TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter"

Transkript

1 TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK Index med resume af dokumenter Kontakt mig: Hvis du har behov for den fulde tekst af et transskriberet dokument, eller ønsker fotos af et dokument (som.jpg fil) 1

2 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Fra tiden før 1773 Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Der mangler protokol for denne periode, men nogle skøder og obligationer er citeret i senere Skøde- og panteprotokoller. Dem jeg har set, er opført her. Indeks: Første dato angiver dokumentets underskrift, mens tinglæsningsdato anføres inde i teksten. Hvis kun tinglæsningsdato kendes, anføres den først. 5/ Dr. Sophia Magdalene overdrager gaard nr 2 til Söetaten (se skøde og panteprotokol Fol 453) 16/ Det fattiges væsen køber gård i Nive. [Citeret ved salget af den halve gård til M von Lüttichau, tinglæst 19/ ] 16/ Arvefæsteskøde på gård nr. 6 i Niverød underskrevet til Gamle Jens Hansen. Tinglæst 25/ / Gamle Jens Hansen skøder sin gård nr. 6 i Niverød til madam Schive. Tinglæst 6/ [Citeret i overenskomst mellem Conrad Reventlow og gdm Peder Larsen 27/ tinglæst 24/ ] 11/ Birkeskriver Schive låner 200 rd i Hirshholm Amts Overformynder Casse med pant i sin gård i Nivaa. Citeret i Rigsarkivet//BeskrivelsesforretningHirschholm Amt Würtzen fæster Nivaa gård nr. 3 før 3/ Tingsvidne: Møller Peder Pedersen Høy, Nive Mølle lader tinglæse en vurdering af Nive Mølle med tilhørende bygninger: rd. Citeret i Rigsarkivet/Købstædernes Almindelige Brandforsikring, Journal , ca 3/5 1766, hvor mølleren beder om optagelse i brandforsikringen. 26/ Kongen overdrager Nivaa Havnegaard til A. Lüttichau (se skøde og panteprotokol Fol 453) Ult 1767 Jacob Kieldskov og hr Engelhardt køber teglværket på auktion 10/ Skøde: Anders Pedersen, ejer af Nive Mølle, køber Nive gaard No. 1, 4 td 1 sk 2 fd 2 alb. Citeret ved salg af halvdelen af jorden, tinglæst 19/ /5 1769: Jacob Kieldschow køber Nivaa Teglværk på auction. Auktionsskødet bliver først tinglæst ved næste handel (21/3 1774). (Se: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 16) 2

3 1/6 1769: Lorentz Smidts panteobligation til Søren Schade. Tinglæst 12/ Ved udslættelsen 23/ Henvises til gamle panteprotokol Fol 276. (Se Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34) 14/ Tingsvidne: Lüttichaus gård er forsikret for 6480 rd (se Skøde og Panteprotokol Fol 453) 25/ Gl. Jens Hansen får tinglæst arvefæsteskøde på Niverød gård nr. 6. Arvefæsteskødet dateret 16/9 1761(Citeret ved Madam Schives salg af gården til Conrad Reventlow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 375.) 3

4 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 9/ Møller Anders Pedersen får kongelig bevilling til at bygge en vejrmølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1773: Kammerherre Adam Lüttichau låner 3000rd af Det Kongelige Danske Krigshospital. Tinglæst 28/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 7 11/6 1773: Møller A Pedersen sælger Nive gård nr 1 med den halve jord til Almindelig Pleieanstalt. Den anden halve jord lægges til Nive Mølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 8. 11/9 1773: Panteobligation. Madam Schive i Nivå skylder Peder Holm i Jellerød 1400rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 14 (ej affotograferet) 11/ Schiwe underskriver obligation på 1400 rd til Assistensforvalter Holm med 1 prioritet i "Nivaagaard" [skulle være Nivaa kro]. Tinglæst 31/ Citeret ved udslettelsens tinglæsning 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt køber Nivaa Teglværk af Jacob Kieldschow. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt skylder Kieldschow 1950 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /4 1774: Caution for Würtzens kontrakt med Landetaten om leverance af brød til Citadellet Frederikshavn. Tinglæst 11/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 23 16/ Læst auktionsskøde på Nive vandmølle, græsmølle og vejrmølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio (Fotograferet). 21/ : Tinglæst flere dokumenter incl. en kongelig resolution om Nive Mølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , (Folio affotograferet) 5/ Kongelig bevilling til at bygge vindmølle ved Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 28. (Fotograferet). 23/1 1775: Udslættet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 1/ til Søren Schade. Kvitteret 14/ Henviser til gamle panteprotokol Fol 276 (gamle panteprotokol eksisterer ikke mere). Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34. 4

5 5/ : Lorentz Smidt sælger Nivaa Teglværk til Jacob Kieldskow. tinglæst 18/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 5/ : Udslettet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 21/ til Jacob Kieldskow på 1950rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 29/ underskrevet Lauritz Schiwes obligation til forvalter Holm på 160 rd. Tinglæst 12/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio Udslettelse tinglæst 9/ (Fotograferet). 11/ Adam Lüttichau låner 3000rd af Frederiksborg og Cronborg Amters Umyndiges Arvemidler ved H Levetzow med pant i gården i Nivaa. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 30/ Udslettet af panteprotokol: Adam Lüttichaus panteobligation af 11/ til Det Kongelige Krigshospital på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 24/ Schiwes obligation på 1400rd til forvalter Holm med 1 prioritet i Nivaa Kro transporteres til J T Flyger. Citeret ved obligationens udslettelses tinglæsning 9/ /1 1779: Grev Stolberg, Rondstedgaard, låner 4000rd af Dronning Anne Sophies Enkestiftelse ved C F Reventlov og Conrad Georg Reventlov. Tinglæst 13/3 1780: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 112 (Delvist transskriberet) 26/ underskrevet Kongelig resolution madam Schieve på Nivaa kro må sælge specierier, urtekram, samt al anden grov bondehandel. Må beværte selskaber med mad og vin. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet købekontrakt: Gl. Jens Hansen sælger Niverød gård nr. 6 til Madam Schive. Tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 173, Folio / Panteobligation. Adam Lüttichau skylder Frederiksborg Latinskole 1500rd med pant i hans ejendom i Nivå. (købt i 1767). Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Udslettet af panteprotokol. Kontrakt af 20/ tinglæst 11/ mellem Würtzen og Landetaten om levering af brød til Citadellet Frederikshavn. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Skøde underskrevet: Würtzen sælger sin gård i Nivaa (Gård nr. 3) på auktion, til Christen Maestrichs enke for 6000rd. Skøde tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 170 5

6 12/ Auktionsskøde. Madam Elisabeth Maestrich sælger sin ejendom i Nivaa (Gård nr. 3) til P H Pechule. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Panteobligation. P H Pechule skylder madam. Mastrich i København. 3000rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Kongelig bevilling: von Lüttichau må købe en halv gårds jorder i Nive af de Fattiges væsen i København. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio [den anden halvdel skal være lagt til Nive Mølle iflg salgskontrakten med Almindeligt hispital 11/6 1873] 4/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder 400rd til det Almindelige Hospital for ½ gårds jord i Nive købt af det Fattiges væsen i Kbh (Nive gård nr. 1, hvoraf han i forvejen har den anden halvdel). Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 228 9/ Fol 227: Sidste del af udslættelse (3000rd) mangler (Udprintet). 19/ : Udslettet af panteprotokol: Lüttichaus 1 prioritets panteobligation af 11/ til H Levetzow på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /7 1789: Panteobligation. P H Pechule skylder Christian Schimmelmann 1500rd med 2 prioritet i ejendommen i Nivaa (Gård nr. 3). Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen i Udserød på rd. Tinglæst 6/12. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 355. (Fotograferet). 20/ Niverød bønder og madam Schive underskriver adkomst til Henrik Pedersen, Niverød Skovhus på jordstykke i Nivå og Niverød overdrev. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Købekontrakt underskrevet. Madam Schive sælger Nivaa Kro og gård nr. 6 ("gl. Jens Hansens" gård) i Niverød til grev Reventlov. Begge ejendomme tiltrædes 1/ Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrives skøde: Søren Hansen køber Nive mølle. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet). 31/ underskriver Søren Hansen obligation til Frederik Christensen på rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet).??/ : Søren Hansen ved Nive Mølle. Folio 355, 425. Ikke fotograferet 6

7 4/ Købekontrakt underskrevet, Peder Pedersen sælger Mikkelborg kro til Friederich von Würtzen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 363. (Fotograferet). 10/5 1791: Jacob Kieldskov sælger Nivaa Teglværk til C G Reventlov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /5 1791: C G Reventlov skylder (1 prioritet i Nivaa Teglværk) 1000rd til Jacob Kieldskov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Aftale: Conrad greve Reventlow overdrager bygningerne fra gård nr. 6 i Niverød til gdm Peder Larsen i Weienbrød, som erstatning for det underhold hans kone, enke efter gl. Jens Hansen, skulle have haft. Ejendom tiltrædes 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : C G Reventlovs obligation dateret 10/ og tinglæst 23/ paa 1000rd til Jacob Kieldskov kvitteret. Udslettes af tingbog 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / kvittering af obligation på 160rd fra Birkeskriver Schive til Amts Forvalter Holm dateret 29/ og tinglæst 12/ Udslettelse tinglæst 9/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : Fuldmagt fra C G Reventlov til advokat Damkier til at sælge Nivaa teglværk og den forhen i Nivaae værende kro. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Kvitteret Schives obligation på 1400 rd til Assistens Forvalter Holm, transporteret til J T Flyger. Tinglæst 31/ Udslettelsen tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet skøde på Den gamle kro i Nivaa (uden krohold) og gl. Jens Hansens gård (nr 6) i Niverød fra mad Schive til grev Reventlov for 3000 rd. Tinglæst 16/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1792: Conrad G Reventlov sælger Nivaa Teglværk og den gamle kro til von Lüttichau. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / tinglæst afdrag på obligation fra Søren Hansen, Nive Mølle til Hans Henriksen, Usserød oprindeligt på 1000 rd. Resterer 400 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 425. (Fotograferet). 11/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder Scheel 2200rd. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio

8 14/ Underskrevet skøde på Niverød Kro, Krohold og Bom på Kongevejen fra mad. Schive til sønnen Peter Christian Schive for rd. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1000 rd til Jens Hellesens arvinger med 1 prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1800rd til moderen mad. Schive med anden prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Udslettelse tinglæst 26/ / Købekontrakt: P C Schive køber Weinbrød gård nr. 14 af Niels Larsen. Uvist om kontrakten er tinglæst. Citeret i skøde tinglæst 26/ / (5/8 1793): Adam Lüttichau får Nivaa havn til ejendom for 400rd. tinglæst 19/ Hirschholm Birk, skøde og Panteprotokol , Folio

9 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 13/2 1794, skøde på to gårde til Peter Christian Schive. Den ene er Weienbrød gård nr / Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder jomfru Anne Hellesen 400 rdl. Tinglæst 12/ Udslettet 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 25. (Fotograferet). 21/ Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder møller Frederik Christensen 250 rd. tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 20. (Fotograferet). 29/ tinglæst, Søren Hansen afdrager på obligation til Frederik Christensen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 68. (Fotograferet). 29/6 1795: Poul H Pechule låner 500rd af grev Schimmelman med 3 prioritet i sin ejendom i Nivaa(gård nr. 3). Tinglæst 3/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Skøde underskrevet, Peter Christian Schive sælger bomhuset ved Niverød Kro til Frederik Christiensen Møller. Tinglæst 13/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 72. (Fotograferet). 30/ Tinglæst afdrag på møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 73. (Fotograferet). 7/ Købekontrakt underskrevet, Peter Christian Schive sælger Niverød Kro til Albrecht Carl von Mehren. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio (Fotograferet). 25/ Fuldmagt underskrevet af Peter Christian Schive i anledning af en arvesag. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 139. (Fotograferet). 23/ Underskrevet skøde: P C Schive sælger Niverød Kro til A Carl von Mehren for rd. Tinglæst 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til Jens Hellesens arvinger på 1000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til madam Schive på 1800rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 152 [på samme foto som ovenstående] 9

10 26/ Tinglæst udslettet obligation dateret 13/ og tinglæst 12/ fra Peter Christian Schive til jomfru Anne Hellesen på 400 rdl. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Købekontrakt underskrevet: P H Pechüle sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels L Hvidt for rd dc. Tiltrædes 14/ Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / N L Hvidt underskriver obligation til mad. Maestrich på 3.000rd. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 167. Udslettet 2/ / A M H von Lüttichau sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til G C Hauch. Tinglæst 27/2 1797: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / G C Hauch låner rd af den almindelige Enkekasse. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Poul H Pechule sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels Lauritz Hvidt. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Niels Lauritz Hvidt skylder 3000rd til mad Elisabeth Mastrichs i København med 1 prioritet i gård nr 3 i Nivaa. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechüles panteobligation af 9/ til grev Schimmelman på 500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: : P H Pechüles panteobligtion af 31/ til mad Mastrichs i København på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechules panteobligation af 10/ til Christian Schimelmann på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af dato 10/ til Frederiksborg Latinskole på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af 4/ til Alm Hospital på 400rd imod pant i gard i Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / : Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation på 2200rd fra Adam Lüttichau af 10/ til Statsminister Scheel, med 1 prioritet i de 2de steder i Nivaa, tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio

11 19/ G C Hauch sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til Johan Jørgen Løwe. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder den Almindelige Enkekasse rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder A M H Lüttichau 8.000rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder G C Hauch 3.000rd (3 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Udslettet obligation fra N L Hvidt til madam Maestrich på rd. dateret 14/ , tinglæst 9/ Udslættelsen tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / G C Hauchs panteobligation, dateret 16/ og tinglæst 27/2 1797, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i Tingbogen 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio P C Schive skylder sin mor Cecilia C Schive 1800rd. Tinglæst: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio 448. Ej affotograferet. 11

12 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 26/ Købekontrakt underskrevet. N L Hvidt sælger Nivaa gård nr. 3 til David Marx for 9.500rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /4 1802: Niels Mortensen ved Nive Mølle sælger hus i Brønsholm. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1823, Folio 568. (Fotograferet). 11/ J J Løwe sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød til Krefting. Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / P V Kræfting låner rd af den Almindelige Enkekasse (1 prioritet i Nivaa havnegaard). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / : Kreftings obligation til von Lüttichau på rd. Citeres in toto ved aflysningen 29/ Ifølge aflysningen findes den nemlig ikke i panteprotokollen 11/ P V Kræfting skylder Johan Jørgen Løwe 4000rd (3 prioritet i Nivaa Havnegård). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / N L Hvidt underskriver skøde på Nivaa gård nr. 3 til David Marx for rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / David Marx underskriver obligation til Duebrødre Kloster i Roskilde på rd. Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Nivaa Kro [skulle være Niverød Kro] låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Udslettet 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet) 23/ Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Niverød Kro låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet)?/? 1804: Frederick Christian Raabe køber Prøvelyst af Heinrich Levetzow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 375. (Ej affotograferet) 12

13 11/ Hattemager Marx underskriver skøde på gård nr 3 til Niels Alsing Aggersborg. Ingen købekontrakt. Tiltrædes ca. 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation til David Marx på rd. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation på rd til Duebrødre Kloster i Roskilde. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio Ca 8/ Kontrakt mellem Preben Jantzen, Lyngebæksgaard og indsidder Niels Olsen om grundskyld. (Ikke fotograferet) 30/ Peder Bergstrøm underskriver skøde på Niverød Kro til Niels Jensen Børge.Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio (Fotograferet). 8/ Niels Jensen Børges lånedokumenter til Niverød kro. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol1801, Folio Ikke fotograferet 24/ Søren Hansens obligation på rd til Frederik Christensen udslettes. 7/5 1806: Kontrakt mellem assessor Krefting og købmand K Carlheim i Helsingør om brug af Nivaa havn. Tinglæst 30/ I samme dokument: 14/5 1806: Rettighed til brug af Nivaa havn transporteres fra købmand K Carlheim til consul Charles Fenvich og Belfour Ellah Reinalds. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 507 7/ Kontrakt underskrevet: Krefting udlejer en del af Nivaa havn til Købmand K Carlheim fra Helsingør. Rettigheden transporteres straks til Fenvich og Belfour, Ellah & Reinals. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /6 1806: Adam Lüttichau sælger Rungstedgård til Martinus Bräem. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 502. (Ikke fotograferet) 13

14 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 3/ P V Kræfting skylder S C Sælboe 250rd (Sidste prioritet i Nivaagård). Tinglæst 28/7 1806: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 4. 28/ Tinglæst vexel fra P V Kræfting til S C Sælboe på 250 rd. Ingen underskriftsdato. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio 4. 17/ Auktionsdato:H C Astrup køber Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød på auktion af Kræftings opgivne bo. Tinglæst 11 juni 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 230.?/? 1807?: Kaptajn Astrup kautionerer for Postmester Peter Salomon Martin. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 63. (Ej fotograferet) 11/ P V Kræftings obligation til von Lüttichau på 8000 rd kvitteret. Udslettet af tingbogen 29 juni 1807 [idet H C Astrup betaler beløbet]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / P V Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/ til J J Løwe på 4.000rd kvitteret. Udslættet af tingbogen 29 juni 1807: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1807: Panteobligation: Schwabe skylder??rd til madam Fischer med pant i Prövelyst. tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio? (ej fotograferet) 17/ H C Astrup skylder den Almindelige Enkekasse rd (1 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst formentlig 11 Juli 1808 [der står 11 juni 1808 i aflysningen, men skødet er underskrevet 17 juni 1808]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup fyldestgør v. Lüttichaus arvinger for fordring til assessor Kræfting. Tinglæst ult. juni Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio / Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/1 1803, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i tingbogen 8/8 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup overdrager Nivaa havn med 23½ Td land til Kongen. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio

15 9/ Den Almindelige Enkekasse afskriver 23½ Td land på panteobligationen fra H C Astrup. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / Dokumenter om Lieutenant Jantzen og Lyngebæksgaard: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 239, 259? og Folio 268?, 269 (Ej fotograferet). 19/ Tinglæst: Brygger Andreas Gustavus Hoberg låner rd af H C Astrup på Kokkedal. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 267. (Ej fotograferet). 13/ Maren Birgitte Schwabe sælger Prøvelyst til murermester J D Bachausen. Tinglæst 13/1 1809?: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 294. (Delvist fotograferet) 31/ H C Astrup låner 2625rd af den almindelige Enkekasse (2 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 20/2 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / : Købekontract: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa Havnegaard af Astrup. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Skøde underskrevet: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa gård nr. 3 Nivaagaard kaldet af Niels Alsing Aggersborg. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: H D Brinck-Seidelin skylder N A Aggersborg rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Panteobligation: H D Brinck-Seidelin skylder sin far 6.000rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Obligation på 3500rd af 11/ fra Niels Alsing Aggersborg til hattemager D Marx. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: J D Backhausen skylder den Kongelige Kreditkasse 2619rd med pant i Prövelyst. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 20/6 1810: J D Backhausen skylder Johan Rubring Harboe i København rd med pant i Prövelyst. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio561. (Ej fotograferet) 25/6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Panteobligation af 11/ fra Schwabe til madam Fischer. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 559. (Ej fotograferet) 25/ (tinglæst). Maren Birgitte Schwabe sælger Prövelyst til murermester Johan Diderich Backhausen. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 15

16 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 20/ : Brinch-Seidelin skylder faderen rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / :: H D Brinck-Seidelin skylder Astrup rd. Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / : Brinch-Seidelin skylder købmand Olufsens enke i Kiöge 5000rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / David Marx underskriver skøde på Brådebækhus til hofjuveler Frederik Fabritius. Tinglæst 7/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio 110. (Udprintet). 31/ Kvitteret obligation af 17/ fra Hagen Christian Astrup til den Almindelige Enkekasse på rd. Udslættet af panteprotokol 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /1 1811: Tinglæst: udslettet obligation fra H C Astrup til Den Almindelige Enkekasse, 2625 Rd, Fol 120 6/ Henrik Henriksen underskriver købekontrakt på Jacob Jensens hus i Nivaa [matr. nr 25 i Niverød]. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen med pant i Prøvelyst til den Kongelige Kreditkasse. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen til Johan Rubring Harbo med pant i Prøvelyst. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/ Aflyst rdl af panteobligation på rdl fra H D Brink Seidelin til Niels Alsing Aggersborg dateret 16/ og tinglæst 25/ Aflysning tinglæst 5/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Peter Jensen Giersing køber Prøvelyst af Backhausen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio? (ej affotograferet) 5/8 1811: Aflyst del af panteobligation (5000rd) fra Brink Seidelin til Aggersborg. Folio 262 (Er ikke fotograferet) 16

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2015 Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere