Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer"

Transkript

1 Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital, 2015

2 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Brugerens perspektiv...5 Det professionelle perspektiv...7 Det organisatoriske perspektiv...9 Kompetence dimensioner...10 Social kompetence...11 Faglig kompetence...13 Læringskompetence...17 Organisatorisk kompetence...19 Referencer...20 Kompetenceprofiler...22 Medicinsk område...23 Intensivt område...41 Ortopædkirurgisk område...45 Neurologisk område...65 Pædiatrisk område

3 Forord Denne publikation er blevet til i forbindelse med implementering af Model for systematisk kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital. Først præsenteres Model for systematisk kompetenceudvikling. Modellen sætter fokus på at arbejde systematisk og strategisk med kompetencer og kompetenceudvikling på tværs af faggrupper og afdelinger. Den er baseret på følgende tre perspektiver: Brugerens perspektiv, det professionelle perspektiv og det organisatoriske perspektiv. Samtidig opstiller modellen rammer for medarbejderudviklingssamtalen, MUS. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital er der udarbejdet en fælles beskrivelse af, hvilke kompetencer en ergoterapeut har på niveau 3. Desuden er der udarbejdet kompetenceprofiler fra alle de subspecialer, som ergoterapeuter arbejder med på hospitalet. Disse kompetenceprofiler skal bl.a. anvendes til at supplere den generelle beskrivelse for en ergoterapeut ved MUS. Vi gør opmærksom på, at alle beskrivelser er udarbejdet og anvendt i forbindelse med første afprøvning i implementeringsprocessen af Model for systematisk kompetenceudvikling. Publikationen indeholder første udgave af kompetencebeskrivelser på tværs af matrikler i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen og disse vil fortsat være i en udviklingsproces. Vi håber at publikationen vil være til inspiration såvel internt i afdelingen som eksternt. 3

4 Baggrund I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen tager kompetenceudvikling udgangspunkt i Aarhus Universitetshospitals virksomhedsgrundlag Den største viden den bedste behandling Visionen er: Det er Aarhus Universitetshospitals vision at tilhøre eliten af universitetshospitaler. Vi vil være patientens og fagprofessionelles sikre valg. På Aarhus Universitetshospital defineres kompetence og kompetenceudvikling således: Kompetencer forstås som anvendelsen af de til opgaven krævede kvalifikationer i en bestemt sammenhæng. Kvalifikationer inkluderer viden, færdigheder og adfærd. Kompetence udøves, det vil sige, at det er noget man i praksis gør. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen har vi fokus på de kompetencer, der er væsentlige for at udføre aktuelle og fremtidige opgaver med den bedste faglige kvalitet. Vi arbejder ud fra Model for systematisk kompetenceudvikling [1]. Model for systematisk kompetenceudvikling er baseret på følgende tre perspektiver: Brugerens perspektiv, det professionelle perspektiv og det organisatoriske perspektiv. 4

5 Brugerens perspektiv Viden om brugerens krav, behov og forventninger er udgangspunkt for, at ergoterapeuter kan yde den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske. Brugerens perspektiv har betydning for, hvilke kompetencer der skal være til stede og hvilke kvalitetskrav, der skal opfyldes i afdelingen og hos den enkelte medarbejder. Hvem er vores brugere? Brugerne er primært patienter, der modtager ergoterapeutiske ydelser, men omfatter også pårørende og det sundhedsfaglige personale internt og eksternt. Herudover samarbejdende sygehuse, kommuner og primærsektor. Ved patientforløb forstås en patients forløb på hospitalet fra modtagelse af henvisning til behandlingsafslutning. Ergoterapeuter arbejder med patienter med forskellige diagnoser, eksempelvis indenfor infektionsmedicin, hjerte- og lungekirurgi, neurologi, ortopædkirurgi, urinvejskirurgi, nyremedicin, karkirurgi, pædiatri. Ergoterapeuter arbejder med patienter i alle aldersgrupper på hospitalet. En voksende andel af brugerne opfatter ikke sig selv som patienter, men som sundhedsforbrugere, der forventer, at sundhedsvæsenet lever op til deres krav om den bedst tænkelige, individuelt tilpassede service. De ønsker value for money. Til gengæld er de også villige til at investere tid og kræfter i at optimere deres sundhedstilstand. Mange brugere opsøger viden om deres sundhedstilstand, symptomer og behandlingsmuligheder inden de kommer til os [2]. De ønsker sparring og ønsker at blive klædt på til at tage gode beslutninger. Lektor og politisk kommentator Johannes Andersen fra Aalborg Universitet redegør for, hvordan individualisering af samfundet, bl.a. bistået af New Public Management-filosofien, fremover kan gøre det vanskeligt at tilfredsstille den forbrugeristiske borger [3]. Den øgede markedsgørelse af offentlige ydelser kan betyde, at ressourcestærke brugere med deres selvfølelse indtager en position som kunder, der forhandler indenfor de givne rammer, hvilket kan være en udfordring for fællesskabet og medvirkende til ulighed i sundhed. Herudover kan vi forvente, at antallet af ældre over 65 år stiger, ligeledes antallet af patienter med en eller flere kroniske sygdomme. Hvilke behov har vores brugere? Viden om brugeroplevelse og forståelse for brugerens situation er baggrund for hvilke kompetencer, der er påkrævet for at imødekomme deres behov og forventninger. Det endelige mål for afdelingen er et godt resultat for patienten. Det forudsætter, at brugernes behov og ønsker tilgodeses på relevant vis, og at brugerne vurderer resultatet som tilfredsstillende. På baggrund af litteratur uddrages faktorer for positiv brugeroplevelse: Fyldestgørende information om helbredstilstand og behandlingsmuligheder. Kommunikation i alle faser af et patientforløb. Personalekontinuitet. Koordinering i overgange mellem sekundær- og primærsektor. 5

6 Kontinuitet i forløbet, herunder koordinationen af de enkelte aktiviteter. Respekt for patienten og dennes integritet. Interesse for patientens livssituation, lydhørhed, omsorg og tillid. Inddragelse i eget forløb og indflydelse på de kliniske beslutninger og behandlingsforløb. Kompetent, veltilrettelagt og effektiv behandling. Fagligt velovervejet plan. [4,5,6,7,8,9,10] Brugerens perspektiv i danske aviser Observationer fra en sygeseng Læge Ole Asbjørn skrev en kronik i Berlingske Tidende d. 5. januar Han efterspørger den tætte relation mellem fagperson og patient samt ro, nærvær og empati i forhold til det enkelte menneske. Refleksioner om læge-patient-forholdet. Man bør være læge for en patient, ikke kun for en sygdom Sådan lød opfordringen i en kronik i Information d. 27. juni 2013 fra Niels Hansen, speciallæge i børnepsykiatri. Jeg har brug for på en helt anden måde at være med i processen, at have en oplevelse af, at behandlerne er reelt optagne af mit ve og vel, ikke omklamrende, men empatiske og interesserede Venligt og professionelt sygehuspersonale Det er ikke så ofte, at der bliver skrevet om gode oplevelser i aviser og andre medier, men her er et eksempel på et læserbrev fra Jyllandsposten d Herluf Nydam Jensen fremhæver, at han fik god information fra læger og sygeplejersker og havde gode samtaler med sygehuspersonale. Han følte, at der blev taget vare om ham af et venligt sygehuspersonale, der kommunikerede i en varm og medfølende tone. Ved skift af sygeplejersker kom det nye personale og hilste på og Herluf Jensen bemærkede, at de havde læst, hvad der var gået forud. Patienter og pårørende er meget optaget af sundhedspersonalets sociale kompetencer herunder de kommunikative kompetencer: 6

7 Mange klager har deres udspring i mangelfuld kommunikation mellem patient og sundhedspersonale, uden at der nødvendigvis er grundlag for kritik af den sundhedsfaglige behandling [11]. Der er opmærksomhed på at udvikle kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og mennesker, som har brug for hjælp. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse 2014, der baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra patienter, viser, at patienter er meget tilfredse med mødet med sygehusvæsenet. Men især når det gælder kommunikation, sammenhæng og inddragelse er der rum for forbedring [10]. Udvikling af kommunikationen er nævnt i bekendtgørelse for de fleste sundhedsuddannelser og i ergoterapeuters og fysioterapeuters etiske retningslinjer. Fra politisk side og fra sundhedsvæsenets ledere er der ligeledes opmærksomhed på kommunikation og brugerinddragelse. Dette ses fx i Sundhedsloven og i Den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Desuden i regeringens sundhedsudspil i 2013 med afsættelse af 20. millioner kr. i til en strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende [12,13]. Patienter er naturligvis også optaget af de professionelles tekniske og faglige kompetencer. Et studie peger på at patienter er mere optaget af lægers tekniske ekspertise end deres kommunikative evner [14]. Den sociale kompetence binder således de øvrige kompetencer sammen i det faglige arbejde med kerneopgaven. Det professionelle perspektiv På Aarhus Universitetshospital arbejder ergoterapeuter på sengeafdelinger, i ambulatorier, i egen afdeling og i forsknings- og udviklingsenheder. Sundhedsloven (2007) foreskriver, at sundhedsydelser og uddannelse af personale skal foregå på et højt fagligt niveau. Således stilles der eksplicitte krav om faglig udvikling for både den enkelte medarbejder og for professionerne. Der stilles krav til den enkelte ergoterapeut om så vidt muligt at arbejde evidensbaseret, med bedst mulig praksis og med dokumentation af den ergoterapeutiske indsats. Forskning, kvalitetsudvikling og implementering af ny viden er en del af dagligdagen for mange medarbejdere og en forpligtelse på et universitetshospital. Andre opgavetyper som vejledning af studerende, konsulentfunktioner, formidling og undervisning internt og eksternt er ofte forekommende og en nødvendig del af det daglige arbejde [15]. Patientindlæggelsestiden på de akutte sygehuse er forkortet betydeligt som følge af moderniseringen og effektiviseringen af den offentlige sektor. Dagkirurgi er stadig mere fremherskende og flere opgaver foregår ambulant. Som en del af opgaveflytningen tilknyttes ergoterapeuter i større grad de forskellige ambulatorier. Dette betyder, at hovedparten af patientforløbene består af ganske få patientkontakter, hvor ergoterapeuten skal foretage en hurtig udredning og vurdering samt en effektiv kommunikation såvel med patient og pårørende som med interne samarbejdspartnere og primærsektor [10]. Ergoterapeutens arbejdsopgaver bliver dermed mere konsultative og mindre behandlende. Samtidig er de patienter, der forbliver indlagte ofte meget syge med 7

8 komplekse sygdomsbilleder. Dette stiller krav om intensiv indsats og tværfagligt samarbejde. Det tværfaglige samarbejde bygger på, at hver profession har en høj specialiseret viden at byde ind med og at relevante faggrupper medvirker på relevante tidspunkter. Ved det interdisciplinære samarbejde planlægges, prioriteres, revurderes og justeres indsatsen i fællesskab og teamet arbejder mod fælles beskrevne mål - i tæt samarbejde med patienten og dennes pårørende. Ergoterapeuter arbejder med udredning, behandling og vejledning. Der ydes effektiv, veltilrettelagt, kompetent og omsorgsfuld behandling, og der foreligger en fagligt velovervejet plan. Der er opmærksomhed på forventninger fra brugerne om, at der både leveres ydelser af god kvalitet, og at ydelserne leveres på en måde, så brugerne oplever forståelse for deres forskellige ønsker og behov. Ergoterapeuter arbejder bl.a. med brugerinddragelse ved at indhente og anvende patienternes viden om deres sygdom og situation i planlægning og gennemførelse af forløb [15]. Ergoterapeuter udviser interesse for patienternes livssituation og inddrager pårørende i ønsket omfang. Det betyder, at der indenfor de givne rammer bliver behov for såvel differentierede indsatser som tilpasset kommunikation. Den professionelle rolle kan i den forbindelse ændre sig i retning af en form for forhandlingsrolle eller servicerolle. At arbejde serviceorienteret har betydning både i forhold den ydelse, der leveres, hvordan den leveres og hele den måde ergoterapeuten agerer på i forhold til det enkelte menneske. Ifølge den Danske Kvalitetsmodel skal sygehusene identificere borgere, som har et rehabiliteringsbehov [16] Ergoterapeuter forbereder og påbegynder rehabiliteringsindsatsen under indlæggelsen. Der bør så tidligt som muligt etableres kontakt til primærsektor med henblik på at sikre det bedst mulige koordinerede og sammenhængende forløb af høj kvalitet med hensyn til organisering, fagligt indhold, ressourceforbrug og patientens slutresultat. Elektronisk kommunikation skal understøtte overlevering af information og udbygges løbende. Ergoterapeuter må - som autoriserede sundhedsprofessionelle - diagnosticere indenfor eget funktionsområde, og dette betyder, at der er opstået og vil opstå nye arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på tværs af professionerne [17]. Dette har ikke blot betydning i forhold til kompetenceudvikling, men kan også betyde behov for indkøb af moderne udstyr. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen forventes det desuden, at der i fremtiden vil være et stigende behov for akademiske kompetencer tæt knyttet til klinikken. Medarbejdere med kandidatuddannelser skal være med til at udvikle, forske og evidensbasere den kliniske Endelig skal IT-baserede potentialer, fx SMS påmindelser, monitorering af hjemmetræningsindsats, virtuel træning, YouTube instruktioner, videoer med øvelser, Apps m.m. udforskes. 8

9 Det organisatoriske perspektiv Det organisatoriske perspektiv tager udgangspunkt i det omgivende samfunds krav til hele organisationen om effektiv behandling, patientinddragelse, omkostningseffektivitet og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalen Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis i perioden Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Hvad betyder sundhedsaftalen for ergoterapeuten? Inddrage borgerens og pårørendes ønsker og mål Tænke patientforløb i helheder Bringe egen faglighed i spil i fællesskab med kolleger på tværs af sektorer [18]. Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen I april 2015 blev der præsenteret en fælles erklæring fra Danske Regioner, KL, patientforeninger og sundhedsfaglige organisationer: Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen. Medarbejdere, patienter og pårørende skal opleve, at der i regioner, i personaleorganisationer, praksisorganisationer og patientforeninger, i KL og andre vigtige aktører i sundhedsvæsenet er udstukket en tydelig kurs og en klar vision. De skal opleve, at sundhedsvæsenet ikke alene har fokus på effektivitet og aktivitet, men at der er et stærkt fælles ønske om at bruge sundhedsvæsenets ressourcer effektivt på at skabe den bedste behandling, pleje, rehabilitering og den bedste livskvalitet for den enkelte. Og medarbejderne skal opleve, at vi gør det ved at sikre gode og understøttende rammer, f.eks. ved at frigøre tid til kerneopgaven og ved at kombinere sundhedsvæsenets professionelle ekspertise med en systematisk inddragelse af borgernes viden, behov og ressourcer [19]. Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Videnscenter for Brugerinddragelse indgår i et projektsamarbejde om at skabe Danmarks første brugerinddragende hospital. Det er veldokumenteret både i Danmark og udlandet, at inddragelse af patienter styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet. På Aarhus Universitetshospital, herunder i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, arbejder man i øjeblikket med at udvikle tiltag, der sikrer patienterne større indflydelse på deres behandling. International forskning viser, at særligt to metoder til patientinddragelse er effektive. Det drejer sig om fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. Målet med metoderne er, at patienternes viden bliver brugt, så de selv får indflydelse på valg af behandling og planlægning af deres forløb. Ud fra de erfaringer der skabes, vil der i projektets del 2 blive udviklet samlede pakker, som giver konkrete anvisninger til metoder og redskaber til brugerinddragelse, samt bud på implementeringsstrategier. Denne viden skal formidles i lettilgængelige former, som 9

10 rummer anvisning for praksis, som kan tilpasses til alle hospitaler i Danmark uanset beliggenhed og øvrige forudsætninger. Projektet løber over de næste 4 år. Kompetence dimensioner Model for systematisk kompetenceudvikling beskriver kompetencer ud fra følgende fire dimensioner: Social kompetence: Faglig kompetence: Læringskompetence: handler om alle de relationer, den ansatte indgår i, i forbindelse med arbejdet, såvel kolleger, patienter som pårørende. Værdierne dialog og ordentlighed er væsentlige i denne dimension. er forbundet med de fagligt relaterede opgaver, som ergoterapeuten er ansat til at udføre. Værdierne dygtighed og dristighed er væsentlige I denne dimension. handler om at tilegne sig nye kompetencer og skabe læring for andre. Værdien dialog er væsentlig i denne dimension. Organisatorisk kompetence: handler om at se sin egen rolle i en større sammenhæng og som en del af det samlede patientforløb. Værdierne dialog og ordentlighed er væsentlige i denne dimension. Med udgangspunkt i ovenstående fire kompetencedimensioner udarbejdes en kompetenceprofil i et samarbejde mellem leder og medarbejder i forbindelse med MUS samtale. Der findes fem kompetenceniveauer, hvor niveau 3 betegner en ansat, der tegner faget ved hjælp af sine mangfoldige kompetencer og udgør ca. 50 procent af afdelingens ansatte. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen har vi valgt at beskrive de fire kompetencedimensioner på niveau 3 for følgende faggrupper: ergoterapeut, fysioterapeut, sekretær, sosu-assistent/sygehjælper. Kompetenceudviklingsbeskrivelsen (niveau 3) suppleres af et eller flere kompetenceprofiler fra de forskellige ergoterapeutiske specialer, som ergoterapeuten varetager. Beskrivelsen kan evt. sammenholdes med retningsgivende dokumenter i e-dok eller Stillings- og funktionsbeskrivelser. Herudover kan den fælles beskrivelse af de fem kompetenceniveauer, gældende for alle faggrupper og alle basisstillinger, anvendes i vurdering af kompetenceniveau. Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i en ergoterapeut på kompetenceniveau 3, som betegner en ergoterapeut, der tegner faget ved hjælp af sine mangfoldige kompetencer. På niveau 3 udfører ergoterapeuten selvstændigt relevante handlinger, og det foregår sikkert og rutineret. På niveau 3 vejleder ergoterapeuten kolleger og giver kvalificerede tilbagemeldinger [1] 10

11 Social kompetence Afdeling: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Målgruppe: Ergoterapeuter Udarbejdet af: HR/(Helle Østergaard), december 2013 Revideret: April 2015 Revideres: april 2018 Social kompetence have viden om: Evne til at omgås andre og kommunikere Mundtlig og skriftlig kommunikation Aktiv lytning Anerkendelse og trivsel Feed back herunder, konstruktiv kritik Social kompetence (Niveau 3) Evne til at omgås andre og kommunikere Anvender en kommunikation, der afspejler lydhørhed, tolerance, kulturel rummelighed og accept Lytter og handler socialt hensigtsmæssigt i forhold til problemstillinger i dagligdagen Respekterer og anerkender forskelligheder Bidrager til god tone og humor Handler hjælpsomt og serviceorienteret. Deltager aktivt i at sikre et godt arbejdsmiljø Handler bevidst positivt og konstruktivt overfor kolleger og brugere Indgå i givende og konstruktive relationer med andre mennesker Anvender aktivt strategier til at integrere positiv feedback og konstruktiv kritik Håndterer konfliktløsning hensigtsmæssigt Udtrykker egne følelser med empati og situationsfornemmelse Samarbejde Bidrage til socialt fællesskab Tværfagligt samarbejde Samarbejde Handler aktivt for at forbedre egen og kollegers arbejdssituation, trivsel og udvikling Mestrer tværfagligt interprofessionelt samarbejde Indgå i team/udvalg Patientinvolvering Pårørende Samarbejde med leder Kender fælles mål og metoder i teamarbejdet og handler derefter Samarbejder med patienten som partner. Inddrager patienten i beslutninger i det omfang det er muligt Samarbejder konstruktivt og respektfuldt med pårørende Reagerer hensigtsmæssigt i forhold til de krav ledere og kolleger stiller Handler loyalt over for de trufne beslutninger 11

12 Social kompetence have viden om: Ansvar og ansvarlighed Ansvar for opgaver og udfordringer - både i relation til sig selv og fællesskabet Kollegial omsorg Omsorg Social kompetence (Niveau 3) Ansvar og ansvarlighed Handler ved at give og modtage positiv feedback og konstruktiv kritik til og fra kolleger og ledere Bidrager aktivt til at forbedre egen arbejdssituation, trivsel og udvikling Kollegial omsorg Handler opmærksomt i forhold til kolleger, lytter, viser respekt og tager sig tid til at være nærværende fagligt og personligt 12

13 Faglig kompetence Afdeling: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Målgruppe: Ergoterapeuter Udarbejdet af: Helle Østergaard, december 2013 Revideret: april 2015 Revideres april 2018 Faglig kompetence have viden om: Anvende faglig viden Faglig viden - som er relevant i det/de specialer ergoterapeuten arbejder indenfor Viden om undersøgelses- og måleredskaber Viden om behandlingsmetoder og teknikker Viden om relevante vejlednings og rådgivningstiltag Formidling Anvender faglig viden Anvender den relevante og centrale viden indenfor arbejdsområdet Opfanger og reagerer på et atypisk symptombillede og melder tilbage til læge/teamet omkring patienten. Anvender evidens hvor det er muligt Anvender kvalitet og fornyelse i eget arbejde ved at følge udviklingen indenfor eget arbejdsområde Formidler den faglige viden Anvende ICF ICF Handle ud fagets etiske retningslinier Gældende fagetiske retningslinjer Anvender ICF Har forståelse for ICF anvendt som referenceramme og placerer information under ICF komponenter Anvender ICF i patientarbejde, i dokumentation og i tværfagligt samarbejde Handler ud fra fagets etiske retningslinjer Drager etisk kompetente beslutninger på baggrund af etiske dilemmaer Tydeligør etiske dilemmaer og drøfter dem i funktionsledergruppen eller i teamet 13

14 Faglig kompetence have viden om: Undersøge og vurdere funktionsevnen På basis af grundlæggende teoretisk viden om anatomi, fysiologi og patologi er ergoterapeuten kompetent til at undersøge og vurdere funktionsevnen, herunder ADL Undersøger og vurderer funktionsevnen Indhenter relevante data og information om den enkelte patients tilstand og igangværende medicinske/kirurgiske behandling Undersøger og vurderer patientens funktionsevne Anvender validerede tests og vurderer resultaterne Afdækker og beskriver i samarbejde med patienten og eventuelt pårørende aktivitets- og deltagelsesbehov i hjem, skole/arbejdsplads og fritid Erhverver sig kendskab til muligheder og begrænsninger i patientens nærmiljø, livsstil, social og kulturelle baggrund i forhold til funktionsevne Vurderer selvstændigt og rutineret behandlings-/genoptræningsbehov i samarbejde med patient og pårørende Opstille mål for indsats På baggrund af viden og erfaring med lignende forløb samt patientens motivation er ergoterapeuten kompetent til at opstille individuelle dokumenterbare mål Opstiller mål for indsats Opstiller relevante og realistiske mål for behandlingseller vejledningsindsatsen i samarbejde med patient og eventuelt pårørende Anvender SMART kriterier ved opstilling af mål Planlægge og gennemføre behandlingsforløb På baggrund af undersøgelsesfund samt teoretisk viden om træningsprogression, vævsheling m.m. planlægges og gennemføres behandlingsforløb Planlægger og gennemfører behandlingsforløb Vurderer, hvor akut behandlingsindsatsen er, og prioriterer herudfra Vurderer det ergoterapeutiske behandlingsbehov vedr. bidiagnoser under indlæggelse Planlægger og gennemfører selvstændigt og systematisk et målrettet behandlingsforløb med tilhørende forebyggende initiativer, både individuelt og for hold Revurderer og justerer løbende indsatsen 14

15 Faglig kompetence have viden om: Anvender og opdaterer procedurer og kliniske retningslinjer inden for arbejdsområdet og holder sig opdateret om nyeste viden Kender kontraindikationer, risici og forholdsregler og kan anvende sin viden korrekt Anvender alt relevant udstyr/hjælpemidler i en behandling på en korrekt og sikker måde Kender og anvender ergonomiske principper i forbindelse med vejledning og behandling med fokus både på patientens og på egne arbejdsstillinger og bevægelser Samarbejder konstruktivt og respektfuldt med pårørende Anvender viden om patientens mestringsevne, alder, køn, værdier og livserfaring på en respektfuld måde Vurderer træningsbehovet efter udskrivelsen og har viden om patientens videre forløb i primær sektoren, dvs. muligheder og vilkår for efterbehandling/genoptræning og anden hjælp Bidrager til velkoordinerede behandlings- og udskrivningsforløb gennem mundtlig og skriftlig information om den ergoterapeutiske indsats og om opfølgningen på denne Vejleder patient og pårørende vedr. lejring og hjælpemidler som opfølgning på behandlingen efter udskrivelsen, og bidrager dermed til patientens tryghed ved udskrivelsen Rekvirerer og ansøger om hjælpemidler Dokumenterer eget arbejde i overensstemmelse med afdelingens procedurer og Midt EPJ Efterlever krav og bestemmelser vedr. tavshedspligt Rådgive og vejlede patienter/brugere På baggrund af viden om læring og pædagogik samt specifik faglig viden, rådgiver og vejleder ergoterapeuten brugeren Rådgiver og vejleder patienter/brugere Rådgiver og vejleder patienter med udgangspunkt i pjecer og andet informationsmateriale 15

16 Faglig kompetence have viden om: Rådgiver, vejleder og justerer afhængigt af den enkelte patients diagnose, funktionsevne samt patientens situation og den kontekst patienten lever sit liv i Foreviser og sikrer sig at patienten har forstået informationen og/eller lært fx ADL funktioner til anvendelsesniveau Ved mere end én enkelt rådgivnings- eller vejledningsseance opstilles mål Evaluere behandlings - og vejledningsforløb På baggrund af viden om og erfaring med lignende behandlingsforløb, faglig vurdering af resultat af indsats samt patientens udsagn evalueres de opstillede mål Evaluerer behandlings - og vejledningsforløb Evaluerer opfyldelsen af de opstillede mål i samarbejde med patient og pårørende Opstiller eventuelt nye mål eller justere mål Præsentere, formidle, undervise På baggrund af specifik faglig viden samt viden om hvorledes patienter/brugere lærer bedst, udarbejdes undervisningsmateriale På baggrund af den nyeste og bedste viden formidler ergoterapeuten sin viden til kolleger Sikre udvikling På baggrund af viden om at alle faglige vidensområder konstant udvikles, har ergoterapeuten blik for at opsøge nyeste viden på sit specifikke område Præsenterer, formidler, underviser Udarbejder skriftlig information, herunder vejledninger og pjecer Underviser og formidler det faglige indhold på rette niveau Underviser og formidler og involverer deltagerne hvor det er muligt Holder sig opdateret om ændringer i viden og procedurer inden for eget arbejdsområde og implementerer ændringerne i det daglige arbejde Sikrer udvikling Bidrager til udvikling og revision af kliniske retningslinjer og procedurebeskrivelser Bidrager til udviklingsprojekter Indgår i forskning med dataindsamling Bidrager til løsning af basisopgaver, så andre kolleger kan indgå i forsknings- og udviklingsarbejde 16

17 Læringskompetence Afdeling: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Målgruppe: Ergoterapeuter Udarbejdet af: HR/(Helle Østergaard), december 2013 Revideret: april 2015 Revideres april 2018 Læringskompetence Egen læring Egen indsats i forhold til egen og kollegaers kompetenceudvikling Kontinuerlig læring Motivation Andres læring Formidling af viden Faglige drøftelser Introduktion af nye medarbejdere Uddannelse af studerende Kollegaer Læringskompetence (Niveau 3) Egen læring Bidrager til kompetenceudvikling ved at udveksle og udvikle viden i forhold til eget fagområde Reflekterer over egne læringsbehov indenfor både, den sociale, faglige, læringsmæssige og organisatoriske dimension Opsøger ny viden for opdatering af egne kundskaber, samt nye praktiske handlemuligheder Udviser initiativ og mod til at reflektere over og drøfte etiske, faglige og ressourcemæssige problemstillinger og handle på det Andres læring Viser og italesætter god faglig praksis Tager initiativ til at gøre faglige problemstillinger og/eller patientsituationer til genstand for læring Indgår i introduktion og den daglige vejledning af nye kollegaer Tager selvstændigt initiativ til at vejlede såvel kollegaer som uddannelsessøgende i faglige vurderinger og relevante handlinger Identificerer mulige læringsbehov blandt kollegaer og drøfter med kollegaer og nærmeste leder, hvordan behovet kan tilgodeses Læringsmiljø Vejledning, sparring, mentoring, coaching Feedback Læringsmiljø Fører samtaler med udgangspunkt i den vejledtes ønsker og behov Tager initiativ til og giver feedback til kollegaer og studerende på en anerkendende, konkret og konstruktiv måde Bidrager til et godt læringsmiljø og indgår på en konstruktiv måde i kollegiale drøftelser af læringsmiljøet i enheden 17

18 Læringskompetence Læringskompetence (Niveau 3) Samarbejder fagligt, konstruktivt og etisk forsvarligt med kollegaer omkring uddannelsesopgaven 18

19 Organisatorisk kompetence Afdeling: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Målgruppe: Ergoterapeuter Udarbejdet af: HR/(Helle Østergaard) december 2013 Revideret: april 2015 Revideres: april 2018 Organisatorisk kompetence have viden om: Organisationens opbygning Organisationens struktur: Region Midt, Aarhus Universitetshospital, Center, Afdeling, Afsnit, MED-struktur, Arbejdsmiljø organisationen Informationsforpligtelse At arbejde i en politisk styret organisation, hvor man er afhængig af hinanden Strategi De formelle beslutningsfora Regionens, hospitalets og afdelingens vision, mission og strategi Kvalitetsstrategier: Den Danske Kvalitets Model e-dok, ArbejdsPladsVurdering, Trivsels undersøgelse og Leder Evaluering m.m. Personalepolitikker: overordnede og lokale Værdigrundlag Regionens og hospitalets værdi- grundlag og værdierne: Dialog, dygtighed, dristighed og ordentlighed Ressourcer Effektive og ressourcebevidste arbejdsgange Betydning af egen indsats i forhold til helheden Organisatorisk kompetence (Niveau 3) HVORDAN viser ergoterapeutens kompetencer sig i Organisationens opbygning Anvender sin viden om organisationens opbygning for at kunne henvende sig til relevante parter og dermed opnå korrekt sagsgang Holder sig aktivt informeret via hospitalets hjemmeside, intranet, personaleblad og egen arbejdsmail m.m. Arbejder ud fra bevidstheden om at egen arbejdsindsats spiller en rolle i en større sammenhæng og som en del af det samlede patientforløb Medvirker aktivt og loyalt til gennemførelse af beslutninger Strategi Holder sig opdateret om vision, mission og strategi og handler loyalt ud fra disse Efterlever kvalitetsstrategierne og anvender de til rådighed værende kvalitetsværktøjer Holder sig opdateret på alle relevante personalemæssige områder. Arbejder bevidst med værdierne i personalepolitikkerne Værdigrundlag Anvender værdierne dialog og ordentlighed, som er væsentlige normer for god adfærd i forhold til den organisatoriske kompetence Ressourcer Planlægger eget arbejde effektivt og ressourcebevidst med omtanke for de ressourcer, der er til rådighed Medvirker til organisering af opgaver og prioritering af ressourcer. Anvender viden om 19

20 arbejdsgange og samarbejdsrelationer for at sikre høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb Samarbejde Tværfagligt samarbejde både internt og eksternt Rettidig inddragelse af relevante samarbejdspartnere At danne netværk og arbejde i teams Samarbejde Tænker patientforløb i helheder Understøtter og bidrager til det tværfaglige samarbejde via koordinering, information og fleksibilitet Opsøger og inddrager de rette samarbejdspartnere og konsulterer de rette fagpersoner Deltager i netværksdannelse på tværs af afsnit og fagområde Målet med Model for systematisk kompetenceudvikling er bl.a. at tydeliggøre, at udviklingen af de ansattes kompetencer tager udgangspunkt i brugernes behov samt organisationens og det omgivende samfunds krav. Desuden at sikre, at alle medarbejdere får tilbudt en MUS samtale og at handleplaner udarbejdes og dokumenteres. På baggrund af medarbejder udviklings samtaler (MUS) og kompetenceprofiler fra Model for systematisk kompetenceudvikling skabes et samlet overblik over henholdsvis Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingens samlede kompetencer og de enkelte gruppernes kompetencer. Her ud fra planlægges strategisk, hvor der er behov for at vedligeholde eller styrke den enkelte medarbejders kompetencer, den enkelte gruppes kompetencer og den samlede afdelings kompetencer. Overblikket kan også benyttes ved overvejelser i forbindelse med rekruttering eller planlægning af efteruddannelse. Referencer 1. Model for systematisk kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital. (2013) Aarhus Universitetshospital 2. Brugerens Sundhedsvæsen. (2007). Huset Mandag Morgen/Innovationsområdet i samarbejde med Patientforum, Danske Regioner og Oxford Health Alliance 3. Andersen, J. Clement, SL. Kristensen, NN. (2011). Kunder i politikken. På sporet af den forbrugeristiske medborger. Hovedland 4. Freil, M. & Knudsen, JL. Kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet patienters oplevelser af sygehusenes kvalitet. Ugeskr Læger 2004; 19: /19 20

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere