~ &#nagasinet stedet. hvor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ &#nagasinet stedet. hvor"

Transkript

1 l ~ &#nagasinet stedet. hvor STØRf111RV THIBTæD der handles ;I!Jif$ ~r/is(/ v. Knud Erik Nielsen ~~~AGASINET Hwndbo1'11vtoi4. Thisted. Telefoe1686 BYENS STORE TEXTILHUS Telefon 2200 Gælder det gulvbelægning, sl- THY FARVELAGER Telefon Koldby 77

2 Kul Koks Cinders Briketter Br ndselsoller ~P. O. POULSEN Havnen DANSK FIRMA KORN FODERSTOFFER GØDNING. CEMENT LOKAL KAPITAL Filialer: SPAREKASSEN FOR THISTED AMT Store Torv l. Thisted. Telefon 2300 Tømmerby-Lild Sparekasse, tlf. Frøstrup 10 Vesløs afdeling, tlf. Vesløs ~ Koldby Sparekasse, tlf. Koldby 36 Vildsund Sparekasse, tlf. Sundby Thy 195 Nors afdeling, tlf. Nors 175 Hanstholm Sparekasse, tlf. Hanstholm 507 Sennels Sparekasse:, tlf. Sennels 42 TAPET OG FARVE Gulvtaopper Linoleum Vinyl ~.:TE: n.ts E:~ &. L.A.~G ::B..a..LL:E Telefon Thisted 1401 og Hanstholm 588

3 POST-ADRESSEBOGEN for Thisted, Thy og Han Herred INDHOLDSFORTEGNELSE Posrraksrn 3 I'orrcgnclsc over posthusene Fortegnelse over ::tnral ::tf husst::tndc , Stcd navncfortcgnclsc og deres postadresser JUNI1965 PRIS:3,00 DEN DANSKE LANDMANDSBANK THISTED AFDELING STORE TORV THISTED. TELF. 88 HANSTHOLM AFDELING telt. 515 HUNDBORG AFDELING telt. 88 TILSTED AFDELING tell. 2188

4 Telefoner: 17 & 100 Benzin Smøreolle Brændselsolle Chr. Sørensens TØMMERHANDEL Afs Telefon Grundlagt 1882 Eneforhandling af INSULITE Eget moderne anlæg for trætørring Største lager af alle bygningsartikler 2 SHELL fyringsolie - Termosheil

5 Posttakster BREVFORSENDELSER Indland Forsendelsesan Maksimumsvægren er kursin~rct Hele landet (inkl. Færøerne og Gronlancl) Største udstrækning Brevkort enkelte...,.... med svarkorr..., } højst 1SX10,5 cm (mindst 10X7 cm) Breve indtil so g over so g til 250 g 2SO g - 1 kg Forretningspapirer indtil 250 g over 250 g til l kg Tryksager ind ri l 50 g over 50 g til 250 g 250 g - 1 kg so X30X3 cm Rulle: 75 X 10 cm (Tryksager af form som sammenlagte eller ikke sammenlagte korr mindst 10X7 cm) Varcprover ind ri! 50 g over 50 g til 250 g 250 g g Brevpakker indtil over 250 g til 250 g 1 kg l45x20xl0 cm J Rulle: 45X15 cm Blindetryksager højst 7 kg portofrit Fonopostforsendelser højst 300 g som for breve li retnmgspaptrer, når forsendelsen Blandede forsendelser l Id od h k mce1o 1 er sa an- ØJSt 1 g l ne, ellers som for tryksager Takst.som fo; for- l 45 ~<30 X 20 cm 26 cm, men længde + } bredde + tykkelse hojst 60 cm l 4S X30X3 cm Rulle: 7SX!O cm (Fn indlagt vareprøve hojst 4SX20X3 cm - rulle: 45 X IO cm - og vægt højst 500 g) Frankotvang for forretningspapirer, tryksager, vareprøver, blandede forsendelser, brevpakker, fonopostforsendelscr, ilforsendelser, anbefalede forsendelser og banegårdsbreve. A1zbejaling af ovennævnte forsendelser Tillægsgebyr Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort) Banegårdsbreve (kun alm. brevforsendelser) llbrevforsendelscr (alm. og anb. brevforsendelser).... Ekspresforsendelser Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 dog 80 øre

6 Den rigtige adresse når det gælder MØBLER og T Æ P PER Vi har det store udvalg i alle prisklasser, og vi giver gerne alle oplysninger uden forbindende for Dem Hjørner af Asylgade og Jernbaneg-ade _.~~.. ~~-Kom ind og Je -hvad vi har HOTEL ROYAL Hyggegod betjening og et godt køkken Benyt 'VOre nye selskabslokaler 4 SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

7 BREVFORSENDELSER Udland Maksimumsvægten er kursiveret Finland, Island, Norge og Sverige Øvrige udland~ Største udstrækning Brevkort!enkelte /cnkclte..... _,med svarkort_. _.._ 8o med 1 svarkor~ 50 1 ) højst 15 X 10,5 cm, 100 f mi.ndst 10X7 cm indtil 20 g Breve o ver g.. 60 o ver g indtil 20 g for hver følhøjst 2 kg.. :(over 500 g efter hele gendc 20 g... l vægten son1 øvrige -1 udland).,indtil 250 g F orretnmgs- l. over 250 g- l kg 110 r SO cr papirer (over 1 kg efter hele P : j t>. mtnl s t høj'st 2 k vægten som øvngc g.. udland) Tryksager højst J kg 1 ) Blindetryksager -l højst 7 kg.. Vareprøver højst 500 g indtil 50 g \'Cr g over 250 g-1 k~,; 110 pr. 50 g,(over l kg efter hele vægten som øvrige udland) portofrit 'indtil 50 g over g.. over g.. l portofrit 25 pr. 50 g...,.. 40 l lo mtndst l Brevpakker pr. 50 g jpr. 50 g mindst mindst højst J kg.. (ikke til Island) (kun til visse lande) l Brevform: højst 60 cm, men længde+ bredde+ tykkelse højst 90 cm (mindst 10X7 cm) Rt~lleform: højst 80 cm, men længde+2 gange diameteren højst 100 cm. Mindst 10 cm, men længdc+2 gange diameteren ikke under 17 Ctl1 Br c'' f orsendclscr, h vis dimensioner er mindre l?nd ovennævnte n1inimumsmål, er dog tilladt, h vis de er forsynet med en rektangulær ad rcssescddcl a f karton eller stærkt papir, hvis hal ve omkreds ikke er mindre end 16 cm, og som måler mindst 4 cm på den korteste led Fonopostforsendelser hojst 300 g indtil 20 g indtil 20 g l 26 cm, men længde+ for hver folgen- for hver føl- l bredde + tykkelse de 20 g gcnde 20 g ) højst 60 cm. Minimum (ikke til Island) j(kun til visse lande) som for breve Blandede forsendelser takseres som forretningspapirer, hvis forsendelsen indeholder s1dannc, ellers som varcprøver (:Lng. største vægt og udstrækning). Frankotva11g for anbefalede forsendelser samt for forretningspapirer, tryksager, varcprøver, brevpakker, fonopostforsendelscr og blandede forsendelser. Anbefaling af ovennævnte forsendelser: Tillægsgebyr 80 øre. Sv,:rkuponcr koster 100 øre. ' Tryksager. der udelukkende indeholder b ø,~:e r, kan vej o indtil ~ kg. :.! ~-f elle m posrhuse i dt:r dansk ~ t yske grænscområdc", Jer ligger i en indbyrdes afstand af højsr 30 km. gælder for breve indtil 20 g same brt:vkorr dt:n indenlandske takst Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon 2033 s

8 Her fødes en god idel P~ samme måde fødtes for mere end en menneskealder siden ideen om, at denne egn og denne by burde have sin egen bank. En bank, der især kunne tage vare p~ egnens og byens interesser. En bank, der arbejdede for, at pengene og initiativet blev her på egnen. Deres bank har siden nøje fulgt med i egnens og byens udvikling. He ldigvis er det gået fremad - og det vil det sikkert blive ved med, hvis De slutter op om det, der er Deres eget. r.-::-:-:: A K T l E S ELS K A B E T l HANDELS-oG LANDBRUGS-l BANKEN l THISTED Hanstholm Bank Sjørring Bank Snedsted Bank 6 SHELL SHELL SHELL SHELL SHELL 2033

9 ADRESSELØSE FORSENDELSER V a.reprover, Tryksag<:r blandede Breve fonendelse-r Indtil 10 g øre 10 øre over lo g til 20 g Il - } 20 g - 30 g lo g 40 <> l l l g - 50 " g g g 70 " g g 80 " g 90 g g o " " J Taksten 15 øre gælder tillige fo r brevkort. Portoen skal betales forud. ' f l 20 øre 25 øre Forsendelser over 100 g kan efter særlig tilladelse fr:1 generaldirektoratet sendes som :1dresseløse forsendelser, n å r de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Portoen udgør d en samme som for adresserede forsendelser af samme art. Adresseløse forsendelser m3. ikke være over l cm rykke. De må i hvert fald på den ene led ikke overskride 18 cm. Vestergade 84 Telefon 375 brdrm_hansen e l ekt ro- i ns to 375 Thisted Hedegaard & Hilligsøe~s Eftf. TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER Thisted. Telefon Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

10 VÆRDIBREVE Frankotvang: Værdibreve skal frankere; forud. Største v.t>gt: l ndland l kg; udbnd 2 kg. Største udstr,ekning: Indland 45 ~< 30 ;'( 3 cm. Udland ikke over 60 cm p1 nogen led; længde, bredde og ty kkclsc tils:unmcn højst 90 cm. Taksten sammensættes af!) v.egtpono, der udgør portoen for et brev af samme vægt, og 2) værdipono, Jer udgør: INDLAND (inkl. Færøcme og Gronbnd): Indtil!.000 kr for h ve r følgende kr For eventuel efter-r,efling på posthuset: Indtil kr For hver følgende kr Finland, Island, Norge og Sverige: Indtil l.ooo kr For hver følgt,nde kr !50 o re!o 100 øre øre lo Øvrige udland: 40 ore pr. 200 guldfrancs (mindst!00 øre) + anbefalingsgebyr 80 øre. Eftcrtæl!ing!inder ikke sted for væn.libr~vc ri l G rønland og udlandet. P A K K E R Indland rulle- INDLAND (inkl. færøerne og Grønland): Frankotvang: Pakker skal frankeres forud. Udstr.ckning: Som regel ikke over 1,5 m i nogen retning; dog bn Dakkcr cller standform være ind 2 m lange. Rumfang ikke over l m". Største v,cgt: 20 kg, møntpakker (-ruller) dog ikke over S kg (mon tposer 20 kg). INDLAND (inkl. Fæ roerne): Ind ri! o, er V a: g[ 1 til kg l Alm. pakker l 50 øre !IOO Voluminøs(" og 1 ) forsh~ tig pakker 230 øre Grønlan,Jt): Indtil l kg over l til 5 5 -!O ! øre ! ) Voluminøse p:1kk~r (>g forslgtig~ pakkcr kan ikke sendes til færøcrnc: og G rønland. Vask ESSO SERVICENTER Service Batteriservice Autogummi vj Leif Hummelshøj Hjulafbalancering Lygteindstilling 8»SHELL kommer selvcc service

11 Foruden vægtporto betales følgende tillæg: Anbefalede pakkn , øre \i,erdipakkcr: værdiporto, der udgør: Indtil kr For hver følgende kr eventuelt eftertællingsgebyr som for værdibreve. Efrertælling find er ikke st~d for værdipakker til Grønland Ilpakke1 : 3 kr. for hver 5 kg eller del deraf. Eksj l espalckcr: Ekspresgebyr 200 øre. Luftpostpakker: Tillægstakst 100 øre pr. kg. Indlevering til faktage vogne: 20 øre pr. pakke. Lagerafgift for opbevaring vc.d bestemmelsesposthuset ud over 7 dage: 20 øre pr. dag. Omc/cspcr!ition ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre for første omekspedition, derefter ny porto for hver omekspedition. Tilbagesendelse ud over bestemmelsesposthusets distrikt: 150 øre. * FJERNVARME * CENTRALVARME * VAND- GAS- Hans L. Olsen Nørregade 12 Privat: Spangbergsvej 55. Telf. 772 * SANITET OG * BLIKKENSLAGERARBEJDE * Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

12 PAKKER. Udland Francotvang: Alle pakker til udlandet skal frankeres forud. Til visse lande kan sendes efternævnte kategorier af pakker: \f ærdipakka: Vægtporto + følgende værdi porto: Finland, Island, Norge og Sverige : Indtil kr.: 150 øre; for Iwer folgende kr.: IO øre. Øvrige udland: 40 øre pr. 200 guldfrancs (mindst 100 øre) + ekspeditionsgebyr 60 øre. Højeste va:rdi:mgivclsc er i tabellen anfor t i guldfr:tncs. Ilpakker: Ca. dobbelt vægtporto. Eksprespakker: Ekspresgebyr 200 øre. \! oluminase pakker- Forsigtig-pakker: 50 % tillæg til vægtportoen (eventuelt :tfrundet). Postopkrævningspakkcr: + opkrævningsporro. LuftpostpaH-cr: + luftposttillægstakst. ~~ ~To b~k ~ o l Piber og b Sv. Aa. Kjærgaard Telefon 482 Nytarv THISTED sig Tale mec/ Tohalc eller Vin SLAGTE RI UDSALGET Telefon Thisted SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

13 POST ANVISIIiUNGER Frankotvang: Frankøen skal forudbetales. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimttm: kr. (Samler-postanvisninger dog højst kr.) Beløb indtil kr over til øre For telegrampostanv isninger betales desuden l) telegramafgift uanset ordantal (inkl. grundtakst) 400 øre, 2) for private meddelelser ordtakst uden minimumsafgift, 3) eventuelt tillægsafgift for festblanket. Til og fra F,erøcrne almindelig telegramtakst. UDLAND: Finlm1d, Island, Norge og Sverige Takst som for indlandet (se ovenfor). Andre lande: ileløb indtil 250 kr. over 250 til øre POSTGIRO Indbetalingskort: Takst for indbetalingskort 40 øre. Frankotv a11g: frankøen skal forudbetales, medmindre indbetalingskortet er pås templet eller påtrykt:,.postbesørges ufrankeret (Modtageren betaler selv portoen) «. KVAliTET OGffiÆi!t GOOOOOO KONFEKTION- KJOLER- SLACKS STRIKVARER- TRIKOTAGE Alt til damernes og børnenes plklædning Telefon 127 <fri nou Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

14 For telegram-indbetalingskort (maksimum kr.) desuden telegramafgift (inkl. grundtakst) 400 øre. For eventuelt tiliøjcdc private meddelelser betales ordtakst uden IlllfiiiTILIITI. Samme t:tkst gælder for telegram-udbetalingskort. Udbetalingskort: avneudbetalingskort l asseudbct:tlingskort øre 40 } Girering: I indlandet samt til FinlJnd, Norge og Sverige gratis. Frankotvang: l'rankocn skal forudbetales. POSTOPKRÆVNING + 3 øre pr. påbegyndt 100 kr. af det udbetalte beløb. INDLAND (inkl. Færøerne og Grønland): Maksimum: På almindelig formular 3000 kr.; på fonnubr for postkontoh:lvere kr. Taksten sammensættes af l) portoen for den pågældende forsendelse (brcvforscndclse, værdibr. ell. pakke) og 2) postopkr,c'vizingsporto: Beløb indtil kr øre over for hver følgende kr. indtil kr (Taksten for beløb over kr. gæ lder kun for formular for posrkonrohavere). UDLAND: Taksren sammensættes af l ) portoei1 for den pågældende forsendel se (a n b c f a l e r brev forsendelse, værdibrev eller pakke) og 2) postopkræ vi1ingsporto: Island, Norge og Sverige: Takst som for indlandet, men kun inden for følgende maksimumsbeløb: Posropkrævnin;; kan rages for brevforsendelser og pakker til Island, Norge og Sverige og fur et beløb af indtil lco danske kr. til Norge og danske kr. ril Island og Sverige. For posropkr,rvningsforscndelscr ril Norge og Sverige, hvis beløb skal godskrives afsenderens postkonto i bcsrcmmclscslandct, erlægges i stedet for postopkrævningsporroen er gebyr af 40 øre. AFHOLDSHOT ELLE T v. H. MORTENSEN 20 værelser, varmt og koldt vanj Lokaler ri! store og små selskaber l. KL. KØKKEN ROSEN KRANTZGADE 14 TELEFON 212 THISTED 12 SHELL petroleum til små og store kaminer

15 Andre lande: Ved godskrivning på postkonto i bcstcmm c lscsl~ndet erlægges i seeder for postopkrævningsporroen et gebyr ~f 60 øre. Ikløb indtil 250 kr. over 250 til l ø re INDLAND (inkl. rærøerne og Grønland): Frankotvang: Frankocn skal forudbcules. POS TI N DK ASS E RI NCi Maksimum: P å almindelig formubr kr.; pj. fornwl1r for posekontohavere kr. ilelobindtil kr øre over til for Iwer følg kr. indtil kr (Taksten fo r beløb over kr. gælder kun for formular for posrkontohavcre). Ved poseindkasseringsbrev betales desuden taksten for et anbefalet brev til bestemmelsesposthuset. GØR ARBEJDET TIL LEG med BOSCH & LESTO elektroværktøjer Værktøjet tit det hårde skrub Thisted Værktøjsmagasin Knud Mortensen STOREGADE 10. TELEFON 400. THISTED Montør Jensen Grønningen S Telefon 1669 Siwert & Korsfelt LILLETORV. TELEFON 664 an befaler sig med installation af lys, kraft og radio. Stort udvalg af lysekroner, læselamper, bordlamper. pergamentskærme Stry:r;eiem og elektr. koge- og varmeapparater Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

16 EKSPRESBESØRGELSE INDLAND: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve, postanvisninger (ekskl. telegram postanvisninger), postopkræv-- ningsbrcvc, postindb.sseringer og udbetalingskort.... Pakker pr. 5 kg eller del deraf Ekspresgebyr foruden alm. porto Dagtaksr 200 øre 200 Nanakse (kl ) 400 øre 400 Søndagsudbringning (i de bymæssige bebyggelser ved postkontorer og visse større postekspeditioner): 1. Søndagsbreve (kun alm. breve og brevkort Samlet udbringning efter adressatens begæring af alm. breve og brevkort samt dagbbde på søn- og helligdage uden postomdeling } 100 øre foruden al m. porto } 30 lu. pr. kvartal. UDLAND: Foruden alm. porto betales efternævnte ekspresgebyr: Finland (kun til byer) Island (kun til visse steder) Norge (kun til postkontorer og kun til indre ekspresdistrikt) Sverige (kun til større postkontorer og storre J. postekspeditio ner. - Son- og helligdage kun alm. brevforsendelser, bortset fra Stockholm, Gateborg og Malmo) l Almindelige og :mbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker (indtil 20 kg) midt i byens hjerte - altid en god Dress-partner 14 SHELL oliefyrsservice - gratis

17 Andre lande: Alm. og anbefalede brevforsendelser, værdibreve og postanvisninger øre Pakker indtil 20 kg LU FTPOST INDLAND: Luftposttillægstakst for pakker: 1 kr. pr. kg. Tillægstabten forhøj es ikke for voluminøse og fot sigtig-pakker. Luftpostpakker skal være frankeret forud. F,erøcrne: Almindelige og anbefalede bre-ve og brevkort s:um breve med angiven værdi indtil!0.000 kr., postanvisninger, postopkrævninger (breve), luftpostti/legsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt pakker kan sendes pr. luftpost. Takster, se tabellen. Gnmland: Almindelige og anbefalede breve og brevk01 t samt breve med angiven værdi indtil kr., posran visninger, postopkrævninger (breve), lu f t posttillægsfrankerede almindelige og anbefalede andre brevforsendelser samt luftpostpakker modt~ge s til visse postst.j.tioner. Takster, se tabellen. Nærmere oplysning fås ved postkontorerne og ved postvæsenets op! ysningskontor (t! f. (O l) l R). UDLAND: Oplysninger om takster, ruter, fartplaner, dirigeringspåtegning m.m. er optaget i»postforbinddscn til udlandet samt til færøcrne og Grønland«'), der normalt udkommer den l. i hver måned. T1k5tcn for luftpostpakker finde~ dog i»udenrigsk pakkeposttakst«2 ), der normair udkommer den 1. i hver kvarralsmåned. 1 ).Abonnement kan tegnes på: posthus"e nt: fo r j kr. pr. år. Enkelrnumrc: 50 øre 2 ) Abonnement kan regnes på posthusene for 6 kr. pr. år.- Enkl'itnumn: l kr. '50 nre LuftposttUiæg for brevforsendelser foruden almindelig porto betales den i tabellen anførte tillægsporto. Breve og brevkort samt postanvisninger til lande i Europa, Asiatisk T yrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern og MJ.dcira luftb c fordrc ~ uden tillægstakst. Aerogrammer lll rbefordrcs til alle lande i ve rden uden tillægstakst, vægr højst 2 1 /2 g, porto 80 øre. Lufttillægsfrankerede forsendelser p~te gnes»par avion'' THYMO Kontormontering Korsgade l O - THISTED Telefon Thisted 1037 Telefon Nykøbing Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

18 Færøerne Luftposttillæg for brevforsendelser Grønland (kun visse poststationer).... Europa: Asiarisk Tyrki, asiatiske dele af USSR, Azorerne, Canariske øer, Cypern, l\1adeira.... Afrika: Algeriet, Marokko, Tunesien, Capverdiske øer, Libyen, Ægypten.... Øvrige Afrika..... Amerika :, Hawaii.... Asien: Israel, Libanon, Syrien llirma, Brunei, Cambodja, H o ngkong, Indonesien,.Japan, Kina, Korea, Laos, Malaysia, Mongoliet, Philippincrne, Thailand, Viet-Nam Øvrige Asien undtagen Tyrkiet.... Australien, Papua (øsrl. del af Ny Guinea) samt Ny Zealand, Fidji, Guam, N y Calcdonien og øvrige Oceanien.... 1\ l 'fil!,t gstakstcr for Bestemmelsessted breve og brevkort forrcrningspapircr, sarnt vareprøver, tryksager, brcvpk. post.:tnvisninger m.v. Ingen tillægstakst pr. 5 g (brevkort pr. stk.) 15 øre 50 øre 40 øre 15 øre 70 o re so øre l 00 øre pr. 50 " pr. 10 g l } 1 l!j pr. 50 g 15 o re pr. 10 g IO øre 25 øre IO øre 30 øre IS øre s øre :- Brevkort og breve indtil 5 g til forenede Stater (med Abska og 1-bwaii), Bahama, Ikrmuda, Canada, Mellemamerika og Vestindien luftbefordres ril hhv. New York, Lo; Angeles og Mentreal uden tillægsrakst. Brevkort og breve indtil 5 g ri l Abska, Hawaii, Puerto Rico og Virgin øerne luftbefordres dog helt frem ril og inden for de pågældende lande, lige,om forsendelser ril den on-ige del af USA (fasrbndet) samr til Canada lu ftbefordres inden for disse Ltnde uden tilla:gstakst. Til øvrige lande sker viderebefordringen fra New York med jernbane eller skib. Brevene må af afsenderen i ovcrsre venstre hjørne på regnes "s g«. Forsendelserne m:'l ikke påtegnes»pr. luftpost.«cl. li gn. eller p!lklæbcs luftposrctiket. Befordring med førsrc forbindelse kan ikke alrid påregnes. FJJalleby' s Boghandel Store Torv S Telefon \10 Thisted 16 SHELL oliefyrsfinanciering - billig rente

19 Luftpostpakker Luftpostpakker modrages til praktisk taget alle lande i verden. Taksten sammensættes af en va~gtpo no og et luftposttillæg. Oplysning om taksten for pakker til udlandet fås på posthusene eller ved postvæsenets oplysningskontor (tlf. (Ol) ). Luftbefordringen sker normalt helt ri! besrcmmelscslandet. Største udstrækning som regel 50 X 50 X 100 un, men længden og den største omkreds, m31t i en anden retning end længderetningen, m å ikke overstige 3 m. Til en række lande kan sendes ilpakker (dobbelt vægtporto, men uforandret lufttillæg) og værdipakker. Endvidere kan til en del lande sendes forsigtig-luftpostpakker og voluminøse luirpostpakkcr. EN GOD ADRESSE - TIL GOD HANDEL! Vestergade 16 Telefon Jtedet, hvo1 gode varer er billige THISTED JERNHANDEL Afs STRANDVEJEN 2 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

20 TELEGRAMMER INDLAND: For ethvert Indleveret telegram betales en grundtakst på t kr. Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland): Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer Brevtelegrammer Pressetelegrammer Radiobreve til danske skibe.... Radiotelegrammer Statstelegrammer Modtagelsesbevis Svar betalt Flere ad resser Telegrammer p!l festblanket.... Færøerne 1 ) Almindelige telegrammer.... Iltelegrammer h;:,rsrc 7 ord JOS øre 210 furste 40 ord 300 ø re forsrc 14 o rd 105 øre før~re 10 ord 250 øre telegrafstationerne giver oplysninger almindelig telegramtakse alm. telegramtakst for 7 ord + grundtakst h"crt fig. ord 15 øre 30 7,5 7,5 alm. telegramtakst for mindst 7 ord + grundtakst alm. telegramtakst (in kl. grundtakst) øre pr. ad resse for indtil 50 ord og derefter 40 ore pr. adresse pr. påbegyndt an tal af 50 ord i genparten alm. telegramtakst + prisen for blanketten. 25 førsre 7 ord h\'crt flg. ord 273 øre 39 ore Brevtelegrammer Pressetelegrammer første 22 ord 440 øre 20 første 14 ord 196 øre 14 - Telegrammer på festblanket.... almindelig telegramtakst øre I øvrigt henvises til ovenfor anførte takster for telegrammer inden for Danmark. 1 Inden for Pærøarne er raksten for almindelige tclegrammn 84 o r ~ for de første 7 ord og 12 øre for h, en følgende ord. Missionshotellet Vi har åbent hele året- men vi beder Dem bestille plads i god tid i sommersæsonen VILDSUND STRAND Smukt beliggende ved Aas Bakker Telefon 154 og SHELLOL til traktorer og dieselvogne

21 Grønland 1 ) første 7 ord hvert flg. ord Almindelige telegrammer øre 50 øre Iltelegrammer første 22 ord Brevtelegrammer øre 25 føme 14 ord Pressetelegrammer 350 øre 25 J u le- og nytårsbrevtelegrammer med standardtekst Telegrammer på festblanket.... pr. telegram 300 øre inkl. grundtakst alm. telegramtakst + prisen for blanketten. Telegrammer kan udleveres på lyk l, 2, 9 og 11 I øvrigt henvises til de anførte takster for telegrammer inden for Danmark. UDLAND: For ethvert indleveret telegram betales en grundtakst på l kr. Hertil ko mm er ord taksten: Iltelegrammer: Dobbelt ordtakst. Il-pressetclegrammer og statstelegrammer: Ta st som alm. telegrammer. Minimzmzstakster: Foruden grundtabt betales følgende mindstetakst: For almindelige telegrammer og iltelegrammer: Takst for 7 ord - for pressetelegrammer: Takst for 14 ord - for clt- og It-telegrammer: Takst for 22 ord (til Norge og Sverige dog 40 ord). FRIDA OLSEN EKSAMINERET VESTERGADE 22 TELF. 563 Paul Christensen. Shelldepot. Thisted. Telefon

22 FORTEGNELSE OVER POSTHUSENE AGGER pr. Vestervig AGGERSUND BEDSTED THY F JERRITSLEV FRØSTRUP G JETTRUP GØTTRUP pr. Fjerritslev HANSTHOLM HILLERSLEV pr. Thisted HJORTDAL pr. Fjerritslev HUNDBORG pr. Sjørring HUNDSTRUP pr. Østerild HURUP THY HVIDBJERG HØRDUM JEGINDØ pr. Hvidbjerg KLIM pr. Fjerritslev KLITMØLLER pr. Thisted KOLDBY THY pr. Hørdum KRIK pr. Vestervig NORS pr. Thisted NØRRE VORUPØR pr. Sjørring NØRHÅ pr. Snedsted ODDESUND pr. H vidbjerg RÆR pr. Hanstholm SJØRRING SKOVSTED pr. Thisted SKYUM pr. Hørdum SNEDSTED STENBJERG pr. Snedsted THISTED THORUP ST. pr. Fjerritslev VANG pr. Thisted VESLØS VESTERVIG VILDSUND VEST VUST pr. Fjerritslev YDBY ØSTERILD Smukt og solidt malerarbejde Skovgade 9 Telf. 27S. Omst. til A. Christoffersen, Grønningen SHELL oliefyr - markedets mest lydsvage fyr

23 ANTAL HUSSTANDE undergivet følgende postdistrikter: Aggersund Bed sted Thy Fjerritslev Frostrup Gettrup Hanstholm Hassing Thy Hurup T hy bydistri k t 752 land H vidbjerg Hørdum Sjørring Snedsted Thisted bydist rikt heraf Gøttrup 105 heraf Rær 186 he r:tf J egindø 237 heraf Koldby Th) 4 19 og Skyum 130 herj.f H undborg 365 og N r. Vorupør 214 hcr:tf Nørh og Stenbjerg Th ) 111 land her;1f Klitmøller 188, Sennel s 22 1 og V :tng 121 Ves tervig her:tf Agger 15 1 Vesløs Vi ldsund Vest Ydby Østerild 502 SYMASKINER zig-zag, m/ fr iarm, kan la ve a lt, 25 å rs garanti kr. 745,- Landinspektør POUL BOE N. Smed Søndergaards Eftf. Medlem af Den Danske Landinspektørforening JERNBANEGADE 11. THISTED Nye h å ndsym askiner.. kr. 225,- Do., m/ motor... kr. 325,- D irekte import. Her er konkurrence umulig. TH. MALLE TELF. 82 SNEDSTED TELF. 82 TELF. THISTED 205, 206 og 455 Kontortid : og 13-17, lørdag Paul Christensen, Shelldepot. Thisted. Telefon

24 Stednavnefortegnelse og deres postadresser Åbakke Huse: Krik, Vestervig Ågård: Fjerritslev Ågård: Hurup Thy Ålegård: F jerritslev Ålkær: Hvidbjerg Årupgård: F jerritslev Årup: Snedsted Ås: Vildsund Vest Åsbjerggård: Thisted Abildgård: Hurup Thy Abildgård: Østerild Abildgård M. Huse: Hurup Thy Abildhave: Frøstrup Abildhave, Ny: Frøstrup Adbøl: Hurup Thy Agergård: Ydby Agerholm: Thisted Aggergård: Hvidbjerg Agger: Vestervig Agger, Vester: Vestervig Aggersborg: Aggersund Aggersborggård: Aggersund Aggersund Nord: Aggersund Aggersund Syd: Aggersund Aldershvile: Hurup Thy Aldershvile: Thisted Aldershvile: Vesløs Aldershvile: Vestervig Aldrup: Fjerritslev Almasminde: Thisted Ambygård: Bedsted Thy Amstedbro: Frøstrup Amtoft: Vesløs Andrup: Fjerritslev Anneksgård: Sjørring Anneksgård: Tilsted, Thisted Amtoft: Hørdum Arup: Vesløs Arup Toft: Vesløs Ashøjgård: Hurup Thy Arnts-Arbejdsanvisningskontoret Storetorv 2. Thisted. Telefon 1988 (Il. linier) KONTORTID : KL LØRDAG: KL SHELL fyringsolie - Termosheil

25 Ashøje: Hurup Thy Aslakgård: Thisted Astrup, Neder: Hurup Thy Astrup, Over: Hurup Thy Australiasminde: Thisted Bådsgård: Hanstholm Bårup: Rær, H;:tnstholm Bakgård: Gertrup Sogn, Gertrup Bakgård: Gl. Ydby, Ydby Bakgård: Gøttrup Sogn, F jerritslev Bakgård: Hassing Thy Bakgård, Helligsø Sogn: Gettrup Bakgård: Hurup Thy Bakgård: Hvidbjerg Bakgård: Hørdum Bakgård: Krik, Vestervig Bakgård: Sindrup, Y d by Bakgård: Skyum, Hørdum Bakgård: Sønderhå, Hørdum Bakgård: Visby, Bedsted Thy Bakgården: F jerritslev Bakkegård: Frostrup Bakkegård: Hassing Thy Bakkegård: Hjardemål, Østeri lå Bakkegård: Hurup Thy Bakkegård: Thorsted, Thisted Bakkegård: Vesløs Bakkegård: Vestervig Bakkegård, Ny: Vildsund Vest Bakkelund: Østerild Bakkely: Hundborg, Sjørring Bakkely: Hvidbjerg Bakkcly: Nors, Thisted Bakkely: Rær, Hanstholm Bakkel y: Skovsted, Thisted B ak kel y: V estervig Ballegård: Heltborg, Hurup Thy Ballegård: Hvidbjerg Ballegård: Østerild EL-FIRMAET BJERRE CHRISTENSEN VfH. M. MORTENSEI\I. Statsaut.elektro-installatør Tlf. 248 og 949 sikrer Dem en god kontakt døgnet rundt. Efter forretningstiden: Installatør H. M. Mortensen telefon 248 Omstilling til Montør Gustav Jensen. Montør K. E. Svalgaard, telefon 949 Udfører alle arter af elektriske anlæg såvel stærk som svagstrøm. Projektering og tilbud gives gerne. Kommer overalt i Thisted Amt. Stort udvalg i moderne belysninger samt elektriske brugsgenstande. Husk, der er ansvar ved at købe og tilslutte EL-apparater, henvend Dem derfor altid til EL-installatøren. ET GAMMELT FIRMA MED MODERNE SERVICE Paul Christensen. Shelldepot Thisted. Telefon

26 Ballerum: Østerild Balling: H vidbjerg Balsbygård: Hurup Thy Bangsbogård: Hassing Thy Bangsbogård: Snedsted Bangsgård: Harring, Hørdum Bangsgård: Hassing Thy Bangsgård: Hundborg, Sjørring Bangsgård, Gl. og Ny: Skyum, Hørdum Bangsmindegård: Thisted Barkær: Vust pr. Fjerritslev Barslev: Hvidbjerg Baun: Rær, Hanstholm Baun: Tingstru p, Thisted Baun, Vester og Øster: Thisted Baunegård: Hørdum Baungård: Vigsø, Hanstholm Bavngård: Skinnerup, Thisted Bavngård, Vester og Øster: Skinncrup, Thisted Bavnhøj: Hurup Thy B a vnsbo: Tingstru p, Thisted Bedsted Thy: Bedsted Thy Bedsted, Gl.: Bedsted Thy Beersted: Snedsted DRAGSBÆK Margarine * * * STADIGVÆK RASKVÆK DRAG S BÆK Holger Andersen BP Bager & conditor Telefon Hurup 22 BP SERVICE Villy Grønvall Poulsen Hurup, Thy- Telefon SHELL smøreolie og smørefedt til landbrugsmaskiner

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

Klitplantagerne ved Vandet Sø

Klitplantagerne ved Vandet Sø Hanstholm Klitplantagerne ved Vandet Ørhage Hanstholm Reservatet Isbjerg Tved Nors Klitmøllervej Vesterhavet Trøjborg Trøjborgvej Klitmøller Vangsåvej Kystvejen 181 Klitmøller Å 557 Tørvekær Raspkær Fayes

Læs mere

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller Hotel Thinggaard Jernbanegade 5 7760 Hurup (6 km nord for Folkecenter) tel. 9795 1200 Internet www.hotelthinggaard.dk

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsbudget 2015 Sag: Årsbudget 2015 (683)

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909

Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909 Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1900-1909 EMNE: SOGN: DATO-ÅR: OVERSKRIFT: SIDE: Aaberg, M. Thisted 21-11-1908 25 års jubilæum 2 Aaberg, M. Thisted 01-12-1908 Redaktørjubilæet 2 Aagaard,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt?

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? v/ Ejgil Haurum, Afdelingschef, Drift og Anlægsafdelingen 16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? Forventet udbud

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept sponsorkoncept Indholdsfortegnelse Hulsponsorat......................................................... 1 Reklame i hulkopper............................................. 2 Par 3 huls bane.....................................................

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2014 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet!

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet! Blaabjerg-anetavlen Som anetavle selvcentreret naturligvis - med udgangspunkt på Mors, men med rødder fra København, Sønderjylland, Thy, Han Herred og Salling, samt Sjælland, Færøerne, Tyskland og Europa!

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

http://www.ottojensen.com Side 1 af 106

http://www.ottojensen.com Side 1 af 106 Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex - 1882-1899 EMNE: SOGN: DATO-ÅR: OVERSKRIFT: SIDE: Aas, Christen 10-08-1886 Thyboer forulykkede i Amerika (Nebraska) 2 Abrahamsen, A. Vang 04-11-1895 Dødsfald

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmark Lystfiskeri i THY

Danmark Lystfiskeri i THY Danmark Lystfiskeri i THY www.thy.dk Velkommen til THY et af Danmarks bedste lystfiskerområder og måske også en af de bedst bevarede hemmeligheder i lystfiskerkredse. Thy er lidt anderledes i kraft af

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Sponsoroversigt for Scleroseforeningen

Sponsoroversigt for Scleroseforeningen Sponsoroversigt for Scleroseforeningen Firma Produkt Pris Præmier til Rap om kap Gislev Rejser Gavekort kr. 5.000,00 Ring's Køreskole Thisted Køretimer kr. 2.000,00 Ring's Køreskole Thisted Køretimer kr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Home- start Thy oplevelser for børnefamilier

Home- start Thy oplevelser for børnefamilier Homestart Thy oplevelser for børnefamilier Velkommen til Homestarts oversigt over gratis eller ikke særlige dyre aktiviteter, som du kan foretage dig med dine børn. Aktiviteterne strækker sig fra en tur

Læs mere

SVANKJÆR 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 OMEGNS NYT. Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær

SVANKJÆR 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 OMEGNS NYT. Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær SVANKJÆR & OMEGNS NYT 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær Jeg gik ud på marken, en Velkommen tidlig morgenstund! til en ny Jeg så op af bakken

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = AEU Modul 1 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = 4. 265 : 5 = Løs ligningen 5. 8x = 160 x = 6. 9 + x

Læs mere

Passivhus Nordvest. Generalforsamling 15 maj 2013

Passivhus Nordvest. Generalforsamling 15 maj 2013 Passivhus Nordvest Generalforsamling 15 maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

Vi har o erskud til flere kunder!

Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy Februar - marts 2012 Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy s regnskab for 2011 viser et solidt overskud, og den gode sundhedstilstand kommer vore kunder til gode - både eksisterende

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2015 marts april maj www.4sogne.dk Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

EMBALLAGE FRA PAPRØR ETIKETTER FORSENDELSES- BOBLEKUVERTER FØLGESEDDELSLOMMER. Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage

EMBALLAGE FRA PAPRØR ETIKETTER FORSENDELSES- BOBLEKUVERTER FØLGESEDDELSLOMMER. Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage FORSENDELSES- EMBALLAGE FRA Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage FØLGESEDDELSLOMMER PAPRØR BOBLEKUVERTER ETIKETTER 5 Bredt udvalg af følgeseddellommer! find lige præcis den

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Servicepartnere. Vorupør el-service. Sjørring/ph EL-SErvicE a/s. Net1. Thy-Mors. EnErgi. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Vorupør el-service. Sjørring/ph EL-SErvicE a/s. Net1. Thy-Mors. EnErgi. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten Sparekassen Thy Oktober 2009 Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten 4,25% på GarantBevis.. -det er næsten kunst! I Sparekassen Thy har vi valgt at takke nej til Bankpakke II. Vi vil derfor

Læs mere