Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:"

Transkript

1 Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Sælger, skøder og betinget overdrager hermed til medunderskrevene Køber: den ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 1 andel 38/100 del af matr.nr. 543e, Svendborg Bygrunde, beliggende Kullinggade 31E, stuen, 5700 Svendborg, af areal m2 heraf vej 0 m2, ifølge tingbogsattest af Ejendommen er opført i 2007 og beliggende i byzone. Bygningsarealet udgør i henhold til BBR-ejermeddelelsen m2 og er registreret som erhvervsareal. Den offentlige ejendomsværdi er pr ansat til kr , hvoraf grundværdien udgør kr For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere Vilkår Ejendommen sælges, som den nu er og forefindes og som beset af køber, med den på grunden værende bebyggelse med grund, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, samt alle slags ledninger og installationer, herunder hegn, træer, plantninger og alt ejendommen øvrige rette tilliggende og tilhørende. Dog overtages ikke modelskib i gangarealet, men møbler der forefindes på fællesareal. 1

2 2 2.1 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren. 2.2 Køberen er bekendt med og respekterer følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder: 1985 Dok. om forsyningers-/afløbsledninger 1997 Dok. om tilslutningspligt til fjernvarme 2006 Dekl. om kloakanlæg Tillige anden ejendom 2007 Dok om andelshaver i Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A 2007 Forkøbsret for ejeren af ejerlejlighed nr. 2 af 543E Svb. Bygrunde 2007 Vedtægter for Ejerforeningen Forskerparken i Svendborg Tillige anden ejendom 3.1 Ejendommen overtages af køber den, fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. 3.2 Med hensyn til ildsvåde har ejendommen dog henligget for købers risiko fra dato for underskrift af nærværende købsaftale, hvorved bemærkes, at ejendommen er forsikret i Købstadernes forsikring via Ejerforeningen. Køberen har ret til at indtræde i et hvert skadesforhold indtrådt fra nævnte dato og overtager et eventuelt krav mod forsikringsselskabet. Sælgeren skal derfor underrette køber om eventuelle sådanne indtrådte skader, der er tegnet forsikring imod. 3.3 I tilfælde af ildsvåde oppebærer køber således ejendommens assurancesum, dog til anordningsmæssig anvendelse med forbehold af panthavernes og sælgers rettigheder. Jf. dog ejerforeningens vedtægter. 3.4 Køber har forinden underskrift på nærværende skøde gjort sig nøje bekendt med indholdet af samtlige forsikringsvilkår vedr. ejendommens forsikringer Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant senest samtidig med frigivelse af den kontante købesum. 4.2 Husleje m.v. der forfalder pr. opkræves af sælger og refunderes over refusionsopgørelsen. 4.3 Sælger foranlediger aflæsning af brugsmålere i forbindelse med overtagelsen på overtagelses-dagen og meddeler ejerskifte til leverandørerne. 4.4 De af lejerne indbetalte deposita, i alt kr. hvortil kommer moms, refunderes ved, at køber modregner beløbet ved erlæggelse af den kontante købesum jf Da lejerne har den fulde indvendige vedligeholdelsespligt, er der ingen indvendige vedligeholdelseskonti at refundere. 4.6 Momsreguleringsforpligtigelsen andrager kr. 0, idet ejendommen ikke er momsregistreret. 4 2

3 5.1 Køber er ved sin gennemgang af aftalerne med lejerne jfr. nedenfor, gjort fuldt ud bekendt med, i hvilket omfang bebyggelsen, tilbehør, installationer, inventar og forbedringer i det lejede tilhører lejeren og således ikke medfølger i handlen. 5.2 Køber er bekendt med samtlige de med lejerne indgående aftaler og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende disse. 5.3 Sælger oplyser, at lejen pr. overtagelsesdagen andrager kr. årligt i 2015 ekskl. varmebidrag og ekskl. moms. 5.4 Der påhviler ikke ejendommen påbud af nogen art. 5.5 Køber erklærer at have modtaget kopi af følgende dokumenter/oplysninger vedrørende lejemålene og ejendommen: 5 Salgsprospekt for Forskerparken Købstilbud Årsrapport for 2013 for Ejerforeningen Forskerparken i Svendborg samt Revisonsprotokollat af 23. januar 2013 vedrørende årsregnskabet for 2013 Ejendomsdatarapport af Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse BBR-meddelelse Forureningsattest for matr.nr. 543e Svendborg Bygrunde Kort over vejforsyning for matr.nr. 543e Svendborg Bygrunde Lokalplan Ekstrakt af Kommuneplan E1.114 Tingbogsattest Ejerlejlighed nr. 1 af Eftersynsrapport til serviceaftale Alarmanlæg Servitutter (se 2) Lejefortegnelse med angivelse af leje mv. Lejekontrakter vedrørende samtlige lejemål Depositum oversigt 6.1 Købesummen er aftalt til kr. skriver kroner 6 Ved købsaftalens underskrift, eller senest 14 dage efter underskrift foranlediger køber, at købers pengeinstitut fremsender bankgaranti til Svendborg Kommune. Bankgarantien skal tjene til sikkerhed for købers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen om køb af ejendommen. Bankgarantiens størrelse svarer til købesummens størrelse. Garantien erstattes af kontant deponering til Svendborg Kommunes pengeinstitut senest pr. overtagelsesdagen. Garantibeløbet/det deponerede beløb skal frigives til Svendborg Kommune, når der er tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Hvis handlen misligholdes af køber, inden 3

4 der er tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, skal garantien/det deponerede beløb som nævnt ovenfor helt eller delvis udbetales til Svendborg Kommune, når en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Der foreligger en skriftlig erklæring fra køber om hel eller delvis frigivelse. 2. Der foreligger forlig eller endelig dom med angivelse af det krav som Svendborg Kommune har overfor køber som følge af misligholdelsen. 3. Når der er betalt under garantien eller denne på anden måde er ophørt, skal garantibrevet tilbageleveres til pengeinstitut. Deponeringsbeløbet indbetales på kommunens konto i Danske Bank med reg. nr og konto nr Sælger oplyser, at der ikke er hæftelser på ejendommen. Køber betaler samtlige omkostninger ved optagelse af lån herunder også indgåelse af kurskontrakt eller anden form for sikring, foretager køber selv alt videre fornødent og afholder samtlige omkostninger i forbindelse hermed, idet køber har kursrisikoen. 6.3 Som led i handelens berigtigelse drager købers advokat omsorg for at det deponerede beløb at betale: A. Evt. refusionssaldo i købers favør B. Restancer 6.4 Deponerede beløb frigives til sælger eller ordre, når nærværende skøde kan tinglyses uden frist og uden nogen præjudicerende retsanmærkning med fradrag af refusionssaldo i købers favør. Renter af de deponerede beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen at regne. 7.1 Sælger erklærer 7 At der sælger bekendt i øvrigt ikke påhviler ejendommen gæld til anlæg af vej, kloak, rensningsanlæg, vand, kollektiv varmeforsyning, elforsyning eller anden anlægs-eller ledningsgæld mv. og at der ikke sælger bekendt er udført arbejder eller afsagt kendelser herom, for hvilket udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen iht. ejendomsdataoplysninger jf. 5 At ejendommen er forsikret via Ejerforeningen Forskerparken i Svendborg, At de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, At der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen, At der sælger bekendt ikke er påbudt ændringer af installationer i ejendommen, for hvilke lejerne ikke hæfter, At der sælger bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp og insekter, At installationer og medfølgende løsøre er gældfrit og afleveres i lovlig og brugbar stand på overtagelsesdagen, At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, At ejendommen sælger bekendt ikke er omfattet tidsbegrænsende dispensationer, og At ejendommen sælger bekendt ikke er under omvurdering. 4

5 8.1 Nærværende skøde er betinget af købesummens berigtigelse jf Når betingelserne er opfyldt, meddeles der køber endeligt skøde. 9.1 Alle omkostninger i forbindelse med tinglysning af nærværende købsaftale betales af køber. 9.2 Køber betaler advokatomkostninger i forbindelse med tinglysning af nærværende købsaftale. Sælger betaler udgifter til egen juridisk assistance. 9.3 Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med optagelse af lån osv. jf Købesummen: Undertegnede tilbyder hermed at købe ejendommen Forskerparken, ejerlejlighed nr. 1 beliggende Kullinggade 31E, 5700 Svendborg. Køber er bekendt med, at tilbud først vil kunne accepteres såfremt ejer af ejerlejlighed nr. 2 har fået forlagt tilbuddet og afvist at købe på samme vilkår jf. tinglyst forkøbsret. Tilbudsgiver er opfordret til at gøre sig bekendt med ejendommens stand og indretning, herunder offentlige foreskriver og regulativer der vedrører ejendommen. Tilbudsgiver er bundet af tilbuddet i 3 uger efter udløb af tilbudsfristen. Svendborg, den / 2015 Som køber: CVR: (Købers underskrift) Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal en tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges denne tilbudsblanket og tegningsudskriften må ikke være mere end 3 måneder gammel. Tilbudsgivers advokat: Navn: Adresse: Telefon/ Tilbudsgivers Pengeinstitut Navn: Adresse: 5

6 Svendborg den / 2015 Som sælger: Efter bemyndigelse på Byrådets møde den p.b.v. Borgmester Lars Erik Hornemann Kommunaldirektør Erik Melgaard Bendorf 6

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere