Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Den 14. december besluttede regionsrådet at sende udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring. Planen beskriver regionens indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel for kvinder og familier i Region Midtjylland. Udkastet til fødeplan for Region Midtjylland er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen fra Fødeplanudvalget har bearbejdet disse anbefalinger, og vedlagte fødeplan beskriver Region Midtjyllands forslag til, hvordan anbefalinger kan implementeres. Heri ligger, at der dels sker en forbedring af kvaliteten i svangreomsorgen, og dels en harmonisering af tilbuddene i regionen. 21. december 2011 Anne Bach Iversen Tel J.nr: Side 1 Fristen for afgivelse af høringssvar er den 27. februar Alle høringssvar bedes sendt pr. mail til Høringssvarene bliver offentliggjort løbende på regionens hjemmeside: %b8deplan+2012 På baggrund af høringssvarene udarbejder Fødeplanudvalget en endelige version af Fødeplanen. Denne forventes at blive behandlet af regionsrådet i april Udkastet til fødeplan er fremsendt direkte til en række parter, som vi forventer, har en særlig interesse i Region Midtjyllands fødeplan. En oversigt over høringsparterne er vedlagt dette brev. Spørgsmål i forbindelse med høringsmaterialet kan rettes til Anne Bach Iversen på telefon eller pr. mail til På vegne af regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen

2 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Oversigt over høringsparter i forbindelse med høringsprocessen for Region Midtjyllands Fødeplan Hospitalsledelserne i Region Midtjylland Psykiatrien i Region Midtjylland Hovedudvalget i Region Midtjylland (RegionsMED-udvalget) Hospitalernes MED-udvalg Kommuner i Region Midtjylland Kommunekontaktrådet Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Danske Patienter Lægeforeningen Specialerådet for Gynækologi og Obstetrik Specialerådet for Pædiatri Det regionale sygeplejefaglige Råd Regionsterapeutrådet Praksisudvalget Dansk Sygeplejeråd Jordemoderforeningen Danske Fysioterapeuter Dansk Lægesekretærforening Foreningen af Offentligt Ansatte - Fag og Arbejde (FOA) Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Foreningen af Speciallæger (FAS) Yngre Læger (YL) Dansk Selskab for obstetrik og gynækologi Foreningen Forældre og Fødsel Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Privatpraktiserende jordemødre 29. november 2011 Anne Iversen Tel Side 1

3 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

4

5 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

6 Fødeplan 2012 Januar 2012 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Fødeplanen findes også på: ISBN

7 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Formål med fødeplanen Overordnede rammer for fødeplanen Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen Fødeplan/proces Læsevejledning Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Udfordringer Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Målsætninger for svangreomsorgen Strategispor i Region Midtjylland Innovation Kvalitet Valgmuligheder/differentieret indsats Brugerinddragelse Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Status for svangreomsorgens organisering i Region Midtjylland Organisering af den primære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Alment praktiserende læger Jordemoderkonsultationer Kommunal sundhedspleje Organisering af den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Valg af fødested Information til den gravide/parret om valg af fødested Frit sygehusvalg og visitation efter bopæl Faglig visitation til fødested Fødesteder i Region Midtjylland Vagtdækning og beredskab Fælles faglige opgaver/særlige organisatoriske opgaver Status for aktiviteter Demografisk udvikling Fødselstal i regionen Kejsersnit-frekvens Indlæggelsestid Opsamling af anbefalinger...32

8 4 - Tilbud i graviditet, fødsel og barsel Graviditet Basistilbuddet til gravide uden særlige behov: Supplerende tilbud for gravide med særlige behov Fødsel Tilbud i forbindelse med fødslen - sunde børn, den gode fødsel Tilstedeværelse under fødselsforløbet Kontinuerlig optimering af kliniske undersøgelses og behandlingstiltag Kendt jordemoderordning Oprettelse af akutte obstetriske modtageafsnit Hjemmefødselsordning Barselsperioden Den første tid efter fødslen, barsel i Region Midtjylland Visitation til barselsophold Opgaver i den tidlige barselsperiode ved ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Opgaveløsninger i den tidlige barselsperiode efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Genindlæggelser Barselsambulatorier/klinikker Sundhedsplejerskens besøg i familien Efterfødselssamtaler Tilbud til forældre, der mister et barn Fødselsdepression Udvikling af tilbud omkring amning Forslag til fremtidig opgaveløsning egenomsorg og mestringsevne Opsamling på anbefalinger Det tværsektorielle samarbejde Kommunikation mellem aktørerne Sundhedsaftaler Sundhedsplejersketelefonen Opsamling på anbefalinger Kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed Værktøjer til kvalitetsudvikling Opsamling af anbefalinger Indsatsområder og implementering af fødeplanen...83 Referencer...87 Bilag 1 - Medlemmer af det regionale fødeplanudvalg...89 Bilag 2 - Ordliste...91 Side 6

9 Resume Denne fødeplan tager afsæt i Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen (2009) og beskriver den særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen for gravide, fødende og barslende i Region Midtjylland. Fødeplanen udgør beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyser udfordringer og fremlægger forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen. Svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på visionen om, at alle nyfødte børn i regionen sikres den bedst mulige begyndelse på livet. Det gøres bl.a. ved, at alle gravide/par og nyfødte sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres ved et godt og tilstrækkeligt basistilbud, hvor der er fokus på tidlig opsporing, og at der derudover eksisterer mulighed for at differentiere i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Særligt er der en opgave i at sikre lighed i sundhed. Der er fem strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen i Region Midtjylland. Hvert af strategisporene indeholder en række initiativer, som ønskes iværksat, alle med det formål at forbedre tilbuddene i svangreomsorgen i Region Midtjylland. Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder. Det er nødvendigt for, at svangreomsorgen udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, for at tilpasse svangreomsorgen de økonomiske og geografiske rammer og for i højere grad at tilpasses brugernes ønsker og behov. Forældrene skal forberedes til i størst muligt omfang at kunne tage ansvar for eget liv, således at de er klædt på til og kan tackle udfordringerne i den nye situation som forældre. Der skal bl.a. ske en udvikling af redskaber til digital forberedelse til forældreskab, der samtidigt understøtter forældrenes mestringsevne. Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Den faglige kvalitet sikres bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover eksisterer der veletablerede og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Disse initiativer skal understøttes og videreudvikles. Der

10 skal bl.a. ske en opkvalificering af barselstilbuddene til ambulant fødende 1, hjemmefødende og tidligt udskrevne, bl.a. via indførsel af efterfødselsplaner Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og i sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Der skal bl.a. ske en opkvalificering af fødsels og forældreforberedelsen, da der er dokumenterede effekter af indsatsen, samtidigt med at brugerne efterspørger dette. Brugerinddragelse Brugerne af svangreomsorgen er som udgangspunkt unge, sunde og raske mennesker, der møder sundhedsvæsenets tilbud i et glædeligt anliggende. De er unge og videnssøgende og vil gerne involveres. Det er derfor nødvendigt, at svangreomsorgen i regionen formår at virkeliggøre brugerinddragelse, dels på det individuelle plan i det enkelte forløb og dels i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af svangreomsorgen. Der skal ske brugerinddragelse i projekter, der videreudvikler tilbuddene til gravide, fødende og barslende, f.eks. i udarbejdelsen af fødselsforberedende film og tværsektorielle udviklingsprojekter om tilbuddene i den tidlige barselsperiode Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Graviditet, fødsel og barsel et komplekst forløb, der involverer flere myndigheder og sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis. Det er væsentligt, at nybagte mødre og familier oplever et sammenhængende og kontinuerligt forløb. For at sikre sammenhæng i graviditets og barselsforløbet er der behov for et velfungerende, integreret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og kommuner der alle løser opgaver i forbindelse med en familieforøgelse. Konkret vil Region Midtjylland bl.a. nedsætte tværsektorielle følgegrupper ved alle fødesteder, som skal varetage specifikke opgaver. De ovenstående tiltag og anbefalinger beskrives løbende gennem de følgende kapitler. Indsatsområderne, herunder ansvarlige og tidsramme fremgår herudover i en oversigtsform i afsnit 7. 1 Ambulant fødsel = udskrivelse 2-6 timer efter fødslen, tidlig udskrivelse = udskrivelse op til 48 timer efter udskrivelse Side 8

11 Fødeplanudvalget vil følge og sikre, at implementeringen af anbefalingerne sker som fastlagt. Det skal medvirke til at sikre, at Region Midtjylland også i de kommende år tilrettelægger en svangreomsorg præget af høj kvalitet i alle tilbud i graviditet, fødselshjælp og barsel og dermed sikrer en god start på livet for alle regionens nyfødte. Side 9

12 1 - Indledning 1.1 Formål med fødeplanen Fødeplanen for Region Midtjylland skal være med til at sikre; En god start på livet for regionens nyfødte At kvinder og kommende/nybagte familier i regionen tilbydes lige adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje i relation til graviditet, fødsel og barsel At tilbuddene i graviditet, fødsel og barselsperioden differentieres efter kvindens/familiens behov Et velfungerende og koordineret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler, kommuner og den enkelte kvinde/familie At svangreomsorgen baseres på en veldefineret og anerkendt klinisk praksis af høj faglig kvalitet, monitorering og patientsikkerhed At svangreomsorgen til stadighed baseres på en optimal udnyttelse af den primære og den sekundære sundhedstjeneste Fødeplanen skal herudover fungere som opslagsværk og tjene forskellige formål i forhold til forskellige målgrupper. Fødeplanen skal: udgøre beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyse udfordringer og fremlægge forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen orientere de centrale myndigheder om tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og udmøntning af love og anbefalinger orientere de forskellige fagpersoner i svangreomsorgen om tilbud, tilrettelæggelse og udviklingstiltag fungere som en del af det fælles forståelses og arbejdsgrundlag for de involverede fagpersoner og belyse de centrale målsætninger for svangreomsorgen i Region Midtjylland. 1.2 Overordnede rammer for fødeplanen Fødeplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen samt de tidligere fødeplaner for Århus Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt. Region Midtjyllands plangrundlag (Akutplan, Hospitalsplan og Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland) danner den overordnede organisatorisk ramme for fødeplanen. Fødeplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af den praksis, der for nuværende eksisterer inden for svangreomsorgen i regionen. Endelig er fødeplanen udarbejdet på baggrund af det analyse- og rådgivningsarbejde, regionens forskellige læge- og sundhedsfaglige råd og udvalg udøver. Der lægges med denne fødeplan ikke op til en grundlæggende ændring af svangreomsorgen i Region Midtjylland. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og for at Side 10

13 imødekomme kvindernes/familiernes ønsker og behov. Fødeplanen beskriver tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i regionen i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode indtil en uge efter barnets fødsel Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Svangreomsorgen reguleres i Sundhedsloven, som indeholder de grundlæggende bestemmelser om sundhedsmyndighedernes pligter og patienters rettigheder, herunder forhold med betydning for svangreomsorgen. Sundhedsloven angiver desuden de overordnede bestemmelser i forhold til forebyggende helbredsundersøgelser, svangerskabshygiejne, adgang til frit sygehusvalg og information til den gravide. Der er ikke lovkrav om, at sundhedsaftalerne mellem kommuner og region skal omfatte svangreomsorgen, men den nye struktur med kommunalreformen og ændret opgavefordeling har gjort det væsentligt at fokusere på det tværsektorielle arbejde. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at samarbejdet inden for svangreomsorgen tilrettelægges lokalt, eksempelvis i et fødeplanudvalg, og at det er muligt at indgå frivillige sundhedsaftaler på området (Sundhedsstyrelsen (SST) 2009:12) Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen De lovbundne krav beskrives endvidere i Sundhedsstyrelsens udgivelse Anbefalinger for svangreomsorgen (2009). Derudover fungerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger netop som anbefalinger om hensigtsmæssige tiltag og tilrettelæggelsesmetoder i svangreomsorgen. Indholdet i anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på området, og litteraturen er kritisk gennemgået af eksperter og medicinske selskaber, der har vurderet den kliniske evidens. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen beskriver dermed de konkrete tilbud, det anbefales at give til gravide, fødende og barslende, bl.a. tilrettelæggelse af svangreomsorgen, kontakter i graviditeten, levevis i graviditeten samt undersøgelse og vurdering af den gravide. Organiseringen af svangreomsorgen i Region Midtjylland er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Fødeplanen beskriver regionens særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen organisering af koordinering og samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner, geografisk tilrettelæggelse af fødselshjælpen, samarbejde og visitation på tværs af hospitaler samt konkretisering af tilrettelæggelsen af lovgivningsmæssige og anbefalede tilbud i Region Midtjylland. Desuden belyser fødeplanen, dels hvor Region Midtjylland afviger fra de anbefalede tilbud, og dels hvor svangreomsorgen i regionen favner ud over de anbefalede tiltag. Side 11

14 For en uddybning af indholdet i de anbefalede basis og udvidede tilbud til gravide, fødende og barslende, samt den faglige baggrund herfor, henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 1.3 Fødeplan/proces Ifølge Sundhedsloven skal regionerne udarbejde en Sundhedsplan, og denne Sundhedsplan skal jf. bemærkninger til Sundhedslovens 206 indeholde en beskrivelse af svangerskabshygiejne og fødselshjælp mv. I praksis har regionen besluttet af følge amternes tidligere praksis omkring udarbejdelse af en særskilt fødeplan. Derfor er Sundhedslovens bemærkninger udmøntet i en specifik fødeplan for Region Midtjylland, som erstatter de tidligere amters fødeplaner. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør der i alle regioner være et formaliseret samarbejde mellem fødestederne, jordemodercentre, praktiserende læger og kommunerne mhp. bl.a. at udarbejde beslutningsgrundlaget for den regionale planlægning af svangreomsorgen. Derfor har Region Midtjylland siden regionsdannelsen haft nedsat en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, fødeplanudvalget. Nærværende fødeplan beskriver det overordnede samarbejde mellem svangreomsorgens involverede sundhedsfaglige instanser, mens sundhedsaftaler konkretiserer dette samarbejde på tværs af kommuner og region. Fødeplanen er udarbejdet af repræsentanter for de fagfolk, der til dagligt beskæftiger sig med svangreomsorgen og er efterfølgende godkendt i regionsrådet. 1.4 Læsevejledning I det efterfølgende afsnit (afsnit 2) beskrives de visioner og strategispor, Region Midtjylland har som pejlemærker for de opstillede målsætninger. Desuden præsenteres nogle af de udfordringer, som svangreomsorgen, står over for. For at danne et nutidsbillede af fødslerne i Region Midtjylland beskriver afsnit 3 organiseringen af den primære og den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen, ligesom kapitlet indeholder en kort status for aktiviteter, herunder demografisk fødselsfremskrivning. I afsnit 4 beskrives tilbuddene til gravide/par i regionen i tre søjler: graviditet, fødsel og barsel. Afsnittet er opbygget, så de faglige anbefalinger indledningsvis præsenteres for hvert enkelt område, og efterfølgende beskrives en kort status for Region Midtjylland. Dog adskiller afsnittet 4.3 Barselsperioden sig ved først at nævne den særlige tilrettelæggelse af barselstilbud i Region Midtjylland, hvorefter de faglige anbefalinger præsenteres for de enkelte tilbud i barselsperioden og sammenholdes med status i regionen. Side 12

15 Det tværsektorielle samarbejde uddybes i afsnit 5, herunder også de indgåede sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Afsnit 6 beskriver de anvendte værktøjer i kvalitetsudviklingen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og regionens konkrete tiltag i forhold til denne kvalitetssikring. Afslutningsvis indeholder afsnit 7 en liste over prioriterede indsatsområder for hvert af de beskrevne strategispor. Afsnit 8 beskriver strategi for implementering af fødeplanen. Sammensætningen af fødeplanudvalget fremgår af bilag 1, endvidere er der vedlagt en ordliste som bilag 2. Side 13

16 2 - Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Da dette er regionens første fødeplan, er det væsentligt at fastlægge fælles vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland. I dette afsnit peges der således på de visioner, Region Midtjylland har som pejlemærker for en række opstillede målsætninger. Indledningsvis præsenteres nogle af de udfordringer, svangreomsorgen står overfor. De konkrete udfordringer og målsætninger fremgår efterfølgende af de enkelte kapitler og opsummeres afslutningsvis i hvert kapitel. 2.1 Udfordringer Sundhedsvæsenet er generelt under et betydeligt pres, der bl.a. skyldes, at en konstant teknologisk udvikling og omfattende forskning gør, at flere og flere årsagssammenhænge kan påvises og flere undersøgelser og bedre behandlinger kan tilbydes borgerne. Dette efterlader svære betingelser og risiko for nedprioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i svangreomsorgen. Desuden har det økonomiske pres i sundhedsvæsenet bl.a. medført, at fødestederne har tilstræbt at fastholde kernetilbuddet ved at prioritere fødselsbetjeningen på de enkelte fødesteder. Dette har f.eks. haft konsekvenser i form af reducerede tilbud i den sundhedsfremmende indsats i fødsels og forældreforberedelsen samt kortere indlæggelsestid efter fødslen. En af svangreomsorgens store udfordringer er de forventninger og krav, der stilles af nutidens borgere. Dette er helt andre forventninger end de, der hidtil har præget tilrettelæggelsen af svangreomsorgen, og som ikke alene stiger i takt med udviklingen og mulighederne inden for svangreomsorgen, men som også skal ses som resultat af borgernes hidtidige oplevelse af og mulighed for kontrol over eget liv. Eksempelvis er store dele af svangreomsorgens målgruppe meget bevidste borgere, der selv er vidensopsøgende i forhold til faglige behandlingsmuligheder. Det afspejler sig bl.a. ved, at gravide aktivt sætter spørgsmålstegn f.eks. ved tidspunkt for igangsættelse af fødslen samt fremsætter ønske om kejsersnit, oftest hvis de tidligere har haft et forløb, som af den ene eller den anden grund har sat sig spor. Behovet for og kravet om inddragelse af borgerne i tilrettelæggelsen af eget forløb er afgørende i en vellykket svangreomsorg. Samspillet og koordinering af de forskellige sundhedsprofessionelles indsats spiller en større og større rolle i svangreomsorgen. Rutineundersøgelser samt en række specialundersøgelser udføres i almen praksis, men fordrer opfølgning i den sekundære sundhedstjeneste, f.eks. screening for gestationel diabetes og undersøgelse af fosterets rhesus-type, når den gravide er rhesus negativ. Som det også er kendt inden Side 14

17 for andre grene af sundhedssektoren, er det en udfordring at sikre en koordineret indsats og overlevering mellem overgange og mellem sektorer. Der er behov for veletablerede kommunikationsveje og metoder til at sikre kommunikation, koordination og kontinuitet i svangreomsorgen. Disse behov er der grundlag for at videreudvikle. Ud over ovenstående udfordringer er der en række forhold, der efterlader regionens svangreomsorg med specifikke faglige udfordringer. Der er bl.a. vished for, at en række livsstilsfaktorer som rygning, overvægt og misbrugsproblemer har betydning for udfaldet af graviditet, fødsel og barselsperioden. Region Midtjylland har særlige udfordringer i forhold til overvægtige gravide, idet regionen placerer sig højere end landsgennemsnittet i forekomsten af overvægtige (SST 2008:3). Dette stiller krav til, at der struktureret gøres en indsats på en række områder. Opsporing af væksthæmmede fostre er fortsat en af de store kliniske udfordringer i svangreomsorgen, idet væksthæmning er tæt associeret med forekomsten af en række komplikationer under graviditeten, fødslen og i nyfødthedsperioden (DSOG 2007:8). Den primære diagnostik af væksthæmmede fostre foregår hos egen læge og jordemoder, og der er en væsentlig opgave i at sikre koordinerede undersøgelsesmetoder og videreformidling af kliniske fund. Der optræder desuden nye målgrupper af gravide, hvilket fordrer tæt faglig opmærksom og videndeling mellem involverede fagprofessionelle. Det drejer sig f.eks. om gravide med behandlingskrævende depression forud for, under og efter graviditeten samt Gastric Bypass-opererede gravide. Når nye målgrupper optræder, og der efterhånden indsamles viden og erfaringer om undersøgelser og behandlinger af disse nye målgrupper, er det væsentligt, at kendskabet hertil udbredes i hele svangreomsorgen og til alle relevante fagprofessionelle. 2.2 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på de grundlæggende værdier for regionen; Dialog, dygtighed og dristighed. Svangreomsorgen skal bygge på dialog - mellem alle involverede parter, tværfagligt og tværsektorielt blandt sundhedsprofessionelle og med kvinder og familier. Svangreomsorgen skal desuden bygge på et højt fagligt niveau i en kultur, der fremmer udvikling, involvering og faglig nysgerrighed. Dristighed er en vigtig forudsætning for understøttelse af brugernes egenomsorg, for udviklingen af svangreomsorgens ydelser samt for udfordringen af eksisterende arbejdsgange og tilbud til de kommende familier i regionen. Side 15

18 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland: Svangreomsorgen i Region Midtjylland sikrer alle nyfødte børn den bedst mulige begyndelse på livet To af de centrale pejlemærker i Region Midtjyllands Sundhedsplan, Lighed i sundhed og Sundhedsfremme og forebyggelse danner en naturlig ramme for visionen med svangreomsorgen, hvilket også afspejles i de følgende specifikke visioner for svangreomsorgen i regionen; Den sundhedsfaglige indsats som Region Midtjylland tilbyder i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden skal bidrage til, at barnet, kvinden, partneren og den samlede familie gennemlever perioden som en positiv livsproces med bevarelse eller mulighed for forbedring af egen sundhedstilstand. Forløbet skal prioriteres som en naturlig sammenhængende livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed. Dette opnås ved at styrke det sundhedsfremmende og sammenhængende forløb for familierne, som det fremgår af sundhedsaftalen. Region Midtjylland skal fremadrettet sikre social lighed i sundhed. Graviditeten er en væsentlig periode for indsatser, der kan forbedre borgernes folkesundhed. Når indsatser struktureres og iværksættes før eller tidligt i graviditeten vil den enkelte gravide opleve en forbedret sundhedstilstand, der ikke alene betyder flere sunde år for den enkelte, men også for den kommende generation. Graviditeten er en optimal periode for ændring af livsstil, idet den enkelte gravide/parret er ekstra motiverede på grund af hensyn til det ufødte barns sundhed. Borgerne i regionen skal have mulighed for at udnytte deres sundhedsmæssige potentiale bedst muligt via målrettede indsatser for overvægtige gravide, rygere, gravide misbrugere mm. Gravide og mødre er agenter i sundhedsændringer i hele familien. Herved øges folkesundheden hos regionens borgere i to generationer. 2.3 Målsætninger for svangreomsorgen Det overordnede mål med svangreomsorgen er, at alle gravide sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres både til den store gruppe af kvinder, hvis graviditet vurderes uden øget risiko, og til de kvinder, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for mor og/eller foster. Endelig skal det også sikres for de kvinder, hvor graviditeten, fødslen eller barselsperioden forventes eller udvikler sig kompliceret. Det er derfor essentielt, at udgangspunktet er et godt og tilstrækkeligt basistilbud til kvinder, hvor der er fokus på tidlig opsporing og ud fra en sundhedsfremmende, forebyggende, rådgivende og behandlende tilgang er opmærksomhed på kvinden/hendes partner, og at der eksisterer mulighed for at differentiere tilbuddene i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Side 16

19 Svangreomsorgen i regionen skal foregå i et tæt og velkoordineret samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner. Det er af afgørende betydning, at der opbygges et velfungerende tværsektorielt samarbejde mhp. tidlig indsats over for problemstillinger, der relaterer sig til graviditeten, fødslen og det nyfødte barn. Herunder også sociale eller psykiske problemstillinger eller andre forhold, der kræver tidlig tværfaglig indsats. sundhedsaftaler skal styrke samarbejdet, kontinuiteten og strukturen i indsatsen. Forbedring af kommunikationen, herunder digital kommunikation mellem de forskellige sundhedsprofessionelle er nødvendigt for at sikre et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er desuden naturligt at inddrage borgerne i tilrettelæggelsen af svangreomsorgen. De skal derfor indgå i kommunikationsnetværket, således at den gravide/parret sikres orientering og overblik samt medindflydelse på tilrettelæggelsen af eget forløb. 2.4 Strategispor i Region Midtjylland Region Midtjylland har udpeget fem overordnede strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen. Strategisporene er bærende for, at regionen realiserer de opstillede målsætninger. Gennem den videre præsentation af fødeplanen understøttes den overordnede strategiske ramme, ligesom der afslutningsvis foretages en opsamling på målsætninger inden for de fem strategispor Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder, dels for at svangreomsorgen til stadighed udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, dels for at tilpasse organisationerne efter de nuværende økonomiske og geografiske rammer og dels for at imødekomme nationale og internationale innovationsstrategier på sundhedsområdet. Der skal iværksættes nye udviklingstiltag, der er i overensstemmelse med fremtidens kapacitet og behandlingsmuligheder som f.eks. hjemmemonitorering af gravide patientgrupper, der hidtil har været indlagte på hospital. Der skal udvikles nye metoder til opgaveløsninger, som kan løse flere opgaver for de samme ressourcer. Det er væsentligt, at innovation ikke bremses af behovet for harmonisering af svangreomsorgen. De enkelte fødesteder skal sikre harmonisering omkring det faglige indhold i svangreomsorgen, så der tilbydes samme faglige kvalitet på alle regionens fødesteder, men der skal være plads til individuelt råderum og forskellig udformning fødestederne imellem. For også fremover at kunne tilbyde en svangreomsorg i udvikling, skal aktørerne kunne lade sig inspirere af hinanden i en tid, hvor der er grobund for nytænkning og nye tilrettelæggelsesmetoder. Side 17

20 Endeligt skal der tilrettelægges på nye måder for at tilpasse tilbuddene efter brugernes ønsker og behov. Eksempler på igangværende udviklingsprojekter vil fremgå af denne fødeplan Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Der skal sikres fri og lige adgang til sundhedsydelserne ved samme behov. Sundhedsaftalerne mellem region og kommuner medvirker til at sikre faglig kvalitet i de tværgående forløb. Den faglige kvalitet sikres ligeledes bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover tilstræbes det, at Region Midtjylland bevarer og udvider positionen som fagligt fyrtårn inden for svangreomsorgen i Danmark, dels i kraft af allerede igangværende tiltag dels i kraft af, at forskning fortsat understøttes i regionen. I regionens svangreomsorg eksisterer der veletablerede og velfungerende tiltag, der karakteriserer et systematisk samarbejde og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Dette foregår bl.a. via ultralydsskolen, hvor Aarhus Universitetshospital (AUH) er udnævnt som spydspids. Ultralydsskolen tilbyder support til læger og sonografer på alle regionens ultralydsafdelinger for at sikre, at alle regionens gravide kan tilbydes ensartede tilbud med samme høje faglige standard inden for diagnostisk ultralyd. Det unikke og systematiske samarbejde i regionen har ligeledes affødt det regionale obstetriske instruks-udvalg, som udarbejder fælles faglige instrukser, der er med til at sikre, at gravide, fødende og barslende tilbydes en ensartet faglig behandling, uanset hvor i regionen de er bosiddende Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats, og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk, og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Svangreomsorgen skal dermed være tilpasset den enkelte, og der rettes særlig opmærksomhed mod kvinder, hvis graviditet, fødsel og barsel kan forventes at blive kompliceret. Der skal gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet ved misbrug, overvægt, rygning og sociale problemer. Indsatsen skal desuden tilpasses kvindernes og familiernes erfaringsgrundlag, og indsatsen skal respektere kvindens og parrets integritet. Indsatsen skal understøtte Side 18

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland Årsrapport 2011 Årsrapporten er udarbejdet af sundhedsplejerske MPH, Ingeborg Kristensen, Region Midtjylland, i samarbejde

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere