Årsrapport Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra forsknings- og udviklingsindsatsen Sygeplejens Forsknings- og Udviklingsråd... 8 Netværk for Udviklingssygeplejersker... 9 Sygeplejefaglig dokumentation, fagligt indhold og udvikling Kompetence- og professionsudviklingsgruppen Implementering, spredning og anvendelse af ny viden Tværfagligt MVU-symposium Nordstjernen Klinisk sygeplejespecialist post.doc. Efaringer fra det første år Diplomdag Forskningsmetodikkursus Praktisk anvendelse af andres forskning Artikelskrivningskursus Etablering af Journal Club i egen afdeling Forskning og udvikling: Temadag for afdelingssygeplejersker Temadage for AKU er Igangværende og afsluttede MVU-projekter

3 Forord Vicedirektør Susanne Lønborg Friis & Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Det er med glæde, at vi hermed præsenterer årsrapporten for udvikling i sygeplejen og inden for de øvrige mellemlange videregående uddannede (MVU) for De mellemlange videregående uddannede omfatter i Sygehus Nord: sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, radiografer og socialrådgivere. Årsrapporten indeholder en beskrivelse af de udviklings- og forskningsinitiativer, der er forløbet i Årsrapportens første del indledes af forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton og beskriver overordnede udviklings- og forskningsaktiviteter samt en status på området. Herefter gives indlæg fra medarbejdere, som beskriver særlige indsatser, som har præget Året har i vid udstrækning været præget af akkrediteringsprocessen, der som bekendt endte med en flot bedømmelse. Årsrapporten viser, at sygehuset, på trods af de mange kræfter, der har været lagt i dette kvalitetsarbejde, herudover også er inde i en meget positiv udvikling i forhold til udvikling - og forskning. Det syder og bobler med mono- og tværfaglige projekter på kryds og tværs af matriklerne, og der er i årets løb etableret flere lokale og regionale nye tilbud for at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der arbejder med forskning og udvikling, herunder det 1.årige forskningsmetodikkursus og kurset i facilitering af Journal Clubs, begge kurser som vi venter os meget positivt afsmitning fra. I modsætning til tidligere kan vi ved indgangen til det nye år 2012 konstatere, at vi nu er godt på vej i opbygningen af en forskningskultur. Vi har fået ansat to forskningsuddannede kliniske sygeplejespecialister post.doc., vi har fået det første sygepleje ph.d. projekt beskrevet og finansieret med henblik på at begynde i starten af 2012, vi har opslået samfinansierede ph.d. stipendier for forskere med MVU-baggrund, som skal udmøntes i 2012, 2013 og 2014, og endelig har vi modtaget eksterne fondsmidler til forskning i sygepleje. Vi er med andre ord rigtig godt på vej, og vi ser frem til de kommende års udvikling med store forventninger. God læselyst! Susanne Lønborg Friis Vicedirektør Bibi Hølge-Hazelton Forskningsleder 3

4 Rapportering fra forsknings- og udviklingsindsatsen Rapportering fra forsknings og udviklingsindsatsen 2011 Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton skningsleder Bibi Hølge-Hazelton Forskning og udvikling kan ses som et kontinuum, hvor forskning ofte producerer den viden, der anvendes og implementeres i udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter kan dog også afdække manglende viden og udvikle sig til forskning. Der har i de sidste ca. 15 år i Danmark været en stor vækst i uddannelser på kandidatniveau, som henvender sig til MVU-gruppen. Kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.) har eksisteret siden 1993, kandidatgraden i Folkesundhed (cand.scient.san.) siden starten af 2000 og senest kandidatgrad i fysioterapi i Til disse uddannelser er der tilknyttet forskeruddannelsesprogrammer (ph.d.-skoler). Som udgangspunkt bør man tilstræbe, at forskere forskeruddannes på ph.d. niveau. Adgang til ph.d. uddannelser kræver uddannelse svarende til kandidatniveau eller 120 ECST points. Forskellen på master- og kandidatuddannelser er generelt, at kandidatuddannelser lægger højere vægt på den videnskabsteoretiske og metodiske del af uddannelsen højere. Det generelle uddannelsesniveau inden for MVU-området på Sygehus Nord svarer til grunduddannelse/bachelorniveau, ca. 2% har eller er i gang med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Der er ikke aktuelt nogen ph.d. studerende med MVU-baggrund blandt sygehusets godt 30 indskrevne studerende. Dette antages at skyldtes det manglende kompetenceniveau, men også en manglende tradition for ansættelse af kandidater i uddannelsesstillinger, manglende karrieremuligheder for kandidater samt traditionel tænkning i sammensætning af forskergrupper i de etablerede miljøer. Der er aktuelt planlagt et enkelt ph.d. projekt i sygepleje med henblik på opstart primo Pr. 1. februar 2011 blev der i Kirurgisk Afdeling, Køge/Roskilde, ansat en post.doc. uddannet sygeplejerske (sygeplejerske med kandidat- og ph.d. grad) på ½ tid. Denne sygeplejerske er ansat fuld tid pr 1. januar Hæmatologisk Afdeling Roskilde har pr 1. december 2011 ansat en fuld tids post.doc. uddannet sygeplejerske. Sygehus Nord har et udtalt ønske om at etablere en forskningskultur inden for MVU-området. Kulturelle forandringer sker kun, hvis alle niveauer i organisationen er involveret og oplever ejerskab/relevans til de pågældende ændringer. I erkendelse af kulturændringers kompleksitet er der derfor i de sidste par år iværksat en række afdækninger og initiativer i Sygehus Nord på forskellige organisatoriske niveauer med henblik på at inkludere så mange niveauer som muligt. Disse beskrives herunder som basis-, udviklings-, forsknings- og ledelsesniveau: 4

5 Basisniveau Der er i 2011 gennemført en survey blandt sygehusets sygeplejersker med fokus på barrierer og potentialer for videreuddannelse på master/kandidatniveau. Ca. 600 deltog. Der er efterfølgende udarbejdet en intern rapport, og der er planlagt en kvalitativ opfølgning med henblik på publicering af artikel om emnet. Undersøgelsen gav indsigt i, at der er ganske få sygeplejersker (2,2%) på Sygehus Nord, som er i gang med en videregående uddannelse, men at der er relativt mange, som påtænker at begynde en sådan. Resultaterne viste, at der eksisterer en række barrierer for sygeplejersker, som vil blive nærmere undersøgt i Der har gennem en årrække været et udtalt ønske om et tilbud om at give professionsbachelorer indblik i de centrale problemer og overvejelser, der knytter sig til gennemførelse af et forskningsprojekt med det formål at sætte deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre et klinisk projekt herunder at udarbejde projektbeskrivelse. Derfor er der oprettet et 1-årigt regionalt forskningstræningskursus på bachelorniveau, som startede i september medarbejdere er fra Sygehus Nord ud af kursets 25 deltagere (36 ansøgere i alt regionalt). Disse kursister vil ved kursets afslutning i juni 2012 forventes at iværksætte en række overvejende udviklings/implementeringsprojekter på sygehuse. Nogle af disse vil kunne vejledes i egen afdeling, og andre vil have behov for yderligere vejledning (læs mere om kurset på side 17). Det er uvist, hvad medarbejdere og afdelinger får ud af at deltage i fx forskningstræningskurser. Derfor er sygeplejerske, ph.d. studerende Sanne Andersen fra Sygehus Syd, indskrevet på DPU ved Århus Universitet den 1. april 2011, blandt andet med det formål at undersøge effekten af forskningstræningskurser. Sygehus Nords sygeplejefaglige forskningsleder er medvejleder. Sanne Andersen følger det regionale forskningstræningskursus. På baggrund af en del henvendelser til Forskningsenheden vedrørende projektsparring på både udviklingsprojekter og forskningsprojekter, blev det besluttet at Kvalitetsenheden i samarbejde med Forskningsenheden tilbyder faglig sparring til udviklingsprojektet ved Nete Villebro. Retningslinjen har helt tydeligt forbedret kvaliteten i henvendelserne. Der har i 2011 udelukkende været henvendelser vedrørende udviklingsprojekter. Udviklingsniveau Flere kliniske udviklingsprojekter og enkelte forskningsprojekter er gennemført, men ikke dokumenteret eksternt, da publiceringsprocessen syntes uoverkommelig for mange. 5

6 Derfor blev der etableret et regionalt skrivekursus i et samarbejde med Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK). Der er ved udgangen af 2011 afviklet to kurser, publiceret/antaget fire faglige artikler og fremsendt en videnskabelig artikel. Der forventes herudover publiceret en artikel om processen vedrørende udviklingen af kurset. Nogle få afdelinger har oprettet Journal Clubs, men der mangler viden om, hvordan man faciliterer disse. Derfor er der startet kurser i oprettelse af Journal Clubs i samarbejde med fagbibliotekarerne i Køge, Roskilde og Holbæk (læs mere om kurserne på side 19). Det må forventes, at der som resultat af oprettelsen af mellem 20 og 30 Journal Clubs i Sygehus Nord vil opstå ønske om gennemførsel af egne udviklings- og forskningsprojekter, hvorfor vejlednings/sparringsbehovet må forventes at stige. Kursisterne følges med spørgeskemaer før, under og efter kurserne. Forskningsniveau Der er ved årets udgang etableret et forskningsprojekt, der skal gennemføres af en sygeplejerske i ved Københavns Universitet. Herudover er der med udarbejdelse af stillingsbeskrivelse på post.doc. niveau i samarbejde med oversygeplejerskegruppen sat fokus på karrieremuligheder for forskeruddannede sygeplejersker, og sygehuset har nu to ansatte i sådanne stillinger. Det er håbet, at andre afdelinger vil lade sig inspirere og opslå sådanne stillinger, når det bliver muligt. Post. doc. uddannede sygeplejersker vil generere yderligere udviklingskultur i de enkelte afdelinger og bidrage til sygehusets samlede forskningskultur. RUC er regionens universitet, og man ønsker at øge samarbejdet. Derfor er der igangsat et samarbejde med RUC med henblik på at udbygge mulighederne, fx ved at arbejde for oprettelse af fælles forskningsworkshops, projekter og stillinger. Der søges herudover samarbejde med landets øvrige universiteter. Ledelsesniveau Oversygeplejerskeniveauet arbejder målrettet via Sygeplejens Vision på at få etableret en forskningskultur. På oversygeplejerskemøderne drøftes og iværksættes tiltag som understøtter en forskningskultur blandt medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse. For at bakke op om den vigtige opgave lederne har med at etablere forskningskultur, er der etableret uddannelsestilbud med fokus på dette, ligesom der tilbydes sparring med oversygeplejerskerne af forskningslederen. Læs mere om kurserne på side 17. Status og kommende opgaver Der er etableret en række initiativer, som forventes at påvirke udviklings- og forskningskulturen på Sygehus Nord i yderligere positiv retning. Skal denne positive udvikling fastholdes, er det vigtigt, at princippet om at inkludere alle de omtalte niveauer (basis, udvikling, forskning og ledelse), fastholdes, så hele organisationen udvikler forskningskultur. Aktuelt er der ikke etableret det nødvendige system til at støtte denne proces tilstrækkeligt. Oprettelsen af et regionalt sygeplejefagligt råd, der kan sidestilles med de øvrige specialeråd, er netop besluttet, og rådet starter arbejdet primo Aktuelt foreligger en specifik opgave for rådet; at få etableret en struktureret proces for behandling og beskrivelse af, hvordan de nationale evidensbaserede kliniske retningslinjer inden for sygeplejen skal udmøntes i Region Sjælland. 6

7 Rådet vil desuden skulle arbejde med tværgående områder inden for sygeplejen for at sikre ensartethed og kvaliteten på det sygeplejefaglige område. Dette er yderligere en central udviklingsopgave med tætte bånd til forskning. Vi er godt på vej, og for at fortsætte det iværksatte arbejde med udviklings- og forskningskultur samt bevare og styrke vores potentialer, skal den eksisterende kapacitet inden for udvikling og forskning på MVU-området styrkes, koordineres og anvendes yderligere hensigtsmæssigt. Dette vil imødekomme de voksende opgaver, fastholde det eksisterende fagligt stærke miljø og endelig danne grundlag for rekruttering af de bedst mulige medarbejdere fremover. 7

8 Sygeplejens Forsknings- og Udviklingsråd Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Sygeplejens forsknings- og udviklingsråd har i 2011 haft følgende medlemmer: Sygeplejefaglig forskningsleder (formand) Bibi Hølge-Hazelton, vicedirektør Susanne Friis, ledende oversygeplejerske Jytte Jensen, Roskilde, ledende oversygeplejerske Gitte Topp Hansen, Roskilde, ledende oversygeplejerske Karin Johansen, Roskilde (tidligere Holbæk), klinisk udviklingssygeplejerske Dorthe D. Poulsen Køge/Roskilde, klinisk udviklingssygeplejerske Jeanette Borchersen, Roskilde, afdelingssygeplejerske Trine Nordstrøm Alstrup, Roskilde, klinisk udviklings- og uddannelsessygeplejerske Merethe Rasmussen, Holbæk (udgår 31/ ), klinisk udviklingssygeplejerske Åse Mikkelsen, Holbæk, og afdelingssygeplejerske Annette Meinertz, Holbæk. Referent for rådet i 2011: Lisbeth Brandt Thomsen Rådets arbejde har i 2011 overvejende omhandlet tre hovedpunkter: 1. Udarbejdelsen af stillingsprofiler for funktionerne: klinisk udviklingssygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist post. doc. Disse kan ses på rådets hjemmeside. 2. Oprettelse af ph.d. stilling i sygepleje. En stor gruppe oversygeplejersker har økonomisk støttet oprettelsen af et ph.d.-projekt i sygepleje. Projektet, som starter primo 2012, bliver udført af sygeplejerske can.scient.san. Heidi Bergenholtz fra Forskningsenheden, (tidligere Medicinsk Afdeling, Roskilde) og fokus er basal palliativ indsats. 3. Fokus på afdelingssygeplejerskernes rolle i arbejdet med forskning og udvikling. I erkendelse af mellemledernes helt centrale rolle i skabelsen af en forsknings- og udviklingskultur i en travl klinisk hverdag, har rådet tilbudt møder mellem afdelingssygeplejerskerne og den sygepleje faglige forskningsleder og har herudover tilrettelagt en succesfuld temaeftermiddag med dette emne (se artiklen side 20). Læs mere om Sygeplejens Forsknings & udviklingsråd på Intranettet: 8

9 Netværk for Udviklingssygeplejersker Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Netværk for Udviklingssygeplejersker (NUS) blev reorganiseret i 2010 med henblik på at være et mere projektorienteret og arbejdende netværk. Netværket mødes tre gange årligt på matriklerne i Køge, Roskilde og Holbæk og har herudover et årligt 2-dages internat. På internatet i 2011 var fokus på palliativ sygepleje og på feed-back på arbejdsgrupperne. I 2011 er der herudover afholdt et fællesmøde med udviklingssygeplejerskegruppen fra Sygehus Syd. Der eksisterer tre specielle interessegrupper under netværket: sygeplejefaglig dokumentationsgruppen, kompetence- og professionsudviklingsgruppen og implementeringsgruppen (se side 9-11) der arbejder med væsentlige faglige emner, der går på tværs af sygehusene og deltagernes funktioner. I 2011 er der gennemført en mindre undersøgelse blandt netværkets medlemmer med henblik på at afdække udviklingssygeplejerskernes kompetencer og funktioner. Undersøgelsen viste, at der er tale om meget forskelligartede arbejdsopgaver og kompetencer bag titlen som udviklingssygeplejerske. Der er efterfølgende skrevet en faglig artikel om undersøgelsen. Den er indsendt, men endnu ikke publiceret. NUS står bag ved og deltager i en række faglige arrangementer på Sygehus Nord, herunder Diplom- og VIP-dagen, hvor diplom- og master/kandidatuddannede har mulighed for at fremlægge deres projekter, temaeftermiddagen i foråret, der i 2011 havde palliation som tema samt symposiet på Køge Sygehus i november. På det sidste netværksmøde i november blev det besluttet at arbejde frem mod et tværfagligt netværk, der kan inkludere andre udviklingsansvarlige medarbejdere fra MVU-gruppen end sygeplejersker. Ændring af kommissoriet m.m. vil finde sted i foråret Læs mere om NUS aktiviteter på de følgende sider og på: gligt/sygepleje/udviklingssygeplejersker/sider/ default.aspx 9

10 Sygeplejefaglig dokumentation, fagligt indhold og udvikling Klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Ingwersen, Roskilde Sygehus Gruppen beskæftiger sig med sygeplejefaglig dokumentation med det formål at sikre bedst mulig kvalitet i sygeplejen til alle patienter på Sygehus Nord. Gruppen kombinerer faglige interesser som kvalitetsarbejde, udviklingsmiljø for sygeplejen, viden og uddannelse samt professionsforståelse i et projektarbejde om den sygeplejefaglige dokumentation på Sygehus Nord. Projektets omdrejningspunkter er - sygeplejefaglig dokumentation og systematik - sygeplejefaglig dokumentation og patientens perspektiv - viden og kultur for den sygeplejefaglige dokumentation Det er områder, der også er væsentlige at afdække og forholde sig til i sammenhæng med implementering af elektronisk sygeplejedokumentation i Sygehus Nord. Projektet er delt op i 5 faser og status er: Fase 1, journalaudit på Sygehus Nord, er gennemført. Undersøgelsen giver indtryk af: - der er diskrepans mellem retningslinjer og den aktuelle dokumentation - at der kun i mindre omfang anvendes sygeplejefaglige problemområder som fx respiration, cirkulation, ernæring, hud og slimhinder etc. - at dokumentationen fremstår nærmest usystematisk og inkonsistent - at der findes eksempler på patientens udsagn, der fremstilles i citater og ufortolket. Med udgangspunkt i resultaterne forbereder gruppen fase 2 og 3, der består i fokusgruppeinterviews af plejepersonale på Sygehus Nord. De afvikles i løbet af Gruppen søger sygeplejepersonalets mening om faktorer, relationer eller interaktioner, der kan forandre, forbedre og forny den sygeplejefaglige dokumentation. De afsluttende faser, 4 og 5, påbegyndes ultimo primo 2013, hvor gruppen håber at kunne dele viden og resultater. Gruppen består af: Mariane Bové, klinisk udviklingssygeplejerske, Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Jeannette Boholt Borchersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, Gitte Ingwersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, og Åse Mikkelsen, kvalitetsudviklings- og kvalitetssygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus. Projektleder: Jeannette Boholt Borchersen 10

11 Kompetence- og professionsudviklingsgruppen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer Larsen, Roskilde og Køge sygehuse Gruppens overordnede interessefelt handler om, hvordan den sygeplejefaglige professionsidentitet og virksomhedsområde udvikles i en organisation. Dette har resulteret i et fælles projekt med arbejdstitlen Sygepleje i top. Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord. Fra formuleret visioner til anvendelse i klinisk praksis hvordan og hvorfor? Projektet har rejst en række forskningsspørgsmål: Hvilken diskurs for sygeplejeprofessionen afspejles i Sygepleje i top. Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord? I hvor høj grad er der en fælles diskurs for sygeplejeprofessionen på alle niveauer af sygeplejeorganisationen i Sygehus Nord? Hvordan påvirker en fælles diskurs organisationsudvikling? Hvordan kan Vision mål og strategier for sygeplejen i Sygehus Nord være et redskab til at skabe en fælles diskurs for sygeplejen? Projektets status Der er i 2011 gennemført interviews med vicedirektør i Sygehus Nord og repræsentanter for de ledende oversygeplejersker i Sygehus Nord. For 2012 planlægges fokusgruppeinterview med repræsentanter for afdelingssygeplejerskegruppen i Sygehus Nord samt repræsentanter for de klinisk udøvende sygeplejersker i Sygehus Nord. Gruppen Gruppen består af: Udviklingssygeplejerske Charlotte Dyhrberg Breinbjerg, Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge, uddannelseskonsulent Janne Ottosen Askholm, CUK, og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer, Kirurgisk Afdeling, Roskilde/Køge. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo december

12 Implementering, spredning og anvendelse af ny viden Konsulent Nete Munk Villebro, Sygehus Nord 2011 har været et meget intenst år med en veloverstået akkreditering, hvor der blev givet stor ros fra de eksterne surveyere for sygehusets evne til at implementere og samarbejde. Implementeringsgruppen under NUS har alle været aktive i disse processer både lokalt og overordnet og vil i 2012 anvende de nyhøstede erfaringer i sit arbejde. Kvalitetsprojekter fylder en del på sygehuset, hvilket var tydeligt på årets tværfaglige MVUsymposium i Køge. Her sås tydeligt, at der er en spirende systematik i implementeringsarbejdet i afdelingerne. Spredning af ny viden var også tydeligt på symposiet, hvor flere afdelinger viste høj grad af opmærksomhed på, hvor vigtigt det tværgående samarbejde er for implementering og sikkerhed, særligt i overgange i patientforløb. Det samme gør sig gældende for de regionale retningslinjer. Der er virkelig kræfter at spare ved at samarbejde og genbruge hinandens viden. På Sygehus Nord deler vi gerne ud af vores viden. I 2011 har det været muligt at bede om sparring til lokale projekter, hvad enten de handler om forskning eller udvikling. Det er sparring, der gives i fællesskab af Forskningsenheden og Kvalitetsenheden. Der er udarbejdet en skabelon som anvendes ved anmodning om sparring. Skabelonen har til formål at få strutureret, hvad det er, de har brug for sparring på. Retningslinjen ligger i D4 ID Det er et frugtbart samarbejde med hele Sygehus Nord, som sikrer, at fingeren holdes på pulsen, og at der er mulighed for at sprede viden om, hvad der rører sig i Sygehus Nord. Det giver også mulighed for at samle fælles interesser, når vi har dette overblik. Anvendelse af ny viden fylder stadigt mere, idet den evidens, der udgår fra Center for Kliniske Retningslinjer, skal implementeres. Men der er behov for udvikling af den proces, der skal sikre en systematisk regional bearbejdning af de nationale kliniske retningslinjer, før de kan indføres i praksis i Region Sjælland. Derfor er der igangsat et arbejde med henblik på at nedsætte et sygeplejefagligt råd, der kan sikre og tage stilling til, hvordan de nationale retningslinjer skal udmøntes i Region Sjælland. Dette vil styrke sygeplejen i retning af et samarbejde, der går på tværs af alle specialer. Jo mere gennemtænkt implementeringen er, jo nemmere er det for sygehuset at tage ny praksis til sig. 12

13 Tværfagligt MVU-symposium Klinisk udviklingssygeplejerske Birgitte Mortensen, Roskilde Sygehus For fjerde gang blev Tværfagligt Symposium for MVU gruppen afholdt på Køge Sygehus i auditoriet den 4. november. Der var godt 100 deltagere til stede i auditoriet. Formålet var som hidtil at synliggøre monofaglige såvel som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter i MVU gruppen på Sygehus Nord. Dette skete enten ved oplæg af cirka 15 minutters varighed eller ved posterfremvisning. Der var 12 mundtlige fremlæggelser i år fra henholdsvis Roskilde og Holbæk; de to af fremlæggelserne var tværfaglige og resten monofaglige. Men stort set alle MVU uddannelserne var repræsenteret. Udover de mundtlige fremlæggelser blev 9 postere præsenteret på de indlagte posterwalks. Prisen for bedste poster, valgt af alle deltagere, blev Tina Hedegaard Pedersen og Vibeke Fjordskov fra Medicinsk Afdeling i Køge, der vandt med posteren: Computeren med rundt ved medicingivning, forandringsprocesser i en travl hverdag. Prisen Nordstjernen er indstiftet af Sygehusledelsen på Sygehus Nord. Prisen hædrer en medarbejder, som har gjort en særlig indsats for at fremme et professionelt miljø, hvor faglighed og engagement har medvirket til et særligt godt patientforløb. Vinderen af Nordstjernen 2011 blev klinisk udviklingssygeplejerske Mariane Bové, der blandt andet fik prisen for at have været med til at opnå ny viden om vejledning og rådgivning til familier med børn, der lider af epilepsi. Vicedirektør Susanne Friis overrækker Nordstjernen til klinisk udviklingssygeplejerske Mariane Bové) Om eftermiddagen præsenterede ph.d. og sygeplejerske Jette Primdahl fra Kong Christian X s Gigthospital i Gråsten, resultaterne af sin ph.d. afhandling: "Selfefficacy in outpatients with rheumatoid arthritis". Jette Primdahls forskning viser, at konsultationer hos en sygeplejerske ruster patienten bedre til selv at tackle sin sygdom end konsultationer hos en læge. Kl kunne planlægningsgruppen fra dette års symposium sige farvel og på gensyn næste år fredag den 2. november Læs mere om symposiet 2011 på intranettet 13

14 Nordstjernen Prismodtager 2010 klinisk, udviklingssygeplejerske Jeanette Borchersen, Roskilde Sygehus Da jeg sidste år modtog den fine pris Nordstjernen for mit arbejde med sygeplejefaglige retningslinjer, havde jeg slet ikke forestillet mig, at så mange ville være interesseret i at høre om dette arbejde og i særdeleshed drøftelse af den nationale retningslinje om mundpleje. Mundpleje er jo ikke bare en lille niche af den grundlæggende sygepleje, men handler om langt mere end at hjælpe et andet menneske med tandbørstning. Tandbørstning og mundpleje er en sygeplejeopgave, der ikke prioriteres særligt højt, og det sundhedsfaglige personale mangler generelt viden inden for midler til pleje af munden, redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af mundens tilstand. Det er således tilfældigt, hvordan det bliver gjort, hvor ofte, og hvilke remedier, som bliver anvendt. Det er en problemstilling, der derfor også kommer til at handle om arbejdsgange, prioritering af ressourcer, menneskesyn, kultur, værdier og sidst men ikke mindst: ledelse af sygeplejen. Hvad er det, vi kan og vil med de kliniske retningslinjer? De kliniske retningslinjer er med til at sikre, at patienter får en kvalitetsmæssig ensartet behandling og pleje. Der er så mange (relevante) krav til plejepersonalet, ikke mindst fra Den Danske Kvalitetsmodel, så nogle mener, at der slet ikke er tid til også at vurdere mundstatus hos særligt udsatte patienter. Men vi skal hilse de sygeplejefaglige retningslinjer velkomne, for de er som navnet antyder retningslinjer eller anbefalinger, der kan hjælpe os med at sortere i den helt ufattelige mængde informationer, undersøgelsesresultater mv., der kommer til os i en stadig strøm. Når der er ønske om sygeplejefaglig udvikling til fordel for patienter og sundhedsfagligt personale, er en drøftelse af en eller flere kliniske retningslinjer et godt sted at starte. Det kunne være afdelingens udviklingssygeplejerske eller/og den uddannelsesansvarlige, eller særligt interesserede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der tog initiativet til at gennemgå den kliniske retningslinje. Jeg håber at de sygeplejefaglige retningslinjer fremover kan give anledning til nysgerrighed og refleksion, så sygeplejens kerne udvikles og opleves dynamisk. 14

15 Klinisk sygeplejespecialist post. doc. Erfaringer fra det første år Thora Grothe Thomsen, Køge og Roskilde sygehuse Den 1. februar 2011 tiltrådte jeg stillingen som klinisk sygeplejespecialist, post doc. på Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge sygehuse, den første af slagsen i Sygehus Nord. Det var på forhånd aftalt, at stillingen i første omgang var tidsbegrænset (15 måneder) og på halv tid. Aftalen var, at afdelingsledelsen og jeg over tid skulle vurdere, hvad fremtiden bød på. Det har vi gjort, og pr. 1. januar 2012 er stillingen opnormeret til en 3-års fuldtidsstilling. Lige fra den første dag var ambitionerne store. Min primære opgave har været at udarbejde en projektbeskrivelse, som har fokus på at nytænke og reorganisere kontrolforløb for kolorektale kræftpatienter, så ambulatoriesygeplejerskerne i højere grad kan være med til at skabe tryghed, kontinuitet og helhedsorientering i forløbet efter en kræftsygdom. Det har været en utrolig spændende og inspirerende proces, hvor jeg har haft mulighed for at samarbejde med både sygeplejersker og læger fra afdelingen. Det motiverende samarbejde gør, at jeg oplever mig som en integreret del af afdelingen til trods for, at mit primære arbejdssted indtil 1. januar 2012 har været i Forskningsenheden. Til alles store glæde er det lykkedes at skaffe en del af finansieringen til projektet fra fondsmidler fra Novo Nordisk Fond, hvilket betyder, at vi har opstart på projektets første del i januar Udover at udarbejde projektbeskrivelse og søge om fondsmidler er min tid også gået med at holde oplæg, deltage i konferencer, være facilitator på et artikelskrivningskursus, deltage i ansættelsesudvalg til endnu en post doc. stilling, fungere som inspirator for afdelingens læger, sygeplejersker og studerende i forbindelse med opgaver, artikler og mundtlige oplæg og meget mere. De mange opgaver kan synes helt forskellige, men de har det til fælles, at de på hver deres måde er med til at fremme udviklings- og forskningskulturen både i afdelingen og ind i hele organisationen. Dermed er den drøm gået i opfyldelse, som begyndte at tage form, da jeg første gang talte med afdelingen om muligheden for at blive ansat. Jeg glæder mig rigtig meget til mit fremtidige samarbejde med såvel afdelingen som Forskningsenheden. 15

16 Diplomdag Klinisk uddannelses- og udviklingssygeplejerske Janne Ottosen Askholm, Holbæk Sygehus I Sygehus Nord har mange MVU ere valgt at videreuddanne sig inden for egen profession og praksis. Denne udvikling ville vi gerne understøtte, anerkende og synliggøre, og derfor tog vi i 2010 initiativ til at lave en temadag med fremlæggelse af afsluttende opgaver indenfor Sundhedsfaglig Diplom uddannelsen (SD). Initiativet fik heldigvis stor opbakning fra både vicedirektør Susanne Friis og Oversygeplejerskegruppen, og vi etablerede en arbejdsgruppe bestående af ledende oversygeplejerske Jytte Jensen, Neurologisk Afdeling, Roskilde, ledende oversygeplejerske Lone Glistrup, Urologisk Afdeling, Holbæk (i 2011 erstattet af ledende oversygeplejerske Tove Fuglevig, Akutafdelingen, Holbæk), uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pia Scheuer, Kirurgisk Afdeling Roskilde/Køge og uddannelses- og udviklingssygeplejerske Janne Ottosen Askholm, Medicinsk Afdeling, dialyseafsnittet, Holbæk/Slagelse. Første Diplomdag blev afviklet den 25. januar 2011 i Auditoriet på Holbæk Sygehus. Oplægsholderne blev opfordret til at lægge vægt på opgavens resultater og konklusioner samt, hvordan dette kan anvendes og implementeres i praksis. Oplægsholderne blev inden temadagen, i samarbejde med Center for Uddannelse- og kompetenceudvikling, tilbudt et formidlingskursus med Ruth Mach-Zagal. Dagens oplægsholdere var: Jytte Mortensen, AKU, Akutafdelingen, Holbæk, SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse; Anita Kalf Klavsen, AKU, kirurgisk afsnit A13, Roskilde, SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse; Pia Munk- Madsen, specialistsygeplejerske, kirurgisk afsnit A13, Roskilde, SD i Klinisk Sygepleje; Sussie Kirk Andersen, AKU, kirurgisk Sygeplejerske Jytte Mortensen fra Akutafdelingen i Holbæk får stillet uddybende spørgsmål af ordstyrer Jytte afsnit A1, Køge/SD i Sundhedsformidling Jensen og klinisk uddannelse; Dorte Müller, Afdelingssygeplejerske, medicinsk afsnit AVA/M4, Køge/SD, i Klinisk profession, med fokus på kvalitetsudvikling og ledelse. Der var stor tilfredshed med arrangementet blandt både oplægsholdere, tilhørere og sygeplejefaglige ledere i Sygehus Nord, fordi diplomopgavernes fokusområder er relevante, praksisnære og lige til at implementere. Der afholdes Diplomdag igen den 25. januar 2012 i Auditoriet på Holbæk Sygehus. Der kan læses mere om diplomdagen 2011 på intranettet. 16

17 Forskningsmetodikkursus Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Efter at have taget tilløb i nogle år blev det et-årige forskningsmetodikkurset for ansatte med MVU-baggrund en realitet i Takket være et godt forarbejde med opbakning fra de tre sygeplejefaglige vicedirektører i Region Sjælland, kunne næsten 30 kursister fra hele regionen bydes velkomne i CUK's lokaler i september måned. Formålet med kurset er at understøtte forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere fra det kliniske område - uanset speciale - ved at give indblik i de centrale problemer og overvejelser, der knytter sig til gennemførelse af et forsknings- og udviklingsprojekt. Kursets formål er ligeledes at give deltagerne redskaber til udvikling af deres kliniske praksis. Indholdet i kurset varierer fra undervisning i forskningsprocesser, evidensbegrebet, videnskabsteori, kvalitativ-, kvantitativ- og mixed methods, forskningsetik, statistik, litteratursøgning, kritisk læsning af videnskabelige artikler, publicering, finansiering, fundraising samt udarbejdelse af projektbeskrivelser. Der er knyttet et forskningsprojekt til kurset, blandt andet med henblik på at undersøge implementering af udbyttet i praksis. Forløbet skal afsluttes med fremlæggelser i Køge i juni

18 Praktisk anvendelse af andres forskning Forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton Kurset Praktisk anvendelse af andres forskning er et tilbud overvejende til ledere med henblik på at understøtte deres opgaver i forhold til at etablere og vedligeholde udviklings- og forskningsmiljøer i egen afdeling. Undervisere er overlæge Thomas Schmidt Andersen, Holbæk Sygehus, og forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton, Sygehus Nord. Kurset består af fire eftermiddage i Roskilde, der introducerer deltagerne til forskningens betydning, de sundhedsvidenskabelige forskningskategorier, og hvorledes man nemt og effektivt bringer sig up to date ved hjælp af andres forskning. Der sættes fokus på talentudpegning, og hvordan yngre forskningsinteresserede medarbejdere kan bringes videre samt, hvordan man skaber rum for udvikling og forskning i egen afdeling. Kurset er udbudt igen i 2012 i Slagelse. Denne gang med en ny og mere indholdsbeskrivende titel: Forskning - hvordan får jeg det etableret på min afdeling?. Der kan læses mere om kurserne/opslag på CUK's hjemmeside: _OG_UDVIKLINGSAFDELINGEN/Sider/default.aspx 18

19 Artikelskrivningskursus Klinisk udviklingssygeplejerske Hedvig Møller Larsen, Roskilde Sygehus Fra efteråret 2010 til foråret 2011 fik jeg sammen med 7 andre sygeplejersker mulighed for at deltage i det første artikelskrivningskursus, planlagt af forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton. Vi havde kort forinden i afdelingen afsluttet et projekt, hvor der fremkom resultater, der burde deles med andre end os i afdelingen. Men hvordan fik jeg det bedst formidlet og samtidig profileret afdelingen for det flotte tværfaglige resultat? En opfordring fra forskningslederen og en hurtig ansøgning (hvor intet vover, intet vinder) gav mig en fantastisk mulighed og en spændende faglig oplevelse. Det var ikke titlen på kurset, der inspirerede mig i første omgang, men underviseren, der var i stand til at ændre ens fokus fra produktet til formidling af projektet, og det er en kunst. Underviseren, Thora Grothe Thomsen, var unik til at formidle emnet med afsæt i bøgerne: Skriv en artikel af blandt andet Lotte Rienecker og Fra Patos til Logos af Leif Becker Jensen. Underviseren anvendte blandt andet Feedback-grupper, som jeg oplevede var en meget fin pædagogisk måde at afprøve formidlingens kunst over for en af de øvrige deltagere, der ikke var kendt med emnet, man ønskede at lave en artikel om. En anden feedback form var fra underviseren og tilbage til forfatteren efter konkrete oplæg. Det rykkede, idet det var enormt konstruktivt at arbejde videre ud fra. Den store artikeldag kom, da ens faglige artikel var optaget og blevet udgivet i et tidsskrift, for mit vedkommende i Sygeplejersken. Det er stort, når der kommer feedback på artiklen, og der har været mange henvendelser fra det ganske land. Så det har mening fagligt at formidle via en artikel om de udviklingstiltag, der har bred faglig interesse. Artikelskrivningskursus = læring i formidling. Artiklen Fra Holdning til evidens-sygepleje til den smerte- og kvalmeramte patient, kan læses på: Herudover er der publiceret yderligere to artikler i Sygeplejersken 2011 efter deltagelse i kurset. Det drejer sig om artikler af Birgitte Mortensen (19/2011) og Anne Grethe Olsen (21/2011). 19

20 Etablering af Journal Club i egen afdeling Klinisk udviklingsterapeut Rikke Faebo Larsen, Roskilde og Køge Sygehus Formålet med at oprette Journal Clubs er at fremme anvendelsen af forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Deltagelse i en Journal Club giver mulighed for at øve sig i at analysere og forholde sig kritisk til faglige forskningsresultater samt at vurdere anvendeligheden af disse resultater i relation til egen praksis. I 2011 er der på denne baggrund oprettet tilbud om faciliteringskurser til dannelsen af Journal Clubs. Kurserne er udbudt i efteråret på Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse. Kurserne faciliteres af klinisk udviklingsterapeut Rikke Faebo Larsen i samarbejde med forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton. Det konkrete mål med etablering af Journal Clubs er at fremme anvendelsen af forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Kursusdeltagerne får indsigt i, hvilke forhold der bør tages i betragtning, når en Journal Club skal etableres, og deltagerne bliver ligeledes præsenteret for anvendelige redskaber til afholdelse af Journal Club. Fagbibliotekarerne bidrager også på kurset i form af en præsentation af Fagbibliotekets tilbud i forhold til litteratursøgning. Kurset sigter endvidere mod netværksdannelse internt i Sygehus Nord, således at deltagerne kan gøre brug af hinandens viden samt erfaringer med at få etableret Journal Clubs. Kurset forløber over 2 gange tre timer med 1½ måneds mellemrum. Kursuskonceptet evalueres undervejs i forløbet samt tre måneder efter sidste kursusgang, med henblik på at afdække om sådanne kurser er en anvendelig metode til at få etableret Journal Club i egen afdeling. Der er oprettet en side på Fagbibliotekets hjemmeside med information om kurset, links til litteratur med mere. Denne kan ses på: 20

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Temadag i palliation 20. april Aalborg

Temadag i palliation 20. april Aalborg Temadag i palliation 20. april Aalborg Projekt lindrende indsats - om udvikling af den lindrende indsats i hospitalsregi Et aktionsforskningsprojekt Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 21-02-2014 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere