Gaarden Store Rævdal s historie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaarden Store Rævdal s historie."

Transkript

1 Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal s historie er en afskrift fra Slægtsbogen med forskriften: Denne slægtsbog er udarbejdet på foranledning af Poul Møller Sørensen, og den overgives til kommende slægter med pålæg om at videreføre den. S L Æ G T S B O G over slægterne Nielsen, Møller og Levisen samt Store Rævdal s historie. Slægtsbogen er fra førstehalvdel af 1960 erne Tidslinien og indeks på de sidste sider har jeg selv tilføjet. Skulle du have rettelser og tilføjelser, vil jeg meget gerne have dem med i dette skrift. Flemming Væversted Indhold samt oversigt over fæstere og ejere af Store Rævdal Forord...1 Store Rævdal s historie...3 Hundslund kloster...3 Dronninglund...3 Store Rævdal...4 Laurits Andersen...4 Fæster Lars Andersen Skøttes enke...4 Fæster Chresten Simonsen...5 Fæster Chresten Christensen...5 Fæster fra 1766 til Kirsten Christensdatter...6 Side 1 af 21

2 Fæster fra Peder Christian Christensen...6 Ejer fra 1823 til Kjøbe Contract Skøde Skøde Skøde Niels Christian Christensen...9 Ejer fra 1853 til Gavebrev Uddrag af udentags og aftægtsforskrivningen: Skøde Jens Peder Nielsen...11 Ejer fra 1892 til Skøde Aftægtskontrakt Skøde Skøde Karen Marie Nielsen...16 Ejer fra 1920 til Skøde Mandrup Kristian Nielsen...17 Ejer fra Kontrakt Tidslinie over Dronninglund slot og Store Rævdal...19 Indeks over navne og steder...20 Side 2 af 21

3 Store Rævdal s historie. Gården ligger i Dronninglund by, Dronninglund sogn. Dette sogn hed oprindelig Hundslund sogn, og gården har vist altid hørt under Hundslund kloster, der senere blev kaldt Dronninglund Hovedgaard. Gårdens historie kan føres meget langt tilbage, da den har det særprægede navn, desværre er det meget sparsomme oplysninger der kan fås, idet der ikke er bevaret ret mange arkivpapirer fra Dronninglund. Da Store Rævdal har været knyttet til Dronninglund, lige til gården overgik til selveje, og fæsterne antagelig har gjort hoven til hovedgården, skal Dronninglunds historie gengives i korte træk. Hundslund kloster Som nævnt hed Dronninglund sogn oprindelig Hundslund sogn, hvor Hundslund kloster lå. Klosteret var bolig for nonner af Benediktiner ordenen. Ved reformationen gik Hundslund kloster som al andet klostergods over til Kronen. Hundslund kloster blev ophævet og skiftede jævnlig ejere, indtil det korn i slægten Lindenov besiddelse Den sidste Lindenov døde 1672, og Hundslund kloster blev da købt af kanseleren Peder Retz, der dog døde allerede 1674, og hans enke afhændede gården 169o til dronning Charlotte Amalie tillige med gården Skovsgaard, der var en ladegård på 50 td. hartkorn. Dronninglund Dronning Charlotte Amalie gav Hundslund navnet Dronninglund og Skovsgaard navnet Dronninggaard. Og fra den tid kom sognet til at hedde Dronninglund sogn. Dronningen opholdt sig ret ofte i længere tid på Dronninglund der efter hendes død 1714 overgik til sønnen Kong Frederik d. fjerde, der 1716 mageskiftede godset i Dronninglund med sin søster Sofie Hedvigs gods. Sofie Hedvig ejede adskilligt gods på sjælland. Prinsesse Sofie Hedvig købte tillige Hals ladegård, der fulgte Dronninglund til Det var formodentlig de store skovstrækninger, Dronninglund storskov, der tiltrak de kongelige herskaber for jagtens skyld. Prinsesse Sofie Hedvig havde stor interesse for de bønder, der hørte under godset, og lod 1710 oprette fundats for sognets skolevæsen, så der skulle svares en årlig afgift til skolen af hver td. hartkorn i Dronninglund sogn. l73o blev geheimeråd C.A. V Plessen ejer af Dronninglund, og 1735 blev den islandske købmand Jacob Severin ejer af godset. Da han døde 1753 blev gård og gods købt ved auktion af grev Vedel Jarlsberg, som straks overdrog det hele til grev A.G. Moltke til Bregentved, der 1772 overlod det til sønnen generalmajor grev C.H.C. Moltke. Han solgte 1776 Dronninglund og Dronninggaard til brigader W Hallind, der var meget excentrisk anlagt og havde en del mærkelige ideer. Bandt andet bortgiftede han de smukkeste karle på godset med de kønneste piger for at forskønne befolkningen. Han har ord for at have været en stor bondeplager, men han sørgede dog for, at en del unge mænd på godset fik lært et håndværk, så de senere blev mere selvhjulpne. Side 3 af 21

4 Brigader Halling døde 1796, og hans enk født Lindenpalm, overtog gård og gods, men solgte hele herligheden 18o6 til de berygtede ejendomsslagtere Povl Marcussen og J. Schuckhardt, der har ødelagt så mange gårde ved spekulation. De fik tilladelse til at bortsælge bændergodset og beholde skattefrihed af gårdene Dronninglund og Dronninggård solgte de hovedparcellen og 218 td. bøndergods til Fr. Joacim Abel, der senere gik konkurs, og fra hvem gården Store Rævdal blev købt til selveje Under disse forskellige ejere har fæsterne af Store Rævdal tjent gennem tiderne og gjort hoveri og betalt landgilde. Et særkende for hr. Schuckhardt var, at han næsten altid ødelagde sine herregårdes fæste og skifteprotokoller, så det er meget vanskeligt at få nogenlunde rede på forholdene på de godser, han har ejet. Store Rævdal nævnes i Aalborghus amters matrikel af 1664, den fik dengang tildelt 3 td. 0 skp. 2 fjk. og 2 alb. bartkorn og skulle svare landgilde årlig 7 skp. byg, 1 otting smør, 1 fødenød, 1 gås, samt 2 høns, gårdens fæster her: Laurits Andersen. Fæster 1664 Han benævnes som en af Hr. Jacob Lindenovs til Hundslund klosters tjenere. Gården kaldtes i matriklen af 1664 for Store Refsdal. Da den nye matrikel kom 1688 for at af1øe den gamle, der havde vist sig at være for vilkårligt ansat i mange tilfælde, fik gården sit hartkorn nedsat til 1 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb. gården kaldtes Store Ref Dahl. Laurits Andersen, der da kaldtes Lars Andersen Skøtte var død, men Lars Andersen Skøttes enke Fæster 1688 beboede og drev gården. Godsejeren var kansler Peder Retz enke Anna Ramel. Dronninglund har skiftet ejere adskillige gange, og det har dag stor betydning, da der ved hvert ejerskifte blev forfattet en jordebog, der omhyggeligt opregner alt godset, bøndergodset nævnes gård for gård. Igennem disse jordebøger, der findes bevarede i Viborg Landstings skøde og pantebøger, får vi oplysninger om gårdene, men det er kun korte og knappe meddelelser som eftertid får derigennem. Prinsesse Sofie Hedvig solgte Dronninglund med underliggende bøndergods til gehejmeråd C.A. v Plessen, og i den anledning forfattedes en jordebog for godset, den findes i Viborg landstings skøde og pantebog nr. 39, og fol. 787 nævnes som fæster i Revdal, gård nr. 276 Side 4 af 21

5 Chresten Simonsen. Fæster 1730 Gaarden_Store_Raevdals_historie_Dronninglund-01 Gårdens hartkorn blev ansat til 1 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb. Det var i 173o, og fæsteren skulle svare i landgilde 6 skp. rug, 6 skp. byg, 1 vædder, 1 gås og 1 potte honning. Desuden svaredes af en del stæksted fælles Birk eng i skp. rug. Chresten Simonsens hustru hed Mette Jensdatter, og de havde mange børn født i Store Rævdal, et af disse var sønnen Chresten Christensen, født I en pakke jordebøger for Dronninglund gods 175o 95 nævnes Chresten Simonsen som fæster 175o og 1753 under gård nr. 3o9 St. Rævdal. Hartkornet er 1 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb. i landgilde svares 1 td. rug, 7 skp. byg og 1 arbejdspenge 4 mark og 10 skilling samt af birk eng 1 skp. Rug 1776 er sønnen Chresten Christensen Fæster fra 1766 til 1810 fæster i St. Rævdal. Han nævnes i jordebog for Dronninglund gods 1795 med samme hartkorn og landgilde som før, men tillige nævnes, at fæsteren gør hoven til Dronninglund. Chresten Christensen blev gift første gang med Kirsten Jensdatter, og anden gang blev han gift ca med Kirsten Christensdatter. Christen Christensen i Store Rævdal døde i julen 181o, og der blev afholdt skifte efter ham. Skiftet er indført i Dronninglund gods skifteprotokol, fol 468, og herfra gengives en del af det skifteprotokollen oplyser. Efter afdøde gårdfæster i St. Rævdal, Kresten Christensen afholdtes første skiftehandling den 17. januar 1811 til skifte og deling mellem enken Kirsten Christensdatter og arvingerne, der var 1, en søn Chresten Christensen, 34 år gammel, i afdødes første ægteskab med Kirsten Jensdatter, 2, en søn Jens Christensen, 3o år gammel, af samme ægteskab, er for tiden ucommanderet i Hans majestæts tjeneste. Af sidste ægteskab: 3, en søn Peder Christian Christensen, 21 år gammel, og 4, en datter Mette Kirstine, 20 år gammel, begge hjemme i St. Rævdal. Boet blev derefter registreret og vurderet. Kreaturerne, som tilhørte herskabet, vurderes således: 1 hest ansat til 200 rd., 1 do, til 150 rd., 1 do til 100 rd., 1 plag til 6o rd. 1 ko ansat til 28 rd. 1 do., til 24 rd, 1 do til 20 rå. 1 do til 30 rd., b do til 16 rd. 1 do til 28 rd., 1 do til 24 rd, 4 kalve til 24 rd. samt 7 får og 1 svin. Ialt blev indbo og besætning ansat til ll3o rdl. Ved et senere skifte den 12. december 1811 blev boet opgjort, og husbonden påstod bygfæld for 29 rdl. efter synsforretning af 19/lo l810 og for manglende besætning og inventarium 972 rdl. ialt l00l rigsdalere, som husbonden fordrede før andre kreditorer Side 5 af 21

6 Til deling blev der bo rdl. og 4 mark, hvoraf enken tilkom 5 rd. og 4 mark, og børnene tilkom resten, der deltes således, at de 3 sønner hver fik 14. rigsdalere og 1 mark og datteren Mette Kirstine fik 7 rdl. og 12 skilling., som enken forpligtigede sig til at udrede til de myndige børn. Enken erklærede, at hun vilde vedblive sin mands fæstebrev og svare husbonden fordring til sin tid, hvorefter enken fik boet overdraget, og skiftet blev sluttet. Kirsten Christensdatter Fæster fra drev derpå gården indtil 1823, da hun afstod fæstet til sin søn. Peder Christian Christensen Ejer fra 1823 til 1853 der købte Store Ravdal til selveje far Dronninglund. Købekontrakten og skødet for denne handel findes indført i Børglum Jerslev herreders skøde og panteprotokol, litra P 182o, fol 392 a b og gengives her: Kjøbe Contract Oprettet imellem undertegnede Frederik Joachim Abel til Lille Rævdal med værge leutenant Mørch i Sæby og Peder Christensen far Store Rævdal, Dronninglund sogn. 1 Sælger jeg Abel til Peder Christian Christensen, den mig tilhørende gård Store Rævdal i Dronninglund sogn af hartkorn ager og eng 1 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb. med samme Konge Kirke Korn og Qvægtiender og den på ejendommen værende skov, samt parcellen nr. 76 at Dronninglund Hovedgårdstaxt af hartkorn 3 skp. i fjk. 1 alb 2 Disse ejendomme kan straks tiltrædes af kjøberen og står fra dato for hans regning og risiko. 3 Kjøberen forpligter at holde sig det hans moder Christen Christensens enke meddelte fæstebrev efterrettelig, hvorimod følger at han igen indtræder i de en husbonds derefter tilkommende rettigheder. 4 Det halve landgilge for indeværende år af Store Rævdal tilkommer sælgeren. Af parcellen tilsvarer sælgeren skatterne fra l januart og til april qwartals udgang dette år, men fra den tid erlægges samme af kjøberen. 5 Kjøbesum, som er accorderet til l6oo rigsdalere sedler, betales således: l2oo rigdalere når påfordres og uden rente. Resten 4oo rdl. i l5de juni termin 1823 med et års lovlig rente, og da I meddeles kjøberen frie og ubehæftede skjøde, hvis bekostning med stemplet papir, ½% afgivt og tinglæsning udredes af sælgeren, da og har betalt stemplet papir til denne Kjøbe contract 6 Kjøberen tilsvarer alle kongelige skatter og offentlige byrder af hvad navn nævnes kan, som hæfter på gården fra. 1. januari dette år, herunder og forstås afgifter til skolerne efter prinsesse Sophie Side 6 af 21

7 Hedevigs fundats af 19. februar 1719, årlig til skoleløn og brændeviin 1 fjk. rug, i fjk. byg og 24 sølv i penge af hver td. hartkorn. 7 Jeg Peder Christian Christensen tilstår herved at have købt forannævnte ejendomme på de her anførte vilkår, og forpligter mi at betale kjøbesummen l6oo rdl. sedler således som i post 5 er bestemt, ligeså forøvrigt at opfylde contracten. 8 Af denne contract som forbliver i sælgerens værge, leveres kjøberen een af han bekræftet afskrivt. Til stadfæstelse under vore hænder i vidners overværelse. Sæby den 13. juni Peder Christian Christensen. Som værge: Mørch. Til vitterlighed: Jensen, Lorentzen. Skøde 1830 Jeg underskrevne Otto Frederich Mørch, premiaire Leutenant og forligs koinmisair i Sæby, tilstår herved som værge for den umyndig erklærte Frederik Joachim Abel i Rævdahl at have i overensstemmelse med den herved hæftede kjøbekontract af 13. juni f. solgte og afhændede, ligesom jeg herved sælger, skjøder og afhænd til velagte Christian Christensen fra Store Rævdahl : 1 Gården Store Rævdal i Dronninglund sogn af hartkorn ager og eng 1 td. 7 skp. 3 fjdk. i alb. med sammes konge, kirke, korn og qwægtiender item den på ejendommen værende skov, og 2 Parcellen nr. 76 af Dronninglund hovedgaardstaxt hartkorn 3 skp. 1 fjk. 1 alb. Og da kjøberen har betalt den accoderede kjøbesum l6oo rigsdaler sedler, så skal forannævnte ejendomme, i overensstemmelse med contracten, fra dags dato tilhøre Peder Christian Christensen og arvinger, med de samme rettigheder hvorved disse har tilhørt min myndling, og forbinder jeg mig at hjemle ham det solgte efter loven. Til stadfæstelse under min hånd og segl. Sæbye den 24. juni Mørch. Peder Chr. Christensen købte flere parceller, som blev lagt under St. Rævdal. Det drejer sig om en parcel, han købte af Søren Christensen, Skræddersholt, l83o, og en parcel, han købte af Chr. Mollerup fra Aldershåb ved Aalborg Skøderfle for disse handeler gengives her: Skøde 1830 Undertegnede Søren Christensen fra Skræddersholt i Dronninglund sogn, gjør vitterligt, at jeg herved sælger, skøder, afhænder og overdrager til selvejergaardmand Péder Chr. Christensen a± til Store Rævdal i bemeldte Dronninglund sogn parcellen nr. 5 af Dronninglunds ufrie hovedgårdstakster, der er beliggende i Dronninglund by, som ifølge det Høj kongelige Side 7 af 21

8 rentekammers parcelleringsbevilling af 17. april 1819 er ansat for hartkorn ager og eng 1 skp. 2 fjk. 3/4 alb. og er bemeldte parcel beliggende i Dronninglund sogn og herred, Hjørring amt, og svarer kjøberen fra næste i januar 1831 og fremdeles alle kongelige skatter og offentlige afgifter af hvad navn nævnes kan, herunder også indbefattet andel i Rytterfæstehold og skolelønskorn samt penge, der årlig til hvert års første maj betales til Dronninglunds nuværende og efterkommende ejere, forøvrigt overdrages kjøberen fornævnte parcel med alle de rettigheder og herligheder, samt byrder og forpligtelser i alle henseender som jeg samme, tillige med mere, er ejende efter skøde af 19. april l83o, der er tinglæst 27. maj s. å. Og da kjøberen Peder Christian Christensen har fyldestgjort mig for den accorderede kjøbesum 100 rigsdaler sedler, samt overtager og forrenter den på parcellen hvilende hæftelse til Nationalbanken, så erklærer jeg herved for mig og arvinger inden videre lod, deel, ret eller retighed at have til bemeldte engparcel og hartkorn, men samme skal tilhøre kjøberen Peder Christian Christensen fri og frelst for al vanhjemmel. Til bekræftelse under min hånd og segl i undertegnede 2 vittelighedsvidners overværelse. Skrædderholt, den 12. december l83o Søren Christensen Vitterlighed: Restrup. Peder Chr. Jørgensen. At der om handelen mellem Søren Christensen af Skrædderholt og Peder Christian Christensen af Store Revdahl hvorved første har solgt sidste parcellen nr. 5 af Dronninglunds nye enge for kjøbesum 100 rdb sedler efter skjøde af dags dat ikke har oprettet nogen slags kjøbe contract dette bliver herved af sælgei og kjøber under eds tilbud attesteret. Skrædderholt den 12. december 1831 Søren Christensen. Peder Christian Christensen. Skøde 1846 Jeg underskrevne Christian Mollerup, landvæsenscommissair og ejer af Aldershåb ved Aalborg, sælger, skøder, og overdrager herved til gårdmand Peder Christian Christensen til Store Revdahl i Dronninglund sogn, parcellen nr. 4 af Dronninglund, hvilken parcel efter den ældre matricul, har været skyldsat for ufrie hovedgårdstaxt 1 skp. 1 fjk. 1 alb. men nu, efter den nye matricul, nr 16 i Dronninglund og Dronninggaards enge, er ansat for hartkorn ag og eng, 1 skp. 0 fjk. 3/4 alb. og gammelskat 1 rbd. og 13 skilling Og da bemeldte kjøber, Peder Christian Christensen har betalt mig for den ovennævnte parcel, der er en englod, den accorderede kjøbesum, 250 rbd. sølv, så. skal samme herefter tilhøre ham og arvinger med de herligheder og rettigheder samt forpligtelser og byrder, og blandt disse sidstenævnte også de, der retteligen måtte påhvile parcellen til udredelse til ejeren af hovedparcellen til rytterhestehold og skolevæsenet, hvormed de af mig har været ejet efter tinglæst adkomstbrev af 14. december 1839 og i henhold til hvilket, der med dette mit skjøde overleveres kjøberen, jeg hjemler ham det solgte efter loven, dog bemærkes, at dersom sådan min hjemmelspligt måtte briste og kjøberen ved lov og ret, blive fravundet den ovennævnte parcel, da skal jeg og arvinger i så fald ej alene være pligtig at tilbagebetale ham og arvinger den ovennævnte kjøbesum, men også de af søgsmålet flydende omkostninger skades løs. Aldershåb pr. Aalborg, den 15. september 1846 Chr. Mollerup. Til vitterlighed: Side 8 af 21

9 I Overgaard. J. R. Astrup. Gaarden_Store_Raevdals_historie_Dronninglund-01 At der om den i dette skjøde berørte handel om parcellen nr. af Dronninglund ingen skriftlig kjøbekontrakt mellem os har været oprettet, attesterer herved sælger og køber På Peder Chr. Christensens vegne: Ahlman. Chr. Mollerup. Peder Christian Christensen blev gift den 8. september 1823 med pigen Ånne Nielsdatter af Damsgaard, Af deres børn skal nævnes datteren Christine Pedersdatter, der er født i St. Rævdal den 11. marts Christine Pedersdatter blev gift den 15. november l85o med ungkarl gårdejer Niels Christian Pedersen. Han er født i Geraa de 29. november 1925 som søn af gårdejer Peder Nielsen og hustru Malene Olesdatter. Ved skøde af 3. januar 1849 havde Niels Christian Pedersen fået overdraget fødegården mod at give sine forældre aftægt. Ved gavebrev af 10. juli 1853 overdrog Peder Christian Christensen gården St. Rævdal til sin svigersøn Niels Christian Christensen Ejer fra 1853 til 1892 der samtidig forpligtigede sig til at yde svigerforældrene aftægt Gavebrevet og aftægtsforskrivningen er indført i Dronninglund herreds skøde og panteprotokol, litra 0, , fol 738 a, og lyder således: Gavebrev Jeg underskrevne Peder Christian Christensen af St. Rævdal tilstår herved at have overdraget til min svigersøn Niels Christian Pedersen Gjeraa til ejendom min gård St. R kaldet af Ørsø fjerding, Dronninglund sogn, med tilligende og underhørende jorder, skovetrækninger m.m., nemlig selve gården St. Rævdal af hartkorn ager og eng efter gammel matricul 1 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb med Konge kirke korn- og kvægtiende, parcellen no. 76 af hovedgården Dronninglunds udstykkede jorder af hartkorn efter gammel matricul 3 skp. 1 fjk. 1 alb. parcellen no 4 af samme hovedgaard af hartkorn efter gammel matricul 1 skp. b fjk. b alb., som jeg ejer efter skøde af 15. september 1846, tinglæst 24. september s parcellen no 5 af samme hovedgård, efter gammel matricul 1 skp. 3 fjk. 3/4 alb., som jeg efter skøde af 12. december l83o, tinglæst 17. februar 1831, hvilke ejendomme under matr. no 103a, 1o3 i Ørsø og no 7g i Bolle samt mart. no 16, 17a, og 28 b af Dronninglund ere ansab til hartkorn 3 td. 3 skp. 2- alb, gammelskat 1 rigsbankdalere 16 skilling, så overdrager jeg også bemeldte min svigersøn herved til ejendom gårdens besætning, inventarium, dens avl og afgrøde, indbo og øvrige løsøre. Min svigersøn har allerede taget gården i brug og besiddelse. Ved overdragelsen har jeg ikke betinget mig andet vederlag end opfyldelsen af den af min svigersøn dags dato udstedte undentags og aftægteforskrivning for præstationer anslået på anordningsmæssig måde for 5 år til et beløb på 6oo rigsdalere og en pengeudbetaling under visse eventualiteter til beløb 2oo rigsbankdalere, hvilket dokument tinglæses sammen med gavebrevet. Side 9 af 21

10 Niels Chr. Pedersen respekterer fæstebrevet af 22. november 1843, tinglæst den 12. juni 1845 til Jens Jensen på Tangheden i Kibsgaard fælled, Gaven anslår jeg lig med en sum af l95o rigsbankdalere. Sæby den 10 juli Peder Chr. Christensen. Niels Chr. Pedersen. Uddrag af udentags og aftægtsforskrivningen: 1853 Jeg underskrevne Niels Christian Pedersen har påtaget mig at forsørge mine svigerforældre, gårdmand Peder Chr. Christensen og hustru Ane Nielsdatter deres livstid, så at de i mit hus og ved mit bord nyder kost på forsvarlig måde, god sengeleilighed, god og anstændig ekvipering, vadsk, årlig contant 12 rigsbankdalere, og alle deres fornødenheder efter deres hidtil førte levemåde samt i sygdomstilfælde omhyggelig pleje og opvartning. Skulle mine svigerforældre ikke finde sig tilfreds med forsørgelsen på sådan måde, da er jeg forpligtet til at have aftægts huset i søndre ende af gården Store Rævdal& vestre sidelængde, ialt 5 fag bygning af bindingsværk med murede vægge og stråtag, fuldstændig indrettet til dem til beboelse, nemlig således at der deri anbringes gang, en stue med godt murstensgulv, 2 fag vinduer 2 sengesteder og jern bilægger kakkelovn, et lidet spisekarmer med hylder og rækker, kjøkken med skorsten fra grunden, bagerovn og jern grubegryde i grube, i kjøkken vadsk og vadskebord og hylder samt tørvehus. Alt skal være af gode materialer. Såsnart de indflytter i denne aftægtsbolig, da er jeg forpligtet til til deres underholdning årlig at levere dem: 5 td. rug, 2 td. byg, 2 td. bygmalt, 3 lispund flæsk, 4 lispund fårekjød, 4 snese høstsild, 8 snese vårsild, 30 stk. kuller, 2 snese flynder, 2 lispund smør, 2 lispund ost, 1 skp. salt, ½ skp. ærter, 12 pund lysetalg, 14 læs overtørv, 2 læs skudtørv og samtlige varer bør være gode, så at der i henseende til brugen deraf intet kan være at udsætte, fiskene fersk fisk og tørvene tørre og i god forsvarlig stand. Aftægtskornet fører jeg til og fra mølle, og i sygdomstilfælde lader jeg, og begæres, præsten hente til aftægtsnyderne. Desuden leverer jeg daglig 3 potter godt reent og nymalket mælk, så og 2 potter brændeviin til hver af årets tre højtider, samt årlig 1 td. gode kartofler. Aftægtsfolkene skal have deres livsteden vesten for aftægtshuset værende have. Da skal have adgang ti brønden og fornøden passage i gården. år de flytter ind i aftægtshuset skal de udtage af mit bo deres hidtil havte tvende kister, i klædeskab, tvende sengsklæde: 1 bord, 3 stole, et stueuhr samt fornøden køkken og brygeredskaber. Til sikkerhed for kontraktens opfyldelse giver jeg sikkerhed gården med 1. prioritets panteret. Sæby den 10. juli Niels Kristian Pedersen Gjeraae. Også Niels Chr. Pedersen købte jord til gården, og 1865 fik han skøde på en parcel, som han havde købt af Søren Peter Christensen Nielsen, i Bolle. Skødet for denne handel lyder således: Skøde 1865 Jeg underskrevne Søren Peter Christian Nielsen af Bolle i Dronninglund sogn sælger og bortskøder herved til gårdejer Niels Christian Pedersen af St. Rævdal i Dronninglund sogn, til forening med hans øvrige ejendom, nævnte St. Rævdal matr, nr. bo3 i Ørsø den mig ifølge skøde, tinglæst 4. marts 1858, tilhørende parcel matr. nr. 5 b i Dronninglund sogns Bolle fjerding, hvilke parcel ifølge Side 10 af 21

11 indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 2o. februar 1864 er skyldsat for hartkorn 3/4 alb., gammelskat 3 sk. For den accorderede købesum 100 rbd. rigsmønt, er jeg fyldestgjort, og bemeldte parcel matr. no 5 b skal derfor fra nu af tilhøre Niels Chr. Pedersen som hans fuldkomne ejendom med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig og hjemler jeg køberen ejendommen, der allere af ham er taget i besiddelse og brug, i enhver henseende køberen er vidende om og pligtig til at finde sig i, at ejendommen er behæfte med afgift til Dronninglund sogns skoler efter fundats af 28/8 1719, at 1/6 af bankhæftelsen er indfriet uden adgang til aktieret og at den samlede ejendom matr. nr. 5, i mit skøde, påhviler nogle forpligtelser til den forrige fæster Niels Sørensen. Under nærværende overdragelse er indbefattet parcellens anpart i konge kirke, korn og kvægtiende. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast. Bolle, den 24. maj Søren Peter Chritian Nielsen. Til vitterlighed: C. Arenstorff. H. Nielsen. Niels Chr. Pedersen døde den 17. februar 1893, forinden havde han den 19. januar 1892 overdraget gården til den ene af sønnerne, nemlig: Jens Peder Nielsen Ejer fra 1892 til 1920 Han er født den 22. november 1864 i St. Rævdal, og han blev gift den 2, november 1888 i Dronninglund med pige Karen Marie Madsen, hun er født den 15. februar 1864 som datter af Mads Christian Kristensen og hustru Helene Kirstine Andersen. De boede de første år af deres ægteskab i Asbækholt hos hendes forældre. Skødet, hvorved Jens Peter Nielsen, fik- overdraget Store Rævdal, findes indført i Dronninglund herreds skøde og panteprotokol, litra H.H. fol 723 og lyder således: Skøde 1892 Underskrevne Niels Christian Pedersen af St. Rævdal sælger og afhænder herved til min søn Jens Peder Nielsen af Asbkholt følgende ejendomme: 1, Den mig ifølge skøde af b. juli 1853, læst inden Dronninglund herreds ret den l4de 5. ni., tilhørende ejendom i Dronningir sogn, Store Rævdal kaldet, skyldsat under: Mart nr. 103 a af store Rævdal i Ørsø, 2 td. 0 sk. 3 fjk. 0 alb Mart nr. 103 b af store Rævdal i Ørsø, 0 td. 0 sk. 2 fjk. 2 3/4alb Mart nr. 79 Bolle af store Rævdal i Ørsø, 0 td. 0 sk. 1 fjk. 2 2/3 alb i Geraa uden noget vederlag, og at køberen skal tilsvare de fra 1. april d. å. gående skatter og afgifter samt afholde de med overdragelsen forbundne udgifter. Da aftægtskontrakten er udstedt på stemplet papir af 1. kr bliver dette skødes stempel at beregne efter 22.3oo kr. + afgiften 10 kr. taget 25 gange + 25o kr o kr. eller med l5o.3o kr., hvortil kommer det for det medfulgte løsere 1 kr. eller ialt l5l.3o kr. Side 11 af 21

12 Til bekræftelse med min underskrift vidnefast. Store Rævdal, den 19. januar Niels Chr. Pedersen. Til vitterlighed: H.H. Hansen. Johs. Veyhe. Gaarden_Store_Raevdals_historie_Dronninglund-01 Samtidig med skødets udstedelse oprettedes en aftægtskontrakt, der er indført i samme protokol, fol 724, og lyder således: Aftægtskontrakt Undertegnede Jens Peter Nielsen af Asbækholt, der i dag af min fader, gårdejer Niels Christian Pedersen af Store Rævdal, har erholdt overdraget de nedenfor pantsatte ejendomme, forpligter mig til i anledning heraf at tilsvare ham og hustru Kristine Pedersen, sålænge de leve, følgende: Aftægt 1 Som bolig til aftægtsfolkene afgives den i den søndre en af gårdens østre hus værende lejlighed, bestående af 2 værelser og køkken med deriværende komfur og 1 kakkelovn, hvilken beboelse jeg stedse skal holde forsvarlig såvel ud som indvendig. Med lejligheden følger den søndre del af haven ved det vestre hus. 2 Til aftægtsfolkenes underhold er jeg pligtig på aftægtsboligen at levere dem, sålænge de leve, følgende årlige ydelser i gode, sunde og forsvarlige varer, der af hensyn denne kontrakts stempling ansættes til de vedføjede værdier: 4 td. rug = 48 kr., 2 td. byg =2o kr. 1 l 2 td. malt =20 kr. 3 td. kartofler = 12 kr. 24 pund god ost = 6 kr. med halvdelen hver første maj og 1. november. 36 pund smør (ikke margarine) = 3o kr. 12 snese æg = 9 kr. med en tolvtedel hver den 1. i en måned. 3 1/2 pund kaffesager efter aftægtsfolkenes bestemmelse = 3 kr.. 3 1/2 pund melis = 3 kr. 5 pund farin = 4 kr. 5 potter brændevin = 2 kr. 8 pund sæbe og 8 pund soda = 4 kr. 16 pund klipfisk og 16 pund flynder = 4 kr. 4 1/2 pot ærter = 1 kr. 8 pund sirup = 1 kr. 3 lispund flæsk 16 kr. 8 pund talg = 4 kr. 1 skp. grov salt og 1/2 skp. køkkensalt = 2 kr. 4 potter petroleum i 1 kr. 11/2 pakke prima norsk tvist = 12 kr. 1/2 pund the og 1/2 pund humle= 3 kr. Alt til hvert års første november. 1 levende, fed gås til mortensdag = 4 kr. 2 potter nymalket mælk daglig i tiden fra 1. november til 1. maj og 3 potter i tiden fra 1. maj til 1. november = 66 kr. 8ooo skudtørv og 4 læs overtørv a 10 snese pr. læs = 27 kr. forsvarlig og i tør tilstand, hjemkørte og indsatte i det anviste brændserum i rette tørvebjergningstid. 1 favn brænde senest hver 1. april = 14 kr. fornøden gulvsand = 1 kr. Ialt 317 kr. 3 For aftægtsfolkene fodrer og græsser jeg årlig 1 kreatur samt 2 får med yngel. 4 Jeg besørger aftægtsfolkenes korn til og fra mølle, befordrer dem til og fra kirke 6 gange årlig og desuden på 4 andre køreture, såfremt de forlanger det, samt henter og hjemkører præst og læge i sygdomstilfælde. 5 Aftægtsfolkene have fri og uhindret adgang til og fra boligen, samt til gårdspladsen og brønd og have ret til i det hele at færdes på ejendommen og til at tilstede, hvem de vil, adgang til samme. Side 12 af 21

13 6 Når aftægtsfolkene afgår ved døden, bekoster aftægtsyderen deres hæderlige begravelse efter egnens skik og brug. 7 Samtlige ydelser efter denne kontrakt præsteres skadeløst, og er i søgsmålstilfælde aftætsyderen underkastet den hurtige retsforfølgning efter forordning af 25. januar 1828, hvorhos det vedtages, at der for pengeydelserne efter næste post kan foretages udlæg uden grundlag af dom eller forlig i henhold til lov af 29de marts l Skulle aftægtsfolkene få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, ere de berettigede dertil, og i så fald udbetales dem i stedet for de i kontrakten bestemte præstationer, skadesløst årligt den sum 4oo kr., skriver fire hunderede kroner, at erlægge på deres bopæl med halvdelen hver 11. juni og 11. december termin, stedse forud. Når bortflytning er sket, kunne aftægtsfolkene ikke påny tage aftægtsboligen i besiddelse. 9 Til sikkerhed for kontrakten giver jeg, Jens Peter Nielsen herved første prioritets panteret i de mig efter skøde, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende ejendomme: Under mart. nr; skyldsat for hartkorn: gammelskat; 103 a af St. Rævdal i Ørsø fjerding, 2 td. 0 skp. 3 fjk. 0 alb af St. Rævdal i Ørsø fjerding 0 td. 0 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. 79 i Bolle Fjerding 0 td. 1 skp. 0 fjk. 2 ½ alb. 28 b af Dronninglund hovedgaard 0 td. 3 skp. ialt 30 kr 16 a af Dronninglund enge 0 td. 1 skp. 1 rd og 13 sk. 17 a af Dronninglund enge 0 td. 1 skp. 1 rd. 32 sk. 5 b i Bolle fjerdingo rd. 5 0 rd. 0 skp. 0 rd. 3 sk. 17 g i Geraa strandfjerding 0 rd. 6 skp. 4 rd. Og? 55 r i Geraa strandfjerding 0 rd. 0 skp. u/ 17 g. 3 fjk. 2 alb. 47 øre 0 fjk. ¾ alb. 1 fjk. 2 alb. 0 fjk. ¾ alb. 2 fjk. 2 alb. 0 fjk. ¼ alb. med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør samt besætning og invetarium, avl og afgrøde, gjødning samt de pantsattes assurancesummer og tiendeanparter. Retsanmærkning frafaldes om, at der på ejendommene hviler en årlig afgift efter fundats af 28. august 1719, at der den 12. juni 1845 er tinglæst et fæstebrev til Jens Jensen på et hus med jord af mart. Lo3, at der den 31. maj 1888 er læst et deklaration af 22de s.m. angående en forpligtelse til at vedligeholde en grøft in.m. ud for mart. nr. lo3 a, at mit skøde indeholder reservation af brugsretten til mart. nr. 35 r i Geraa for sælgerens og hustrus livstid, samt med hensyn til mart. nr. 5 b i Bolle, at 1/6 af bankhæftelsen er indfriet uden aktieret, og at det samlede matr. no. 5 påhviler nogle forpligtelser til en tidligere fæster. Side 13 af 21

14 10 Med hensyn til stemplingen bemærkes, at forpligtelserne efter post 1, 3 og 4 og 5 kunne anslås til 45 kr, hvortil kommer at lægge værdien af de i post 2 omtalte årlige præstationen kr 317 og kr. 362 alt iberegnet. Når anførte 362 kr. eller akvovalent i tilfælde af flytning kr. 4oo tages 5 gange, bliver dette 2ooo kr. + begravelsesomkostninger anslået til 2oo kr. = 22oo kr, hvoraf stempelpapir af 1. kl. udgør kr. 14, Originalen af denne aftægtskontrakt forbliver i aftægtsfolkenes besiddelse, medens en bekræftet genpart overleveres aftægtsyderen. 12 Det bemærkes utrykkeligt, at i tilfælde af, at den ene af aftægtsfolkene måtte afgå ved døden, skal den længstlevende uforandret nyde den foran betingede aftægt. Jeg Niels Chr. Pedersen tiltræder herved på egne og hustrus vegne foranstående kontrakt, der til bekræftelse bliver at underskrive i vitterlighedsvidners overværelse, og som begæres tinglæst som pantstiftende. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. p.t. rstore Rævdal, den 19. januat 1892 Jens Peter Nielsen. Niels Chr. Pedersen. Til Vitterlighed: H. M. Hansen Johs Veyhe. Også Jens Peter Nielsen fortsatte traditionen med at købe jord til gården købte han således nogle parceller af sin svigermoder Helene Andersen, der havde overtaget ejendommen efter hendes mands død Skødet for denne handel lyder således Skøde Underskrevne Helene Andersen enke efter Mads Christian Christensen af Asbækholt sælger og afhænder herved til gårdejer Jens Peter Nielsen af Store Rævdal de mig ifølge adkomst, læst på Dronninglund herredsting den 21. april 1892, tilhørende ejendomme i Ørsø fjerding, Dronninglund sogn og herred, skyldsat under matr.nr. 28 b af Dronninglund hovedgård, 0 td, 1 sk, 0 fjk. 2 alb Gammelskat kr , Den mig efter skøde af 24. maj 1865, læst på Dronninglund herredsting den 8. juni s. å., tilhørende ejendom matr. nr. 5 b i Bolle fjerding, skyldsat for hartkorn ¾ alb. og gammelskat 3 skilling. 3, De mig ifølge skøde af 3. januar 1849, læst den 11. s. m. udstykningsapprobation, læst den 10. november 1870 som adkomst, tilhørende ejendom, matr. nr. 17 g i Gjeraa, Dronninglund sogns strandfjerding, ansat for hartkorn 6 skp. 2 fjk. 2 alb. og gammelskat 4 rigdalere og mart. nr. 35 e ibdm af hartkorn ¼ alb. med gammelskat under mart 17 g. Med ejendommen følger de på samme værende opførte bygninger disses mur og nagelfaste appertinentier, den på gården værende sætning, bestående af 5 heste, 24, fækreaturer, 3 svin og 8 får endvidere avl og avlsredskaber, inventarium, samt anpart i konge kirke- korn og kvægtiende. Værdien af alt det overdragne ansættes p tro og love til 3o.ooo kr., hvoraf 5.5oo kr. regnes for medfulgt løsøre, og da jeg er fyldestgjort for den akkorderede, mindre sum, blandt andet ved at Side 14 af 21

15 køberen til mig og hustru har udstedt aftægtskontrakt hvorved tilsikres os ydelser og præstationer til en kapitalværdi af 22oo kr. Så skøder og overdrager jeg herved til ovennævnte min søn Jens Peter Nielsen de foranførte ejendomme mart. nr. lo3 og lo3 b af Store Rævdal, 79 og 5 b i Bolle fjerding, 28 b af Dronninglund hovedgård, 16 a og 17 a af Dronninglund enge samt 17 g og 35 r i Geraa, der herefter skulle tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed og hvorunder jeg selv har ejet dem, idet bemærkes, at der på samme hviler en årlig afgift efter fundats af 28/8 1719, hvilke afgift af hensyn til stemplet anslås ej at overstige 10 kr. om året, at der den 12. juni 1845 er tinglæst et fæstebrev til Jens Jensen på hans hus med jord af mart. nr. lo3, at der 31. maj 1888 er læst en deklaration af 22. s.m. angående forpligtelse til at vedligeholde en grøft m.m. ud for mart. nr. lo3 a, samt med hensyn til matr. nr. 5b i Bolle, at 1/6 del af bankheftelsen er indfriet uden aktieret, og at det samlede mart. nr. 5 påhviler nogle forpligtelser til en tidligere fæster Niels Sørensen. Det tilføjes, at jeg forbeholder mig og hustru, Kristine Pedersdatter, sålænge vi leve, brugen af jordstykket, matr. 35 r Matr. Nr. 32 b af Dronninglund enge Matr. Nr. 32 c af Dronninglund enge Matr. Nr. 32 d af Dronninglund enge 2 skp. 1 fjk. 1 ½ alb = 8 kr 1 skp. 0 fjk. ½ alb = 1 kr 69 øre 0 skp. 1 fjk. 1 ¼ alb = 0 kr 58 øre tillige med de to sidste parcellers anpart i konge kirke, korn og kvægtiender, - alt for en købesum af 24oo kr. Og da nu disse to tusind fire hundrede kroner ere berigtigede skjøder og overdrager jeg herved til min bemeldte svigersøn Jens Peter Nielsen de ovennævnte ejendomme, matr. nr. 32 b, 32 c og 32 d. af Dronninglund enge, hvilke ejendomme herefter skulle tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed og hvorunder jeg har ejet dem, idet bemærkes, at der p hviler matr. nr. 32 c og 32 d bankhæftelse og samtlige ejendomme afgift til Dronninglund sogns skoler efter fundats af 28/8 1719, hvilke afgift af hensyn til stemplepapir ej anslås at overstige 75 øre årlig, derhos frafaldes retsanmærkning, for så vidt der endnu måtte påhvile matr. nr. 32 c og 32 d. tinglæste forhæftelser i forening med hovedgården Dronninglund med under liggende, hvorfra de i sin tid er udstykkede. Forøvrigt er handelen indgået på vilkår, at køberen, der har taget ejendommen i besiddelse, udreder de heraf fremtidige gående skatter og afgifter, samt at han betaler de med nærværende skødes stempling udstedelse og tinglæsning forbundne udgifter. Store Rævdal den 31. maj Helene Andersen. Jens Peter Nielsen købte l9o3 ejendommene matr. nr. 28 c, Dronninglund sogn, og der blev udstedt følgende skøde: Skøde Underskrevne husmand Anders Jacobsen af Bardalsvad sælger og afhænder herved til gårdejer Jens Peter Nielsen af Store Rævdal den mig ifølge skøde af 31. januar l9o3, tinglæst den 12. februar s. å., tilhørende ejendom matr. 28 c af Dronninglund hovedgaard i Dronninglund sogn, skyldsat for hartkorn 1 skp. 1 fjk. ½ alb. og gammelskat 4 kr. 52 øre med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste genstande, gødning, avl og afgrøde samt den køberen overleverede besætning, alt for en købesum af 6.7oo kr., hvoraf 7oo kr. regnes for det medfulgte løsøre. Og da nu disse sex tusinde syv hundrede kroner er berigtigede dels ved kontant betaling af 5000 kr. og dels ved, at køberen overtager og fremtidig forrenter med mere end 4 % den på ejendommen til Dronninglund sogn og omegns sparekasse hvilende pantegæld stor l7oo kr. så skøder og overdrager Side 15 af 21

16 jeg herved til bemeldte J.P. Nielsen den ovennævnte ejendom, som herefter skal tilhøre ham med alle de almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed og hvorunder den hidtil har været ejet, idet bemærkes, at der påhviler samme 1/6 bankhæftelse samt endvidere årlig afgift ifølge fundats af 28/8 1719, hvilken afgift anslås ej at overstige 25 øre årlig, at et stykke jord er bortlejet i følge kontrakt, læst 15. juni 1876, og at et stykke jord med bygninger er bortlejet ved kontrakt, læst 1. november I øvrigt er overdragelsen sket på vilkår, at køberen, der alt har overtaget ejendommen, udreder de heraf fremtidig gående skatter og afgifter, og at vi i forening betaler de med nærværende skødes stempling, udstedelse og tinglæsning forbundne omkostninger. Bekræftelse med min underskrift vidnefast. pt. Dronninglund, den 25. juni l9o5. Anders Jacobsen Til vitterlighed: Gregers Chr. Frederiksen. Læst inden Dronninglund herreds ret den 2. juli l9o5 og indført i Pantebogen p.p. Fol købte Jens Peter Nielsen Ca. 10 td. land af Anders Vadsholt og Chr. Jensen, og skødet for denne handel gengives her: Skøde I henhold til foranstående og landbrugsministeriets skrivelse af 21. december 1914 skøder vi herved som fuldkommen ejendom til Jens Peter Nielsen den ham solgte parcel m. n. 52 a, Dronninglund og Dronninggårds enge, hartkorn 1. td. 1. skp. 1. fjk 1 alb., stor 12 9o74/l4ooo tdr. land. Tiendeanpart medfølger. Købesummen 7589 kr. er betalt. Om den i købekontraktens 2. stykke ommeldte vej bedes skødet tillige læst som servitutstiftende og noteret på m.n. 32 a pt. Nørresundby, den 1. juni Anders Vadsholt. Chr. Jensen. Jens Peter Nielsen døde i Store Rævdal den 9. marts l920 og hans hustru: Karen Marie Nielsen Ejer fra 1920 til 1935 fortsatte derefter med at drive gården. Hun købte 1925 en parcel matr. nr. 1 a Lundager præstegaard, Dronninglund sogn. Skødet der blev udstedt lyder således: Skøde Underskrevne sognepræst P. Lauritsen på Dronninglund sogne kalds vegne sælger, skøder og endelig overdrager herved til enkefru Karen Nielsen, Store Rævdal en parcel af de præsteembedet tilhørende jorder mart. nr. 1 a, Lundager præsteembede, Dronninglund sogn, ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 2o. december 1924 betegnet og skyldsat således: Mart. 1 a, hartkorn 1. skp. 2 fjk. 1 alb. Da den for overdragelsen akorderede købesum kr. er berigtiget, så skal det solgte herefter tilhøre køberinden med alle de rettigheder og forpligtelser, hvormed det hidtil har været ejet, idet bemærkes, at præsteembedet mangler tinglæst adkomst til parcellen, at notering har fundet sted i matriculensdokument er med hensyn til at en over jorderne til matr. nr. 2? førende vej er blevet Side 16 af 21

17 nedlagt uden at derved er bevirket nogen forandring i skyldsætningen, at en deklaration, læst 2o. maj 192o tillægger ejerne af mart. nr. 10l c, 101, e og 8 a Lundager smstd. vejret over en 3.77 m. bred vej over mart. nr. 1. endvidere bemærkes, at matriculkortet er blevet berigtiget for så vidt angår grændsen mellem nævnte matr. nr. i a og matr. 2? 2 e og 2 g. smstds. Køberinden erholder ret til den fra parcellen til Lundager vejen udlagte vej. Overtagelsen er sket og skatter og afgifter udredes fremtidig af køberinden. Papirsomkostningerne deles. Værdien af den solgte parcel ansættes på tro og love til 4000 kr. Dronninglund, den 13. januar P. Lauridsen, Karen Nielsen. sognepræst. Til vitterlighed om begge underskrifter. P. Hanghøj. M. K. Madsen. Foranstående skøde approberes herved i henhold til Kirkeministeriets skrivelse af 25. juli f. å. P Barsøe. ef. b. Karen Marie Nielsen døde den 19. april l946 i Dronninglund Forinden havde hun den 11. oktober 1935 afstået gården til sin søn: Mandrup Kristian Nielsen Ejer fra 1935 Han er født den 19. februar l9o5 i Store Rævdal og han blev gift den 29. oktober 1935 med Nelly Helene Jensen, født den 26.oktober l9ol i Stendal i Karup sogn, som datter af gård ejer Lars Jensen og hustru Hanne Kerstine Jepsen. Da Mandrup K. Nielsen købte gården af sin moder, blev der oprettet følgende kontrakt om ydelse af naturalier: Kontrakt 1936 Mellem underskrevne gårdejer Mandrup K. Nielsen og min moder, enkefru Karen Nielsen, begge af Store Rævdal, oprettes herved følgende kontrakt om ydelse af naturalier, som hun ved overdragelsen til mig samtidig hermed af nedenpantsatte ejendom har betinget sig sålænge hun lever: Daglig 2 liter sød mælk. Månedlig 1 snes æg. Årlig 100 halvkilo flæsk, l0.000 tørv, 10 rm. brænde, alt leveret på bopæl i Dronninglund by. Værdien af de ovennævnte naturalier ansættes til ikke at overstige 400 kr. årlig. Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af denne forpligtelse giver jeg herved min moder oprykkende prioritet og panteret efterhånden som foranstående gæld afdrages og eller til et forud angivet tidspunkt helt indfries med tredie prioritet, næst efter til kreditforeningen med solidarisk ansvar og statutmæssig forpligtelser og l8.000 kr. til fru Nielsen selv den mig ifølge skøde af dags dato som samtidig hermed tinglyses tilhørende ejendom St. Rævdal i Dronninglund sogn, betegnet og skyldsat således: Matr. Nr. 103 a Ørsø Matr. Nr. 103 b Ørsø Hartkorn 1 td. 2 skp. 3 fjk. 1 alb Hartkorn 0 td. 0 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb Side 17 af 21

18 Matr. Nr. 79 Bolle Matr. Nr. 28 b Dronninglund hovedgaard Matr. Nr. 28 c Dronninglund hovedgaard Matr. Nr. 1 e Lundager Gaarden_Store_Raevdals_historie_Dronninglund-01 Hartkorn 0 td. 1 skp. 0 fjk. 2 ½ alb Hartkorn 0 td. 3 skp. 3 fjk. 2 alb Hartkorn 0 td. 1 skp. 1 fjk. 0 ½ alb Hartkorn 0 td. 1 skp. 2 fjk. 0 alb med påstående og kommende bygninger med mur og nagelfaste genstande, besætning og inventar, avl og afgrøde, gødning og ilde brændsel, leje og interesse samt assurance. Store Rævdal den 11. oktober Mandrup Nielsen. Karen Nielsen Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrifter er ægte, at underskrifternes dato er rigtig, og at underskriverne er myndige.: Marie Nielsen, husbestyrerinde, Dronninglund Frysang, sparekassedirektør, Dronninglund, Underskrevne enkefru Karen Nielsen, Dronninglund, meddeles herved samtykke til at parcellerne matr. nr. lo3 a, 1o3 b. lo3 c + c, lo3 c + d Ørsø fjerding udgår af pantet. Dronninglund, den 11. december Karen Nielsen. Mandrup Nielsen har været ejer af Store Rævdal siden 1. november 1935 og oplyser følgende om gården: Ejendommens størrelse 6o td. land ager, 19 td. land eng, og 5 td. land skov. Bygningernes brandforsikringssum l5o.ooo kr. ejendomsskyld lo2.ooo kr. jordværdi 6o.ooo kr. Stuehuset er opført 1893, kostalden l9oo, hestestalden l9lo, laden 1863, ombygget l914, svinehuset er opført l93o og maskinhuset Side 18 af 21

19 Tidslinie over Dronninglund slot og Store Rævdal Hundslund kloster under Benediktiner ordenen omk 1536 Reformationen Hundslund overgik til Kronen Lindennov ejer Hundslund Kloster Store Rævdal Laurits Andersen Fæster Store Refdal Peder Retz Enke drev gården Lars Andersen Skøttes enke - Fæster Dronning Charlotte Amalie gav Hundslund navnet Dronninglund og Dronninglund sogn Kong Frederik den Fjerde Mageskifte med Sofie Hedvig Geheimeråd C.A v Plessen Chresten Simonsen-Fæster Jacob Severin A.G Moltke C.H.C. Moltke Chresten Christensen-Fæster W Hallind Enke Lindenpalm Marcussen og Schuckhardt ejendomsslagtere Kirsten Christensensdatter-Fæster Fr. Joacim Abel Konkurs Peder Christian Christensen-Ejer Niels Christian Christensen-Ejer Jens Peder Nielsen-Ejer Karen Marie Nielsen-Ejer Mandrup Kristian Nielsen - Ejer Side 19 af 21

20 Indeks over navne og steder Abel;4;6;7 Ahlman;9 Anders Jacobsen;15;16 Anna Ramel;4 Asbækholt;11;12;14 Bolle;9;10;11;13;14;15;18 Chr. Frederiksen;16 Chr. Jensen;16 Chresten Christensen;5 Chresten Simonsen;5 Christen Christensens enke;6 Christian Mollerup;8 Dronning Charlotte Amalie;3 Dronninglund enge;13;15 Dronninglund hovedgaard;3;13;15;18 Dronninglund storskov;3 Frysang;18 Geraa strandfjerding;13 Gjeraae;10 Gregers;16 H. M. Hansen;14 Hanne Kerstine Jepsen;17 Helene Andersen;14;15 Hundslund;3;4 I Overgaard;9 J. R. Astrup;9 Jens Peter Nielsen;11;12;13;14;15;16 Karen Marie Nielsen;16;17 Karen Nielsen;16;17;18 Kirsten Christensdatter;5;6 Kong Frederik d. fjerde;3 Laurits Andersen;4 Lindenov;3 Lindenovs;4 Lindenpalm;4 Lundager;16;17;18 M. K. Madsen;17 Mads Christian Christensen;14 Mandrup;17;18 Marie Nielsen;18 Mette Jensdatter;5 Mette Kirstine;5;6 Mollerup;7;8;9 Moltke;3 Mørch;6;7 Niels Chr. Pedersen;10;11;12;14 Niels Christian Christensen;9 Niels Christian Pedersen;9;10;11;12 Niels Kristian Pedersen;10 P Barsøe;17 P. Hanghøj;17 P. Lauridsen;17 P. Lauritsen;16 Peder Christian Christensen;5;6;7;8;9 Peder Retz;3;4 Plessen;3;4 Schuckhardt;4 Skrædderholt;8 Skræddersholt;7 Sofie Hedvig;3;4 sognepræst;16;17 St. Rævdal;5;7;9;10;11;13;17 Stendal;17 Store Ravdal;6 Side 20 af 21

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

5/ 'J.nr fol.199 i 3 S

5/ 'J.nr fol.199 i 3 S Akt: Skab Q nr.644 (udfyldes af dommerkontoret) -g O a OI E 5/4 1899. 'J.nr. 1177 fol.199 i 3 S matr. nr. 7 h Lyngby. Stempel 8 kr. 45 øre. Skød e. Underskrevne gårdejer Jørgen Lund sælger og overdrager

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere