Retsbetjente indtil 1919

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsbetjente indtil 1919"

Transkript

1 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor juraen eller som beskæftigede sig med juridiske emner qua deres embede, nemlig: o Byfogeder (i købstæderne), o herredsfogeder (i de af herrederne oprettede retskredse) og o birkedommere (i de af godsernes områder oprettede retskredse) udgjorde tilsammen retsbetjentene. Retsbetjenten var både politimester og dommer i sit område. Hans opgaver var nogenlunde de samme, som nu henholdsvis politimesteren og den stedlige dommer har. Retsbetjentarkivet indeholder som regel Indtil ca. 1790: Tingbøger med alle data om alle sager ved embedet. Derefter, enten fra omk eller 1790 deles sagerne op i flere typer, hver med sin protokol: Som politimester (overgår 1919 til den stedlige politimesters embede): Fogedsager indeholder evt. også politisager (dvs. politirapporter (f.eks. ved suspekte dødsfald) og mindre kendelser (domme), f.eks. faderskabssager efter ca. 1850), Politiprotokoller med forhør i straffesager, kendelser i faderskabssager og andre politisager, f.eks. overtrædelse af politivedtægten, etc o NB: faderskabssager var private politisager, mens f.eks. overtrædelse af politivedtægten var offentlige politisager. navneforandring (fra 1904), Næringsvæsen, bl.a. næringsbreves udstedelse og tilsyn med visse erhverv (f.eks. margarinesælgere), kontrol med indvandrere og løsagtige kvindfolk. Arresten dvs. små afsoninger og varetægtsfængslede. strafferegistre. Politiprotokoller med politirapporter og politisager, bl.a. faderskabssager. Opsyn med fremmede. Tyendeprotokoller. Udstedelse af pas. Som dommer (overgår 1919 til det stedlige dommerembede): Justitsprotokoller (journal for embedet henvisning til de andre sagsgrupper, evt. med dommene indskrevet), Tinglysning: o Tingbøger indtil ca. 1790, derefter indtil 1929 som Skøde- og pantebøger, fra 1929 som skuffesager, o realregistre fra , derefter som tingbog, o evt. navneregistre, enten for sig eller i hver skøde- og pantebog. Skiftevæsen:

2 o Dødsanmeldelser fra 1793, se evt. i selve skifteprotkollen (fra 1919 evt. kaldet skiftesagliste), o Skifteprotokollen (fra 1919 kaldet skiftebog), I øvrigt: o Notarialprotokol (tinglysning af dokumenter, som ikke vedrører ejendomme), o Værgemålssager, o Auktionsvæsen, Retssager, o straffesager (anlagt af den offentlige anklager), o civile søgsmål (borgerlige sager, anlagte af private), (disse to typer evt. i separate protokolrækker), o retslister med oversigt over retsdage for en retssag, o domsprotokoller, Antallet af rækker af protokoller og dokumenter samt deres indhold varierer fra embede til embede. Registraturen hedder Retsbetjente. Aflevering og bestilling Retsbetjentembedets arkivalier er afleverede til landsarkiverne (på nær visse dele af Københavns politi, hvis materiale så findes på Stadsarkivet på Københavns Rådhus). Tinglysningsarkivaler er skilt ud i særlig registratur (ved LAK i hvert fald), og realregistre ses på film på landsarkiverne. Arkivets indhold og indretning Da der ikke var udstukket helt detaljerede retningslinier for, hvordan arkivdannelsen skulle finde sted, er protokolrækkernes antal og navne, samt hver rækkes indhold forskelligt fra embede til embede. Gruppeinddelingen i de gamle registraturer A - Overordnet vedrørende arkivets tilblivelse og embedets betjente. Jo større embede, jo flere protokolrækker. København har masser af materiale og var det mest omfattende retsbetjentembede i landet. Film af store dele af retsbetjentarkiverne indtil omk. år 1900 kan ses ved RA (alt skal bestilles hjem fra Glostrup, undtagen: Skifteprotokoller fra Fyn og Jylland (inkl. Sønderjylland) før ca. 1850), disse står nemlig fremme på læsesalen. Indtil 1790 indeholder tingbogen stort set alt, hvad der foregik på tinge. Fra 1790 splittes op i stadigt flere rækker af protokoller og dokumenter. B I - Justits- og politivæsen o Tingbogen (indtil 1790) o Justitsprotokol; dagbog for embedets retssager og tinglysning - domme i justitssager (private ikke politisager), o politiprotokoller, offentlige sager: straffesager o politiprotokoller, private sager: bl.a. faderskabssager. o kommissionsretssager, o ekstraretssager (bl.a. over brande), o Hjælp: saglister. B II - Skøde- og pantevæsen / tinglysning o Skøde- og panteprotokoller, alle tinglyste dokumenter, indgang: tinglysningsdato. o Realregistre , indgang: folio eller matrikelnummer. o Hjælp: Evt. findes navneregistre til skøde- og pantebøger og realregistre. C - Fogedvæsen o Fogedprotokoller; udpantning, ligsyn, o Hjælp: saglister.

3 D - Notarialvæsen o Notarialprotokoller; bekræftelse af testamenter og andre dokumenter, f.eks. ægtepagter; og borgerliger vielser (indtil 1923). En del dokumenter er også tinglyst. o Indgang: Dato - så viden fra andre arkivalier er oftest nødvendigt. E - Skifte- og overformynderivæsen o Dødsanmeldelsesprotokoller, o Registreringsprotokoller, o Skifteprotokoller, o Dokumenter, bl.a. til skifteprotokollen. o Hjælp: navneregistre i især skifteprotokollen, og måske i dødsanmeldelsesprotokollen. o Overformynderiprotokol - med dokumenter. F - Auktionsvæsen o Auktionsprotokoller (evt. fast ejendom og løsøre i hver sin række), o kataloger. G - Politiforvaltning o Pasprotokoller, o Forhørsprotokoller, o Hjælp til afd. B I: kriminalfortegnelser og strafferegistre, o Tyendesager; bl.a. tyendeprotokoller over tyendets flytninger , købstæderne dog H - Næringsvæsen o Borgerskabsprotokoller (er evt. henlagt i magistratsarkiverne) o Næringsbreve o Kontrol med div. erhverv. J - Borgerligt ægteskab og navneforandring o Navneforandringsjournal evt. med navneregister o Borgerlige vielsesprotokoller K - Tiendevæsen o Oversigter over de private tiender L - Regnskaber vedr. retsbetjentens embede o Retsafgifter. M - Udskrivningsvæsen (indtil 1868) o De af sognefogederne førte kladder til lægdsrullerne (hvis bevaret). N - Retsbetjentens korrespondance o Journal med journalsager og kopibøger. O eller Q - diverse. o Løsagtige kvinder o Løn til jordemødre. Bestilling i DAISY Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på, hvordan søgning kan gennemføres. Hvis man ved, hvad man leder efter, er det ikke svært at lokalisere kilder i DAISY. Problemet er imidlertid, at slægtsforskeren kender navnet på en given sagstype, som han ønsker at arbejde med, men at han ikke kender navnet på den kilde, han skal benytte. Et andet problem er, at man skal kende embedets navn, dvs. hvilket retsbetjentembede, der er relevant i hvert enkelt tilfælde. Mht. de to sidste spørgsmål, så må man enten søge hjælp enten hos sin underviser i slægtsforskning eller i litteraturen om slægtsforskning og arkivbenyttelse. F.eks. oplyser følgende bøger konsekvent arkivskaber og arkivseriens navn: o Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug, o Håndbog i Slægtsforskning af Fabritius og Hatt,

4 o Håndbog i Slægtshistorie af Hans H. Worsøe, o Find din slægt og gør den levende af Jytte Skaaning og Bente Klerke Rasmussen. Et eksempel: Find et skifte før 1919 Først et eksempel på lokalisering af et skifte før 1919 og udenfor København og Københavns Amt, det var den gang, da retsbetjentene endnu fandtes. Arkivskaberne Retsbetjente er: o Byfogeder i købstæderne o Herredsfogeder på landet og o Birkedommere på landet. For byfogeder gælder, at embedet altid havde navn efter den by, som embedet omfattede, f.eks. Roskilde Byfoged, Slagelse Byfoged etc. For herredsfogeder gælder tilsvarende, at embedet havde navn efter det eller de herreder, som embedet omfattede, f.eks. Ramsø-Tune Herreder, Vends Herred etc. For birkedommeres embeder gjaldt det, at de havde navn efter det erigerede gods, hvoraf det var oprettet, f.eks. Wedellsborg Birk, Frijsenborg Birk, Bregentved-Gisselfeldt Birk etc. Nu kan vi faktisk nemt søge efter arkivskaberen, for vi vil bare skrive navnet på købstaden, herredet eller birket i feltet for arkivskaber. Se nedenfor for at finde frem til det relevante birk. Arkivserierne Grundstammen i retsbetjentenes skifteretters materiale var: 1. Dødsanmeldelsesprotokoller (fra 1793) 2. Skifteprotokoller, 3. Registre til skifteprotokoller og 4. Dokumenter til skifteprotokollerne. Der findes ofte bevaret meget mere spændende materiale, men disse fire rækker af pakker (enheder, arkivserier) udgør grundstammen, så lad os prøve at finde dem i DAISY. Jeg vil finde et skifte fra Odense købstad 1781, da døde min tip-3-oldefaders broder I praksis vil man nærlæse afsnittene om det emne, man vil finde arkivalier om, og så søge i DAISY. nemlig, og eftersom denne broder var barnløs, må der have fundet et offentligt skifte sted. Odense købstad må være under Odense byfogeds ressort. Det var arkivskaberen. Hvis registeret til skifteprotokollerne fra Odense byfoged er registreret i DAISY, kan jeg lokalisere det der. Desværre er disse registre, som står fremme på læsesalene på arkiverne ikke altid registreret i DAISY, men så kan jeg jo gå direkte til at finde skifteprotokollen. Her er forsiden for DAISY på Således udfylder jeg nu for at finde skiftearkivalier for Odense købstad indtil 1919: I feltet Arkivskaber: i feltet Arkivserie: Odense byfoged, skifte, klik derefter på Søg, så fås følgende liste: Nu får jeg en liste over Odense Byfogeds arkivserier, som hedder noget med skifte. Nu kommer det vanskelige, idet en forklaring om, hvilken arkivserie, der er indgangen til resten af materialet, eller om hvad hver arkivserie indeholder, hører til sjældenhederne. Men jeg har heldigvis afsløret, at det er arkivserien Skifteprotokol, som jeg kan bruge her. Klik på arkivseriens navn for at gå videre og reservere den relevante årgang. NB: For LAO gælder dog, at disse skifteprotokoller fra retsbetjentarkiverne står fremme til selvekspedition.

5 Find et skifte efter 1919 Som følge af retsplejereformen af 1919 ændres retsbetjentenes embeder til det stedlige dommerembede. Det er som regel navnet på herredet eller på områdets købstad, som indgår i rettens navn, f.eks. Roskilde Ret og Odense Byret og Odense Herredsret. Det med herreds-retter er særligt for fyn, det findes i hvert fald ikke på Sjælland. Også arkivaliemæssigt sker der noget. Fra 1919 skal der altid føres en dødsanmeldelsesprotokol som indgang til skifterettens arkivalier, og den kaldes udenfor Kbhvn. altid for en Skiftesagliste. Heri noteres alle til skifteretten anmeldte dødsfald, og protokollen oplyser så, hvad der skete med boet. Hvis der blev afholdt offentligt skifte, så findes oplysninger herom i Skiftebogen. Til begge protokolrækker kan der være navneregistre, enten i selve protokollen, eller der er et samlet register i en særskilt protokol. Så hvis jeg vil finde et skifte fra 1930 fra Odense købstad, så skal jeg søges således: Arkivskaber: Arkivserie: Odense byret skifte, og så klikker jeg Søg og får denne liste over arkivserier: Jeg skal begynde med 1. skiftesaglisten, og derfra der evt. være henvisning til 2. dokumenter til skiftesaglisten (hvis der ikke var offentligt skifte) eller til 3. skiftebogen (hvis der var offentligt skifte), hvortil passer 4. dokumenter til skiftebogen. Brug til at finde frem til rette retsbetjentembede For nemheds skyld tager vi hver relevant periode for sig. Indtil 1683 Indtil 1683 var jurisdiktionen ofte ret uvis, men hvis du bruger vejledningen for perioden vil du oftest få en god idé om, hvilken skifteret der må være den rette at søge under. Perioden Ved Danske Lov af 1683 blev skiftejurisdiktionerne fastlagt, så det var enhver persons husbond eller foresatte, som skulle forestå skiftet. Du har i notesættet en tabel over befolkningsgrupperne og de relevante skifteretter. Langt de fleste tilfælde dækkes af følgende: Fæstebønder, indtil 1817 havde de små godser (de ikke erigerede godser) skiftejurisdiktion for fæsterne under godset. Først i 1850 mistede de store godser (de erigerede godser, dvs. len, stamhuse og fideikommisser) deres skiftejurisdiktion. Når godsets jurisdiktion ophørte, overgik den til birkedommeren eller herredsfoged. Selvejeres og indsidderes m.fl. fik indtil 1800 foretaget skifte af amtmanden, da disse befolkningsgrupper jo ingen anden husbond end kongen havde. Amtmandens skiftejurisdiktion overgik år 1800 til birkedommerne og herredsfogederne. Købstædernes borgere hørte i hele perioden indtil 1919 under byfogedens jurisdiktion. Find den rigtige skifteret Før 1919 Benyt hjemmesiden Vælg fanebladet Catalog, så fås denne side:

6 Her har jeg klikket på Ulstrup gods og får følgende liste over stednavne nævnt i skifteprotokollerne: Du skal i rullepanelet til venstre vælge Placenames (stednavne) og så søge på enten København, navnet på købstaden eller på landsognet. Jeg bruger som eksempel Denmark, Viborg, Skjern. Klik Search (Søg): Så får du en liste over kilder, der er umiddelbart relevante for det pågældende sogn: Vælg Probate Records (skifte-arkivalier), så får du en liste over de for sognet relevante skifteretter: Disse skifteretter må du gå igennem for at se, hvilke der er relevante for netop det sted, din familie boede i sognet. Hvis du ikke kan finde stednavnet nævnt under en af skifteretterne, må du gå ud fra, stedet er kaldt noget andet, når der blev afholdt skifte, og så kan det være, du simpelthen skal forsøge dig med alle de fundne skifteretter. Print evt. siden med listen over skifteretter ud, før du tager på arkiv (eller kigger på AO). Læg for resten mærke til noterne for skifteprotokollen, for det første får du at vide, hvilket arkiv arkivserien fandtes på, da der blev filmet, for det andet får vi i dette tilfælde at vide, at disse protokoller (eller nogle af dem) også omfatter Himmestrup, Viskum og Skjorn (som er Skjern) godser. Stednavnene er opført alfabetisk, hvert med angivelse af amt og sogn, hvor dette vides. Brug evt. Ctrl + b eller Ctrl + f for at få browserens søge funktion frem. Nu kan du søge på enten det ønskede stednavn eller endnu bedre på sognets navn. Nederst på siden får du en liste over samtlige sogne, hvor godset har haft jord. Godt at vide, hvis du skal finde de mulige fødesogne for en fæstebonde under stavnsbåndet , idet han som regel ville tage et fæste under samme godskompleks, som han var født under. Efter 1919 På arkivernes findes Post- og Adressebogen. Brug en fra f.eks Dis-Danmark har også i sin tid udgivet netop den årgang på CDrom. I Post- og Adressebogen findes forrest oversigt over forskellige embeder, som de var i udgivelsesåret. Ellers kan kortværket Danmarks Administrative Inddeling , som findes på arkiverne og de store biblioteker, benyttes. Det kan selvfølgelig også benyttes for perioden før 1919, når der er tale om birk eller herreder. Efter 2008 Find jurisdiktionen på hjemmesiden hvor du kan finde de nuværende byretter, eller ved hjælp af Kortog Matrikelstyrelsens oversigt over ejerlav med tilhørende dommerembede (links til disse findes på => matrikelkort).

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY.

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY. Arkivdatabasen DAISY Hvad er DAISY? DAISY står for Dansk Arkivalie Informations System, og startede i 2001 som et redskab til brug for arkiverne. Siden 2007 har vi kunnet bestille arkivalierne gennem DAISY,

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Ejendomshistorie. Michael Dupont

Ejendomshistorie. Michael Dupont Ejendomshistorie Michael Dupont Hvad kan vi nå Matriklen 1844 Tingbøger på AO (indgangsmidler) Realregistre (indgangsmidler) Udtagne skødegenparter Skøde- og panteprotokoller Brandtaksationer Fæsteprotokoller

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE

SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE NOTESAMLING MMXII ULRICH ALSTER KLUG 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. FORORD... 4 2. INDLEDNING... 4 3. HJÆLPEMIDLER TIL EJENDOMSHISTORIE... 5 1.1.

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer Kongelige og familieretslige bevillinger Find de slibrige detaljer Familieretslige bevillinger Adoption, Vielsesbreve, Skilsmisse, Navneforandring. Desuden er følgende af betydning for slægtsforskeren:

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

1. Dansk Demografisk Database

1. Dansk Demografisk Database 1. Dansk Demografisk Database Ulrich Alster Klug 2008. 1.1. Dansk Data Arkiv Dansk Data Arkiv er et af statens arkiver. Det har bl.a. til formål at gøre oplysninger fra statens andre arkiver tilgængelige

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det Danske Kancelli Ulrich Alster Klug, www.dannebrog.biz, dannebrog@dk-yeoman.dk, 2010 Denne note findes også på adressen: www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf Ulrich er forfatter til Librishæftet: Slægtsforskning

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug - 01.03.2015 - ulrich@dannebrog.biz www.dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS))

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægtsforskning i København disposition

Slægtsforskning i København disposition Slægtsforskning i København disposition Foredrag den 5. februar 2014 i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland af Ove Jensen Billede 1 Historien er bestemt ikke komplet; mange spor mangler endnu at blive

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 98. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 6. BINDS FØRSTE HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1978 INDHOLD Fhv. landsarkivar, dr. phil. Harald

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark)

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark) Referat fra Brugerrådsmøde på Landsarkivet for Fyn 13.3.2015 Til stede: Kenneth Jørgensen (brugerrådsrepræsentant), Finn Hannesborg (brugerrådsrep.), Johnny Wøllekær (Historiens Hus, Odense), Ellen Warring

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg Amt. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001)

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over.

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. Siden sidst! Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. På generalforsamlingen var formanden og et næstformanden på valg. Begge blev

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 1-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 1-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 1-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919

BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland KØBENHAVN 1965 BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 Foreløbige arkivregistraturer udgivet

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar 2014

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar 2014 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar 2014 Slægtsforskning Tirsdag d. 14. januar : Kursus Tirsdag d. 21. januar : Kursus Tirsdag d. 28. januar : Kursus Tirsdag d. 4. februar

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere

Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere Om anvendelsen af reviderede regnskaber Erik Kann Disposition Indledning, hvorfor nu reviderede regnskaber? Hvad er et revideret regnskab? Reviderede

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere Rets- og politiprotokoller er andet end pas- og tyendeprotokoller Disposition: 1. Indledning 2. Hvad er en retsbetjent? - hvordan finder du det rigtige retsbetjentarkiv? 3. Retsbetjentarkivers indhold

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Referat. Dato: 9. december 2015 Journalnr.: 2015-021685 Referent: Steffen Jørgensen. Brugermøde Dato og tidspunkt: 12. november 2015 Sted: Møde:

Referat. Dato: 9. december 2015 Journalnr.: 2015-021685 Referent: Steffen Jørgensen. Brugermøde Dato og tidspunkt: 12. november 2015 Sted: Møde: Referat Møde: Brugermøde Dato og tidspunkt: 12. november 2015 Sted: Rigsarkivet, Viborg Deltagere fra SA: Bente S. Vestergaard, Jesper Thomassen (JT), Steffen E. Jørgensen (SEJ) Eksterne deltagere: 23

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Lavsarkiver på Sjælland.

Lavsarkiver på Sjælland. Lavsarkiver på Sjælland. Indledning. Hovedparten af de bevarede lavsarkivalier fra Sjælland udenfor København samt fra Lolland- Falster findes i det sjællandske lands-arkiv. I den foreliggende registratur

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Hvordan du finder det rigtige arkivalier Lidt om AO Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Arkivloven Hvordan

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Mandtal over et besat Danmark Den 5. november 1940 var der folketælling i Danmark. Syv måneder før var landet blevet besat af tyske tropper. Folketællingen

Læs mere