St. Binderup Kros historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "St. Binderup Kros historie"

Transkript

1 St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP( ) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP( ) 1

2 Indholdsfortegnelse Side Side incl. Kongelig Privilegium Side Side Side Side Side Side 10, 11 og incl. liste over inventar m. v. Side Side Side incl. liste over inventar m. v. Side Side Side 18 - Billeder Side Side 20 - Billeder 1966 Side 21 - Billede 1976 Side Side 23 - Billeder

3 Kroen i St. Binderup har haft en omskiftelig tilværelse. Hvor den nu ligger, har den ligget siden 1870-erne. Før den tid lå den inde i selve landsbyen St. Binderup, men ikke altid i den samme gård. De ældste efterretninger om kroens eksistens stammer fra regnskabsåret Disse regnskaber viser, at herredsskriveren i Års Herred, senere herredsfoged samme sted, den ansete Christen Schiønning er fritaget for at svare landgilde af sin gård i St. Binderup, fordi den ligger paa enn Alfærre Vey Mellem Olborg och Viborg, och (han) holder herbergier for Kongl. Mayst. folck och anndre. Det vides ikke, i hvilken gård Christian Schiønning havde kro og heller ikke hvem, der overtog den efter ham. Fra omkring 1749 til omkring 1815 lå kroen i den nuværende matrikel nr. 2. Denne gård havde i tiden nr. 3, dens hartkorn blev i 1688 forandret fra 6 tdr. 6 skp. o fjdk. 1 1/5 alb. til 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. o alb. Gården ejedes omkring 1730 af Frederik Kjær der blev født ca og døde 1738, han blev begravet d. 12. december i Børglum Kirke. Frederik Kjær var søn af en almindelig fæstebonde, men han havde forstået at arbejde sig op. I 1701 og 1714 nævnes han som fuldmægtig på Ålborg Amtstue, i 1709 og 1714 var han forpagter af Krastrup og Gunderstedgård. I 1715 var han forpagter a Dronninglund og Dronninggård, i 1716 var han så velhavende, at han kunne købe Børglum Kloster, senere købte han desuden gårdene: Hegnet i Harre Herred, Halkjær i Års Herred, Baggesvogn i Vennebjerg Herred, Ågård i Vester Han Herred og Hæstrup i Børglum Herred. Hans ærgerrighed gik dog videre, han ønskede at blive adlet og få en titel. Dette lykkedes for ham i 1722, da han fik tildelt adelspatent, våben: I skjoldet en med 3 røde hjerter belagt guld sparre mellem 3 sølv ankere (2,1) i blåt; på hjelmen en halv enhjørning. I 1723 udnævntes han til kancelliråd. Da oversekretær og geheimearkivar Frederik Rostgaard i 1724 blev anklaget og d. 27. januar 1725 dømt for bestikkelighed og majestætsforbrydelse, opklaredes det, at Frederik Kjær havde bestukket Rostgaard med 1500 rdlr., hvorfor Kjærs adelspatent kasseredes. Den 30. december 1735 adledes han under navnet Kjærskjold, våben: I skjoldet en af blåt og sølv 4 gange tværdelt sparre mellem 3 sorte ankere (med brun stok), 2,1 i sølv; på hjelmen en halv sølv enhjørning. I 1736 udnævntes han til justitsråd. Efter Frederik Kjærskjolds (Kjær s) død solgte hans enke den 17. december 1738 gården i St. Binderup til Inger Pop Peder Jensen Sommer der var søn af gårdens fæster Jens Pedersen og hustru Appelone Andersdatter Battum. Peder Jensen Sommer blev senere byskriver i Skive og solgte i 1749 gården til Christen Hansen Blichfeld der blev født ca i Svenstrup By og Sogn i Hornum Herred, som søn af Hans Christensen Blichfeld og hustru Maren Jørgensdatter. Christen Hansen Blichfeld boede i 1743 med sin hustru Marie Højmark i Hjørring. I oktober 1749 fik han kongelig bevilling på at holde kro St. Binderup: 3

4 Bevilling for Christian Blichfeld at maae i Store Binderup bye under Mariagers amt holde et Kroe eller vertshuus indtil viidere. Vi Frederik V. Giøre alle vitterligt, at Vi, efter allerunderdanigst giorde ansøgning og Os Elskelig Ditlev Trappaud, Vores Etats Raad og amtmand over Dronningborg, Silcheborg og Mariagers amter, hands herover givne Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed allernaadigst bevilger og tillader, at Christen Blichfeld af Svenstrup, maae indtil viidere udi det ham i Store Binderup bye under Mariagers amt tilhørende Stæd, holde et Kroe eller Vertshuus og de Reisende saa velsom andre med behøvende Logemente samt Spiise og Drikke Vahre til Nødtørftighed og for en billig betaling betienne, saa og derved Stædet brøgge øll og brende brændeviin til Kroets fornødenhed, imod at deraf i stæden for Consumption, svares udi Vores Casse Sex Rixdaler Fire Mark aarlig afgift. I det øvrige haver hand dette Kroe udi forsvarlig Stand at vedligeholde, og sig dermed i alle Maader efter Loven samt de om Kroeholde paa landet allereede udgangne eller herefter udgivende Forordninger at rette og forholde, saa at Kroet ikke til noget fylderie og Tiids Spille for Bonden eller andre vorder misbrugt, saafremt dette Privilegium ikke ellers derved skal være forbrudt og aldeles ophævet. Forbydendes alle og enhver derimod, eftersom forskrevet staar at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn den 14de October Under Vores Kongl. Haand og Seigl. Friderich R. Thott, Alslew, Basballe/Berner. Ifølge kongelig resolution af 15. juni 1767 nedsattes den årlige afgift af kroen fra 6 rdlr. 4 mark til 4 rdlr. årlig, da retten til brændevinsbrænding bortfalder. Den 29. marts 1768 frasagde Christen Blichfeld kroholdet i St. Binderup By, men allerede den 17. juni 1769 fik han ingen bevilling på kroen. I Viborg Landstings Skøde- og panteprotokol , fol. 226 a, ses det, at der d. 23. september 1772 var indbrud i kroen i St. Binderup. En person ved navnet Jørgen Larsen brød ind i kroen og stjal forskelligt, desværre ikke nærmere specificeret. Han blev fanget og stillet for Rinds-Gislum Herreders Ting og dømtes d. 18. februar 1773 til at kagstrygges, have Tyvsmærke paa sin Pande og arbejde i Kiøbenhavns Fæstning sin Livs Tiid, samt efter Lovens have sin hovedlod forbrudt og betale Tvigielden (erstatning, som udgør det dobbelte af de stjålne kosters værdi) af de stjaalne kosters Værdie med 89 rdlr. 14 skilling, saafremt det itiiden kan opdages han dertil maattte have formue. i begyndelsen af år 1778 overdrog Christen Hansen Blichfeld kroen til sin søn Hans Christian Blichfeld der var sognepræst i Jelstrup-Lyngby i Vendsyssel Hans Christian Blichfeld solgte allerede d. 1. juni 1778 kroen til Peder Sørensen der var fra Hastrup. Skødet er indført i Rinds-Gislum Herreders Skøde- og panteprotokol 1778 f.f., fol. 162 a-b. Skøde på St- Binderup Kro. 4

5 Jeg underskrevne Hans Christian Blichfeld, sognepræst for Jelstrup og Lyngbye menigheder under Aalborg Stift, bekender og vitterliggør, at jeg til Peder Sørensen af Hastrup haver solgt og afhændet en mig tilhørende gård beliggende i Store Binderup Sogn og By, Mariager Amt, Gislum Herred, ansat: ny matrikel for hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb., som hidtil har været beboet af min kære fader Christen Hansen Blichfeld, men nu godvillig afstod og kvitteret. Bemeldte gård med bygninger og alt sit tilliggende af ager og eng, tørveskær og fædrift, som den med rette efter skøde og adkomstbrev tilhører intet undtagen i nogen måde, bliver herved fra mig og mine arvinger skødet og afhændet til fornævnte Peder Sørensen og hans arvinger med fuld ejendom og ejendomsret. Da han allerede har betalt mig den summa 1250 rdlr., siger et tusinde to hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, som der ved mundtlig samtale er aftalt og akkorderet, så jeg og minde arvinger ingen mere lod, del, ret eller rettighed udi fornævnte gård og ejendom vedkendes med fuldkommen hjemmel og tilstår til nævnte Peder Sørensen og hans arvinger den ifølge de såvel af byskriver Peder Sommer som min farbror Christen Blichfeld, forhen boende i Svenstrup udstædte skøder som begge herved overleveres. Skulle det i fremtiden indløbe at nogen fornævnte gårds ejendom skulle på lovlig måde blive køberen eller hans arvinger formedelst min vanhjemmels fravundet, da forpligter jeg mig og mine arvinger derfor at være køberen ansvarlig. Denne min skøde som på sit behørig sted uden mig dertil at lade indkalde kan forevises, protokoleres og påtegnes, haver jeg med egen hånd underskrevet og mit sædvanlige hostrykte signet bekræftet og tillige venlig ombedet velagte Peder Christophersen og Thomas Pedersen, begge boende i St. Binderup med mig at underskrive og forsegle. Datum St. Binderup, den 1. juni Hans Christian Blichfeld (L.S.) Efter begæring til vitterlighed og stadfæstelse underskriver Thomas Pedersen Hohn. Peder Christophersen. At ej nogen købekontrakt er oprettet bekræfter de dette mellem os indgåede køb under allene dette skøde, dettbekræfter vi hermed under vores hænder. Datum ut supra. På min søns hr. Hans Christians vegne Christen Blichfeld. Peder Sørensen. Derpå følger en panteobligation på 700 rdlr., udstedt af Peder Sørensen til Christen Blichfeld. Den 5. juni 1779 udsteder Peder Sørensen, der nu kaldes Peder Sørensen Bonde, en obligation på 700 rdlr. til sr. Christen Christensen Birch. Snart efter afhænder han kroen til Christen Sørensen Bonde der vel var en bror til ham. Christen Sørensen Bonde, der boede i Bjergby i Borup Sogn ved Randers og kaldtes med tilnavnet Hastup, solgte senere kroen til Søren Nielsen Lund 5

6 der var forpagter af Restrup i Rinds Herred. Købekontrakten, der er dateret d. 20. oktober 1781 og skødet d. 4. juni 1782, er indført i Rinds-Gislum Herreds Skøde- og panteprotokol 1738 ff, fol. 190 b-193 a: Højlovende udi den hellige trefoldigheds navn, haver vi 2de underskrevne, jeg Christen Sørensen Bonde, boende i Bjergby ved Randers som sælger og jeg Søren Lund, forpagter på Restrup i Rinds Herred som køber, indgået, sluttet og efter forhen trufne mundtlige forening oprettet følgende købekontrakt. 1. Sælger jeg Christen Sørensen Bonde til forpagter sr. Søren Lund et mig tilhørende priviligeret Kro beliggende i Binderup Sogn og By i Gislum herred på landevejen mellem Viborg og Aalborg med alt dets tilhørende herlighed, ret og rettighed med det mig overdragne privilegium på kroholdet, alle påstående og tilliggende bygninger, markjorder, være sig ager og eng, tørveskær, lyngslet, heder, moser, vådt og tørt og ellers hvad i nogen måder dertil ligger og af alders tid med rette bør ligge og ligget haver for den summa 1198 rdlr., siger et tusinde, et hundrede, halvfemsindstyve og otte rigsdaler men privilegiets fornyelse besørger køberen selv bekostet. Købesummen bemeldte 1198 rdlr., erlægger køberen førstkommende Viborg omslagstermin 1782 uden deraf at svare nogen rente Køberen tiltræder stædet med dette års avling og det hvad deraf forefindes tillige med rugsæden, gødningen og ellers alt hvad samme lovlig tilhører, besætningen undtagen, så snart han selv behager og straksen om det af hannem forlanges: Til den ende forskaffer jeg stedet ryddelig i det seneste forbinder jeg mig til førstkommende 1. november. Af bemeldte kro med dets tilliggende hartkorn tdr. 7 skp. (vel hele gården 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb.), betaler køberen alle der på gående skatter fra ny år 1782 og fremdeles, men til samme tid svarer og erlægger jeg alt hvad i deslige tilfælde derpå måtte hæfte eller blive påbuden imod at køberen betaler afgiften af kroholdet til ny år 1782 med otte rigsdaler. Køberen fodrer mig fri og uden nogen godtgørelse forsvarligt i forestående vinter til førstkommende påske 16 fæ kreaturer og 2de bæster Imod købesummens erlæggelse anskaffer jeg køberen velbemeldte siegneur Søren Lund forsvarlig skøde på bemeldte kro og alt dets anførte tilhørende uden nogen bekostning eller udgift for hannem eller hans i nogen måde. 7. 6

7 Derimod forbinder jeg Søren Lund mig herved at opfylde og efterkomme alt hvis denne kontrakt mig vedkommende indeholder og imod fri og lovlig skødes overlevering promte og rigtig at erlægge sælgeren i hans hus mer berørte købesumma 1198 rdlr. udi førstkommende Viborg omslagstermin At ellers forestående forening og kontrakt skal i alle dens ord og punkter udbrydelig vorde holdt, opfyldt og af os begge påløbig vorde efterkommet have vi dets til bekræftelse samme egenhændig underskrevet og forseglet, samt formået 2de underskrivere overværendes vitterlighedsmænd som vidner dette tillige med os at underskrive og forsegle. Bjergby et Restrup, den 20. oktober S. Lund Christen Sørensen Bonde (L.S.) (L.S.) Efter begæring og underskriver og forsegler til vitterlighed Mogens Borup (L.S.) N. Brun (L.S.) Ligelydende med originalen testerer S. Lund.. Selve skødet er dateret den 4. juni Samme dag udstedte Søren Lund en obligation på 700 rdlr. til salig Christen Christensen Birks enke i Hovring Mølle. Søren Lund fik d. 13. april 1782 kongelig privilegium på kroen: Bevilling for Søren Lund på et værtshushold i St. Binderup By under Mariager Amt. Vi Christian den Syvende af Guds Naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre alle vitterligt, at vi efter allerunderdanigst gjorte ansøgning og indhentet erklæring allernådigst haver bevilget og tilladt, ligesom vi og i kraft af vores under 4. februar 1771 ergangne allernådigste resolution hermed bevilger og tillader, at Søren Lund som nuværende ejer af det sted ud i St. Binderup By under Mariager Amt, hvor forrige ejer Christen Sørensen Hastrup ved vores bevilling af 6. juli 1781 har været tilladt at holde et værtshus, må herefter indtil videre holde samme værthus og de rejsende med fornøden logementer, samt spise- og drikkevarer til nødtørftighed for en billig betaling sammesteds betjene imod deraf at svare til vores kasse udi årlig afgift otte rigsdaler, som i rette tid erlægges, samt med vilkår: 1. At det vil tillades værtshusholderen der på stedet at brygge øl til værtshusets fornødenhed, men derimod skal han 2. aldeles være forbuden at brænde brændevin, såsom hvad deraf behøves og tilholdes skal tages i nærmeste købstad. 3. 7

8 Ligesom det værtshusholderen er bevilget for rejsende, så bliver værtshusholderen derimod ganske forment der at holde kro for sognets bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende og på deres rejsepas, er bemeldte værtshus under denne bevillings fortabelse og videre straf, som for ulovligt krohold. 4. Hvis det ellers skulle indtræffe, at den vej for rejsende, som indtil er falden forbi fornævnte sted fra en købstad til en anden udi nærværende ejers besiddelsestid bliver anden steds hen forflyttet og omlagt, da bør værtshusholdet i så fald straks nedlægges uden nogen påstand om godtgørelse for værtshusholderens næringstab. Iøvrigt holdes værthuset sålænge det vedbliver i forsvarlig stand vedlige og retter værtshusholderen sig dermed udi alle måder efter de desangaaende allernådigste udgangne eller herefter udkommende anordninger, forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde forfang at gøre under vor hyldest og nåde. Givet på vort Slot Christiansborg, den 13. april Under vort kongelige segl. (L.S.) Efter hs. kgl. Majestæts allernådigste specielle befaling. Scheeden. Erichsen. Reventlov. Wormschiold. Søren Lund blev født ca og døde 1800 i St. Binderup Kro, han blev begravet d. 30. juni, der er intet skifte fundet efter ham. Han blev gift d. 20. oktober 1775 i Højslev, Fjends Herred, med Ingeborg Charlotte Mønster der blev født 1752 i Skannerup i Gern Herred og døde 1810 i Nyrup, Gislum Sogn, hun blev begravet d. 1. marts. Hun var datter af skovridder Christian Mønster og hustru Elisabeth Frederikke Barthling. Søren Lund blev d. 2. november 1772 exam. jurist med karakteren: ej ubekvem, temmelig vel, han blev eksamineret af landsdommer Leth. Den 31. december 1772 blev han udnævnt til birkedommer ved Stårupgård (Højslev) Birk, fra omkring 1776 var han desuden forpagter af Stårupgård i Højslev Sogn. Omkring 1780 blev han forpagter på herregården Restup i Rinds Herred og derefter altså kromand i St. Binderup, da datteren Johanne Lund blev født 1782 i St. Binderup kaldes Søren Lund for birkedommer Lund. Folketællingen 1787 oplyser: Søren Nielsen Lund, 52 år, selvejer og kromand. Ingeborg Münster, 37, begge i 1. ægteskab. Hans Christian Lund, 11 år. Niels Christian Lund, 8 år. Johanne Lund, 6 år. Else Malene Lund, 3 år. Christian Lund, 1 år. 4 tjenestefolk, hvoraf 2 tjenestepiger. Elisabeth Frederikke Münster, 80 år, enke efter 1. ægteskab, konens moder. 8

9 Efter Søren Nielsens Lunds død drev enken kroen. Folketællingen 1801 oplyser: Ingeborg Charlotte Lund, født Münster, 50 år, enke efter 1. ægteskab, kroholder og madmor. Else Malene Lund, 17 år. Christian Lund, 14 år. Jacob Lund, 7 år. 7 tjenestefolk, (2 tjenestepiger og 1 elleveårig gl. pige). Peder v. Winding, 71, afskediget kaptajn, lever af pension. Sophie Hedvig Lund, 68, begge i 1. ægteskab. Ingeborg Charlotte Mønster drev kroen til 1805, da hun d. 15. juni solgte kroen for 4000 rdlr. til sønnen Hans Christian Lund Selv købte hun d. 18. juni 1805 en gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup, Gislum Sogn. Hans Christian Lund overtog kroen d. 15. juni 1805, samme dag udstedte han en obligation på 3000 rdlr. til hospitalsforstander Hans Schou i Ålborg. Hans Christian Lund var født ca og døde i St. Binderup Kro i Han blev gift omkring 1806 med Karen Marie Laugesdatter der var datter af Lauge Olsen i Langdal. Det ser ud til, at det i Hans Christian Lunds tid gik tilbage for kroen. Skifte efter ham afholdtes d. 17. april 1808, det oplyses heri, at han var barnløs, hans arvinger var moderen i Nyrup i Gislum Sogn samt hans fem søskende. Kroen og gården blev vurderet til 4500 rdlr., men der bliver alligevel et underskud på 1366 rdlr. 2 mark 7 skilling, hvorfor der laves nogle lidt uklare transaktioner. Den 3. august 1808 afholdtes auktion over kroen, der blev for 3750 rdlr. købt af Christen Nielsen Kyneb i St. Binderup, der var gift med Hans Christian Lund søster Johanne. Fra skiftet efter Hans Christian Lund haves følgende vurderingsforretning, der er den eneste, det har været muligt at finde fra kroen i St. Binderup: Gaarden med paastaaende Bygninger og tilliggende hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk., vurderet for 1500 rdlr. I Vester Stuen: 1 Jern Vindovn, Kakkelovn 20 rdlr. 0 mark 0 skilling 1 steen Thee Bord 1 1 lidet fløye Bord 3 1 Speiel i træe Ramme 2 1 Kannepee og 3 Stoele 3 1 Pib Fouteral 1 I det Søndre giæstkammer: 1 Sengested af fyhr med forgyldt Top og Kartuns gardin og Tep 16 9

10 derudi: 1 Rødstribet olmerdugs overdyne 10 1 Dito Hovedpude med Kartuns betræk 2 1 par Hørlærets Lagner 2 1 blaa stribet bolster Hoved Pude 3 1 Dito dito 3 1 Dito underdyne 6 1 Vadmels Dynevaar 1 1 Nat-Bord 3 1 Lehn Stoel 1 I det nordre giæstkammer: 1 fyhr Sengested med omhæng 2 derudi: 1 blaaestribet olmerdugs overdyne 4 1 Rød stribet Dito Hoved Pude blaae stribet Dito 2 1 grøn stribet Dito 3 1 blaae stribet Bolsters underdyne 8 1 gl. Dito Dito 2 1 Stoel 1 I Sovekammeret eller mellemstuen: 1 Jern Bielægger Vindovn 8 1 Klædes Skab med 2 Døre 5 1 brun malet Ege Dragkiste med 4 skuffer 10 1 grøn fyhr skab fløy Bord blaaemalet Lidet Rund Bord 2 1 taveret 2 1 Speiel 3 1 Stue uhr 2 3 Stole 2 1 gl. Ege Sengested af Skakfacon med Kartuns omhæng 2 1 blaae stribet olmerdugs overdyne 4 1 par blaarlærrets Lagner 2 1 bolster Hoved Pude blaae stribet olmerdugs dito 3 1 grønstribet olmerdugs Dyne 9 1 dito dito 2 I Skiænke Stuen: 10

11 1 Jern Bielægger Kakkelovn 16 1 æske Bord med 3 Bænker 3 I 1 Alkove Sengested: 1 blaae stribet olmerdugs Dyne 3 rdlr. 1 par blaarlærrets Lagner 4 4 Hoved Puder 3 1 bolster underdyne vadmels vaar 4 I Spiise Kammeret: 1 fyhr Bord paa Foed 1 1 Tiin Række 3 I Pigernes Kammer: 1 gl. sængested 1 derudi: 1 olmerdugsoverdyne Hoved Pude lærrets underdyne vadmels Dito 4 I Kiøkkenet: 1 Kaaber Kiædel i grube paa ongefæhr 5 fierdings Rum 16 1 gl. Ege Bord 2 1 Ildeklemme 1 1 stege Rist 3 I Bryggerset: 1 Ege Bryge kahr med 3 jerngiorde 2 1 Dito med Dito Dito uden Jerngiorde 2 1 Bæer Kahr med 2 jerngiorde 1 1 lüs Stoel 8 1 Hakkebret 12 1 Strippe 12 1 Dito 6 I Salt Kammeret: 11

12 1 salt Trug gl. fierdinger 1 4 Paa Loftet befandtes: omtrent 8 tdr. Rug, 11 tdr. Byg, 3 tdr. Sæde Haure, 4 tdr. Foder Haure. 1 kofert (kuffert) 2 rdlr. I Gaarden: 1 blaae malet beslagen vogn med hammel 40 1 beslagen undervogn 24 1 gl. træe Dito 10 2 vogne Reder 2 2 gl. Dito, 3 gl. Hiul 2 1 beslagen Hiul 3 Plov og Harve 6 Vogn Redskab og Seeletøy 8 1 slibe Steen med Jern axsel 1 3 Jern Grebe 1 3 Høeleer med Drag 6 3 gl. River 1 Utorsket Byg omtrent 3 tdr., Havre 4 tdr. og 2 traver Rug I Laden: I Stald kammeret: 1 gl. Sængested 1 1 olmerdugs Overdyne 5 1 par Lagner 1 3 Hoved Puder 2 1 underdyne gl. Sængested 1 1 overdyne 2 1 par Lagner 5 2 Hoved Puder 3 1 underdyne 2 I Hakkelse Kammeret: 1 Hakkels Kiste med Kniv 1 Kreaturer: 12

13 2 sorte brune Heste 70 2 gl. sorte Dito 30 1 sort Koe 8 1 Rødbroget Dito 10 1 sort Dito sort hielmet Dito 9 1 graave qvie 10 2 Røde qvier 13 2 unge Stude 10 1 sort qvie 4 2 aarings Kalve i Stalden 10 3 Spæde Kalve 3 1 væder 3 23 faar og 18 lam 50 Dækketøy: 4 Duger á 1 rdlr. er 4 8 Servieter 4 Gang Klæder: 3 Kioler 3 2 vester par Buxer 1 1 Zinilic 10 Sølv: 4 Spiise Skeer 8 6 Theeskeer 3 1 Sukker Tang Spansk Røer med Knop 2 1 par Skoe Spænder 9 Allerede 1810 overtog Christian Nielsen Kyneb svigermoderens fradøde gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup, Gislum Sogn, hvorfor han d. 17. juni solgte kroen for 5600 rdlr. til Jens Lindholm der samme dag udstedte en obligation på 3000 rdlr. til hospitalforstander Hans Schou i Ålborg og dagen efter en obligation på 800 rdlr. til stiftsfuldmægtigen Niels Christian Lund i Ålborg. Jens Lindholm solgte hurtigt kroen til Jacob Hiorth 13

14 der var forpagter på Albæk, men det har ikke været muligt at finde skødet. Allerede d. 22. november 1811 solgte Jacob Hiorth igen kroen. Køberen var Peder Sørensen Møller der allerede da havde overtaget driften af kroen. Købesummen var 9000 rdlr. Peder Sørensen Møller drev nu kroen til den 19. december 1816 oprettede han med Knud Nielsen fra True en købekontrakt, hvoraf det fremgik, at Knud Nilsen d. 1. maj 1817 skulle overtage kroen for 8000 rbdlr., de 4400 rbdlr. skulle betales i 1817, resten 3600 rbdlr. i Skødet, der er dateret d. 22. maj 1824, oplyser, at Peder Sørensen Møller da boede i Hønsegården, det synes endvidere at fremgå, at der ikke mere er krohold i gården. Knud Nielsens enke Bodil Christensdatter solgte gården 1843, da nævnes intet om kroen, til Christen Knudsen, der ejede gården i Kroen i St. Binderup forlod altså omkring 1820 den nuværende matr. nr. 3, der har ikke været muligt at fastslå kroens hjemsted fra ca til efter 1834, da den fik hjemsted i nuværende matr. nr. 8, hvis hartkorn i 1844 forandredes fra 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. til 4 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2½ alb. Denne gård ejedes før 1832 af Jens Jensen i Marientorp, der d. 14. december 1832 solgte den for 900 rbdlr. til Ole Pedersen fra Testrup. Det anføres da i skødet, at gården blev flyttet ud på marken, men der ses intet om krohold, dette fremgår heller ikke af folketællingen 1834: Ole Pedersen, 25 år, gaardmand. Marthe Birgitte Thomasdatter, 18 år, begge i 1. ægteskab. Mette Marie Olesdatter, 1 år. Thale Pedersdatter, 18 år, mandens søster, ugift. Jens Christian Thomsen, 21 år, konens bror, ugift. 1 tjenestekarl, 25 år, 1 tjenestepige, 22 år. Christen Pedersen Hørby, 41 år, skolelærer, ugift. Ole Pedersen må i årene have fået bevilling til krohold i sin gård i St. Binderup, da han i 1838 solgte gården overdrog han samtidig rettigheden til krohold til den nye ejer Niels Jensen Far København. Købekontrakten, der er indført i Rind-Gislum Skøde- og panteprotokol, fol. 271 b, lyder: Købekontrakt oprettet imellem kroemand Ole Pedersen på St. Binderup Mark som sælger og spækhøker Niels Jensen i København som køber: 14

15 Jeg Ole Pedersen sælger herved min ejende og iboende gård på St. Binderup Mark med dens påstående bygninger og tilliggende hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. med den på marken værende afgrøde af kornsæd og hø, item det ildingsbrand af tørv, som enten måtte være bjerget eller skåret dertil, for den købesumma 2300 rbdlr., skriver to tusinde og tre hundrede rigsbankdaler sedler, og 50 rbdl., skriver halvtredsindstyve rigsbankdaler rede sølv, til spækhøker Niels Jensen i København, boende på hjørnet af Gråbrødre Stræde og Ulfeldts Plads nr. 90, alt med de herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg ejer samme efter tinglæst skøde 14. december I købet overdrages rettighed i krohold efter dertil meddelte privilegium for så vidt jeg kan være berettiget til at afhænde samme, dog således at køberen selv haver at besørge samme fornyet på sit eget navn og at svare den afgift deraf, som enten er eller fremdeles måtte blive bestemt, så følger også følgende besætning: En brun hoppe, 4 år. 1 brun hest, 8 år. 1 sæt bringtøj. 1 do. arbejdstøj. 2 køer. 8 får. 4 lam. 2 vogne. en med afsæt og agestole og en med møjfjæl, leder skrav, læssestang og for- og bagreb. 2 høleeer med drauv. 4 river. 1 lyngle. 2 grebe og 1 spade, den bedste jernharve, 1 plov. ½-delen i en tromle. Den største kakkelovn. 1 indmuret kedel, 1 spand. 2 stripper, 1 balje. 1 bryggerkar, borde og stole i skænkestuen. Sengestedet i sovekammeret med klæder og lagner. 1 vogntrappe og en hakkelseskiste med kniv

16 Skatter og afgifter af ejendommen afholder sælgeren indtil 1. juli dette år, men fra den tid tilsvarer og udreder køberen samme. Hæftelsen til Nationalbanken tilsvares og forrentes af køberen fra den foran bestemte tid. Køberen tiltræder den solgte ejendom fra d. 28. august til den 1. september næstkommende, inden hvilken til sælgeren er forpligtet til aldeles at fraflytte samme, og står samme fra dato af køberens regning og ricici i alle ulykkelige tilfælde og imod at han overdrages ret til bygningernes assurancesum. Sælgeren holder fornøden opsigt med det solgte indtil fratrædelsen og han er derhos forpligtet til at bjerge hø og tørv, for så vidt sådant kan ske og lejlighed dertil gives i den tid han bliver boende i gården. Køberen beholder tjenestefolkene i gården indtil 1. november og forsyner dem med kost fra den tid han tiltræder, samt udbetaler som lønning til disse 29 rbdlr., skriver tyve rigsbankdaler sedler. På købesummen er betalt 200 rbdlr., nævner to hundrede rigsbankdaler, og køberen betaler endvidere inden tiltrædelsen som afdrag på samme 800 rbdlr., nævner otte hundrede rigsbankdaler. Resten af købesummen indbetales i Viborg snapsting 1839 inden d. 24. juni med et halv års renter, alt imod lovlig skøde på det købte Alle af denne handel flydende omkostninger til dokumenters oprettelse, stemplet papir, protokollation og ½ pct. afgifts svarelse udreder sælger og køber hver med det halve. 9. Originalen af denne kontrakt beholder sælgeren indtil skødet udstædes, og imidlertid leveres køberen af ad sælgeren bekræftet genpart deraf til sin efterretning. Således fælles kontraheret bekræftes herved med vor underskrift og forsegling i overværelse af de enhver af os tilkaldte vitterlighedsvidner. Store Binderup Kro i Gislum Herred, Ålborg Amt den 28. juli og København d. 3. august Til vitterlighed om sælgerens underskrift. Til vitterlighed om køberens underskrift. N. Jensen (L.S.) Ole Pedersen (L.S.) C. Glerup. Christen Pedersen. N. C. Østrup. M. Nielsen. 16

17 Skødet blev udstedt d. 20. juni 1839, Ole Pedersen boede da på Glenstrup Mark i Glenstrup Sogn. Niels Jensen blev født ca og søde d. 2. juli 1873 i St. Binderup. Han var gift med Mette Kirstine Poulsdatter der var født ca og døde d. 12. juli Dette ægtepar drev nu kroen, de seneste år hjulpet af sønnen Poul Christian Jensen, til omkring 1870, da kroen blev nedlagt. På den tid var der, hvor Lerchenfeld å nu passerer hovedvej 13, et mølleri, hvor man udnyttede åens vandkraft, desuden lå her en stampemølle med farveri samt købmandshandel og et bageri. Egnens folk kom langt fra med korn til møllen, og der varede ikke længe, før man fandt ud af, at det kunne være rart at få en bid brød og en dram i ventetiden, mens kornet gik gennem kværnen. Man fik det så ordnet på den måde, at den ledige krobevilling fra Binderup By blev overført til købmanden og bageren, og der blev indrettet krostue i bygningen, dette skete den 1. juli Den 20. april 1873 overtog ægteparret Jens Peter Sørensen og Christine Møller Nielsen såvel kroen som købmandsforretningen og bageriet. De kom til sognet fra Farsø, men allerede 3. juledag 1877 blev hele herlighed solgt på tvangsauktion. Køberen var Jens Kristensen (Rønberg) der blev født ca i Ranum, Bjørnsholm Sogn, som søn af gårdmand Kristen Nielsen og hustru Kristiane Kristensdatter. Jens Kristensen (Rønberg) drev nu kroen sammen med hustruen Ane Marie Jensen der var datter af kroejer Jens Jensen (Degn) på Hornum-Ulstrup Kro. Da Jens Kristensen (Rønbjerg) døde d. 10. august 1909, fortsatte enken Ane Marie Jensen som kroens ejer til sin død i 1950, hun var da 92 år gammel, hun havde da i flere år være landets ældste krokone, der havde bevilling. Ægteparrets datter Marie Kristensen fortæller om forældrenes tid i St. Binderup Kro: Da far og mor overtog kroen, havde den et tilliggende på 10 tdr. land, i tidens løb blev tilkøbet yderligere 35 tdr. land. Bygningerne bestod kun af forhuset og en mindre stald, (det der nu er værelser). Bygningerne var ligesom jorden i en sørgelig forfatning, tagene var utætte, det regnede ned i sengene. Foruden kroen og landbrug var der også købmandsforretning og bageri, som var bygget sammen med forhuset i en fløj, der lå ud mod vest. Købmandsforretningen og bageriet var forpagtet ud en del år. Da forpagtningen ophørte, overtog far og mor selv både bageriet og købmandsforretningen og drev disse sammen med kro og landbrug. I de første år kørte far desuden fragtkørsel med hestekøretøj. Han kørte til Hobro 3-4 gange om ugen og havde så svin med til Hobro, med tilbage havde han korn, mel og købmandsvarer. I den tid kunne man gå 2 kaffepuncher fro 25 øre, men det var ikke puncher skænket efter mål, der kom en kande kaffe, og 3 flasker på bordet, en flaske med brændevin, en med cognac og en med rom, så kunne 17

18 Ca. år 1900 Ca- år 1930 År

19 man selv skænke, hvad man ville have. 3 hele skiver rugbrød med hjemmelavet pålæg kostede 35 øre, det var desuden en selvfølge at tobakskassen med såvel lang som fintskåret tobak blev stillet å bordet. I en del år var der markedsplads overfor kroen, der hvor motellet nu ligger, der var marked hver anden måned, men dette ophørte, da Løgstør-banen byggedes. Efter den tid rejse Jens Kristensen (Rønbjerg) og hustru til marked i Års, Ålestrup og Hornum-Ulstrup, hvor de så havde restaurationstelt. Her blev hovedsagelig solgt kaffe og te, som blev lavet på et primitivt ildsted i gamle kobberkedler, som datteren Marie stadig har, desuden solgtes brændevin, rom og cognac. Efter Ane Marie Jensens død blev kroen overtaget af datteren Marie Kristensen som drev den til 1963, da hun solgte den til tidligere kroejer i Hvalpsund og hustru Jens Laigaard Kristiane Jepsen Dette ægtepar drev kun kroen i 3 år, den 21. juni 1966 overtoges den af og hustru Jens Kristensen Aase Ravn Jepsen Jens Kristensen var tidligere beskæftiget i herrekonfektionsbranchen, men fik lyst til at få foden under eget bord, og har nu sammen med hustruen Aase haft held til at drive kroen frem til en af de bedste i Himmerland. I 1966 blev der foretaget store udvidelser, der blev bygget ny sal i tilslutning til den gamle krobygning, i udbygningerne indrettes 10 moderne værelser, og parkeringsmulighederne blev udbedret. i 1971 indviede Gulf Oil en ny servicestation med cafeteria og motel. Jens Kristensen overtog ved forpagtning driften af motellet samtidig med, at han drev den tidligere krovirksomhed. Den 1. november 1976 købte han cafeteriet, der derefter bliver drevet under navnet Gulf Cafeteria ApS I udvidedes motellet med 18 motelværelser. I 1984 blev kroens sidste værelser indrettet med bad og toilet. I alt 30 værelser. I 1987 den 27. juli døde Jens Kristensen af kræft, han ligger begravet på St. Binderup Kirkegaard. Hans hustru Aase Ravn Kristensen (født Jepsen) drev kroen videre indtil i 1989 blev kroens to fløje forbundet med en mellemgang. Ligeledes blev aftægtsboligen for enden af den gamle værelsesfløj i 1989 lavet til kursus-, selvskabs- og billardlokale. 19

20 Aase og Jens Kristensen ved overtagelsen den 21. juni 1966 Skænkestuen år

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere