Landerapport for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landerapport for Danmark"

Transkript

1 Landerapport for Danmark NBO styrelsen marts

2 Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal Dermed er BNP steget for femte kvartal i træk. I 3. kvartal 2010 lå BNP 3,4 pct. højere end i 3. kvartal Det skønnes, at BNP væksten som helhed bliver på 2 pct. i Stigningen i BNP i 3. kvartal 2010 skyldes især det private forbrug og eksporten, der steg med henholdsvis 0,3 pct. og 1,7 pct. Det offentlige forbrug og de samlede faste bruttoinvesteringer faldt med hhv. 0,3 pct. og 2,4 pct. i tredje kvartal og trak dermed i den modsatte retning (jf. tabel 1). Faldet i de faste bruttoinvesteringer skal dog ses på baggrund af, at der i 2. kvartal indgik anskaffelse af en boreplatform, hvilket forklarer den kraftige vækst på 6,5 pct. i 2. kvartal. 1 Tabel 1. Kvartalsvis nationalregnskab Kvartal/kvartal År/år 4. kvt kvt kvt kvt kvt Realvækst i pct BNP 0,5 0,7 1,3 1 3,4 2 Privat forbrug 0,3 1,8-1 0,3 1,5 2,2 Offentligt forbrug 0,2 0,5 0,8-0,3 1,2 1 Faste bruttoinvesteringer -2,4-2,8 6,5-2,4-1,4-6,9 Lagerinvesteringer 1,1-0,2 1,4-0,4 1,4-6,9 Eksport -0,3 1,2 1,8 1,7 4,5 4,5 Import -1-0,2 4,5-0,6 2,6 3,7 Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks Kilde: Finansministeriet Det vurderes, at bilforbruget og energiforbruget forklarer pct. af den samlede fremgang i det private forbrug i Forbrugskomponenter som f.eks. detailsalg og rejser, restaurant og andre tjenester forklarer kun en lille del af den samlede forbrugsvækst. Dette er en skuffende sammensætning på det private forbrug, idet hverken bilsalg eller forbrug af energi er særlig jobskabende. Derudover er forbrugsvæksten i 2010 ikke særlig højt set i lyset af de tiltag med skattelettelser og afskaffelse af SP ordningen mv., som regeringen har gjort for at sætte gang i økonomien via det private. 2 Konjunkturindikatorer Forbrugertilliden er siden den nåede bunden i oktober 2008 forbedret betydeligt, hvilket i overvejende grad er sket i løbet af 2009 (jf. figur 1). Udviklingen er fortsat ind i 2010, og forbrugertilliden har ligget positivt i stort set hele Den kraftige acceleration i 2009 er 1 Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010, Finansministeriet 2 Konjunkturindikatorerne tegner et blandet billede, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 8. februar

3 dog afmattet. De sammensatte konjunkturindikatorer for virksomhederne underbygger billedet af et relativt svagt opsving. De sammensatte konjunkturindikatorer for service og industri er efter kraftig vækst i 2009 over nul men lader til at have stabiliseret sig på et relativt lavt niveau i For byggeriet er den sammensatte konjunkturindikator stadig markant negativ og ikke forbedret nævneværdigt på det seneste. 3 Figur 1. Forbrugertillidsindikatoren og sammensatte konjunkturindikatorer for virksomhederne Kilde: Danmarks Statistik Boligbyggeri Selvom ordrebeholdningerne er blevet forbedret, melder 40 pct. af bygge og anlægsvirksomhederne fortsat om en ordrebeholdning, der ligger lavere end normalt. Det afspejler bl.a., at det påbegyndte byggeri fortsat ligger lavt. 4 Antallet af påbegyndte boliger er faldet siden februar 2006, hvor det toppede med boliger. Det kraftige fald synes stoppet i begyndelsen af 2010 og de sidste par måneder har der været en stigning i antallet af påbegyndte boliger (jf. figur 2). Der er i 2011 udsigt til en kraftig vækst i det almene boligbyggeri. Siden 2002, hvor antallet af tilsagn senest toppede med boliger, har der været en nedgang i kommunale tilsagn til alment byggeri. I 2007 blev der eksempelvis kun givet 183 tilsagn. I 2009 vendte det for alvor med tilsagn, og tilsagnet i 2010 på nye almene boliger er det største, der er givet i mere end 30 år. I 2009 og 2010 har kommunernes andel af grundkapitalen været nedsat 3 Konjunkturindikatorerne tegner et blandet billede, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 8. februar 4 Konjunkturindikatorerne tegner et blandet billede, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 8. februar

4 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M10 fra 14 til 7 pct. Der er ingen tvivl om, at der er en vis ketchupeffekt i kommunernes velvillighed i forhold til at give tilsagn i 2010, mens det stadig er billigt for dem. 5 Figur 2. Påbegyndt boligbyggeri Antal boliger Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet Der er flere tegn på, at vendingen på arbejdsmarkedet bliver svag. Bruttoledigheden synes at have stabiliseret sig omkring 6 pct. i 4. kvartal Antallet af varslede fyringer ligger lavere end i 2009, men er dog fortsat noget højere end i højkonjunkturen før den økonomiske krise. Figur 3. Bruttoledighed (venstre) og antal ledige stillinger (højre) Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk Antallet af ledige stillinger ligger stadig meget lavt. I forhold til bruttoledige er der ti bruttoledige til hver ledig stilling. Før krisen var der to bruttoledige pr. ledig stilling. De langtidsledige fylder markant mere i arbejdsmarkedsstatistikken end tidligere. I dag udgør de langtidsledige 1/3 af den samlede bruttoledighed. Før krisen var andelen kun 1/5. Det 5 Boligen Arbejdsløsheden har bidt sig fast, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 18. februar 2011

5 voksende antal langtidsledige er et tegn på, at arbejdsløsheden er ved at bide sig fast på et højt niveau. 7 Boligmarkedet Flere indikatorer viser, at boligmarkedet stadig har det svært. Boligpriserne i hovedstadsområdet begyndte at stige i slutningen af 2009, men priserne er stort set uændret i resten af landet. Antallet af handler ligger fortsat relativt lavt. Den manglende omsætning betyder, at udbuddet af boliger til salg ligger på et historisk højt niveau for parcel- og rækkehuse. Liggetiderne er trods et lille fald fortsat på et højt niveau og antallet af tvangsauktioner ligger også på et højt niveau. De meget lave renter og et opsparet flyttebehov er sandsynligvis den eneste grund til, at nedturen ikke er fortsat. 8 Figur 4. Kvadratmeterpris for parcel - og rækkehuse (venstre) og udbud af boliger (højre) Anm.: Prisen på ejerlejligheder har udviklet sig parallelt med prisudviklingen på huse. Kilde: Realkreditrådet og realkreditforeningen Inflation Det samlede forbrugerprisindeks steg i januar 2,7 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den tilsvarende årlige stigning 2,8 pct. Siden september 2010 har årsstigningerne ligget på et nogenlunde stabilt niveau og svinget mellem 2,5 pct. og 2,8 pct. De største positive bidrag til forbrugerprisindeksets stigning fra januar 2010 til januar 2011 kommer fra husleje, benzin og elektricitet. Det største negative bidrag er fra tøj, sko og personbiler. 9 Forbrugerprisinflationen ventes at falde ind i 2011 og med lidt udsving at ligge omkring 1¾ pct. i prognoseperioden. Et mindre inflationsbidrag fra blandt andet energi og øvrige varer medvirker til en aftagende inflation i det kommende halve år, mens et øget 7 Konjunktur og arbejdsmarked uge 7, Beskæftigelsesministeriet 8 Konjunkturindikatorer tegner et blandet billede, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 8. februar Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 65, 10. februar 2011

6 inflationsbidrag fra fødevarer er med til at løfte inflationen fra midten af 2011 til midten af Et fortsat lavt kapacitetspres medvirker til at holde inflationen nede, herunder som følge af fald i enhedslønomkostningerne. 10 Renternes udvikling Kronen har i de seneste måneder ligget stabilt over for euroen. Nationalbanken har i efteråret to gange sat foliorenten 11 og renten på indskudsbeviser 12 op. Det skete med virkning fra 15. og 29. oktober Stigningen var begge gange 0,1 procentpoint. Foliorenten var derefter 0,6 pct., mens indskudsbevisrenten var 0,7 pct. Udlånsrenten og diskontoen er fastholdt på henholdsvis 1,05 og 0,75 pct. Rentestigningerne skyldes, at de korte europæiske markedsrenter var steget mere end de tilsvarende danske markedsrenter. Forud for renteændringerne blev den danske krone svækket en smule. 13 I 2006 og 2007 steg boligejernes renteudgifter hurtigere end indkomsten en følge af, at både renter og boligpriser steg. Denne tendens fortsatte frem til I 2010 faldt renteudgifternes andel af indkomsten. Faldet sker som følge af det meget store fald i renten på etårige rentetilpasningslån fra godt 5 pct. ved refinansieringen i 2008 til ca. 2 pct. ved refinansieringen i Aktuel boligpolitik I efteråret 2010 vedtog Folketinget en ny boligaftale, der bl.a. betyder følgende: Landsbyggefondens nuværende renoveringsramme på 2,640 mio. kr. årligt videreføres i og herudover forhøjes rammen yderligere med i alt 5 mia. kr. i perioden Der afsættes en ramme på 500 mio. kr. i til fondens andel af kapitaltilførsel ved nedrivning i udsatte boligområder, og fonden får adgang til at overtage en større andel af finansieringen. Der afsættes en ramme på 150 mio. kr. årligt i perioden til støtte til infrastrukturforbedringer i ghettoområder. 10 Økonomisk Redegørelse December 2010, Finansministeriet. 11 Foliorenten betegner rentesatsen på de private bankers dag-til-dag indskud på deres konto i Nationalbanken. 12 Renten på indskudsbeviser angiver den rente de private banker får ved at indsætte penge i Nationalbanken med 7 dages binding. 13 Seneste økonomiske og monetære udvikling, 4. kvartal 2010, Nationalbanken 14 Økonomisk Tema april 2010 Boligmarkedet og boligejernes økonomi. Økonomi- og erhvervsministeriet

7 Rammen til en boligsocial indsats i udsatte områder fortsættes i med 440 mio. kr. årligt, hvoraf indtil 220 mia. kr. kan medgå til nedsættelse af huslejen. Herudover skal Landsbyggefonden som hidtil bidrage med 25. pct. af ydelsesstøtten til nye almene boliger med tilsagn fra Debatten om boligaftalen fyldte meget i medierne og bragte for alvor boligpolitikken på dagsordenen. Udfordringen er nu at skabe resultater i praksis og at fastholde offentlighedens interesse for boligpolitik. Et vigtigt fokusområde i den kommende tid er den boligsociale indsats. Hvis indsatsen i de udsatte boligområderne skal lykkes, så kræver det en bred indsats samt et stærk netværk og samarbejde både lokalt og centralt. Det er afgørende for udviklingen, at beboerne i boligområderne har gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Samtidig skal der gøres en indsats for at modvirke kriminalitet. I dette arbejde er beboerdemokratiet en hjørnesten, og der skal sættes lys på det frivillige arbejde, beboerne udfører i boligorganisationernes bestyrelser, ved planlægning af aktiviteter og som frivillige medarbejdere ved de boligsociale projekter. Op til beboere bidrager med en frivillig indsats i Danmarks almene boliger. Blandt de politiske partier i Danmark ser vi en vilje til at tackle nogle af de alvorlige udfordringer ude i boligområderne, og vi håber, at den kommende valgkamp også byder på offensive udmeldinger på disse områder, når Danmark går til valg senest i november.

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere