Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen af 1

2 Indhold Forord... 3 Principper... 3 Socialpædagogisk bistand... 4 Målgruppe... 4 Formål... 4 Indsats... 4 Visitationsprocedure... 4 Egenbetaling... 5 Borgerens forpligtelser... 5 Særlige forhold at være opmærksom på... 5 Hvem yder hjælpen?... 6 Samspil med andre ydelser... 6 Vurdering af støttebehov... 7 Vurdering... 7 Den individuelle vurdering... 7 Indsatsen i Hvidovre Kommune... 7 Indsatsformål og indsatsmål... 8 Niveauer for støtte... 9 Visitationskriterier Visitationskriterier Visitationskriterier for tilbud igennem Støttecentret og Socialpsykiatrien Visitationskriterier for tilbuddene: Holmelundsvej, Lille Friheden og Gammel Køge Landevej 10 Visitationskriterier for tilbuddet Hvidovregade Sociale handleplaner, pædagogiske indsatsplaner og skriftlig status Kvalitetsmål Den sociale handleplan - sagsbehandler Pædagogisk indsatsplan pædagogisk medarbejder Skriftlig status - pædagogisk medarbejder Løbende evaluering af støtten samarbejdet mellem borger, pædagogisk medarbejder og sagsbehandler Klageadgang Klage over afgørelsen Klage over sagsbehandlingen af 2

3 Forord Denne kvalitetsstandard beskriver Hvidovre Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk bistand efter Lov om Social Service (SEL) 85, til borgere i eget hjem, herunder borgere i bofællesskaber. Kvalitetsstandarden består af en overordnet plan, samt en beskrivelse af en basispakke for bofællesskaberne. Kvalitetsstandarden samt beskrivelsen af basispakken er behandlet og besluttet politisk, og er således et udtryk for Hvidovre Kommunes serviceniveau på området. Beskrivelsen af basispakken for bofællesskaberne findes i bilag 1. For at understrege vigtigheden af en sammenhængende indsats, tager kvalitetsstandarden udgangspunkt i den metode, som sagsbehandleren benytter til udredning af borgerens behov. Metoden er en voksenudredningsmetode, i dagligtale kaldet VUM, der er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Socialministeriet. Kvalitetsstandarden anvender så vidt muligt de samme begreber, som er anvendt i VUM. Principper Ved fastlæggelse af serviceniveauet for ydelser til voksne med nedsat funktionsevne vægtes følgende principper: Mindst indgribende foranstaltning, der tilgodeser borgerens behov. Borgerne støttes i at forblive i egen bolig frem for at flytte i botilbud. Alle borgere, der er bosiddende i egen bolig eller i botilbud, tilbydes enten uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse og/eller samværstilbud. Netværksdannelse sker med udgangspunkt i inklusionsbegrebet, eksempelvis; i lokalmiljøets tilbud, i tilbud efter SEL 103 og 104 og ved deltagelse i frivillige organisationers tilbud. Fokus på udvikling og tilpasning af indsats, således at borgernes egne ressourcer understøttes og/eller vedligeholdes. Hvor der skønnes behov for praktisk hjælp eller personlig pleje efter SEL 83, skal der foretages særskilt visitation ved rette leverandør. Hvor der skønnes behov for støtte igennem bofællesskabstilbud på Hvidovregade, Lille Friheden, Holmelundsvej eller Gammel Køge Landevej, tilbydes udover de fastlagte individuelle mål også en basispakke. 3 af 3

4 Socialpædagogisk bistand Målgruppe Formål Indsats Visitationsprocedure Den socialpædagogiske bistand retter sig mod borgere: med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte, sådan at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Formålet med den socialpædagogiske indsats er: at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. at bidrage til udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. i forhold til at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., sådan at borgeren bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. at yde en særlig hjælp til personer, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, og reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, støttes i at opnå og fastholde egen identitet og en mere aktiv livsudfoldelse. Tilrettelæggelsen af indsatsen sigter mod størst mulig uafhængighed af støtten. Den socialpædagogiske bistand ydes altid sammen med borgeren. Medarbejderen løser således ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Socialpædagogisk bistand kan bestå af: Støtte i hjemmet. Individuelle udadrettede træningsforløb. Telefonisk / elektronisk rådgivning. Rådgivningsarrangementer. Gruppeforløb. Socialpædagogisk bistand til opstart af selvhjælpsgrupper. Andre brobyggende initiativer. Borgere i Hvidovre Kommune med behov for socialpædagogisk bistand efter SEL 85, skal henvende sig til Ældre- og Handicapafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen. Her vil borgeren få kontakt til en sagsbehandler, som hjælper med at afklare behovet for støtte. Samarbejdspartnere som har kontakt med borgere med støttebehov henvender sig også her. Sagsbehandleren vil beskrive og vurdere borgerens funktionsevne, 4 af 4

5 og vil spørge ind til borgerens evne til at udføre forskellige aktiviteter af betydning for dagligdagen. Denne funktionsvurdering er en vigtig del af den udredning, som sagsbehandleren skal foretage for at kunne behandle ansøgningen om socialpædagogisk bistand. Sagsbehandleren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til tilbud og i hvilket omfang. Som udgangspunkt medvirker borgeren ved behandlingen af sin sag. Ved visitationen skal der være taget stilling til følgende: Formålet med støtten/hjælpen. Brugerens grad af selvhjulpenhed. Om støtten/hjælpen kan planlægges. Hvor støtten kan gives. Hvor ofte der er behov for støtte. Borgeren får en skriftlig afgørelse, som indeholder følgende oplysninger: Formålet med indsatsen. Den bevilgede indsats. Den forventede varighed. Eventuelle andre særlige forhold. Der træffes afgørelse om ansøgninger om socialpædagogisk bistand efter SEL 85 indenfor 6 uger. Indsatsen revurderes som udgangspunkt én gang årligt, samt ved væsentlige ændringer i borgerens behov. Ved første visitation skal der tages stilling til om hjælpen evt. skal revurderes tidligere. Ved revurderinger inddrages såvel den sociale handleplan som skriftlig status fra udfører. Nogle typer af socialpædagogisk bistand vil i udgangspunktet være bevilget til en kortere periode, eksempelvis støtte til træning af mobilitet. Egenbetaling Borgerens forpligtelser Der er ingen egenbetaling for socialpædagogisk bistand. Borgeren betaler dog for egen deltagelse i aktiviteter. Borgeren skal være motiveret for at modtage socialpædagogisk bistand. Særlige forhold at være opmærksom på Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder. Loven foreskriver, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren skal efterkomme krav/ønsker fra personalet til hjemmets indretning og anvendelse af hjælpemidler, når dette er velbegrundet i regler om arbejdsmiljø for medarbejdere i Hvidovre Kommune. Mænd og kvinder ansættes på lige vilkår uanset religion og etnisk baggrund. 5 af 5

6 Hvem yder hjælpen? Samspil med andre ydelser På socialpsykiatriområdet ydes hjælpen af pædagogiske medarbejdere 1 fra Socialpsykiatrien i Hvidovre Kommune. Hjælpen ydes til borgere, som falder indenfor målgruppen og har psykiatriske lidelser. På handicapområdet tilbydes hjælpen af pædagogiske medarbejdere fra bofællesskaberne samt Støttecentret. Hjælpen ydes til borgere med medfødte funktionsnedsættelser og til borgere hvor sygdom eller ulykke har givet funktionsnedsættelser. Til borgere med særlige sociale problemer er der endvidere mulighed for at visitere til andre eksterne leverandører. Den socialpædagogiske bistand kan som ydelse stå alene eller gives som supplement til andre ydelser. Der sondres således imellem socialpædagogisk bistand og andre ydelser. Det er sagsbehandlerens vurdering, hvorvidt borgerens behov bedst imødekommes alene igennem socialpædagogisk bistand eller i kombination med andre ydelser. Et afslag på SEL 85 kan således også gives på baggrund af, at andre tilbud skønnes mere relevante. Eksempler på andre tilgrænsende tilbud i Serviceloven: SEL 83 (praktisk hjælp og personlig pleje). Borgeren vurderes ikke selv at kunne udføre praktiske opgaver i hjemmet og/eller har brug for personlig pleje. SEL 103 (beskyttet beskæftigelse). Borgeren klarer sig selv i hverdagen, men har grundet funktionsnedsættelse ikke en hverdag med beskæftigelsesindhold. SEL 104 (aktivitets- og samværstilbud). Borgeren klarer sig selv i hverdagen, men er grundet funktionsnedsættelse socialt isoleret. SEL 97 (ledsagerordningen). Borgeren klarer sig selv i hverdagen, men kan grundet funktionsnedsættelse, ikke komme rundt i nærmiljøet på egen hånd. Desuden bør det inddrages i vurderingen, hvorvidt sagsbehandlers råd og vejledning skønnes tilstrækkelig. Jf. forvaltningslovens 7 stk. 1. Som en del af den kommunale forpligtigelse, har sagsbehandler og den pædagogiske medarbejder en opmærksomhed på den aktive omsorgspligt jf. SEL 82 og kan f.eks. henvise til andre relevante leverandørers visitation. 1 pædagogisk medarbejder henviser til udfører-delens fagpersonale og ikke til en specifik uddannelse. 6 af 6

7 Vurdering af støttebehov Vurdering Den individuelle vurdering Indsatsen i Hvidovre Kommune Sagsbehandleren vurderer støttebehovet og anvender til dette voksenudredningsmetoden (VUM). I udredningen vurderes borgerens funktionsniveau ift. konkrete temaer på en skala fra 0 til 4: 0 = intet problem (intet, fraværende, ubetydeligt) 1 = let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = svært problem (omfattende, meget) 4 = fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Vurderingen er tematiseret i følgende syv områder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Samfundsliv På grundlag af den tematiserede udredning, vurderer sagsbehandleren borgerens samlede funktionsniveau. Den samlede vurdering angives ud fra en standardkategorisering med fem niveauer: A = Intet problem B = Let problem C = Moderat problem D = Stort problem E = Fuldstændigt problem Det skal understreges, at den samlede funktionsvurdering ikke er et gennemsnit af funktionsniveauet for hvert af de relevante temaer. I stedet er det den samlede faglige vurdering med udgangspunkt i borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Det betyder, at temaerne fra udredningen vil have varierende betydning for vurderingen af det samlede funktionsniveau. Indsatsen i Hvidovre Kommune tager udgangspunkt i de ovennævnte niveauer. Når funktionsniveauet skal udmøntes som konkret tilbud om socialpædagogisk bistand efter SEL 85, omsættes de fem niveauer i tre niveauer for støtte: Let Moderat Omfattende Det afhænger altid af en konkret individuel vurdering, hvad man kan få hjælp til. Sagsbehandleren er forpligtet til at indhente relevante oplysninger, som kan danne grundlag for vurderingen. Det fremgår 7 af 7

8 af gradueringen, hvilke borgere der på baggrund af deres støttebehov, kan modtage støtte på hvert af de tre niveauer. Bevilling af indsatsen kan i udgangspunktet gives i op til 3, 6, 9 eller 12 måneder. Indsatsen afsluttes, hvis støttebehovet er løst inden perioden udløber. Indsatsformål og indsatsmål Sagsbehandleren skal i forbindelse med den samlede vurdering opsætte indsatsformål og indsatsmål. Indsatsformålet skal fungere som et samlet pejlemærke for hele indsatsen, f.eks.: Formålet med indsatsen er at borgeren kan varetage de praktiske opgaver i hjemmet med henblik på at han kan flytte i egen bolig (Metodehåndbog for VUM). Dernæst skal sagsbehandleren formulere de enkelte indsatsmål. Disse skal være retningsanvisende for leveringen af indsatsen, samt kunne danne grundlag for en systematisk opfølgning. Målet kan ikke formuleres som handlinger, men netop som mål, som noget borgeren skal have støtte til at udvikle eller vedligeholde. Målene bør være specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte = SMART Eksempel på indsatsmål fra metodehåndbog om VUM: 1. at du selv kan varetage rengøring og vask, 2. at du lærer at planlægge indkøb og lave mad, 3. at du selv kan varetage din økonomi. 8 af 8

9 Niveauer for støtte Let behov Lette begrænsninger: Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven. Moderat behov Moderate begrænsninger: Kan med moderat støtte selv klare opgaven. Omfattende behov Svære begrænsninger: Kan med omfattende støtte selv klare opgaven. Nøgleord: Klarer stort set at overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på enkelte områder (af de der vurderes på). Nøgleord: Kan i mindre omfang overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på flere områder. Nøgleord: Har vanskeligt ved at overkomme, overskue, tage initiativ til. Har nedsat funktionsniveau på de fleste områder. Er i stand til at opretholde en vis struktur, som understøtter hverdagslivet. Kan indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Vejledning og motivation (gør tingene selv, men skal løbende vejledes eller evt. vejledes i den konkrete situation). Har fx behov for aftalt socialpædagogisk bistand et par gange inden for 14 dage. Er ikke ved egen hjælp i stand til at opretholde en struktur, som understøtter hverdagslivet. Kan, evt. efter motivationsfase eller træningsforløb, indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Verbal og/eller fysisk støtte Har fx behov for socialpædagogisk bistand et par gange om ugen. Hverdagslivet præges af manglende stabilitet og evne til egenomsorg. Måske manglende evne til at indgå i relation. Måske isoleret eller har et konfliktfyldt forhold til omverdenen. Kan have svært ved at indgå aktivt i et planlagt samarbejde og tage ansvar ar eller medansvar. Nøgleord ved ydelsen: Verbal og/eller fysisk støtte og hjælp, fx i form af guidning. Har fx behov for aftalt socialpædagogisk bistand mere end et par gange om ugen. 9 af 9

10 Visitationskriterier Visitationskriterier Visitationskriterier for tilbud igennem Støttecentret og Socialpsykiatrien Visitationskriterier for tilbuddene: Holmelundsvej, Lille Friheden og Gammel Køge Landevej 2 Visitationskriterier er vejledende, og kan som udgangspunkt ikke alene udgøre et grundlag for selve afgørelsen. Myndighedens afgørelse sker med baggrund i SEL 85. Vurderingen af i hvilket tilbud borgerens behov bedst kan imødekommes, foregår i et samarbejde mellem myndighedsniveau og udfører. Borgerens behov vurderes at være så omfattende, at behovet ikke kan tilgodeses af andre foranstaltninger, herunder råd og vejledning fra sagsbehandler eller igennem henvisning til andre mindre indgribende foranstaltninger. Borgeren er indforstået med at hjælpen ydes efter principper om hjælp til selvhjælp. Borgeren vurderes at kunne klare sig uden Støttecentrets eller Socialpsykiatriens vejledning imellem besøgene/kontakten. Borgerens behov vurderes overvejende at være lette og moderate, dog kan specifikke behov være massive. Den socialpædagogiske bistand kan suppleres igennem visitation til praktisk eller personlig hjælp efter SEL 83 og/eller igennem ledsagelse igennem SEL 97. Hvor borgerens behov for støtte alene eller i overvejende grad vurderes som let behov, vil der ikke nødvendigvis tilbydes fastlagte besøg af en pædagogisk medarbejder, men henvises til andre former for socialpædagogiske bistand. De udførende områder kan vurdere, hvilke tilbud der kan tilbydes. Det forudsættes at behovet ikke kan dækkes af andre leverandører, eller igennem råd og vejledning fra sagsbehandler. Borgerens behov vurderes så omfattende, at de ikke kan tilgodeses igennem støtte fra Støttecentret. Borgeren vurderes dog at kunne klare sig uden støtte, vejledning og hjælp i de sene aften- og nattetimer (evt. med nødkald). Borgeren vurderes at kunne samarbejde om at udvikle og vedligeholde færdigheder indenfor de fastsatte mål. Borgeren er indforstået med at støtten overvejende ydes efter hjælp til selvhjælpsprincippet. Borgerens behov vurderes i overvejende grad at være enten moderate eller omfattende. Den socialpædagogiske bistand kan suppleres igennem visitation til praktisk eller personlig hjælp efter SEL 83 og/eller igennem ledsagelse igennem SEL 97. Der tilbydes, udover den individuelle udmålte støtte, en basispakke (se bilag 1). 2 Bofællesskabet på Gammel Køge Landevej er opført som længerevarende tilbud jf. SEL af 10

11 Visitationskriterier for tilbuddet Hvidovregade Borgernes behov vurderes så omfattende og indgribende, at de ikke alene kan dækkes igennem støtte, råd og vejledning. Borgeren har omfattende behov for støtte, vejledning og hjælp i døgnets 24 timer. Borgeren har ofte omfattende behov for omsorg, hjælp og pleje. Borgerens behov vurderes i overvejende grad at være massive (jf. afs. Niveauer for støtte s. 9). Tilbuddet i Hvidovregade har en del personlig pleje og praktiskhjælp inkluderet i tilbuddet om socialpædagogisk bistand. Derudover kan der visiteres til sundhedsfaglige ydelser, til praktisk hjælp og personlig pleje jf. SEL 83, til ledsagelse efter servicelovens 97 m.m. Der tilbydes, udover den individuelle udmålte støtte, en basispakke (se bilag 1). Sociale handleplaner, pædagogiske indsatsplaner og skriftlig status Hvidovre Kommune arbejder med sociale handleplaner, pædagogiske indsatsplaner og skriftlig status som metode til at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. Kvalitetsmål Den sociale handleplan - sagsbehandler Det er god kvalitet, når: der bevilges ydelser på et ensartet og objektivt grundlag, sagsbehandlingen forløber let og smidigt, sagsbehandlingen har fokus på en anerkendende facon, der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter, formålet med indsatsen er tydeligt beskrevet i handleplanen, det aktuelle konkrete arbejde fremgår af de pædagogiske indsatsplaner, og den praktiske indsats fører hen imod det overordnede formål med indsatsen, den skriftlige status klart beskriver, på hvilken måde den forløbne indsats har resulteret i en bevægelse hen imod ydelsens overordnede formål. Sagsbehandleren tilbyder borgeren en social handleplan ifølge SEL 141 i forbindelse med bevilling til et tilbud. Tilbuddet kan for eksempel være socialpædagogisk bistand i eget hjem eller i et bofællesskab. Den sociale handleplan udarbejdes som udgangspunkt i dialog med borgeren, og på baggrund af en udredning af borgerens funktionsevne og behov. Som en del af den sociale handleplan skal der angives indsatsformål og indsatsmål. Den sociale handleplan evalueres som udgangspunkt én gang årligt, som oftest i forbindelse med et handleplansmøde, hvor form og deltagerkreds aftales mellem borger, pædagogisk personale og 11 af 11

12 sagsbehandler. Pædagogisk indsatsplan pædagogisk medarbejder Skriftlig status - pædagogisk medarbejder Løbende evaluering af støtten samarbejdet mellem borger, pædagogisk medarbejder og sagsbehandler Den pædagogiske medarbejder udarbejder en pædagogisk indsatsplan på baggrund af sagsbehandlerens beskrevne indsatsformål og indsatsmål. I den pædagogiske indsatsplan aftaler den enkelte borger og medarbejder mere konkret, hvordan støtten skal tilrettelægges og udføres ud fra den bevilling borgeren har modtaget. En pædagogisk indsatsplan er derfor mere detaljeret end den sociale handleplan, der som udgangspunkt udarbejdes i dialog med borgeren. Det er som oftest ikke muligt for borgeren at arbejde med mange indsatsmål på én gang, hvorfor medarbejderen sammen med borgeren prioriterer i disse. Planen beskriver derfor også, hvordan de enkelte indsatsmål er prioriteret i det konkrete arbejde. Den pædagogiske medarbejder udarbejder mindst én gang årligt en skriftlig status, med størst mulig borgerinddragelse. Denne status er en opfølgning på den pædagogiske indsatsplan. Den udgør også oplysningsbidrag til sagsbehandlerens sociale handleplan. En skriftlig status kan udarbejdes oftere, for eksempel hvis borgerens behov ændrer sig eller bevillingsperioden løber kortere end et år. Mennesker og situationer ændrer sig. Derfor forpligter den pædagogiske medarbejder sig til, i samarbejde med borgeren, løbende at drøfte relevansen af de mål, der er fastlagt. Sker der forandringer, der har større betydning for indsatsen, skal sagsbehandleren foretage en revidering af den sociale handleplan, indsatsformål og indsatsmål. Det er sagsbehandleren, der afgør om en revurdering er aktuel, ligesom sagsbehandleren har det endelige ansvar for opfølgning af den bevilgede støtte. 12 af 12

13 Klageadgang Klage over afgørelsen Klage over sagsbehandlingen Der kan klages over afgørelsen om visitation til socialpædagogisk bistand efter SEL 85. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Børne- Velfærdsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen, Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Hvidovre Kommune vil så vurdere afgørelsen på ny, og hvis borgeren herefter ikke får fuldt medhold i sin klage, vil klagen blive videresendt til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Eventuelle klager over sagsbehandlingen kan indsendes til: Børne- Velfærdsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen, Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Der er ingen klagefrist. 13 af 13

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Center for Social og Sundhed Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget 5. september Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger tilbud om beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse beskriver

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven:

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Indledning: I dette ydelseskatalog beskrives de ydelser, Ishøj Kommune tilbyder inden for rammerne af Servicelovens (SEL) 85. Ydelseskataloget

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning for Døvblinde Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for ledsagerordning og kontaktperson

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI 8. HANDICAP- OG PSYKIATRI Politikområdet Handicap og Psykiatri omfatter tilbud som fx støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat

Læs mere

Rådgivning. Formål. Målgruppe. Tilbuddet omfatter ikke Borgere med et aktivt massivt stof- eller hashmisbrug. Tilbuddets omfang

Rådgivning. Formål. Målgruppe. Tilbuddet omfatter ikke Borgere med et aktivt massivt stof- eller hashmisbrug. Tilbuddets omfang Rådgivning Formål Målgruppe At tilbyde borger den fornødne støtte til at fastholde egen omsorgsevne via rådgivning. PPV yder rådgivning inden for følgende temaer/standarder (alle VUM-temaerne under 85):

Læs mere

Visitation til hjemmehjælp

Visitation til hjemmehjælp Visitation til hjemmehjælp Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan du får hjælp samt hvilke rettigheder, pligter

Læs mere

Lov om social service 97, Ledsagerordning

Lov om social service 97, Ledsagerordning Lov om social service 97, Ledsagerordning Servicelovens 97: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog

Læs mere

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Lov om social service 98, kontaktperson til døvblinde Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Formålet

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 18 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2016 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Hvidovregade tilsyn 16.november 2015 Afgørelse: Godkendt Samlet vurdering

Hvidovregade tilsyn 16.november 2015 Afgørelse: Godkendt Samlet vurdering Oversigt over vurdering og opmærksomhedspunkter fra tilsyn 2015 på bofællesskabsområdet i Hvidovre (Punkterne er de samme som fremgår i Samlet vurdering samt opmærksomhedspunkter i Socialtilsynets rapporter).

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26. januar 2015 Socialpsykiatrisk Center, Herning Leder Susanne Østergård Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014 Tilsynets berigtigelse:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende for borgere,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning Voksenservice 1 2 1. Overordnede rammer 1.1 Formål med lovgivningen 1.2 Hvem kan modtage ydelsen Vedligeholdende træning At afhjælpe væsentlige følger af fysiske

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00.

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00. Notat Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015 Sags-id: 28.00.00-P05-1-15 Side 1 Indhold Sammenhæng... 3 Udlægning af støttemidler

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING FREDERIKSHAVN KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET KVALITETSSTANDARD I denne kvalitetsstandard beskrives det politisk fastsatte serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for træningsområdet. august 2011

Kvalitetsstandard for træningsområdet. august 2011 for træningsområdet august 2011 0 For træningsområdet i Herlev Kommune Kvalitetsstandarderne indeholder en generel serviceinformation, om den træning man som borger kan forvente, hvis man får behov for

Læs mere

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Lovgrundlag/ Formål Aktivitets- og samværstilbud tilbydes i 104 efter Lov om social service. Formålet er at tilbyde borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed

Læs mere

Lov om social service 108, længerevarende botilbud

Lov om social service 108, længerevarende botilbud Lov om social service 108, længerevarende botilbud Serviceloven 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 19 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Mål og serviceniveau Haderslev Kommunes tilbud om aflastning, bostøtte, dagtilbud og botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne som

Mål og serviceniveau Haderslev Kommunes tilbud om aflastning, bostøtte, dagtilbud og botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne som Mål og serviceniveau Haderslev Kommunes tilbud om aflastning, bostøtte, dagtilbud og botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse, særlige sociale problemer eller fysisk/psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER Halsnæs Kommune - Velfærdsservice Voksen og Handicap

KVALITETSSTANDARDER Halsnæs Kommune - Velfærdsservice Voksen og Handicap KVALITETSSTANDARDER Halsnæs Kommune - Velfærdsservice Voksen og Handicap Kvalitetsstandarder Halsnæs Kommune Velfærdsservice, Voksen og Handicap 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede principper

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. HVAD KAN INDGÅ

Læs mere

Hvilke ydelser leverer Autismecenter Nord-Bo?

Hvilke ydelser leverer Autismecenter Nord-Bo? Hvilke ydelser leverer Autismecenter Nord-Bo? Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo ligger i Nordjylland og har afdelinger placeret i Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune. Autismecenter Nord-Bo

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGCENTER

KVALITETSSTANDARD FOR DAGCENTER KVALITETSSTANDARD FOR DAGCENTER BRØNDBY KOMMUNE 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Dagcenterpladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2015

Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundhedsudvalgsmødet 13.04 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Område Sundhed

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning 2013 Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rehabiliteringsforløb. Serviceloven 83a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Rehabiliteringsforløb. Serviceloven 83a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Lovgrundlag Formål 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Målgruppen for forsøget er socialt udsatte borgere med ophold på forsorgshjem.

Målgruppen for forsøget er socialt udsatte borgere med ophold på forsorgshjem. Frikommune forsøg Rehabilitering af borgere på forsorgshjem Ansøgning til frikommuneforsøg Odense Kommune og andre kommuner i Region Syddanmark ønsker sammen at ansøge om tilladelse til at afprøve et frikommuneforsøg

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted Aalborg kommune Handicapområdet for autisme og sindslidelse Bostøtte Støttecenter Tinghusgade Tinghusgade 5 9400 Nørresundby tlf. 99 31 31 25 mailto:ghd-aeh@aalborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidig ophold i botilbud på handicapog psykiatriområdet Servicelovens 107 stk. 2 nr. 1.

Kvalitetsstandard for midlertidig ophold i botilbud på handicapog psykiatriområdet Servicelovens 107 stk. 2 nr. 1. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidig ophold i botilbud på handicapog psykiatriområdet Servicelovens 107 stk. 2 nr. 1. Første udgave er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget den 6. maj

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Overgangen til voksen

Overgangen til voksen Overgangen til voksen Down foreningen 14. april 2016 Socialrådgiver & handicapkonsulent Vibeke Larsen Hvem har ansvaret Forældre har ansvar for deres børn under 18 år Kommunen har ansvar for at yde støtte,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION FOR BAGERIET - DET BLÅ HUS

SERVICEDEKLARATION FOR BAGERIET - DET BLÅ HUS SERVICEDEKLARATION FOR BAGERIET - DET BLÅ HUS Fasanvej 10 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Gitte D. Velling E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk Mobil: 5084 6569 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere