~ &#nagasinet stedet. hvor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ &#nagasinet stedet. hvor"

Transkript

1 l ~ &#nagasinet stedet. hvor STØRf111RV THIBTæD der handles ;I!Jif$ ~r/is(/ v. Knud Erik Nielsen ~~~AGASINET Hwndbo1'11vtoi4. Thisted. Telefoe1686 BYENS STORE TEXTILHUS Telefon 2200 Gælder det gulvbelægning, sl- THY FARVELAGER Telefon Koldby 77

2 Kul Koks Cinders Briketter Br ndselsoller ~P. O. POULSEN Havnen DANSK FIRMA KORN FODERSTOFFER GØDNING. CEMENT LOKAL KAPITAL Filialer: SPAREKASSEN FOR THISTED AMT Store Torv l. Thisted. Telefon 2300 Tømmerby-Lild Sparekasse, tlf. Frøstrup 10 Vesløs afdeling, tlf. Vesløs ~ Koldby Sparekasse, tlf. Koldby 36 Vildsund Sparekasse, tlf. Sundby Thy 195 Nors afdeling, tlf. Nors 175 Hanstholm Sparekasse, tlf. Hanstholm 507 Sennels Sparekasse:, tlf. Sennels 42 TAPET OG FARVE Gulvtaopper Linoleum Vinyl ~.:TE: n.ts E:~ &. L.A.~G ::B..a..LL:E Telefon Thisted 1401 og Hanstholm 588

3 POST-ADRESSEBOGEN for Thisted, Thy og Han Herred INDHOLDSFORTEGNELSE Posrraksrn 3 I'orrcgnclsc over posthusene Fortegnelse over ::tnral ::tf husst::tndc , Stcd navncfortcgnclsc og deres postadresser JUNI1965 PRIS:3,00 DEN DANSKE LANDMANDSBANK THISTED AFDELING STORE TORV THISTED. TELF. 88 HANSTHOLM AFDELING telt. 515 HUNDBORG AFDELING telt. 88 TILSTED AFDELING tell. 2188

4 Telefoner: 17 & 100 Benzin Smøreolle Brændselsolle Chr. Sørensens TØMMERHANDEL Afs Telefon Grundlagt 1882 Eneforhandling af INSULITE Eget moderne anlæg for trætørring Største lager af alle bygningsartikler 2 SHELL fyringsolie - Termosheil

5 Posttakster BREVFORSENDELSER Indland Forsendelsesan Maksimumsvægren er kursin~rct Hele landet (inkl. Færøerne og Gronlancl) Største udstrækning Brevkort enkelte...,.... med svarkorr..., } højst 1SX10,5 cm (mindst 10X7 cm) Breve indtil so g over so g til 250 g 2SO g - 1 kg Forretningspapirer indtil 250 g over 250 g til l kg Tryksager ind ri l 50 g over 50 g til 250 g 250 g - 1 kg so X30X3 cm Rulle: 75 X 10 cm (Tryksager af form som sammenlagte eller ikke sammenlagte korr mindst 10X7 cm) Varcprover ind ri! 50 g over 50 g til 250 g 250 g g Brevpakker indtil over 250 g til 250 g 1 kg l45x20xl0 cm J Rulle: 45X15 cm Blindetryksager højst 7 kg portofrit Fonopostforsendelser højst 300 g som for breve li retnmgspaptrer, når forsendelsen Blandede forsendelser l Id od h k mce1o 1 er sa an- ØJSt 1 g l ne, ellers som for tryksager Takst.som fo; for- l 45 ~<30 X 20 cm 26 cm, men længde + } bredde + tykkelse hojst 60 cm l 4S X30X3 cm Rulle: 7SX!O cm (Fn indlagt vareprøve hojst 4SX20X3 cm - rulle: 45 X IO cm - og vægt højst 500 g) Frankotvang for forretningspapirer, tryksager, vareprøver, blandede forsendelser, brevpakker, fonopostforsendelscr, ilforsendelser, anbefalede forsendelser og banegårdsbreve. A1zbejaling af ovennævnte forsendelser Tillægsgebyr Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort) Banegårdsbreve (kun alm. brevforsendelser) llbrevforsendelscr (alm. og anb. brevforsendelser).... Ekspresforsendelser Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 dog 80 øre

6 Den rigtige adresse når det gælder MØBLER og T Æ P PER Vi har det store udvalg i alle prisklasser, og vi giver gerne alle oplysninger uden forbindende for Dem Hjørner af Asylgade og Jernbaneg-ade _.~~.. ~~-Kom ind og Je -hvad vi har HOTEL ROYAL Hyggegod betjening og et godt køkken Benyt 'VOre nye selskabslokaler 4 SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

7 BREVFORSENDELSER Udland Maksimumsvægten er kursiveret Finland, Island, Norge og Sverige Øvrige udland~ Største udstrækning Brevkort!enkelte /cnkclte..... _,med svarkort_. _.._ 8o med 1 svarkor~ 50 1 ) højst 15 X 10,5 cm, 100 f mi.ndst 10X7 cm indtil 20 g Breve o ver g.. 60 o ver g indtil 20 g for hver følhøjst 2 kg.. :(over 500 g efter hele gendc 20 g... l vægten son1 øvrige -1 udland).,indtil 250 g F orretnmgs- l. over 250 g- l kg 110 r SO cr papirer (over 1 kg efter hele P : j t>. mtnl s t høj'st 2 k vægten som øvngc g.. udland) Tryksager højst J kg 1 ) Blindetryksager -l højst 7 kg.. Vareprøver højst 500 g indtil 50 g \'Cr g over 250 g-1 k~,; 110 pr. 50 g,(over l kg efter hele vægten som øvrige udland) portofrit 'indtil 50 g over g.. over g.. l portofrit 25 pr. 50 g...,.. 40 l lo mtndst l Brevpakker pr. 50 g jpr. 50 g mindst mindst højst J kg.. (ikke til Island) (kun til visse lande) l Brevform: højst 60 cm, men længde+ bredde+ tykkelse højst 90 cm (mindst 10X7 cm) Rt~lleform: højst 80 cm, men længde+2 gange diameteren højst 100 cm. Mindst 10 cm, men længdc+2 gange diameteren ikke under 17 Ctl1 Br c'' f orsendclscr, h vis dimensioner er mindre l?nd ovennævnte n1inimumsmål, er dog tilladt, h vis de er forsynet med en rektangulær ad rcssescddcl a f karton eller stærkt papir, hvis hal ve omkreds ikke er mindre end 16 cm, og som måler mindst 4 cm på den korteste led Fonopostforsendelser hojst 300 g indtil 20 g indtil 20 g l 26 cm, men længde+ for hver folgen- for hver føl- l bredde + tykkelse de 20 g gcnde 20 g ) højst 60 cm. Minimum (ikke til Island) j(kun til visse lande) som for breve Blandede forsendelser takseres som forretningspapirer, hvis forsendelsen indeholder s1dannc, ellers som varcprøver (:Lng. største vægt og udstrækning). Frankotva11g for anbefalede forsendelser samt for forretningspapirer, tryksager, varcprøver, brevpakker, fonopostforsendelscr og blandede forsendelser. Anbefaling af ovennævnte forsendelser: Tillægsgebyr 80 øre. Sv,:rkuponcr koster 100 øre. ' Tryksager. der udelukkende indeholder b ø,~:e r, kan vej o indtil ~ kg. :.! ~-f elle m posrhuse i dt:r dansk ~ t yske grænscområdc", Jer ligger i en indbyrdes afstand af højsr 30 km. gælder for breve indtil 20 g same brt:vkorr dt:n indenlandske takst Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 s

8 Her fødes en god idel P~ samme måde fødtes for mere end en menneskealder siden ideen om, at denne egn og denne by burde have sin egen bank. En bank, der især kunne tage vare p~ egnens og byens interesser. En bank, der arbejdede for, at pengene og initiativet blev her på egnen. Deres bank har siden nøje fulgt med i egnens og byens udvikling. He ldigvis er det gået fremad - og det vil det sikkert blive ved med, hvis De slutter op om det, der er Deres eget. r.-::-:-:: A K T l E S ELS K A B E T l HANDELS-oG LANDBRUGS-l BANKEN l THISTED Hanstholm Bank Sjørring Bank Snedsted Bank 6 SHELL SHELL SHELL SHELL SHELL 2033

9 ADRESSELØSE FORSENDELSER V a.reprover, Tryksag<:r blandede Breve fonendelse-r Indtil 10 g øre 10 øre over lo g til 20 g Il - } 20 g - 30 g lo g 40 <> l l l g - 50 " g g g 70 " g g 80 " g 90 g g o " " J Taksten 15 øre gælder tillige fo r brevkort. Portoen skal betales forud. ' f l 20 øre 25 øre Forsendelser over 100 g kan efter særlig tilladelse fr:1 generaldirektoratet sendes som :1dresseløse forsendelser, n å r de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Portoen udgør d en samme som for adresserede forsendelser af samme art. Adresseløse forsendelser m3. ikke være over l cm rykke. De må i hvert fald på den ene led ikke overskride 18 cm. Vestergade 84 Telefon 375 brdrm_hansen e l ekt ro- i ns to 375 Thisted Hedegaard & Hilligsøe~s Eftf. TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER Thisted. Telefon Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

10 VÆRDIBREVE Frankotvang: Værdibreve skal frankere; forud. Største v.t>gt: l ndland l kg; udbnd 2 kg. Største udstr,ekning: Indland 45 ~< 30 ;'( 3 cm. Udland ikke over 60 cm p1 nogen led; længde, bredde og ty kkclsc tils:unmcn højst 90 cm. Taksten sammensættes af!) v.egtpono, der udgør portoen for et brev af samme vægt, og 2) værdipono, Jer udgør: INDLAND (inkl. Færøcme og Gronbnd): Indtil!.000 kr for h ve r følgende kr For eventuel efter-r,efling på posthuset: Indtil kr For hver følgende kr Finland, Island, Norge og Sverige: Indtil l.ooo kr For hver følgt,nde kr !50 o re!o 100 øre øre lo Øvrige udland: 40 ore pr. 200 guldfrancs (mindst!00 øre) + anbefalingsgebyr 80 øre. Eftcrtæl!ing!inder ikke sted for væn.libr~vc ri l G rønland og udlandet. P A K K E R Indland rulle- INDLAND (inkl. færøerne og Grønland): Frankotvang: Pakker skal frankeres forud. Udstr.ckning: Som regel ikke over 1,5 m i nogen retning; dog bn Dakkcr cller standform være ind 2 m lange. Rumfang ikke over l m". Største v,cgt: 20 kg, møntpakker (-ruller) dog ikke over S kg (mon tposer 20 kg). INDLAND (inkl. Fæ roerne): Ind ri! o, er V a: g[ 1 til kg l Alm. pakker l 50 øre !IOO Voluminøs(" og 1 ) forsh~ tig pakker 230 øre Grønlan,Jt): Indtil l kg over l til 5 5 -!O ! øre ! ) Voluminøse p:1kk~r (>g forslgtig~ pakkcr kan ikke sendes til færøcrnc: og G rønland. Vask ESSO SERVICENTER Service Batteriservice Autogummi vj Leif Hummelshøj Hjulafbalancering Lygteindstilling 8»SHELL kommer selvcc service

11 Foruden vægtporto betales følgende tillæg: Anbefalede pakkn , øre \i,erdipakkcr: værdiporto, der udgør: Indtil kr For hver følgende kr eventuelt eftertællingsgebyr som for værdibreve. Efrertælling find er ikke st~d for værdipakker til Grønland Ilpakke1 : 3 kr. for hver 5 kg eller del deraf. Eksj l espalckcr: Ekspresgebyr 200 øre. Luftpostpakker: Tillægstakst 100 øre pr. kg. Indlevering til faktage vogne: 20 øre pr. pakke. Lagerafgift for opbevaring vc.d bestemmelsesposthuset ud over 7 dage: 20 øre pr. dag. Omc/cspcr!ition ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre for første omekspedition, derefter ny porto for hver omekspedition. Tilbagesendelse ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre. * FJERNVARME * CENTRALVARME * VAND- GAS- Hans L. Olsen Nørregade 12 Privat: Spangbergsvej 55. Telf. 772 * SANITET OG * BLIKKENSLAGERARBEJDE * Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

12 PAKKER. Udland Francotvang: Alle pakker til udlandet skal frankeres forud. Til visse lande kan sendes efternævnte kategorier af pakker: \f ærdipakka: Vægtporto + følgende værdi porto: Finland, Island, Norge og Sverige : Indtil kr.: 150 øre; for Iwer folgende kr.: IO øre. Øvrige udland: 40 øre pr. 200 guldfrancs (mindst 100 øre) + ekspeditionsgebyr 60 øre. Højeste va:rdi:mgivclsc er i tabellen anfor t i guldfr:tncs. Ilpakker: Ca. dobbelt vægtporto. Eksprespakker: Ekspresgebyr 200 øre. \! oluminase pakker- Forsigtig-pakker: 50 % tillæg til vægtportoen (eventuelt :tfrundet). Postopkrævningspakkcr: + opkrævningsporro. LuftpostpaH-cr: + luftposttillægstakst. ~~ ~To b~k ~ o l Piber og b Sv. Aa. Kjærgaard Telefon 482 Nytarv THISTED sig Tale mec/ Tohalc eller Vin SLAGTE RI UDSALGET Telefon Thisted SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

13 POST ANVISIIiUNGER Frankotvang: Frankøen skal forudbetales. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimttm: kr. (Samler-postanvisninger dog højst kr.) Beløb indtil kr over til øre For telegrampostanv isninger betales desuden l) telegramafgift uanset ordantal (inkl. grundtakst) 400 øre, 2) for private meddelelser ordtakst uden minimumsafgift, 3) eventuelt tillægsafgift for festblanket. Til og fra F,erøcrne almindelig telegramtakst. UDLAND: Finlm1d, Island, Norge og Sverige Takst som for indlandet (se ovenfor). Andre lande: ileløb indtil 250 kr. over 250 til øre POSTGIRO Indbetalingskort: Takst for indbetalingskort 40 øre. Frankotv a11g: frankøen skal forudbetales, medmindre indbetalingskortet er pås templet eller påtrykt:,.postbesørges ufrankeret (Modtageren betaler selv portoen) «. KVAliTET OGffiÆi!t GOOOOOO KONFEKTION- KJOLER- SLACKS STRIKVARER- TRIKOTAGE Alt til damernes og børnenes plklædning Telefon 127 <fri nou Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

14 For telegram-indbetalingskort (maksimum kr.) desuden telegramafgift (inkl. grundtakst) 400 øre. For eventuelt tiliøjcdc private meddelelser betales ordtakst uden IlllfiiiTILIITI. Samme t:tkst gælder for telegram-udbetalingskort. Udbetalingskort: avneudbetalingskort l asseudbct:tlingskort øre 40 } Girering: I indlandet samt til FinlJnd, Norge og Sverige gratis. Frankotvang: l'rankocn skal forudbetales. POSTOPKRÆVNING + 3 øre pr. påbegyndt 100 kr. af det udbetalte beløb. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimum: På almindelig formular 3000 kr.; på fonnubr for postkontoh:lvere kr. Taksten sammensættes af l) portoen for den pågældende forsendelse (brcvforscndclse, værdibr. ell. pakke) og 2) postopkr,c'vizingsporto: Beløb indtil kr øre over for hver følgende kr. indtil kr (Taksten for beløb over kr. gæ lder kun for formular for posrkonrohavere). UDLAND: Taksren sammensættes af l ) portoei1 for den pågældende forsendel se (a n b c f a l e r brev forsendelse, værdibrev eller pakke) og 2) postopkræ vi1ingsporto: Island, Norge og Sverige: Takst som for indlandet, men kun inden for følgende maksimumsbeløb: Posropkrævnin;; kan rages for brevforsendelser og pakker til Island, Norge og Sverige og fur et beløb af indtil lco danske kr. til Norge og danske kr. ril Island og Sverige. For posropkr,rvningsforscndelscr ril Norge og Sverige, hvis beløb skal godskrives afsenderens postkonto i bcsrcmmclscslandct, erlægges i stedet for postopkrævningsporroen er gebyr af 40 øre. AFHOLDSHOT ELLE T v. H. MORTENSEN 20 værelser, varmt og koldt vanj Lokaler ri! store og små selskaber l. KL. KØKKEN ROSEN KRANTZGADE 14 TELEFON 212 THISTED 12 SHELL petroleum til små og store kaminer

15 Andre lande: Ved godskrivning på postkonto i bcstcmm c lscsl~ndet erlægges i seeder for postopkrævningsporroen et gebyr ~f 60 øre. Ikløb indtil 250 kr. over 250 til l ø re INDLAND (inkl. rærøerne og Grønland): Frankotvang: Frankocn skal forudbcules. POS TI N DK ASS E RI NCi Maksimum: P å almindelig formubr kr.; pj. fornwl1r for posekontohavere kr. ilelobindtil kr øre over til for Iwer følg kr. indtil kr (Taksten fo r beløb over kr. gælder kun for formular for posrkontohavcre). Ved poseindkasseringsbrev betales desuden taksten for et anbefalet brev til bestemmelsesposthuset. GØR ARBEJDET TIL LEG med BOSCH & LESTO elektroværktøjer Værktøjet tit det hårde skrub Thisted Værktøjsmagasin Knud Mortensen STOREGADE 10. TELEFON 400. THISTED Montør Jensen Grønningen S Telefon 1669 Siwert & Korsfelt LILLETORV. TELEFON 664 an befaler sig med installation af lys, kraft og radio. Stort udvalg af lysekroner, læselamper, bordlamper. pergamentskærme Stry:r;eiem og elektr. koge- og varmeapparater Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

16 EKSPRESBESØRGELSE INDLAND: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve, postanvisninger (ekskl. telegram postanvisninger), postopkræv-- ningsbrcvc, postindb.sseringer og udbetalingskort.... Pakker pr. 5 kg eller del deraf Ekspresgebyr foruden alm. porto Dagtaksr 200 øre 200 Nanakse (kl ) 400 øre 400 Søndagsudbringning (i de bymæssige bebyggelser ved postkontorer og visse større postekspeditioner): 1. Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort Samlet udbringning efter adressatens begæring af alm. breve og brevkort samt dagbbde på søn- og helligdage uden postomdeling } 100 øre foruden al m. porto } 30 lu. pr. kvartal. UDLAND: Foruden alm. porto betales efternævnte ekspresgebyr: Finland (kun til byer) Island (kun til visse steder) Norge (kun til postkontorer og kun til indre ekspresdistrikt) Sverige (kun til større postkontorer og storre J. postekspeditio ner. - Son- og helligdage kun alm. brevforsendelser, bortset fra Stockholm, Gateborg og Malmo) l Almindelige og :mbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker (indtil 20 kg) midt i byens hjerte - altid en god Dress-partner 14 SHELL oliefyrsservice - gratis

17 Andre lande: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker indtil 20 kg LU FTPOST INDLAND: Luftposttillægstakst for pakker: 1 kr. pr. kg. Tillægstabten forhøj es ikke for voluminøse og fot sigtig-pakker. Luftpostpakker skal være frankeret forud. F,erøcrne: Almindelige og anbefalede bre-ve og brevkort s:um breve med angiven værdi indtil!0.000 kr., postanvisninger, postopkrævninger (breve), luftpostti/legsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt pakker kan sendes pr. luftpost. Takster, se tabellen. Gnmland: Almindelige og anbefalede breve og brevk01 t samt breve med angiven værdi indtil kr., posran visninger, postopkrævninger (breve), lu f t posttillægsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt luftpostpakker modt~ge s til visse postst.j.tioner. Takster, se tabellen. Nærmere oplysning fås ved postkontorerne og ved postvæsenets op! ysningskontor (t! f. (O l) l R). UDLAND: Oplysninger om takster, ruter, fartplaner, dirigeringspåtegning m.m. er optaget i»postforbinddscn til udlandet samt til færøcrne og Grønland«'), der normalt udkommer den l. i hver måned. T1k5tcn for luftpostpakker finde~ dog i»udenrigsk pakkeposttakst«2 ), der normair udkommer den 1. i hver kvarralsmåned. 1 ).Abonnement kan tegnes på: posthus"e nt: fo r j kr. pr. år. Enkelrnumrc: 50 øre 2 ) Abonnement kan regnes på posthusene for 6 kr. pr. år.- Enkl'itnumn: l kr. '50 nre LuftposttUiæg for brevforsendelser foruden almindelig porto betales den i tabellen anførte tillægsporto. Breve og brevkort samt postanvisninger til lande i Europa, Asiatisk T yrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern og MJ.dcira luftb c fordrc ~ uden tillægstakst. Aerogrammer lll rbefordrcs til alle lande i ve rden uden tillægstakst, vægr højst 2 1 /2 g, porto 80 øre. Lufttillægsfrankerede forsendelser p~te gnes»par avion'' THYMO Kontormontering Korsgade l O - THISTED Telefon Thisted 1037 Telefon Nykøbing Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

18 Færøerne Luftposttillæg for brevforsendelser Grønland (kun visse poststationer).... Europa: Asiarisk Tyrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern, l\1adeira.... Afrika: Algeriet, Marokko, Tunesien, Capverdiske øer, Libyen, Ægypten.... Øvrige Afrika..... Amerika :, Hawaii.... Asien: Israel, Libanon, Syrien llirma, Brunei, Cambodja, H o ngkong, Indonesien,.Japan, Kina, Korea, Laos, Malaysia, Mongoliet, Philippincrne, Thailand, Viet-Nam Øvrige Asien undtagen Tyrkiet.... Australien, Papua (øsrl. del af Ny Guinea) samt Ny Zealand, Fidji, Guam, N y Calcdonien og øvrige Oceanien.... 1\ l 'fil!,t gstakstcr for Bestemmelsessted breve og brevkort forrcrningspapircr, sarnt vareprøver, tryksager, brcvpk. post.:tnvisninger m.v. Ingen tillægstakst pr. 5 g (brevkort pr. stk.) 15 øre 50 øre 40 øre 15 øre 70 o re so øre l 00 øre pr. 50 " pr. 10 g l } 1 l!j pr. 50 g 15 o re pr. 10 g IO øre 25 øre IO øre 30 øre IS øre s øre :- Brevkort og breve indtil 5 g til forenede Stater (med Abska og 1-bwaii), Bahama, Ikrmuda, Canada, Mellemamerika og Vestindien luftbefordres ril hhv. New York, Lo; Angeles og Mentreal uden tillægsrakst. Brevkort og breve indtil 5 g ri l Abska, Hawaii, Puerto Rico og Virgin øerne luftbefordres dog helt frem ril og inden for de pågældende lande, lige,om forsendelser ril den on-ige del af USA (fasrbndet) samr til Canada lu ftbefordres inden for disse Ltnde uden tilla:gstakst. Til øvrige lande sker viderebefordringen fra New York med jernbane eller skib. Brevene må af afsenderen i ovcrsre venstre hjørne på regnes "s g«. Forsendelserne m:'l ikke påtegnes»pr. luftpost.«cl. li gn. eller p!lklæbcs luftposrctiket. Befordring med førsrc forbindelse kan ikke alrid påregnes. FJJalleby' s Boghandel Store Torv S Telefon \10 Thisted 16 SHELL oliefyrsfinanciering - billig rente

19 Luftpostpakker Luftpostpakker modrages til praktisk taget alle lande i verden. Taksten sammensættes af en va~gtpo no og et luftposttillæg. Oplysning om taksten for pakker til udlandet fås på posthusene eller ved postvæsenets oplysningskontor (tlf. (Ol) ). Luftbefordringen sker normalt helt ri! besrcmmelscslandet. Største udstrækning som regel 50 X 50 X 100 un, men længden og den største omkreds, m31t i en anden retning end længderetningen, m å ikke overstige 3 m. Til en række lande kan sendes ilpakker (dobbelt vægtporto, men uforandret lufttillæg) og værdipakker. Endvidere kan til en del lande sendes forsigtig-luftpostpakker og voluminøse luirpostpakkcr. EN GOD ADRESSE - TIL GOD HANDEL! Vestergade 16 Telefon Jtedet, hvo1 gode varer er billige THISTED JERNHANDEL Afs STRANDVEJEN 2 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

20 TELEGRAMMER INDLAND: For ethvert Indleveret telegram betales en grundtakst på t kr. Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland): Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer Brevtelegrammer Pressetelegrammer Radiobreve til danske skibe.... Radiotelegrammer Statstelegrammer Modtagelsesbevis Svar betalt Flere ad resser Telegrammer p!l festblanket.... Færøerne 1 ) Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer h;:,rsrc 7 ord JOS øre 210 furste 40 ord 300 ø re forsrc 14 o rd 105 øre før~re 10 ord 250 øre telegrafstationerne giver oplysninger almindelig telegramtakse alm. telegramtakst for 7 ord + grundtakst h"crt fig. ord 15 øre 30 7,5 7,5 alm. telegramtakst for mindst 7 ord + grundtakst alm. telegramtakst (in kl. grundtakst) øre pr. ad resse for indtil 50 ord og derefter 40 ore pr. adresse pr. påbegyndt an tal af 50 ord i genparten alm. telegramtakst + prisen for blanketten. 25 førsre 7 ord h\'crt flg. ord 273 øre 39 ore Brevtelegrammer Pressetelegrammer første 22 ord 440 øre 20 første 14 ord 196 øre 14 - Telegrammer på festblanket.... almindelig telegramtakst øre I øvrigt henvises til ovenfor anførte takster for telegrammer inden for Danmark. 1 Inden for Pærøarne er raksten for almindelige tclegrammn 84 o r ~ for de første 7 ord og 12 øre for h, en følgende ord. Missionshotellet Vi har åbent hele året- men vi beder Dem bestille plads i god tid i sommersæsonen VILDSUND STRAND Smukt beliggende ved Aas Bakker Telefon 154 og SHELLOL til traktorer og dieselvogne

21 Grønland 1 ) første 7 ord hvert flg. ord Almindelige telegrammer øre 50 øre Iltelegrammer første 22 ord Brevtelegrammer øre 25 føme 14 ord Pressetelegrammer 350 øre 25 J u le- og nytårsbrevtelegrammer med standardtekst Telegrammer på festblanket.... pr. telegram 300 øre inkl. grundtakst alm. telegramtakst + prisen for blanketten. Telegrammer kan udleveres på lyk l, 2, 9 og 11 I øvrigt henvises til de anførte takster for telegrammer inden for Danmark. UDLAND: For ethvert indleveret telegram betales en grundtakst på l kr. Hertil ko mm er ord taksten: Iltelegrammer: Dobbelt ordtakst. Il-pressetclegrammer og statstelegrammer: Ta st som alm. telegrammer. Minimzmzstakster: Foruden grundtabt betales følgende mindstetakst: For almindelige telegrammer og iltelegrammer: Takst for 7 ord - for pressetelegrammer: Takst for 14 ord - for clt- og It-telegrammer: Takst for 22 ord (til Norge og Sverige dog 40 ord). FRIDA OLSEN EKSAMINERET VESTERGADE 22 TELF. 563 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

22 FORTEGNELSE OVER POSTHUSENE AGGER pr. Vestervig AGGERSUND BEDSTED THY F JERRITSLEV FRØSTRUP G JETTRUP GØTTRUP pr. Fjerritslev HANSTHOLM HILLERSLEV pr. Thisted HJORTDAL pr. Fjerritslev HUNDBORG pr. Sjørring HUNDSTRUP pr. Østerild HURUP THY HVIDBJERG HØRDUM JEGINDØ pr. Hvidbjerg KLIM pr. Fjerritslev KLITMØLLER pr. Thisted KOLDBY THY pr. Hørdum KRIK pr. Vestervig NORS pr. Thisted NØRRE VORUPØR pr. Sjørring NØRHÅ pr. Snedsted ODDESUND pr. H vidbjerg RÆR pr. Hanstholm SJØRRING SKOVSTED pr. Thisted SKYUM pr. Hørdum SNEDSTED STENBJERG pr. Snedsted THISTED THORUP ST. pr. Fjerritslev VANG pr. Thisted VESLØS VESTERVIG VILDSUND VEST VUST pr. Fjerritslev YDBY ØSTERILD Smukt og solidt malerarbejde Skovgade 9 Telf. 27S. Omst. til A. Christoffersen, Grønningen SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

23 ANTAL HUSSTANDE undergivet følgende postdistrikter: Aggersund Bed sted Thy Fjerritslev Frostrup Gettrup Hanstholm Hassing Thy Hurup T hy bydistri k t 752 land H vidbjerg Hørdum Sjørring Snedsted Thisted bydist rikt heraf Gøttrup 105 heraf Rær 186 he r:tf J egindø 237 heraf Koldby Th) 4 19 og Skyum 130 herj.f H undborg 365 og N r. Vorupør 214 hcr:tf Nørh og Stenbjerg Th ) 111 land her;1f Klitmøller 188, Sennel s 22 1 og V :tng 121 Ves tervig her:tf Agger 15 1 Vesløs Vi ldsund Vest Ydby Østerild 502 SYMASKINER zig-zag, m/ fr iarm, kan la ve a lt, 25 å rs garanti kr. 745,- Landinspektør POUL BOE N. Smed Søndergaards Eftf. Medlem af Den Danske Landinspektørforening JERNBANEGADE 11. THISTED Nye h å ndsym askiner.. kr. 225,- Do., m/ motor... kr. 325,- D irekte import. Her er konkurrence umulig. TH. MALLE TELF. 82 SNEDSTED TELF. 82 TELF. THISTED 205, 206 og 455 Kontortid : og 13-17, lørdag Paul Christensen, Shelldepot. Thisted. Telefon

24 Stednavnefortegnelse og deres postadresser Åbakke Huse: Krik, Vestervig Ågård: Fjerritslev Ågård: Hurup Thy Ålegård: F jerritslev Ålkær: Hvidbjerg Årupgård: F jerritslev Årup: Snedsted Ås: Vildsund Vest Åsbjerggård: Thisted Abildgård: Hurup Thy Abildgård: Østerild Abildgård M. Huse: Hurup Thy Abildhave: Frøstrup Abildhave, Ny: Frøstrup Adbøl: Hurup Thy Agergård: Ydby Agerholm: Thisted Aggergård: Hvidbjerg Agger: Vestervig Agger, Vester: Vestervig Aggersborg: Aggersund Aggersborggård: Aggersund Aggersund Nord: Aggersund Aggersund Syd: Aggersund Aldershvile: Hurup Thy Aldershvile: Thisted Aldershvile: Vesløs Aldershvile: Vestervig Aldrup: Fjerritslev Almasminde: Thisted Ambygård: Bedsted Thy Amstedbro: Frøstrup Amtoft: Vesløs Andrup: Fjerritslev Anneksgård: Sjørring Anneksgård: Tilsted, Thisted Amtoft: Hørdum Arup: Vesløs Arup Toft: Vesløs Ashøjgård: Hurup Thy Arnts-Arbejdsanvisningskontoret Storetorv 2. Thisted. Telefon 1988 (Il. linier) KONTORTID : KL LØRDAG: KL SHELL fyringsolie - Termosheil

25 Ashøje: Hurup Thy Aslakgård: Thisted Astrup, Neder: Hurup Thy Astrup, Over: Hurup Thy Australiasminde: Thisted Bådsgård: Hanstholm Bårup: Rær, H;:tnstholm Bakgård: Gertrup Sogn, Gertrup Bakgård: Gl. Ydby, Ydby Bakgård: Gøttrup Sogn, F jerritslev Bakgård: Hassing Thy Bakgård, Helligsø Sogn: Gettrup Bakgård: Hurup Thy Bakgård: Hvidbjerg Bakgård: Hørdum Bakgård: Krik, Vestervig Bakgård: Sindrup, Y d by Bakgård: Skyum, Hørdum Bakgård: Sønderhå, Hørdum Bakgård: Visby, Bedsted Thy Bakgården: F jerritslev Bakkegård: Frostrup Bakkegård: Hassing Thy Bakkegård: Hjardemål, Østeri lå Bakkegård: Hurup Thy Bakkegård: Thorsted, Thisted Bakkegård: Vesløs Bakkegård: Vestervig Bakkegård, Ny: Vildsund Vest Bakkelund: Østerild Bakkely: Hundborg, Sjørring Bakkely: Hvidbjerg Bakkcly: Nors, Thisted Bakkely: Rær, Hanstholm Bakkel y: Skovsted, Thisted B ak kel y: V estervig Ballegård: Heltborg, Hurup Thy Ballegård: Hvidbjerg Ballegård: Østerild EL-FIRMAET BJERRE CHRISTENSEN VfH. M. MORTENSEI\I. Statsaut.elektro-installatør Tlf. 248 og 949 sikrer Dem en god kontakt døgnet rundt. Efter forretningstiden: Installatør H. M. Mortensen telefon 248 Omstilling til Montør Gustav Jensen. Montør K. E. Svalgaard, telefon 949 Udfører alle arter af elektriske anlæg såvel stærk som svagstrøm. Projektering og tilbud gives gerne. Kommer overalt i Thisted Amt. Stort udvalg i moderne belysninger samt elektriske brugsgenstande. Husk, der er ansvar ved at købe og tilslutte EL-apparater, henvend Dem derfor altid til EL-installatøren. ET GAMMELT FIRMA MED MODERNE SERVICE Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

26 Ballerum: Østerild Balling: H vidbjerg Balsbygård: Hurup Thy Bangsbogård: Hassing Thy Bangsbogård: Snedsted Bangsgård: Harring, Hørdum Bangsgård: Hassing Thy Bangsgård: Hundborg, Sjørring Bangsgård, Gl. og Ny: Skyum, Hørdum Bangsmindegård: Thisted Barkær: Vust pr. Fjerritslev Barslev: Hvidbjerg Baun: Rær, Hanstholm Baun: Tingstru p, Thisted Baun, Vester og Øster: Thisted Baunegård: Hørdum Baungård: Vigsø, Hanstholm Bavngård: Skinnerup, Thisted Bavngård, Vester og Øster: Skinncrup, Thisted Bavnhøj: Hurup Thy B a vnsbo: Tingstru p, Thisted Bedsted Thy: Bedsted Thy Bedsted, Gl.: Bedsted Thy Beersted: Snedsted DRAGSBÆK Margarine * * * STADIGVÆK RASKVÆK DRAG S BÆK Holger Andersen BP Bager & conditor Telefon Hurup 22 BP SERVICE Villy Grønvall Poulsen Hurup, Thy- Telefon SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013 Nov. - dec. 2013 Nors - Tved Tidende 6. udg. - årg.9 Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved 16.11.13 Indledning Så er vi på vej mod mørkere tider, men flot ser naturen ud lige

Læs mere

STORBYFERIE MED BONUS

STORBYFERIE MED BONUS NR. 03 2013 16.000 EKS. STORBYFERIE MED 3 FOTO: BILLEDET ER BRAGT I SAMARBEJDE MED SPIES 6 Optjen kr. 100.000,- i bonus Imerco har det hele I alle Imerco forretninger får du 7,5% bonus, når du betaler

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Gang i LOKALOMRÅDET SANS LIVET. Krocket er cool. Vin er vidunderligt. Havet. herligt. Limfjorden. livgivende. S eptemb er 2011 Nr. 9 6.

Gang i LOKALOMRÅDET SANS LIVET. Krocket er cool. Vin er vidunderligt. Havet. herligt. Limfjorden. livgivende. S eptemb er 2011 Nr. 9 6. Gang i LOKALOMRÅDET M ånedsm ag asin for Sydthy, Thyholm o g Stru eregnen SANS LIVET Krocket er cool Vin er vidunderligt Limfjorden er livgivende Havet er herligt S eptemb er 2011 Nr. 9 6. årg ang Mens

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest.

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Nors-Tved Tidende Indhold: L. E. T massage på Nellikevej Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Dilettant 2009. Thylandia snaps Billeder fra julearrangementer. Guld og Sølv til Teutonia ved DM i Bænkpres. Dilettant

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder Nors-Tved Tidende Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende Fastelavnsbilleder Profil Vorring Maskinstation Nyheder fra Spejderne Trafikproblemer på Nørbyvej i Tved Nyt i Nors Lægehus HUSK generalforsamlingen

Læs mere

Sletning af septiktanke. Vi anbefaler os med alt indenfor kloakarbejde:

Sletning af septiktanke. Vi anbefaler os med alt indenfor kloakarbejde: Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøkontoret åbner igen 2. januar på adressen Vråvejen med speciale i 2, Ærøskøbing. ejendomshandler, Godt nytår! og hegnssager. servitutter, naboret Ærø Ugeavis

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også

Læs mere

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn HANNÆS Folk og egn HANNÆS Folk og egn Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen HANNÆS Folk og egn Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Klar - parat... go` sommerfest! Hannes glas med mer` - nyt i Tved! Atlas - gammelt firma i nye klær. NemPapir - nyt firma i Nors

Nors - Tved Tidende. Klar - parat... go` sommerfest! Hannes glas med mer` - nyt i Tved! Atlas - gammelt firma i nye klær. NemPapir - nyt firma i Nors Nors - Tved Tidende Klar - parat... go` sommerfest! NemPapir - nyt firma i Nors Atlas - gammelt firma i nye klær Hannes glas med mer` - nyt i Tved! September - oktober 2013-5. udgave - Årgang 9 Sommerfesten

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

09. - 14. SEPTEMBER 2013

09. - 14. SEPTEMBER 2013 LIMFJORD TRÆSK 9. - 13. SEP T R Æ S K I B S S E J L A D S 09. - 14. SEPTEMBER 2013 - HOVEDSPONSOR FOR NORDENS STØRSTE TRÆSKIBSSEJLLADS - HOVEDSPONSOR FOR NORDENS STØRSTE TRÆ SE MOLANDS UDSTILLING PÅ HAVN

Læs mere

BRUG KORTET HVER GANG DU HANDLER

BRUG KORTET HVER GANG DU HANDLER NR. 01 JANUAR 2013 16.000 EKS. F-.DK BRUG KORTET HVER GANG DU HANDLER 4 Bestil din sommerferie nu 3 Imerco har det hele I alle Imerco forretninger får du 7,5% bonus, når du betaler med dit betalingskort

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv Til samtlige husstande, kontorer og butikker Gode d råd d er IIKKE DYRE - vi spørger bare v vores ores AD ADVOKAT VOKA AT adv advokatabonnement okatabonnement ffor or virk virksomheder somheder Tlf oresadvokat@voresadvokat.dk

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar - februar 2006 1. Nummer - Årgang 2. Indhold. Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest

Nors-Tved Tidende. Januar - februar 2006 1. Nummer - Årgang 2. Indhold. Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest Nors-Tved Tidende Indhold Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest i Nors. Bredbånd måske på vej til Nors, hvis DU vil. Generalforsamlingernes tid. Fra venstre: Mads, Kent og Morten og forrest fra

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Lejrskole med højt til loftet

Lejrskole med højt til loftet 2011 Lejrskole med højt til loftet Rå natur... Strand, skov, klithede, søer og masser af historie. Her er masser af oplevelser og plads til både samvær, afslapning og fagligt indhold. På Vigsø Feriecenter

Læs mere

der skal søges fonde og en tanke om at lave folkeaktier ligger også lige for, ligesom forretnings- og erhvervslivet VI LØSER ALLE OPGAVER

der skal søges fonde og en tanke om at lave folkeaktier ligger også lige for, ligesom forretnings- og erhvervslivet VI LØSER ALLE OPGAVER Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 42 tirsdag/onsdag 18-19. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Jubilæumsfest. kr. 295,- Tlf. 62 61 68 98 20 21 75 98. Pinsedag søndag den 24. maj kl. 12.30 HUSK:

Jubilæumsfest. kr. 295,- Tlf. 62 61 68 98 20 21 75 98. Pinsedag søndag den 24. maj kl. 12.30 HUSK: 105. ÅRGANG NR. 20 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Det blev en hel folkefest, da Vester Skerninge Friskole fejrede

Læs mere

Vore positive forventninger ser ud til at holde stik

Vore positive forventninger ser ud til at holde stik Sparekassen Thy November 2011 Vore positive forventninger ser ud til at holde stik Lige nu er der særligt to ting, som jeg glæder mig over her i Sparekassen Thy. Udsigten til endnu et godt årsresultat

Læs mere

"'L "'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter

'L 'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. januar 2014 - Nr. 2-50. årg. Vråvejen Ærø 2 Ærøskøbing

Læs mere