vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere"

Transkript

1 Arbejdsmarkedspolitik der skaber vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere Marts 2013

2 Forord Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som i efteråret 2013 skal barsle med et oplæg til reformering af beskæftigelsesindsatsen til arbejdsmarkedsparate ledige. AC spiller i dette katalog ind med konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan forbedres for akademikere. Bærende for AC s arbejde med kataloget er en ambition om at få designet en beskæftigelsesindsats, som er bedre tænkt sammen med den vækst- og erhvervspolitiske dagsorden. Vi tror på, at en sådan sammentænkning vil sikre større legitimitet og effektivitet i beskæftigelsessystemet både set fra de lediges og fra virksomhedernes perspektiv. Jobåbninger skal være der, før de kan formidles. Det er veldokumenteret, at højtuddannet arbejdskraft skaber vækst og merbeskæftigelse, men også at udbuddet og efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft ikke altid naturligt mødes på grund af virksomhedernes og de lediges ukomplette billede af mulighederne. Derfor skal beskæftigelsessystemet fremme jobskabelsen, og ikke som i dag blot være et udbudsorienteret system. Beskæftigelsessystemet skal tage udgangspunkt i virksomhedernes vækstplaner og deraf afledte arbejdskraftbehov og gennem dialog stimulere virksomhederne til at bidrage konstruktivt med at synliggøre jobåbningerne og tage nye kompetenceprofiler ind i virksomhederne. AC vil med forslagene også bidrage til at bære den programsatte tillidsreform ind på beskæftigelsesområdet. Årsagerne til den nuværende beskæftigelsesindsats legitimitetsunderskud er tæt koblet til, at styringsmekanismerne (refusionssystem, proceskrav etc.) er valgt ud fra manglende tillid. Manglende tillid til jobcentrene. Manglende tillid til de ledige. I AC er vi overbeviste om, at større tillid til systemet og de ledige vil ændre relevansen af de for nuværende valgte styringsmekanismer. Færre procesregler og mindre komplekse økonomiske incitamenter vil frigøre ressourcer og skabe større engagement. Endelig har vi som en rød tråd gennem vores forslagskatalog, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad bør tage udgangspunkt i den enkelte lediges situation og jobperspektiver Det kræver et

3 opgør med den nuværende 'one size fits all' filosofi. Et nyt system skal kunne tilbyde en bedre og mere målrettet akademikerindsats med blik for de differerede behov, der også findes internt i akademikergruppen. Forslagene er samlet i følgende oversigtstabel: AC s forslagsliste 1. Et nyt akademikerspor Akademikerindsatsen forankres i fire-fem nye tværkommunale samarbejder 2. Nye bærende værdier for beskæftigelsesindsatsen Ledige får tildelt en række rettigheder, der motiverer til selv at tage ansvar for indsatsen Refusionsmodellen omlægges, så den bliver meningsfuld og gennemsigtig for jobcentermedarbejdere og de ledige 3. Servicetjek af redskabsviften Særlige muligheder for privat løntilskud oprettes til dimittender. Private løntilskudsstillinger kan fortsætte efter tab af dagpengeret Støtteordninger til at fremme innovation styrkes Reglerne for offentligt løntilskud justeres, så der undgås fortrængning af ordinære job. Det nye redskab introduktionsstillinger gives forrang Reglerne for jobrotation harmoniseres, så puljestyring og unødigt bureaukrati afvikles Systematisk indsats iværksættes for at imødegå mangel på specialistkompetencer Seks ugers selvvalgt uddannelse skræddersys til den enkelte Selvforsørgende får ret til en bedre aktiv indsats 4. Behov for fortsat metodeudvikling Akademikerkampagnen forsætter i med fokus på at afprøve tre målrettede metoder til at løse særlige vækstudfordringer i SMV erne 5. Flere skal skabe deres eget job Vilkår forbedres for ledige med opgaver som selvstændig Bedre mulighed for at kombinere lønmodtagerjob med at drive virksomhed Iværksætterpilotordningen udvides Iværksættere gives mulighed for at udskyde adgangen til dimittendydelse Små og billige opstartslån til iværksættere 6. Reform af dagpengesystemet Ekspertudvalget gives en tredje opgave, der skal omfatte udarbejdelse af forslag til en dagpengereform Forslagskataloget afsluttes med et appendiks, der beskriver de metoder, som er udviklet i Akademikerkampagnen med henblik på at danne inspiration til den fremtidige akademikerindsats.

4 1. Et nyt akademikerspor

5 Et nyt akademikerspor Ledige akademikere er en minoritetsgruppe i jobcentrene i langt de fleste kommuner med undtagelse af universitetsbyerne. Indsatsen til ledige akademikere er udfordret af, at et flertal af jobcentrene ikke har den kritiske masse af ledige akademikere, der skal til, for at der skabes erfaring og viden om målgruppen. Dertil kommer, at akademikernes arbejdsmarked er landsdækkende og dermed rækker langt ud over det enkelte jobcenters fokus på lokalområdet. Den manglende kritiske masse understøtter hverken indsatsen til de ledige akademikere eller serviceringen af virksomheder, som har behov for højtuddannet arbejdskraft. Indsatsen til ledige akademikere kan således blive væsentligt forbedret via øget strategisk samarbejde mellem jobcentrene og inddragelse af de akademiske a-kasser og en række andre aktører, som man bl.a. har gjort i Akademikerkampagnen. Der er et behov for et særligt akademikerspor, så ekspertisen til at servicere virksomhederne med højtuddannet arbejdskraft og tilbyde kvalificeret hjælp til de ledige er samlet. AC foreslår, at alle ledige akademikere visiteres til fire-fem nye tværkommunale samarbejder, så der bliver skabt det fornødne akademikerspor. Der tænkes her på en konstruktion inspireret af væksthusene, hvor kommunerne i en region alle blive medejere af en regional enhed, som har til ansvar at varetage beskæftigelsesindsatsen for akademikere, såvel rådgivning, aktiveringstilbud samt virksomhedskontakt og matchning med jobåbninger. Enheden skal ud over et klart beskæftigelsessigte for ledige akademikere også have en vækstpolitisk målsætning om at stimulere anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i regionen samt skabe opmærksomhed om erhvervsfremme- og innovationsordninger som fx Videnpilotordningen. Enheden vil også kunne løfte særlige indsatser som fx at forestå kurser, som kan paratgøre akademikere til at starte i en mindre virksomhed samt stimulere akademisk iværksætteri. Modellens største styrke er, at jobcentrene forener deres fokus på akademikerindsatsen i en enhed, som har den tilstrækkelige volumen af ledige fra målgruppen og samtidig gives geografisk spændevidde til at afdække et stort antal virksomheders behov for højtuddannet arbejdskraft. Modellen vil således være en op-

6 lagt måde driftmæssigt at forankre de succesrige metoder, som er udviklet igennem Akademikerkampagnen (se appendiks). Modellen bidrager altså også til at sammentænke beskæftigelses- og erhvervspolitik indenfor de nuværende strukturmæssige rammer. Der er desuden oplagte muligheder for at indgå partnerskaber med de akademiske a-kasser og organisationer, regionens universiteter og erhvervsfremme aktører og dermed videreføre Akademikerkampagnens netværksdel. De enkelte jobcentre bør udlåne personale til den regionale konstruktion, så kommunerne (især universitetsbyerne) bevarer følingen med målgruppen og strategisk vigtig viden dermed tilflyder kommunerne. Modellen vil være et innovativt bud på nye tidsvarende organiseringsformer i den kommunale verden, hvor kommunerne puljer deres kompetencer på specifikke områder. Modellen kan eventuelt først testes i pilotforsøg i udvalgte regioner.

7 2. Nye bærende værdier for beskæftigelsesindsatsen

8 Nye bærende værdier for beskæftigelsesindsatsen Den nye toårige dagpengeperiode bør give anledning til et paradigmeskifte i måden at tilrettelægge og styre beskæftigelsesindsatsen. Den afkortede dagpengeperiode er så markant en motivationsskabende foranstaltning, at de ledige oplever et klart pres for meget tidligt intensivt at forfølge en bred beskæftigelsesstrategi. Dermed rykkes også balancen for den nødvendige dosering af hhv. ret og pligt i beskæftigelsesindsatsen. En reform af indsatsen bør således have fokus på at styrke den lediges ejerskab og muligheder for at agere proaktivt, herunder forsyne den ledige med rettigheder, der kan fungere som løftestang for egen jobsøgning. De ledige skal gives handlerum til at være medspillere. Beskæftigelsessystemets medarbejdere skal gives mulighed for at foretage et rolleskifte fra kontrollant og igangsætter til facilitator og coach, der kan inspirere den enkelte lediges jobsøgning og forbedring af employability. Tanken om, at man kan dosere den mest effektive indsats via differentierede økonomiske incitamenter, hvor visse aktiviteter udløser større refusion til kommunerne i forhold til andre, har også vist sig at være for firkantet. Det nuværende refusionssystem fører i værste fald til, at kassetænkning overtrumfer det rette indsatsvalg. Kommunerne skal honoreres for at vælge den bedste langsigtede løsning for den enkelte og for samfundet. Det kræver større fleksibilitet i finansieringsmodellen i forhold til at designe en relevant indsats til den enkelte ledig. AC foreslår, at de ledige får tildelt en række rettigheder, der skal motivere til selv at tage ansvar for indsatsen. Det nuværende fokus på rettidige samtaler og rettidigt aktivering afløses af en filosofi om at give den ledige mulighed for at udnytte optioner og byde ind på, hvad der er relevant for den enkelte med den rette timing. Det kunne for eksempel være en rettighed til et antal coaching-samtaler om året, som frit kan bookes efter de lediges ønske. Det kunne også være en rettighed til minimum 6 ugers uddannelse (jf. nedenfor vedr. nytænkning af seks ugers selvvalgt uddannelse), og en rettighed til uhindret/nem adgang til løntilskud, hvis den ledige selv har fundet arbejdspladsen. Der er inspiration at hente i projektet Den gode samtale, der pt. foregår med succes i en række udvalgte a-kasser.

9 at der foretages en omlægning af refusionsmodellen, så den bliver meningsfuld og gennemsigtig for jobcentermedarbejdere og de ledige.

10 3. Servicetjek af redskabsviften

11 Servicetjek af redskabsviften Særlige muligheder for privat løntilskud til dimittender. Mulighed for at fortsætte i privat løntilskudsstilling efter tab af dagpengeret Ordningen for løntilskud i den private sektor er overordnet set velfungerende. Privat løntilskud anerkendes bredt for at være det meste effektive aktiveringsredskab. Der er ikke konstateret nævneværdige fastholdelses- og fortrængningseffekter, blandt andet fordi arbejdsgiverne selv skal supplere op og betale løn svarende til gældende overenskomst. Det sikrer arbejdsgivernes engagement til at lave et vellykket oplæringsforløb med henblik på varig ansættelse efter endt løntilskud. EU-regler foreskriver, at der generelt ikke er mulighed for at få en løntilskudsstilling i den private sektor for ledige med under 6 måneders ledighed. Det er dog muligt at fravige de generelle EUforskrifter for grupper med særlige ledighedsudfordringer. I en situation med lavkonjunktur og et rekord højt antal ledige dimittender bør det være muligt at etablere en særlig løntilskudsordning, så dimittender ikke skal vente et halvt år for at få det aktiveringsredskab, som har bedst jobeffekt. Med dagpengereformen er ordningen for privat løntilskud mødt med en ny udfordring. Der er et væsentligt større antal personer, som er i risiko for at miste dagpengeretten. Efter gældende regler kan en person, som mister dagpengeretten, ikke fortsætte i en privat løntilskudsstilling. Dermed svækkes muligheden for at søge private løntilskudsstillinger i den sidste del af dagpengeperioden, da virksomheden kun kan få tilskuddet i nogle få måneder. AC foreslår derfor, at der etableres en særlig løntilskudsordning for nyuddannede i perioder med høj ledighed. at det gøres muligt at fortsætte i et privat løntilskudsstilling ved tab af dagpengeretten. Styrkelse af særlige støtteordninger til at fremme innovation Det er nødvendigt at fastholde fokus på de initiativer, der har påviselig effekt i forhold til at bringe akademikere i beskæftigelse og samtidig styrker Danmarks konkurrenceevne og væksten i erhvervslivet. Videnpilotordningen skal konsolideres, så den ikke

12 løber tør for penge, og ordningen kan med fordel knopskydes med flere understøttende initiativer. AC foreslår, at Videnpilotordningen indrettes, så der fra 2014 sikres tilstrækkelige midler til at ansætte det antal højtuddannede videnpiloter, som virksomhederne efterspørger. at der som et alternativ for de virksomheder, der ikke har et konkret og veldefineret innovationsprojekt klar etableres en vækstspireordning, hvor virksomheder ansætter den højtuddannede tidsbegrænset i 12 uger på ordinære vilkår og modtager en kompensation fra staten på op til kr. om måneden. For at virksomhederne kan deltage i ordningen, skal akademikeren efterfølgende tilbydes en videnpilotstilling eller en ordinær ansættelse i forlængelse af vækstspiren. at der iværksættes en international videnpilotordning, der kan bidrage til virksomhedernes internationale strategiarbejde. Ordningen skal også kunne benyttes i den offentlige sektor. Reglerne for offentligt løntilskud skal justeres, så der undgås fortrængning af ordinære job. Det nye redskab introduktionsstillinger skal prioriteres Offentlige løntilskudsstillinger har traditionelt været et godt redskab for akademikere til at få job i den offentlige sektor efterfølgende. I de seneste år er anvendelsen af offentligt løntilskudsstillinger dog steget kraftigt bl.a. på grund af kommunernes incitamenter i refusionssystemet. Det har ført til de facto fastholdelsesog fortrængningseffekter, blandt andet fordi offentlige arbejdsgivere ikke skal investere så meget i løntilskudsansættelser, som de private arbejdsgivere skal. Fx viste en undersøgelse blandt dimittender fra 2010, at hver femte løntilskudsstilling i den offentlige sektor fortrængte en ordinær ansættelse. Anvendelse af løntilskudsstillinger i den offentlige sektor skal foregå på nogle præmisser, så kommuner og andre offentlige institutioner ikke har incitament til at spekulere i billig anvendelse af lediges arbejdskraft og såkaldte karrusel-stillinger, hvor der bemandes konstant med offentlige løntilskudsstillinger. For det første skal muligheden for at etablere en introduktionsstilling være udtømte, før der oprettes en offentlig løntilskudsstilling. De såkaldte introduktionsstillinger for akademikere primært målrettet dimittender, der har været ledige i mindst 1 år, indføres i forbindelse med de nye overenskomster i den offentlige sektor med virkning fra 1. april Ansættelse i introduktionsstillinger er tidsbegrænset til 1 år og forudsætter, at der afsættes tilstræk-

13 kelig tid til uddannelse og oplæring. Løn og pension udgør 80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. For det andet skal der ved etablering af en offentlig løntilskudsstilling være et klart potentiale for efterfølgende beskæftigelse, særligt når dagpengeperioden i dag er reduceret til to år. Unødig fastholdelse af de ledige i offentlige løntilskudsstillinger kan være med til at forøge antallet af personer, som er i risiko for at miste dagpengeretten. AC foreslår, at ordningen for offentligt løntilskud laves om til en 3+3- model, hvor den offentlige arbejdsgiver kun kan modtage offentligt løntilskud i tre måneder, hvis arbejdsgiveren forpligter sig til tre måneders ordinær ansættelse efterfølgende. at refusionssystemet laves om, så kommunerne har incitament til at hjælpe den ledige hurtigst muligt i job i stedet for som i dag, hvor incitamentet er at aktivere den ledige mest muligt. at kvoten for udbuddet af offentlige løntilskudsstillinger afskaffes. at introduktionsstillinger gives forrang i forhold til anvendelsen af offentligt løntilskud. Harmonisering af reglerne for jobrotation afvikling af puljestyring og unødigt bureaukrati I efteråret 2012 blev der åbnet op for, at akademikere kan komme i jobrotationsprojekter. Åbningen for akademikere giver adgang til jobrotation på samme vilkår, som personer med mellemlang videregående uddannelse. Dvs. ordningen er midlertidig (hjemlet via forsøgsbekendtgørelse) og afhængig af, at der fortsat er midler i den afgrænsede pulje, som er afsat til formålet på finansloven. Indtil videre er der dog kun etableret ganske få rotationsstillinger til akademikere. Det skyldes, at jobrotationsstillinger er besværlige at oprette på akademikerområdet. Akademikere arbejder ofte i specialiststillinger, som er vanskelige at dække ind 1:1 med en ofte nyuddannet - vikar for en begrænset periode. Det kan således være nødvendigt med arbejdsorganisatoriske ændringer i perioden, hvor de ansatte skal på efteruddannelse, for at designe en rotationsplads. Det kan fx gøres ved, at de erfarne medarbejdere dækker ind for hindanden, mens de skiftevis er på efteruddannelse, men samtidig aflastes for de mest rutinemæssigt og let løseli-

14 ge opgaver, som så varetages af en nyuddannet i en rotationsstilling. I mange små virksomheder og på mindre offentlige arbejdspladser, hvor der kun er få akademikere ansat, kan sådanne arbejdsorganisatoriske ændringer dog sjældent lade sig gøre. Dertil kommer, at mange private arbejdsgivere oplever, at tilskuddet til at ansætte en rotationsvikar ikke står mål med besværet med at tilrettelægge rotationsprocessen. I tillæg til disse barrierer skal også nævnes, at den særlige puljekonstruktion sammenholdt med Arbejdsmarkedsstyrelsens påkrævede administrative praksis giver jobcentrene unødigt besvær og ekstra udgifter og dermed reduceret incitament til at satse på ordningen. Fx. skal der for hvert enkelt projekt aflægges et revisionspåtegnet projektregnskab samt en kort evaluering fra jobcenteret til Arbejdsmarkedsstyrelsen, inden kommunen kan hjemtage tilskuddet fra staten. AC tror på, at der er et potentiale for at få mere gang i jobrotation på akademikerområdet. Jobrotation kan være med til at stimulere sektormobilitet og udbrede lediges jobmuligheder samtidig med, at ordningen understøtter den nødvendige efteruddannelse til akademikere med fast fodfæste på arbejdsmarkedet. AC foreslår derfor, at muligheden for jobrotation til akademikere permanentgøres. Puljestyringen bortfalder, og det gøres administrativt enkelt og omkostningslet for jobcentrene at bevillige tilskud til jobrotation. at der laves en kampagne, der skal igangsætte jobrotation i større skala på akademikerområdet. Fokus bør være på at øge virksomhedernes incitamenter til at benytte ordningen ved at hæve jobrotationsydelsen under kampagneperioden. En ret til orlov på fuld dagpengesats kombineret med uddannelsesbetaling vil også kunne stimulere jobrotation. at ansættelse i en jobrotationsstilling sideordnes med ordinær ansættelse i relation til genoptjening af dagpengeret. Systematisk indsats for at imødegå mangel på specialistkompetencer Trods historisk høj akademikerledighed er der erhvervsområder, hvor det er særdeles vanskeligt at skaffe højtuddannede med særlige specialistkompetencer. Det gælder eksempelvis offshoreområdet og IT-området. Sådanne mangelsituationer udgør en væsentlig barriere for vækst. Ledige akademikere kan med en

15 målrettet kompetencetilførsel udfylde kompetencehullerne, men det nuværende beskæftigelsessystem er hverken indholdsmæssigt eller organisatorisk gearet til at løfte opgaven med at give ledige akademikere de nødvendige tillægskvalifikationer. AC foreslår, at en reform af beskæftigelsessystemet skal sikre den fornødne strategiske og økonomiske prioritering af en systematisk uddannelsessatsning, som retter sig mod behovet for at give ledige akademikere de nødvendige tillægskvalifikationer til at udfylde specifikke kompetencehuller på arbejdsmarkedet. Seks ugers selvvalgt uddannelse skal skræddersys bedre til den enkelte På akademikerområdet har seks ugers selvvalgt uddannelse ikke været anvendt hensigtsmæssigt. Det skyldes for det første, at den periode i ledighedsforløbet, hvor man kunne kvalificere sig via seks ugers selvvalgt uddannelse, har været al for kort, hvilket har medført, at adskillige har meldt sig på en eller anden uddannelse, som tilfældigvis fandtes, inden vinduet lukkede igen. Der er således en del unge akademikere, som har taget seks ugers selvvalgt uddannelse meget tidligt i ledighedsforløbet også de akademikere for hvem uddannelsen ikke var relevant i forhold til deres ledighedssituation. For det andet har udbuddet af relevante uddannelsestilbud til akademikere ikke været differentieret nok. Disse forhold har skæmmet effektopgørelsen i den seneste evaluering af seks ugers selvvalgt uddannelse. AC foreslår, at ordningen omdefineres, så den ledige får en ret til mindst seks ugers uddannelse i løbet af ledighedsperioden, men at det foregår som led i en godkendt jobplan. Dermed fjernes selvvalgs-elementet, så der føres mere hånd-i-hanke med uddannelsens relevans, og timingen af uddannelsestilbuddet bliver bedre i forhold til den enkeltes situation. at prisloftet for kurser på videregående niveau bortfalder og erstattes af mere intelligent overvågning og påvirkning af prisstrukturen på uddannelsesmarkedet kombineret med et hensyn til langsigtede gevinster af investeringen i relevant uddannelse til den ledige. Bedre beskæftigelsesindsats til selvforsørgende Antallet af ledige, der mister dagpengeretten, forventes at stabilisere sig på et væsentligt højere niveau under den nye to årigedagpengeperiode. Mange af disse ledige vil ikke være berettiget

16 til kontanthjælp og mister dermed kontakten med jobcentrene. Tilbudsviften til selvforsørgende er desuden smal. AC foreslår, at der udvikles et sæt af tilbudsrettigheder til selvforsørgende, så disse personer sikres en aktiv indsats og motiveres til bibeholde kontakten til jobcenter og a-kasse.

17 4. Behov for fortsat metodeudvikling

18 Ny Akademikerkampagne med fokus på særlige vækstudfordringer i SMV erne Akademikerkampagnen er udtænkt som et laboratorium, der udvikler og afprøver nye metoder til at fremme akademikerbeskæftigelsen gennem sammentænkning af erhvervs- og beskæftigelsesinitiativer. Fokus på virksomhedernes behov er nødvendigt for en effektiv beskæftigelsesindsats. Der er fortsat et behov for, at Akademikerkampagnen udvikler nye metoder til at forfine og forbedre kontakten til virksomhederne. Samtidig er det netværk mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet, der er opbygget gennem Akademikerkampagnen, en nødvendig del af metodens succes. En fortsættelse af kampagnen er således vital for en fortsat smidig og effektfuld udbredelse af højtuddannet arbejdskraft i hele SMV-segmentet. Tilgang af højtuddannet arbejdskraft er en af de mest effektive måder at genstarte udviklingen i små og mellemstore virksomheder, som vækstmæssigt er bremset op. Akademikerkampagnen har med fokus på virksomhedernes behov været en vigtig komponent i brobygningen mellem akademikere og SMV er. AC foreslår, at Akademikerkampagnen forsætter i med fokus på at afprøve tre målrettede metoder til at løse særlige vækstudfordringer i SMV erne. Samtidig bevares kommunikationskanalerne og samarbejdet mellem aktørerne på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Grundideen er at udvikle en differentieret og specialiseret virksomhedskontakt oven på de generelle metoder, som allerede er tilvejebragt med kampagnen. Vi foreslår, at følgende tre metoder afprøves: o o Certificeret specialkorps. Korpset skal sikre en koordinering og professionalisering af den landsdækkende match- og vejledningsindsats i SMV erne. Korpset skal bestå af personer fra forskellige dele af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet og nedsættes som en udbygget del af Akademikerkampagnens sekretariat. Branche- og områdespecialiseret virksomhedskontakt. Dialogen med virksomhederne skræddersyes til de omstillingsudfordringer, som kendetegner den specifikke branche eller område f.eks. Transportsektoren og

19 Grøn Omstilling. I tæt samarbejde med de respektive brancheorganisationer og områder målrettes Akademikerkampagnen til områder, hvor tilførsel af højtuddannede forventes at have en umiddelbar og forstærket effekt på innovation, vækst og jobskabelse. o Vækst via generationsskifte. Akademikere kan spille en vigtig rolle i.f.t. at være med til at sikre et succesfuldt generationsskifte i små og mellemstore virksomheder. De kommende 10 år skal der ske et ejer- eller direktørskifte i virksomheder i Danmark med risiko for vækstopbremsning. Nye familieledere er ofte uddannet efter et mesterlæreprincip, hvor kompetencerne er erhvervet gennem de tætte familierelationer til virksomhed og til virksomhedens stifter. Det at lede en virksomhed i dag kræver dog ofte målrettet lederuddannelse og ledelseserfaring fra andre virksomheder. Der kunne eksempelvis etableres et samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Danske Revisorer og Danske Advokater, så akademikerrekrutteringen i forbindelse med generationsskifte får en forankring gennem en af virksomhedslederen allerede etableret rådgiver.

20 5. Flere skal skabe deres eget job

21 Flere skal skabe deres eget job Vilkår forbedres for ledige med opgaver som selvstændig Det skal kunne betale sig for ledige selv at tage initiativ og bringe sig helt eller delvist ud af ledighed og ind på arbejdsmarkedet. Derfor må vi ikke opsætte unødige forhindringer for de ledige, som udfører opgaver som selvstændige i begrænsede perioder. Ledige skal kunne tage tidsbegrænsede opgaver som selvstændige uden at miste dagpengeretten. AC foreslår, at dagpengereglerne justeres, så lønnede arbejdsopgaver tæller med i beskæftigelseskravet, uanset om der er tale om arbejdsopgaver udført som lønmodtager eller som selvstændig. Desuden skal en ledig kunne tage job som selvstændig i kortere perioder uden at risikere at miste dagpengeretten. Bedre mulighed for at kombinere lønmodtagerjob med at drive virksomhed Det danske arbejdsmarkeds styrke og særlige kendetegn er fleksibiliteten. Vi har mange deltidsansatte, og antallet af atypiske ansættelser er i vækst. Virksomheders fokus på hurtigt at kunne tilpasse produktionen til aktuelle markedsbehov har stor betydning for arbejdsmarkedet og ansættelsesformerne. Flere fuldtidsansætte vil fremover i hele eller dele af arbejdslivet skulle kombinere en ansættelse med det at være selvstændig. Det er derfor centralt at vi arbejder på at fjerne de hindringer, der i dag er i vort system for at kombinere beskæftigelse som ansat med beskæftigelse som selvstændig. AC foreslår, at dagpengereglerne honorerer det arbejde og de opgaver, som de enkelte udfører under et, uafhængig af om det er udført som selvstændig eller som lønmodtager og uafhængig af om timetal og indkomst varierer fra uge til uge. Det skal være muligt at kombinere en ansættelse med at drive virksomhed, således at indkomst som selvstændig kan tælle med i beskæftigelseskravet og ikke kun i de uger, hvor der også har været lønarbejde for at få ret til sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barsel. Udvidelse af iværksætterpilotordningen I regeringens innovationsstrategi er der afsat midler til en iværksætterpilotordning for 40 dimittender. Iværksætterpilotordningen

22 udgør en investering i udviklingen af nye virksomheder og vil kunne bidrage til både innovation og jobskabelse. AC foreslår, at iværksætterpilotordningen udvides og gøres permanent. Universiteter, erfarne iværksættere og serieiværksættere skal forestå udvælgelsen af de dimittender, som omfattes af ordningen. Iværksættere skal kunne udskyde adgangen til dimittendydelse Dimittender, der efter endt studium løber en risiko og starter egen virksomhed, skal ikke stilles ringere mht. dagpengeret, end de studerende, der modtager dagpenge i umiddelbar forlængelse af studiet. Vi skal anerkende den arbejdsindsats, der er ved at opbygge en virksomhed. I dag er nyuddannede, som vælger at starte virksomhed frem for at melde sig som ledige, ikke dagpengeberettigede, hvis de ikke har haft en indtægt i virksomheden. AC foreslår, at nyuddannede skal have mulighed for at udskyde adgangen til dimittendydelse, så længe de er i gang med at opbygge en virksomhed og skabe eget forsørgelsesgrundlag. Små og billige opstartslån til iværksættere Det er ofte svært for iværksættere at få lån i banken til opstartsfasen. Venture kapitalfonde og Vækstfonden støtter virksomheder, som er nået forbi den første etableringsfase. Lån på favorable vilkår vil være en tiltrængt økonomisk håndsrækning til nye iværksættere. Et forsøgsprojekt i Fonden for Entreprenørskab har vist, at det giver gode resultater at tildele iværksættere små beløb i opstartsfasen det giver større beskæftigelseseffekt og højere overlevelsesrate. AC foreslår, at der oprettes tilbud om opstartslån for de iværksættere, som under krisen har svært ved at få et lån i bankerne. En statslig kreditforening yder opstartslånet på favorable vilkår efter samme model, som gælder for SU-lån, dvs. lav rente og lille månedlig ydelse. Den statslige kreditforening skal foretage sin egen vurdering af iværksætternes projekt, forretningsplan og rentabilitet uafhængigt af bankernes vurdering. Vurderingen skal foretages af et vurderingspanel med bl.a. serieiværksættere, andre erfarne iværksættere og revisorer.

23 6. Behov for reform af dagpengesystemet

24 En tredje opgave til ekspertudvalget: Indspil til reform af dagpengesystemet Ekspertudvalgets arbejde forløber i to etaper med fokus på indsatsen på hhv. de arbejdsmarkedsparate og de ikkearbejdsmarkedsparate. Det er imidlertid vanskeligt at adskille beskæftigelsesindsatsen med reglerne for forsørgelse. I Det Økonomiske Råds arbejdsmarkedskapitler indgår dagpengesystemet for eksempel som en integreret del af beskæftigelsessystemet. Derfor bør ekspertudvalget få mulighed for - som en tredje etape - at kommentere på dagpengesystemets indretning, så det svarer til ekspertudvalgets visioner og ideer til beskæftigelsesindsatsen. Der er behov for, at dagpengesystemet fremtidssikres, så det bliver attraktivt og robust både under høj- og lavkonjunktur. Der må sikres en højere dækningsgrad i starten af ledighedsforløbet i en kortere periode og samtidig incitamenter, der tilskynder til at komme i job så hurtigt som muligt. Systemet må desuden indrettes, så ledige medlemmer af a-kasserne ikke mister deres forsørgelsesgrundlag helt ved længerevarende ledighed under lavkonjunktur. AC foreslår, at arbejdet med en ny dagpengemodel indgår som en del af den revision af beskæftigelsessystemet, som ministeren har igangsat. Der kunne med fordel tages udgangspunkt i de såkaldte årsberegningsmodeller og hentes inspiration fra den svenske model.

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Vækst med visioner 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Marts 2013 Forord Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder.

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 Carsten Koch-udvalget Carsten Koch-udvalgets rapport med anbefalinger blev drøftet på bestyrelsens møde den 21. januar 2014 og efterfølgende sendt i høring hos medlemsorganisationerne

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2017

Akademikernes forslag til finansloven for 2017 Akademikernes forslag til finansloven for 2017 Danmark er et rigt og velfungerende land med en stærk konkurrenceevne, men vi er udfordret på vækst og produktivitet, der ligger lavere end de lande, vi normalt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet.

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: April 2014 Kontakt: Ole Christiansen Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. 1. og formål Sammenhængen mellem Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere