Årsrapport Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra forsknings- og udviklingsindsatsen Sygeplejens Forsknings- og Udviklingsråd... 8 Netværk for Udviklingssygeplejersker... 9 Sygeplejefaglig dokumentation, fagligt indhold og udvikling Kompetence- og professionsudviklingsgruppen Implementering, spredning og anvendelse af ny viden Tværfagligt MVU-symposium Nordstjernen Klinisk sygeplejespecialist post.doc. Efaringer fra det første år Diplomdag Forskningsmetodikkursus Praktisk anvendelse af andres forskning Artikelskrivningskursus Etablering af Journal Club i egen afdeling Forskning og udvikling: Temadag for afdelingssygeplejersker Temadage for AKU er Igangværende og afsluttede MVU-projekter

3 Forord Vicedirektør Susanne Lønborg Friis & Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Det er med glæde, at vi hermed præsenterer årsrapporten for udvikling i sygeplejen og inden for de øvrige mellemlange videregående uddannede (MVU) for De mellemlange videregående uddannede omfatter i Sygehus Nord: sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, radiografer og socialrådgivere. Årsrapporten indeholder en beskrivelse af de udviklings- og forskningsinitiativer, der er forløbet i Årsrapportens første del indledes af forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton og beskriver overordnede udviklings- og forskningsaktiviteter samt en status på området. Herefter gives indlæg fra medarbejdere, som beskriver særlige indsatser, som har præget Året har i vid udstrækning været præget af akkrediteringsprocessen, der som bekendt endte med en flot bedømmelse. Årsrapporten viser, at sygehuset, på trods af de mange kræfter, der har været lagt i dette kvalitetsarbejde, herudover også er inde i en meget positiv udvikling i forhold til udvikling - og forskning. Det syder og bobler med mono- og tværfaglige projekter på kryds og tværs af matriklerne, og der er i årets løb etableret flere lokale og regionale nye tilbud for at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der arbejder med forskning og udvikling, herunder det 1.årige forskningsmetodikkursus og kurset i facilitering af Journal Clubs, begge kurser som vi venter os meget positivt afsmitning fra. I modsætning til tidligere kan vi ved indgangen til det nye år 2012 konstatere, at vi nu er godt på vej i opbygningen af en forskningskultur. Vi har fået ansat to forskningsuddannede kliniske sygeplejespecialister post.doc., vi har fået det første sygepleje ph.d. projekt beskrevet og finansieret med henblik på at begynde i starten af 2012, vi har opslået samfinansierede ph.d. stipendier for forskere med MVU-baggrund, som skal udmøntes i 2012, 2013 og 2014, og endelig har vi modtaget eksterne fondsmidler til forskning i sygepleje. Vi er med andre ord rigtig godt på vej, og vi ser frem til de kommende års udvikling med store forventninger. God læselyst! Susanne Lønborg Friis Vicedirektør Bibi Hølge-Hazelton Forskningsleder 3

4 Rapportering fra forsknings- og udviklingsindsatsen Rapportering fra forsknings og udviklingsindsatsen 2011 Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton skningsleder Bibi Hølge-Hazelton Forskning og udvikling kan ses som et kontinuum, hvor forskning ofte producerer den viden, der anvendes og implementeres i udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter kan dog også afdække manglende viden og udvikle sig til forskning. Der har i de sidste ca. 15 år i Danmark været en stor vækst i uddannelser på kandidatniveau, som henvender sig til MVU-gruppen. Kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.) har eksisteret siden 1993, kandidatgraden i Folkesundhed (cand.scient.san.) siden starten af 2000 og senest kandidatgrad i fysioterapi i Til disse uddannelser er der tilknyttet forskeruddannelsesprogrammer (ph.d.-skoler). Som udgangspunkt bør man tilstræbe, at forskere forskeruddannes på ph.d. niveau. Adgang til ph.d. uddannelser kræver uddannelse svarende til kandidatniveau eller 120 ECST points. Forskellen på master- og kandidatuddannelser er generelt, at kandidatuddannelser lægger højere vægt på den videnskabsteoretiske og metodiske del af uddannelsen højere. Det generelle uddannelsesniveau inden for MVU-området på Sygehus Nord svarer til grunduddannelse/bachelorniveau, ca. 2% har eller er i gang med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Der er ikke aktuelt nogen ph.d. studerende med MVU-baggrund blandt sygehusets godt 30 indskrevne studerende. Dette antages at skyldtes det manglende kompetenceniveau, men også en manglende tradition for ansættelse af kandidater i uddannelsesstillinger, manglende karrieremuligheder for kandidater samt traditionel tænkning i sammensætning af forskergrupper i de etablerede miljøer. Der er aktuelt planlagt et enkelt ph.d. projekt i sygepleje med henblik på opstart primo Pr. 1. februar 2011 blev der i Kirurgisk Afdeling, Køge/Roskilde, ansat en post.doc. uddannet sygeplejerske (sygeplejerske med kandidat- og ph.d. grad) på ½ tid. Denne sygeplejerske er ansat fuld tid pr 1. januar Hæmatologisk Afdeling Roskilde har pr 1. december 2011 ansat en fuld tids post.doc. uddannet sygeplejerske. Sygehus Nord har et udtalt ønske om at etablere en forskningskultur inden for MVU-området. Kulturelle forandringer sker kun, hvis alle niveauer i organisationen er involveret og oplever ejerskab/relevans til de pågældende ændringer. I erkendelse af kulturændringers kompleksitet er der derfor i de sidste par år iværksat en række afdækninger og initiativer i Sygehus Nord på forskellige organisatoriske niveauer med henblik på at inkludere så mange niveauer som muligt. Disse beskrives herunder som basis-, udviklings-, forsknings- og ledelsesniveau: 4

5 Basisniveau Der er i 2011 gennemført en survey blandt sygehusets sygeplejersker med fokus på barrierer og potentialer for videreuddannelse på master/kandidatniveau. Ca. 600 deltog. Der er efterfølgende udarbejdet en intern rapport, og der er planlagt en kvalitativ opfølgning med henblik på publicering af artikel om emnet. Undersøgelsen gav indsigt i, at der er ganske få sygeplejersker (2,2%) på Sygehus Nord, som er i gang med en videregående uddannelse, men at der er relativt mange, som påtænker at begynde en sådan. Resultaterne viste, at der eksisterer en række barrierer for sygeplejersker, som vil blive nærmere undersøgt i Der har gennem en årrække været et udtalt ønske om et tilbud om at give professionsbachelorer indblik i de centrale problemer og overvejelser, der knytter sig til gennemførelse af et forskningsprojekt med det formål at sætte deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre et klinisk projekt herunder at udarbejde projektbeskrivelse. Derfor er der oprettet et 1-årigt regionalt forskningstræningskursus på bachelorniveau, som startede i september medarbejdere er fra Sygehus Nord ud af kursets 25 deltagere (36 ansøgere i alt regionalt). Disse kursister vil ved kursets afslutning i juni 2012 forventes at iværksætte en række overvejende udviklings/implementeringsprojekter på sygehuse. Nogle af disse vil kunne vejledes i egen afdeling, og andre vil have behov for yderligere vejledning (læs mere om kurset på side 17). Det er uvist, hvad medarbejdere og afdelinger får ud af at deltage i fx forskningstræningskurser. Derfor er sygeplejerske, ph.d. studerende Sanne Andersen fra Sygehus Syd, indskrevet på DPU ved Århus Universitet den 1. april 2011, blandt andet med det formål at undersøge effekten af forskningstræningskurser. Sygehus Nords sygeplejefaglige forskningsleder er medvejleder. Sanne Andersen følger det regionale forskningstræningskursus. På baggrund af en del henvendelser til Forskningsenheden vedrørende projektsparring på både udviklingsprojekter og forskningsprojekter, blev det besluttet at Kvalitetsenheden i samarbejde med Forskningsenheden tilbyder faglig sparring til udviklingsprojektet ved Nete Villebro. Retningslinjen har helt tydeligt forbedret kvaliteten i henvendelserne. Der har i 2011 udelukkende været henvendelser vedrørende udviklingsprojekter. Udviklingsniveau Flere kliniske udviklingsprojekter og enkelte forskningsprojekter er gennemført, men ikke dokumenteret eksternt, da publiceringsprocessen syntes uoverkommelig for mange. 5

6 Derfor blev der etableret et regionalt skrivekursus i et samarbejde med Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK). Der er ved udgangen af 2011 afviklet to kurser, publiceret/antaget fire faglige artikler og fremsendt en videnskabelig artikel. Der forventes herudover publiceret en artikel om processen vedrørende udviklingen af kurset. Nogle få afdelinger har oprettet Journal Clubs, men der mangler viden om, hvordan man faciliterer disse. Derfor er der startet kurser i oprettelse af Journal Clubs i samarbejde med fagbibliotekarerne i Køge, Roskilde og Holbæk (læs mere om kurserne på side 19). Det må forventes, at der som resultat af oprettelsen af mellem 20 og 30 Journal Clubs i Sygehus Nord vil opstå ønske om gennemførsel af egne udviklings- og forskningsprojekter, hvorfor vejlednings/sparringsbehovet må forventes at stige. Kursisterne følges med spørgeskemaer før, under og efter kurserne. Forskningsniveau Der er ved årets udgang etableret et forskningsprojekt, der skal gennemføres af en sygeplejerske i ved Københavns Universitet. Herudover er der med udarbejdelse af stillingsbeskrivelse på post.doc. niveau i samarbejde med oversygeplejerskegruppen sat fokus på karrieremuligheder for forskeruddannede sygeplejersker, og sygehuset har nu to ansatte i sådanne stillinger. Det er håbet, at andre afdelinger vil lade sig inspirere og opslå sådanne stillinger, når det bliver muligt. Post. doc. uddannede sygeplejersker vil generere yderligere udviklingskultur i de enkelte afdelinger og bidrage til sygehusets samlede forskningskultur. RUC er regionens universitet, og man ønsker at øge samarbejdet. Derfor er der igangsat et samarbejde med RUC med henblik på at udbygge mulighederne, fx ved at arbejde for oprettelse af fælles forskningsworkshops, projekter og stillinger. Der søges herudover samarbejde med landets øvrige universiteter. Ledelsesniveau Oversygeplejerskeniveauet arbejder målrettet via Sygeplejens Vision på at få etableret en forskningskultur. På oversygeplejerskemøderne drøftes og iværksættes tiltag som understøtter en forskningskultur blandt medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse. For at bakke op om den vigtige opgave lederne har med at etablere forskningskultur, er der etableret uddannelsestilbud med fokus på dette, ligesom der tilbydes sparring med oversygeplejerskerne af forskningslederen. Læs mere om kurserne på side 17. Status og kommende opgaver Der er etableret en række initiativer, som forventes at påvirke udviklings- og forskningskulturen på Sygehus Nord i yderligere positiv retning. Skal denne positive udvikling fastholdes, er det vigtigt, at princippet om at inkludere alle de omtalte niveauer (basis, udvikling, forskning og ledelse), fastholdes, så hele organisationen udvikler forskningskultur. Aktuelt er der ikke etableret det nødvendige system til at støtte denne proces tilstrækkeligt. Oprettelsen af et regionalt sygeplejefagligt råd, der kan sidestilles med de øvrige specialeråd, er netop besluttet, og rådet starter arbejdet primo Aktuelt foreligger en specifik opgave for rådet; at få etableret en struktureret proces for behandling og beskrivelse af, hvordan de nationale evidensbaserede kliniske retningslinjer inden for sygeplejen skal udmøntes i Region Sjælland. 6

7 Rådet vil desuden skulle arbejde med tværgående områder inden for sygeplejen for at sikre ensartethed og kvaliteten på det sygeplejefaglige område. Dette er yderligere en central udviklingsopgave med tætte bånd til forskning. Vi er godt på vej, og for at fortsætte det iværksatte arbejde med udviklings- og forskningskultur samt bevare og styrke vores potentialer, skal den eksisterende kapacitet inden for udvikling og forskning på MVU-området styrkes, koordineres og anvendes yderligere hensigtsmæssigt. Dette vil imødekomme de voksende opgaver, fastholde det eksisterende fagligt stærke miljø og endelig danne grundlag for rekruttering af de bedst mulige medarbejdere fremover. 7

8 Sygeplejens Forsknings- og Udviklingsråd Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Sygeplejens forsknings- og udviklingsråd har i 2011 haft følgende medlemmer: Sygeplejefaglig forskningsleder (formand) Bibi Hølge-Hazelton, vicedirektør Susanne Friis, ledende oversygeplejerske Jytte Jensen, Roskilde, ledende oversygeplejerske Gitte Topp Hansen, Roskilde, ledende oversygeplejerske Karin Johansen, Roskilde (tidligere Holbæk), klinisk udviklingssygeplejerske Dorthe D. Poulsen Køge/Roskilde, klinisk udviklingssygeplejerske Jeanette Borchersen, Roskilde, afdelingssygeplejerske Trine Nordstrøm Alstrup, Roskilde, klinisk udviklings- og uddannelsessygeplejerske Merethe Rasmussen, Holbæk (udgår 31/ ), klinisk udviklingssygeplejerske Åse Mikkelsen, Holbæk, og afdelingssygeplejerske Annette Meinertz, Holbæk. Referent for rådet i 2011: Lisbeth Brandt Thomsen Rådets arbejde har i 2011 overvejende omhandlet tre hovedpunkter: 1. Udarbejdelsen af stillingsprofiler for funktionerne: klinisk udviklingssygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist post. doc. Disse kan ses på rådets hjemmeside. 2. Oprettelse af ph.d. stilling i sygepleje. En stor gruppe oversygeplejersker har økonomisk støttet oprettelsen af et ph.d.-projekt i sygepleje. Projektet, som starter primo 2012, bliver udført af sygeplejerske can.scient.san. Heidi Bergenholtz fra Forskningsenheden, (tidligere Medicinsk Afdeling, Roskilde) og fokus er basal palliativ indsats. 3. Fokus på afdelingssygeplejerskernes rolle i arbejdet med forskning og udvikling. I erkendelse af mellemledernes helt centrale rolle i skabelsen af en forsknings- og udviklingskultur i en travl klinisk hverdag, har rådet tilbudt møder mellem afdelingssygeplejerskerne og den sygepleje faglige forskningsleder og har herudover tilrettelagt en succesfuld temaeftermiddag med dette emne (se artiklen side 20). Læs mere om Sygeplejens Forsknings & udviklingsråd på Intranettet: 8

9 Netværk for Udviklingssygeplejersker Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Netværk for Udviklingssygeplejersker (NUS) blev reorganiseret i 2010 med henblik på at være et mere projektorienteret og arbejdende netværk. Netværket mødes tre gange årligt på matriklerne i Køge, Roskilde og Holbæk og har herudover et årligt 2-dages internat. På internatet i 2011 var fokus på palliativ sygepleje og på feed-back på arbejdsgrupperne. I 2011 er der herudover afholdt et fællesmøde med udviklingssygeplejerskegruppen fra Sygehus Syd. Der eksisterer tre specielle interessegrupper under netværket: sygeplejefaglig dokumentationsgruppen, kompetence- og professionsudviklingsgruppen og implementeringsgruppen (se side 9-11) der arbejder med væsentlige faglige emner, der går på tværs af sygehusene og deltagernes funktioner. I 2011 er der gennemført en mindre undersøgelse blandt netværkets medlemmer med henblik på at afdække udviklingssygeplejerskernes kompetencer og funktioner. Undersøgelsen viste, at der er tale om meget forskelligartede arbejdsopgaver og kompetencer bag titlen som udviklingssygeplejerske. Der er efterfølgende skrevet en faglig artikel om undersøgelsen. Den er indsendt, men endnu ikke publiceret. NUS står bag ved og deltager i en række faglige arrangementer på Sygehus Nord, herunder Diplom- og VIP-dagen, hvor diplom- og master/kandidatuddannede har mulighed for at fremlægge deres projekter, temaeftermiddagen i foråret, der i 2011 havde palliation som tema samt symposiet på Køge Sygehus i november. På det sidste netværksmøde i november blev det besluttet at arbejde frem mod et tværfagligt netværk, der kan inkludere andre udviklingsansvarlige medarbejdere fra MVU-gruppen end sygeplejersker. Ændring af kommissoriet m.m. vil finde sted i foråret Læs mere om NUS aktiviteter på de følgende sider og på: gligt/sygepleje/udviklingssygeplejersker/sider/ default.aspx 9

10 Sygeplejefaglig dokumentation, fagligt indhold og udvikling Klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Ingwersen, Roskilde Sygehus Gruppen beskæftiger sig med sygeplejefaglig dokumentation med det formål at sikre bedst mulig kvalitet i sygeplejen til alle patienter på Sygehus Nord. Gruppen kombinerer faglige interesser som kvalitetsarbejde, udviklingsmiljø for sygeplejen, viden og uddannelse samt professionsforståelse i et projektarbejde om den sygeplejefaglige dokumentation på Sygehus Nord. Projektets omdrejningspunkter er - sygeplejefaglig dokumentation og systematik - sygeplejefaglig dokumentation og patientens perspektiv - viden og kultur for den sygeplejefaglige dokumentation Det er områder, der også er væsentlige at afdække og forholde sig til i sammenhæng med implementering af elektronisk sygeplejedokumentation i Sygehus Nord. Projektet er delt op i 5 faser og status er: Fase 1, journalaudit på Sygehus Nord, er gennemført. Undersøgelsen giver indtryk af: - der er diskrepans mellem retningslinjer og den aktuelle dokumentation - at der kun i mindre omfang anvendes sygeplejefaglige problemområder som fx respiration, cirkulation, ernæring, hud og slimhinder etc. - at dokumentationen fremstår nærmest usystematisk og inkonsistent - at der findes eksempler på patientens udsagn, der fremstilles i citater og ufortolket. Med udgangspunkt i resultaterne forbereder gruppen fase 2 og 3, der består i fokusgruppeinterviews af plejepersonale på Sygehus Nord. De afvikles i løbet af Gruppen søger sygeplejepersonalets mening om faktorer, relationer eller interaktioner, der kan forandre, forbedre og forny den sygeplejefaglige dokumentation. De afsluttende faser, 4 og 5, påbegyndes ultimo primo 2013, hvor gruppen håber at kunne dele viden og resultater. Gruppen består af: Mariane Bové, klinisk udviklingssygeplejerske, Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Jeannette Boholt Borchersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, Gitte Ingwersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, og Åse Mikkelsen, kvalitetsudviklings- og kvalitetssygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus. Projektleder: Jeannette Boholt Borchersen 10

11 Kompetence- og professionsudviklingsgruppen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer Larsen, Roskilde og Køge sygehuse Gruppens overordnede interessefelt handler om, hvordan den sygeplejefaglige professionsidentitet og virksomhedsområde udvikles i en organisation. Dette har resulteret i et fælles projekt med arbejdstitlen Sygepleje i top. Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord. Fra formuleret visioner til anvendelse i klinisk praksis hvordan og hvorfor? Projektet har rejst en række forskningsspørgsmål: Hvilken diskurs for sygeplejeprofessionen afspejles i Sygepleje i top. Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord? I hvor høj grad er der en fælles diskurs for sygeplejeprofessionen på alle niveauer af sygeplejeorganisationen i Sygehus Nord? Hvordan påvirker en fælles diskurs organisationsudvikling? Hvordan kan Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord være et redskab til at skabe en fælles diskurs for sygeplejen? Projektets status Der er i 2011 gennemført interviews med vicedirektør i Sygehus Nord og repræsentanter for de ledende oversygeplejersker i Sygehus Nord. For 2012 planlægges fokusgruppeinterview med repræsentanter for afdelingssygeplejerskegruppen i Sygehus Nord samt repræsentanter for de klinisk udøvende sygeplejersker i Sygehus Nord. Gruppen Gruppen består af: Udviklingssygeplejerske Charlotte Dyhrberg Breinbjerg, Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge, uddannelseskonsulent Janne Ottosen Askholm, CUK, og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer, Kirurgisk Afdeling, Roskilde/Køge. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo december

12 Implementering, spredning og anvendelse af ny viden Konsulent Nete Munk Villebro, Sygehus Nord 2011 har været et meget intenst år med en veloverstået akkreditering, hvor der blev givet stor ros fra de eksterne surveyere for sygehusets evne til at implementere og samarbejde. Implementeringsgruppen under NUS har alle været aktive i disse processer både lokalt og overordnet og vil i 2012 anvende de nyhøstede erfaringer i sit arbejde. Kvalitetsprojekter fylder en del på sygehuset, hvilket var tydeligt på årets tværfaglige MVUsymposium i Køge. Her sås tydeligt, at der er en spirende systematik i implementeringsarbejdet i afdelingerne. Spredning af ny viden var også tydeligt på symposiet, hvor flere afdelinger viste høj grad af opmærksomhed på, hvor vigtigt det tværgående samarbejde er for implementering og sikkerhed, særligt i overgange i patientforløb. Det samme gør sig gældende for de regionale retningslinjer. Der er virkelig kræfter at spare ved at samarbejde og genbruge hinandens viden. På Sygehus Nord deler vi gerne ud af vores viden. I 2011 har det været muligt at bede om sparring til lokale projekter, hvad enten de handler om forskning eller udvikling. Det er sparring, der gives i fællesskab af Forskningsenheden og Kvalitetsenheden. Der er udarbejdet en skabelon som anvendes ved anmodning om sparring. Skabelonen har til formål at få strutureret, hvad det er, de har brug for sparring på. Retningslinjen ligger i D4 ID Det er et frugtbart samarbejde med hele Sygehus Nord, som sikrer, at fingeren holdes på pulsen, og at der er mulighed for at sprede viden om, hvad der rører sig i Sygehus Nord. Det giver også mulighed for at samle fælles interesser, når vi har dette overblik. Anvendelse af ny viden fylder stadigt mere, idet den evidens, der udgår fra Center for Kliniske Retningslinjer, skal implementeres. Men der er behov for udvikling af den proces, der skal sikre en systematisk regional bearbejdning af de nationale kliniske retningslinjer, før de kan indføres i praksis i Region Sjælland. Derfor er der igangsat et arbejde med henblik på at nedsætte et sygeplejefagligt råd, der kan sikre og tage stilling til, hvordan de nationale retningslinjer skal udmøntes i Region Sjælland. Dette vil styrke sygeplejen i retning af et samarbejde, der går på tværs af alle specialer. Jo mere gennemtænkt implementeringen er, jo nemmere er det for sygehuset at tage ny praksis til sig. 12

13 Tværfagligt MVU-symposium Klinisk udviklingssygeplejerske Birgitte Mortensen, Roskilde Sygehus For fjerde gang blev Tværfagligt Symposium for MVU gruppen afholdt på Køge Sygehus i auditoriet den 4. november. Der var godt 100 deltagere til stede i auditoriet. Formålet var som hidtil at synliggøre monofaglige såvel som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter i MVU gruppen på Sygehus Nord. Dette skete enten ved oplæg af cirka 15 minutters varighed eller ved posterfremvisning. Der var 12 mundtlige fremlæggelser i år fra henholdsvis Roskilde og Holbæk; de to af fremlæggelserne var tværfaglige og resten monofaglige. Men stort set alle MVU uddannelserne var repræsenteret. Udover de mundtlige fremlæggelser blev 9 postere præsenteret på de indlagte posterwalks. Prisen for bedste poster, valgt af alle deltagere, blev Tina Hedegaard Pedersen og Vibeke Fjordskov fra Medicinsk Afdeling i Køge, der vandt med posteren: Computeren med rundt ved medicingivning, forandringsprocesser i en travl hverdag. Prisen Nordstjernen er indstiftet af Sygehusledelsen på Sygehus Nord. Prisen hædrer en medarbejder, som har gjort en særlig indsats for at fremme et professionelt miljø, hvor faglighed og engagement har medvirket til et særligt godt patientforløb. Vinderen af Nordstjernen 2011 blev klinisk udviklingssygeplejerske Mariane Bové, der blandt andet fik prisen for at have været med til at opnå ny viden om vejledning og rådgivning til familier med børn, der lider af epilepsi. Vicedirektør Susanne Friis overrækker Nordstjernen til klinisk udviklingssygeplejerske Mariane Bové) Om eftermiddagen præsenterede ph.d. og sygeplejerske Jette Primdahl fra Kong Christian X s Gigthospital i Gråsten, resultaterne af sin ph.d. afhandling: "Selfefficacy in outpatients with rheumatoid arthritis". Jette Primdahls forskning viser, at konsultationer hos en sygeplejerske ruster patienten bedre til selv at tackle sin sygdom end konsultationer hos en læge. Kl kunne planlægningsgruppen fra dette års symposium sige farvel og på gensyn næste år fredag den 2. november Læs mere om symposiet 2011 på intranettet 13

14 Nordstjernen Prismodtager 2010 klinisk, udviklingssygeplejerske Jeanette Borchersen, Roskilde Sygehus Da jeg sidste år modtog den fine pris Nordstjernen for mit arbejde med sygeplejefaglige retningslinjer, havde jeg slet ikke forestillet mig, at så mange ville være interesseret i at høre om dette arbejde og i særdeleshed drøftelse af den nationale retningslinje om mundpleje. Mundpleje er jo ikke bare en lille niche af den grundlæggende sygepleje, men handler om langt mere end at hjælpe et andet menneske med tandbørstning. Tandbørstning og mundpleje er en sygeplejeopgave, der ikke prioriteres særligt højt, og det sundhedsfaglige personale mangler generelt viden inden for midler til pleje af munden, redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af mundens tilstand. Det er således tilfældigt, hvordan det bliver gjort, hvor ofte, og hvilke remedier, som bliver anvendt. Det er en problemstilling, der derfor også kommer til at handle om arbejdsgange, prioritering af ressourcer, menneskesyn, kultur, værdier og sidst men ikke mindst: ledelse af sygeplejen. Hvad er det, vi kan og vil med de kliniske retningslinjer? De kliniske retningslinjer er med til at sikre, at patienter får en kvalitetsmæssig ensartet behandling og pleje. Der er så mange (relevante) krav til plejepersonalet, ikke mindst fra Den Danske Kvalitetsmodel, så nogle mener, at der slet ikke er tid til også at vurdere mundstatus hos særligt udsatte patienter. Men vi skal hilse de sygeplejefaglige retningslinjer velkomne, for de er som navnet antyder retningslinjer eller anbefalinger, der kan hjælpe os med at sortere i den helt ufattelige mængde informationer, undersøgelsesresultater mv., der kommer til os i en stadig strøm. Når der er ønske om sygeplejefaglig udvikling til fordel for patienter og sundhedsfagligt personale, er en drøftelse af en eller flere kliniske retningslinjer et godt sted at starte. Det kunne være afdelingens udviklingssygeplejerske eller/og den uddannelsesansvarlige, eller særligt interesserede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der tog initiativet til at gennemgå den kliniske retningslinje. Jeg håber at de sygeplejefaglige retningslinjer fremover kan give anledning til nysgerrighed og refleksion, så sygeplejens kerne udvikles og opleves dynamisk. 14

15 Klinisk sygeplejespecialist post. doc. Erfaringer fra det første år Thora Grothe Thomsen, Køge og Roskilde sygehuse Den 1. februar 2011 tiltrådte jeg stillingen som klinisk sygeplejespecialist, post doc. på Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse, den første af slagsen i Sygehus Nord. Det var på forhånd aftalt, at stillingen i første omgang var tidsbegrænset (15 måneder) og på halv tid. Aftalen var, at afdelingsledelsen og jeg over tid skulle vurdere, hvad fremtiden bød på. Det har vi gjort, og pr. 1. januar 2012 er stillingen opnormeret til en 3-års fuldtidsstilling. Lige fra den første dag var ambitionerne store. Min primære opgave har været at udarbejde en projektbeskrivelse, som har fokus på at nytænke og reorganisere kontrolforløb for kolorektale kræftpatienter, så ambulatoriesygeplejerskerne i højere grad kan være med til at skabe tryghed, kontinuitet og helhedsorientering i forløbet efter en kræftsygdom. Det har været en utrolig spændende og inspirerende proces, hvor jeg har haft mulighed for at samarbejde med både sygeplejersker og læger fra afdelingen. Det motiverende samarbejde gør, at jeg oplever mig som en integreret del af afdelingen til trods for, at mit primære arbejdssted indtil 1. januar 2012 har været i Forskningsenheden. Til alles store glæde er det lykkedes at skaffe en del af finansieringen til projektet fra fondsmidler fra Novo Nordisk Fond, hvilket betyder, at vi har opstart på projektets første del i januar Udover at udarbejde projektbeskrivelse og søge om fondsmidler er min tid også gået med at holde oplæg, deltage i konferencer, være facilitator på et artikelskrivningskursus, deltage i ansættelsesudvalg til endnu en post doc. stilling, fungere som inspirator for afdelingens læger, sygeplejersker og studerende i forbindelse med opgaver, artikler og mundtlige oplæg og meget mere. De mange opgaver kan synes helt forskellige, men de har det til fælles, at de på hver deres måde er med til at fremme udviklings- og forskningskulturen både i afdelingen og ind i hele organisationen. Dermed er den drøm gået i opfyldelse, som begyndte at tage form, da jeg første gang talte med afdelingen om muligheden for at blive ansat. Jeg glæder mig rigtig meget til mit fremtidige samarbejde med såvel afdelingen som Forskningsenheden. 15

16 Diplomdag Klinisk uddannelses- og udviklingssygeplejerske Janne Ottosen Askholm, Holbæk Sygehus I Sygehus Nord har mange MVU ere valgt at videreuddanne sig inden for egen profession og praksis. Denne udvikling ville vi gerne understøtte, anerkende og synliggøre, og derfor tog vi i 2010 initiativ til at lave en temadag med fremlæggelse af afsluttende opgaver indenfor Sundhedsfaglig Diplom uddannelsen (SD). Initiativet fik heldigvis stor opbakning fra både vicedirektør Susanne Friis og Oversygeplejerskegruppen, og vi etablerede en arbejdsgruppe bestående af ledende oversygeplejerske Jytte Jensen, Neurologisk Afdeling, Roskilde, ledende oversygeplejerske Lone Glistrup, Urologisk Afdeling, Holbæk (i 2011 erstattet af ledende oversygeplejerske Tove Fuglevig, Akutafdelingen, Holbæk), uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer, Kirurgisk Afdeling Roskilde/Køge og uddannelses- og udviklingssygeplejerske Janne Ottosen Askholm, Medicinsk Afdeling, dialyseafsnittet, Holbæk/Slagelse. Første Diplomdag blev afviklet den 25. januar 2011 i Auditoriet på Holbæk Sygehus. Oplægsholderne blev opfordret til at lægge vægt på opgavens resultater og konklusioner samt, hvordan dette kan anvendes og implementeres i praksis. Oplægsholderne blev inden temadagen, i samarbejde med Center for Uddannelse- og kompetenceudvikling, tilbudt et formidlingskursus med Ruth Mach-Zagal. Dagens oplægsholdere var: Jytte Mortensen, AKU, Akutafdelingen, Holbæk, SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse; Anita Kalf Klavsen, AKU, kirurgisk afsnit A13, Roskilde, SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse; Pia Munk- Madsen, specialistsygeplejerske, kirurgisk afsnit A13, Roskilde, SD i Klinisk Sygepleje; Sussie Kirk Andersen, AKU, kirurgisk Sygeplejerske Jytte Mortensen fra Akutafdelingen i Holbæk får stillet uddybende spørgsmål af ordstyrer Jytte afsnit A1, Køge/SD i Sundhedsformidling Jensen og klinisk uddannelse; Dorte Müller, Afdelingssygeplejerske, medicinsk afsnit AVA/M4, Køge/SD, i Klinisk profession, med fokus på kvalitetsudvikling og ledelse. Der var stor tilfredshed med arrangementet blandt både oplægsholdere, tilhørere og sygeplejefaglige ledere i Sygehus Nord, fordi diplomopgavernes fokusområder er relevante, praksisnære og lige til at implementere. Der afholdes Diplomdag igen den 25. januar 2012 i Auditoriet på Holbæk Sygehus. Der kan læses mere om diplomdagen 2011 på intranettet. 16

17 Forskningsmetodikkursus Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Efter at have taget tilløb i nogle år blev det et-årige forskningsmetodikkurset for ansatte med MVU-baggrund en realitet i Takket være et godt forarbejde med opbakning fra de tre sygeplejefaglige vicedirektører i Region Sjælland, kunne næsten 30 kursister fra hele regionen bydes velkomne i CUK's lokaler i september måned. Formålet med kurset er at understøtte forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere fra det kliniske område - uanset speciale - ved at give indblik i de centrale problemer og overvejelser, der knytter sig til gennemførelse af et forsknings- og udviklingsprojekt. Kursets formål er ligeledes at give deltagerne redskaber til udvikling af deres kliniske praksis. Indholdet i kurset varierer fra undervisning i forskningsprocesser, evidensbegrebet, videnskabsteori, kvalitativ-, kvantitativ- og mixed methods, forskningsetik, statistik, litteratursøgning, kritisk læsning af videnskabelige artikler, publicering, finansiering, fundraising samt udarbejdelse af projektbeskrivelser. Der er knyttet et forskningsprojekt til kurset, blandt andet med henblik på at undersøge implementering af udbyttet i praksis. Forløbet skal afsluttes med fremlæggelser i Køge i juni

18 Praktisk anvendelse af andres forskning Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Kurset Praktisk anvendelse af andres forskning er et tilbud overvejende til ledere med henblik på at understøtte deres opgaver i forhold til at etablere og vedligeholde udviklings- og forskningsmiljøer i egen afdeling. Undervisere er overlæge Thomas Schmidt Andersen, Holbæk Sygehus, og forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton, Sygehus Nord. Kurset består af fire eftermiddage i Roskilde, der introducerer deltagerne til forskningens betydning, de sundhedsvidenskabelige forskningskategorier, og hvorledes man nemt og effektivt bringer sig up to date ved hjælp af andres forskning. Der sættes fokus på talentudpegning, og hvordan yngre forskningsinteresserede medarbejdere kan bringes videre samt, hvordan man skaber rum for udvikling og forskning i egen afdeling. Kurset er udbudt igen i 2012 i Slagelse. Denne gang med en ny og mere indholdsbeskrivende titel: Forskning - hvordan får jeg det etableret på min afdeling?. Der kan læses mere om kurserne/opslag på CUK's hjemmeside: _OG_UDVIKLINGSAFDELINGEN/Sider/default.aspx 18

19 Artikelskrivningskursus Klinisk udviklingssygeplejerske Hedvig Møller Larsen, Roskilde Sygehus Fra efteråret 2010 til foråret 2011 fik jeg sammen med 7 andre sygeplejersker mulighed for at deltage i det første artikelskrivningskursus, planlagt af forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton. Vi havde kort forinden i afdelingen afsluttet et projekt, hvor der fremkom resultater, der burde deles med andre end os i afdelingen. Men hvordan fik jeg det bedst formidlet og samtidig profileret afdelingen for det flotte tværfaglige resultat? En opfordring fra forskningslederen og en hurtig ansøgning (hvor intet vover, intet vinder) gav mig en fantastisk mulighed og en spændende faglig oplevelse. Det var ikke titlen på kurset, der inspirerede mig i første omgang, men underviseren, der var i stand til at ændre ens fokus fra produktet til formidling af projektet, og det er en kunst. Underviseren, Thora Grothe Thomsen, var unik til at formidle emnet med afsæt i bøgerne: Skriv en artikel af blandt andet Lotte Rienecker og Fra Patos til Logos af Leif Becker Jensen. Underviseren anvendte blandt andet Feedback-grupper, som jeg oplevede var en meget fin pædagogisk måde at afprøve formidlingens kunst over for en af de øvrige deltagere, der ikke var kendt med emnet, man ønskede at lave en artikel om. En anden feedback form var fra underviseren og tilbage til forfatteren efter konkrete oplæg. Det rykkede, idet det var enormt konstruktivt at arbejde videre ud fra. Den store artikeldag kom, da ens faglige artikel var optaget og blevet udgivet i et tidsskrift, for mit vedkommende i Sygeplejersken. Det er stort, når der kommer feedback på artiklen, og der har været mange henvendelser fra det ganske land. Så det har mening fagligt at formidle via en artikel om de udviklingstiltag, der har bred faglig interesse. Artikelskrivningskursus = læring i formidling. Artiklen Fra Holdning til evidens-sygepleje til den smerte- og kvalmeramte patient, kan læses på: Herudover er der publiceret yderligere to artikler i Sygeplejersken 2011 efter deltagelse i kurset. Det drejer sig om artikler af Birgitte Mortensen (19/2011) og Anne Grethe Olsen (21/2011). 19

20 Etablering af Journal Club i egen afdeling Klinisk udviklingsterapeut Rikke Faebo Larsen, Roskilde og Køge Sygehus Formålet med at oprette Journal Clubs er at fremme anvendelsen af forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Deltagelse i en Journal Club giver mulighed for at øve sig i at analysere og forholde sig kritisk til faglige forskningsresultater samt at vurdere anvendeligheden af disse resultater i relation til egen praksis. I 2011 er der på denne baggrund oprettet tilbud om faciliteringskurser til dannelsen af Journal Clubs. Kurserne er udbudt i efteråret på Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse. Kurserne faciliteres af klinisk udviklingsterapeut Rikke Faebo Larsen i samarbejde med forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton. Det konkrete mål med etablering af Journal Clubs er at fremme anvendelsen af forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Kursusdeltagerne får indsigt i, hvilke forhold der bør tages i betragtning, når en Journal Club skal etableres, og deltagerne bliver ligeledes præsenteret for anvendelige redskaber til afholdelse af Journal Club. Fagbibliotekarerne bidrager også på kurset i form af en præsentation af Fagbibliotekets tilbud i forhold til litteratursøgning. Kurset sigter endvidere mod netværksdannelse internt i Sygehus Nord, således at deltagerne kan gøre brug af hinandens viden samt erfaringer med at få etableret Journal Clubs. Kurset forløber over 2 gange tre timer med 1½ måneds mellemrum. Kursuskonceptet evalueres undervejs i forløbet samt tre måneder efter sidste kursusgang, med henblik på at afdække om sådanne kurser er en anvendelig metode til at få etableret Journal Club i egen afdeling. Der er oprettet en side på Fagbibliotekets hjemmeside med information om kurset, links til litteratur med mere. Denne kan ses på: 20

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Programoversigt Abstracts Posterudstilling Velkommen til den årlige Dokumentationskonference. ved Dansk Sygeplejeselskab (DASYS). Dokumentationskonferencen 2012 Fra daglig praksis til kliniske indikatorer og retur Programoversigt Abstracts Posterudstilling

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Evalueringsplan Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og E-mail Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere