Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Den 14. december besluttede regionsrådet at sende udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring. Planen beskriver regionens indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel for kvinder og familier i Region Midtjylland. Udkastet til fødeplan for Region Midtjylland er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen fra Fødeplanudvalget har bearbejdet disse anbefalinger, og vedlagte fødeplan beskriver Region Midtjyllands forslag til, hvordan anbefalinger kan implementeres. Heri ligger, at der dels sker en forbedring af kvaliteten i svangreomsorgen, og dels en harmonisering af tilbuddene i regionen. 21. december 2011 Anne Bach Iversen Tel J.nr: Side 1 Fristen for afgivelse af høringssvar er den 27. februar Alle høringssvar bedes sendt pr. mail til Høringssvarene bliver offentliggjort løbende på regionens hjemmeside: %b8deplan+2012 På baggrund af høringssvarene udarbejder Fødeplanudvalget en endelige version af Fødeplanen. Denne forventes at blive behandlet af regionsrådet i april Udkastet til fødeplan er fremsendt direkte til en række parter, som vi forventer, har en særlig interesse i Region Midtjyllands fødeplan. En oversigt over høringsparterne er vedlagt dette brev. Spørgsmål i forbindelse med høringsmaterialet kan rettes til Anne Bach Iversen på telefon eller pr. mail til På vegne af regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen

2 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Oversigt over høringsparter i forbindelse med høringsprocessen for Region Midtjyllands Fødeplan Hospitalsledelserne i Region Midtjylland Psykiatrien i Region Midtjylland Hovedudvalget i Region Midtjylland (RegionsMED-udvalget) Hospitalernes MED-udvalg Kommuner i Region Midtjylland Kommunekontaktrådet Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Danske Patienter Lægeforeningen Specialerådet for Gynækologi og Obstetrik Specialerådet for Pædiatri Det regionale sygeplejefaglige Råd Regionsterapeutrådet Praksisudvalget Dansk Sygeplejeråd Jordemoderforeningen Danske Fysioterapeuter Dansk Lægesekretærforening Foreningen af Offentligt Ansatte - Fag og Arbejde (FOA) Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Foreningen af Speciallæger (FAS) Yngre Læger (YL) Dansk Selskab for obstetrik og gynækologi Foreningen Forældre og Fødsel Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Privatpraktiserende jordemødre 29. november 2011 Anne Iversen Tel Side 1

3 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

4

5 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

6 Fødeplan 2012 Januar 2012 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Fødeplanen findes også på: ISBN

7 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Formål med fødeplanen Overordnede rammer for fødeplanen Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen Fødeplan/proces Læsevejledning Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Udfordringer Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Målsætninger for svangreomsorgen Strategispor i Region Midtjylland Innovation Kvalitet Valgmuligheder/differentieret indsats Brugerinddragelse Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Status for svangreomsorgens organisering i Region Midtjylland Organisering af den primære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Alment praktiserende læger Jordemoderkonsultationer Kommunal sundhedspleje Organisering af den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Valg af fødested Information til den gravide/parret om valg af fødested Frit sygehusvalg og visitation efter bopæl Faglig visitation til fødested Fødesteder i Region Midtjylland Vagtdækning og beredskab Fælles faglige opgaver/særlige organisatoriske opgaver Status for aktiviteter Demografisk udvikling Fødselstal i regionen Kejsersnit-frekvens Indlæggelsestid Opsamling af anbefalinger...32

8 4 - Tilbud i graviditet, fødsel og barsel Graviditet Basistilbuddet til gravide uden særlige behov: Supplerende tilbud for gravide med særlige behov Fødsel Tilbud i forbindelse med fødslen - sunde børn, den gode fødsel Tilstedeværelse under fødselsforløbet Kontinuerlig optimering af kliniske undersøgelses og behandlingstiltag Kendt jordemoderordning Oprettelse af akutte obstetriske modtageafsnit Hjemmefødselsordning Barselsperioden Den første tid efter fødslen, barsel i Region Midtjylland Visitation til barselsophold Opgaver i den tidlige barselsperiode ved ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Opgaveløsninger i den tidlige barselsperiode efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Genindlæggelser Barselsambulatorier/klinikker Sundhedsplejerskens besøg i familien Efterfødselssamtaler Tilbud til forældre, der mister et barn Fødselsdepression Udvikling af tilbud omkring amning Forslag til fremtidig opgaveløsning egenomsorg og mestringsevne Opsamling på anbefalinger Det tværsektorielle samarbejde Kommunikation mellem aktørerne Sundhedsaftaler Sundhedsplejersketelefonen Opsamling på anbefalinger Kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed Værktøjer til kvalitetsudvikling Opsamling af anbefalinger Indsatsområder og implementering af fødeplanen...83 Referencer...87 Bilag 1 - Medlemmer af det regionale fødeplanudvalg...89 Bilag 2 - Ordliste...91 Side 6

9 Resume Denne fødeplan tager afsæt i Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen (2009) og beskriver den særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen for gravide, fødende og barslende i Region Midtjylland. Fødeplanen udgør beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyser udfordringer og fremlægger forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen. Svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på visionen om, at alle nyfødte børn i regionen sikres den bedst mulige begyndelse på livet. Det gøres bl.a. ved, at alle gravide/par og nyfødte sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres ved et godt og tilstrækkeligt basistilbud, hvor der er fokus på tidlig opsporing, og at der derudover eksisterer mulighed for at differentiere i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Særligt er der en opgave i at sikre lighed i sundhed. Der er fem strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen i Region Midtjylland. Hvert af strategisporene indeholder en række initiativer, som ønskes iværksat, alle med det formål at forbedre tilbuddene i svangreomsorgen i Region Midtjylland. Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder. Det er nødvendigt for, at svangreomsorgen udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, for at tilpasse svangreomsorgen de økonomiske og geografiske rammer og for i højere grad at tilpasses brugernes ønsker og behov. Forældrene skal forberedes til i størst muligt omfang at kunne tage ansvar for eget liv, således at de er klædt på til og kan tackle udfordringerne i den nye situation som forældre. Der skal bl.a. ske en udvikling af redskaber til digital forberedelse til forældreskab, der samtidigt understøtter forældrenes mestringsevne. Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Den faglige kvalitet sikres bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover eksisterer der veletablerede og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Disse initiativer skal understøttes og videreudvikles. Der

10 skal bl.a. ske en opkvalificering af barselstilbuddene til ambulant fødende 1, hjemmefødende og tidligt udskrevne, bl.a. via indførsel af efterfødselsplaner Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og i sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Der skal bl.a. ske en opkvalificering af fødsels og forældreforberedelsen, da der er dokumenterede effekter af indsatsen, samtidigt med at brugerne efterspørger dette. Brugerinddragelse Brugerne af svangreomsorgen er som udgangspunkt unge, sunde og raske mennesker, der møder sundhedsvæsenets tilbud i et glædeligt anliggende. De er unge og videnssøgende og vil gerne involveres. Det er derfor nødvendigt, at svangreomsorgen i regionen formår at virkeliggøre brugerinddragelse, dels på det individuelle plan i det enkelte forløb og dels i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af svangreomsorgen. Der skal ske brugerinddragelse i projekter, der videreudvikler tilbuddene til gravide, fødende og barslende, f.eks. i udarbejdelsen af fødselsforberedende film og tværsektorielle udviklingsprojekter om tilbuddene i den tidlige barselsperiode Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Graviditet, fødsel og barsel et komplekst forløb, der involverer flere myndigheder og sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis. Det er væsentligt, at nybagte mødre og familier oplever et sammenhængende og kontinuerligt forløb. For at sikre sammenhæng i graviditets og barselsforløbet er der behov for et velfungerende, integreret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og kommuner der alle løser opgaver i forbindelse med en familieforøgelse. Konkret vil Region Midtjylland bl.a. nedsætte tværsektorielle følgegrupper ved alle fødesteder, som skal varetage specifikke opgaver. De ovenstående tiltag og anbefalinger beskrives løbende gennem de følgende kapitler. Indsatsområderne, herunder ansvarlige og tidsramme fremgår herudover i en oversigtsform i afsnit 7. 1 Ambulant fødsel = udskrivelse 2-6 timer efter fødslen, tidlig udskrivelse = udskrivelse op til 48 timer efter udskrivelse Side 8

11 Fødeplanudvalget vil følge og sikre, at implementeringen af anbefalingerne sker som fastlagt. Det skal medvirke til at sikre, at Region Midtjylland også i de kommende år tilrettelægger en svangreomsorg præget af høj kvalitet i alle tilbud i graviditet, fødselshjælp og barsel og dermed sikrer en god start på livet for alle regionens nyfødte. Side 9

12 1 - Indledning 1.1 Formål med fødeplanen Fødeplanen for Region Midtjylland skal være med til at sikre; En god start på livet for regionens nyfødte At kvinder og kommende/nybagte familier i regionen tilbydes lige adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje i relation til graviditet, fødsel og barsel At tilbuddene i graviditet, fødsel og barselsperioden differentieres efter kvindens/familiens behov Et velfungerende og koordineret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler, kommuner og den enkelte kvinde/familie At svangreomsorgen baseres på en veldefineret og anerkendt klinisk praksis af høj faglig kvalitet, monitorering og patientsikkerhed At svangreomsorgen til stadighed baseres på en optimal udnyttelse af den primære og den sekundære sundhedstjeneste Fødeplanen skal herudover fungere som opslagsværk og tjene forskellige formål i forhold til forskellige målgrupper. Fødeplanen skal: udgøre beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyse udfordringer og fremlægge forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen orientere de centrale myndigheder om tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og udmøntning af love og anbefalinger orientere de forskellige fagpersoner i svangreomsorgen om tilbud, tilrettelæggelse og udviklingstiltag fungere som en del af det fælles forståelses og arbejdsgrundlag for de involverede fagpersoner og belyse de centrale målsætninger for svangreomsorgen i Region Midtjylland. 1.2 Overordnede rammer for fødeplanen Fødeplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen samt de tidligere fødeplaner for Århus Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt. Region Midtjyllands plangrundlag (Akutplan, Hospitalsplan og Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland) danner den overordnede organisatorisk ramme for fødeplanen. Fødeplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af den praksis, der for nuværende eksisterer inden for svangreomsorgen i regionen. Endelig er fødeplanen udarbejdet på baggrund af det analyse- og rådgivningsarbejde, regionens forskellige læge- og sundhedsfaglige råd og udvalg udøver. Der lægges med denne fødeplan ikke op til en grundlæggende ændring af svangreomsorgen i Region Midtjylland. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og for at Side 10

13 imødekomme kvindernes/familiernes ønsker og behov. Fødeplanen beskriver tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i regionen i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode indtil en uge efter barnets fødsel Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Svangreomsorgen reguleres i Sundhedsloven, som indeholder de grundlæggende bestemmelser om sundhedsmyndighedernes pligter og patienters rettigheder, herunder forhold med betydning for svangreomsorgen. Sundhedsloven angiver desuden de overordnede bestemmelser i forhold til forebyggende helbredsundersøgelser, svangerskabshygiejne, adgang til frit sygehusvalg og information til den gravide. Der er ikke lovkrav om, at sundhedsaftalerne mellem kommuner og region skal omfatte svangreomsorgen, men den nye struktur med kommunalreformen og ændret opgavefordeling har gjort det væsentligt at fokusere på det tværsektorielle arbejde. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at samarbejdet inden for svangreomsorgen tilrettelægges lokalt, eksempelvis i et fødeplanudvalg, og at det er muligt at indgå frivillige sundhedsaftaler på området (Sundhedsstyrelsen (SST) 2009:12) Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen De lovbundne krav beskrives endvidere i Sundhedsstyrelsens udgivelse Anbefalinger for svangreomsorgen (2009). Derudover fungerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger netop som anbefalinger om hensigtsmæssige tiltag og tilrettelæggelsesmetoder i svangreomsorgen. Indholdet i anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på området, og litteraturen er kritisk gennemgået af eksperter og medicinske selskaber, der har vurderet den kliniske evidens. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen beskriver dermed de konkrete tilbud, det anbefales at give til gravide, fødende og barslende, bl.a. tilrettelæggelse af svangreomsorgen, kontakter i graviditeten, levevis i graviditeten samt undersøgelse og vurdering af den gravide. Organiseringen af svangreomsorgen i Region Midtjylland er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Fødeplanen beskriver regionens særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen organisering af koordinering og samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner, geografisk tilrettelæggelse af fødselshjælpen, samarbejde og visitation på tværs af hospitaler samt konkretisering af tilrettelæggelsen af lovgivningsmæssige og anbefalede tilbud i Region Midtjylland. Desuden belyser fødeplanen, dels hvor Region Midtjylland afviger fra de anbefalede tilbud, og dels hvor svangreomsorgen i regionen favner ud over de anbefalede tiltag. Side 11

14 For en uddybning af indholdet i de anbefalede basis og udvidede tilbud til gravide, fødende og barslende, samt den faglige baggrund herfor, henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 1.3 Fødeplan/proces Ifølge Sundhedsloven skal regionerne udarbejde en Sundhedsplan, og denne Sundhedsplan skal jf. bemærkninger til Sundhedslovens 206 indeholde en beskrivelse af svangerskabshygiejne og fødselshjælp mv. I praksis har regionen besluttet af følge amternes tidligere praksis omkring udarbejdelse af en særskilt fødeplan. Derfor er Sundhedslovens bemærkninger udmøntet i en specifik fødeplan for Region Midtjylland, som erstatter de tidligere amters fødeplaner. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør der i alle regioner være et formaliseret samarbejde mellem fødestederne, jordemodercentre, praktiserende læger og kommunerne mhp. bl.a. at udarbejde beslutningsgrundlaget for den regionale planlægning af svangreomsorgen. Derfor har Region Midtjylland siden regionsdannelsen haft nedsat en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, fødeplanudvalget. Nærværende fødeplan beskriver det overordnede samarbejde mellem svangreomsorgens involverede sundhedsfaglige instanser, mens sundhedsaftaler konkretiserer dette samarbejde på tværs af kommuner og region. Fødeplanen er udarbejdet af repræsentanter for de fagfolk, der til dagligt beskæftiger sig med svangreomsorgen og er efterfølgende godkendt i regionsrådet. 1.4 Læsevejledning I det efterfølgende afsnit (afsnit 2) beskrives de visioner og strategispor, Region Midtjylland har som pejlemærker for de opstillede målsætninger. Desuden præsenteres nogle af de udfordringer, som svangreomsorgen, står over for. For at danne et nutidsbillede af fødslerne i Region Midtjylland beskriver afsnit 3 organiseringen af den primære og den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen, ligesom kapitlet indeholder en kort status for aktiviteter, herunder demografisk fødselsfremskrivning. I afsnit 4 beskrives tilbuddene til gravide/par i regionen i tre søjler: graviditet, fødsel og barsel. Afsnittet er opbygget, så de faglige anbefalinger indledningsvis præsenteres for hvert enkelt område, og efterfølgende beskrives en kort status for Region Midtjylland. Dog adskiller afsnittet 4.3 Barselsperioden sig ved først at nævne den særlige tilrettelæggelse af barselstilbud i Region Midtjylland, hvorefter de faglige anbefalinger præsenteres for de enkelte tilbud i barselsperioden og sammenholdes med status i regionen. Side 12

15 Det tværsektorielle samarbejde uddybes i afsnit 5, herunder også de indgåede sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Afsnit 6 beskriver de anvendte værktøjer i kvalitetsudviklingen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og regionens konkrete tiltag i forhold til denne kvalitetssikring. Afslutningsvis indeholder afsnit 7 en liste over prioriterede indsatsområder for hvert af de beskrevne strategispor. Afsnit 8 beskriver strategi for implementering af fødeplanen. Sammensætningen af fødeplanudvalget fremgår af bilag 1, endvidere er der vedlagt en ordliste som bilag 2. Side 13

16 2 - Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Da dette er regionens første fødeplan, er det væsentligt at fastlægge fælles vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland. I dette afsnit peges der således på de visioner, Region Midtjylland har som pejlemærker for en række opstillede målsætninger. Indledningsvis præsenteres nogle af de udfordringer, svangreomsorgen står overfor. De konkrete udfordringer og målsætninger fremgår efterfølgende af de enkelte kapitler og opsummeres afslutningsvis i hvert kapitel. 2.1 Udfordringer Sundhedsvæsenet er generelt under et betydeligt pres, der bl.a. skyldes, at en konstant teknologisk udvikling og omfattende forskning gør, at flere og flere årsagssammenhænge kan påvises og flere undersøgelser og bedre behandlinger kan tilbydes borgerne. Dette efterlader svære betingelser og risiko for nedprioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i svangreomsorgen. Desuden har det økonomiske pres i sundhedsvæsenet bl.a. medført, at fødestederne har tilstræbt at fastholde kernetilbuddet ved at prioritere fødselsbetjeningen på de enkelte fødesteder. Dette har f.eks. haft konsekvenser i form af reducerede tilbud i den sundhedsfremmende indsats i fødsels og forældreforberedelsen samt kortere indlæggelsestid efter fødslen. En af svangreomsorgens store udfordringer er de forventninger og krav, der stilles af nutidens borgere. Dette er helt andre forventninger end de, der hidtil har præget tilrettelæggelsen af svangreomsorgen, og som ikke alene stiger i takt med udviklingen og mulighederne inden for svangreomsorgen, men som også skal ses som resultat af borgernes hidtidige oplevelse af og mulighed for kontrol over eget liv. Eksempelvis er store dele af svangreomsorgens målgruppe meget bevidste borgere, der selv er vidensopsøgende i forhold til faglige behandlingsmuligheder. Det afspejler sig bl.a. ved, at gravide aktivt sætter spørgsmålstegn f.eks. ved tidspunkt for igangsættelse af fødslen samt fremsætter ønske om kejsersnit, oftest hvis de tidligere har haft et forløb, som af den ene eller den anden grund har sat sig spor. Behovet for og kravet om inddragelse af borgerne i tilrettelæggelsen af eget forløb er afgørende i en vellykket svangreomsorg. Samspillet og koordinering af de forskellige sundhedsprofessionelles indsats spiller en større og større rolle i svangreomsorgen. Rutineundersøgelser samt en række specialundersøgelser udføres i almen praksis, men fordrer opfølgning i den sekundære sundhedstjeneste, f.eks. screening for gestationel diabetes og undersøgelse af fosterets rhesus-type, når den gravide er rhesus negativ. Som det også er kendt inden Side 14

17 for andre grene af sundhedssektoren, er det en udfordring at sikre en koordineret indsats og overlevering mellem overgange og mellem sektorer. Der er behov for veletablerede kommunikationsveje og metoder til at sikre kommunikation, koordination og kontinuitet i svangreomsorgen. Disse behov er der grundlag for at videreudvikle. Ud over ovenstående udfordringer er der en række forhold, der efterlader regionens svangreomsorg med specifikke faglige udfordringer. Der er bl.a. vished for, at en række livsstilsfaktorer som rygning, overvægt og misbrugsproblemer har betydning for udfaldet af graviditet, fødsel og barselsperioden. Region Midtjylland har særlige udfordringer i forhold til overvægtige gravide, idet regionen placerer sig højere end landsgennemsnittet i forekomsten af overvægtige (SST 2008:3). Dette stiller krav til, at der struktureret gøres en indsats på en række områder. Opsporing af væksthæmmede fostre er fortsat en af de store kliniske udfordringer i svangreomsorgen, idet væksthæmning er tæt associeret med forekomsten af en række komplikationer under graviditeten, fødslen og i nyfødthedsperioden (DSOG 2007:8). Den primære diagnostik af væksthæmmede fostre foregår hos egen læge og jordemoder, og der er en væsentlig opgave i at sikre koordinerede undersøgelsesmetoder og videreformidling af kliniske fund. Der optræder desuden nye målgrupper af gravide, hvilket fordrer tæt faglig opmærksom og videndeling mellem involverede fagprofessionelle. Det drejer sig f.eks. om gravide med behandlingskrævende depression forud for, under og efter graviditeten samt Gastric Bypass-opererede gravide. Når nye målgrupper optræder, og der efterhånden indsamles viden og erfaringer om undersøgelser og behandlinger af disse nye målgrupper, er det væsentligt, at kendskabet hertil udbredes i hele svangreomsorgen og til alle relevante fagprofessionelle. 2.2 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på de grundlæggende værdier for regionen; Dialog, dygtighed og dristighed. Svangreomsorgen skal bygge på dialog - mellem alle involverede parter, tværfagligt og tværsektorielt blandt sundhedsprofessionelle og med kvinder og familier. Svangreomsorgen skal desuden bygge på et højt fagligt niveau i en kultur, der fremmer udvikling, involvering og faglig nysgerrighed. Dristighed er en vigtig forudsætning for understøttelse af brugernes egenomsorg, for udviklingen af svangreomsorgens ydelser samt for udfordringen af eksisterende arbejdsgange og tilbud til de kommende familier i regionen. Side 15

18 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland: Svangreomsorgen i Region Midtjylland sikrer alle nyfødte børn den bedst mulige begyndelse på livet To af de centrale pejlemærker i Region Midtjyllands Sundhedsplan, Lighed i sundhed og Sundhedsfremme og forebyggelse danner en naturlig ramme for visionen med svangreomsorgen, hvilket også afspejles i de følgende specifikke visioner for svangreomsorgen i regionen; Den sundhedsfaglige indsats som Region Midtjylland tilbyder i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden skal bidrage til, at barnet, kvinden, partneren og den samlede familie gennemlever perioden som en positiv livsproces med bevarelse eller mulighed for forbedring af egen sundhedstilstand. Forløbet skal prioriteres som en naturlig sammenhængende livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed. Dette opnås ved at styrke det sundhedsfremmende og sammenhængende forløb for familierne, som det fremgår af sundhedsaftalen. Region Midtjylland skal fremadrettet sikre social lighed i sundhed. Graviditeten er en væsentlig periode for indsatser, der kan forbedre borgernes folkesundhed. Når indsatser struktureres og iværksættes før eller tidligt i graviditeten vil den enkelte gravide opleve en forbedret sundhedstilstand, der ikke alene betyder flere sunde år for den enkelte, men også for den kommende generation. Graviditeten er en optimal periode for ændring af livsstil, idet den enkelte gravide/parret er ekstra motiverede på grund af hensyn til det ufødte barns sundhed. Borgerne i regionen skal have mulighed for at udnytte deres sundhedsmæssige potentiale bedst muligt via målrettede indsatser for overvægtige gravide, rygere, gravide misbrugere mm. Gravide og mødre er agenter i sundhedsændringer i hele familien. Herved øges folkesundheden hos regionens borgere i to generationer. 2.3 Målsætninger for svangreomsorgen Det overordnede mål med svangreomsorgen er, at alle gravide sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres både til den store gruppe af kvinder, hvis graviditet vurderes uden øget risiko, og til de kvinder, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for mor og/eller foster. Endelig skal det også sikres for de kvinder, hvor graviditeten, fødslen eller barselsperioden forventes eller udvikler sig kompliceret. Det er derfor essentielt, at udgangspunktet er et godt og tilstrækkeligt basistilbud til kvinder, hvor der er fokus på tidlig opsporing og ud fra en sundhedsfremmende, forebyggende, rådgivende og behandlende tilgang er opmærksomhed på kvinden/hendes partner, og at der eksisterer mulighed for at differentiere tilbuddene i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Side 16

19 Svangreomsorgen i regionen skal foregå i et tæt og velkoordineret samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner. Det er af afgørende betydning, at der opbygges et velfungerende tværsektorielt samarbejde mhp. tidlig indsats over for problemstillinger, der relaterer sig til graviditeten, fødslen og det nyfødte barn. Herunder også sociale eller psykiske problemstillinger eller andre forhold, der kræver tidlig tværfaglig indsats. sundhedsaftaler skal styrke samarbejdet, kontinuiteten og strukturen i indsatsen. Forbedring af kommunikationen, herunder digital kommunikation mellem de forskellige sundhedsprofessionelle er nødvendigt for at sikre et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er desuden naturligt at inddrage borgerne i tilrettelæggelsen af svangreomsorgen. De skal derfor indgå i kommunikationsnetværket, således at den gravide/parret sikres orientering og overblik samt medindflydelse på tilrettelæggelsen af eget forløb. 2.4 Strategispor i Region Midtjylland Region Midtjylland har udpeget fem overordnede strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen. Strategisporene er bærende for, at regionen realiserer de opstillede målsætninger. Gennem den videre præsentation af fødeplanen understøttes den overordnede strategiske ramme, ligesom der afslutningsvis foretages en opsamling på målsætninger inden for de fem strategispor Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder, dels for at svangreomsorgen til stadighed udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, dels for at tilpasse organisationerne efter de nuværende økonomiske og geografiske rammer og dels for at imødekomme nationale og internationale innovationsstrategier på sundhedsområdet. Der skal iværksættes nye udviklingstiltag, der er i overensstemmelse med fremtidens kapacitet og behandlingsmuligheder som f.eks. hjemmemonitorering af gravide patientgrupper, der hidtil har været indlagte på hospital. Der skal udvikles nye metoder til opgaveløsninger, som kan løse flere opgaver for de samme ressourcer. Det er væsentligt, at innovation ikke bremses af behovet for harmonisering af svangreomsorgen. De enkelte fødesteder skal sikre harmonisering omkring det faglige indhold i svangreomsorgen, så der tilbydes samme faglige kvalitet på alle regionens fødesteder, men der skal være plads til individuelt råderum og forskellig udformning fødestederne imellem. For også fremover at kunne tilbyde en svangreomsorg i udvikling, skal aktørerne kunne lade sig inspirere af hinanden i en tid, hvor der er grobund for nytænkning og nye tilrettelæggelsesmetoder. Side 17

20 Endeligt skal der tilrettelægges på nye måder for at tilpasse tilbuddene efter brugernes ønsker og behov. Eksempler på igangværende udviklingsprojekter vil fremgå af denne fødeplan Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Der skal sikres fri og lige adgang til sundhedsydelserne ved samme behov. Sundhedsaftalerne mellem region og kommuner medvirker til at sikre faglig kvalitet i de tværgående forløb. Den faglige kvalitet sikres ligeledes bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover tilstræbes det, at Region Midtjylland bevarer og udvider positionen som fagligt fyrtårn inden for svangreomsorgen i Danmark, dels i kraft af allerede igangværende tiltag dels i kraft af, at forskning fortsat understøttes i regionen. I regionens svangreomsorg eksisterer der veletablerede og velfungerende tiltag, der karakteriserer et systematisk samarbejde og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Dette foregår bl.a. via ultralydsskolen, hvor Aarhus Universitetshospital (AUH) er udnævnt som spydspids. Ultralydsskolen tilbyder support til læger og sonografer på alle regionens ultralydsafdelinger for at sikre, at alle regionens gravide kan tilbydes ensartede tilbud med samme høje faglige standard inden for diagnostisk ultralyd. Det unikke og systematiske samarbejde i regionen har ligeledes affødt det regionale obstetriske instruks-udvalg, som udarbejder fælles faglige instrukser, der er med til at sikre, at gravide, fødende og barslende tilbydes en ensartet faglig behandling, uanset hvor i regionen de er bosiddende Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats, og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk, og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Svangreomsorgen skal dermed være tilpasset den enkelte, og der rettes særlig opmærksomhed mod kvinder, hvis graviditet, fødsel og barsel kan forventes at blive kompliceret. Der skal gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet ved misbrug, overvægt, rygning og sociale problemer. Indsatsen skal desuden tilpasses kvindernes og familiernes erfaringsgrundlag, og indsatsen skal respektere kvindens og parrets integritet. Indsatsen skal understøtte Side 18

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne 1. Forslag nr.: 4.1 2. Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere