Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20"

Transkript

1 Nr. 24 Efterår 2006 Fra lyspindenes og tællepraasenes tid II Side 4 Fortsættelse af Johannes Bech s erindringer Skøde og pantevæsen tinglysning/tinglæsning Side 9 Lidt hjælp til slægtsforskere Frost i skolestuen i Sevel Side 11 For mange år siden kom Sevel på danmarkskortet på grund af kulden Niels Laussen Baastrups Liv og Levnet Side 13 Da Niels omkring ikke ville være soldat, gik det helt galt for ham Et terningspil om døden Side 16 Kjøbenhavn, October 1777 Tirsdag den 2. October blev den allernaadigst formildede Dom over de 3 for falske Bancosedlers forfærdigelse dømte Personer, Schmidt, Børgesen og Lassegaard, på Retterstedet uden for Oester Port ved Kjøbenhavn fuldbyrdet. Efter denne Dom maatte de kaste Terninger, hvem af dem, der skulde miste Livet. Schmidt kastede først 9 Øjne, Børgesen ligeledes 9 og tilsidst Lassegaard 10. De 2 første maatte altsaa kaste anden Gang, da Schmidt fik 8 og Børgesen 9 Øjne. Derpaa blev Schmidt henrettet med Sværdet, og de 2 andre paa Livstid indsatte i Rapshuset. Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20 Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Tlf: Hjemmeside: Åben: Mandag Onsdag Fredag Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

2 Bestyrelsen Formand Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf og Næstformand Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Kasserer Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Sekretær Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Tlf Karen Nielsen, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Faste udvalg Arkivudvalg Fmd. Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Mødeudvalg Fmd. Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Karen Nielsen, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Daglig leder Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Udgives af Vinderup Egnshistoriske Forening,Vinjes Torv 1, Tlf Redaktør: Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4 Tlf Alle bidrag til bladet sendes til ovennævnte eller Arkivet. Tryk: Ellgaard Tryk, Langgade 35, Hogager Tlf Oplag: 300 stk. Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

3 Til medlemmerne Så er den varmeste del af sommeren - og dermed for de fleste sommerferien - overstået, og vi skal igen til at tænke på Arkivets drift. Generalforsamlingen På generalforsamlingen i marts måned ønskede Daniel at udtræde af bestyrelsen og i hans sted blev Boye Bruhn valgt. Boye har i mange år været præst i Estvad-Rønbjerg Sogn, men har valgt at nyde sit otium i Sevel. Vi byder Boye velkommen og håber, at han må finde sig tilrette i vor midte. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, som det fremgår af oversigten på modstående side. En stor tak til Daniel for hans mangeårige indsats i foreningen. Udstilling 2006 I foråret indviede vi vor udstilling om tørvefabrikationen her på egnen; den var kommet i stand med velvillig økonomisk bistand fra kommunen og ikke mindst en ihærdig indsats fra personale og bestyrelse. Udstillingen vil blive stående resten af året, derefter vil den blive udskiftet med en ny udstilling. I den forbindelse vil en mindre del af den sammen med udstillinger fra mange andre arkiver blive vist ved Historisk Samfund for Ringkøbing Amt s 100 års jubilæum d. 25. marts 2007 på Skærum Mølle. Udstilling 2007 Vi har besluttet, at den næste udstilling skal handle om smede og smedehåndværket. Der har gennem hele historien stået en særlig glans omkring smeden; han var en særdeles vigtig person i samfundet, som ofte blev tillagt særlige evner; lidt i retning af en klog mand. Vi kender selvfølgelig til mange smede rundt i vore sogne, men garanteret ikke alle til alle tider. Derfor vil vi i forbindelse med udstillingen gerne efterlyse oplysninger om smede og i særdeleshed billeder med forbindelse til smede. Også mindre værktøjer har interesse, men helst ikke for mange ambolte. Nyt på hjemmesiden I den kommende tid vil nogle af Johannes Bechs skrifter blive bragt på hjemmesiden under Diverse artikler. Ligeledes er STUBBER KLOSTERS HISTORIE af pastor Villads Christensen fra Hardsyssel Årbog 1911 ved at være klar til hjemmesiden. Kurt Guldbæk Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

4 FRA LYSPINDENES OG TÆLLEPRAASENES TID Fra BERLINGSKE SØNDAGS MAGASIN sommeren del Saa fortalte Far om Eksercitsen paa Torvet under Kongebesøget. Han fortalte saa malende om alle de tykmavede Borgere med deres høje Chakoer paa Hovedet og deres for snævre Bukser, der ofte maatte knappes ved Hjælp af Stropper, at alle vi Unger lo himmelhøjt. Borgerne løb rundt i det, saa Majoren der kommanderede dem, en tyk, gammel Købmand, blev helt fortvivlet og raabte og skældte ud. Da blev de saa forvildede, at de trods Majorens: Højre - og venstre om! vendte sig hver sin Vej, nogle med Front mod Kongen og Majoren, medens andre igen vendte Ansigterne imod hinanden inde i Geledderne. Da brølede Majoren: Alle Mand R... mod Raadhuset da for Satan! Og Kongen, der ellers var striks nok, naar det gjaldt Eksercitsen, lo, saa han havde Taarer i Øjnene: Ha! Haa! Haa! og saa raabte han: Det er godt, lille Børn! Det er godt! - - Men henne fra Gyngestolen lød det: Christian da - at du bruger saadanne Udtryk, naar du fortæller for Børnene. Men naar Far fortalte om den Morgen, da alle Børnene fra Skolen i Thisted skulde ud paa Galgebakken og se, hvordan en Dreng blev pisket og brændemærket med et T. B. (Tyvs Brøde) i Panden, fordi han havde stjaalet, og kom dertil, hvordan Drengen brølede, da det gloende Jern hvislede paa hans Pande, da følte jeg Forbitrelse mod Far - og alle Mennesker. SÆRLIG interessant var det, naar Far nu og da omtalte nogle af sine mange ejendommelige Ansøgninger. Fra hele Egnen kom folk til ham for at bede ham om at skrive for sig. Jeg vil bemærke, at denne min Fars juridiske Virksomhed indenlunde tenderede det, man forstaar ved Lommeprokurator eller Vinkelskriver, fordi min Far aldrig modtog nogen Betaling, kun i eet Tilfælde ved jeg, at en Klient aarligt bragte en Kurv Tyttebær, som han selv havde plukket, og i et andet, der havde kostet min Far Maaneders Arbejde, kom to Søskende med et Bordtæppe. Her er et Par prøver paa min Fars Ansøgninger: Jeg Undertegnede ansøger herved allerunderdanigst min Konge om at skænke mig penge til en halv Hest, desformedelst at min brune Hoppe, som Tyskerne laante, da de drog nør paa, er død i Krigen, men da jeg kun havde den samme Hest og er fattig, er det, om Deres Majestæt allernaadigst vil staa halv Skade, for den halve Hest vil jeg villigt ofre paa Fædrelandets Alter, men den hele bliver mit Fordærv - og jeg har mange uforsørgede Børn. Allerunder-danigst (Navnet). Manden fik to Hundrede Rigsdaler til en hel Hest. En anden Ansøgning begynder saaledes: Jeg Undertegnede ansøger herved Deres Majestæt om allernaadigst at tage tilbage det Dannebrogskors, som Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

5 Deres Majestæt skænkede mig for Tapperhed i Krigen, for ellers maa det følge mig i Fattighuset. Men saadan skal det ikke vanæres, og min Kone er død, men jeg kan ikke selv sy og har kun en laset Frakke at fæste det paa - men da det har været det dyrebareste, jeg ejede, og mit Livs Stolthed, ansøger jeg nu Deres Majestæt om at tage det i Forvaring. Allerunderdanigst (Navnet). Svaret blev, at Manden hvert Aar fik udbetalt hundrede Rigsdaler til en ny Frakke, hvilket Beløb dengang var stort nok til, at han kunde leve og leve godt af det og saaledes undgaa Fattighuset. MIN Far sagde til mig, da jeg som trettenaarig kom hjemmefra for at undervise mindre Børn: Hvis du, min Dreng, naar du bliver voksen bliver anmodet om at skrive Ansøgninger, og det bliver du nok, for den Evne ligger i Slægten (dengang stiledes Ansøgninger og Bønskrifter endnu ofte direkte til Kongen), saa begynd altid lidt ejendommeligt - og slut af med en humoristisk Forklaring, for Kongen læser alligevel ikke selv de kedelige Ansøgninger, hans Sekretær læser de første Linier, og hvis disse fanger ham, læser han ogsaa de sidste, og saa bliver Ansøgningen forelagt Kongen. Det kan maaske her være paa sin Plads at bemærke, at min Far vel havde humoristisk Sans, men var en alvorlig Mand, der ogsaa havde med saare alvorlige Sager at gøre. En Enke i Nabosognet havde saaledes afstaaet sin Gaard til sin Datter og Svigersøn og uden nogen som helst skriftlig Aftægtskontrakt overdraget disse Skødet. Da hendes Datter kort efter døde, giftede Svigersønnen sig igen med en haardhjertet Kvinde, men alt gik dog saa nogenlunde, indtil ogsaa Svigersønnen døde, og den fremmede Kvinde giftede sig igen med en daarlig Karl fra en anden Egn. Nu blev Enken naadeløst jaget ud af Huset, hvorfor den gamle Kvinde henvendte sig til Prokurator Brask i Holstebro, der forklarede hende, at her hjemlede Loven ingen Hjælp - dog vilde han give hende det Raad at henvende sig til Lærer Bech i Ryde - og virkelig, min Far hjalp hende. Hvorledes han ved Møder og ved at samle Underskrifter, indtil Parret, der havde overtaget Enkens velbesatte lille Gaard, frivilligt udbetalte hende en Sum Penge, bliver for langt at fortælle. Men jeg ved bestemt, at min Far ikke vilde modtage en Skilling af den gamle, taknemlige Kvinde. Min første Ansøgning var alligevel min bedste, sagde Far. Hvilken Ansøgning var den første? spurgte jeg. Det skal jeg sige dig, lød Svaret. Det var den, jeg skrev til gamle Frederik den Sjette, da jeg sad ved Katederet i Thisted Borgerskole for den blev baade læst og bevilget, inden Blækket endnu var rigtig tørt. Jeg har nu fortalt om min Fars Virksomhed som Lærer og om hans Evner som Jurist. Men jeg har endnu tilbage at fortælle lidt om hans Kamp for bedre hygiejniske Forhold paa denne afsides liggende Egn. Siden jeg første Gang hørte Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

6 I Ryde, hvor Johs. Bech havde sit barndomshjem, ligger den gamle Herregaard Rydhave. Johs. Bech fortæller om Herregaardens Ejer paa det tidspunkt, Grev Raben, kaldet den gale Greve paa grund af sine originale paafund. Ordene: Hvad du evner, kast af paa de nærmeste Krav, har jeg altid sat dem i Forbindelse med min Far, thi han var et Hjemmemenneske, der aldrig blandede sig i Politik, skønt han ikke skjulte, at han var Højremand og viste en barnlig Glæde, da Kongen gav ham et Hæderstegn.... Det var altsaa Sundhedstilstanden. Stuehusene var lave, og af de smaa Vinduer var der højst et Par, der kunde lukkes op, de andre var sømmet fast for at spare Hængsler. Over Alkovesengene med Skydedøre for og Halm i Bunden var der anbragt Hylder, hvor Mælken havde sin Plads om Vinteren. Hvad en saadan Mælk indsugede af al Slags Støv, Baciller og Soveduft, kan enhver tænke, og dens Smag var det, man kalder ram. Jeppe Aakjær har fortalt indgaaende og djærvt om disse Forhold i Bogen om sin Bette Tid og om, hvorledes der var Hugorme i Bunden af Sengehalmen, og hvorledes Lus og Fnat var stadige Plager i hans Barndomshjem. Jeg siger djærvt, fordi enkelte Bønder fra i Dag ikke lider, at man fremdrager disse Forhold fra en saa relativt nær Tid - andre siger simpelthen: Det er overdrevet Snak - men der var kun to Mil mellem Aakjærs og mit Barndomshjem, og jeg maa holde med ham, thi svært var det, selv for de mest renlige, for Skolerne var dengang en slem Smittekilde, saa min Far havde en haard Kamp. En lille sandfærdig Beretning kan bedst illustrere, hvorledes man opfattede Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

7 disse nymodens Kunster. I Ryde laa den gamle Herregaard Rydhave, der tidligere havde ejet næsten hele Sognets Jord, for hvis Brugsret Bønderne i Aarhundreder havde maattet gøre Hovarbejde. Med Taarn og Tinder pegende mod Himmelen og Hundehullet med sin Træhest dybt i Jorden laa det der som en Verden for sig selv. Slottet ejedes af Grev Raben, der tillige ejede Aalholm Slot paa Lolland. Bønderne kaldte ham paa Grund at hans mange originale Paafund for den gale Greve, skønt han saavist var klog nok og tillige en god Mand. Ryde Sogn havde paa den Tid kun een Maler, thi meget Træ forblev umalet. Da Greven engang rejste til Aalholm, gav han Ordre til at lade foretage nogle mindre Reparationer i sit Fravær, disse mente han, at Thomas Maler nok kunde klare, skønt der ellers kun kom Købstads-Haandværkere til Slottet. Da Thomas kort efter satte Tapet op i mit Hjem, fandt følgende Samtale Sted mellem ham og min Far: Thomas: Ja-a, Bech, nu ved A da, at det har sin Rigtighed, at Greven er tovlig. Far: Hvorledes har du opdaget det, Thomas? Thomas: Jo-o, for A var jo deroppe ( deroppe betød, som alle vidste, Slottet). Aa, Bech, for en Pragt - Tæpper og Lysekroner og Forgyldninger - og alt det, som opfindes og nævnes kan. Men saa faldt det mig ind, at et Menneske, der ejede alt det, maatte jo være stopfuld af Penge. Men saa kom A til at tænke paa: Hvor mon nu Greven gemmer alle sine Penge - og saa gik A i een Under fra den ene Sal ind i den anden, og ligesom A gik, kom A til en bette. Dør - det maa være Grevens Skatkammer, tænkte A saa, og A ta'r jo i Døren - og den gaar op - og rigtig! Der staar den skønnest' Mahogniskrin! - Der har vi Grevens Pengeskrin, tænkte A - men A blev saa sær ved det, Bech - for hvis der nu ikke var laaset og A skulde fald' i Fristelse. For det ved De jo da, Bech, A har altid været et ærligt Menneske. Far: Ja, bevares Thomas - det har jeg aldrig tvivlet om Thomas: Men hvis der nu ikke er laaset, tænkt' A, saa vil A se Guldet, nu A er kommet det saa nær - og saa lister jeg jo hen til Skrinet og ta'r i Laaget og kikker ned - - A venter jo at se det pure Guld - men, Bech, ved De saa, hvad det var? Far (der lod, som om han var meget spændt): Nej, Thomas Thomas: Næ, det kan De heller ikke tænke Dem, Bech - for det var ikke det pure Guld, men det pure M...! - Men se, da forstod A, te Greven er tovlig, for det ved da enhver, at ingen klog Menneske vil gemme paa den Slaw' i en Mahogni Skrin. Det maa her bemærkes, at Thomas Malers Opfattelse ingenlunde var en Undtagelse. MEDENS jeg skriver om Rydhave, vil jeg fortælle, at jeg derfra har nogle af mine skønneste Barndomsminder, idet Egnen, siden Greven var blevet Ejer af Rydhave, havde een Festdag mere, kaldet Grevens Redningsdag. Anledningen var, at Greven paa den Dag var blevet reddet fra den visse Død, da han styrtede ned i Maskinrummet paa en Damper. Den Dag var alle, store og smaa, fattige og rige, vel- Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

8 komne til Hest paa Rydhave. Mads Kusk hentede da Mor og alle vi unger i Kareten - min Far vilde altid helst gaa. Greven havde en Selskabsdame, der hed Frøken Schønheiter, og hun igen en Selskabsdame, der hed Frøken Bruun, som var min Gudmoder, dette som en liden Forklaring paa Forbindelsen mellem Slottet og mit Hjem. Grevens Redningsdag maa have været i Højsommeren, for jeg husker, at Ribsene og Solbærrene var modne, og at Børnene maatte spise, saa meget de vilde. Der var dækket baade ude og inde, til Herskaberne oppe paa Slottet, hvor baade Herredsfoged og Amtmand var til stede, og i Borggaarden og mange af Parkens Lysthuse til Bønder og Haandværkere - selv Tiggerne havde deres Bord. Mængder af Sul og Steg blev fortæret. Greven gik selv rundt og opmuntrede Folk: Æd og drik, Folkens! Dog har hans Tale sikkert været formet anderledes oppe paa Slottet. Jeg har Barndomsbillede af Johs. Bech. været fire eller fem Aar, det Aar jeg fulgte efter Greven og spurgte ham: Er du den gale Greve. Greven: Hvem kalder mig saadan? Det gør vi allesammcn, oplyste jeg. Hvorfor gør I det? Fordi du laver saa mange tossede Ting. Haa-haa! lo Greven, der nu havde taget mig ved Haanden og trak af med mig. Hvad siger Folk saa mere? Jo, Mads Kusk siger, at han driller dig saa tit- og saa gi'r du ham en vældig Ørefigen - men saa bagefter en Femdalerseddel - og saadan sparer han sammen til en Gaard. Haa-haa - siger han det, den Slyngel, saa skal han da osse faa Fanden at se.... I det samme kom der nogen... Her har du en Skilling - og skrub saa af, Hørtop. Greven gav mig en Specie, klappede mig paa Hovedet og saa saa venligt paa mig, at jeg kom til at elske den gale Greve. Greven er god nok, sagde min Far senere. Han er bare anderledes end alle andre. JOHANNES BECH Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

9 Skøde- og pantevæsen - tinglysning/tinglæsning Skøde- og pantebreve blev oprindeligt tinglæst, d.v.s. oplæst på herreds- eller landstinget, hvorved ejendomsoverdragelsen eller pantsætningen blev offentliggjort. Efterhånden opstod der behov for, at der hos retten forblev et skriftligt vidnesbyrd om tinglæsningen. Tinglysning kommer af ordet lyse = bekendtgøre (jfr. lysning til ægteskab), men bruges i talen om ældre tid ofte i flæng med ordet ting læsning. I nutidens retssprog - siden anvendes ordet tinglysning om retshandlingen med skøder og pantebreve. Da brugen af tingbøger var blevet påbudt i 1551, blev uddrag af skøder og pantebreve som regel indført heri. I nogle købstæder indførtes allerede i årene særskilte skøde- og pantebøger (dog ingen jyske - de ældste bevarede jyske skøde- og pantebøger er fra Ribe og starter i 1643). Ved forordning 1632 påbødes skøde- og pantebøger ved herreds- og landsting, og i 1682 udvidedes påbuddet til købstæderne. Danske Lov 1683 indskærpede i påbuddet. Det er vel ved indførelsen af særskilte protokoller, at man er gået over til en fuldstændig og ordret afskrift af skøderne og pantebrevene, i stedet for som oprindelig et uddrag; men den fuldstændige og ordrette afskrift påbydes for første gang udtrykkelig i Danske Lov. Ved mange by- og herredsting indførtes skøde- og pantebøger imidlertid først efter endnu en indskærpelse af påbuddet herom ved forordning af 7. febr. 1738, hvorefter det påhvilede retsskriveren at føre protokollerne. Ved samme lejlighed påbødes førelsen af alfabetiske navneregistre over kreditorer og debitorer. Da størstedelen af jordejendommene på landet i 1700-årene tilhørte godsejerne, hvis værneting var landstingene, så foregik tinglysning af de fleste skøder og pantebreve - ikke kun på hovedgårde, men også på de dem tilhørende fæstegårde m.v., når de blev handlet eller pantsat enkeltvis - ved landstingene; i Nørrejylland Viborg landsting. Ved landstingene førtes fra 1738 hovedgårdsregistre, og der er desuden fortrinlige navneregistre til landstingets skøde- og panteprotokoller. Landstingene blev ophævet 1805 og erstattet af landsoverretter - men al tinglysning blev fra 1805 henlagt til underretterne (by-, birke- og herredsting). I byerne, hvor ejendommene ret tidligt blev nummereret i forbindelse med indførelsen af brandforsikring, indrettede man realregistre til skøde- og pantebøgerne: i København f.eks. i 1759, i de fleste købstæder omkr. eller kort før På landet fik man først med matriklen 1844 faste numre på ejendommene, og fra 1845 findes også for landdistrikterne realregistre, indrettet efter sogn, ejerlav og matrikelnumre. Matrikelnumrene fra 1844 anvendes endnu - ved udstykning er de enkelte grunde indenfor det oprindelige matrikelnummer kendetegnet ved bogstaver eller litra, f.eks. matr. nr. 7a eller matr. nr. 13cv. I byerne er nummersystemet derimod blevet ændret: de fleste steder bruges nu en nummerering der blev indført i henhold til lov af 1863 i den nærmeste snes år derefter. Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

10 Vil man undersøge skøder og pantebreve vedr. en bestemt ejendom, må man derfor kende dens sogn, ejerlav og matrikelnummer (kan enten oplyses af nuværende ejer eller af kommunens tekniske forvaltning/stadsarkitekten ell. ingeniøren). Dernæst bestiller man på landsarkivet realregisteret for pågældende sogn/ejerlav, finder ejendommens blad, og får der en oversigt over alle handeler, pantehæftelser og servitutter siden sommetider også nogle ældre, da de skøder og pantebreve, der var gældende i 1845, blev indført ved realregistrenes oprettelse. Samtidig giver realregisteret henvisning til nummer på og folio i den skøde- og panteprotokol, hvori der findes en ordret afskrift af skødet eller pantebrevet. Protokollernes numre svarer ikke (altid) til landsarkivets bestillingsnumre - men en omsætningsnøgle findes i registraturen over skøde- og pantearkivalier på landsarkivets læsesal. Systemet med indbundne skøde- og pantebøger og tilhørende realregistre hørte op med udgangen af marts 1927 (en del realregistre er dog ført ájour i lang tid derefter, nogle til op i 1960'erne) - i stedet for realregistrene fik man en tingbog på løsblade, og skøder og pantebreve arkiveredes løst i aktskabe på dommerkontoret i form af maskinskrevne gennemslag. Samtidig gik man over til at bekendtgøre tinglysninger i Tingbladet, der udkommer som tillæg til Statstidende. De fleste dommerkontorer har afleveret alt det gamle materiale op til 1927 til landsarkiverne - og der sker desuden løbende aflevering af udskrevne tingbogsblade og af aflyste skødegenparter - de aflyste pantebrevsgenparter kasseres derimod af dommerkontorerne. Uanset om materialet er afleveret til et landsarkiv eller stadig ligger på et dommerkontor, er det imidlertid tilgængeligt uden tidsfrist - jfr. indledningen: hele formålet med tinglysningen er offentlig bekendtgørelse af ejendomsoverdragelser og pantsættelser. Foruden skøder og pantebreve på huse og jord kan der i skøde- og panteproto kollerne findes dokumenter vedr. løsøre - typisk skibe - men sådanne genstande kan selvfølgelig ikke findes i realregistret, men må opledes i selve skøde- og panteprotokollen. Også andre arter af dokumenter er blevet tinglyst, f.eks. aftægtskontrakter (der teknisk set er en slags pantebreve, fordi aftægtsnyderen fik pantesikkerhed i aftægtsyderens gård) og tinglyste skifteretsattester som adkomst til fast ejendom (f.eks. for en enke på hendes afdøde mands gård). Både aftægtskontrakter og skifteretsattester kan findes i realregisteret under bladet for den ejendom, de vedrører. Litteratur: H. Hjelholt, Købstædernes Skøde- og Panteprotokoller Fortid og Nutid bd. 6, , s Håndbog for danske Lokalhistorikere, s Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

11 FROST I SKOLESTUEN I SEVEL Der var frost i skolestuen i Sevel for omkring et halvt hundrede år siden - i hvert fald om natten. Det resulterede i et par morsomme tegninger i to landsdækkende aviser samt omtale i flere andre. Forhistorien var følgende: En kold vintermorgen var skolens daværende førstelærer, A. Richard Andersen, gået ind i skolestuen i den gamle skole for at tænde op i kakkelovnen. Det var nemlig lærerens opgave, - det var før der var skolepedeller og centralvarme! Lærer Andersen konstaterede da, at det frøs 7 grader i skolestuen, og at blækket var frosset i blækhusene (det var også, før kuglepennen blev opfundet). Lærer Andersen var meddeler til Holstebro Dagblad, og da han samme morgen snakkede med en journalist på avisen, fortalte han, hvor koldt det var. Det resulterede i en notits i avisen: "Hurrah - for kulden. Skolebørnene i Sevel er glade for frosten. Når de møder om morgenen, er blækhuset frosset, og først op ad formiddagen kan de komme til at skrive". Den historie var der som nævnt flere aviser, der fik fat i. Daniel Ubarmhjertigt Reglement I Skolestuen i Sevel ved Holstebro frøs det forleden 7 Grader. -Hr. Lærer, jeg trænger til at få varmet ørerne. -Vist saa, min Dreng, jeg trænger ogsaa til at varme Fingrene, men det ved du jo godt, jeg ikke maa! Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

12 I Sevel Skole ved Holstebro foregaar undervisningen med 7 graders frost i skolestuen og is paa blækhusene. Paa trods af flere graders frost i Sevel skolestue, saa bliver børn paa deres post. Dem skal det ikke kue, at der er snefog eller træk og is paa deres skoleblæk. At jyden han er stærkt og sej, kan disse børn bevise, for aldrig tager de paa vej, og fliden maa man prise. De er et meget dygtigt hold, for de kan holde hjernen kold. I sivsko ryster de som siv, og deres hænder bæver, skønt frikvarterets tidsfordriv er varme øretæver. Giv tid, giv tid, de nynner glad og spiser frossen skolemad. Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

13 Niels Laussen Baastrups Liv og Levnet Den slidte forside af levnedsbeskrivelsen I vore gemmer har vi fundet denne gamle levnedsbeskrivelse. Forfatteren er Niels Laussen Baastrup, der er født i Nautrup i Hvornår det udkom, vides ikke præcist, men da bogtrykkeren, G. P. A. Lund, startede sin virksomhed i Holstebro i 1851, må skriftet nødvendigvis være senere. Bogtrykkeren havde i forvejen erfaring med den slags skrifter, noget af det første han udgav, var et skrift af Maarbjerg fra Sahl. Jeg har redigeret i teksten med nye afsnit på passende steder. I den oprindelige tekst er næsten alt skrevet ud i ét. Afskriften er foretaget af Karen Nielsen. KG Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

14 Niels Laussen Baastrup er født i Nautrup Bye, Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt, Ginding Herred ved Holstebro, Aaret 1799 den 8de Juli. En uægte Søn af Moderen Anne Marie Olsen og udlagt Barnefader Laust Nielsen i S.gaard i Handberg. Min Moder blev gift Aaret 1804 med Jens Nielsen Baastrup og fik min Bedstefaders Gaard, hvor jeg er født. Der blev de ikke længere end til 1806, da han byttede Huus med Esper Olsen og kom til Ugelstruphuus i Ryde Sogn hvor de bleve til min Stedfaders Død Min Moder var Enke i tre Aar, saa giftede hun sig med Enkemand Jeppe Nielsen Tuusholdt i Hesselaahuus, i Borberg Sogn, hvor min Moder forblev til sin Død Niels Laussen var hos sine Forældre til sit 10de Aar, da kom jeg ud at tjene. Min første Tjeneste var i Brusen i Meirup i et Aar og derfra kom jeg til Otto Sørensen i Handberg hvor jeg var i to Aar og derfra flyttede jeg til Nørstoft i Sevel Sogn, hvor jeg var i 2 Aar og det sidste Aar blev jeg confirmeret af Hr. Pastor Hørning i Sevel Kirke første Søndag efter Paaske 1815, fra Nørstoft flyttede jeg til Høygaard i Sahl Sogn, hvor jeg tjente Anders Christensen 4 Aar og derfra til Proustgaard i Veirum Sogn hos Frederik Hofmand Fredriksen i 1 Aar og derfra flyttede jeg til Storhiøbæk i Gudum Sogn hos Christen Pedersen og der var jeg i 7 Aar og saa fik??? Tanker og endelig kom jeg til Gammeltoft i Gudum Sogn et halvt Aar. Saa fik jeg den Spekulation at jeg vilde ei være Soldat, og saa tumlede jeg om denne Vinter til om Foraaret, i Mai kom jeg til M. Overgaard paa Jungetgaard i Salling, hvor jeg blev i 1½ Aar til min Moder blev indkaldt for Retten og blev spurgt om hun vidste hvor jeg var og hun forklarede at hun troede jeg var paa Jungetgaard men da jeg fik Underretning derom reiste jeg strax derfra og jeg kom til Husum med en Drift Stude, derfra til Lybæk og fra Lybæk til Hamborg. Efter en Tidlang kom jeg tilbage igjen til Als hvor jeg arbeidede noget en Vinters Tid siden; en Tid trækker med Heste Syd efter jeg var en Tour i 3 Uger i Belgien, men det behagede mig ikke, jeg reiste tilbage igjennem Holsten og det lakker mod Vinter og kom til Tannerup i Nærheden af Skanderborg og der blev jeg Vinteren over til April, derfra reiste jeg Nord efter og fik Tjeneste hos Forpagter Hulbæk paa Viskum som Hestepasser for denne Sommer, og Vinteren derefter vandrede jeg omkring, snart i Holsten snart i Jylland, i Foraarsdagene kom jeg til Thille og de manglede en Hestepasser og der var jeg denne Sommer, i Efteraaret derefter kom jeg til Frinsholdt hos ritmester Hallbing hvor jeg blev et Aar, derfter fik jeg Accordarbeide hos Gartner Kok på Frisenborg i denne Vinter til om Foraaret da fik jeg Accordarbeide hos Alberts paa Graveballegaard. Der blev jeg bekjendt med en Pige og ville indgaae i Ægteskab med hende, men der blev ikke noget deraf thi jeg manglede Penge dertil og jeg saae ikke nogen Udvei dertil, da greb jeg til en Feil, hvorved jeg styrtede mig i den største Ulykke, og det blev ikke dermed endt, men det blev værre og værre; i Oktober Maaned Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

15 blev jeg arresteret for et Tyveri, som var gjort på Frisenborg, og der var jeg i 37 Uger og blev idømt 6 Gange 5 Dage Vand og Brød, men dermed var jeg ikke fri, thi jeg var deserteret fra 106 Lægd, Gudum Sogn, og derfor skulle jeg have 8 Dages Vand og Brød og ligge stadig til Tjeneste i 8 Aar. Jeg kom først i Tjeneste Aar 1822 ved St. Hansdagstid, og det gik mig nogenledes godt i denne tid saalænge det varede, men saa blev jeg bekjendt med slette Mennesker og begik slette Gjerninger; jeg havde Condition i Kjøbenhavn, og med en anden Medtjener blev jeg dømt som Deeltager i Tyveri 1 Aars Forbedringshuusarbejde. Men der var mere tilbage for mig af det som var værre; jeg blev hjemsendt til Sevel Sogn, men der var ingen som kjendte mig, og derved blev det, og det blev saaledes at jeg reiste min Vei igjen og strøifede omkring i Landet, til jeg til sidst blev bekjendt med en anden Gavtyv, og vi gjorde Indbrud og Tyveri i Skolleløv ved Frisenborg, hvorfor jeg blev anholdt og dømt til 6 Aars Fæstningsarbeide. Alt dette overstod jeg med Taalmodighed og ventede at det skulle gaae mig bedre, men da jeg havde udstaaet S (Straffen?) blev jeg sendt fra Kjøbenhavn til min Fødested, navnlig Sevel Sogn, ved Foraarstid, men det blev som tilforn og jeg saa ikke nogen god Udvei. Jeg fik det Indfald at reise til Kjøbenhavn og tage Condition og det lykkedes mig og jeg fik en god Condition hos Urtekræmmer Malling hvor jeg blev hele Sommeren til om Efteraaret i December men da jeg intet lovligt Pas kunde skaffe, blev det oplyst at jeg havde været straffet i Kjøbenhavn, saa blev jeg hjemsendt til Sevel, men det Sidste blev værre end det Første og der var ingen som kjendte mig men derimod slog Haanden af mig og De jeg henvendte mig til gav ingen god Besked og jeg saae ingen Udvei for det Første. Jeg fik et Brev fra Fattigvæsenet om at søge Arbeide, og for ikke at blive straffet som Løsgjænger, reiste jeg omkring i Østjylland og klinkede Porcelæn og andre Dele indtil jeg kom i Complot med en Anden, som var ikke bedre end jeg og til sidst bleve vi begge anholdte for begaaet Indbrudstyveri i Skjælrop paa Mols og vi bleve begge dømte, jeg til 8 Aars Fæstningsarbeide og han til 12 Aar. Den Tid hensled jeg med Taalmodighed, men i de sidste Aar kom der Cholera til Kjøbenhavn og derover var jeg næsten død, men Gud gav mig længere Tid til Omvendelse fra det Onde og hænge fast ved det Gode med Flid og Iver, thi Gud vil ikke en Synders Død, men, at han skal omvende sig og blive salig. Haabet beskæmmer Ingen og ved Omvendelse og Tro bliver man salig, dersom man fast tror. Nu har jeg saaledes henslidt en Tid af 15 Aar i Fangenskab og desforuden faaet Vand og Brød i 68 Dage og døiet meget Ondt, været landflygtig og bange for Enhver, som saae mig at han ville gribe mig og jeg skulle blive straffet for mine Gjerninger, thi Man tragter altid efter det Onde og hænger ikke fast ved det Gode og derfor er det gaaet mig saaledes og jeg er ikke den Eneste og Ingen kan rose sig uden at bedrage Gud og lyve for sin Næste. Jeg sætter mit Haab til Gud og Arkiv Nyt Nr Efterår 2006

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere