no-reply ting lysning. dk 3. august :52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e b.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b."

Transkript

1 Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august :5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e b. txt Denn er sendt fra Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 95ØØ Hobro Det er en bekræftelse på at enten en prøvetinglysning eller en egentlig tinglysning er gennemført. Resul tatet fremgår af det vedhæftede tinglysningssvar. Det fremgår nedenfor og af overskriften i svaret om der er tale om en prøvetinglysning. Tinglysning afsluttet Den der har anmeldt dokumentet: Lett Advokatfirma Kontaktperson hos anmelderen: Solvejg Jensen Anmelders sags reference : 599øi/ sol

2 ti ngl ysni ngssvar _e65d9c8b-10f-4695-bf49-5e b SKØDE EJENDOM: Adresse: Landsejerlav: Matri kel nummer: SÆLGER/OVERDRAGER: Sæl gerandel : unde rs krevet l henhold ti L ful dmagt af: Knud Bankesgyden Årsl ev Årslev By, Årslev 0041r BOLIGSELSKABET BSB ÅRSLEV oldenburg Alle Taastrup / Erklæri ng om anvende L se af ful dmagtsordni ngen Ful dmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes ti L ti ngl ysni ng på grundl ag af en ti L Ti ngl ysni ngsretten all erede fremsendt, el forventet fremsendt ful dmagt. L er KØBER/ERHVERVER: Køberandel : BOLIGSELSKABET BSB ÅRSLEV oldenburg Alle Taastrup /1 EJ ENDOMSKATEGORI : ubebygget grund Købesummen omfatter i kke all e omkostni nger ti L byggemodni ng. TYPE AF HANDEL: Parterne oplyser, at der foreligger en almindelig fri handel. DATO FOR OVERTAGELSE: DATO FOR KØBSAFTALE : KØBESUM: Kontant købssum : DKK Købesummen omfatter bel øb til arv/gave: O DKK Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgi f ter el L er af andre ydel ser. : O DKK Købesummen omfatter servi tutter, ti ngl yst på det købte, der kan forl anges afløst af en pengeydelse: O DKK Side

3 ti ngl ysni ngssvar _e65d9c8b-10f-4695-bf49-5e b Købesummen omfatter bel øb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: O DKK Købesum i al t: DKK PARTERNE HAR AFTALT FØLGENDE ØVRIGE VILKÁR FOR HANDELEN: Boligselskabet BSB Årslev Cboli~organisationen) har CVR-nr underafdeli ngen, Boli~selskabet BSB Årslev, afd. 11, 3. etape, har ikke noget CVR-nr.Køber af ejendommen, Boligselskabet BSB Årslev, afd. 11, 3. etape Cunderafdelingen), skal registreret som korrekt adkomsthaver til ejendommen. Værdi erkl æri ng: Da ej endommen i kke er sel vstændi gt vurderet, erklærer parterne, at værdien af den overdragne ejendom på overdragel sesti dspunktet efter parternes skøn udgø r den a fta L te købesum kr FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Servi tutter ti ngl yst ti L og med respekteres. ERKLÆRINGER: Erklæri ng om anvendel se af ful dmagtsordni ngen Ful dmagtshaver erkl ærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt ful dmagt. sommerhuserklærin~ Erhververen erklærer under strafansvar, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der er omfattet af lov om sommerhuse o~ campering. Erhvervsøjemedet er særski L t angi vet. Køber erklærer under strafansvar, at ejendommen s ka L anvendes i et e rhve rvsøj emed, de r i kke e r omfattet af 1 i Lov om sommerhuse og campering, idet ejendommen erhverves med henblik på opførelsen af 16 almene familieboli~er til udl ej ni ng ti L hel å rsbeboe L se og evt. vl de resa L g for øje. Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder. ANMELDER: Kontaktop L ysni nge r: Lett Advokatfi rma Rådhuspl adsen København V solvejg Jensen, side

4 Anmel ders sagsnummer : ti ngl ysni ngssvar _e65d9c8b-10f-4695-bf49-5e b solølett.dk 59901/s01 TINGL YSNINGSAFGI FT: Afgi f t : Afgi ftspl i gti gt bel øb: DKK O DKK STORKUNDENUMMER : BEREGNINGSGRUNDLAGET ER ET ANDET: Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordni ng. Der henvi ses ti L den af parterne afgi vne værdi erkl æri ng om, at købesummen udgør kr Afgiften udgør 0,6% af kr = kr ,00 + fast afgift kr ,00, eller l a L t kr , RESULTAT AF TINGLYSNING EJ ENDOM: Adresse: Landsej erl av: Matri kel nummer: STATUS: TINGLYSNINGSDATO: Knud Bankesgyden Årsl ev Årsl ev By, Årsl ev 0041r Ti ngl yst med fri st :00:6 DATO/LØBENUMMER: BEMÆRKNINGER: Tinglysningsretten har korrigeret rollen "Køber/sælger". Afdelingsnr. er tilføjet i dokumentteksten og i adkomstrubri kkens ti 11 æ~stekst. Læs vej L edni ng - ww.tinglysningsretten.dk ANMÆRKNINGER: Kreditor: Hovedstol: Dato/l øbenummer: Pri ori tet: Kredi tor: Hovedsto L : Nykredi t Real kredi t A/S DKK Landsbyggefonden DKK Side

5 ti ngl ysni ngssvar _e65d9c8b-10f-4695-bf49-5e b Dato/l Pri ori øbenummer: tet: FRIST INFORMATION: Fri st dato: Lyst med frist til kommunens godkendelse, jfr. lov om almennyttige boliger 6. Side

6 TINGBOGSATTEST Udskrevet: EJENDOM: ::51 Adresse: Knud Bankesgyden Årslev 4515 m Samlet areal: Heraf vej: Appr. dato: Landsej erlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: HOVEDNOTERING : 151 m Årslev By, Årslev 0041r 4515 m 151 m 0034 Hovednotering : Samlet ej endom ADKOMSTER Antal: OVERFØRT: Skøde Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Ej erandel : KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i al t: Boligselskabet BSB, Årslev afd / DKK.44 O. O O O DKK 34 AA-H 688 ADKOMSTHAVERE: Ej erandel : Skøde BOLIGSELSKAET BSB ÅRSLEV / 1 Boligselskabet BSB, Årslev afd. 11

7 Ej erandel : KØBESUM : Kontant købs sum : Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst af en pengeydelse : Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: ANMÆRKNINGER: Kreditor: Hovedstol: Priori tet : Kredi tor: Hovedstol: Prioritet: FRIST INFORMATION: Frist dato: Frist dato: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT : / DKK o DKK o DKK o DKK o DKK DKK Nykredit Realkredit A/S DKK Landsbygge fonden O 3 O DKK Tillægstekst Rette adkomsthaver er Boligselskabet BSB Årslev, afd. 11, 3. etape Lyst med frist til kommunens godkendelse, j fr. lov om almennyttige boliger Lyst med frist til kommunens godkendelse, j fr. lov om almennyttige boliger DKK HÆFTELSER Prioritet: Realkredi tpantebrev

8 Hovedstol: Rente: Antal: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: KREDITORER: DKK ktl Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning Nykredit Realkredit A/S AA-H 688 Priori tet: Hovedstol: Rente: Antal: OVERFØRT: Realkredi tpantebrev DKK Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Pantebrev KREDITORER: Landsbygge fonden Tillægstekst Studiestræde 50, 1554 København V Forfalder ved ej erskifte 34 AA-H 688 SERVITUTTER Priori tet : Anden Servitut Antal: 88

9 OVERFØRT: Overført fra gammel t system: Ja Filnavn : 34 AK-H L Tillægstekst Byplanvedtægt nr. 1 DOKUENT: Da to / løbenummer: Priori tet : Antal: OVERFØRT: Anden Servitut Overført fra gammelt system: Ja Tillægstekst Lokalplan nr AA-H 688 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ej endomsværdi : Grundværdi: Vurderingsdato : Kommunekode : Ej endomsnummer (BBR-nr.): NaN DKK NaN DKK

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere