J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE"

Transkript

1 J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader, grosserer Chr. Jacobsen, have fortalt sognepræsten, Jacob Hansen, der efter hvad en af hans døtre, lærerinde Julie Garnæs Hansen har meddelt, tog initiativet til, at pladen blev anbragt. Da man for nogle år siden ville indrette en større parkeringsplads mellem Storegade og Toldbodgade, blev det nødvendigt at nedrive de bygninger, der stod på dette areal, men der rejste sig en bevægelse for, at huset skulle restaureres og bevares, så det ikke skulle gå med dette hus som med Christen Kolds fødested i Strømgade. Huset var imidlertid gammelt og forfaldent, og det var klart, at det ville blive dyrt at bringe det i forsvarlig og præsentabel stand, og det gav anledning til at gammel tvivl igen rejste sig. Var det nu også det rigtige hus? Noget egentligt bevis herfor var aldrig ført, og da man vidste, at J. P. Jacobsens fader var storkøbmand og grosserer, fandt man det ganske usandsynligt, at dette lille hus kunne have rummet hans forretning. Til en købmandsgård, selv en mindre, hørte jo på den tid beboelse, butik, kontor og opholdsstue for kunderne, og desuden skulle der i gården være pakhuse til varelageret, som måtte være forholdsvis stort, stalde til kundernes heste og gårdsplads til vognene. Det kunne snarere tænkes, at huset var en udlænge i en større købmandsgård, hvis hovedlænge da måtte have været den smukke og anselige bygning, der lå langs med Toidbodgade. Der kunne J. P. Jacobsen snarere være født - eller måske et helt andet sted i byen, for man vidste jo, at Christen Jacobsen ejede flere huse i Thisted. Huset blev imidlertid restaureret, nænsomt og smukt, og det lå nu i sin fornyede skikkelse op mod det nye torv som et idyllisk minde om en svunden tid og om byens berømte søn. Tvivlen døde dog ikke helt, og den levede af og til op påny, både blandt byens borgere og blandt turister, der kom for at se den store digters fødested. Var det lille idylliske hus blot et turistnummer, beregnet på at imødekomme formodede romantiske følelser? Denne usikkerhed var det påkrævet at få ryddet af vejen, og da Thisted byhistoriske Arkiv begyndte en systematisk indsamling af materiale til belysning både af byejendommenes og af befolkningens historie, var der håb om, at det ret snart ville lykkes. Skolestræde ca Til venstre det smukke hus, som af nogle formodedes at være J. P. Jacobsens fødested. I Byhistorisk Arkiv Der findes for Thisted købstads vedkommende fra forskellige tider fortegnelser over alle byens ejendomme og deres beboere eller ejere, f.eks. matrikler, hovedtaksationer til brandforsikring og folketællingslister, og de supplerer hinanden, så der ofte kun er få år imellem dem, i hvert fald efter Af de vigtigste fortegnelser har arkivet anskaffet kopier, og ved hjælp af dem var det muligt at udarbejde registre over ejendommene i den gamle bykerne og deres ejere og beboere på forskellige tidspunkter. Det var dog ikke muligt at registrere hvert ejerskifte, der har fundet sted, eller datoerne for disse, men for det sidste hundredårs vedkommende lader det sig forholdsvis let gøre ved hjælp af skøde- og panteregisteret (også kaldet realregisteret), der for hver ejendom i byen har et blad, hvorpå alle forhold vedrørende ejendomsretten er indført, idet det henvises til selve skøde- og panteprotokollerne, hvori afskrift af de originale dokumenter: skøder, pantebreve m. m. findes. Det første skøde- og panteregister for Thisted købstad er indrettet så sent som ca. 1857, men mange af de oplysninger, der gives om ejendommene, refererer til ældre dokumenter, hvorfor registret også er nyttigt med

2 hensyn til tidligere ejendomsforhold. Af dette register har Thisted byhistoriske Arkiv en kopi. 1 ) På hvert blad er en ejendom betegnet ved det dagældende forsikringsnummer og matrikelnummer, hvortil senere er tilføjet et nyt matrikelnummer, det nugældende. Derefter følger en beskrivelse af ejendommens art og beliggenhed, en fortegnelse over adkomster, dvs. de på ejendommen udstedte skøder el. a., en rubrik til anmærkninger, f.eks. angående servitutter, og endelig en liste over hæftelser, der påhviler ejendommen. Øverst er de skiftende ejeres navne indført. På et nyere matrikelskort 2 ) kan det ses, at J. P. Jacobsens hus ligger på matr. nr På denne ejendoms blad i skøde- og panteregisteret 3 ) nævnes det ældre matrikelnummer 79 og det nye 256. Det første skøde, der er nævnt mellem adkomsterne, er et skøde, udstedt fra slagter Chr. Mortensen til smed Bruus 30. dec Øverst på bladet er da også J. P. Bruus angivet som ejer. Dette navn findes også i en grundejerliste ), som er ordnet efter de ældre matrikelnumre, ved gl. matr. nr. 79. Her er skipper Chr. Jacobsen anført som ejer, men senere har man tilføjet: nu smedemester Bruus. Når Chr. Jacobsen ikke er anført som ejer i skøde- og panteregisteret, skyldes det, at han på det tidspunkt, da registeret er indrettet, ikke var ejer, og at han ikke havde udstedt det skøde, der var den daværende ejers adkomst. I anmærkningsrubrikken i skøde- og panteregisteret er imidlertid angående nogle servitutter henvist til tidligere skøder, nemlig først et til løjtnant Sørensen og derefter skøde til skrædder C. Møller, Chr. Jacobsen og Chr. Mortensen, og det angives, hvor i skøde- og panteprotokollerne disse skøder findes indført. Skødet til Chr. Jacobsen lyder efter skøde- og panteprotokollen 5 ) således (stavemåden moderniseret). SKØDE Jeg underskrevne Carl Møller, skræddermester i Thisted, gør herved vitterligt, at have solgt og afhændet fra mig og mine arvinger, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder til hr. skipper Christen Jacobsen i Thisted og hans arvinger, det mig efter skøde af 10. juni d.å. og ældre adkomstdokumenter ejende sted, beliggende på denne bys Skolegyde under forsikr. nr. 253 og matrikelsnr. 122a med påstående grund, gårdsrum og haveplads, alt for den mellem os akkorderede købesum 700 rbd. r. s., skriver syv hundrede rigsbankdaler rede sølv. Gyden mellem dette sted og Christen Tveds enkes hus skal være til fælles fornøden brug for begge parter såvel som lågen fra gyden som og skal holdes vedlige for fælles bekostning ligesom og plankeværket mellem hendes haveplads og stedets have. Lågen, som er ved nordvestre hjørne af det her solgte sted, har ingen anden rettighed til end ejeren af stedet. Køberen skal have fri tagdråb for søndre ende af huset samt fri ind- og udkørsel gennem derværende port som er imellem stedet og skrædder Aakiers, så og fri adgang til stedets reparation for søndre ende. Det herved solgte sted overtager køberen til førstkommende 1. novbr. og indtil da afbenyttes af mig, men står fra dato af for køberens regning og risiko, og i ulykkestilfælde hæver han assurancebeløbet. Skatter og andre afgifter, som påhviler det solgte, tilsvares af mig til bemeldte 1. novbr. d. å., ligesom jeg erlægger renten til 11. decbr. førstkommende af kapital 500 rbd. rede sølv til Højærværdige hr. provst Michelsen her i Thisted. Køberen respekterer den reservation, som forrige ejerinde, enke fru Sørensen, har forbeholdt sig i købekontrakt af 13. decbr. 1842, sålydende under 4. post; jeg har reserveret mig til beboelse for livstid de 4 sønderste fag hus med loftsrum fra søndre ende til skorstenen, så og fri adgang i gården til brønden for mig og mine, til møddingen og til lokummet, og er indretningen af den således betingede beboelseslejlighed, der skal bestå af 2 værelser, køkken og spisekammer, for køberens regning, så og bemeldte lejligheds ind- og udvendige vedligeholdelse i god beboelig stand. Og da nu køberen, fornævnte skipper Christen Jacobsen, har fyldestgjort mig for købesummen, dels ved at indfri min pantegæld til Højærværdige provst Michelsen, og dels kontant, så skøder og overdrager jeg ham herved bemeldte sted med bygninger, grund, gårdsrum og have, herligheder, rettigheder og byrder som meldt, hvorfor bemeldte sted med tilliggende skal tilhøre ham som en lovlig købt ejendom. Således udstedes dette mit skøde vidnefast under min hånd. Thisted, den 14. august 1843 C. A. Møller. Det ses af dette skøde, at den største forpligtelse på ejendommen var den frie beboelsesret, som en tidligere ejer, løjtnant Sørensens enke, havde betinget sig til en lejlighed i husets sydende. Denne forpligtelse faldt bort, da enken, Sophie Albertine Joachime Barmer, døde 1851, 24. aug. 6 ), altså inden Chr. Jacobsen ved skøde af 24. dec solgte ejendommen til slagter Chr. Mortensen 7 ), men den er af en vis betydning for en påvisning af, at Chr. Jacobsen også boede i det hus, som han altså bevisligt ejede fra 1843 til I skødet 1843 nævnes husets dagældende forsikringsnummer 253. Forsikringsnumrene blev gennem lang tid brugt som betegnelse for ejendommene, da der før 1800 hverken var matrikelsnumre eller husnumre som de nuværende. Det er da også forsikringsnumrene, man finder husene betegnet med i folketællingslisterne, således bruges forsikringsnumrene fra henholdsvis 1781, 1791 og ) som husnumre ved folketællingerne 1787, 1801 og ). Man kunne derfor vente, at det forsikringsnummer 253, der nævnes i skødet 1843, ville svare til husnummeret ved folketællingen 1845, og det er da også tilfældet. I denne 1 Skøde og Panteregister for Thisted Købstad ( ), LA, (TBÅ). 2 Thisted Købstads Bygrunde, Af N. Smed Søndergaard, (TBA). 3 Skøde- og Panteregistret, fol Protocol over Thisted Kjøbstads Grundejere 10. nov. 1853, LA, (TBA). 5 Skøde- og Panteprotokol for Thisted Købstad, nr. 5, fol. 321, (TBA). 6 Skifteprorokol for Thisted Købstad, , fol. 60b, afskrift af registret i Thisted byhistoriske Arkiv. 7 Skøde- og Panteprotokol for Thisted Købstad, nr. 6, fol. 337, (TBA). 8 Hovedbrandtaksationer de nævnte år, se nedenfor. 9 Folketællingslister for nævnte år, se nedenfor.

3 folketælling 10 ) er alle gadenavne ikke nævnet, bl. a. ikke Skolestræde, men i hus nr. 253 findes netop som beboere Christen Jacobsen, 32 år, gift, født i Rær, skipper, Benthe Jensen, 30 år, gift, født i Hunstrup, hans kone, samt den 55-årige enke efter løjtnant og landmåler Sørensen og hendes datter. Af skøde- og panteregisteret fremgår, at Chr. Jacobsen på det tidspunkt, da sønnen blev født, 7. april ), ikke ejede andre ejendomme i Thisted, idet den næste ejendom, han købte, de tre grunde ved fjorden, hvorpå han byggede sin store købmandsgård, hvor digteren voksede op, og hvor både han og faderen døde, først blev købt efter sønnens fødsel, nemlig 19. juni 1847, 11. nov og 11. dec ). Det kan da anses for bevist, at J. P. Jacobsen virkelig er født i det lille hus i Skolestræde, som traditionen havde udpeget som hans fødested. Ved taksationerne 1813 og 1818 ejede skipper Lars Tonnisen huset, og matrikelnummeret var da som nævnt 122a. Det viser, at grunden er en parcel af et tidligere matr. nr. 122, som ses at være delt i tre dele, 122a, 122b og 122c før En jævnføring af forsikringsnumrene for dette år med numrene fra 1791, 1781, 1772 og ) viser, at matr. nr. 122 er identisk med det hus, der ved taksationen 1791 og folketællingen ) beboedes af grovsmed Peder Larsen siges det, at dette hus ligger i Søndergyden (Toldbodgade), 1801 i Skolestræde, dvs. at det lå på hjørnet. Det var en stråtækt bindingsværksbygning på 9 fag, og der var desuden en smedie på 4 fag, også af bindingsværk, men teglhængt, på grunden. Denne må være delt omkring 1800, hvad der stemmer med, at de ældste matrikelnumre først findes efter den tid. Dette ældre hus nævnes også i taksationerne 1781 og 1772, men ikke Grunden må da have hørt til en købmandsgård i Storegade (ny matr. nr. 259, senere Hotel Thy), idet taksationen 1761 siger om denne gård, at der foruden gårdens egentlige bygninger ved Storegade var et pakhus, som lå sønden for ved Grydetorvet og Stranden. Det må her indskydes, at husene i den nedre ende af den nuværende Toldbodgade 1761 og 1772 siges at ligge syd og nord for Grydetorv, ligesom Skolestræde siges at gå fra Grydetorv til Storegade. Husene ved det nuværende Grydetorv siges at ligge i Søndergade. Betegnelsen ved Grydetorvet og Stranden antyder, at fjorden dengang må have været ret nær huset. Det er muligt at følge husets historie længere tilbage i tiden. I den førnævnte grundejerliste ) har huset som sagt matr. nr. 79, men desuden nævnes et endnu ældre matrikelnummer, 122a. Disse ældste matrikelnumre findes også i brandtaksationen ) sammen med forsikringsnumrene, for dette hus matr. nr. 122a og forsikringsnr Af en eller anden grund blev forsikringsnumrene fra 1813 ved at gælde til 1828, og de genfindes derfor også i taksationen I taksationen ) anføres både disse numre og de, der skulle gælde herefter, for dette hus 195 og 236. De nye numre bruges som betegnelse for husene ved folketællingen 1834, og i denne finder man da også som beboere af hus nr. 236 løjtnant og landmåler Sørensen og hans familie. Han nævnes også som ejer i taksationen 1828, og her opgives også husets størrelse, nemlig / 32 kvadratalen rum. Det samme tal finder man i en opmåling ), der også angiver, at huset består af én længe, 22¼ alen lang og 7 5 / 8 alen bred, og at der ikke findes andre bygninger på grunden. 10 Folketællingsliste 1845, RA, (TBA). 11 Thisted kirkebog, 1847, fol. 64, (TBA). 12 Ifølge Skøde- og Panteregistret, fol Som note Hovedbrandtaksation 1813, LA, (TBA). 15 Hovedbrandtaksation 1818, LA, (TBA). 16 Hovedbrandtaksation 1828, LA, (TBA). 17 Opmaalings-Protocol over Thisted Kiøbstads Bygrunde, maj 1829, LA, (TBA). J. P. Jacobsens hus, set fra Toldbodgade fot. Torsten Balle Af de tre parceller, det ældste matr. nr. 122 blev delt i, ejede skipper Lars Tonnisen altså 122a. Han var en velstående mand, senere eligeret borger (omtrent det samme som byrådsmedlem), og det er muligvis ham, der har bygget det grundmurede, teglhængte hus, der står endnu, efter at han 1804 var blevet gift i Thisted. Husets stil og byggemåde viser hen til tiden omkring 1800, og det har da efter tidens forhold været meget moderne. De fleste huse i byen var endnu af bindingsværk, 1761 var der ikke et eneste grundmuret hus i byen, og 1781 kun ét. 18 Hovedbrandtaksationer for nævnte år, se nedenfor. 19 Folketælling 1801, se nedenfor. Grunde ved Skolestræde efter matrikelkort ca (TBA). 1. J. P. Jacobsens fødested, matr. nr. C 256, B 79, A 122a. 2. matr. nr. C 258, B 78, A matr. nr. A 122b. 4. matr. nr. C 257, B 80, A 122c. 5. matr. nr. C 259, B 81, A 107. C = nugældende matrikel. B = matrikel ca A = matrikel ca

4 Matr. nr. 122 b, hvorpå der endnu 1834 stod et hus, måske det, der 1791 nævnes på matr. nr. 122, blev tilkøbt nabohuset, hvis ældste matr. nr. var ), og som lå med siden til Toldbodgade. Det nye matrikelnummer er ), og det foregående ). Den smukke bygning, der senere blev opført på matr. nr. 123 og matr. nr. 122b, var netop det hus, man havde formodet kunne være J. P. Jacobsens fødested. Chr. Jacobsen har imidlertid ikke ejet dette hus. Det skal være opført af amtmand Faye og beboedes i 1840rne af toldkasserer Winchel 23 ). Senere blev det kendt som det ældste Toldbod Vinhus. Matr. nr. 122c var ligesom 122b fraskilt og bebygget, længe før Chr. Jacobsen købte 122a. Grunden har nu matr. nr. 257, tidligere nr. 80. deres sølvbryllup omtaler J. P. Jacobsen deres bryllup og de første år af deres ægteskab, da de boede i det lille hus, og faderen sejlede som skipper: Jeg ser Eders Gang til Kirken sammen, ser Eder give hinanden Haanden for Alteret. Jeg følger med til det lille Hus med de lave Stuer i den snævre Gade. - - Fader vil i Tanken igjen vaage ved Roret paa den lille Skonnert i den ensomme Nat og Moder igjen vaage ved det urolige Barns Vugge. I ville mødes og skilles som I saa tidt har gjort det og igjen føle Adskillelsens Smerte og Gjensynets Glæde. I flytte til det nye Hus.. Og det lille hus fik andre ejere. Efter smed Bruus overtog Kjøbstadkreditforeningen det 1861, og da denne gik fallit, solgte dens bo det 1871 til smed P. M. Larsen, som 1877 mageskiftede huset med Peder Østergaard Pedersens ejendom. P. Ø. Pedersen solgte 1878 huset til maler A. Gulev, som boede der i mange år. Hans enke solgte 1907 huset til hotelejer Steffen Poulsen, Hotel Thy. Det var nu gammelt, omtrent 100 år, forfaldt efterhånden mere og mere og var snart gået til grunde, hvis der ikke i tide var grebet ind. J. P. Jacobsens plads og hans fødested fot. Torsten Balle Men Lars Tonnisens hus var altså et skipperhus, og det lå på et for en skipperbolig meget velegnet sted. Fjorden var som nævnt nærmere ved huset end nu, og netop ud for den nuværende Toldbodgade var den ældste havnemole eller brygge anlagt, da besejlingsforholdene her var de bedste i bugten 24 ). Problemet: hvordan en købmandsforretning kunne rummes i dette hus, hvori der endog skulle være plads til to lejligheder, da Chr. Jacobsen købte det, eksisterer ikke! I den tid, Chr. Jacobsen boede i huset, kaldes han altid skipper, ikke købmand, således i skødet ), ved folketællingen ), i kirkebogen 1847 ved sønnens fødsel 27 ) og i den nævnte grundejerliste nov ). Ved salget af huset dec ) kalder han sig skibsreder, hvad der vel må betyde, at han nu var hørt op med at føre skib, men først senere kaldes han almindeligt købmand og endnu senere grosserer. I sit brev til forældrene 6. marts ) i anledning af Nu vil det kønne, gamle skipperhus blive bevaret for eftertiden og stå som et smukt minde, ikke alene om digteren og de gamle Thistedskippere, men også om den interesse og offervilje, der reddede huset og gjorde det til en pryd for Thisted by. Kilder og noter: LA = Landsarkivet i Viborg. RA = Rigsarkivet. (TBA ) = Kopi i Thisted byhistoriske Arkiv. 20) Skipper Lars Tonnisen ejede for øvrigt endnu en ejendom, som gade, ny matr. nr. 227, som Lars Tonnisen købte 1822, og som arvingerne efter hans enke, madam Else Tonnisen, født Bloch, solgte til Chr. Jacobsen Senere mageskiftede denne en del siden kom i Chr. Jacobsens besiddelse, nemlig en gård i Store- af grunden, nemlig matr. nr. 227b, med 228b, en del af matr. nr. 228, der tilhørte Sparekassen (Skøde- og Panteregistret, fol 118). 21) Speciel Opmaaling af Bugten ved Thisted, Af Løvenørn. LA, (TBA ). Plan over Thisted Kiøbstad, Af C. Langeland. RA, (TBA). 20 Som note Som note Som note Som note Hovedbrandtaksation 1761, nr Som note Som note Som note Som note Som note Original i Det kongelige Bibliotek, (TBA).

5 Årstallene 1761, 1772, 1781, 1791, 1813, 1818 og 1828 henviser til hovedbrandraksationerne de nævnte år. LA, (TBA). Årstallene 1787, 1801, 1834 og 1845 henviser til folketællingerne de nævnte år. RA, (TBA). (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1969, side ).

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Informationsmateriale Opalvej, Østerild. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale Opalvej, Østerild. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Opalvej, Østerild Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Østerild by... 3 Området ved Opalvej... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere