Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet Klinisk Genetik er beskrevet i målbeskrivelsen hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje, som kan downloades fra Når elektronisk udgave er etableret, vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande hos patienter og deres familie. Hovedkerneydelsen i klinisk genetik er den genetiske udredning og rådgivning. Denne omfatter familiemæssig udredning, diagnostik, risikovurdering og information om genetiske eller muligt genetisk betingede sygdomme til patienter og deres slægtninge. Genetisk udredning og rådgivning har til formål at give patienter og deres familier et kvalificeret handlegrundlag for beslutning om graviditet, gentestning samt opfølgnings og behandlingsprogrammer. Specialet stiller store krav til de kommunikative evner, og etiske problemstillinger har stor bevågenhed. Laboratorieanalyser udføres på højt specialiseret niveau. Det drejer sig bl.a. om molekylær og cytogenetiske undersøgelser for genetisk betingede sygdomme. Dette arbejde udføres i et tæt samarbejde med det øvrige laboratoriepersonale (bioanalytikere og molekylærbiologer), og det lægelige arbejde i denne forbindelse er bl.a. vurdering af indikation og tolkning af resultater i relation til den kliniske problemstilling. Genetisk betingede sygdomme findes inden for næsten alle specialer og klinisk genetik fungerer derfor i tæt samarbejde med stort set alle andre kliniske specialer og varetager foruden direkte patientkontakter også lægefaglig rådgivning vedrørende genetisk udredning, resultatfortolkning og profylakse m.v. til de andre specialer. Mange genetisk betingede sygdomme præsenterer sig allerede fra fødslen og i den tidlige barndom. Der er derfor tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger om udredning af børn med medfødte misdannelser og forsinket psykomotorisk udvikling. Med de gynækologisk obstetriske afdelinger varetages den prænatale diagnostik og udredning af infertilitet og habituel abort. Med onkologiske og kirurgiske afdelinger er der samarbejde om udredning af arvelig disposition til cancer, osv. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen autorisation/special ogvidereuddannelse/laege/maalbeskrivelser i speciallaegeuddannelsen/klinisk genetik. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. den konkrete ansættelses sted og varighed. Introduktionsuddannelse i klinisk genetik kan foregå på nedenstående seks klinisk genetiske afdelinger, alle med funktion på specialniveau. De uddannelsesgivende afdelinger er KG 1: Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet KG 2: Klinikken Kennedy Centret, Rigshospitalet KG 3: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital KG 4: Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle KG 5: Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital KG 6: Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ansættelsen Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 12 mdr. 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Beskrivelse af ansættelsesstedet Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby, varetager genetisk rådgivning for Region Midtjylland, cytogenetisk laboratoriediagnostik for Region Midt og Nordjylland, og molekylærgenetisk laboratoriediagnostik for udvalgte sygdomme for et meget stort optageområde. Afdelingen omfatter et ambulatorium til genetisk udredning og rådgivning samt et laboratorium til genetisk diagnostik. Afdelingen er beliggende i lejede bygninger sammen med Molekylær Medicinsk Afdeling (MoMA) og Molekylærmedicinsk Forskningsenhed og hører administrativt til Aarhus Universitetshospital. Afdelingen har etableret konsulentfunktion i klinisk genetik på sygehusene i Viborg og Herning. Fælles ambulatorium med gynækologisk afdeling Y, Aarhus Universitetshospital, det Kraniofaciale Team, Aarhus Universitetshospital samt neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital foregår i udvalgte tilfælde. Afdelingen modtager årligt ca (2012) henvisninger til genetisk udredning og rådgivning, dækkende et meget bredt spektrum af genetisk betingede sygdomme. Der er etableret tværdisciplinære konferencer med en række andre specialer. Afdelingens hovedinteresseområder er onkogenetik, neurogenetik, syndromologi og genodermatoser. Der er derfor god mulighed for at erhverve særlige kompetencer inden for disse områder. Der er god mulighed for at erhverve laboratoriemæssige kompetencer i afdelingen. Laboratoriet er opdelt i flere specialer: Molekylærgenetik, Cytogenetik, Molekylær cytogenetik (FISH), Array CGH 4

5 og Vævsdyrkningen. Der udføres årligt (2012) ca analyser, omfattende arraycgh analyser, kromosomundersøgelser og FISH analyser. Af disse er ca prænatale kromosomundersøgelser (på placentabiopsier og fostervandsprøver). Dansk Cytogenetisk Centralregister er knyttet til afdelingen. Molekylærgenetisk speciale udfører årligt ca DNA analyser for et bredt spektrum af genetisk betingede sygdomme. Endvidere oprenser afdelingen DNA mhp. forsendelse til andre inden og udenlandske laboratorier. Der er i afdelingen 6 overlæger, heraf er 5 speciallæger i klinisk genetik og en i klinisk biokemi. Af de 6 overlæger er en ledende overlæge, en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), en specialeansvarlig overlæge for onkogenetikken som også er professor, en forskningsansvarlig overlæge som ligeledes også er professor, og en laboratorieansvarlig overlæge. En speciallæge i klinisk genetik er afdelingslæge. En speciallæge i patologisk anatomi med særlige kompetencer inden for føtal patologi er tilknyttet afdelingen. Der 3 yngre læger i introduktionsstilling, og 5 yngre læger i hoveduddannelsesstilling (september 2013). Derudover er der i afdelingen 3 molekylærbiologer, 19 bioanalytikere, 3 genetiske assistenter, 1 ambulatoriesygeplejerske og 8 sekretærer. Forskningsmæssigt pågår der i afdelingen en række forsknings og udviklingsprojekter. Tre af afdelingens overlæger er kliniske lektorer i klinisk genetik. Der er 1 ph.d. studerende fast i afdelingen og yderligere 3 tilknyttet afdelingen. På nedennævnte link som refererer til Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital findes kort beskrivelse af ansættelsesstedet. k/klinisk+genetisk+afdeling Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) De lægelige opgaver på uddannelsesstedet som den uddannelsestagende læge skal varetage: Ambulatorium Vagtfunktion i forvagtslaget Tværdisciplinære konferencer Den uddannelsestagende I læge opfordres til at deltage aktivt i disse evt. med afvejning af specifikke interesseområder. En speciallæge i klinisk genetik deltager altid i konferencerne. Undervisning (I lægen forventes at deltage aktivt i afdelingens undervisning). Arbejdsopgaverne på klinisk genetisk afdeling varetages inden for dagarbejdstid. Undervisning Konferencer fremgår af listen som findes på I:\Læger\Konferenceoversigt Formaliseret undervisning fremgår af listen på I:\Undervisning\Yngre læger Kurser og kongresser. Retningslinje om kursusdeltagelse: dok.rm.dk/edok/e_ nsf/aabnkapitel/1e7eebe886ed5ffac1257a4f003ad244. Efter deltagelse forventes mundtlig afrapportering ved en af afdelingens konferencer. Forskning Arbejdet ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital rummer mange muligheder for at gennemføre mindre eller større forskningsprojekter, lige fra kasuistikker initieret af observationer i klinikken eller laboratoriet, til systematiske eksperimentelle, observationelle eller epidemio 5

6 logiske studier f.eks. som led i et PhD projekt (http://www.e pages.dk/aarhusuniversitet/314). Alle ansatte ved afdelingen forventes at bidrage til afdelingens forskning og alle yngre læger opfordres til at gennemføre et større eller mindre selvstændigt forskningsprojekt, der fører til publikation af en artikel eller poster under deres ansættelse på afdelingen. Vi har to professorer på afdelingen, som gerne hjælper i gang. De fleste af afdelingens akademikere vil kunne vejlede og supervisere afhængigt af projekts emne. 6

7 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen og fordeler sig på de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder, Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel. Der angives også forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetence. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og vurderingsstrategier, n/klinisk_genetik.aspx CHECKLISTE Målnummer og kompetencemål (svarende til ålbeskrivelsen) Konkretisering af mål Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: MEDICINSK EKSPERT Vidensmål: Redegøre for normal og abnorm celledeling, kromosomstruktur, morfologi og nomenklatur. Modtage undervisning. Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Yngre læger underviser/overhøres/ løser selv opgaver eller lign. Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (12 mdr.) 4 Redegøre for monogene og komplekse nedarvningsmønstre. Give undervisning. Modtage undervisning. Yngre læger underviser/overhøres/ løser selv opgaver eller lign. 4 Redegøre for anvendelse af genetiske laboratorieteknikker: cytogenetiske og molekylærgenetiske. Give undervisning. Modtage undervisning. Give undervisning. Yngre læger underviser/overhøres/ løser selv opgaver eller lign. 6 7

8 Genetisk udredning og risikovurdering: Optage slægtsanamnese med optegnelse af stamtavle. ved genetisk rådgivning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. 4 Skelne mellem autosomal dominant, autosomal recessiv og kønsbunden arvegang ud fra nedarvningsmønstre. Anvende principperne for analyse af nedarvningsmønstrene for arvelige kromosomabnormiteter. ved genetisk rådgivning. Modtage undervisning. Give undervisning. ved genetisk rådgivning. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. 4 6 Anvende principper for risikoberegning ud fra empiriske data. ved genetisk rådgivning. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. 4 Bedømmelse af undervisning. Ved søgning i litteraturdatabaser i Vurdering af specifikke opgaver. 4 8

9 og klinisk genetiske databaser indhente viden om genetiske sygdomme, faktorer og forhold. Genetiske sygdomme og syndromers klinik: Anvende indikationer for diagnostik ved monogen sygdom inkl. ved prænatal diagnostik. Anvende indikationerne for postnatal og prænatal cytogenetisk og molekylærgenetisk diagnostik. Tolke resultater af prænatal risikovurdering og yde prænatal vejledning svarende hertil. forbindelse med genetisk rådgivning og lign. Litteratursøgning. ved genetisk rådgivning og vagtarbejde. Undervisning og konferencer. ved genetisk rådgivning og vagtarbejde. Undervisning og konferencer. ved genetisk rådgivning og vagtarbejde. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. Bedømmelse af undervisning. Struktureret kollegial bedømmelse. 5 Struktureret kollegial bedømmelse. 5 Struktureret kollegial bedømmelse. 5 Genetisk rådgivning og opfølgning: Yde prænatal genetisk vejledning før prøvetagning og kunne informere om muligheden for genetisk Undervisning og konferencer. ved genetisk rådgivning. Struktureret kollegial bedømmelse. Vurdering af videooptagelser. 9 9

10 præimplantationsdiagnostik (PGD). Teknisk ekspert: Redegøre for principperne for celledyrkning og steril dyrkningsteknik. Redegøre for principperne for konventionel lysmikroskopi og for fluorescens mikroskopi. Redegøre for principperne for de vigtigste båndfarvningsmetoder (Q, G og R bånd). Foretage en klassisk kromosomanalyse af G eller Q bånd omfattende kromosomtælling, analyse og karyotypering. Angive principperne for oprensning af DNA, opmærkning af prober og Southern Blot analyse. Redegøre for princippet ved en PCR reaktion KOMMUNIKATOR Afdække og formulere med den rådsøgende det fælles grundlag for den genetiske udrednings og rådgivningsproces. Konferencer og undervisning. Mesterlære i laboratoriet. Overhøring. 2 i praktisk laboratoriearbejde. i praktisk laboratoriearbejde. i praktisk laboratoriearbejde. i praktisk laboratoriearbejde. Overhøring. 2 Overhøring. 2 Kompetencekort. 12 Overhøring eller struktureret observation i laboratoriet. Overhøring. 2 ved genetisk rådgivning. Konference. Struktureret kollegial bedømmelse. og/eller vurdering af videooptagelser

11 Interviewe den/de rådsøgende, så en præcis og tilstrækkelig familieanamnese bringes til veje. Mesterlære. ved genetisk rådgivning. Konference. Struktureret kollegial bedømmelse og/eller vurdering af videooptagelser. 4 Mundtligt og skriftligt håndtere regler om tavshedspligt og informeret samtykke i forløbet af en genetisk familieudredning. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået information og givet rådgivning både i journalform og til brug for information af kolleger og i resuméform til den/de rådsøgende. Formidle genetisk information til lægekolleger i andre specialer og til paramedicinsk personale SAMARBEJDER Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer og konferencer med samarbejdende afdelinger for herigennem at bidrage til at Mesterlære. ved genetisk rådgivning Konference. Mesterlære. Udfærdigelse af dokumenter og journal i genetisk rådgivningssagsforløb. Instruks. Mesterlære. Vagtarbejde. Interdisciplinære konferencer. Tværfaglige konferencer. Tildeling af specifikke kliniske opgaver. Mesterlære. Struktureret kollegial bedømmelse. 6 Audit. 6 Epikriser (audit). 9 Konferencefremlæggelser. Struktureret kollegial bedømmelse. 9 11

12 øge det faglige niveau til gavn for patienterne LEDER/ADMINISTRATOR Udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen. Tildeling af specifikke opgaver. Bedømmelse af instruksen SUNDHEDSFREMMER Anvende metoder til at lokalisere lokale, regionale eller nationale ressourcegrupper/patientforeninger og kunne omsætte kontakt til og fra disse. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Afdelingsundervisning og konferencer. Mesterlære. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer AKADEMIKER Opstille en klinisk problemstilling. Dagligt klinisk arbejde. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. 12 Erkende og påvise manglende viden omkring det kliniske spørgsmål. Tildeling af specifikke kliniske opgaver. Journalaudit. Konferencer. Udarbejde en plan for udfyldelse af videnshuller: litteratursøgning, databasesøgning, konsultationer med kolleger i et nationalt og internationalt netværk PROFESSIONEL Udvise den holdning, bl.a. præget af venlighed, forståelse og empa Bedømmelse af undervisning. Konference. Struktureret observation i klinikken

13 ti, som anses for afgørende for klinisk genetik. Angive det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks, som læger er bundet af. af praktisk klinisk genetisk arbejde og vejledning og supervision ved genetisk rådgivning. Undervisning. Journalaudit. Konferencer. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. 12 Konferencer. Anvende relevante administrative regler og love i sundhedssystemet med henblik på retningslinjer for egen arbejdspraksis. Praktisk klinisk arbejde. Bedømmelse af undervisning. Struktureret observation i klinikken. Journalaudit. Konferencer. 12 Bedømmelse af undervisning. 13

14 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Læringsmetoder Målbeskrivelsen for faget angiver flere læringsmetoder, der kan anvendes under uddannelsen. Der vil især blive lagt vægt på følgende læringsstrategier: ved klinisk genetisk udredning og rådgivning og laboratoriearbejde. Læringen vil især være baseret på mesterlære som en form for reflekterende læring, der bygger på indlæring og anvendelse af det indlærte. Mesterlæren foregår ved deltagelse i det praktiske fællesskab på afdelingen, og kvaliteten i læringsstrategien forudsætter indsats fra såvel mester som lærling. Afdelingsundervisning. Fagets teoretiske grundlag indlæres og beherskes ved organiseret undervisning i afdelingen, der kan omfatte såvel lægestaben som områdets øvrige medarbejdere. Tildeling af opgaver. Selvstændigt indsamle data, vurdere og syntetisere en problemstilling. Det kan f.eks. være i direkte relation til det klinisk genetiske arbejde eller gennemgang af videnskabelige tidsskrifter, bøger eller andre kilder, som f.eks. internettet, til belysning af et problem. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Er eksempelvis redegørelse til andre afdelinger vedrørende specifikke arvelige sygdommes baggrund, klinisk og genetisk. Instrukser for interne arbejdsprocesser. Deltagelse i projekt. Aktiv deltagelse i formulering af problemstilling, indsamling af data, sammensætte og vurdere data og skriftlig dokumentation / artikel. Deltagelse i undervisning af medicinstuderende. Vil foregå under supervision. Samtidigt med at uddannelsesplanen fastlægges, aftaler den uddannelsestagende læge med hovedvejleder, hvilke af disse metoder han/hun skal anvende til erhvervelse af enkelte kompetencer. Herudover vil uddannelsestagende læge og hovedvejleder naturligt have en løbende dialog, hvor læringsstrategien vurderes. Alle læringsstrategier, der er angivet i målbeskrivelsen anvendes i større eller mindre omfang. Kompetencevurderingsmetoder Blandt målbeskrivelsens angivelse af kompetencevurderingsmetoder vil følgende især blive anvendt: Struktureret, kollegial bedømmelse af den uddannelsestagende læge. Bedømmelse, hvor den uddannelsesgivende læge direkte observerer den uddannelsestagende læge i dennes udøvelse af praksis i ambulatorium i laboratorium når han/hun underviser Audit af skriftligt arbejde. Superviseret og struktureret gennemgang af journaler. Kan også omfatte 14

15 gennemgang af instrukser, analysesvar og lign. Struktureret hovedvejledersamtale. Denne kan anvendes til at afdække og vejlede vedrørende viden og holdninger samt evne til at strukturere og redegøre for handlingsforløb. Overhøring i udleverede opgaver. Der vil desuden ske en mere generel vurdering af den uddannelsestagende læge i det klinisk genetiske arbejde herunder en vurdering af progressionen i erhvervelsen af kompetencer gennem den løbende dialog med vejlederne. 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Disse er nationale og langt de fleste beliggende i hoveduddannelsen, de er beskrevet i målbeskrivelsen /Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_genetik.aspx og organiseres via specialeselskabet nord.dk/kurser For introduktionsuddannelsen findes lejlighedsvis nogle ikke obligatoriske kurser. Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Den uddannelsestagende læge skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Ud over nedenstående korte beskrivelse henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen nord.dk/kurser/generelle+kurser 15

16 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen /Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_genetik.aspx. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), som varetager organiseringen af den lægelige videreuddannelse i afdelingen og er med i det regionale uddannelsesudvalg (Region Nord). Der er ligeledes en tillidsmand (TR), som sikrer at overenskomst og lign. overholdes. UAO udpeger hovedvejledere individuelt til hver enkelt uddannelsessøgende blandt afdelingens øvrige læger. Hovedvejleder er som minimum et uddannelsesniveau længere fremme end den uddannelsestagende læge. Afdelingens hovedvejledere fungerer som primære kontaktpersoner og har alle deltaget i vejlederkursus. De kliniske vejledere er alle afdelingens ansatte. Der foregår læring på mange niveauer i det daglige og oplæring heri varetages derfor af alle, selvfølgelig afhængigt af relevante kompetencer. UAO refererer til afdelingsledelsen. Retningslinje for arbejdstilrettelæggelse findes på: dok.rm.dk/edok/e_ nsf/aabnkapitel/6b9c8c9e82ea3410c b Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder: Hhttp://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse/vejledni ng Rammer for uddannelsesvejledning Evaluering af uddannelsesprogram og plan gennemføres ud fra retningslinjerne beskrevet i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Alle uddannelsestagende yngre læger har tilknyttet en hovedvejleder med hvem regelmæssige samtale holdes. Derudover er der uddannelsesmøde for YL med UAO og UKYL 1 time, en gang om måneden. Uddannelsesplan Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplan udformes af den uddannelsestagende læge under, eller umiddelbart efter introduktionssamtalen. Der benyttes følgende skema: Aarhusfiler/HR%20 %20Laegelig%20videreuddannelse/pdf/vejlederhjornet/intro_1g.pdf Med kopi til: yngre læge, hovedvejleder og UAO. Justering af uddannelsesplan Uddannelsesplanen vil blive justeret løbende ved justeringssamtale/r, hertil benyttes: Aarhusfiler/HR%20 %20Laegelig%20videreuddannelse/pdf/vejlederhjornet/Justeringg.pdf Med kopi til: yngre læge, hovedvejleder og UAO. Afslutning af I stillingen Til den afsluttende samtale benyttes: Aarhus 16

17 filer/hr%20 %20Laegelig%20videreuddannelse/pdf/vejlederhjornet/slutsamtaleg.pdf samt attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, som findes på: aspx Med kopi til: yngre læge, hovedvejleder og UAO. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Der er udarbejdet kompetencevurderingsskemaer til laboratoriefunktioner, rådgivningssamtaler og undervisning: I:\Uddannelse og kompetenceudvikling\lægers uddannelse\yl\kompetencevurdering. Dokumentation på kompetencekortene og den kliniske supervision kan foretages af de daglige kliniske vejledere: læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, genetiske assistenter og sekretærer afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for den givne situation. Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jvf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af hovedvejleder i logbogen med dato og læselig underskrift ud for hver enkelt kompetence. Der skal afsluttes med stempel/afdelingens stempel og den uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende overlæges, læselig underskrift, jf. vejledning nr af 14. juli 2008 om Kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse. Stempel og læselig underskrift kan evt. sættes nederst på siden. Der skal gøres opmærksom på, at gentagelsestegn eller anden form for afkrydsning ikke godkendes. Se evt.: dlaege%20anerkendelse/speciallaegeansoegning/laege%202003%20bestemmelserne/dokumentation %202003%20bestemmelserne.aspx Der er uddannelsesfokuseret arbejdstilrettelæggelse, med bl.a. et længerevarende introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet skal sikre, at den uddannelsestagende læge får et indblik i afdelingens aktiviteter, samarbejde med andre afdelinger og forskningsaktivitet. Introduktionsprogrammet har dog først og fremmest fokus på, at der opnås fortrolighed med arbejdsgangen på klinisk genetisk afdeling samt at planerne for det specifikke uddannelsesforløb er præsenteret. Den kliniske supervision og vejledning foretages af relevant personale oftest med direkte feedback, ofte suppleret med struktureret feedback ved samtaler med hovedvejleder. Den uddannelsestagende læge skal sikre sig, at kompetencerne godkendes efterhånden som de bliver opnået. Hovedvejleder kvitterer for de opnåede kompetencer i Logbogen. Ved de formaliserede samtaler vil ajourførte opgørelser over gennemført genetisk rådgivning, kurser og læst litteratur samt deltagelse i faglig mødevirksomhed indgå i vurdering af forløbet. 17

18 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse (DRRLV) skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på Den enkelte uddannelsestagende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsestagende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afde 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 pdf 4 nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 5 18

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Beskrivelse af faget Uddannelsesprram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Klinisk genetik er et tværgående klinisk diagnostisk speciale, der omfatter diagnostik rådgivning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik OUH Uddannelsesprram for introduktionsstilling 2010 Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Lilian Bomme Ousager Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013

Læs mere

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Nedenfor er opført de kompetencer, der skal erhverves. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at få godkendt de opnåede kompetencer og for at indsamle

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling / Aalborg Universitetshospital målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling / Aalborg Universitetshospital målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling / Aalborg Universitetshospital 2015 målbeskrivelsen Godkendt den 17.11.2015 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 Prram Århus 2 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Region Midtjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Beskrivelse af specialet... 4

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002146 Afdelingsnavn Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn OUH Besøgsdato 18-09-2013 Temaer

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi Inspektorbesøg i EN STATUS 017 31. JULI 017 SIDE 1/9 Inspektorbesøg i Sundhedsstyrelsen, 017. Inspektorsekretariatet Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 300 København S www.sst.dk Versionsdato: 7. april

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001805 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk klinik Hospitalsnavn Herning Sygehus Besøgsdato 15-01-2015

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

Præsentation af de tre ansættelsessteder, herunder normering, patientunderlag og lægelige hovedopgaver fremgår af bilag

Præsentation af de tre ansættelsessteder, herunder normering, patientunderlag og lægelige hovedopgaver fremgår af bilag UDDANNELSESPROGRAM for Hoveduddannelsesstilling i specialet klinisk mikrobiologi ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Infektionsmedicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere