Notat om udskiftningen af Farum Landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802"

Transkript

1 Notat om udskiftningen af Farum Landsby Alle Furesøs gårde tilhørte i 1700-tallet Københavns Rytterdistrikt, bortset fra Farumgård, som blev overdraget Vitus Bering som gave i Rytterdistriktets 2. afdeling, som nedlagdes i 1774, administreredes af regimentsskriver Hans Jørgen Dahl (f. 1694). Han lejede sig ind på Farumgård indtil Skrev tidligere landbrugstekniske artikler, men optrådte nu bjergsomt i Farum med sager bl.a. om ulovligt fiskeri og måtte overfor sine overordnede forsvare sig mod beskyldninger om luksuriøs livsførelse i distriktets fjerneste hjørne. Fæstede derefter en gård i Kollekolle frem til Før underskriften af skøderne kun en voldssag i 1765, da han slog kokkepigen med en tyrepisk han forsvarede det med hidsighed. Underskrev bøndernes arvefæsteskøder i Derefter kom der mange klager over ham. Medanklaget, da sønnen bl.a. opkrævede fragtpenge i rytterdistriktets navn og fuskede med kornveksler. Afskedigedes derfor i 1771 (som 77-årig!). Sat i husarrest, da efterfølgeren opdagede uregelmæssigheder i regnskabet og fængsledes i Dømtes ved Højesteret 16/ Døde i 16/ som 85-årig. Han kan have været medvirkende til bøndernes antipati mod myndighederne i de byer, han havde boet i. C.D. Reventlow søgte første gang om udskillelse fra landsbyfællesskabet i 1759 (1) og Frederik von der Maase søgte i Begge gange afslog regimentsskriver Dahl med henvisning til bl.a. uafklarede problemer og bøndernes modstand (2). Von der Maase var født på Tystrupgård, men voksede efter faderens død op på Farumgård, hvor moderen (bygherren Rostgårds niece) slog sig ned hos mosteren, da hun blev enke med den 4-årige Frederik. Kronen gav bønderne arvefæsteskøde i Rigsarkivet har kun skødelisten, men Furesø Arkiver har Ole Pedersens skøde, som var enslydende med de øvrige (3). Amtsforvalter Nordenberg slog sig ned i Værløse, da rytterdistriktet nedlagdes i Han blev af amtmanden sat i gang med at undersøge mulighederne for tvangsudskiftning. Udskiftningsforhandlinger påbegyndtes i Lille Værløse i 1774, men halvdelen var imod. Rentekammerets politik var enighed, men Lille Værløses udskiftning blev tvunget i gang med kongelig resolution 11/7 1775, hvorefter sognebyerne Stavnsholt (12/7) og Kollekolle (15/7) straks ansøgte om udskiftning. Ifølge Dieckmann var der kun tvangsudskiftning i Lille Værløse og Buddinge. Von der Maase døde i Hans svoger Andreas Hauch bød på gården, men enken Sophie Moltke, som var broderdatter af A.G. Moltke, gav først skøde til Hauch i 1776 under en A. Moltkes lavværgemål (4). Det er ikke oplyst, om Hauch havde betinget sig, at gården kunne udskilles fra fællesskabet, eller at der blot var langstrakt bebehandling. Hauch afløste Sophies far på som kommandant på Kronborg og begge hans døtre blev gift Moltke. Både von der Maase og Hauch tilhørte altså Moltke-klanen. Hauch ansøgte om udskillelse af Farumgård fra fællesskabet 13/ (5) altså før han fik skøde. En forpagtningskontrakt fra 1790 (9) beskriver et kobbelbrug på 9 marker på Farumgård. 25 dage senere, 8/ (6) søgte også de 16 bønder i Farum om udskillelse fra Farumgård, præst og degn. De 16 gårde skulle køre videre i fællesskab med 9 marker (kobbelbrug) og amtsforvalter Nordenberg anbefalede allerede 10/7 kobbelbruget på grund af Farums meget vekslende jordkvalitet. Det skete dagen før den kongelige resolution, som førte til Lille Værløses tvangsudskiftning. Denne situation var kendt, da Værløse-bønderne allerede skrev om den 3/7. Da amtmanden og amtsforvalteren dukkede op 13/8, protesterede præsten imidlertid mod den sandede jord, han fik tildelt langs søen mod vest ud for præstegården (den jord præsten senere endte med at få efter en ny taksering 21/9)(14). Takseringen viser, at byens gødningsspredning var vigtigere end jordbunden. Rentekammeret tillod 19/8 fællesskab i 9 marker som en samlet løsning, idet man fastslog at præst og degn måtte have samme ret som de øvrige. Det eneste andet eksempel i Rytterdistriktet på frivillig ansøgning om landsbykobbelbrug var i Ballerup, hvor 15 af 23 bønder fik afslag i 1768 også med henvisning til, at det kun var delvis udskiftning. Farums bønder ville imidlertid ikke have præst og degn med og ansøgte derfor 1

2 Rentekammeret 31/ om fuld udskiftning og forundelse af en landmåler (7). I mellemtiden havde Stavnsholt søgt om stjerneudskiftning. To dage efter blev en landmåler sat i gang af Rentekammeret. Jeg kan ikke læse ansøgningen af 31/ (7) og det er der vist andre, der heller ikke har kunnet men jeg kan se af journaliseringskommentarerne og den øvrige korrespondance (Rentekammerets svar til Amtmanden 7b nederst), at det nu er en fuld udskiftning med lodder fra by til markskel. Året efter i forbindelse med en klagesag fra Hans Pedersen, blev landmåler Berner sat i gang med en kontrol af denne matrikel, da Brinchs materiale var væk. Han lavede en genopmåling af Hans Pedersens lod, som viser en stråle svarende til den skitserede stjerneudskiftning på Brinchs konceptkort fra Dokumenterne fra denne udskiftning er forsvundet bortset fra Taksationskommissionens protokol af 21/ og Brinchs konceptkort da landmåleren døde kort efter (9) og da amtsforvalterarkivet brændte i Erik Juul Pedersen skriver i bogen Farumgård under enevælden i 1998, at byen opdeltes i 9 marker, men det strider mod Jørgen Dieckmann Rasmussen. Erik Juul Pedersen har åbenbart ikke set bøndernes anden ansøgning, som mangler i Esbern Friis afskriftsamling eller også har heller ikke han kunnet læse den. Nærværende tolkning svarer til Jørgen Dieckmanns korte beskrivelse, idet hans henvisning til et brev 3/6 (en skrivefejl fra 13/6?) og påstanden om, at bøndernes ansøgning kom fra Hauch, dog ikke ses af sagsakten i Rigsarkivet (de tre ansøgninger er heller ikke samme skrift). Dieckmann skrev ikke, hvad udskiftningen 31/8 gik ud på. Der er dog ingen tvivl om ud fra materialet, at bøndernes landsbykobbelmodel skyldtes rådgivning fra Farumgård og hvor skulle den idé ellers komme fra? Undervejs fordeltes Hans Mortensens gårdlod 6 mellem de øvrige og staten, og gård nr. 15 købtes af staten til husmændene. Overdrevet udskiftedes i 3 dele 23/ (Stavnsholt, Farum og Farumgård). Fra 1794 krævede amtet en ordentlig udskiftning af bymarken for at acceptere ønsket om fuld udskiftning af Farums del af overdrevet. Den gamle udskiftning omtaltes i 27/ af amtmanden til Rentekammeret som lange smalle strimler, hvor hver bonde havde lodder forskellige steder (10), men i 1798 skrev han ansøgernes hovedlodder består af omtrent 50 tønder land hver (11), da Paltholm og Bybækgård søgte om udskiftning og udflytning. I landmåler Muncks notat 23/3 98 fra landvæsenkommissionens møde (12) beskrev han bøndernes øvrige lodder som hver 4 Lillevangslodder og 2 lodder af Hans Mortensens lod samt et toftelod. Hertil kom eng- og tørvelodder. Det taler for, at det bl.a. er de efterfølgende justeringer, der har forkludret en oprindelig stjerneudskiftning. Stemningen mellem bønderne og øvrigheden fornemmes af et notat fra sognefoged Lars Nielsen, Stavnsholt, af 7/ til amtsforvalteren: Udskiftningen, som skete i 75 er ikke af en beskaffenhed, som den bør være i en så stor by, al jorden er til en side og der er ingen udflyttere. Det ser elendigt ud med udskiftningen. Tillige blev byens jorder ved skovseparationen endda mere forkvaklet, så de haver matrikuleret jord 10 eller 12 lodder pr. mand. Det var vist ikke den Høje Øvrigheds hensigt med udskiftningen, og lige så lidt til jordbrugernes sande vel. Jeg ved nok, at svaret på min tale her er dette: Kan de blive enige, skal de få omdeling, men nej, det sker aldrig! Lars Nielsen sluttede af med at minde om, at Lille Værløses jordlodder gives med magt en anden figur så i Farum skulle det heller ikke være vanskeligt for magten [Med min omskrivning af vanskeligt tilgængeligt sprog] (13a). Baggrunden fremgår af amtsforvalter Andersens videre indberetning af 17/ (13b) hvor han om de 10 modstandere skrev, at de ere muligen ikke så meget imod udskiftningen som mod udflytningen. Gennembruddet kom med de to gårdes ansøgning om særskilt udskiftning og udflytning i 1798 med baggrund i en ny kongelig resolution om, at alle kunne søge udskiftning. Kort efter købte amtsforvalter Rosted, som havde købt Farumgård, også gård 7 og krævede den tillagt Farumgård muligvis fordi det ville fremprovokere en omlægning. Det skal dog bemærkes, at juridisk var der allerede udskiftet, så det er spørgsmålet om disse ansøgninger var juridisk holdbare over for de øvrige bønders matrikulering? De øvrige ville i alt fald ikke acceptere de udarbejdede forslag fra landmåler Munck. Slagsmålet med de vankelmodige bønder om en udskiftning bølgede stadig frem til år 1800, hvor Farum overførtes til Frederiksborg Amt. Det endte i 1802 med en udskiftning til halv stjerne af 16 gårde (byen ligger ved søen)(15), separate overdrevslodder og kun de to ønskede udflytninger. 2

3 Der nævnes i litteraturen forskellige afslutningstidspunkter for Farums udskiftning, men amtmanden indsendte 23/ et brev til Rentekammeret vedlagt udskiftningskortet, hvor han meddelte, at den af Rentekammeret meddelte bevilling af 13/ er foretagen til Farum Byes Indmarks-Jordes anordningsmæssige Udskiftning. Antageligt har Dahls ageren i Farum og amtmandens pres i 1774/75 med tvangsudskiftning sendt bønderne i armene på Moltke-klanen, så de har ladet sig overtale af Moltke-lovprisningen af landsbykoblet, hvor fællesskabet kunne få større afkast og de alligevel kunne blive boende i byen dvs. Moltkes argument for landsbykobbel i indberetningen Hauch kunne eliminere bøndernes protester og dermed sikre sig, at Farumgård kunne udskiftes, inden han overtog formelt, og bønderne kunne undgå den truende tvangsudskiftning og -udflytning som amtsforvalteren samtidig forsøgte at gennemtrumfe i Lille Værløse. Forbindelsen mellem bønderne og Moltke-klanen på Farumgård står helt klart med bøndernes første ansøgning om landsbykobbelbrug. På grund af præstens protester er man i stedet endt i en forhastet og mangelfuld stjerneudskiftning af selve bymarken stjerneudskiftningen understøttes af Rentekammerets svar, den senere landmålers referat, Lars Nielsens udtalelse, Berners Hans Pedersen-opmåling og et konceptkort fra 1775, mens amtmandens oplysninger også kunne bekræfte Erik Juul Pedersens 9 marker (kobbelbrug). Konklusionen må være, at det ansøgte kobbelbrug blev erstattet af en mangelfuld stjerneudskiftning. Bønderne nærede en stigende mistillid til Københavns Amt på grund af truende tvangsudskiftning, nægtelse af første ansøgning og forkludret udskiftning. Antageligt gik de i baglås og turde ikke bryde udskiftningen op af frygt for tvungen udflytning ved samme lejlighed. Frygten skyldtes øjensynligt Københavns Amts fortsatte ønsker om effektiv reorganisering og udflytning, hvorimod Frederiksborg Amt ikke var prestigemæssigt involveret i slagsmålet og ønskede ro efter 27 års roderi. Man accepterede antageligt derfor, at Farumbønderne kunne sejle deres egen sø med en forbedret stjerneudskiftning i stedet for udflytning. Sognefoged Lars Nielsens rolle som amtsforvalterens mand synes at have været den progressive reformator, hvorved han er endt som Farum-flertallets modstander i Det er måske derfor han aldrig har haft lyst til at omtale sagen i sin dagbog, men der koncentrerede sig om at nedtegne sin egen landbrugsdrift. TRB 17/

4 Bilag 1 Reventlows ansøgning (Esbern Friis afskrift) 4

5 Bilag 2 - Regimentskriverens afslag (Esbern Friis afskrift) 5

6 Bilag 3 Arvefæsteskøde Farum (Karl Larsens afskrift) 6

7 7

8 8

9 9

10 Bilag 4 Andreas Hauchs skøde på Farumgård (Esbern Friis afskrift) 10

11 Bilag 5 Andreas Hauchs ansøgning om udskillelse af Farumgård (Esbern Friis afskrift) 11

12 Bilag 6 Bøndernes første ansøgning om udskillelse (Esbern Friis afskrift)(ikke sammen hånd som 5 og 7) 12

13 Bilag 7a Bøndernes anden ansøgning om udskillelse til Rentekammeret 31/

14 Bilag 7 b Rentekammerbrev til amtmanden som svar på ovennævnte: I anledning af en fra Farum Byes Selvejerbønder på Kbh. Amt hertil indkommen ansøgning af 31. August sidstleden om Tilladelse / i Stæden for den forhen forlangte, og af Rentekammeret under 19. i samme Maaned bevilligede Deling af deres Jorder i 9 Marker/ at enhver for sig saavel som Præsten og Degnen maatte faa sine Jorder i eet Stykke fra Byen og til Markskiæl, for således ganske at blive udskiftede af Fælledsskab, har man under D.D. beordret Landmaaler Brinch, som Byens Opmaaling er anbefalet, Udskiftningen på sidstbemeldte Maade at foretage, og på Grund af Forordningen om Fælledsskabets Ophævelse, at tildele saavel Præsten og Degnen som de øvrige Lodseyere deres Jorder hver for sig, og samme udskiftning saa betids at fuldføre i henseende til Markgiærderne / da med overdrevet siden kan begyndes / at Beboerne endnu i dette Efteraar kunde saa Rugsæden og udføre Gjødning på deres nye Lodder, men i Fald han ikke seer at kunne til foreskrevne Tid dermed blive færdig, eller om nogen af Lodseyerne skulle i Henseende til Udskiftningen gøre Indsígelse, da saadan uopholdeligt at indberette, paa det Ober Landmaaler Bugge kunde beordres at begive sig der til byen, for at udføre Delingen. Hvilket Hr. Cammer Herren ville behage vedkommende, forsaavidt dem maatte vedkomme, til Efterretning at lade bekendtgøre, hvorhos man ei heller paatvivler, at jo Hr. Cammer Herren behageligst paaser, at Denne Vores Resolution bliver af Landmaaler Brinch det snarest mulige efterkommet og fuldført. Rentekammeret 2/ (LA Kbh. Amt, indkomne sager, Rentekammerbreve, Ølstykke Herred ) 14

15 Bilag 8 Jens Lowsons brev til amtet (Esbern Friis afskrift) 15

16 Bilag 9 og 9a Forpagtningskontrakt for Farumgård (Forside) (Esbern Friis afskrift) 16

17 17

18 Bilag 10 Bøndernes ønske om udskiftning af overdrevet og Amtmandens brev til Rentekammeret om den hidtidige udskiftning af Farum landsby (Esbern Friis afskrift) 18

19 Bilag 11 Amtmandens brev til Rentekammeret om udflytterne. (Esbern Friis afskrift) 19

20 Bilag 12 Landmåler Munchs referat om bl.a. hidtidig opdeling (Esbern Friis afskrift) 20

21 Bilag 13 a og b Lars Nielsens notat til amtsforvalteren samt amtsforvalterens notat til amtmanden

22 22

23 Bilag 14. Markkort baseret på Brinchs konceptkort 1775 og Takseringsprotokollen 21/

24 Bilag 15. Matrikelkort over Farum Sogn

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Fandens Slot Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Forord: I 1999 oprettede vi en primitiv teltplads på vor grund som vi kaldte Fandens Slot teltplads. Vi omtalte det i lokalbladet Runestenen, hvilket

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Apoteket i Broager Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Af Jürgen Hansen og Verner Andersen I værket De danske Apotekers Historie er de sønderjyske apotekers historie fra 1864

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Da Vest Stadil Fjords omtumlede skæbne tog sin begyndelse i 1844, så det vestjyske landskab meget anderledes ud end i dag. Sommerhuse var der overhovedet

Læs mere