St. Binderup Kros historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "St. Binderup Kros historie"

Transkript

1 St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP( ) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP( ) 1

2 Indholdsfortegnelse Side Side incl. Kongelig Privilegium Side Side Side Side Side Side 10, 11 og incl. liste over inventar m. v. Side Side Side incl. liste over inventar m. v. Side Side Side 18 - Billeder Side Side 20 - Billeder 1966 Side 21 - Billede 1976 Side Side 23 - Billeder

3 Kroen i St. Binderup har haft en omskiftelig tilværelse. Hvor den nu ligger, har den ligget siden 1870-erne. Før den tid lå den inde i selve landsbyen St. Binderup, men ikke altid i den samme gård. De ældste efterretninger om kroens eksistens stammer fra regnskabsåret Disse regnskaber viser, at herredsskriveren i Års Herred, senere herredsfoged samme sted, den ansete Christen Schiønning er fritaget for at svare landgilde af sin gård i St. Binderup, fordi den ligger paa enn Alfærre Vey Mellem Olborg och Viborg, och (han) holder herbergier for Kongl. Mayst. folck och anndre. Det vides ikke, i hvilken gård Christian Schiønning havde kro og heller ikke hvem, der overtog den efter ham. Fra omkring 1749 til omkring 1815 lå kroen i den nuværende matrikel nr. 2. Denne gård havde i tiden nr. 3, dens hartkorn blev i 1688 forandret fra 6 tdr. 6 skp. o fjdk. 1 1/5 alb. til 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. o alb. Gården ejedes omkring 1730 af Frederik Kjær der blev født ca og døde 1738, han blev begravet d. 12. december i Børglum Kirke. Frederik Kjær var søn af en almindelig fæstebonde, men han havde forstået at arbejde sig op. I 1701 og 1714 nævnes han som fuldmægtig på Ålborg Amtstue, i 1709 og 1714 var han forpagter af Krastrup og Gunderstedgård. I 1715 var han forpagter a Dronninglund og Dronninggård, i 1716 var han så velhavende, at han kunne købe Børglum Kloster, senere købte han desuden gårdene: Hegnet i Harre Herred, Halkjær i Års Herred, Baggesvogn i Vennebjerg Herred, Ågård i Vester Han Herred og Hæstrup i Børglum Herred. Hans ærgerrighed gik dog videre, han ønskede at blive adlet og få en titel. Dette lykkedes for ham i 1722, da han fik tildelt adelspatent, våben: I skjoldet en med 3 røde hjerter belagt guld sparre mellem 3 sølv ankere (2,1) i blåt; på hjelmen en halv enhjørning. I 1723 udnævntes han til kancelliråd. Da oversekretær og geheimearkivar Frederik Rostgaard i 1724 blev anklaget og d. 27. januar 1725 dømt for bestikkelighed og majestætsforbrydelse, opklaredes det, at Frederik Kjær havde bestukket Rostgaard med 1500 rdlr., hvorfor Kjærs adelspatent kasseredes. Den 30. december 1735 adledes han under navnet Kjærskjold, våben: I skjoldet en af blåt og sølv 4 gange tværdelt sparre mellem 3 sorte ankere (med brun stok), 2,1 i sølv; på hjelmen en halv sølv enhjørning. I 1736 udnævntes han til justitsråd. Efter Frederik Kjærskjolds (Kjær s) død solgte hans enke den 17. december 1738 gården i St. Binderup til Inger Pop Peder Jensen Sommer der var søn af gårdens fæster Jens Pedersen og hustru Appelone Andersdatter Battum. Peder Jensen Sommer blev senere byskriver i Skive og solgte i 1749 gården til Christen Hansen Blichfeld der blev født ca i Svenstrup By og Sogn i Hornum Herred, som søn af Hans Christensen Blichfeld og hustru Maren Jørgensdatter. Christen Hansen Blichfeld boede i 1743 med sin hustru Marie Højmark i Hjørring. I oktober 1749 fik han kongelig bevilling på at holde kro St. Binderup: 3

4 Bevilling for Christian Blichfeld at maae i Store Binderup bye under Mariagers amt holde et Kroe eller vertshuus indtil viidere. Vi Frederik V. Giøre alle vitterligt, at Vi, efter allerunderdanigst giorde ansøgning og Os Elskelig Ditlev Trappaud, Vores Etats Raad og amtmand over Dronningborg, Silcheborg og Mariagers amter, hands herover givne Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed allernaadigst bevilger og tillader, at Christen Blichfeld af Svenstrup, maae indtil viidere udi det ham i Store Binderup bye under Mariagers amt tilhørende Stæd, holde et Kroe eller Vertshuus og de Reisende saa velsom andre med behøvende Logemente samt Spiise og Drikke Vahre til Nødtørftighed og for en billig betaling betienne, saa og derved Stædet brøgge øll og brende brændeviin til Kroets fornødenhed, imod at deraf i stæden for Consumption, svares udi Vores Casse Sex Rixdaler Fire Mark aarlig afgift. I det øvrige haver hand dette Kroe udi forsvarlig Stand at vedligeholde, og sig dermed i alle Maader efter Loven samt de om Kroeholde paa landet allereede udgangne eller herefter udgivende Forordninger at rette og forholde, saa at Kroet ikke til noget fylderie og Tiids Spille for Bonden eller andre vorder misbrugt, saafremt dette Privilegium ikke ellers derved skal være forbrudt og aldeles ophævet. Forbydendes alle og enhver derimod, eftersom forskrevet staar at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn den 14de October Under Vores Kongl. Haand og Seigl. Friderich R. Thott, Alslew, Basballe/Berner. Ifølge kongelig resolution af 15. juni 1767 nedsattes den årlige afgift af kroen fra 6 rdlr. 4 mark til 4 rdlr. årlig, da retten til brændevinsbrænding bortfalder. Den 29. marts 1768 frasagde Christen Blichfeld kroholdet i St. Binderup By, men allerede den 17. juni 1769 fik han ingen bevilling på kroen. I Viborg Landstings Skøde- og panteprotokol , fol. 226 a, ses det, at der d. 23. september 1772 var indbrud i kroen i St. Binderup. En person ved navnet Jørgen Larsen brød ind i kroen og stjal forskelligt, desværre ikke nærmere specificeret. Han blev fanget og stillet for Rinds-Gislum Herreders Ting og dømtes d. 18. februar 1773 til at kagstrygges, have Tyvsmærke paa sin Pande og arbejde i Kiøbenhavns Fæstning sin Livs Tiid, samt efter Lovens have sin hovedlod forbrudt og betale Tvigielden (erstatning, som udgør det dobbelte af de stjålne kosters værdi) af de stjaalne kosters Værdie med 89 rdlr. 14 skilling, saafremt det itiiden kan opdages han dertil maattte have formue. i begyndelsen af år 1778 overdrog Christen Hansen Blichfeld kroen til sin søn Hans Christian Blichfeld der var sognepræst i Jelstrup-Lyngby i Vendsyssel Hans Christian Blichfeld solgte allerede d. 1. juni 1778 kroen til Peder Sørensen der var fra Hastrup. Skødet er indført i Rinds-Gislum Herreders Skøde- og panteprotokol 1778 f.f., fol. 162 a-b. Skøde på St- Binderup Kro. 4

5 Jeg underskrevne Hans Christian Blichfeld, sognepræst for Jelstrup og Lyngbye menigheder under Aalborg Stift, bekender og vitterliggør, at jeg til Peder Sørensen af Hastrup haver solgt og afhændet en mig tilhørende gård beliggende i Store Binderup Sogn og By, Mariager Amt, Gislum Herred, ansat: ny matrikel for hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb., som hidtil har været beboet af min kære fader Christen Hansen Blichfeld, men nu godvillig afstod og kvitteret. Bemeldte gård med bygninger og alt sit tilliggende af ager og eng, tørveskær og fædrift, som den med rette efter skøde og adkomstbrev tilhører intet undtagen i nogen måde, bliver herved fra mig og mine arvinger skødet og afhændet til fornævnte Peder Sørensen og hans arvinger med fuld ejendom og ejendomsret. Da han allerede har betalt mig den summa 1250 rdlr., siger et tusinde to hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, som der ved mundtlig samtale er aftalt og akkorderet, så jeg og minde arvinger ingen mere lod, del, ret eller rettighed udi fornævnte gård og ejendom vedkendes med fuldkommen hjemmel og tilstår til nævnte Peder Sørensen og hans arvinger den ifølge de såvel af byskriver Peder Sommer som min farbror Christen Blichfeld, forhen boende i Svenstrup udstædte skøder som begge herved overleveres. Skulle det i fremtiden indløbe at nogen fornævnte gårds ejendom skulle på lovlig måde blive køberen eller hans arvinger formedelst min vanhjemmels fravundet, da forpligter jeg mig og mine arvinger derfor at være køberen ansvarlig. Denne min skøde som på sit behørig sted uden mig dertil at lade indkalde kan forevises, protokoleres og påtegnes, haver jeg med egen hånd underskrevet og mit sædvanlige hostrykte signet bekræftet og tillige venlig ombedet velagte Peder Christophersen og Thomas Pedersen, begge boende i St. Binderup med mig at underskrive og forsegle. Datum St. Binderup, den 1. juni Hans Christian Blichfeld (L.S.) Efter begæring til vitterlighed og stadfæstelse underskriver Thomas Pedersen Hohn. Peder Christophersen. At ej nogen købekontrakt er oprettet bekræfter de dette mellem os indgåede køb under allene dette skøde, dettbekræfter vi hermed under vores hænder. Datum ut supra. På min søns hr. Hans Christians vegne Christen Blichfeld. Peder Sørensen. Derpå følger en panteobligation på 700 rdlr., udstedt af Peder Sørensen til Christen Blichfeld. Den 5. juni 1779 udsteder Peder Sørensen, der nu kaldes Peder Sørensen Bonde, en obligation på 700 rdlr. til sr. Christen Christensen Birch. Snart efter afhænder han kroen til Christen Sørensen Bonde der vel var en bror til ham. Christen Sørensen Bonde, der boede i Bjergby i Borup Sogn ved Randers og kaldtes med tilnavnet Hastup, solgte senere kroen til Søren Nielsen Lund 5

6 der var forpagter af Restrup i Rinds Herred. Købekontrakten, der er dateret d. 20. oktober 1781 og skødet d. 4. juni 1782, er indført i Rinds-Gislum Herreds Skøde- og panteprotokol 1738 ff, fol. 190 b-193 a: Højlovende udi den hellige trefoldigheds navn, haver vi 2de underskrevne, jeg Christen Sørensen Bonde, boende i Bjergby ved Randers som sælger og jeg Søren Lund, forpagter på Restrup i Rinds Herred som køber, indgået, sluttet og efter forhen trufne mundtlige forening oprettet følgende købekontrakt. 1. Sælger jeg Christen Sørensen Bonde til forpagter sr. Søren Lund et mig tilhørende priviligeret Kro beliggende i Binderup Sogn og By i Gislum herred på landevejen mellem Viborg og Aalborg med alt dets tilhørende herlighed, ret og rettighed med det mig overdragne privilegium på kroholdet, alle påstående og tilliggende bygninger, markjorder, være sig ager og eng, tørveskær, lyngslet, heder, moser, vådt og tørt og ellers hvad i nogen måder dertil ligger og af alders tid med rette bør ligge og ligget haver for den summa 1198 rdlr., siger et tusinde, et hundrede, halvfemsindstyve og otte rigsdaler men privilegiets fornyelse besørger køberen selv bekostet. Købesummen bemeldte 1198 rdlr., erlægger køberen førstkommende Viborg omslagstermin 1782 uden deraf at svare nogen rente Køberen tiltræder stædet med dette års avling og det hvad deraf forefindes tillige med rugsæden, gødningen og ellers alt hvad samme lovlig tilhører, besætningen undtagen, så snart han selv behager og straksen om det af hannem forlanges: Til den ende forskaffer jeg stedet ryddelig i det seneste forbinder jeg mig til førstkommende 1. november. Af bemeldte kro med dets tilliggende hartkorn tdr. 7 skp. (vel hele gården 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb.), betaler køberen alle der på gående skatter fra ny år 1782 og fremdeles, men til samme tid svarer og erlægger jeg alt hvad i deslige tilfælde derpå måtte hæfte eller blive påbuden imod at køberen betaler afgiften af kroholdet til ny år 1782 med otte rigsdaler. Køberen fodrer mig fri og uden nogen godtgørelse forsvarligt i forestående vinter til førstkommende påske 16 fæ kreaturer og 2de bæster Imod købesummens erlæggelse anskaffer jeg køberen velbemeldte siegneur Søren Lund forsvarlig skøde på bemeldte kro og alt dets anførte tilhørende uden nogen bekostning eller udgift for hannem eller hans i nogen måde. 7. 6

7 Derimod forbinder jeg Søren Lund mig herved at opfylde og efterkomme alt hvis denne kontrakt mig vedkommende indeholder og imod fri og lovlig skødes overlevering promte og rigtig at erlægge sælgeren i hans hus mer berørte købesumma 1198 rdlr. udi førstkommende Viborg omslagstermin At ellers forestående forening og kontrakt skal i alle dens ord og punkter udbrydelig vorde holdt, opfyldt og af os begge påløbig vorde efterkommet have vi dets til bekræftelse samme egenhændig underskrevet og forseglet, samt formået 2de underskrivere overværendes vitterlighedsmænd som vidner dette tillige med os at underskrive og forsegle. Bjergby et Restrup, den 20. oktober S. Lund Christen Sørensen Bonde (L.S.) (L.S.) Efter begæring og underskriver og forsegler til vitterlighed Mogens Borup (L.S.) N. Brun (L.S.) Ligelydende med originalen testerer S. Lund.. Selve skødet er dateret den 4. juni Samme dag udstedte Søren Lund en obligation på 700 rdlr. til salig Christen Christensen Birks enke i Hovring Mølle. Søren Lund fik d. 13. april 1782 kongelig privilegium på kroen: Bevilling for Søren Lund på et værtshushold i St. Binderup By under Mariager Amt. Vi Christian den Syvende af Guds Naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre alle vitterligt, at vi efter allerunderdanigst gjorte ansøgning og indhentet erklæring allernådigst haver bevilget og tilladt, ligesom vi og i kraft af vores under 4. februar 1771 ergangne allernådigste resolution hermed bevilger og tillader, at Søren Lund som nuværende ejer af det sted ud i St. Binderup By under Mariager Amt, hvor forrige ejer Christen Sørensen Hastrup ved vores bevilling af 6. juli 1781 har været tilladt at holde et værtshus, må herefter indtil videre holde samme værthus og de rejsende med fornøden logementer, samt spise- og drikkevarer til nødtørftighed for en billig betaling sammesteds betjene imod deraf at svare til vores kasse udi årlig afgift otte rigsdaler, som i rette tid erlægges, samt med vilkår: 1. At det vil tillades værtshusholderen der på stedet at brygge øl til værtshusets fornødenhed, men derimod skal han 2. aldeles være forbuden at brænde brændevin, såsom hvad deraf behøves og tilholdes skal tages i nærmeste købstad. 3. 7

8 Ligesom det værtshusholderen er bevilget for rejsende, så bliver værtshusholderen derimod ganske forment der at holde kro for sognets bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende og på deres rejsepas, er bemeldte værtshus under denne bevillings fortabelse og videre straf, som for ulovligt krohold. 4. Hvis det ellers skulle indtræffe, at den vej for rejsende, som indtil er falden forbi fornævnte sted fra en købstad til en anden udi nærværende ejers besiddelsestid bliver anden steds hen forflyttet og omlagt, da bør værtshusholdet i så fald straks nedlægges uden nogen påstand om godtgørelse for værtshusholderens næringstab. Iøvrigt holdes værthuset sålænge det vedbliver i forsvarlig stand vedlige og retter værtshusholderen sig dermed udi alle måder efter de desangaaende allernådigste udgangne eller herefter udkommende anordninger, forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde forfang at gøre under vor hyldest og nåde. Givet på vort Slot Christiansborg, den 13. april Under vort kongelige segl. (L.S.) Efter hs. kgl. Majestæts allernådigste specielle befaling. Scheeden. Erichsen. Reventlov. Wormschiold. Søren Lund blev født ca og døde 1800 i St. Binderup Kro, han blev begravet d. 30. juni, der er intet skifte fundet efter ham. Han blev gift d. 20. oktober 1775 i Højslev, Fjends Herred, med Ingeborg Charlotte Mønster der blev født 1752 i Skannerup i Gern Herred og døde 1810 i Nyrup, Gislum Sogn, hun blev begravet d. 1. marts. Hun var datter af skovridder Christian Mønster og hustru Elisabeth Frederikke Barthling. Søren Lund blev d. 2. november 1772 exam. jurist med karakteren: ej ubekvem, temmelig vel, han blev eksamineret af landsdommer Leth. Den 31. december 1772 blev han udnævnt til birkedommer ved Stårupgård (Højslev) Birk, fra omkring 1776 var han desuden forpagter af Stårupgård i Højslev Sogn. Omkring 1780 blev han forpagter på herregården Restup i Rinds Herred og derefter altså kromand i St. Binderup, da datteren Johanne Lund blev født 1782 i St. Binderup kaldes Søren Lund for birkedommer Lund. Folketællingen 1787 oplyser: Søren Nielsen Lund, 52 år, selvejer og kromand. Ingeborg Münster, 37, begge i 1. ægteskab. Hans Christian Lund, 11 år. Niels Christian Lund, 8 år. Johanne Lund, 6 år. Else Malene Lund, 3 år. Christian Lund, 1 år. 4 tjenestefolk, hvoraf 2 tjenestepiger. Elisabeth Frederikke Münster, 80 år, enke efter 1. ægteskab, konens moder. 8

9 Efter Søren Nielsens Lunds død drev enken kroen. Folketællingen 1801 oplyser: Ingeborg Charlotte Lund, født Münster, 50 år, enke efter 1. ægteskab, kroholder og madmor. Else Malene Lund, 17 år. Christian Lund, 14 år. Jacob Lund, 7 år. 7 tjenestefolk, (2 tjenestepiger og 1 elleveårig gl. pige). Peder v. Winding, 71, afskediget kaptajn, lever af pension. Sophie Hedvig Lund, 68, begge i 1. ægteskab. Ingeborg Charlotte Mønster drev kroen til 1805, da hun d. 15. juni solgte kroen for 4000 rdlr. til sønnen Hans Christian Lund Selv købte hun d. 18. juni 1805 en gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup, Gislum Sogn. Hans Christian Lund overtog kroen d. 15. juni 1805, samme dag udstedte han en obligation på 3000 rdlr. til hospitalsforstander Hans Schou i Ålborg. Hans Christian Lund var født ca og døde i St. Binderup Kro i Han blev gift omkring 1806 med Karen Marie Laugesdatter der var datter af Lauge Olsen i Langdal. Det ser ud til, at det i Hans Christian Lunds tid gik tilbage for kroen. Skifte efter ham afholdtes d. 17. april 1808, det oplyses heri, at han var barnløs, hans arvinger var moderen i Nyrup i Gislum Sogn samt hans fem søskende. Kroen og gården blev vurderet til 4500 rdlr., men der bliver alligevel et underskud på 1366 rdlr. 2 mark 7 skilling, hvorfor der laves nogle lidt uklare transaktioner. Den 3. august 1808 afholdtes auktion over kroen, der blev for 3750 rdlr. købt af Christen Nielsen Kyneb i St. Binderup, der var gift med Hans Christian Lund søster Johanne. Fra skiftet efter Hans Christian Lund haves følgende vurderingsforretning, der er den eneste, det har været muligt at finde fra kroen i St. Binderup: Gaarden med paastaaende Bygninger og tilliggende hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk., vurderet for 1500 rdlr. I Vester Stuen: 1 Jern Vindovn, Kakkelovn 20 rdlr. 0 mark 0 skilling 1 steen Thee Bord 1 1 lidet fløye Bord 3 1 Speiel i træe Ramme 2 1 Kannepee og 3 Stoele 3 1 Pib Fouteral 1 I det Søndre giæstkammer: 1 Sengested af fyhr med forgyldt Top og Kartuns gardin og Tep 16 9

10 derudi: 1 Rødstribet olmerdugs overdyne 10 1 Dito Hovedpude med Kartuns betræk 2 1 par Hørlærets Lagner 2 1 blaa stribet bolster Hoved Pude 3 1 Dito dito 3 1 Dito underdyne 6 1 Vadmels Dynevaar 1 1 Nat-Bord 3 1 Lehn Stoel 1 I det nordre giæstkammer: 1 fyhr Sengested med omhæng 2 derudi: 1 blaaestribet olmerdugs overdyne 4 1 Rød stribet Dito Hoved Pude blaae stribet Dito 2 1 grøn stribet Dito 3 1 blaae stribet Bolsters underdyne 8 1 gl. Dito Dito 2 1 Stoel 1 I Sovekammeret eller mellemstuen: 1 Jern Bielægger Vindovn 8 1 Klædes Skab med 2 Døre 5 1 brun malet Ege Dragkiste med 4 skuffer 10 1 grøn fyhr skab fløy Bord blaaemalet Lidet Rund Bord 2 1 taveret 2 1 Speiel 3 1 Stue uhr 2 3 Stole 2 1 gl. Ege Sengested af Skakfacon med Kartuns omhæng 2 1 blaae stribet olmerdugs overdyne 4 1 par blaarlærrets Lagner 2 1 bolster Hoved Pude blaae stribet olmerdugs dito 3 1 grønstribet olmerdugs Dyne 9 1 dito dito 2 I Skiænke Stuen: 10

11 1 Jern Bielægger Kakkelovn 16 1 æske Bord med 3 Bænker 3 I 1 Alkove Sengested: 1 blaae stribet olmerdugs Dyne 3 rdlr. 1 par blaarlærrets Lagner 4 4 Hoved Puder 3 1 bolster underdyne vadmels vaar 4 I Spiise Kammeret: 1 fyhr Bord paa Foed 1 1 Tiin Række 3 I Pigernes Kammer: 1 gl. sængested 1 derudi: 1 olmerdugsoverdyne Hoved Pude lærrets underdyne vadmels Dito 4 I Kiøkkenet: 1 Kaaber Kiædel i grube paa ongefæhr 5 fierdings Rum 16 1 gl. Ege Bord 2 1 Ildeklemme 1 1 stege Rist 3 I Bryggerset: 1 Ege Bryge kahr med 3 jerngiorde 2 1 Dito med Dito Dito uden Jerngiorde 2 1 Bæer Kahr med 2 jerngiorde 1 1 lüs Stoel 8 1 Hakkebret 12 1 Strippe 12 1 Dito 6 I Salt Kammeret: 11

12 1 salt Trug gl. fierdinger 1 4 Paa Loftet befandtes: omtrent 8 tdr. Rug, 11 tdr. Byg, 3 tdr. Sæde Haure, 4 tdr. Foder Haure. 1 kofert (kuffert) 2 rdlr. I Gaarden: 1 blaae malet beslagen vogn med hammel 40 1 beslagen undervogn 24 1 gl. træe Dito 10 2 vogne Reder 2 2 gl. Dito, 3 gl. Hiul 2 1 beslagen Hiul 3 Plov og Harve 6 Vogn Redskab og Seeletøy 8 1 slibe Steen med Jern axsel 1 3 Jern Grebe 1 3 Høeleer med Drag 6 3 gl. River 1 Utorsket Byg omtrent 3 tdr., Havre 4 tdr. og 2 traver Rug I Laden: I Stald kammeret: 1 gl. Sængested 1 1 olmerdugs Overdyne 5 1 par Lagner 1 3 Hoved Puder 2 1 underdyne gl. Sængested 1 1 overdyne 2 1 par Lagner 5 2 Hoved Puder 3 1 underdyne 2 I Hakkelse Kammeret: 1 Hakkels Kiste med Kniv 1 Kreaturer: 12

13 2 sorte brune Heste 70 2 gl. sorte Dito 30 1 sort Koe 8 1 Rødbroget Dito 10 1 sort Dito sort hielmet Dito 9 1 graave qvie 10 2 Røde qvier 13 2 unge Stude 10 1 sort qvie 4 2 aarings Kalve i Stalden 10 3 Spæde Kalve 3 1 væder 3 23 faar og 18 lam 50 Dækketøy: 4 Duger á 1 rdlr. er 4 8 Servieter 4 Gang Klæder: 3 Kioler 3 2 vester par Buxer 1 1 Zinilic 10 Sølv: 4 Spiise Skeer 8 6 Theeskeer 3 1 Sukker Tang Spansk Røer med Knop 2 1 par Skoe Spænder 9 Allerede 1810 overtog Christian Nielsen Kyneb svigermoderens fradøde gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup, Gislum Sogn, hvorfor han d. 17. juni solgte kroen for 5600 rdlr. til Jens Lindholm der samme dag udstedte en obligation på 3000 rdlr. til hospitalforstander Hans Schou i Ålborg og dagen efter en obligation på 800 rdlr. til stiftsfuldmægtigen Niels Christian Lund i Ålborg. Jens Lindholm solgte hurtigt kroen til Jacob Hiorth 13

14 der var forpagter på Albæk, men det har ikke været muligt at finde skødet. Allerede d. 22. november 1811 solgte Jacob Hiorth igen kroen. Køberen var Peder Sørensen Møller der allerede da havde overtaget driften af kroen. Købesummen var 9000 rdlr. Peder Sørensen Møller drev nu kroen til den 19. december 1816 oprettede han med Knud Nielsen fra True en købekontrakt, hvoraf det fremgik, at Knud Nilsen d. 1. maj 1817 skulle overtage kroen for 8000 rbdlr., de 4400 rbdlr. skulle betales i 1817, resten 3600 rbdlr. i Skødet, der er dateret d. 22. maj 1824, oplyser, at Peder Sørensen Møller da boede i Hønsegården, det synes endvidere at fremgå, at der ikke mere er krohold i gården. Knud Nielsens enke Bodil Christensdatter solgte gården 1843, da nævnes intet om kroen, til Christen Knudsen, der ejede gården i Kroen i St. Binderup forlod altså omkring 1820 den nuværende matr. nr. 3, der har ikke været muligt at fastslå kroens hjemsted fra ca til efter 1834, da den fik hjemsted i nuværende matr. nr. 8, hvis hartkorn i 1844 forandredes fra 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. til 4 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2½ alb. Denne gård ejedes før 1832 af Jens Jensen i Marientorp, der d. 14. december 1832 solgte den for 900 rbdlr. til Ole Pedersen fra Testrup. Det anføres da i skødet, at gården blev flyttet ud på marken, men der ses intet om krohold, dette fremgår heller ikke af folketællingen 1834: Ole Pedersen, 25 år, gaardmand. Marthe Birgitte Thomasdatter, 18 år, begge i 1. ægteskab. Mette Marie Olesdatter, 1 år. Thale Pedersdatter, 18 år, mandens søster, ugift. Jens Christian Thomsen, 21 år, konens bror, ugift. 1 tjenestekarl, 25 år, 1 tjenestepige, 22 år. Christen Pedersen Hørby, 41 år, skolelærer, ugift. Ole Pedersen må i årene have fået bevilling til krohold i sin gård i St. Binderup, da han i 1838 solgte gården overdrog han samtidig rettigheden til krohold til den nye ejer Niels Jensen Far København. Købekontrakten, der er indført i Rind-Gislum Skøde- og panteprotokol, fol. 271 b, lyder: Købekontrakt oprettet imellem kroemand Ole Pedersen på St. Binderup Mark som sælger og spækhøker Niels Jensen i København som køber: 14

15 Jeg Ole Pedersen sælger herved min ejende og iboende gård på St. Binderup Mark med dens påstående bygninger og tilliggende hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. med den på marken værende afgrøde af kornsæd og hø, item det ildingsbrand af tørv, som enten måtte være bjerget eller skåret dertil, for den købesumma 2300 rbdlr., skriver to tusinde og tre hundrede rigsbankdaler sedler, og 50 rbdl., skriver halvtredsindstyve rigsbankdaler rede sølv, til spækhøker Niels Jensen i København, boende på hjørnet af Gråbrødre Stræde og Ulfeldts Plads nr. 90, alt med de herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg ejer samme efter tinglæst skøde 14. december I købet overdrages rettighed i krohold efter dertil meddelte privilegium for så vidt jeg kan være berettiget til at afhænde samme, dog således at køberen selv haver at besørge samme fornyet på sit eget navn og at svare den afgift deraf, som enten er eller fremdeles måtte blive bestemt, så følger også følgende besætning: En brun hoppe, 4 år. 1 brun hest, 8 år. 1 sæt bringtøj. 1 do. arbejdstøj. 2 køer. 8 får. 4 lam. 2 vogne. en med afsæt og agestole og en med møjfjæl, leder skrav, læssestang og for- og bagreb. 2 høleeer med drauv. 4 river. 1 lyngle. 2 grebe og 1 spade, den bedste jernharve, 1 plov. ½-delen i en tromle. Den største kakkelovn. 1 indmuret kedel, 1 spand. 2 stripper, 1 balje. 1 bryggerkar, borde og stole i skænkestuen. Sengestedet i sovekammeret med klæder og lagner. 1 vogntrappe og en hakkelseskiste med kniv

16 Skatter og afgifter af ejendommen afholder sælgeren indtil 1. juli dette år, men fra den tid tilsvarer og udreder køberen samme. Hæftelsen til Nationalbanken tilsvares og forrentes af køberen fra den foran bestemte tid. Køberen tiltræder den solgte ejendom fra d. 28. august til den 1. september næstkommende, inden hvilken til sælgeren er forpligtet til aldeles at fraflytte samme, og står samme fra dato af køberens regning og ricici i alle ulykkelige tilfælde og imod at han overdrages ret til bygningernes assurancesum. Sælgeren holder fornøden opsigt med det solgte indtil fratrædelsen og han er derhos forpligtet til at bjerge hø og tørv, for så vidt sådant kan ske og lejlighed dertil gives i den tid han bliver boende i gården. Køberen beholder tjenestefolkene i gården indtil 1. november og forsyner dem med kost fra den tid han tiltræder, samt udbetaler som lønning til disse 29 rbdlr., skriver tyve rigsbankdaler sedler. På købesummen er betalt 200 rbdlr., nævner to hundrede rigsbankdaler, og køberen betaler endvidere inden tiltrædelsen som afdrag på samme 800 rbdlr., nævner otte hundrede rigsbankdaler. Resten af købesummen indbetales i Viborg snapsting 1839 inden d. 24. juni med et halv års renter, alt imod lovlig skøde på det købte Alle af denne handel flydende omkostninger til dokumenters oprettelse, stemplet papir, protokollation og ½ pct. afgifts svarelse udreder sælger og køber hver med det halve. 9. Originalen af denne kontrakt beholder sælgeren indtil skødet udstædes, og imidlertid leveres køberen af ad sælgeren bekræftet genpart deraf til sin efterretning. Således fælles kontraheret bekræftes herved med vor underskrift og forsegling i overværelse af de enhver af os tilkaldte vitterlighedsvidner. Store Binderup Kro i Gislum Herred, Ålborg Amt den 28. juli og København d. 3. august Til vitterlighed om sælgerens underskrift. Til vitterlighed om køberens underskrift. N. Jensen (L.S.) Ole Pedersen (L.S.) C. Glerup. Christen Pedersen. N. C. Østrup. M. Nielsen. 16

17 Skødet blev udstedt d. 20. juni 1839, Ole Pedersen boede da på Glenstrup Mark i Glenstrup Sogn. Niels Jensen blev født ca og søde d. 2. juli 1873 i St. Binderup. Han var gift med Mette Kirstine Poulsdatter der var født ca og døde d. 12. juli Dette ægtepar drev nu kroen, de seneste år hjulpet af sønnen Poul Christian Jensen, til omkring 1870, da kroen blev nedlagt. På den tid var der, hvor Lerchenfeld å nu passerer hovedvej 13, et mølleri, hvor man udnyttede åens vandkraft, desuden lå her en stampemølle med farveri samt købmandshandel og et bageri. Egnens folk kom langt fra med korn til møllen, og der varede ikke længe, før man fandt ud af, at det kunne være rart at få en bid brød og en dram i ventetiden, mens kornet gik gennem kværnen. Man fik det så ordnet på den måde, at den ledige krobevilling fra Binderup By blev overført til købmanden og bageren, og der blev indrettet krostue i bygningen, dette skete den 1. juli Den 20. april 1873 overtog ægteparret Jens Peter Sørensen og Christine Møller Nielsen såvel kroen som købmandsforretningen og bageriet. De kom til sognet fra Farsø, men allerede 3. juledag 1877 blev hele herlighed solgt på tvangsauktion. Køberen var Jens Kristensen (Rønberg) der blev født ca i Ranum, Bjørnsholm Sogn, som søn af gårdmand Kristen Nielsen og hustru Kristiane Kristensdatter. Jens Kristensen (Rønberg) drev nu kroen sammen med hustruen Ane Marie Jensen der var datter af kroejer Jens Jensen (Degn) på Hornum-Ulstrup Kro. Da Jens Kristensen (Rønbjerg) døde d. 10. august 1909, fortsatte enken Ane Marie Jensen som kroens ejer til sin død i 1950, hun var da 92 år gammel, hun havde da i flere år være landets ældste krokone, der havde bevilling. Ægteparrets datter Marie Kristensen fortæller om forældrenes tid i St. Binderup Kro: Da far og mor overtog kroen, havde den et tilliggende på 10 tdr. land, i tidens løb blev tilkøbet yderligere 35 tdr. land. Bygningerne bestod kun af forhuset og en mindre stald, (det der nu er værelser). Bygningerne var ligesom jorden i en sørgelig forfatning, tagene var utætte, det regnede ned i sengene. Foruden kroen og landbrug var der også købmandsforretning og bageri, som var bygget sammen med forhuset i en fløj, der lå ud mod vest. Købmandsforretningen og bageriet var forpagtet ud en del år. Da forpagtningen ophørte, overtog far og mor selv både bageriet og købmandsforretningen og drev disse sammen med kro og landbrug. I de første år kørte far desuden fragtkørsel med hestekøretøj. Han kørte til Hobro 3-4 gange om ugen og havde så svin med til Hobro, med tilbage havde han korn, mel og købmandsvarer. I den tid kunne man gå 2 kaffepuncher fro 25 øre, men det var ikke puncher skænket efter mål, der kom en kande kaffe, og 3 flasker på bordet, en flaske med brændevin, en med cognac og en med rom, så kunne 17

18 Ca. år 1900 Ca- år 1930 År

19 man selv skænke, hvad man ville have. 3 hele skiver rugbrød med hjemmelavet pålæg kostede 35 øre, det var desuden en selvfølge at tobakskassen med såvel lang som fintskåret tobak blev stillet å bordet. I en del år var der markedsplads overfor kroen, der hvor motellet nu ligger, der var marked hver anden måned, men dette ophørte, da Løgstør-banen byggedes. Efter den tid rejse Jens Kristensen (Rønbjerg) og hustru til marked i Års, Ålestrup og Hornum-Ulstrup, hvor de så havde restaurationstelt. Her blev hovedsagelig solgt kaffe og te, som blev lavet på et primitivt ildsted i gamle kobberkedler, som datteren Marie stadig har, desuden solgtes brændevin, rom og cognac. Efter Ane Marie Jensens død blev kroen overtaget af datteren Marie Kristensen som drev den til 1963, da hun solgte den til tidligere kroejer i Hvalpsund og hustru Jens Laigaard Kristiane Jepsen Dette ægtepar drev kun kroen i 3 år, den 21. juni 1966 overtoges den af og hustru Jens Kristensen Aase Ravn Jepsen Jens Kristensen var tidligere beskæftiget i herrekonfektionsbranchen, men fik lyst til at få foden under eget bord, og har nu sammen med hustruen Aase haft held til at drive kroen frem til en af de bedste i Himmerland. I 1966 blev der foretaget store udvidelser, der blev bygget ny sal i tilslutning til den gamle krobygning, i udbygningerne indrettes 10 moderne værelser, og parkeringsmulighederne blev udbedret. i 1971 indviede Gulf Oil en ny servicestation med cafeteria og motel. Jens Kristensen overtog ved forpagtning driften af motellet samtidig med, at han drev den tidligere krovirksomhed. Den 1. november 1976 købte han cafeteriet, der derefter bliver drevet under navnet Gulf Cafeteria ApS I udvidedes motellet med 18 motelværelser. I 1984 blev kroens sidste værelser indrettet med bad og toilet. I alt 30 værelser. I 1987 den 27. juli døde Jens Kristensen af kræft, han ligger begravet på St. Binderup Kirkegaard. Hans hustru Aase Ravn Kristensen (født Jepsen) drev kroen videre indtil i 1989 blev kroens to fløje forbundet med en mellemgang. Ligeledes blev aftægtsboligen for enden af den gamle værelsesfløj i 1989 lavet til kursus-, selvskabs- og billardlokale. 19

20 Aase og Jens Kristensen ved overtagelsen den 21. juni 1966 Skænkestuen år

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769 Allerunderdanigste Meubel Inventarium ved Det kongl. Slodt Hirschholm Till Aarets udgang Anno 769 Sølpoppens første Kammer Firkantet bord Gammel Taboret med grøn Klæde Stand Seng Det andet Kammer Skakseng

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere