Caseformulering i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caseformulering i praksis"

Transkript

1 ARTIKEL 2 AF ANEGEN TRILLINGSGAARD, ANNA WEJDEMANN, ELLEN STENDERUP OG BIRGIT ALSINGER Caseformulering i praksis I den anden af to artikler formidles forfatternes erfaringer med caseformulering og denne metodes potentielle rolle i udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser At udarbejde en caseformulering kan sammenlignes med en filtreringsproces, hvor man på baggrund af forskellige informationer søger at identificere de mest afgørende for forståelsen af de aktuelle vanskeligheder. En sådan filtrering af data kan kun lade sig gøre, hvis man arbejder ud fra en teoretisk model. For os har det været vigtigt at arbejde på basis af en model baseret på forskningsunderstøttet viden om børn og unges psykiske forstyrrelser. I caseformuleringsskemaet (figur 6 i foregående artikel) informerer klinikeren om forskningsbaseret viden om prædisponerende, udløsende, vedligeholdende og beskyttende faktorer i forhold til psykopatologi generelt hos børn og unge. Bogen indeholder tilsvarende skemaer for andre psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Den righoldige tekst giver uddybende information i forhold til hvert af disse grundskemaer. Denne bog har været uundværlig i vores udviklingsprojekt, som Alan Carr har været konsulent på. Udarbejdelsen af caseformulering At arbejde med caseformulering kan være en meget hjælpsom proces for såvel psykologen som familien. Man tager udgangspunkt i familiens, den unges og eventuelt skolens beskrivelse af vanskelighederne med spørgsmål om, hvad (der er problemet eller problemerne), og hvilke (der skal fokuseres på). Derefter spørges til prædisponerende faktorer/sårbarhedsfakto- rer. Desuden spørges til forhold, som under opvæksten har fremmet udviklingen af de aktuelle vanskeligheder eller direkte udløst vanskelighederne og ført til, at familien netop nu søger hjælp. Der spørges til aktuelle forhold i hjem, skole eller behandlingssystem, som enten bidrager til at vedligeholde vanskelighederne eller forhindre dem i at blive værre. Vi mener, at kortlægningen af vedligeholdende og beskyttende faktorer er særlig vigtigt i forhold til at udarbejde en behandlingsplan. Modellen/skemaet for den psykiske forstyrrelse, man arbejder med, kan illustrere disse forskellige typer af informationer og kan vejlede informationsindsamlingen i den forstand, at man kan lade sig informere af skemaets henvisninger til faktorer, hvis indvirkning på problemstillingen, der er forskningsmæssig dokumentation for. Derved sikres, at psykologen i sin undersøgelse er bevidst om og tjekker disse forholds indvirkning. Det understøtter, at psykologen arbejder på basis af sit fags viden og ikke på basis af tilfældigheder, vanetænkning eller personlige idiosynkrasier. Der er mange måder at indhente informationer på. Først og fremmest samtale med barn og forældre og andre nøglepersoner, men også spørgeskemaer, psykologiske test, somatisk/ neurologisk undersøgelse samt oplysninger fra hospital og skole bidrager til kortlægningen, dvs. alle de typer af oplysninger, der sædvanligvis indgår i en klinisk udredning af børn og unge. Arbejdsprocessen med at udfærdige caseformuleringen viser sig ofte overraskende kompliceret. Man kan overvinde uoverskueligheden ved at blive meget systematisk i gennemgangen. Vi lavede en A3-kopi af modellen/ skemaet for den kliniske problemstilling, vi arbejdede med, og noterede inden for hver rubrik/hvert punkt direkte i skemaet. Når man har noteret de vigtigst forhold vedrørende prædisponerende, udløsende/fremmende samt vedligeholdende og beskyttende faktorer, kan man nedfælde disse i en kort sammenfatning eller kæde dem sammen i en miniteori om barnets psykiske forstyrrelser. Hvis man udarbejder caseformuleringen sammen med forældre eller barn, er det en stor fordel at have skemastrukturen enten på en tavle eller fotokopien på bordet mellem sig og familien og notere direkte. Det kan anbefales, at man udarbejder sine første caseformuleringer på basis af journalnotater, til man føler sig mere sikker i arbejdsmåden I det følgende gives tre eksempler fra vores metodeudviklingsprojekt på forskellig anvendelse af caseformulering i klinisk praksis. A) Udredning af sag med komorbiditet Tilegnelsen af caseformuleringsmetoden viste sig hurtigt at blive et skoleeksempel i learning by doing. Vi måtte videreudvikle og tilpasse metoden til vores arbejdsvilkår og patientgrupper. 28 PSYKOLOG NYT Nr

2 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN Her præsenteres en sag kendetegnet ved høj kompleksitet. Georg, en ung mand på 15 år, opfyldte kriterierne for Aspergers Syndrom. Han var skolevægrende, havde ekstremt forskudt døgnrytme og depressive symptomer med årstidssvingninger. Han var tidligere udredt i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man havde overvejet Aspergers Syndrom, men konkluderede, at han led af depression, og at familien havde en uhensigtsmæssig dynamik og kommunikationsstil, som bidrog til problematikken. Forståelsen af Georgs vanskeligheder som bestemt af familiemæssige problemer var stadig aktiv i dele af det professionelle netværk, da han blev genhenvist. Det blev besluttet at udarbejde en caseformulering, efter at Georg var færdigudredt, men inden udredningsresultaterne var endeligt samlet og formidlet for at skærpe behandlingsfokus, samt komme ud over den diagnostiske tænkning i en mere dynamisk retning. Den diagnostiske afklaring var nødvendig for behandlingsplanen, men ikke tilstrækkelig til at identificere de individuelle udviklingsmæssige og psykopatologiske mønstre hos netop Georg, ej heller var den tilstrækkelig til at danne en dynamisk mini-teori om Georgs vanskeligheder, som kunne udstikke temaer til behandlingsplanen. Caseformuleringen blev dannet på grundlag af gamle og nye journaloplysninger; dvs. oplysninger fra dagpleje, skole og socialforvaltning, samtaler med Georg og hans forældre, samt psykologisk undersøgelse. Aktuelle problemer: Skolevægring, isolation fra jævnaldrende og i hjemmet, forskudt døgnrytme, depressive træk og forpinthed. Mange tiltag forsøgt uden ønsket effekt. Fremskyndende faktorer (har skubbet til den depressive udvikling): Der sker en ændring omkring klasse, hvor Georg finder fagene mere kedelige. Tab af to venskaber med et par års mellemrum. Georg havde været længe om at varme op i begge venskaber, men de blev begge meget betydningsfulde for ham, og han forstod ikke årsagen til deres afslutning. Prædisponerende faktorer: Individuelle: Familiær disposition til depression og reserverthed. Passivt temperament (reserveret og selektiv i kontakten). Ujævn kognitiv profil med nedsat overblik og evne til at danne mening og sammenhæng.. Svært ved at danne og fastholde relationer. Kontekstuelle: Ideologisk betinget anti-autoritær forældrestil. Mor periodevis deprimeret Nr PSYKOLOG NYT 29

3 (medicinsk behandling). Far socialt reserveret. De store søskende var alle sene til at komme i gang med deres sociale liv, hvilket har gjort, at alle har tænkt, at Georg bare ligner de andre. Vedligeholdende faktorer: Individuelle: Forskudt døgnrytme, passivitet, manglende selvrefleksion, ujævn kognitiv profil, ingen tiltro til egen mulighed for at påvirke sit liv, negativ leveregel: Hvis jeg venter længe nok, kommer der en ændring, mangelfulde og umodne problemløsningsstrategier (undgåelse, flugt, vægring), lav muskeltonus, mangler fysisk styrke. Kontekstuelle: Behandlersystemets fokus på familiemæssige forhold som årsag til problemerne, manglende relevant forældrevejledning, udelukkende forstået Georg som velbegavet kognitive deficits ikke erkendt, forældrene har set ham som mere moden end jævnaldrende, netværket har tænkt, at han bare lignede sine ældre søskende og var længe om at komme i gang med det sociale, forældre og system magtesløse og opgivende. Beskyttende faktorer: Individuelle: Somatisk rask, gode intellektuelle ressourcer i forhold til logisk rationelle opgaver, venlig, høflig og omgængeligt gemyt, vil gerne diskutere emner som fx politik, science fiction og rollespil, har finurlig humor, som han gerne vil dele med andre, interesseret i at spille rollespil. Kontekstuelle: God omsorg og kontakt i opvæksten, god relation til ældre brødre der gerne vil ham, accepterende positiv tilgang til Georg fra forældrene, forældrene indvilliger i udredning og ønsker øget forståelse af Georg. Det krævede tilvænningstid at lære at tænke i de vertikale (udviklingsmæssige) og horisontale (kontekstuelle) akser i grundskemaet, dertil nogle drøftelser i gruppen af det forhold, at den samme faktor kan optræde i flere af rubrikkerne. Men udbyttet var klart: De dynamiske aspekter af psykopatologien blev tydeligere og det blev klart hvordan prædisponerende og konktekstuelle faktorer havde interageret og forstærket Georgs Asperger-karakteristika og sekundært hans depressive træk. Miniteori: Georg har en medfødt udviklingsforstyrrelse (Aspergers Syndrom) og depressive tendenser, som interagerer med et flerstrenget vedligeholdende system af intra-psykiske og miljømæssige faktorer. Aspergers Syndrom indebærer pr. definition kognitive deficits, der hindrede Georg i at udvikle fleksible og anvendelige problemløsningsstrategier. Det var formentlig også på grund af disse, han oplevede fagene blev mere kedelige i skolen, hvor der blev stillet større krav til egenstyring og abstraktion. Ligeledes på grund af grundlidelsen forstod han aldrig rigtigt årsagen til de to brudte venskaber. Forældrenes antiautoritære opdragelsesstil var uheldig set i lyset af Georgs behov for struktur og ydre styring. En vis forståelig resignation havde indfundet sig hos både Georg, forældrene og systemet. Forældrene, men særligt Georg, havde ringe tiltro til, at de kunne gøre noget og en det-kommer-nok -tænkning, som viste sig at være en uhensigtsmæssig strategi med undgåelse, venten, isolation og passivitet som følge. Dette tilsammen med omgivelsernes manglende forståelse af hans grundproblematik var hindrende for, at Georg og hans omgivelser kunne arbejde med depressionen, skolegangen, kontakten til jævnaldrende, den omvendte døgnrytme, faglig indlæring og fritidsaktiviteter. Behandlingens alliancepartnere er Georgs gode begavelse i forhold til logisk rationelle arbejdsopgaver, et venligt og omgængeligt gemyt, ønske om social kontakt, en anerkendende og rumlig familie og en familie, der ønskede at hjælpe og engagere sig i Georg Arbejdsprocessen med caseformulering er hypotesegenererende, som gør det muligt at lave en kvalificeret behandlingsplan, der retter sig mod de vedligeholdende og beskyttende faktorer. Det vil være oplagt at give familien psykoedukation i forhold til grundproblematikken (Aspergers Syndrom). Han skal have mere struktur og støtte i hverdagen. Man bør udfordre uhensigtsmæssige leveregler, som holder han passiv og fremme afprøvende strategier. Man bør ikke forvente emotionel forståelse, men trække på Georgs rationelle evner. Endvidere må man trække på hans få interesser, som bringer ham i kontakt med andre. Tilbyde medicinsk behandling mod depression. Caseformuleringen har tilført arbejdet med familien fokus, struktur og understøttet en fastholdelse af den erkendelse de har fået. Vi kom ud over enten/eller -problematikken og kun- 30 PSYKOLOG NYT Nr

4 ne komme med tydeligere udmeldinger til netværket om årsag(er) til vanskelighederne og fremtidigt fokus. Metoden har adskilt og ekspliciteret, hvad der var udløsende, og hvad der var vedligeholdende. I denne sag vil det sige, at forståelsen af årsagssammenhænge blev korrigeret og fokus på grundproblematikken blev etableret. Formulering af en miniteori skærper faglighed og bevidsthed om, på hvilken måde udveksling mellem behandler, patient og andre kan foregå. Det giver øget bevidsthed om, at samme faktorer kan være både prædisponerende, vedligeholdende og beskyttende og danner derfor et godt grundlag for at arbejde med familier, der skal i gang med at forstå og ændre samspillet. B) Behandlingsforløb med forældre I forbindelse med dagindlæggelse af 9 år gammel pige introduceres caseformulering i forældrearbejdet som en metode til at opsummere viden og fremme forældrenes forståelse af vedligeholdende og beskyttende faktorer. Arbejdet med caseformuleringen kommer til at danne basis for fælles forståelse af pigens vanskeligheder og bliver en aktiv del af forældrebehandlingen Pigen er normaltbegavet og diagnosticeret med svær ADHD og adfærdsforstyrrelse. Hun er ekstremt impulsiv og har en lav frustrationstærskel samt viser en svingende kontakt, indlevelse og forståelse af andre. Hun fremtræder med konstant uro, emotionelt svingende, egocentrisk og med let vakt verbal aggression. I hjemmet har der været store problemer, dels fordi hun ødelægger og gemmer ting, dels på grund af verbale overfald på familiemedlemmer. I skolen har hendes svingende og uforudsigelige aggressive adfærd været et problem både i undervisningen og i det sociale liv. Ramme: Forældrene har ønsket at få hjælp til barnet via dagindlæggelse. De har tillid til behandlingen og er indstillet på et behandlingsforløb baseret på caseformulering. Der aftales samtaler hver uge, de første gange ca. 1½ times varighed og herefter ca. 1 time. Forløbet har i dette tilfælde varet 5 måneder, hvorefter samtalerne bliver ad hoc og med fokus på at overføre den fælles forståelse (især vedrørende vedligeholdende og beskyttende faktorer). I samarbejde med forældrene noteres i caseformuleringsskemaet på whiteboard under hver samtale. Terapeuten støtter samarbejdsformen ved at være bevidst om rummets indretning og forældrenes placering i forhold til whiteboard samt ved at sidde sammen med forældrene og forholde sig undersøgende til formuleringen efterhånden som den tager form. Det psykoterapeutiske arbejde med afsæt i caseformuleringen: Man kan vælge, hvis der er behov, i tekst at dokumentere og fastholde den caseformulering, som skabes sammen med forældrene. Dette kan have en vigtig funktion i forhold til formidling til fx kolleger og bevilgende instanser eller en nødvendig funktion i forhold til journalføring og begrundelse af fokus og metodevalg i terapien. Man må dog være opmærksom på, at arbejdet med caseformulering i et terapeutisk forløb er en dynamisk proces, hvor forældrenes emotionelle og erkendelsesmæssige udbytte og udvikling er det centrale. Det er vores erfaring, at den skematiske oversigt/grundmodellen, hvor der løbende tilføjes eller ændres stikord, er mere fleksibel og bevarer åbenheden til at skabe nye sammenhænge og forståelsesmuligheder både under og efter samtalen. Når formålet primært er udredning og formidling, kan caseformuleringen sammen med forældrene være den professionelles mulighed for at lave en velunderbygget ekspertudtalelse om barnets og familiens situation efter et antal aftalte samtaler. Når formålet primært er terapeutisk, dvs. at skabe ny erkendelse, nye handlemuligheder og udvikling for barnet, kan man i stedet bruge modellen som en ramme for erfaringsopsamling i behandlingen, hvor der kan indføres ændringer og tilføjelser. Hensigten er at skabe overblik og klarhed over forældrenes mange erfaringer med barnet på et fagligt relevant grundlag, hvorefter forældrene har mulighed for at forstå problemstillingen og på et mere kvalificeret grundlag finde nye handlemuligheder. Således har vi erfaret, at man ved at validere forældrenes vigtige rolle i barnets liv, kan motivere dem til at tage udfordringen op med barnets vanskeligheder. Der arbejdes med systematisering af forældrenes erfaringer i et klientnært sprog, hvor det er forældrenes narrativ, der er central. Man kan indbygge endnu et psykoedukativt element, hvis man tilstræber, at de anvendte nøgleord eller metaforer både er meningsfulde for forældrene og relevante i forhold til den psykologiske viden, der er inden for området (i dette tilfælde omkring ADHD, adfærdsforstyrrelse og social-kognitive vanskeligheder). Hvad får forældrene ud af det? Udarbejdelse af caseformulering giver overblik over problemerne, udviklingsforløbet og den aktuelle situation. Det fastholder fokus, når der anvendes tavle til at systematisere og opsummere information, og det tydeliggør det komplekse samspil af udviklingsfaktorer. Det støtter også hukommelsen og etablerer en kronologi i det ofte lange og krisebetonede forløb, der har været med barnet. Endvidere øger det gennemsigtigheden for forældre, idet terapeuten deler med dem, hvilke informationer der er vigtige, og giver eksempler på, hvad det bliver brugt til. I den aktuelle case oplyser forældrene, at de er begyndt at opleve pigens adfærd som mere konsistent og forudsigelig. De kommer også i færre kampe og konflikter med hende, fordi de bedre forstår, hvori hendes handicap og sårbarheder består, og i hvilken sammenhænge de opstår. De har opnået bedre forståelse af deres betyd- Nr PSYKOLOG NYT 31

5 ning for hendes uhensigtsmæssige reaktioner. At bruge caseformulering som omdrejningspunkt for den psykoedukative og psykoterapeutiske proces er særligt velegnet i arbejdet med forældre, der selv har svært ved at få overblik og struktur i deres oplevelser samt svært ved at få trukket læring ud af erfaringerne, idet både terapeut og forældre støttes i at fastholde fokus i samtalen og den fælles undersøgelse. C) Behandlingsforløb med ung kvinde En ung kvinde har vedvarende spiseforstyrrelse trods langvarigt behandlingsforløb. På beslutningstidspunktet har hun afsluttet et gruppeforløb. Hun havde da tabt sig til anorektisk vægt med daglige bulimiske symptomer og restriktiv spisning. Hun var plaget af tvangstanker, men angav på trods af dette, motivation for forandring. Hun var kommet godt i gang med en uddannelse og havde opnået begyndende faglig identitet. Samtidig var hun stærkt frustreret over, at hendes ændring i behandlingsmotivation ikke betød bedring af hendes symptomer. Dette blev udgangspunktet for at tilbyde et nyt individuelt psykoterapeutisk forløb. Caseformuleringsmetoden blev præsenteret for hende med den hensigt at undersøge, hvilke faktorer i hendes liv der havde vedligeholdt problemerne, samt om den aktuelle forværring havde sammenhæng med tidligere erfaringer. Det var forhåbningen, at dette kunne bibringe hende en mere integreret forståelse af sine problemer og desuden danne grundlag for formulering af nye mål for den fortsatte psykoterapi, målrettet en bedring. Processen med caseformuleringen: Oplysninger blev indhentet ved anvendelse af A3-kopi af grundskema og noteret direkte i skemaet under to indledende samtaler. Ved efterfølgende samtale blev notaterne gennemgået, og en begyndende systematisering tog form. Herefter fælles refleksion, hvor den unge kvinde og behandler formulerede en miniteori, samt tale om, hvordan caseformuleringen kunne få indflydelse på det videre behandlingsarbejde, fx i form af afprøvning af opståede hypoteser undervejs. Aktuelt problem: Vægttabet samt tvangstanker. Prædisponerende faktorer: Individuelle: Ængstelighed som barn, stærk afhængighed af mor og angst for at miste hende. Har altid haft det lidt vanskeligt i sociale sammenhænge, legede meget alene og havde kun få kammerater. Har altid været plaget af lavt selvværd og perfektionisme. Kontekstuelle: Omtaler egen mors forhold til mad og vægt, faderens høje forventninger til hende, hvad angik præstation. Mangel på mulighed for at rumme og udtrykke følelser i hjemmet, særligt vrede følelser. Forældres problematiske ægteskab. Jalousi på fars forhold til lillebror. De fremskyndende faktorer er forældrenes skilsmisse, da patienten var teenager. Moderen fandt en ny mand og flyttede, patienten blev boende hos faderen, som reagerer voldsomt på skilsmissen. Af medfølelse for faderen og angst for, at han skulle bryde sammen, påtog hun sig det fulde ansvar for husførelsen. Hun følte sig overladt til sig selv i forhold til at håndtere egne svære følelser i forbindelse med skilsmissen. I samme periode oplevede hun at blive mobbet i skolen. Hun havde en lille vægtøgning på efterskole og begyndte at spise restriktivt samt kontrollere vægten med opkastninger efter kommentarer fra faderen på denne vægtøgning. Vedligeholdende faktorer: Individuelle: De aktuelle spiseproblemer vedligeholdes først og fremmest ved hyppige og intense negative tanker om sig selv udløst af grundlæggende lavt selvværd og angst for at fejle/vælge forkert. Patients lave selvværd sørger således for, at situationer hele tiden bliver tolket negativt. Spiseproblemerne medfører, at hendes sociale liv begrænses, hvilket bidrager til et selvværd, der i forvejen er lavt. Forholdet til begge forældre er låst uafsluttet og ubearbejdet med vrede følelser fra omkring skilsmissen og tanker om at være blevet snydt for de sidste år af sin barndom og tvunget ind i en voksen ansvarlighed for tidligt. Hun formulerer spiseforstyrrelsen som forsøg på egenomsorg, men også som aggressiv kommunikation mod forældrene og endelig som en måde at forsøge at håndtere modstridende, tilbagevendende uacceptable vrede følelser. Spiseforstyrrelsen udgjorde længe et værn mod omgivelsernes krav og forventninger, en slags trøst for de hyppige og intense forkerte tanker samt naturligvis angsten for vægtstigningen. Kontekstuelle: På den baggrund fremtræder behandlingen, som hun har modtaget gennem år, som en del af det vedligeholdende system, hvor hun på et intellektuelt plan har haft mulighed for at beskæftigede sig med de svære følelser, men samtidig undgået den direkte konfrontation med forældrene, ligesom hun undgik at udfordre den behagesyge, konfliktsky del af sig selv, der var bange for at fylde noget, og for at begå fejl. Beskyttende faktorer i patientens liv har været de trygger rammer frem til skilsmissen, et godt forhold til bedsteforældre samt en god skolegang frem til 7. klasse. Herudover det, at hun nu er i gang med en uddannelse, er i gang med at opnå faglig identitet og for første gang ønsker at blive rask. Caseformuleringen gav inspiration til ændring i behandlingsfokus, således af arbejdet med normalisering af vægt og spisemønster blev integreret i en mere sammenhængende forståelse af de faktorer i patientens liv, der holdt problemerne i gang. Det blev yderligere præciseret, hvilke faktorer der kunne udløse den spiseforstyrrede adfærd, hvilket gav anledning til målrettet at arbejde kognitivt med registrering af negative automatiske tanker (hyppighed, intensitet, hvornår de 32 PSYKOLOG NYT Nr

6 Litteratur Carr, A. (2006) Handbook of Clinical Child and Adolescent Psychology. London. Routledge. blev efterfulgt af overspisning etc.). Dette muliggjorde en tanke- og følelsesmæssige nuancering af, hvordan det komplekse netværk af negative tanker, som spillede sammen med den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand. Det blev herefter meningsfuldt at samarbejde omkring copingstrategier i form af at rumme og udholde negative tanker uden at handle på dem, udsætte overspisninger samt afledning og minimering af udløsende situationer. Efter gennemgang af modellen blev det tydeligt, hvordan patienten kom i kontakt med svære følelser opstået i forbindelse med skilsmissen, hvordan hun koblede dem til tidligere erfaringer om, hvordan følelser blev håndteret i familien. Hun fik ny forståelse for, hvordan angsten for at anerkende de underliggende følelser samt hendes uudviklede kompetencer på dette område holdt det negative selvbillede og hermed symptomerne i gang, og hun gik i gang med forskellige udfordringer i form af eksperimenter med at udtrykke følelser. Patienten blev i stand til at mærke, hvordan spiseforstyrrelsen gav hende mulighed for at trække sig og undgå angsten for at blive for synlig. Det blev tydeligere for hende, hvordan den manglende afslutning på barndommen eller næringen som patienten forsøgte at give sig selv via overspisningerne måske i fremtiden ville kunne håndteres mere hensigtsmæssigt. Hun blev via arbejdet med caseformuleringen og den efterfølgende behandling i stand til at reducere antallet af overspisninger og opkastninger med %, normalisere spisningen og arbejde med begyndende vægtøgning. På det psykologiske plan har patienten taget initiativ til at tale med forældrene om sine følelser i forbindelse med skilsmissen. Hun synes at være gået i gang med den proces det er at afslutte barndommen og adskille sig fra forældrene og på langt sigt overflødiggøre spiseforstyrrelsen. Ligeledes øver hun sig i at acceptere at hun er en person, der kan lave fejl uden at det skal udløse overspisninger eller betyde, at hun er et dårligt menneske. Afsluttende bemærkninger De muligheder og fordele vi ser i anvendelsen af caseformulering i udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser, kan summeres som følger. Caseformuleringen: sammenfatter den viden, man har på et givet tidspunkt om et barn eller ung med psykiske, adfærdsmæssige eller udviklingsmæssige vanskeligheder. forklarer barnets vanskeligheder på måder, som er meningsfulde både videnskabeligt og i forhold til barnet, den unge og familien. er den på et givet tidspunkt bedst mulige teori om en given case, som forklarer hvorfor det præsenterede problem udvikles, hvorfor det varer ved (vedligeholdende faktorer) og hvilke beskyttende faktorer der enten forhindrer det i at blive værre eller bidrager til at løse det. hjælper til at identificere hovedområder for ændring så en individuel behandlingsplan kan formuleres, som ikke blot retter sig mod symptomerne men i lige så høj grad de vedligeholdende og beskyttende faktorer. giver et godt fælles grundlag for psykoedukation med barnet, den unge og familien kan fungere som styringsredskab i den psykoterapeutiske proces. udgør en teori, der står åben for verifikation gennem hypotesetestning og som på baggrund af nye informationer/erfaringer kan modificeres. kan indgå i såvel udrednings- som behandlingsforløb. Anegen Trillingsgaard, Anna Wejdemann, Ellen Stenderup og Birgit Alsinger er kliniske børne- og ungdomspsykologer, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regions Center, Aarhus Universitetshospital Nr PSYKOLOG NYT 33

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi

Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi af psykolog Lone Kærvang D epressioner er mangfoldige i deres fremtoning, komplekse at behandle og har en tendens til at vende tilbage senere i livet.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Behandlingsforløb med en småbarnsfamilie

Behandlingsforløb med en småbarnsfamilie Behandlingsforløb med en småbarnsfamilie Af Cand. Psych. Ida Møller og Cand. Psych. Susan Hart Vores formål med denne artikel er at beskrive indholdet i en familiebehandling med et småbarn. Med udgangspunkt

Læs mere

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data Projekt Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Delrapport II Kvalitative interview data Deltagernes oplevelse af Mariendals Haver forløb Udarbejdet af PhD Cand psyk

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Familiebehandling - At finde sin vej i livet

Familiebehandling - At finde sin vej i livet Familiebehandling - At finde sin vej i livet Lise Wiemann & Helle Lindgaard Da de gik hen mod Sandhedens vej, tog troldmanden en udsøgt guldnøgle af sin hals og gav den til ridderen. Denne nøgle vil åbne

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere