TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter"

Transkript

1 TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK Index med resume af dokumenter Kontakt mig: Hvis du har behov for den fulde tekst af et transskriberet dokument, eller ønsker fotos af et dokument (som.jpg fil) 1

2 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Fra tiden før 1773 Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Der mangler protokol for denne periode, men nogle skøder og obligationer er citeret i senere Skøde- og panteprotokoller. Dem jeg har set, er opført her. Indeks: Første dato angiver dokumentets underskrift, mens tinglæsningsdato anføres inde i teksten. Hvis kun tinglæsningsdato kendes, anføres den først. 5/ Dr. Sophia Magdalene overdrager gaard nr 2 til Söetaten (se skøde og panteprotokol Fol 453) 16/ Det fattiges væsen køber gård i Nive. [Citeret ved salget af den halve gård til M von Lüttichau, tinglæst 19/ ] 16/ Arvefæsteskøde på gård nr. 6 i Niverød underskrevet til Gamle Jens Hansen. Tinglæst 25/ / Gamle Jens Hansen skøder sin gård nr. 6 i Niverød til madam Schive. Tinglæst 6/ [Citeret i overenskomst mellem Conrad Reventlow og gdm Peder Larsen 27/ tinglæst 24/ ] 11/ Birkeskriver Schive låner 200 rd i Hirshholm Amts Overformynder Casse med pant i sin gård i Nivaa. Citeret i Rigsarkivet//BeskrivelsesforretningHirschholm Amt Würtzen fæster Nivaa gård nr. 3 før 3/ Tingsvidne: Møller Peder Pedersen Høy, Nive Mølle lader tinglæse en vurdering af Nive Mølle med tilhørende bygninger: rd. Citeret i Rigsarkivet/Købstædernes Almindelige Brandforsikring, Journal , ca 3/5 1766, hvor mølleren beder om optagelse i brandforsikringen. 26/ Kongen overdrager Nivaa Havnegaard til A. Lüttichau (se skøde og panteprotokol Fol 453) Ult 1767 Jacob Kieldskov og hr Engelhardt køber teglværket på auktion 10/ Skøde: Anders Pedersen, ejer af Nive Mølle, køber Nive gaard No. 1, 4 td 1 sk 2 fd 2 alb. Citeret ved salg af halvdelen af jorden, tinglæst 19/ /5 1769: Jacob Kieldschow køber Nivaa Teglværk på auction. Auktionsskødet bliver først tinglæst ved næste handel (21/3 1774). (Se: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 16) 2

3 1/6 1769: Lorentz Smidts panteobligation til Søren Schade. Tinglæst 12/ Ved udslættelsen 23/ Henvises til gamle panteprotokol Fol 276. (Se Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34) 14/ Tingsvidne: Lüttichaus gård er forsikret for 6480 rd (se Skøde og Panteprotokol Fol 453) 25/ Gl. Jens Hansen får tinglæst arvefæsteskøde på Niverød gård nr. 6. Arvefæsteskødet dateret 16/9 1761(Citeret ved Madam Schives salg af gården til Conrad Reventlow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 375.) 3

4 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 9/ Møller Anders Pedersen får kongelig bevilling til at bygge en vejrmølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1773: Kammerherre Adam Lüttichau låner 3000rd af Det Kongelige Danske Krigshospital. Tinglæst 28/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 7 11/6 1773: Møller A Pedersen sælger Nive gård nr 1 med den halve jord til Almindelig Pleieanstalt. Den anden halve jord lægges til Nive Mølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 8. 11/9 1773: Panteobligation. Madam Schive i Nivå skylder Peder Holm i Jellerød 1400rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 14 (ej affotograferet) 11/ Schiwe underskriver obligation på 1400 rd til Assistensforvalter Holm med 1 prioritet i "Nivaagaard" [skulle være Nivaa kro]. Tinglæst 31/ Citeret ved udslettelsens tinglæsning 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt køber Nivaa Teglværk af Jacob Kieldschow. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt skylder Kieldschow 1950 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /4 1774: Caution for Würtzens kontrakt med Landetaten om leverance af brød til Citadellet Frederikshavn. Tinglæst 11/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 23 16/ Læst auktionsskøde på Nive vandmølle, græsmølle og vejrmølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio (Fotograferet). 21/ : Tinglæst flere dokumenter incl. en kongelig resolution om Nive Mølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , (Folio affotograferet) 5/ Kongelig bevilling til at bygge vindmølle ved Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 28. (Fotograferet). 23/1 1775: Udslættet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 1/ til Søren Schade. Kvitteret 14/ Henviser til gamle panteprotokol Fol 276 (gamle panteprotokol eksisterer ikke mere). Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34. 4

5 5/ : Lorentz Smidt sælger Nivaa Teglværk til Jacob Kieldskow. tinglæst 18/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 5/ : Udslettet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 21/ til Jacob Kieldskow på 1950rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 29/ underskrevet Lauritz Schiwes obligation til forvalter Holm på 160 rd. Tinglæst 12/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio Udslettelse tinglæst 9/ (Fotograferet). 11/ Adam Lüttichau låner 3000rd af Frederiksborg og Cronborg Amters Umyndiges Arvemidler ved H Levetzow med pant i gården i Nivaa. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 30/ Udslettet af panteprotokol: Adam Lüttichaus panteobligation af 11/ til Det Kongelige Krigshospital på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 24/ Schiwes obligation på 1400rd til forvalter Holm med 1 prioritet i Nivaa Kro transporteres til J T Flyger. Citeret ved obligationens udslettelses tinglæsning 9/ /1 1779: Grev Stolberg, Rondstedgaard, låner 4000rd af Dronning Anne Sophies Enkestiftelse ved C F Reventlov og Conrad Georg Reventlov. Tinglæst 13/3 1780: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 112 (Delvist transskriberet) 26/ underskrevet Kongelig resolution madam Schieve på Nivaa kro må sælge specierier, urtekram, samt al anden grov bondehandel. Må beværte selskaber med mad og vin. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet købekontrakt: Gl. Jens Hansen sælger Niverød gård nr. 6 til Madam Schive. Tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 173, Folio / Panteobligation. Adam Lüttichau skylder Frederiksborg Latinskole 1500rd med pant i hans ejendom i Nivå. (købt i 1767). Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Udslettet af panteprotokol. Kontrakt af 20/ tinglæst 11/ mellem Würtzen og Landetaten om levering af brød til Citadellet Frederikshavn. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Skøde underskrevet: Würtzen sælger sin gård i Nivaa (Gård nr. 3) på auktion, til Christen Maestrichs enke for 6000rd. Skøde tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 170 5

6 12/ Auktionsskøde. Madam Elisabeth Maestrich sælger sin ejendom i Nivaa (Gård nr. 3) til P H Pechule. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Panteobligation. P H Pechule skylder madam. Mastrich i København. 3000rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Kongelig bevilling: von Lüttichau må købe en halv gårds jorder i Nive af de Fattiges væsen i København. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio [den anden halvdel skal være lagt til Nive Mølle iflg salgskontrakten med Almindeligt hispital 11/6 1873] 4/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder 400rd til det Almindelige Hospital for ½ gårds jord i Nive købt af det Fattiges væsen i Kbh (Nive gård nr. 1, hvoraf han i forvejen har den anden halvdel). Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 228 9/ Fol 227: Sidste del af udslættelse (3000rd) mangler (Udprintet). 19/ : Udslettet af panteprotokol: Lüttichaus 1 prioritets panteobligation af 11/ til H Levetzow på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /7 1789: Panteobligation. P H Pechule skylder Christian Schimmelmann 1500rd med 2 prioritet i ejendommen i Nivaa (Gård nr. 3). Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen i Udserød på rd. Tinglæst 6/12. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 355. (Fotograferet). 20/ Niverød bønder og madam Schive underskriver adkomst til Henrik Pedersen, Niverød Skovhus på jordstykke i Nivå og Niverød overdrev. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Købekontrakt underskrevet. Madam Schive sælger Nivaa Kro og gård nr. 6 ("gl. Jens Hansens" gård) i Niverød til grev Reventlov. Begge ejendomme tiltrædes 1/ Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrives skøde: Søren Hansen køber Nive mølle. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet). 31/ underskriver Søren Hansen obligation til Frederik Christensen på rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet).??/ : Søren Hansen ved Nive Mølle. Folio 355, 425. Ikke fotograferet 6

7 4/ Købekontrakt underskrevet, Peder Pedersen sælger Mikkelborg kro til Friederich von Würtzen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 363. (Fotograferet). 10/5 1791: Jacob Kieldskov sælger Nivaa Teglværk til C G Reventlov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /5 1791: C G Reventlov skylder (1 prioritet i Nivaa Teglværk) 1000rd til Jacob Kieldskov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Aftale: Conrad greve Reventlow overdrager bygningerne fra gård nr. 6 i Niverød til gdm Peder Larsen i Weienbrød, som erstatning for det underhold hans kone, enke efter gl. Jens Hansen, skulle have haft. Ejendom tiltrædes 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : C G Reventlovs obligation dateret 10/ og tinglæst 23/ paa 1000rd til Jacob Kieldskov kvitteret. Udslettes af tingbog 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / kvittering af obligation på 160rd fra Birkeskriver Schive til Amts Forvalter Holm dateret 29/ og tinglæst 12/ Udslettelse tinglæst 9/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : Fuldmagt fra C G Reventlov til advokat Damkier til at sælge Nivaa teglværk og den forhen i Nivaae værende kro. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Kvitteret Schives obligation på 1400 rd til Assistens Forvalter Holm, transporteret til J T Flyger. Tinglæst 31/ Udslettelsen tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet skøde på Den gamle kro i Nivaa (uden krohold) og gl. Jens Hansens gård (nr 6) i Niverød fra mad Schive til grev Reventlov for 3000 rd. Tinglæst 16/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1792: Conrad G Reventlov sælger Nivaa Teglværk og den gamle kro til von Lüttichau. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / tinglæst afdrag på obligation fra Søren Hansen, Nive Mølle til Hans Henriksen, Usserød oprindeligt på 1000 rd. Resterer 400 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 425. (Fotograferet). 11/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder Scheel 2200rd. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio

8 14/ Underskrevet skøde på Niverød Kro, Krohold og Bom på Kongevejen fra mad. Schive til sønnen Peter Christian Schive for rd. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1000 rd til Jens Hellesens arvinger med 1 prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1800rd til moderen mad. Schive med anden prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Udslettelse tinglæst 26/ / Købekontrakt: P C Schive køber Weinbrød gård nr. 14 af Niels Larsen. Uvist om kontrakten er tinglæst. Citeret i skøde tinglæst 26/ / (5/8 1793): Adam Lüttichau får Nivaa havn til ejendom for 400rd. tinglæst 19/ Hirschholm Birk, skøde og Panteprotokol , Folio

9 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 13/2 1794, skøde på to gårde til Peter Christian Schive. Den ene er Weienbrød gård nr / Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder jomfru Anne Hellesen 400 rdl. Tinglæst 12/ Udslettet 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 25. (Fotograferet). 21/ Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder møller Frederik Christensen 250 rd. tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 20. (Fotograferet). 29/ tinglæst, Søren Hansen afdrager på obligation til Frederik Christensen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 68. (Fotograferet). 29/6 1795: Poul H Pechule låner 500rd af grev Schimmelman med 3 prioritet i sin ejendom i Nivaa(gård nr. 3). Tinglæst 3/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Skøde underskrevet, Peter Christian Schive sælger bomhuset ved Niverød Kro til Frederik Christiensen Møller. Tinglæst 13/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 72. (Fotograferet). 30/ Tinglæst afdrag på møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 73. (Fotograferet). 7/ Købekontrakt underskrevet, Peter Christian Schive sælger Niverød Kro til Albrecht Carl von Mehren. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio (Fotograferet). 25/ Fuldmagt underskrevet af Peter Christian Schive i anledning af en arvesag. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 139. (Fotograferet). 23/ Underskrevet skøde: P C Schive sælger Niverød Kro til A Carl von Mehren for rd. Tinglæst 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til Jens Hellesens arvinger på 1000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til madam Schive på 1800rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 152 [på samme foto som ovenstående] 9

10 26/ Tinglæst udslettet obligation dateret 13/ og tinglæst 12/ fra Peter Christian Schive til jomfru Anne Hellesen på 400 rdl. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Købekontrakt underskrevet: P H Pechüle sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels L Hvidt for rd dc. Tiltrædes 14/ Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / N L Hvidt underskriver obligation til mad. Maestrich på 3.000rd. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 167. Udslettet 2/ / A M H von Lüttichau sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til G C Hauch. Tinglæst 27/2 1797: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / G C Hauch låner rd af den almindelige Enkekasse. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Poul H Pechule sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels Lauritz Hvidt. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Niels Lauritz Hvidt skylder 3000rd til mad Elisabeth Mastrichs i København med 1 prioritet i gård nr 3 i Nivaa. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechüles panteobligation af 9/ til grev Schimmelman på 500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: : P H Pechüles panteobligtion af 31/ til mad Mastrichs i København på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechules panteobligation af 10/ til Christian Schimelmann på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af dato 10/ til Frederiksborg Latinskole på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af 4/ til Alm Hospital på 400rd imod pant i gard i Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / : Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation på 2200rd fra Adam Lüttichau af 10/ til Statsminister Scheel, med 1 prioritet i de 2de steder i Nivaa, tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio

11 19/ G C Hauch sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til Johan Jørgen Løwe. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder den Almindelige Enkekasse rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder A M H Lüttichau 8.000rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder G C Hauch 3.000rd (3 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Udslettet obligation fra N L Hvidt til madam Maestrich på rd. dateret 14/ , tinglæst 9/ Udslættelsen tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / G C Hauchs panteobligation, dateret 16/ og tinglæst 27/2 1797, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i Tingbogen 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio P C Schive skylder sin mor Cecilia C Schive 1800rd. Tinglæst: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio 448. Ej affotograferet. 11

12 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 26/ Købekontrakt underskrevet. N L Hvidt sælger Nivaa gård nr. 3 til David Marx for 9.500rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /4 1802: Niels Mortensen ved Nive Mølle sælger hus i Brønsholm. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1823, Folio 568. (Fotograferet). 11/ J J Løwe sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød til Krefting. Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / P V Kræfting låner rd af den Almindelige Enkekasse (1 prioritet i Nivaa havnegaard). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / : Kreftings obligation til von Lüttichau på rd. Citeres in toto ved aflysningen 29/ Ifølge aflysningen findes den nemlig ikke i panteprotokollen 11/ P V Kræfting skylder Johan Jørgen Løwe 4000rd (3 prioritet i Nivaa Havnegård). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / N L Hvidt underskriver skøde på Nivaa gård nr. 3 til David Marx for rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / David Marx underskriver obligation til Duebrødre Kloster i Roskilde på rd. Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Nivaa Kro [skulle være Niverød Kro] låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Udslettet 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet) 23/ Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Niverød Kro låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet)?/? 1804: Frederick Christian Raabe køber Prøvelyst af Heinrich Levetzow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 375. (Ej affotograferet) 12

13 11/ Hattemager Marx underskriver skøde på gård nr 3 til Niels Alsing Aggersborg. Ingen købekontrakt. Tiltrædes ca. 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation til David Marx på rd. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation på rd til Duebrødre Kloster i Roskilde. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio Ca 8/ Kontrakt mellem Preben Jantzen, Lyngebæksgaard og indsidder Niels Olsen om grundskyld. (Ikke fotograferet) 30/ Peder Bergstrøm underskriver skøde på Niverød Kro til Niels Jensen Børge.Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio (Fotograferet). 8/ Niels Jensen Børges lånedokumenter til Niverød kro. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol1801, Folio Ikke fotograferet 24/ Søren Hansens obligation på rd til Frederik Christensen udslettes. 7/5 1806: Kontrakt mellem assessor Krefting og købmand K Carlheim i Helsingør om brug af Nivaa havn. Tinglæst 30/ I samme dokument: 14/5 1806: Rettighed til brug af Nivaa havn transporteres fra købmand K Carlheim til consul Charles Fenvich og Belfour Ellah Reinalds. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 507 7/ Kontrakt underskrevet: Krefting udlejer en del af Nivaa havn til Købmand K Carlheim fra Helsingør. Rettigheden transporteres straks til Fenvich og Belfour, Ellah & Reinals. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /6 1806: Adam Lüttichau sælger Rungstedgård til Martinus Bräem. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 502. (Ikke fotograferet) 13

14 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 3/ P V Kræfting skylder S C Sælboe 250rd (Sidste prioritet i Nivaagård). Tinglæst 28/7 1806: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 4. 28/ Tinglæst vexel fra P V Kræfting til S C Sælboe på 250 rd. Ingen underskriftsdato. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio 4. 17/ Auktionsdato:H C Astrup køber Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød på auktion af Kræftings opgivne bo. Tinglæst 11 juni 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 230.?/? 1807?: Kaptajn Astrup kautionerer for Postmester Peter Salomon Martin. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 63. (Ej fotograferet) 11/ P V Kræftings obligation til von Lüttichau på 8000 rd kvitteret. Udslettet af tingbogen 29 juni 1807 [idet H C Astrup betaler beløbet]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / P V Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/ til J J Løwe på 4.000rd kvitteret. Udslættet af tingbogen 29 juni 1807: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1807: Panteobligation: Schwabe skylder??rd til madam Fischer med pant i Prövelyst. tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio? (ej fotograferet) 17/ H C Astrup skylder den Almindelige Enkekasse rd (1 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst formentlig 11 Juli 1808 [der står 11 juni 1808 i aflysningen, men skødet er underskrevet 17 juni 1808]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup fyldestgør v. Lüttichaus arvinger for fordring til assessor Kræfting. Tinglæst ult. juni Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio / Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/1 1803, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i tingbogen 8/8 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup overdrager Nivaa havn med 23½ Td land til Kongen. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio

15 9/ Den Almindelige Enkekasse afskriver 23½ Td land på panteobligationen fra H C Astrup. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / Dokumenter om Lieutenant Jantzen og Lyngebæksgaard: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 239, 259? og Folio 268?, 269 (Ej fotograferet). 19/ Tinglæst: Brygger Andreas Gustavus Hoberg låner rd af H C Astrup på Kokkedal. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 267. (Ej fotograferet). 13/ Maren Birgitte Schwabe sælger Prøvelyst til murermester J D Bachausen. Tinglæst 13/1 1809?: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 294. (Delvist fotograferet) 31/ H C Astrup låner 2625rd af den almindelige Enkekasse (2 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 20/2 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / : Købekontract: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa Havnegaard af Astrup. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Skøde underskrevet: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa gård nr. 3 Nivaagaard kaldet af Niels Alsing Aggersborg. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: H D Brinck-Seidelin skylder N A Aggersborg rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Panteobligation: H D Brinck-Seidelin skylder sin far 6.000rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Obligation på 3500rd af 11/ fra Niels Alsing Aggersborg til hattemager D Marx. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: J D Backhausen skylder den Kongelige Kreditkasse 2619rd med pant i Prövelyst. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 20/6 1810: J D Backhausen skylder Johan Rubring Harboe i København rd med pant i Prövelyst. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio561. (Ej fotograferet) 25/6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Panteobligation af 11/ fra Schwabe til madam Fischer. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 559. (Ej fotograferet) 25/ (tinglæst). Maren Birgitte Schwabe sælger Prövelyst til murermester Johan Diderich Backhausen. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 15

16 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 20/ : Brinch-Seidelin skylder faderen rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / :: H D Brinck-Seidelin skylder Astrup rd. Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / : Brinch-Seidelin skylder købmand Olufsens enke i Kiöge 5000rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / David Marx underskriver skøde på Brådebækhus til hofjuveler Frederik Fabritius. Tinglæst 7/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio 110. (Udprintet). 31/ Kvitteret obligation af 17/ fra Hagen Christian Astrup til den Almindelige Enkekasse på rd. Udslættet af panteprotokol 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /1 1811: Tinglæst: udslettet obligation fra H C Astrup til Den Almindelige Enkekasse, 2625 Rd, Fol 120 6/ Henrik Henriksen underskriver købekontrakt på Jacob Jensens hus i Nivaa [matr. nr 25 i Niverød]. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen med pant i Prøvelyst til den Kongelige Kreditkasse. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen til Johan Rubring Harbo med pant i Prøvelyst. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/ Aflyst rdl af panteobligation på rdl fra H D Brink Seidelin til Niels Alsing Aggersborg dateret 16/ og tinglæst 25/ Aflysning tinglæst 5/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Peter Jensen Giersing køber Prøvelyst af Backhausen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio? (ej affotograferet) 5/8 1811: Aflyst del af panteobligation (5000rd) fra Brink Seidelin til Aggersborg. Folio 262 (Er ikke fotograferet) 16

17 16/ Obligation underskrevet, Henrik Henriksen skylder Ole Hansen i Usserød 400 rdl med pant i hus på v. Seidelins gård i Nivaa. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /2 1812: Diverse dokumenter vedrørende Peter Feddersens køb af Prøvelyst fra Johan Diderich Bachhausen. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio (ej fotograferet) 28/ Henrik Henriksen underskriver obligation til Overformynderiet på 100rd. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio 375 [Udslettet 22/6 1821] 15/ kvitteret obligation fra H D Brinch-Seidelin af 16/ til hans fader på 6.000rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / kvitteret obligation fra H D Brinch-Seidelin af 20/ til hans fader på rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Skøde: H D Brinck-Seidelin sælger Nivaae Havnegaard og Nivaagaard til Rudolf A von Qualen og Johan F. von Bardenfleth. Tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: J F von Bardenfleth og R A von Qualen skylder Astrup rd. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: J F von Bardenfleth og R A von Qualen skylder Etatsråd Brinck-Seidelin rd. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 430?/ Kvitteret obligation af 20/ fra H D Brinck-Seidelin til Astrup på rd. Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: R A von Qualen får fuldmagt af J F von Bardenfleth til at underskrive obligationer i forbindelse med køb af Nivaagaard. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Kvitteret obligation fra Hans D Brinck-Seidelin af 20/ til købmand Olufsens enke i Kiöge på 5000rd. Slettelse af panteprotokol tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Skøde: J F von Bardenfleth sælger sin halvpart af Nivaagaard til Emil von Scholten. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio

18 18/ kvitteret panteobligation dateret 15/ og tinglæst 25/ på rdl fra H D Brink Seidelin til Niels Alsing Aggersborg. Aflysning tinglæst 5/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio / Kvitteret obligation fra J F von Bardenfleth og R A von Qualen af 17/ til Astrup på rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 1/2 1813, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / R A von Qualen og E von Scholten skylder Etatsråd Brinck-Seidelin rd. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 540 2/ Kvitteret obligation fra J F von Bardenfleth og R A von Qualen af 17/ til Etatsråd Brinck-Seidelin på rd.Udslettelse af panteprotokol tinglæst 1/2 1813, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio

19 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 1/ Adkomst for Frederik Jacobsen til hus i Nivaa med grund og have. Tinglæst 20/ [citeret ved salg af huset 22/3 1834}. 12/8 1813: Emil von Scholten sælger sin halvdel af Nivaagaard til Rudolf A von Qvalen. Tinglæst 14/8 og 15/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio /8 1813: R A von Qualen skylder Emil von Scholdten 2000 Rbd. tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 150 sept?/1813: Georg Ogelvie sælger sin gård Skydehöysgaard i Hirschholm bye til Ludvig Ferdinand Römer. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 155 (ej fotograferet) 1/ : Georg Ogelvie skylder 300rd til Reinhardt i Hirschholm. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 164 (ej transskriberet) 14/ Aftale mellem forpagter på Nivaagaard Christian Fibiger og Niverød bønder om hegn. Tinglæst 18/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / Kvitteret obligation tinglæst 11/ fra von Qvalen og von Scholten til etatsråd Brinck Seidelin Rd, Aflysning tinglæst 28/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1813, Folio /9 1814: Obligation fra teglbrænder Jacob Lund til Niels Larsen Daugelykke på 200 Rbd. Tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / Købekontrakt underskrevet, Jacob Lund sælger areal i Nive til møller Ole Nielsen. Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1813, Folio / kvitteret obligation fra R A von Qualen af 12/ til E von Scholdten på 2.000rd. Udslettet af panteprotokol 18/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / kvitteret obligation af 12/ fra teglbrænder Jacob Lund til Niels Larsen Daugelykke på 200 Rbd. Udslettet af panteprotokollen 11/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio

20 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 26/4 1817: Kontrakt: Olavius forpagter Nivågård Teglværk af R A von Qualen i 6 år fra 1/ tinglæst 13/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 6: , Folio (transskriberet) 15/7 1818: Kontrakt: P Andreas L Holm forpagter Hestkøbgård med teglværk og fajancefabrik af Jonas Edv. Dybvad.1/ til 1/ Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 6: , Folio (ej transskriberet) 20

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857)

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857) Brandforsikringsarkivalier. Den almindelige brandforsikring for landbygninger Branddirektorats arkiver. Lynge-Kronborg Herred Brandtaxations protokoller 1800-1873. Mikrofilmruller fra Landsarkivet Følgende

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse

Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse Johan bliver født ca. 1766 i Mechlenburg, Schwerin, Crevitze Amt. Johan i Danmark Han kommer sandsynligvis til Brahetrolleborg, som Skriver i perioden 1790 1805.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere