Holstebro Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Gymnasium og HF"

Transkript

1 Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr Årsrapport for 2009

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 8 Årsregnskab Regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 22 Noter til årsrapporten 23 Særlige specifikationer 26

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2009 for Holstebro Gymnasium og HF. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for gymnasier m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Holstebro, den 25. marts 2010 Daglig ledelse Hans Vangsgaard Hansen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 1 Holstebro, den 25. marts 2010 Bestyrelse Jens Otto Nystrup Formand Anette Westy Jensen Finn Lyngholm Christensen Peter Kjeldberg Næstformand Aase Lydiksen Julie Eg Frøkjær Louis Rolander Erik Meineche Schmidt 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for gymnasiet Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Holstebro Gymnasium og HF for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (revisionsbekendtgørelsen). Ovenfor nævnte standarder og revisionsbekendtgørelse kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetnin 2

5 Den uafhængige revisors påtegning gen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsrapport for 1. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolen, og at oplysningerne i rapporteringen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Holstebro, den 25. marts 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Villadsen statsautoriseret revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Holstebro Gymnasium og HF Døesvej Holstebro Danmark Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Holstebro Bestyrelse Jens Otto Nystrup, formand Peter Kjeldberg, næstformand Louis Rolander Anette Westy Jensen Aase Lydiksen Erik Meineche Schmidt Finn Lyngholm Christensen Julie Eg Frøkjær Gerd Schmidt Nielsen (uden stemmeret) Christian Heinesen (uden stemmeret) Daglig ledelse Hans Vangsgaard Hansen Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Revision PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej 16, Postboks Holstebro Danmark 5

8 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 60,8 55,8 55,1 Driftsomkostninger i alt 60,3 54,7 52,8 Driftsresultat før finansielle poster 0,4 1,1 2,2 Finansielle poster i alt 0,3 0,6 0,4 Årets resultat 0,7 1,7 2,6 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 4,7 5,0 4,2 Omsætningsaktiver i alt 17,7 16,0 12,8 Balancesum 22,5 20,9 16,9 Egenkapital ultimo 3,4 2,7 1,0 Hensatte forpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 19,0 18,2 15,9 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 2,5 4,8 12,5 Investeringsaktivitet -1,3-1,9-0,1 Finansieringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm 1,3 2,9 12,4 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 1,2 3,1 4,1 Likviditetsgrad 93,1 87,7 80,2 Soliditetsgrad 15,3 13,0 6,0 Finansieringsgrad 0,0 0,0 0,0 Nøgletal m.v. vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (inkl. kostafdeling) 804,8 758,4 758,0 Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 5,9 5,8 5,5 Ledelse og administration 0,8 0,7 0,8 Bygningsdrift 0,7 0,7 0,7 6

9 Hoved- og nøgletal Medarbejdere - antal netto årsværk Institutionen i alt 95,8 90,1 88,5 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 7,9 5,8 6,5 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob 4,3 4,0 4,5 Skånejob med løntilskud 3,9 1,5 1,5 Revalidering 0,0 0,0 0,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 78,3 78,2 75,0 Udvikling og markedsføring 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 8,0 8,5 10,0 Bygningsdrift 9,5 8,9 9,5 Særlige tilskud 8,2 0,0 0,0 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 12,9 12,6 13,0 Undervisningens gennemførelse 9,7 10,3 9,9 Markedsføring 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration 1,0 1,1 1,3 Bygningsdrift 1,2 1,2 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud 1,0 0,0 0,0 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger til uddannelse 43,4 40,5 38,9 Lønomkostninger til øvrige 8,3 6,6 7,5 Lønomkostninger i alt 51,7 47,1 46,4 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 5,4 5,3 5,1 Lønomkostninger til øvrige 1,0 0,9 1,0 Lønomkostninger i alt 6,4 6,2 6,1 7

10 Beretning Årsrapporten for Gymnasiet for 2009 er aflagt i overensstemmelse Bekendtgørelse om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.(nr af 31/ ). Udvikling i året Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling Holstebro Gymnasium og HF har STX- og HF- uddannelserne som hovedaktivitet. I 2009 har arbejdet med den fortsatte implementering af disse to uddannelser været dominerende for skolens samlede aktivitet, men der er tydelige tegn på, at lærerne nu også igen har kræfter til mere udviklingsprægede initiativer. Det samlede aktivitetsniveau har været stigende i forhold til 2007 og I august 2008 optog skolen en 1.g STX klasse mere end forventet og en 1 HF mindre end forventet. I august 2009 optog skolen en 1.g STX klasse mindre og to HF klasser mere end året før end året før. Klassekvotienten for de nye 1. klasser må igen i år betegnes som ret høj og den deraf afledte økonomi ret gunstig. Samtidig kan det konstateres, at skolen fortsat har frafaldsproblematikken i fokus med godt resultat. Undervisningsministeriet har løbende siden reformernes gennemførelse i 2005 foretaget småjusteringer i regelgrundlaget. I 2009 har Holstebro Gymnasium og HF revurderet sine studieretninger med meget beskedne ændringer, men der er besluttet en anden fordeling af fagenes timer på de tre år i STX. Ændringerne gennemføres med den årgang der optages i sommeren Skolen har i forbindelse med Undervisningsministeriets initiativer med administrative fællesskaber revurderet sin administrative praksis, og vurderingen er stadigvæk, at effektiviseringsmulighederne har været meget overvurderet fra undervisningsministeriets side, og at der ville være betydelige barrierer og ulemper ved at realisere dem. På den anden side er det stadig tydeligere, at de fire ungdomsuddannelser i Holstebro, som de facto har en egentlig campus- placering, kan og vil søge at drage større fordele af dette. Det er helt unikt i Danmark, at alle ungdomsuddannelser og kommunens 10 klassecenter har fælles lokalisering, og skolerne ønsker, at dette fællesskab om muligt udbygges med at Talentcenteret NTC for MGK, BGK, SKG, en eventuel kommende forfatterskole, UU og en afdeling af SOSU uddannelsen placeres i samme område. Ultimo 2009 har der været forøget mødeaktivitet vedrørende statens salg af bygningen til skolerne. Alle detaljer er endnu ikke faldet på plads, men skolen har givet tilsagn om at købe bygningerne pr. 1. januar Bygningerne, der er vurderet til ca. 110 mio. kr. købes til en pris af ca. 31 mio. kr. Samtidigt hermed forventes det, at bygges ca. 400 m2 til idrætsfaciliteterne, til en max. pris af 5. mio. kr. På elevsiden er der som nævnt ovenfor fra august 2009 et stigende elevtal især i HF. Tælledagen i september 2008 Tælledagen i september 2009 STX STX 4 årigt 5 3 HF IALT

11 Beretning Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling (fortsat) De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver har igen i 2009 været forholdsvis beskedne idet de store investeringer i 2006 i forbindelse med ombygning og nybygning begrænsede behovet. Den overvejende del af investeringerne er som forudset i årsrapporten i 2007 anvendt til investering i IT -udstyr. UBST, der har repræsenteret bygningsejeren staten i 2009, har gennemført en stor renovering af vinduespartierne og installeret ventilation i undervisningslokalerne i 100 og 200 fløjen på baggrund af Arbejdstilsynets påbud i oktober Skolen har for egne midler ultimo 2009 fremskyndet nogle genoprettende vedligeholdelsesarbejder i 2 af skolens grønnegårde (renovering af udhæng, vinduer og stjern). Der er i 2009 gennemført en mindre ombygning af skolens studievejledningsfaciliteter, et område der ikke var med i byggeprojektet i 2006, samtidigt er der indkøbt møbler til elevernes fællesområder og investeret i drikkevandsautomater. Begge forhold på baggrund af ønskerne i elevernes undervisningsmiljøundersøgelse. I løbet af året har institutionen haft medarbejdere for 8,2 årsværk under sociale klausuler inklusive medarbejdere under jobprøvning. 2 medarbejdere under jobprøvning har ved indgangen til 2010 fået fast ansættelse. Årets resultat på 0,7 mio. kr. er lidt mindre end forventet. Der er i slutningen af 2009 aftalt udmøntning af decentral løn på GL området, der samlet set i overenskomstperioden giver det beregnede forbrug, men som på baggrund af at der gives en række engangsvederlag i 2009, giver et overforbrug i På samme måde har nogle af de fremrykkede byggearbejder der er nævnt ovenfor, samt renovering af gulvbelægning i bogdepotet på baggrund af gennemført APV bevirket at årets overskud ikke er helt så stort som forventet. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici De vedtagne finanslove 2009 og 2010, den fastlagte overgangsordning, betalingsevnemodellen på bygningsområdet har medført en vished om de økonomiske vilkår i de kommende år. På den anden side har Finans- og Undervisningsministerierne varslet forenkling af taxametersystemerne, således, at de må forventes forandrede inden overgangsordningens udløb. Der åbnes hermed igen for usikkerhed for at den budgetneutrale takstforenkling i lighed med tidligere dækker over egentlige takstnedsættelse. Især kan man frygte at de særlige færdiggørelsestakster i apparatfag bortfalder uden at dette indregnes i grundtaksterne. 9

12 Beretning Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling (fortsat) Vedrørende det administrative driftsfællesskab om IT support skal bemærkes, at 2 af de 12 uddannelsesinstitutioner (SOSU i Herning og Herning HF) har varslet, at de forlader samarbejdet med udgangen af Budgetmæssigt vil det påvirke driften fra 2011, men de to institutioner er forpligtet til at betale deres andele af grundinvesteringen. I skrivende stund mangler alene to af skolerne fra det gamle Viborg amt at blive overført til konsoliderede servere på A*Net 3.0. Selve overgangen har været lidt mere besværlig end først antaget, og der har været en del driftsforstyrrelser. A*nettet er en billig løsning på vores IT, men partnerne er enige om at forvente, at driftssikkerheden skal øges. Et af problemerne har været, at supporten i en lang periode ikke alene har skullet stå for driften, men også har stået for udvikling, implementering og kvalitetssikring af et nyt og kompliceret system Renterisici Da institutionen ikke i 2009 har en rentebærende nettogæld, har ændringerne i renteniveauet ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Bestyrelsen har naturligvis drøftet de renterisici man kan pådrage sig i forbindelse med finansiering af bygninger og nybyggeriet i lyset af, at det er svært at forestille sig, at det nuværende lave renteniveau kan bibeholdes. Det er derfor aftalt, at kun en mindre del (max 25%) af finansieringen kan være med ikke fast forrentede lån. Strategi Det er fortsat institutionens strategi at levere uddannelser og kurser af høj kvalitet ved at skabe gode studieforhold for eleverne og kursisterne samt ved tiltrækning af en god og inspirerende medarbejderstab. Holstebro Gymnasium og HF har nyformuleret sin STATEGI 2020 og den er blevet vedtaget af skolens bestyrelse i december 2009 efter bred drøftelse på skolen. Via denne strategi er det institutionens målsætning at skabe positive resultater til også i fremtiden at kunne bibeholde det gode miljø for elever og kursister samt lærere. Målsætninger og forventninger for det kommende år De fremtidige økonomiske vilkår er nu gjort tydeligere gennem Undervisningsministeriets fastlæggelse af de økonomiske vilkår under taxameterstyringen. Den tidligere betydelige usikkerhed i forbindelse med bygningsdrift og ejerskab til bygningerne er nu afløst af klarhed, idet bygningerne, som nævnt ovenfor, skal købes efter betalingsevneprincippet. Holstebro Gymnasium og HF er rent bygningsmæssigt meget stort målt i forhold til elevtallet. Den valgte betalingsmodel er klart til fordel for Holstebro Gymnasium og HF frem for en betalingsmodel, hvor man betalte en m2 pris. Skolens små m2, der er vurderet til ca.110 mio.kr erhverves for ca. 31 mio. kr., hvilket må siges at være gunstigt, i særdeleshed idet skolen blev renoveret og udbygget for mere end 30 mio. kr. i 2006, og i løbet af 2009 har fået fornyet vinduer i de to fløje og installeret mekanisk ventilation. Et projekt til samlet ca. 7,5 mio.kr 10

13 Beretning Målsætninger og forventninger for det kommende år (fortsat) Som følge af finanskrisen, klimaforhandlinger og energipriserne er der stigende opmærksomhed på skolernes energiforbrug. Det er derfor tilfredsstillende, at skolen med hensyn til el, vand og varme er A mærket, og at vi efter Elsparefondens oplysninger har et forbrug, der ligger langt under sammenlignelige bygninger under staten. Skolen har ligeledes omfattende sortering af affald. I forbindelse med stigende energiudgifter, er det derfor kun i begrænset omfang sandsynligt, at institutionen kan modvirke disse ved nye tiltag på energibesparelsesområdet. Den gennemførte renovering af vinduerne i 2/3 af skolen giver naturligvis en gevinst idet der er isat vinduer med energiglas, men den forbedring af energiudgifterne, dette giver, vil formodentligt modsvares af det øgede energiforbrug til mekanisk ventilation i de små 40 lokaler. Det er klart, at beskrivelsen af forventningen til den fremtidige udvikling desuden især er afhængig af skolens evne til at tiltrække og holde på optagne elever. Det er bekymrende, at der på trafikområdet i løbet af 2008 opstod en kassetænkningskonflikt mellem regionen og kommunerne vedr. buskørsel. Da skolens naturlige optageområde ikke falder sammen med de nye kommunegrænser, kan denne konflikt bevirke, at nogle elever søger andre skoler alene på grund af manglende busforbindelse. Der er ikke sket forringelser på dette område (endnu), idet både regionsråd og kommuner helt eksplicit sagde, at man ikke ville røre mere ved denne sag før efter kommunalvalget i november Man kan frygte, at regionens dårlige økonomi vil kunne friste til at genoptage besparelsesforslag, som vil nedlægge 4 ruter der forsyner Holstebro Gymnasium og HF med elever. Der gøres fortsat og med noget held en målrettet indsats for at fastholde optagne elever. Foruden en ekstraordinær indsats fra studievejlederne, er der med støtte fra regionen iværksat en mentorordning i HF og efter bestyrelsen beslutning desuden en psykologordning i relation til elever fra begge uddannelser. På samme måde er der en stigning af antallet af elever, især i hf, der diagnosticeres som svage læsere og som modtager særlig støtte i form af læseprogrammer på særlige Pc ere, der stilles til rådighed for dem. Det er vanskeligt at dokumentere, at disse særlige indsatser medvirker til at fastholde eleverne, men det er formodentligt sådan. Psykologordningen vurderes at have sådan en effekt, at den i nogen grad reducerer risikoen for frafald, og hvis der sker frafald, så sker det mere velovervejet og med færre fatale konsekvenser. Især frafaldsproblemerne i HF vil fortsat være i ledelsens fokus. Gennemførselsprocenten i HF er fra årgangen der blev færdig i juni de nævnte år således ,6 % 73,2 % 83,3 % 91,9 % * *Gennemførelse af 1 HF Fraværsstatistik for skoleårene 2007/2008 og 2008/ / /2009 1g 6,04 % 5,26 % 2g 9,04 % 9,14 % 3g 9,48 % 9,84 % 1hf 9,63 % 8,97 % 2hf 9,04 % 12,44 % 11

14 Beretning Videnressourcer Institutionens forretningsgrundlag består af en veluddannet medarbejderstab, der kan levere en god uddannelse for elever og kursister. Til at opnå dette, vil den nyeste teknologi og undervisningsform blive anvendt i undervisningen, og Holstebro Gymnasium og HF ønsker på den baggrund at arbejde tæt sammen med universitetsniveauet, i særdeleshed Aarhus Universitet, hvor hele personalet i 2008 var på efteruddannelseskursus. Som nævnt i ledelsesberetningen for 2008 har Holstebro Gymnasium og HFs problemer med rekruttering af lærere indtil disse år været minimale og drejet sig om nogle få faggrupper i den matematisk naturvidenskabelige afdeling, men nu mærkes der i stigende grad problemer med at rekruttere uden for disse fag som følge af en lavere kandidatproduktion indenfor visse humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Rektor har på vegne af rektorerne i region Midtjylland foretaget en undersøgelse af det helt aktuelle rekrutteringsbehov der er indenfor de naturvidenskabelige fag. Undersøgelsens resultater er så klare, at der kan forudses et ganske alvorligt og truende nationalt problem. Rektorforeningen har gentaget nøjagtig den samme undersøgelse på nationalt niveau med samme dystre resultat. Der er ingen tvivl om, at man nærmer sig en lærermangelsituation, hvor de enkelte skoler ikke mere kan klare manglen med at lade eksisterende lærerkræfter læse overtid. På Holstebro Gymnasium og HF er det, trods den ovennævnte beskrivelse, også i 2009 lykkedes at rekruttere lærere i alle faggrupper, også i mangelfagene. Målsætninger og forventninger for det kommende år (Videnressourcer) Rektor har som beskrevet i ledelsesberetningen for 2008 taget initiativ til et samarbejde med Aarhus Universitet, hvor naturvidenskabelige lærere i særligt tilrettelagte forløb kan opnå undervisningskompetence i yderligere et matematisk- naturvidenskabeligt fag. Initiativet er iværksat med 15 lærere i regionen fra sommeren 2009, og én lærer fra Holstebro Gymnasium deltager. I december 2009 er der nedsat en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter for Aarhus Universitet og 4 rektorer fra region Midtjylland, herunder Rektor for Holstebro Gymnasium og HF. Arbejdsgruppen har til formål at rekruttere kandidater til gymnasiale institutioner, hvor kandidaterne ikke oprindeligt i deres videregående uddannelse har haft jobbet som gymnasielærer for øje. På samme måde har rektor givet tilsagn om at medvirke i en national arbejdsgruppe under rektorforeningen, med samme formål. Det er vurderingen at gymnasieskolerne på denne måde kan få kvalificerede lærerkræfter der har baggrund f.eks. i en ingeniøruddannelse, nanoteknologi eller lignende. Lokalt fortsættes på skolen i samarbejde med GL et projekt hvor fokus vil være på støtte til IT funktionerne og desuden forhåbentligt opførelse af et fitness lokale til brug i idrætsundervisningen og til elevers og personales fritidsbrug. Begge initiativer iværksættes for at tiltrække og bevare videnressourcer på skolen. 12

15 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Holstebro Gymnasium og HF for 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen af 2007 (nr af 31/10/2007), herunder dele af årsregnskabsloven af 2006 s (nr. 647 af 15/06/2006) bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten for 2009 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Generelt om indregning og måling Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 13

16 Regnskabspraksis Generelt om indregning og måling (fortsat) Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i en note. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. 14

17 Regnskabspraksis Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Udvikling og markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Undervisningsudstyr Herunder dog it-udstyr Andet udstyr og inventar 3-5 år 3 år 5-10 år 15

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere