UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN"

Transkript

1 Referat af generalforsamling År 1996, torsdag den 21. marts kl , afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var personligt eller repræsenteret ved fuldmagt 56 andelshavere. Til stede var iøvrigt statsaut. revisor Jens Seiersen og fra administrationen Anne Hansen, advokat Georg Meyer og advokat Erik Rasmussen. Formanden, Lars Enghoff, bød velkommen. Til dirigent valgtes advokat Erik Rasmussen, der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte indledningsvis, at dagsordenen ikke indeholder beslutningsforslag, der kræver kvalificeret flertal, hvorfor samtlige forslag kan vedtages eller forkastes af de fremmødte andelshavere med simpel stemmeflerhed. Der foretoges herefter følgende dagsorden. 1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget På bestyrelsens vegne aflagde Lars Enghoff sålydende beretning: "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Ejendommen har i det forløbne år fået foretaget en del større reparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvor nogle er udført af fremtidshensyn og andre som sidste udkald. LAKERING AF HOVEDTRAPPER: Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ville hovedtrapperne blive lakeret i den efterfølgende sommer, denne lakering er for denne gang afsluttet. MALING AF STOR FABRIK: Galleriet i gården er i sommer blevet taget i behandling for at mindske en nedbrydning af facaden, nu fremstår det i nymalet gul farve.

2 2 REPARATION AF TAG PÅ HOVEDBYGNING: Under indhentelse af et tilbud på en ny forsikring til ejendommen, blev der foretaget et forsikringseftersyn af ejendommen. Ved dette eftersyn blev bestyrelsen i foråret gjort opmærksom på, at ejendommens tag var i en ringere forfatning end tidligere antaget. Det viste sig, at det nye forsikringsselskab ikke ville forsikre ejendommen mod skader, der vedrørte taget p.g.a. misligholdelse. Bestyrelsen opstartede reparation af taget kort tid efter sidste års generalforsamling. Denne reparation af taget er udført, så vores tag mindst kan holde de næste 5 år frem. Reparationen af taget er med enkelte undtagelser afsluttet. På samme tid gennemgik bestyrelsen i fællesskab med ejendommens administration de muligheder, der er for støtte til en fuldstændig udskiftning af ejendommens tag. Det viste sig, at der er 2 ordninger for at få støtte til denne udskiftning - den offentlige byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage fuld støtte til udskiftning af eksisterende tag, og den private byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage støtte til tilbagebetaling af et lån svarende til 40% af lånets ydelse. Denne støtte vil løbe over de første 8 år. Herefter nedskrives støtten med 5% pr. år til det 16. år, hvor støtten helt falder bort. Ejendommen har i efteråret fået afslag på støtte efter ordningen for den offentlige byfornyelse, hvilket er den for ejendommen bedste løsning. Kort før dette afslag blev ejendommen godkendt til støtte efter ordningen for den private byfornyelse med et beløb svarende til maksimalt 12 millioner. KOMMENDE STØRRE ARBEJDE I EJENDOMMEN OMLÆGNING AF FLISEBELÆGNING PÅ DUEVEJ: Bestyrelsen deltog sidste år i den årlige generalforsamling for Fuglebakkekvarterets grundejerforening. Et af aftenens punkter var omlægning af fortovsbelægningerne i kvarteret, dette p.g.a. en færdiggørelse af projektet for ny vejbelægning. Ejendommen havde inden mødet deltaget i afstemning ang. hvorvidt man ønskede en belægning af asfalt eller af betonfliser. Det fremgik endvidere af mødet, at Duevej skal bibeholde sin belægning af betonfliser. Belægningen af betonfliser vil blive omlagt i det kommende år. NY BELÆGNING I GÅRD FRA NR : Efter den nu snart overståede vinter, der på mange måder har været hård, er det meste af belægningen i gården fra Duevej nr. 96 til 106 blevet udsat for så stor en belastning, at det er umuligt at udføre reparation af de opståede huller. Bestyrelsen har besluttet at få lagt en belægning af asfalt fra porten og ned til enden af ejendommen ved nr. 106, hvilket vil ske hurtigst muligt efter den sidste sne og is er forsvundet. REPARATION AF TAG SAMT MALING AF LILLE FABRIK: På tilsvarende måde som det er sket for galleriet skal den lille fabrik gennemgå en ansigtsløftning, hvilket vil bevirke en reparation af facaden og derefter ny maling. Samtidig skal taget have en

3 mindre gennemgang for utætheder. TILSTANDSRAPPORT 3 GENEREL GENNEMGANG AF TILSTANDSRAPPORT: Bestyrelsen besluttede sig sidste år for at få en uvildig gennemgang af ejendommen for at få belyst ejendommens vedligeholdelsestilstand. Ved denne gennemgang af ejendommen har det været bestyrelsens ønske at få belyst, om ejendommen på nogle punkter manglede en egentlig vedligeholdelse, og om der på ejendommen er nogle for bestyrelsen skjulte fejl og mangler. Der er i foråret blevet lavet en tilstandsrapport på ejendommen af A.B.C.D. Totalrådgivning ApS ved Finn Teisen og Brian Drøscher. TAGET: Ved A.B.C.D. Totalrådgivnings gennemgang af taget viste det sig, at den konklusion, som var fremkommet tidligere på året ved forsikringens gennemgang, delvis var rigtig. I lang tid har man ikke vedligeholdt taget ordentligt. FACADER: Facaden mod gaden kan ved en ordentlig vedligeholdelse overleve mange år frem. De største problemer her er ejendommens altaner, sålbænkene under vinduerne samt baldakinerne over hoveddørene. Facaden mod gården er et større problem, da pudsen på soklen delvis er nedbrudt, facadens filtsning er nedslidt, og mange af sålbænkene er revnede. Revnerne i sålbænkene har medført, at der har været vandgennemtrængning ned i murværket, hvorefter er der sket revnedannelser, når vandet i vintermånederne er frosset. Gavlen ved Duevej nr. 106 bærer tydelig præg af fugt. VINDUER: Vinduerne, der er ca. 10 år gamle, trænger til en efterbehandling, for at disse ikke skal nedbrydes inden for de næste år. KÆLDER: Der blev under gennemgang af kældrene fundet svamp 2 steder - en i kælderen under Duevej nr. 84 og en i kælderen under Duevej nr bestyrelsen har fået ejendommens forsikringsselskab til at besigtige disse svampe. Forsikringsselskabet fandt ikke svampene foruroligende for ejendommen, men understregede også at forsikringen ikke dækkede, hvis en svamp er opstået i kælderniveau og denne herefter breder sig til resten af ejendommen. Kældrene under Duevej er ekstremt fugtige, og det er ønskeligt med en hurtig løsning af svampefaren i denne del af ejendommen. TRAPPER: Ejendommens hovedtrapper fremstår pæne og har ikke givet anledning til nogle bemærkninger, men ejendommens bagtrapper (køkkentrapper) er nedslidte og det er ønskeligt, at der i nærmeste fremtid sker en renovering af disse. ISOLERING: Det er fra A.B.C.D. Totalrådgivning ApS foreslået, at der ved en evt. renovering af gårdfacaden og endegavlene anvendes en Rockwool-løsning, der samtidig med at beskytte

4 hele ejendommen mod vind og vejr også vil isolere hele ejendommen. AFSLUTNING 4 Det er bestyrelsens ønske at få udformet en budgetplanlægning, der skal strække sig over en periode på minimum 10 år, så det for en andelshaver er gennemskueligt, på hvilket tidspunkt der i ejendommen skal ske en større vedligeholdelse eller en evt. fremtidig forbedring af ejendommen. Herved er det muligt at opspare kapital til en sådan større vedligeholdelse, og derved undgå at påvirke andelskronen negativt." Hermed sluttede formandens beretning. Dirigenten henstillede til forsamlingen, at spørgsmål til ejendommens tag og facade stilles under pkt. 6. Et medlem ønskede oplyst, om gårdbelægningen fra porten til nr. 84 også skal fornyes - ifølge Michael Jørgensen har bestyrelsen indhentet tilbud på renovering af hele gårdbelægningen, hvilket indebærer, at belægningen udskiftes forsåvidt angår den værste del, nemlig fra porten til nr. 106 og repareres den anden vej til nr. 84. På forespørgsel bekræftede Michael Jørgensen, at tilstandsrapporten indeholder en prioritering af de nødvendige udbedringsarbejder. Taget, der har højeste prioritet er gennemgået grundigt og udbedret til en stand, hvor det kan holde de næste 5-10 år. Vinduerne har næsthøjst prioritet. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter betragtede som godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik regnskab for 1995 med budget for Udgifterne svarer nøje til budgettet. Årets resultat kr ,- er regnskabsmæssigt overført til egenkapitalen. Andelskronen fastsættes efter kontantværdiprincippet altså den offentlige vurdering på aktivsiden. Da prioritetsgælden på passivsiden omregnes til kontantkurs, vil kursstigninger medføre et lille fald i andelskronen. Ejerforeningen har omlagt et 6%-kreditforeningslån til et nyt kontantlån med endelig rente på 9,35% p.a. Regnskabsmæssigt er gælden derved reduceret med kr ,-, men også reelt har omlægningen været en absolut fordel, idet andelsboligforeningen har undgået et reelt kurstab på ca. kr ,-. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Dirigenten anså herefter regnskabet for godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik budgettet for 1996, der i hovedtræk svarer til budgettet for Da ingen havde spørgsmål til budgettet konstaterede dirigenten budgettet for godkendt. 2. Valg af formand Lars Enghoff genvalgtes ved akklamation.

5 5 3. Valg af bestyrelse Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4-6 medlemmer plus formanden. Bent Groth Hansen, der ikke er på valg ønsker at udtræde af bestyrelsen. Michael Jørgensen, Susie Nielsen og Kirsten Ahrens er på valg og alle villige til genvalg. Med genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer vil vedtægtens minimumskrav til antallet af bestyrelsesmedlemmer være opfyldt. Knud Lykke Olsen og Jens Hede ønskede at stille op til de ledige bestyrelsespladser. Da bestyrelsens vedtægter rummede mulighed for genvalg og nyvalg af samtlige opstillede kandidater blev alle valgt ved akklamation. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Lars Enghoff, Duevej 104, st.th., tlf Michael Jørgensen, Duevej 96, st.tv. Susie Nielsen, Duevej 100, st.th. Kirsten Ahrens, Duevej, 84, 1.th. Ulla Jørgensen, Duevej 98, st.tv. Knud Lykke Olsen, Duevej 98, 2.th. Jens Hede, Duevej 96, 2.th. Dirigenten benyttede lejligheden til på administrationens og på bestyrelsens vegne at sige tak til Bent Groth Hansen for et langt og udbytterigt samarbejde. 4. Valg af suppleant Som suppleant genvalgtes John Johansen. 5. Valg af revisor Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. Efter en pause på 10 minutter gik forsamlingen videre i dagsordenen således: 6. Indkomne forslag Med henvisning til indkaldelsen gennemgik dirigenten kort bestyrelsens forslag, der er delt op i 2 hovedpunkter pkt. A, (der omhandler 4 forslag om renovering af ejendommens tag og facader, herunder vinduer sålbænke og altaner) samt forslag B (om rydning af kælderetagen). Formanden redegjorde supplerende for bestyrelsens arbejde med opgaven omkring ejendommens vedligeholdelse. Det er oplagt, at der skal gøres noget og helst hurtigst muligt. Bestyrelsen har

6 6 ansøgt de støttemuligheder, der er til rådighed, nemlig kap. III-midler efter lov om offentlig byfornyelse og tilskud efter lov om privat byfornyelse. Kap. III-midler tildeles af kommunen, der kun har et begrænset beløb til rådighed. Kommunalbestyrelsen har valgt at bruge pengene på en række mindre opgaver, hvorfor Andelsboligforeningen Duevej ikke kom i betragtning. Private byfornyelsesmidler er derimod sikret ved en reservation med en investeringsramme på op til 12 mill.kr., der skal bruges nu i Om den økonomiske del tilkendegav formanden videre, at bestyrelsen klart går ind for forslag 4, der bygger på opsparing og derfor ikke medfører forringelse af andelskronen. Ydermere har bestyrelsen på det seneste ladet taget reparere, så det formentlig kan holde yderligere 10 år. Reparatøren har givet garanti mod utætheder for de næste 5 år. Der er således intet akut behov for ejendommens istandsættelse og en totalløsning her og nu baseret på en tilskudsordning er ikke påkrævet. Dirigenten læste de 4 forslag op. Der var enighed om, at debattere hvert forslag for sig og derefter gå over til skriftlig afstemning, således at forsamlingen først tager stilling til forslag 1 og derefter går videre i rækken indtil et forslag er vedtaget eller alle forkastet. Hvert forslag blev herefter debatteret således: ad forslag 1 (fuld pakke) - de enkelte medlemmer er ikke bekendt med indholdet af tilstandsrapporten og kan derfor ikke kommentere indholdet. På denne baggrund ville et medlem pointere, at isolering af gårdfacaden er unødvendig, da der sjældent er behov for varme i soveværelset. Han fandt det tillige æstetisk betænkeligt, at pudse murstensfacaden op. Dertil kommer at andelskronen falder. På forespørgsel bekræftede bestyrelsen, at byggesagen vil blive gennemført med støtte fra en teknisk rådgiver og at byggesagshonoraret på 15-20% erfaringsmæssigt er givet godt ud. Heri samtykkede forsamlingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at isoleringsdelen er en forbedring, der slår rent igennem på andelskronen og afviste betænkelighederne omkring ejendommens æstetiske forandring, da facaderne allerede er pudsede (filtsede). Bestyrelsen bekræftede, at vinduerne ikke flyttes, men kom til at sidde en smule dybere i facaden uden væsentlig reduktion af lysindfaldet. Andre medlemmer påpegede det nødvendige i renovering af ejendommens gavle, der både er kolde og delvis nedbrudte og derfor bør prioriteres forud for gårdfacaden. Georg Meyer redegjorde i korte træk for lov om privat byfornyelse - loven er kun vedtaget på åremål og bortfalder helt med udgangen af Herefter er ingen kendte tilskudsmuligheder til det påtænkte arbejde, bortset fra kap. III-midler, hvor kommunen allerede har meddelt afslag en gang. Bestyrelsen

7 7 kunne supplerende oplyse, at forslag 1 medfører en huslejestigning på mere end kr. 400,- pr. måned, hvilket kan gøre lejlighederne særdeles vanskelige at sælge. Forholdet skærpes yderligere i de situationer, hvor den fraflyttende andelshaver har foretaget store bekostelige istandsættelser, eksempelvis køkkener, der skal overtages af køberen. ad forslag 2 - et medlem havde noteret sig, at arbejderne udføres om 10 år og fandt det derfor mere betimeligt med en finansiering til den tid. Formanden pointerede, at renteindtægterne ved opsparing ikke er ubetydelige og samtidig skattefri, hvilket skal holdes overfor det faktum, at ydelserne på et 30-årigt kreditforeningslån i realiteten tredobler entrepriseomkostningerne. ad forslag 3 - spørgsmålet om finansiering blev fortsat - Lars Enghoff kunne på bestyrelsens vegne fuldt ud gå ind for en opsparing som den bedste økonomiske løsning på et større vedligeholdelsesarbejde, naturligvis med en øremærkning af alle indbetalinger. Opsparingsordningen er navnlig gunstig for de andelshavere, der påtænker at bo i ejendommen i mange år. ad forslag 4 - flere medlemmer efterlyste isolering af gårdfacaden og isolering af gavlene og enkelte fandt det mindre betydningsfuldt at få vinduerne malet. Bent Groth Andersen pointerede, at tilstandsrapporten danner grundlag for forslagets udformning, og at forslaget omfatter helt nødvendige arbejder, der skal bringes til udførelse hurtigst muligt. Forslag 4 er en skrabet løsning, som ikke kan barberes yderligere ned. Et medlem ville kende omfanget af huslejetilskuddet ved forslagets vedtagelse - spørgsmålet må afklares med kommunen, der er den bevilgende myndighed. Om altanerne uden risiko kan afvente 1998 svarende Lars Enghoff bekræftende. Altanerne er undersøgt, og der er ikke fundet nedbrydninger, der rummer fare for nedstyrtning m.v., men forringelserne finder naturligvis sted dag for dag. Indtrængende vand er et stort problem, der skal tages alvorligt, hvorfor taget er udbedret i det forløbne år. Der kommer således ikke vand ned fra oven, men problemet består fortsat omkring facadernes sålbænke, der skal renoveres. Et medlem manede til overvejelse om tagetagens anvendelighed til nye gøremål og opfordrede til, at renoveringen giver mulighed for nyanvendelse. Ejendommen kan ikke hulmursisoleres, da den er opført med massiv pyramideformet mur, hvorfor facadeisoleringen er en billig hensigtsmæssig løsning. Også under dette punkt kom økonomien til drøftelse med meget forskelligrettede kommentarer fra salen. Nogle medlemmer anbefalede den fulde pakke, da differencen på huslejestigningen mellem forslag 1 og 4 kun er kr. 89,-, mens andre plæderede for, at mange medlemmer dårligt har råd til nogen som helst

8 huslejestigning. Det var imidlertid den generelle opfattelse, at beboernes økonomiske forhold ikke kan være retningsgivende for ejendommens forsvarlige vedligeholdelse. Et medlem plæderede for en femte løsning. Under udforming af forslagene har bestyrelsen selv erfaret de utallige kombinationsmuligheder, der kan komme på tale. En fornuftig håndtering på generalforsamlingen nødvendiggør imidlertid en betydelig forenkling, hvilket har givet sig udslag i bestyrelsens forslag. Efter en 10 minutters pause meddelte Lars Enghoff, at bestyrelsen agter at fremsætte et nyt forslag 5, såfremt forslag 1-4 alle forkastes. Forslaget vil, i forhold til forslag 4, yderligere indeholde isolering af gårdfacaderne. 8 Herefter gik forsamlingen over til afstemning - Kjeld Madsen og Birgitte Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Resultatet blev følgende: forslag 1: forslag 2: forslag 3: forslag 4: 1 blank 1 ugyldig 3 ja 51 nej 1 blank 54 nej 1 ugyldig 1 ja 53 nej 2 blanke 2 ugyldige 10 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslag 4 for vedtaget. Lars Enghoff bekendtgjorde, at bestyrelsen hurtigst muligt vil tage de fornødne skridt til forslagets realisation og oplyste på forespørgsel, at 10% af andelshaverne kan lade indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan imidlertid ikke omgøre det nu vedtagne forslag, men kan naturligvis stille forslag til supplerende arbejder. Bestyrelsen vil udarbejde en kalkulation over de økonomiske konsekvenser ved udførelse af facadeisolering som byfornyelsesprojekt som tillæg til det nu vedtagne. Ved vejledende håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at mere end 10% af medlemmerne er interesseret i at tage stilling til en "udvidelse" af forslag 4, hvorfor bestyrelsen snarest muligt vil tage skridt til udarbejdelse af supplerende forslag samt indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag B:

9 9 Dirigenten oplæste forslaget. Der var i forsamlingen almindelig enighed om, at kælderetagen er ekstrem fugtig og at nødvendig ventilation og andre forholdsregler skal gennemføres, hvilket mest effektivt kan ske ved fjernelse af træskillerum. I et enkelt tilfælde i nr. 94 er kælderrummet inddraget i lejligheden, hvilket skal respekteres. Lars Enghoff redegjorde for forsikringsselskabets holdning til ejendommens tilstand og navnlig, at der ikke ydes dækning forsåvidt angår svamp, der udspringer fra kælderetagen. Forsikringsselskabet har tidligere konstateret svamp og problemet skal derfor tages yderst alvorligt. Et medlem foreslog arbejderne udført som pligtarbejder med deltagelse af samtlige andelshavere. Michael Jørgensen afviste initiativet, der tidligere har været afprøvet uden positivt resultat, idet bestyrelsen stort set var de eneste fremmødte. Der er allerede etableret en del udluftning, men de mange ophobninger i kælderrummet holder på fugten og vanskeliggør ventilation og udtørring. Forslaget blev herefter bragt til afstemning. Resultatet blev følgende: 2 blanke 8 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget. 7. Eventuelt Det er tidligere oplyst, at porten skulle males i forbindelse med galleriets etablering. Malerarbejdet, der på projektstadiet nærmest udviklede sig til et kunstværk (omkostninger ca ), blev droppet. Med baggrund i nogle konkrete omstændigheder ved naboens indflytning fik et medlem præciseret, at boren og banken ifølge husordenen skal ophøre kl Ved Duevej 86 er lampen taget ned og erstattet med små trekantede belysninger. Da der herved opstår mørke passager, der end ikke kan belyses fra naboejendommens kraftige lysstofrør, foreslog medlemmet den gamle belysning retableret. Michael Jørgensen gav tilsagn om at søge en pænere og mere tjenelig løsning. Luftkanalerne bør renoveres, idet fragmenter af sten og puds falder ned og ødelægger vasken. Træerne i gården blev pludselig beskåret meget kraftigt i et omfang, der minder om hærværk - det er nødvendigt at foretage

10 kraftig beskæring, da træerne vokser utrolig hurtigt, og da mange beboere i de nederste etager ellers får for lidt lys. 10 Kirsten Ahrens videregav trappevaskernes hjertesuk om andelshavernes mere omhyggelige rengøring af og under egen måtte. Samme medlem påtalte de mange cykler, der placeres skødesløst op ad hegnet med fare for specielt børn og ældre. Cyklerne må ikke henstilles på fortovet op ad hegnet. Belysningen i trapperummet i nr. 86 er for svag. Da ingen herefter ønskede ordet, takkede dirigenten for det store fremmøde. Mødet hævet kl Som referent: Georg Meyer Som dirigent: Erik Rasmussen

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10.

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere