UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN"

Transkript

1 Referat af generalforsamling År 1996, torsdag den 21. marts kl , afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var personligt eller repræsenteret ved fuldmagt 56 andelshavere. Til stede var iøvrigt statsaut. revisor Jens Seiersen og fra administrationen Anne Hansen, advokat Georg Meyer og advokat Erik Rasmussen. Formanden, Lars Enghoff, bød velkommen. Til dirigent valgtes advokat Erik Rasmussen, der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte indledningsvis, at dagsordenen ikke indeholder beslutningsforslag, der kræver kvalificeret flertal, hvorfor samtlige forslag kan vedtages eller forkastes af de fremmødte andelshavere med simpel stemmeflerhed. Der foretoges herefter følgende dagsorden. 1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget På bestyrelsens vegne aflagde Lars Enghoff sålydende beretning: "UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Ejendommen har i det forløbne år fået foretaget en del større reparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvor nogle er udført af fremtidshensyn og andre som sidste udkald. LAKERING AF HOVEDTRAPPER: Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ville hovedtrapperne blive lakeret i den efterfølgende sommer, denne lakering er for denne gang afsluttet. MALING AF STOR FABRIK: Galleriet i gården er i sommer blevet taget i behandling for at mindske en nedbrydning af facaden, nu fremstår det i nymalet gul farve.

2 2 REPARATION AF TAG PÅ HOVEDBYGNING: Under indhentelse af et tilbud på en ny forsikring til ejendommen, blev der foretaget et forsikringseftersyn af ejendommen. Ved dette eftersyn blev bestyrelsen i foråret gjort opmærksom på, at ejendommens tag var i en ringere forfatning end tidligere antaget. Det viste sig, at det nye forsikringsselskab ikke ville forsikre ejendommen mod skader, der vedrørte taget p.g.a. misligholdelse. Bestyrelsen opstartede reparation af taget kort tid efter sidste års generalforsamling. Denne reparation af taget er udført, så vores tag mindst kan holde de næste 5 år frem. Reparationen af taget er med enkelte undtagelser afsluttet. På samme tid gennemgik bestyrelsen i fællesskab med ejendommens administration de muligheder, der er for støtte til en fuldstændig udskiftning af ejendommens tag. Det viste sig, at der er 2 ordninger for at få støtte til denne udskiftning - den offentlige byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage fuld støtte til udskiftning af eksisterende tag, og den private byfornyelse, hvor ejendommen vil modtage støtte til tilbagebetaling af et lån svarende til 40% af lånets ydelse. Denne støtte vil løbe over de første 8 år. Herefter nedskrives støtten med 5% pr. år til det 16. år, hvor støtten helt falder bort. Ejendommen har i efteråret fået afslag på støtte efter ordningen for den offentlige byfornyelse, hvilket er den for ejendommen bedste løsning. Kort før dette afslag blev ejendommen godkendt til støtte efter ordningen for den private byfornyelse med et beløb svarende til maksimalt 12 millioner. KOMMENDE STØRRE ARBEJDE I EJENDOMMEN OMLÆGNING AF FLISEBELÆGNING PÅ DUEVEJ: Bestyrelsen deltog sidste år i den årlige generalforsamling for Fuglebakkekvarterets grundejerforening. Et af aftenens punkter var omlægning af fortovsbelægningerne i kvarteret, dette p.g.a. en færdiggørelse af projektet for ny vejbelægning. Ejendommen havde inden mødet deltaget i afstemning ang. hvorvidt man ønskede en belægning af asfalt eller af betonfliser. Det fremgik endvidere af mødet, at Duevej skal bibeholde sin belægning af betonfliser. Belægningen af betonfliser vil blive omlagt i det kommende år. NY BELÆGNING I GÅRD FRA NR : Efter den nu snart overståede vinter, der på mange måder har været hård, er det meste af belægningen i gården fra Duevej nr. 96 til 106 blevet udsat for så stor en belastning, at det er umuligt at udføre reparation af de opståede huller. Bestyrelsen har besluttet at få lagt en belægning af asfalt fra porten og ned til enden af ejendommen ved nr. 106, hvilket vil ske hurtigst muligt efter den sidste sne og is er forsvundet. REPARATION AF TAG SAMT MALING AF LILLE FABRIK: På tilsvarende måde som det er sket for galleriet skal den lille fabrik gennemgå en ansigtsløftning, hvilket vil bevirke en reparation af facaden og derefter ny maling. Samtidig skal taget have en

3 mindre gennemgang for utætheder. TILSTANDSRAPPORT 3 GENEREL GENNEMGANG AF TILSTANDSRAPPORT: Bestyrelsen besluttede sig sidste år for at få en uvildig gennemgang af ejendommen for at få belyst ejendommens vedligeholdelsestilstand. Ved denne gennemgang af ejendommen har det været bestyrelsens ønske at få belyst, om ejendommen på nogle punkter manglede en egentlig vedligeholdelse, og om der på ejendommen er nogle for bestyrelsen skjulte fejl og mangler. Der er i foråret blevet lavet en tilstandsrapport på ejendommen af A.B.C.D. Totalrådgivning ApS ved Finn Teisen og Brian Drøscher. TAGET: Ved A.B.C.D. Totalrådgivnings gennemgang af taget viste det sig, at den konklusion, som var fremkommet tidligere på året ved forsikringens gennemgang, delvis var rigtig. I lang tid har man ikke vedligeholdt taget ordentligt. FACADER: Facaden mod gaden kan ved en ordentlig vedligeholdelse overleve mange år frem. De største problemer her er ejendommens altaner, sålbænkene under vinduerne samt baldakinerne over hoveddørene. Facaden mod gården er et større problem, da pudsen på soklen delvis er nedbrudt, facadens filtsning er nedslidt, og mange af sålbænkene er revnede. Revnerne i sålbænkene har medført, at der har været vandgennemtrængning ned i murværket, hvorefter er der sket revnedannelser, når vandet i vintermånederne er frosset. Gavlen ved Duevej nr. 106 bærer tydelig præg af fugt. VINDUER: Vinduerne, der er ca. 10 år gamle, trænger til en efterbehandling, for at disse ikke skal nedbrydes inden for de næste år. KÆLDER: Der blev under gennemgang af kældrene fundet svamp 2 steder - en i kælderen under Duevej nr. 84 og en i kælderen under Duevej nr bestyrelsen har fået ejendommens forsikringsselskab til at besigtige disse svampe. Forsikringsselskabet fandt ikke svampene foruroligende for ejendommen, men understregede også at forsikringen ikke dækkede, hvis en svamp er opstået i kælderniveau og denne herefter breder sig til resten af ejendommen. Kældrene under Duevej er ekstremt fugtige, og det er ønskeligt med en hurtig løsning af svampefaren i denne del af ejendommen. TRAPPER: Ejendommens hovedtrapper fremstår pæne og har ikke givet anledning til nogle bemærkninger, men ejendommens bagtrapper (køkkentrapper) er nedslidte og det er ønskeligt, at der i nærmeste fremtid sker en renovering af disse. ISOLERING: Det er fra A.B.C.D. Totalrådgivning ApS foreslået, at der ved en evt. renovering af gårdfacaden og endegavlene anvendes en Rockwool-løsning, der samtidig med at beskytte

4 hele ejendommen mod vind og vejr også vil isolere hele ejendommen. AFSLUTNING 4 Det er bestyrelsens ønske at få udformet en budgetplanlægning, der skal strække sig over en periode på minimum 10 år, så det for en andelshaver er gennemskueligt, på hvilket tidspunkt der i ejendommen skal ske en større vedligeholdelse eller en evt. fremtidig forbedring af ejendommen. Herved er det muligt at opspare kapital til en sådan større vedligeholdelse, og derved undgå at påvirke andelskronen negativt." Hermed sluttede formandens beretning. Dirigenten henstillede til forsamlingen, at spørgsmål til ejendommens tag og facade stilles under pkt. 6. Et medlem ønskede oplyst, om gårdbelægningen fra porten til nr. 84 også skal fornyes - ifølge Michael Jørgensen har bestyrelsen indhentet tilbud på renovering af hele gårdbelægningen, hvilket indebærer, at belægningen udskiftes forsåvidt angår den værste del, nemlig fra porten til nr. 106 og repareres den anden vej til nr. 84. På forespørgsel bekræftede Michael Jørgensen, at tilstandsrapporten indeholder en prioritering af de nødvendige udbedringsarbejder. Taget, der har højeste prioritet er gennemgået grundigt og udbedret til en stand, hvor det kan holde de næste 5-10 år. Vinduerne har næsthøjst prioritet. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter betragtede som godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik regnskab for 1995 med budget for Udgifterne svarer nøje til budgettet. Årets resultat kr ,- er regnskabsmæssigt overført til egenkapitalen. Andelskronen fastsættes efter kontantværdiprincippet altså den offentlige vurdering på aktivsiden. Da prioritetsgælden på passivsiden omregnes til kontantkurs, vil kursstigninger medføre et lille fald i andelskronen. Ejerforeningen har omlagt et 6%-kreditforeningslån til et nyt kontantlån med endelig rente på 9,35% p.a. Regnskabsmæssigt er gælden derved reduceret med kr ,-, men også reelt har omlægningen været en absolut fordel, idet andelsboligforeningen har undgået et reelt kurstab på ca. kr ,-. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Dirigenten anså herefter regnskabet for godkendt. Revisor Jens Seiersen gennemgik budgettet for 1996, der i hovedtræk svarer til budgettet for Da ingen havde spørgsmål til budgettet konstaterede dirigenten budgettet for godkendt. 2. Valg af formand Lars Enghoff genvalgtes ved akklamation.

5 5 3. Valg af bestyrelse Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4-6 medlemmer plus formanden. Bent Groth Hansen, der ikke er på valg ønsker at udtræde af bestyrelsen. Michael Jørgensen, Susie Nielsen og Kirsten Ahrens er på valg og alle villige til genvalg. Med genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer vil vedtægtens minimumskrav til antallet af bestyrelsesmedlemmer være opfyldt. Knud Lykke Olsen og Jens Hede ønskede at stille op til de ledige bestyrelsespladser. Da bestyrelsens vedtægter rummede mulighed for genvalg og nyvalg af samtlige opstillede kandidater blev alle valgt ved akklamation. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Lars Enghoff, Duevej 104, st.th., tlf Michael Jørgensen, Duevej 96, st.tv. Susie Nielsen, Duevej 100, st.th. Kirsten Ahrens, Duevej, 84, 1.th. Ulla Jørgensen, Duevej 98, st.tv. Knud Lykke Olsen, Duevej 98, 2.th. Jens Hede, Duevej 96, 2.th. Dirigenten benyttede lejligheden til på administrationens og på bestyrelsens vegne at sige tak til Bent Groth Hansen for et langt og udbytterigt samarbejde. 4. Valg af suppleant Som suppleant genvalgtes John Johansen. 5. Valg af revisor Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. Efter en pause på 10 minutter gik forsamlingen videre i dagsordenen således: 6. Indkomne forslag Med henvisning til indkaldelsen gennemgik dirigenten kort bestyrelsens forslag, der er delt op i 2 hovedpunkter pkt. A, (der omhandler 4 forslag om renovering af ejendommens tag og facader, herunder vinduer sålbænke og altaner) samt forslag B (om rydning af kælderetagen). Formanden redegjorde supplerende for bestyrelsens arbejde med opgaven omkring ejendommens vedligeholdelse. Det er oplagt, at der skal gøres noget og helst hurtigst muligt. Bestyrelsen har

6 6 ansøgt de støttemuligheder, der er til rådighed, nemlig kap. III-midler efter lov om offentlig byfornyelse og tilskud efter lov om privat byfornyelse. Kap. III-midler tildeles af kommunen, der kun har et begrænset beløb til rådighed. Kommunalbestyrelsen har valgt at bruge pengene på en række mindre opgaver, hvorfor Andelsboligforeningen Duevej ikke kom i betragtning. Private byfornyelsesmidler er derimod sikret ved en reservation med en investeringsramme på op til 12 mill.kr., der skal bruges nu i Om den økonomiske del tilkendegav formanden videre, at bestyrelsen klart går ind for forslag 4, der bygger på opsparing og derfor ikke medfører forringelse af andelskronen. Ydermere har bestyrelsen på det seneste ladet taget reparere, så det formentlig kan holde yderligere 10 år. Reparatøren har givet garanti mod utætheder for de næste 5 år. Der er således intet akut behov for ejendommens istandsættelse og en totalløsning her og nu baseret på en tilskudsordning er ikke påkrævet. Dirigenten læste de 4 forslag op. Der var enighed om, at debattere hvert forslag for sig og derefter gå over til skriftlig afstemning, således at forsamlingen først tager stilling til forslag 1 og derefter går videre i rækken indtil et forslag er vedtaget eller alle forkastet. Hvert forslag blev herefter debatteret således: ad forslag 1 (fuld pakke) - de enkelte medlemmer er ikke bekendt med indholdet af tilstandsrapporten og kan derfor ikke kommentere indholdet. På denne baggrund ville et medlem pointere, at isolering af gårdfacaden er unødvendig, da der sjældent er behov for varme i soveværelset. Han fandt det tillige æstetisk betænkeligt, at pudse murstensfacaden op. Dertil kommer at andelskronen falder. På forespørgsel bekræftede bestyrelsen, at byggesagen vil blive gennemført med støtte fra en teknisk rådgiver og at byggesagshonoraret på 15-20% erfaringsmæssigt er givet godt ud. Heri samtykkede forsamlingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at isoleringsdelen er en forbedring, der slår rent igennem på andelskronen og afviste betænkelighederne omkring ejendommens æstetiske forandring, da facaderne allerede er pudsede (filtsede). Bestyrelsen bekræftede, at vinduerne ikke flyttes, men kom til at sidde en smule dybere i facaden uden væsentlig reduktion af lysindfaldet. Andre medlemmer påpegede det nødvendige i renovering af ejendommens gavle, der både er kolde og delvis nedbrudte og derfor bør prioriteres forud for gårdfacaden. Georg Meyer redegjorde i korte træk for lov om privat byfornyelse - loven er kun vedtaget på åremål og bortfalder helt med udgangen af Herefter er ingen kendte tilskudsmuligheder til det påtænkte arbejde, bortset fra kap. III-midler, hvor kommunen allerede har meddelt afslag en gang. Bestyrelsen

7 7 kunne supplerende oplyse, at forslag 1 medfører en huslejestigning på mere end kr. 400,- pr. måned, hvilket kan gøre lejlighederne særdeles vanskelige at sælge. Forholdet skærpes yderligere i de situationer, hvor den fraflyttende andelshaver har foretaget store bekostelige istandsættelser, eksempelvis køkkener, der skal overtages af køberen. ad forslag 2 - et medlem havde noteret sig, at arbejderne udføres om 10 år og fandt det derfor mere betimeligt med en finansiering til den tid. Formanden pointerede, at renteindtægterne ved opsparing ikke er ubetydelige og samtidig skattefri, hvilket skal holdes overfor det faktum, at ydelserne på et 30-årigt kreditforeningslån i realiteten tredobler entrepriseomkostningerne. ad forslag 3 - spørgsmålet om finansiering blev fortsat - Lars Enghoff kunne på bestyrelsens vegne fuldt ud gå ind for en opsparing som den bedste økonomiske løsning på et større vedligeholdelsesarbejde, naturligvis med en øremærkning af alle indbetalinger. Opsparingsordningen er navnlig gunstig for de andelshavere, der påtænker at bo i ejendommen i mange år. ad forslag 4 - flere medlemmer efterlyste isolering af gårdfacaden og isolering af gavlene og enkelte fandt det mindre betydningsfuldt at få vinduerne malet. Bent Groth Andersen pointerede, at tilstandsrapporten danner grundlag for forslagets udformning, og at forslaget omfatter helt nødvendige arbejder, der skal bringes til udførelse hurtigst muligt. Forslag 4 er en skrabet løsning, som ikke kan barberes yderligere ned. Et medlem ville kende omfanget af huslejetilskuddet ved forslagets vedtagelse - spørgsmålet må afklares med kommunen, der er den bevilgende myndighed. Om altanerne uden risiko kan afvente 1998 svarende Lars Enghoff bekræftende. Altanerne er undersøgt, og der er ikke fundet nedbrydninger, der rummer fare for nedstyrtning m.v., men forringelserne finder naturligvis sted dag for dag. Indtrængende vand er et stort problem, der skal tages alvorligt, hvorfor taget er udbedret i det forløbne år. Der kommer således ikke vand ned fra oven, men problemet består fortsat omkring facadernes sålbænke, der skal renoveres. Et medlem manede til overvejelse om tagetagens anvendelighed til nye gøremål og opfordrede til, at renoveringen giver mulighed for nyanvendelse. Ejendommen kan ikke hulmursisoleres, da den er opført med massiv pyramideformet mur, hvorfor facadeisoleringen er en billig hensigtsmæssig løsning. Også under dette punkt kom økonomien til drøftelse med meget forskelligrettede kommentarer fra salen. Nogle medlemmer anbefalede den fulde pakke, da differencen på huslejestigningen mellem forslag 1 og 4 kun er kr. 89,-, mens andre plæderede for, at mange medlemmer dårligt har råd til nogen som helst

8 huslejestigning. Det var imidlertid den generelle opfattelse, at beboernes økonomiske forhold ikke kan være retningsgivende for ejendommens forsvarlige vedligeholdelse. Et medlem plæderede for en femte løsning. Under udforming af forslagene har bestyrelsen selv erfaret de utallige kombinationsmuligheder, der kan komme på tale. En fornuftig håndtering på generalforsamlingen nødvendiggør imidlertid en betydelig forenkling, hvilket har givet sig udslag i bestyrelsens forslag. Efter en 10 minutters pause meddelte Lars Enghoff, at bestyrelsen agter at fremsætte et nyt forslag 5, såfremt forslag 1-4 alle forkastes. Forslaget vil, i forhold til forslag 4, yderligere indeholde isolering af gårdfacaderne. 8 Herefter gik forsamlingen over til afstemning - Kjeld Madsen og Birgitte Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Resultatet blev følgende: forslag 1: forslag 2: forslag 3: forslag 4: 1 blank 1 ugyldig 3 ja 51 nej 1 blank 54 nej 1 ugyldig 1 ja 53 nej 2 blanke 2 ugyldige 10 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslag 4 for vedtaget. Lars Enghoff bekendtgjorde, at bestyrelsen hurtigst muligt vil tage de fornødne skridt til forslagets realisation og oplyste på forespørgsel, at 10% af andelshaverne kan lade indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan imidlertid ikke omgøre det nu vedtagne forslag, men kan naturligvis stille forslag til supplerende arbejder. Bestyrelsen vil udarbejde en kalkulation over de økonomiske konsekvenser ved udførelse af facadeisolering som byfornyelsesprojekt som tillæg til det nu vedtagne. Ved vejledende håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at mere end 10% af medlemmerne er interesseret i at tage stilling til en "udvidelse" af forslag 4, hvorfor bestyrelsen snarest muligt vil tage skridt til udarbejdelse af supplerende forslag samt indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag B:

9 9 Dirigenten oplæste forslaget. Der var i forsamlingen almindelig enighed om, at kælderetagen er ekstrem fugtig og at nødvendig ventilation og andre forholdsregler skal gennemføres, hvilket mest effektivt kan ske ved fjernelse af træskillerum. I et enkelt tilfælde i nr. 94 er kælderrummet inddraget i lejligheden, hvilket skal respekteres. Lars Enghoff redegjorde for forsikringsselskabets holdning til ejendommens tilstand og navnlig, at der ikke ydes dækning forsåvidt angår svamp, der udspringer fra kælderetagen. Forsikringsselskabet har tidligere konstateret svamp og problemet skal derfor tages yderst alvorligt. Et medlem foreslog arbejderne udført som pligtarbejder med deltagelse af samtlige andelshavere. Michael Jørgensen afviste initiativet, der tidligere har været afprøvet uden positivt resultat, idet bestyrelsen stort set var de eneste fremmødte. Der er allerede etableret en del udluftning, men de mange ophobninger i kælderrummet holder på fugten og vanskeliggør ventilation og udtørring. Forslaget blev herefter bragt til afstemning. Resultatet blev følgende: 2 blanke 8 nej 41 ja hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget. 7. Eventuelt Det er tidligere oplyst, at porten skulle males i forbindelse med galleriets etablering. Malerarbejdet, der på projektstadiet nærmest udviklede sig til et kunstværk (omkostninger ca ), blev droppet. Med baggrund i nogle konkrete omstændigheder ved naboens indflytning fik et medlem præciseret, at boren og banken ifølge husordenen skal ophøre kl Ved Duevej 86 er lampen taget ned og erstattet med små trekantede belysninger. Da der herved opstår mørke passager, der end ikke kan belyses fra naboejendommens kraftige lysstofrør, foreslog medlemmet den gamle belysning retableret. Michael Jørgensen gav tilsagn om at søge en pænere og mere tjenelig løsning. Luftkanalerne bør renoveres, idet fragmenter af sten og puds falder ned og ødelægger vasken. Træerne i gården blev pludselig beskåret meget kraftigt i et omfang, der minder om hærværk - det er nødvendigt at foretage

10 kraftig beskæring, da træerne vokser utrolig hurtigt, og da mange beboere i de nederste etager ellers får for lidt lys. 10 Kirsten Ahrens videregav trappevaskernes hjertesuk om andelshavernes mere omhyggelige rengøring af og under egen måtte. Samme medlem påtalte de mange cykler, der placeres skødesløst op ad hegnet med fare for specielt børn og ældre. Cyklerne må ikke henstilles på fortovet op ad hegnet. Belysningen i trapperummet i nr. 86 er for svag. Da ingen herefter ønskede ordet, takkede dirigenten for det store fremmøde. Mødet hævet kl Som referent: Georg Meyer Som dirigent: Erik Rasmussen

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2014. onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2014. onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2014 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Indledende kommentarer og velkomst:

Indledende kommentarer og velkomst: 1 År 2014, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i E/ F Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerforeningens lokale, Pilegårdsvej 58, kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere