do., m/ motor... kr. 325,- D irekte import. Her er konkurrence umulig. TH. MALLE TELF. 82 SNEDSTED TELF. 82 TELF. THISTED 205, 206 og 455 Kontortid : og 13-17, lørdag Paul Christensen, Shelldepot. Thisted. Telefon

24 Stednavnefortegnelse og deres postadresser Åbakke Huse: Krik, Vestervig Ågård: Fjerritslev Ågård: Hurup Thy Ålegård: F jerritslev Ålkær: Hvidbjerg Årupgård: F jerritslev Årup: Snedsted Ås: Vildsund Vest Åsbjerggård: Thisted Abildgård: Hurup Thy Abildgård: Østerild Abildgård M. Huse: Hurup Thy Abildhave: Frøstrup Abildhave, Ny: Frøstrup Adbøl: Hurup Thy Agergård: Ydby Agerholm: Thisted Aggergård: Hvidbjerg Agger: Vestervig Agger, Vester: Vestervig Aggersborg: Aggersund Aggersborggård: Aggersund Aggersund Nord: Aggersund Aggersund Syd: Aggersund Aldershvile: Hurup Thy Aldershvile: Thisted Aldershvile: Vesløs Aldershvile: Vestervig Aldrup: Fjerritslev Almasminde: Thisted Ambygård: Bedsted Thy Amstedbro: Frøstrup Amtoft: Vesløs Andrup: Fjerritslev Anneksgård: Sjørring Anneksgård: Tilsted, Thisted Amtoft: Hørdum Arup: Vesløs Arup Toft: Vesløs Ashøjgård: Hurup Thy Arnts-Arbejdsanvisningskontoret Storetorv 2. Thisted. Telefon 1988 (Il. linier) KONTORTID : KL LØRDAG: KL SHELL fyringsolie - Termosheil

25 Ashøje: Hurup Thy Aslakgård: Thisted Astrup, Neder: Hurup Thy Astrup, Over: Hurup Thy Australiasminde: Thisted Bådsgård: Hanstholm Bårup: Rær, H;:tnstholm Bakgård: Gertrup Sogn, Gertrup Bakgård: Gl. Ydby, Ydby Bakgård: Gøttrup Sogn, F jerritslev Bakgård: Hassing Thy Bakgård, Helligsø Sogn: Gettrup Bakgård: Hurup Thy Bakgård: Hvidbjerg Bakgård: Hørdum Bakgård: Krik, Vestervig Bakgård: Sindrup, Y d by Bakgård: Skyum, Hørdum Bakgård: Sønderhå, Hørdum Bakgård: Visby, Bedsted Thy Bakgården: F jerritslev Bakkegård: Frostrup Bakkegård: Hassing Thy Bakkegård: Hjardemål, Østeri lå Bakkegård: Hurup Thy Bakkegård: Thorsted, Thisted Bakkegård: Vesløs Bakkegård: Vestervig Bakkegård, Ny: Vildsund Vest Bakkelund: Østerild Bakkely: Hundborg, Sjørring Bakkely: Hvidbjerg Bakkcly: Nors, Thisted Bakkely: Rær, Hanstholm Bakkel y: Skovsted, Thisted B ak kel y: V estervig Ballegård: Heltborg, Hurup Thy Ballegård: Hvidbjerg Ballegård: Østerild EL-FIRMAET BJERRE CHRISTENSEN VfH. M. MORTENSEI\I. Statsaut.elektro-installatør Tlf. 248 og 949 sikrer Dem en god kontakt døgnet rundt. Efter forretningstiden: Installatør H. M. Mortensen telefon 248 Omstilling til Montør Gustav Jensen. Montør K. E. Svalgaard, telefon 949 Udfører alle arter af elektriske anlæg såvel stærk som svagstrøm. Projektering og tilbud gives gerne. Kommer overalt i Thisted Amt. Stort udvalg i moderne belysninger samt elektriske brugsgenstande. Husk, der er ansvar ved at købe og tilslutte EL-apparater, henvend Dem derfor altid til EL-installatøren. ET GAMMELT FIRMA MED MODERNE SERVICE Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

26 Ballerum: Østerild Balling: H vidbjerg Balsbygård: Hurup Thy Bangsbogård: Hassing Thy Bangsbogård: Snedsted Bangsgård: Harring, Hørdum Bangsgård: Hassing Thy Bangsgård: Hundborg, Sjørring Bangsgård, Gl. og Ny: Skyum, Hørdum Bangsmindegård: Thisted Barkær: Vust pr. Fjerritslev Barslev: Hvidbjerg Baun: Rær, Hanstholm Baun: Tingstru p, Thisted Baun, Vester og Øster: Thisted Baunegård: Hørdum Baungård: Vigsø, Hanstholm Bavngård: Skinnerup, Thisted Bavngård, Vester og Øster: Skinncrup, Thisted Bavnhøj: Hurup Thy B a vnsbo: Tingstru p, Thisted Bedsted Thy: Bedsted Thy Bedsted, Gl.: Bedsted Thy Beersted: Snedsted DRAGSBÆK Margarine * * * STADIGVÆK RASKVÆK DRAG S BÆK Holger Andersen BP Bager & conditor Telefon Hurup 22 BP SERVICE Villy Grønvall Poulsen Hurup, Thy- Telefon SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

Bilag 1. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb.

Bilag 1. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb. Bilag 1. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb. Vandløbssystem Vandløb Navn på spærring 2013 2014 2015 Tømmerby Å Tømmerby Å Tømmerby Å Tømmerby Å v. kampestenbro v. Mellemmølle Tømmerby Å Tømmerby Å

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95%

Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95% Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95% alt i alt 1Badt 72 Sjørring 25 4.113 0 4.925 9.038 0 9.038

Læs mere

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER Skagen Onsdag Vendsyssel Hirtshals & Bindslev Avis Vendelbo Posten Sindal Avis Lokalavisen Frederikshavn Thy Hanstholm Posten Thisted Posten Løkken Folkeblad/Vraa & Omegns Avis Aabybro Posten Hanbo-Bladet

Læs mere

Stiplan for Thisted Kommune. Januar 2010

Stiplan for Thisted Kommune. Januar 2010 Stiplan for Thisted Kommune Januar 2010 Indhold Om planen Planens formål 6 Planens indhold 6 Planlægning af forskellige typer færdsel 6 Stiplan Byrådets mål 8 Hovedstruktur 8 Forslag til stier fremsat

Læs mere

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 i Thy og Vester Hanherred af Trine Gjesing Antvor Ud fra først og fremmest præsteindberetninger indkredses antallet af gårde i de enkelte sogne i Thy og Vester

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Ansøgning 5%-midler Sag: Sønderhå kirke (450)

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Af Lisbeth Ejlersen, Hurup Personregister årbog/sidetal Andersen Eigil T., Grurup, Leo Estvad 100 år den 29.07.02 02/8 Andersen Eigil T.,

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sogn Præster Indbyggere Indb.pastorat Folkekirkemedl. Søn-og hellig Hverdag Boddum 228 204 928 Ydby 1 700 615 86 2 Helligsø 188 166 Gettrup 147 3.312 132 54 Hurup

Læs mere

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold:

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold: Side 1 af 50 Thorup slægter Indhold: BODELSEN-SLÆGTEN DYBDAL-SLÆGTEN FÅRBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN GODIKSEN-SLÆGTEN GRAVERSEN-SLÆGTEN GRIIS-SLÆGTEN HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN KJÆR-SLÆGTEN KOLD-SLÆGTEN KROGH-SLÆGTEN

Læs mere

Klitplantagerne ved Vandet Sø

Klitplantagerne ved Vandet Sø Hanstholm Klitplantagerne ved Vandet Ørhage Hanstholm Reservatet Isbjerg Tved Nors Klitmøllervej Vesterhavet Trøjborg Trøjborgvej Klitmøller Vangsåvej Kystvejen 181 Klitmøller Å 557 Tørvekær Raspkær Fayes

Læs mere

Sparekassen Thy - cup

Sparekassen Thy - cup Program til Sparekassen Thy - cup 2015 I Hannæs Hallen 9. og 10. januar 2015 Sparekassen Thy cup 2015 afvikles i Hannæs Hallen Gl. Feggesundvej 29 Vesløs Turneringsregler: Stævnet afvikles efter JBU s

Læs mere

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller Hotel Thinggaard Jernbanegade 5 7760 Hurup (6 km nord for Folkecenter) tel. 9795 1200 Internet www.hotelthinggaard.dk

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Varmeplan Thy. Thisted Varmeforsyning A. m. b. A. I samarbejde med. fjernvarmeværkerne i. Thisted Kommune

Varmeplan Thy. Thisted Varmeforsyning A. m. b. A. I samarbejde med. fjernvarmeværkerne i. Thisted Kommune Varmeplan Thy Thisted Varmeforsy A. m. b. A. I samarbejde med fjernvarmeværkerne i Thisted Kommune Udarbejdet af : Torben Olsen, Hen Sloth og Hans Christensen Brix & Kamp Energi A/S, et selskab i Brix

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca Efterkommere af Jørgen Jensen Ca. 1606-1679 Efterkommere af Jørgen Jensen 1. Generation 1. Jørgen Jensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 søn af Ukendt og Maren Jensdatter, blev født cirka 1606 i Kallerup, døde i 1679

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Banner, Erik 1998 127 Tegning Gravsten i Torslev kirke Brandi, Børge 1998 79 Foto Dilettant, 1947 Brandi, Sylle 1998 79 Foto Dilettant,

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser , Ballerum, hk. 4.3.3.1. M.1664 hk. 10.0., ejer Daniel Bild, bruger Chr. Andersen M. 1688 no 5, hk. 4.3.3.1. ejer Anne Brahe, bruger Chr. Andersen M.1688b no 5, ejer Envold Nielsen, bruger nu Peder Christensen

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 8.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Støtte til Familieprojekt Der bevilges kr. 20.000 fra provstiudvalgskassen

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS

HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS 1 HØRINGSSVAR: RADIKALE VENSTRE THY MORS Det siges, at som man spørger får man svar. I udviklingsplanerne er det forvaltningen, der spørger og borgerne, som skal svarer. Det er blevet fortalt på borgermøder,

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsbudget 2015 Sag: Årsbudget 2015 (683)

Læs mere

Detailhandelsplan Thisted Kommune. Kommuneplantillæg nr. 6 Maj 2012

Detailhandelsplan Thisted Kommune. Kommuneplantillæg nr. 6 Maj 2012 Detailhandelsplan Thisted Kommune Maj 2012 Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted Karup Skole Østergade 19 7470 Karup J 6482 Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J Kilebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg 14399 6476 Sennels Skole Sennelsvej 120 6453 Rolighedsskolen Skolebiblioteket

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Limfjordsmuseet. Limfjorden rundt på 40 minutter

Limfjordsmuseet. Limfjorden rundt på 40 minutter Limfjorden rundt på 40 minutter Fjord i forandring DEN REGULEREDE FJORD Handel og søfart Limfjordsmuseet Aalborg fjordens fører Købstæder i Limfjorden ca. 1600-1800 Aalborg Thisted

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Printet :58 Side 1 af 5

Printet :58 Side 1 af 5 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

BILAG til trafikplan for Struer Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Struer Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Gamle veje i Thy Af TORSTEN BALLE

Gamle veje i Thy Af TORSTEN BALLE Gamle veje i Thy Af TORSTEN BALLE (Fortsat fra forrige årbog). Vejen fra Tisted til Hanstholmen havde også betydning for handelen på Norge. Landingspladserne på nordsiden af Hanstholmen lå ret godt beskyttet

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Akit - Prisbog Logistik

Akit - Prisbog Logistik 3. Kurerforsendelser 3.1. Jetpost & EMS/Jetpost Oqimaassusaa Max. vægt Nunatsinni Grønland Danmark & Færøerne Indtil 1 kg 540,00 kr. 540,00 kr. Pr. efterfølgende kilo dog max. 30 kg 64,00 kr. 121,00 kr.

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til THISTED > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION Der

Læs mere

DIT HJEM MIN ARBEJDSPLADS. Informationsmateriale til brugere af Hjemmeplejen

DIT HJEM MIN ARBEJDSPLADS. Informationsmateriale til brugere af Hjemmeplejen DIT HJEM MIN ARBEJDSPLADS Informationsmateriale til brugere af Hjemmeplejen DIT HJEM - MIN ARBEJDSPLADS Når du som borger i Thisted kommune modtager hjælp til personlig pleje, rengøring, træning med mere,

Læs mere

Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909

Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909 Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909 EMNE: SOGN: DATO-ÅR: OVERSKRIFT: SIDE: Aaberg, M. Thisted 21-11-1908 25 års jubilæum 2 Aaberg, M. Thisted 01-12-1908 Redaktørjubilæet 2 Aagaard,

Læs mere

Referat for: Thisted Provstiudvalg. PU møde 12. juli Kl Mødested: Provstikontor. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016.

Referat for: Thisted Provstiudvalg. PU møde 12. juli Kl Mødested: Provstikontor. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016. Referat for: Thisted Provstiudvalg PU møde 12. juli 2016. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2016 Beslutning Godkendt 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy THISTED > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION

Læs mere

Firma Produkt Pris Gevinster til lodsedlen

Firma Produkt Pris Gevinster til lodsedlen Firma Produkt Pris Gevinster til lodsedlen GISLEV REJSER GAVEKORT kr. 5.000,00 AAGAARD V/MARIANNE OG JESPER HOUE FINPARTERET GRIS kr. 1.300,00 Rema 1000 Gavekort kr. 1.000,00 DOLLE Frøstrup LOFT TRAPPE

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 STRUKTUR... 4 FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN... 5 ÅRSHJUL EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT... 6 Årshjulet Model... 8 FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2002 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 1901 NADIA KRONBORG THISTED 19.24 14 0.00 1 1954 CECILIA ALRØ MARDAL SNEDSTED 19.50 18 58.82 1 1963 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Thysyssels Bebyggelse og Bostedsnavne.

Thysyssels Bebyggelse og Bostedsnavne. Thysyssels Bebyggelse og Bostedsnavne. (Foredrag ved Thisted Amts historiske Samfunds Aarsmøde paa Sjørring Volde den 1. Sept. 1935). Af SVEND AAKJÆR. DER er næppe nogen dansk Skoledreng, som ikke kender

Læs mere

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum THISTED > struer GYLDIG FRA 15.12.2013 > TIL 13.12.2014 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

FORELØBIG INDBYDELSE

FORELØBIG INDBYDELSE FORELØBIG INDBYDELSE Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Aalborg

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt?

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? v/ Ejgil Haurum, Afdelingschef, Drift og Anlægsafdelingen 16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? Forventet udbud

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

Bilag 1. Ændret vandløbsvedligeholdelse

Bilag 1. Ændret vandløbsvedligeholdelse Bilag 1. Ændret vandløbsvedligeholdelse Vandløbssystem Vandløbsnavn 2013 2014 2015 Frøstrup Grøft Kærup Grøft Lund Bæk Lynge Bæk Senå Vabesgård Bæk Tilløb Senå Tømmerby Fjord Kanal Brillum Bæk Tømmerby

Læs mere

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND Skole Hold Forening Resultat 1 Vilsted Friskole 5.a hold 1 548 Vilsted Skytteforening 782 2 LØGSTØR SKOLE 5b hold 1 550 Løgstør

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Skuets bedste hest Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

Thisted Badmintonklub

Thisted Badmintonklub Badmintonklub vil hermed gerne byde spillere, ledere og forældre velkommen til Sparekassen Thy cup 2009. Stævnet foregår i Munkehallen, Munkevej 9, (5 baner). Alle kampe afvikles lørdag d. 7. november

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1993 1994 1995 1996-1997 Af Elly Mardal, Birkevej 11, 7760 Hurup

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1993 1994 1995 1996-1997 Af Elly Mardal, Birkevej 11, 7760 Hurup Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1993 1994 1995 1996-1997 Af Elly Mardal, Birkevej 11, 7760 Hurup Eventuelt manglende årbøger kan købes hos boghandlerne eller bestyrelsens medlemmer. (Dog er 1984 -

Læs mere

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Indbydelse Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Lørdag den 10. marts i Tolne Skov, og Søndag den 11. marts i Tversted Klitplantage. Der er fortræning fredag

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 1. Horns 2. Vennebjerg

Læs mere

Kvinder med forbindelser

Kvinder med forbindelser ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Kvinder med forbindelser Engang tog man telefonrøret, drejede og fik centraldamerne. I 1970 var det slut i Thisted. Vi snakker og snakker og som aldrig før. I dag går hver

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian, søn af Fisker Hans Kristian og Else Marie Klit, blev født den 28 Apr. 1881 i Skyum, Sydthy, 1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Hjemmet, og døde den 4 Mar.

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Den første onsdag I måneden eller efter aftale.

Den første onsdag I måneden eller efter aftale. Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2011 Avis nr. 10 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen, 9460 Brovst Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com WWW.detgamlebibliotek.nordjyskeklubber.dk

Læs mere