UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN"

Transkript

1 Referat af generalforsamling År 1996, torsdag den 21. marts kl , afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var personligt eller repræsenteret ved fuldmagt 56 andelshavere. Til stede var iøvrigt statsaut. revisor Jens Seiersen og fra administrationen Anne Hansen, advokat Georg Meyer og advokat Erik Rasmussen. Formanden, Lars Enghoff, bød velkommen. Til dirigent valgtes advokat Erik Rasmussen, der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte indledningsvis, at dagsordenen ikke indeholder beslutningsforslag, der kræver kvalificeret flertal, hvorfor samtlige forslag kan vedtages eller forkastes af de fremmødte andelshavere med simpel stemmeflerhed. Der foretoges herefter følgende dagsorden. 1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget På bestyrelsens vegne aflagde Lars Enghoff sålydende beretning: "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Ejendommen har i det forløbne år fået foretaget en del større reparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvor nogle er udført af fremtidshensyn og andre som sidste udkald. LAKERING AF HOVEDTRAPPER: Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ville hovedtrapperne blive lakeret i den efterfølgende sommer, denne lakering er for denne gang afsluttet. MALING AF STOR FABRIK: Galleriet i gården er i sommer blevet taget i behandling for at mindske en nedbrydning af facaden, nu fremstår det i nymalet gul farve.

2 2 REPARATION AF TAG PÅ HOVEDBYGNING: Under indhentelse af et tilbud på en ny forsikring til ejendommen, blev der foretaget et forsikringseftersyn af ejendommen. Ved dette eftersyn blev bestyrelsen i foråret gjort opmærksom på, at ejendommens tag var i en ringere forfatning end tidligere antaget. Det viste sig, at det nye forsikringsselskab ikke ville forsikre ejendommen mod skader, der vedrørte taget p.g.a. misligholdelse. Bestyrelsen opstartede reparation af taget kort tid efter sidste års generalforsamling. Denne reparation af taget er udført, så vores tag mindst kan holde de næste 5 år frem. Reparationen af taget er med enkelte undtagelser afsluttet. På samme tid gennemgik bestyrelsen i fællesskab med ejendommens administration de muligheder, der er for støtte til en fuldstændig udskiftning af ejendommens tag. Det viste sig, at der er 2 ordninger for at få støtte til denne udskiftning - den offentlige byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage fuld støtte til udskiftning af eksisterende tag, og den private byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage støtte til tilbagebetaling af et lån svarende til 40% af lånets ydelse. Denne støtte vil løbe over de første 8 år. Herefter nedskrives støtten med 5% pr. år til det 16. år, hvor støtten helt falder bort. Ejendommen har i efteråret fået afslag på støtte efter ordningen for den offentlige byfornyelse, hvilket er den for ejendommen bedste løsning. Kort før dette afslag blev ejendommen godkendt til støtte efter ordningen for den private byfornyelse med et beløb svarende til maksimalt 12 millioner. KOMMENDE STØRRE ARBEJDE I EJENDOMMEN OMLÆGNING AF FLISEBELÆGNING PÅ DUEVEJ: Bestyrelsen deltog sidste år i den årlige generalforsamling for Fuglebakkekvarterets grundejerforening. Et af aftenens punkter var omlægning af fortovsbelægningerne i kvarteret, dette p.g.a. en færdiggørelse af projektet for ny vejbelægning. Ejendommen havde inden mødet deltaget i afstemning ang. hvorvidt man ønskede en belægning af asfalt eller af betonfliser. Det fremgik endvidere af mødet, at Duevej skal bibeholde sin belægning af betonfliser. Belægningen af betonfliser vil blive omlagt i det kommende år. NY BELÆGNING I GÅRD FRA NR : Efter den nu snart overståede vinter, der på mange måder har været hård, er det meste af belægningen i gården fra Duevej nr. 96 til 106 blevet udsat for så stor en belastning, at det er umuligt at udføre reparation af de opståede huller. Bestyrelsen har besluttet at få lagt en belægning af asfalt fra porten og ned til enden af ejendommen ved nr. 106, hvilket vil ske hurtigst muligt efter den sidste sne og is er forsvundet. REPARATION AF TAG SAMT MALING AF LILLE FABRIK: På tilsvarende måde som det er sket for galleriet skal den lille fabrik gennemgå en ansigtsløftning, hvilket vil bevirke en reparation af facaden og derefter ny maling. Samtidig skal taget have en

3 mindre gennemgang for utætheder. TILSTANDSRAPPORT 3 GENEREL GENNEMGANG AF TILSTANDSRAPPORT: Bestyrelsen besluttede sig sidste år for at få en uvildig gennemgang af ejendommen for at få belyst ejendommens vedligeholdelsestilstand. Ved denne gennemgang af ejendommen har det været bestyrelsens ønske at få belyst, om ejendommen på nogle punkter manglede en egentlig vedligeholdelse, og om der på ejendommen er nogle for bestyrelsen skjulte fejl og mangler. Der er i foråret blevet lavet en tilstandsrapport på ejendommen af A.B.C.D. Totalrådgivning ApS ved Finn Teisen og Brian Drøscher. TAGET: Ved A.B.C.D. Totalrådgivnings gennemgang af taget viste det sig, at den konklusion, som var fremkommet tidligere på året ved forsikringens gennemgang, delvis var rigtig. I lang tid har man ikke vedligeholdt taget ordentligt. FACADER: Facaden mod gaden kan ved en ordentlig vedligeholdelse overleve mange år frem. De største problemer her er ejendommens altaner, sålbænkene under vinduerne samt baldakinerne over hoveddørene. Facaden mod gården er et større problem, da pudsen på soklen delvis er nedbrudt, facadens filtsning er nedslidt, og mange af sålbænkene er revnede. Revnerne i sålbænkene har medført, at der har været vandgennemtrængning ned i murværket, hvorefter er der sket revnedannelser, når vandet i vintermånederne er frosset. Gavlen ved Duevej nr. 106 bærer tydelig præg af fugt. VINDUER: Vinduerne, der er ca. 10 år gamle, trænger til en efterbehandling, for at disse ikke skal nedbrydes inden for de næste år. KÆLDER: Der blev under gennemgang af kældrene fundet svamp 2 steder - en i kælderen under Duevej nr. 84 og en i kælderen under Duevej nr bestyrelsen har fået ejendommens forsikringsselskab til at besigtige disse svampe. Forsikringsselskabet fandt ikke svampene foruroligende for ejendommen, men understregede også at forsikringen ikke dækkede, hvis en svamp er opstået i kælderniveau og denne herefter breder sig til resten af ejendommen. Kældrene under Duevej er ekstremt fugtige, og det er ønskeligt med en hurtig løsning af svampefaren i denne del af ejendommen. TRAPPER: Ejendommens hovedtrapper fremstår pæne og har ikke givet anledning til nogle bemærkninger, men ejendommens bagtrapper (køkkentrapper) er nedslidte og det er ønskeligt, at der i nærmeste fremtid sker en renovering af disse. ISOLERING: Det er fra A.B.C.D. Totalrådgivning ApS foreslået, at der ved en evt. renovering af gårdfacaden og endegavlene anvendes en Rockwool-løsning, der samtidig med at beskytte

4 hele ejendommen mod vind og vejr også vil isolere hele ejendommen. AFSLUTNING 4 Det er bestyrelsens ønske at få udformet en budgetplanlægning, der skal strække sig over en periode på minimum 10 år, så det for en andelshaver er gennemskueligt, på hvilket tidspunkt der i ejendommen skal ske en større vedligeholdelse eller en evt. fremtidig forbedring af ejendommen. Herved er det muligt at opspare kapital til en sådan større vedligeholdelse, og derved undgå at påvirke andelskronen negativt." Hermed sluttede formandens beretning. Dirigenten henstillede til forsamlingen, at spørgsmål til ejendommens tag og facade stilles under pkt. 6. Et medlem ønskede oplyst, om gårdbelægningen fra porten til nr. 84 også skal fornyes - ifølge Michael Jørgensen har bestyrelsen indhentet tilbud på renovering af hele gårdbelægningen, hvilket indebærer, at belægningen udskiftes forsåvidt angår den værste del, nemlig fra porten til nr. 106 og repareres den anden vej til nr. 84. På forespørgsel bekræftede Michael Jørgensen, at tilstandsrapporten indeholder en prioritering af de nødvendige udbedringsarbejder. Taget, der har højeste prioritet er gennemgået grundigt og udbedret til en stand, hvor det kan holde de næste 5-10 år. Vinduerne har næsthøjst prioritet. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter betragtede som godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik regnskab for 1995 med budget for Udgifterne svarer nøje til budgettet. Årets resultat kr ,- er regnskabsmæssigt overført til egenkapitalen. Andelskronen fastsættes efter kontantværdiprincippet altså den offentlige vurdering på aktivsiden. Da prioritetsgælden på passivsiden omregnes til kontantkurs, vil kursstigninger medføre et lille fald i andelskronen. Ejerforeningen har omlagt et 6%-kreditforeningslån til et nyt kontantlån med endelig rente på 9,35% p.a. Regnskabsmæssigt er gælden derved reduceret med kr ,-, men også reelt har omlægningen været en absolut fordel, idet andelsboligforeningen har undgået et reelt kurstab på ca. kr ,-. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Dirigenten anså herefter regnskabet for godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik budgettet for 1996, der i hovedtræk svarer til budgettet for Da ingen havde spørgsmål til budgettet konstaterede dirigenten budgettet for godkendt. 2. Valg af formand Lars Enghoff genvalgtes ved akklamation.

5 5 3. Valg af bestyrelse Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4-6 medlemmer plus formanden. Bent Groth Hansen, der ikke er på valg ønsker at udtræde af bestyrelsen. Michael Jørgensen, Susie Nielsen og Kirsten Ahrens er på valg og alle villige til genvalg. Med genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer vil vedtægtens minimumskrav til antallet af bestyrelsesmedlemmer være opfyldt. Knud Lykke Olsen og Jens Hede ønskede at stille op til de ledige bestyrelsespladser. Da bestyrelsens vedtægter rummede mulighed for genvalg og nyvalg af samtlige opstillede kandidater blev alle valgt ved akklamation. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Lars Enghoff, Duevej 104, st.th., tlf Michael Jørgensen, Duevej 96, st.tv. Susie Nielsen, Duevej 100, st.th. Kirsten Ahrens, Duevej, 84, 1.th. Ulla Jørgensen, Duevej 98, st.tv. Knud Lykke Olsen, Duevej 98, 2.th. Jens Hede, Duevej 96, 2.th. Dirigenten benyttede lejligheden til på administrationens og på bestyrelsens vegne at sige tak til Bent Groth Hansen for et langt og udbytterigt samarbejde. 4. Valg af suppleant Som suppleant genvalgtes John Johansen. 5. Valg af revisor Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. Efter en pause på 10 minutter gik forsamlingen videre i dagsordenen således: 6. Indkomne forslag Med henvisning til indkaldelsen gennemgik dirigenten kort bestyrelsens forslag, der er delt op i 2 hovedpunkter pkt. A, (der omhandler 4 forslag om renovering af ejendommens tag og facader, herunder vinduer sålbænke og altaner) samt forslag B (om rydning af kælderetagen). Formanden redegjorde supplerende for bestyrelsens arbejde med opgaven omkring ejendommens vedligeholdelse. Det er oplagt, at der skal gøres noget og helst hurtigst muligt. Bestyrelsen har

6 6 ansøgt de støttemuligheder, der er til rådighed, nemlig kap. III-midler efter lov om offentlig byfornyelse og tilskud efter lov om privat byfornyelse. Kap. III-midler tildeles af kommunen, der kun har et begrænset beløb til rådighed. Kommunalbestyrelsen har valgt at bruge pengene på en række mindre opgaver, hvorfor Andelsboligforeningen Duevej ikke kom i betragtning. Private byfornyelsesmidler er derimod sikret ved en reservation med en investeringsramme på op til 12 mill.kr., der skal bruges nu i Om den økonomiske del tilkendegav formanden videre, at bestyrelsen klart går ind for forslag 4, der bygger på opsparing og derfor ikke medfører forringelse af andelskronen. Ydermere har bestyrelsen på det seneste ladet taget reparere, så det formentlig kan holde yderligere 10 år. Reparatøren har givet garanti mod utætheder for de næste 5 år. Der er således intet akut behov for ejendommens istandsættelse og en totalløsning her og nu baseret på en tilskudsordning er ikke påkrævet. Dirigenten læste de 4 forslag op. Der var enighed om, at debattere hvert forslag for sig og derefter gå over til skriftlig afstemning, således at forsamlingen først tager stilling til forslag 1 og derefter går videre i rækken indtil et forslag er vedtaget eller alle forkastet. Hvert forslag blev herefter debatteret således: ad forslag 1 (fuld pakke) - de enkelte medlemmer er ikke bekendt med indholdet af tilstandsrapporten og kan derfor ikke kommentere indholdet. På denne baggrund ville et medlem pointere, at isolering af gårdfacaden er unødvendig, da der sjældent er behov for varme i soveværelset. Han fandt det tillige æstetisk betænkeligt, at pudse murstensfacaden op. Dertil kommer at andelskronen falder. På forespørgsel bekræftede bestyrelsen, at byggesagen vil blive gennemført med støtte fra en teknisk rådgiver og at byggesagshonoraret på 15-20% erfaringsmæssigt er givet godt ud. Heri samtykkede forsamlingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at isoleringsdelen er en forbedring, der slår rent igennem på andelskronen og afviste betænkelighederne omkring ejendommens æstetiske forandring, da facaderne allerede er pudsede (filtsede). Bestyrelsen bekræftede, at vinduerne ikke flyttes, men kom til at sidde en smule dybere i facaden uden væsentlig reduktion af lysindfaldet. Andre medlemmer påpegede det nødvendige i renovering af ejendommens gavle, der både er kolde og delvis nedbrudte og derfor bør prioriteres forud for gårdfacaden. Georg Meyer redegjorde i korte træk for lov om privat byfornyelse - loven er kun vedtaget på åremål og bortfalder helt med udgangen af Herefter er ingen kendte tilskudsmuligheder til det påtænkte arbejde, bortset fra kap. III-midler, hvor kommunen allerede har meddelt afslag en gang. Bestyrelsen

7 7 kunne supplerende oplyse, at forslag 1 medfører en huslejestigning på mere end kr. 400,- pr. måned, hvilket kan gøre lejlighederne særdeles vanskelige at sælge. Forholdet skærpes yderligere i de situationer, hvor den fraflyttende andelshaver har foretaget store bekostelige istandsættelser, eksempelvis køkkener, der skal overtages af køberen. ad forslag 2 - et medlem havde noteret sig, at arbejderne udføres om 10 år og fandt det derfor mere betimeligt med en finansiering til den tid. Formanden pointerede, at renteindtægterne ved opsparing ikke er ubetydelige og samtidig skattefri, hvilket skal holdes overfor det faktum, at ydelserne på et 30-årigt kreditforeningslån i realiteten tredobler entrepriseomkostningerne. ad forslag 3 - spørgsmålet om finansiering blev fortsat - Lars Enghoff kunne på bestyrelsens vegne fuldt ud gå ind for en opsparing som den bedste økonomiske løsning på et større vedligeholdelsesarbejde, naturligvis med en øremærkning af alle indbetalinger. Opsparingsordningen er navnlig gunstig for de andelshavere, der påtænker at bo i ejendommen i mange år. ad forslag 4 - flere medlemmer efterlyste isolering af gårdfacaden og isolering af gavlene og enkelte fandt det mindre betydningsfuldt at få vinduerne malet. Bent Groth Andersen pointerede, at tilstandsrapporten danner grundlag for forslagets udformning, og at forslaget omfatter helt nødvendige arbejder, der skal bringes til udførelse hurtigst muligt. Forslag 4 er en skrabet løsning, som ikke kan barberes yderligere ned. Et medlem ville kende omfanget af huslejetilskuddet ved forslagets vedtagelse - spørgsmålet må afklares med kommunen, der er den bevilgende myndighed. Om altanerne uden risiko kan afvente 1998 svarende Lars Enghoff bekræftende. Altanerne er undersøgt, og der er ikke fundet nedbrydninger, der rummer fare for nedstyrtning m.v., men forringelserne finder naturligvis sted dag for dag. Indtrængende vand er et stort problem, der skal tages alvorligt, hvorfor taget er udbedret i det forløbne år. Der kommer således ikke vand ned fra oven, men problemet består fortsat omkring facadernes sålbænke, der skal renoveres. Et medlem manede til overvejelse om tagetagens anvendelighed til nye gøremål og opfordrede til, at renoveringen giver mulighed for nyanvendelse. Ejendommen kan ikke hulmursisoleres, da den er opført med massiv pyramideformet mur, hvorfor facadeisoleringen er en billig hensigtsmæssig løsning. Også under dette punkt kom økonomien til drøftelse med meget forskelligrettede kommentarer fra salen. Nogle medlemmer anbefalede den fulde pakke, da differencen på huslejestigningen mellem forslag 1 og 4 kun er kr. 89,-, mens andre plæderede for, at mange medlemmer dårligt har råd til nogen som helst

8 huslejestigning. Det var imidlertid den generelle opfattelse, at beboernes økonomiske forhold ikke kan være retningsgivende for ejendommens forsvarlige vedligeholdelse. Et medlem plæderede for en femte løsning. Under udforming af forslagene har bestyrelsen selv erfaret de utallige kombinationsmuligheder, der kan komme på tale. En fornuftig håndtering på generalforsamlingen nødvendiggør imidlertid en betydelig forenkling, hvilket har givet sig udslag i bestyrelsens forslag. Efter en 10 minutters pause meddelte Lars Enghoff, at bestyrelsen agter at fremsætte et nyt forslag 5, såfremt forslag 1-4 alle forkastes. Forslaget vil, i forhold til forslag 4, yderligere indeholde isolering af gårdfacaderne. 8 Herefter gik forsamlingen over til afstemning - Kjeld Madsen og Birgitte Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Resultatet blev følgende: forslag 1: forslag 2: forslag 3: forslag 4: 1 blank 1 ugyldig 3 ja 51 nej 1 blank 54 nej 1 ugyldig 1 ja 53 nej 2 blanke 2 ugyldige 10 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslag 4 for vedtaget. Lars Enghoff bekendtgjorde, at bestyrelsen hurtigst muligt vil tage de fornødne skridt til forslagets realisation og oplyste på forespørgsel, at 10% af andelshaverne kan lade indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan imidlertid ikke omgøre det nu vedtagne forslag, men kan naturligvis stille forslag til supplerende arbejder. Bestyrelsen vil udarbejde en kalkulation over de økonomiske konsekvenser ved udførelse af facadeisolering som byfornyelsesprojekt som tillæg til det nu vedtagne. Ved vejledende håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at mere end 10% af medlemmerne er interesseret i at tage stilling til en "udvidelse" af forslag 4, hvorfor bestyrelsen snarest muligt vil tage skridt til udarbejdelse af supplerende forslag samt indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag B:

9 9 Dirigenten oplæste forslaget. Der var i forsamlingen almindelig enighed om, at kælderetagen er ekstrem fugtig og at nødvendig ventilation og andre forholdsregler skal gennemføres, hvilket mest effektivt kan ske ved fjernelse af træskillerum. I et enkelt tilfælde i nr. 94 er kælderrummet inddraget i lejligheden, hvilket skal respekteres. Lars Enghoff redegjorde for forsikringsselskabets holdning til ejendommens tilstand og navnlig, at der ikke ydes dækning forsåvidt angår svamp, der udspringer fra kælderetagen. Forsikringsselskabet har tidligere konstateret svamp og problemet skal derfor tages yderst alvorligt. Et medlem foreslog arbejderne udført som pligtarbejder med deltagelse af samtlige andelshavere. Michael Jørgensen afviste initiativet, der tidligere har været afprøvet uden positivt resultat, idet bestyrelsen stort set var de eneste fremmødte. Der er allerede etableret en del udluftning, men de mange ophobninger i kælderrummet holder på fugten og vanskeliggør ventilation og udtørring. Forslaget blev herefter bragt til afstemning. Resultatet blev følgende: 2 blanke 8 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget. 7. Eventuelt Det er tidligere oplyst, at porten skulle males i forbindelse med galleriets etablering. Malerarbejdet, der på projektstadiet nærmest udviklede sig til et kunstværk (omkostninger ca ), blev droppet. Med baggrund i nogle konkrete omstændigheder ved naboens indflytning fik et medlem præciseret, at boren og banken ifølge husordenen skal ophøre kl Ved Duevej 86 er lampen taget ned og erstattet med små trekantede belysninger. Da der herved opstår mørke passager, der end ikke kan belyses fra naboejendommens kraftige lysstofrør, foreslog medlemmet den gamle belysning retableret. Michael Jørgensen gav tilsagn om at søge en pænere og mere tjenelig løsning. Luftkanalerne bør renoveres, idet fragmenter af sten og puds falder ned og ødelægger vasken. Træerne i gården blev pludselig beskåret meget kraftigt i et omfang, der minder om hærværk - det er nødvendigt at foretage

10 kraftig beskæring, da træerne vokser utrolig hurtigt, og da mange beboere i de nederste etager ellers får for lidt lys. 10 Kirsten Ahrens videregav trappevaskernes hjertesuk om andelshavernes mere omhyggelige rengøring af og under egen måtte. Samme medlem påtalte de mange cykler, der placeres skødesløst op ad hegnet med fare for specielt børn og ældre. Cyklerne må ikke henstilles på fortovet op ad hegnet. Belysningen i trapperummet i nr. 86 er for svag. Da ingen herefter ønskede ordet, takkede dirigenten for det store fremmøde. Mødet hævet kl Som referent: Georg Meyer Som dirigent: Erik Rasmussen

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER

BIRK * KOEFOED * MEYER Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K e-mail: gm@bkm-law.dk I kontorfællesskab

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2007, den 27. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Helge Dyregaard bød velkommen.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere