Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær"

Transkript

1 Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt gårds historie. Et andet hovedformål er at vise, hvorledes man kan finde frem til en ejendoms historie og dermed belyse livsvilkårene for ejendommens beboere. Artiklens hovedvægt er lagt på tiden før 1800, hvor de fleste gårde var fæstegårde underlagt godser eller hovedgårde. Som eksempel har jeg valgt gården Vester Fuglebæk på Boddum, som undertegnede beboede i tidsrummet Når man skal finde en ejendoms historie, så er indgangsnøglen ejendommens matrikelnummer, - i dette tilfælde matr. nr. 15-a af Boddum by, Boddum. Med dette som udgangspunkt kan man forespørge på tinglysningskontoret i Thisted. Om ejendommens ejere før 1979 kunne de oplyse om følgende skøder: Laurits S. Hansen (Laurits Hansen lagde jorden til sin egen gård og frastykkede bygningsparcellen på 3087 m 2 ) tinglyst skøde fra Niels Hove til Viggo Hove. Tinglysningskontoret oplyste, at ældre skødeog panteprotokoller var afleveret til Landsarkivet i Viborg, og kunne samtidig oplyse på hvilken side, man kunne finde ejendommens blad i den foregående protokol. På biblioteket i Hurup har jeg engang lånt en slægtsbog Slægten Hove fra Boddum sogn (Nordisk Slægtsforskning ApS, 1979). Af denne bog fremgår det, at slægten skulle have boet på Vester Fuglebæk siden På landsarkivet i Viborg opsøgte jeg registret over skøde- og panteprotokoller nr. B 34 for Hassing og Refs herreder, hvor der findes et realregister ca for Boddum sogn (bestillingsnr. SP 145). Ved at slå op på det sidetal, jeg havde fået oplyst fra tinglysningskontoret, fandt jeg ejendommen matr.nr. 15-a af Boddum. Under rubrikken adkomster var anført følgende skøder: tinglyst skøde fra Niels Hove til Viggo Hove tinglyst skøde fra L. H. Nielsen til Niels Hove Nielsen, og hvor det er tilføjet, at købers navn iflg. forevist navnebevis af er ændret til Niels Hove tinglyst skøde fra N. Larsen Hove til Laurits Hove Nielsen. På Egnshistorisk arkiv i Vestervig findes en maskinskrevet folketælling f. Boddum sogn fra ), som giver et godt øjebliksbillede af beboerne i gården for godt 100 år siden: Det, man især skal lægge mærke til, er, at den forhenværende ejer, Niels Larsen Hove, sidder på aftægt i gården. Blandt børnene ses den 7- årige Niels Hove Nielsen, som senere overtog gården. I 1882 blev gården flyttet ud til den nuværende placering. Før den tid lå den i byen 2 ). Efter udflytningen har den heddet Vester Fuglebæk, men fra gammel tid har den heddet Kroghgaarden eller Krogen. Hvis man vil have et indblik i familiemønstret fra den foregående generation, kan man ty til folketællingen ), som fortæller: Blandt børnene ses Laurits Nielsen, 4 år. Han kaldes i de forskellige skriftlige kilder i flæng Lars, Laust eller Laurids, selv om der er tale om samme person, og han blev senere som voksen ejer af gården.

2 I de foregående skøde- og panteprotokoller er der et alfabetisk register på sælgeren, men hvis en ejendom er handlet i flere omgange, kan det være lidt vanskeligt at holde styr på. Det sikreste er derfor at skrive til Matrikelarkivet 3 ) og anmode om en udskrift af sogneprotokollen til matriklen Sogneprotokollen er et forarbejde, som er udført længe før 1844, - for Boddums vedkommende ca Det anføres heri, at matr. nr. 15 ejedes af Jens Madsen Leed, og iflg. den gamle matrikel havde gården et hartkorn 4 ) på 5 tdr. 4 skp., men var senere blevet udstykket i 15-a, 15-b og 15-c, og hvor Niels Larsen Houe blev ejer af hovedparcellen 15-a. Når man bestiller udskrift af markbogen, kan man samtidig bestille udskrift af ældste hartkornsekstrakt fra Matrikelarkivet (udarbejdet ca. 1811, men har været i brug i en længere årrække). Når der kom en ny ejer, blev den gamle ejers navn streget over, og der blev tilføjet den nye ejers navn. I det aktuelle tilfælde er første ejers navn anført: Rasmus Abrahamsen, men dette er senere overstreget og erstattet af: Jens Madsen Leed. Med disse nyttige oplysninger kan man så gå i gang med skøde- og panteprotokollerne og finde følgende skøder: tinglyst skøde fra Rasmus Abrahamsen til Jens Madsen Leed tinglyst skøde fra Jens Madsen Leed til (broderen) Mads Madsen Leed ? skøde fra Mads Madsen Leed til Niels Andersen Myg og Niels Christian Christensen. Af uforklarlige grunde kan dette skøde ikke findes i skøde- og panteprotokollen, men handelen kan bevises indirekte gennem salg af tiender på samme gård fra Mads Madsen Leed til samme købere. Mads Madsen Leed skriver i skødet, at det drejer sig om tiender af hartkorn 4 tdr. 5 skp. 2¼ alb. som er Hovedparcellens Hartkorn af min forhen ejede Gaard, Kroghgaarden kaldet, beliggende i bemeldte Boddum Sogn og Bye tinglyst skøde fra Niels Andersen Myg og Niels Christian Christensen til Niels Lauridsen Houe. Det er på dette tidspunkt, at familien Hove kommer til at eje og bebo ejendommen, og derefter går den fra far til søn i 4 led helt indtil Hvis vi vender tilbage til skødet fra Rasmus Abrahamsen, tinglyst , så sælger han min ifølge Skjøde af 24. juni 1811, tinglæst 1. August 1811 tilhørende Gaard i Boddum Bye - -. Sådan en passus letter det videre undersøgelsesarbejde, og man kan derfor finde frem til næste skøde: tinglyst skøde fra Ole Krog til Rasmus Abrahamsen. På tilsvarende måde kan man finde frem til det mest interessante skøde, nemlig da gården som fæstegård under Boddumbisgaard solgtes til fri selvejergård og købtes af gårdens sidste fæstebonde, Ole Krogh, for 900 Rigsdaler. Der var dog indføjet et klart vilkår om, at gården ingensinde måtte sælges til en anden hovedgård og blive hoveripligtig til denne. Ejeren af Boddumbisgaard frasolgte al sit fæstegods til bønderne ved skøder af , tinglæst Den sidste fæstebonde, Ole Krogh, hed i virkeligheden Ole Pedersen, og vil man vide noget om hans familieforhold, kan man benytte folketællingen ), som ser således ud: Som det ses af foregående, så er de nyttigste redskaber, man kan benytte til at finde en selvejergårds historie, hovedsagelig skøde- og panteprotokollerne suppleret med folketællinger, samt ikke mindst matrikeloplysninger. Hvis man er kommet helt i knibe, kan man også tage ind til matrikelarkivet og se på ældste matrikelkort (1811), hvor ejers navn er påskrevet hovedparcellen på kortet. Matrikelkortet har været i brug en længere årrække, og når der kom en ny ejer, stregede man det første navn ud og påførte næste ejers navn. Det er samtidig en god

3 dobbeltkontrol til skøde- og panteprotokollerne, hvis man vil være sikker i sin sag. Når man skal finde en ejendoms historie længere tilbage i tiden (som fæstegods), må man gå til godsarkiverne, som opbevares i landsarkivet i Viborg (men i Boddum Bisgaards tilfælde med kopi af registre til fæste- og skifteprotokol i Egnshistorisk Arkiv i Vestervig). I navneregisteret 5 ) til fæsteprotokol finder vi nu Ole Krog, som fik udstedt fæstebrev på den gård i Boddum sogn og by, som Niels Nielsen sidst beboede, men af armod fragik, hvilken gård, af hartkorn 6 tdr., Ole Krog (fra Thyholm) i sin livstid måtte fæste på følgende vilkår: 1. gårdens bygninger, besætning og inventar modtageren fæsteren i den stand, som det er anført i den foretagne syns- og taksationsforretning, og at han ved dødsfald eller fratrædelse afleverer det i samme stand. 2. at fæsteren betaler alle kongelige skatter som nu forefindes eller i fremtiden måtte blive pålagt, samt udreder forrige fæsters restance på 7 rigsd. 3 mark 2 skilling. 3. at fæsteren forretter hoveri til Boddumbisgaard som for en hel plov (d.v.s. for 1 helgård) samt betaler i årlig landgilde (= fæsteafgift) 6 tdr. godt og forsvarlig velanset byg samt forrige års restance på 2 tdr. 3 skp. byg. 4. fæsteren kan undlade at betale indfæstning (= kontant engangssum ved nyt fæsteforholds indgåelse). 5. iøvrigt retter fæsteren sig efter landets love, alt under dette fæstebrevs fortabelse. Det har således været noget af et fallitbo, som Ole Krog skulle til at tage fat på. Tidligere i 1700 tallet havde hoveriet været ubestemt, - bonden havde bare at stille, når han blev tilsagt, men ved overenskomst af ) var hoveriet blevet bestemt således, at hver bonde vidste, hvor meget han havde pligt til at yde. Hver helgård fik tildelt alen 2 (ca. 2,7 ha.) af hovedgårdsmarken, som pågældende fæstebonde skulle passe fuldstændigt (pløje, harve, så, høste og samle sten m.v.) samt bjerge hø på al 2 (ca. 1,4 ha.) engareal, samt udkøre gødning på ca al 2 (ca. 0,6 ha.). Desuden skulle der til hovedgården leveres 6 læs

4 fladtørv, 8 læs skudtørv og 2 læs lyng. Endvidere var der fastlagt et antal spanddage (hvor bonden skulle stille med hestespand, f.eks. ved kørsel med korn, som skulle sælges), samt et antal gangdage (hvor der kun skulle møde en karl til f.eks. at tærske eller reparere bygninger på hovedgården). Hoveriet til Boddumbisgaard fungerede til 1. nov. 1803, og for de sidste 3½ år er der bevaret en protokol, hvori det nøje er anført, hvad bonden skulle udføre på de enkelte gang- og spanddage. For at give et indblik i dette, gengives nedenfor, hvilket hoveri Ole Krog skulle yde (udover markarbejde, høbjergning og tørvegravning) som gang- og spanddage i tidsrummet 1. maj maj 1801: landgilde ialt 6 tdr. 6 skp. byg 1 hel plov (d.v.s. der ydes hoveri som 1 helgård). I folkefortællingen ) (den første af folketællingerne) ser familiebilledet således ud: I godsarkivet findes der desuden fra enkelte år i 1700 tallet nogle såkaldte jordebøger, d.v.s. en fortegnelse over de til hovedgården hørende fæstebønder, med angivelse af navn, fæstegårdens hartkorn og matrikelnr. iflg. Chr. V s matrikel 1688, samt, for enkelte godsers vedkommende, også hvad den årlige landgilde var. For Boddumbisgaard er det så heldigt, at der findes jordebøger fra årene 1738, 1762, 1778 og Hvis vi et øjeblik holder fast i Ole Krogs fæstebrev, så blev det oplyst, at hans forgænger hed Niels Nielsen, og i jordebogen dateret finder vi således: matr. nr. 15 af hartkorn Niels Nielsen Krog ½ af nr. 28 af hartkorn dette kaldes Balle i alt Det mest nærliggende er derpå at se, om der skulle være et fæstebrev for Niels Nielsen. I navneregisteret kan man derpå finde frem til udstedt fæstebrev til Niels Nielsen, født i Lyngs (Thyholm) på Kraagen i Boddum, matr. nr. 15 af hartkorn samt halvpart i et sted kaldet Lille Balle under nr. 28 af hartkorn , som ialt udgør hartkorn , som Anders Michelsen sidst havde i fæste, men som han på grund af fattigdom og legemlig skrøbelighed nu frivillig afstod. Vi ved nu, at forrige fæster hed Anders Michelsen, og at han afstod gården i Når en fæstebonde eller hans kone døde, så var det godsbesidderen, der var skiftemyndighed og dermed skulle sørge for fordeling af arv og gæld. I dag ville vi anse dette for betænkeligt, for godsbesidderen var sjældent en uvildig instans, som en offentlig skifteret. I registeret til Boddumbisgaards skifteprotokol finder vi således frem til skiftet efter Anders Michelsen. Et sådant skiftebrev er en enestående mulighed for at kigge indenfor i et bondehjem for 200 år siden og se, hvad der var af bohave, beklædningsgenstande og husgeråd. Der fremgår intet om besætning, markredskaber o.l., for dette havde den ny fæster Niels Nielsen overtaget. I let omskrevet form lyder skiftebrevet:»anno 1784, den 26. Maj indfandt sig på velædle og velbyrdige hr. commerceråd Sommer til Todbøl og Boddumbisgaard hans vegne

5 skoleholderen Claus Langemark fra Boddum skole i dødsboet efter afgangne Anders Michelsen i Boddum medbringende tvende vurderingsmænd ved navn Niels Nielsen og Thorkild Christensen, begge af Boddum, for at registrere og vurdere, hvad afgangne Anders Michelsen har efterladt sig, til efterfølgende skifte og deling imellem hans efterladte enke og afdødes børn af første ægteskab, nemlig en søn Michel Andersen, som ifølge loven selv er myndig, og som ved forretningen er til stede. Desuden en datter, Karen Andersdatter, på hvis vegne var mødt hendes formynder, Niels Hansen af Dover. Endelig var enken til stede sammen med hendes laugværge Mads Møller af Boddum mølle. I overværelse af ovennævnte blev skiftet forrettet som følger: Når nu boets indtægt med udgiften modregnes, ses at udgiften overstiger indtægten med 2 Mk. 2 Sk., og altså er det soleklart, at der intet kan blive til arv og deling mellem enken og de anførte børn og arvinger. Dernæst erklærede enken, at hun ville betale enhver, som havde noget i boet at fordre, såfremt hun måtte beholde det, som var registreret og vurderet, skønt det ikke opnår den værdi som udgiften, hvilket den myndige arving og de umyndiges formyndere var tilfreds med. I den anledning blev alt, hvad der er beskrevet og vurderet overgivet til enkens fri rådighed efter ovenstående erklæring, og at hun forøvrigt holder skifteforvalteren skadesløs for alle krav, som måtte følge af dette skifte. Således er det skifte herved sluttet og tilendebragt, og som vi bekræfter herunder med samtlige vores egenhændige underskrifter. Underskrevet på skiftestedet - på velædle og velbyrdige hr. commercerådens vegne, Claus Langemark (samt underskrevet af arvinger, værger og vurderingsmænd). Ser man efter i Boddum kirkebog fra 1784, vil man finde, at Anders Michelsen blev begravet d. 2. maj, 74 år gammel, - han er således født ca Anders Michelsen kan vi følge langt tilbage i tiden på denne gård. Således finder vi ham ifølge jordebogen af og som fæster af hele matr. nr. 15 Krogen og matt. nr. 28 Lille Balle. Gransker vi nøjere i skifteprotokollens register, finder vi, at Anders Michelsen, så vidt det kan ses, var gift 3 gange, idet den første kone, Karen Laursdatter, døde i foråret 1752, og med hvem han havde de to børn, som er nævnt i skiftet. Den anden kone hed Maren Christensdatter, og hun døde sidst på året i Navnet på den tredie kone står ikke nævnt, men det er ikke usandsynligt, at det er den enke og almisselem, Maren Lund, som vi finder boende i gården ved folketællingerne 1787 og Ifølge jordebogen af , hvor vi første gang støder på Anders Michelsen som fæstebonde på Krogen, havde han kun halvdelen af denne gård sammen med Lille

6 Balle. Hvis man i samme forbindelse gennemgår matrikelnumrene og vil vide, hvem der havde den anden halvdel af Krogen, så finder vi Anders Nielsen Krog, som dels havde halvdelen af denne gård og dels halvdelen af matr. nr. 1. Gennemgår man registeret til fæsteprotokol, finder man fæstebrev af udstedt til Laurits Jensen af Gettrup på en halvgård kaldet Krogen, som Niels Thomsen sidst beboede. Det kan desværre ikke konstateres, hvornår Anders Michelsen blev fæster af begge halvdele af Krogen indenfor tidsrummet , men det er nærliggende at antage, at Anders Michelsen har overtaget den anden halvdel ved Laurits Jensens død eller fraflytning (har ikke kunnet tidsfæstes). Anders Michelsen findes ikke anført i fæsteprotokollen, da han indtrådte som fæster, men i begyndelsen af 1700 tallet tog man det heller ikke så nøje med at få indført alle fæstebreve. Det første fæstebrev på en del af Krogen lyder således: No. 16: Kiendis ieg underskrefven, at hafve stedet og festet Hans Neelsøn, en Bolig udi Boddum kaldis Krogen, staar udi ny Matricul for 2 Tynder 3 Skpper 1 Album Hartkoren, illigemaader, Hafver stedet Bemelte Hans Nelsøn, en Bolig udi Boddum kaldis Lille Ballegaarden, staar udi ny Matricul for 1 Tynde 5 Skpper 2 F.kar 2 Album Hartkorn; af Krogen gifver Hand Aarligen til Langilde, to tynder Byg, og tre mark for ½ Skofsvien, af Lille Ballegaarden, gifver Hand Aarligen to tynder Byg, og fire slette daler Arbedspenge og maa Hand beholde Bemelte Boliger sien Lifstied naar Hand udi Rette tider Betaler alle Kongelige skatter og paabud, og sin Langilde Aarligen udi Rette tieder, og vere Hosbonden og Hans Fuldmegtig lydig, og Hans Kongelige Mayestets Lov at efterlefve; dette skal holdis under dette Festebrefs Fortabelse; Til Vitterlighed under min Hond. - O. Thot. Boddumbisgaard d. 7 october 1719.

7 Så langt kan man altså komme ved at benytte godsarkivet for Todbøl/Boddumbisgaard, og hvis man vil længere tilbage i tiden, så må man ty til andre hjælpemidler. Hvis man på biblioteket låner Trap Danmark, står der nævnt alle hovedgårde og disses ejere så langt tilbage i tiden, som de kendes. Man kan af og til få et heldigt resultat ud af at undersøge, om der i forbindelse med en godsejers død skulle findes et skifte, og dette er lykkedes i et enkelt tilfælde, nemlig da fru Helvig Rosenkrantz døde d på Boddumbisgaard. Ved opgørelsen af boet er der naturligvis medtaget alt af værdi på Boddumbisgaard - både ude og inde, men hvad der i denne sammenhæng har særlig interesse er en fortegnelse over det underliggende bøndergods med beskrivelse af de enkelte fæstebønders gårde. Desværre er der ikke anført hartkorn eller matr. nr. ved de enkelte gårde, men da ikke andre gårde end Krogen har hartkornet eller pr. halvgård, kan den ene halvdel i hvert fald identificeres. At den anden halvdel ikke umiddelbart kan genkendes, skyldes sandsynligvis, at den kan være drevet sammen med dele af en anden gård. Om den ene halvdel af Krogen er det anført: Niels Hansen betaler i årlig landgilde 2 tdr. byg, ½ svin, 4 spindpenge 8 ). Består af tvende huse, deraf 17 fag m. 10, lade, stald, fæhus og vognhus, ialt 24 fag. Er ved temmelig god magt. Har sået al sin udsæd og har ingen restance med landgilde eller skatter. Hos de fleste bønder står det til på lignende måde, men ved enkelte findes der nogle mere ubehagelige bemærkninger, som vidner om stor armod, såsom: - husene duer slet intet, snart faldefærdigt og øde. Jorden ligger ubesået, ej jorden pløjet. (Bonden) klager, at han ingen hjælp kan få. Skylder landgilde, men har svaret skatten. Hvis man vil længere tilbage i en gårds historie, må man tage til Rigsarkivet i København og f.eks. starte med matriklerne 1664 og 1688 og derefter gå over til amtsregnskaberne for Dueholm - Ørum - Vestervig amt 9 ) , hvor der findes en række ekstraskattemandtaller (ekstraskatter til finansiering af krigene mod Sverige). Der findes bl.a. en række kopskatter (ens beløb pr. hoved) kombineret med afgifter på kvæg, udsteder m.v. Fra matriklen 1688 ser vi, at Krogen drives som 2 halvgårde af fæstebønderne Jens Christensen og Gregers Madsen. Fra kopskattens mandtal svares der afgift af: Jens Krogs Enche 3 mk. 8 sk. 1 dreng, Thomas, til gårdens avling, fritaget 0 mk. 0 sk. 1 pige, Kiersten 2 mk. 8 sk. Ifølge mandtallet til kop- og ildstedsskatten 1692 svares der afgift af 1 karl, 1 pige, 1 ildsted, ialt i rd. 2 mk. 8 sk. Ifølge kop- og ildstedsskatten 1689 svares der afgift af: Jens Christensen og hans hustru, 1 pige, 1 ildsted - Gregers Madsen, 1 datter, 1 ildsted. Iflg. kop- og kvægskatten 1686 svares der afgift af: Jens Christensen og hans hustru, 1 pige, 2 plage, 1 ko, 2 får, 1 svin - Gregers Madsen, enkemand, 1 datter, 1 plag, 1 ko, 1 ungkreatur. Under Rentekammeret (1600 tallets modstykke til vores skatteministerium) kan man gennem en særlig registratur få udleveret matriklerne 1662 (gået tabt for Thy), 1664 og Matriklen 1688 anfører: Nr. 15 Jens Christensen og Gregers Madsen. Gl. hartkorn (viser tilbage til matriklen 1664). Nyt hartkorn (det er dette hartkorn, vi har brugt som ledesnor helt op til 1790, idet ingen anden gård har denne hartkornsstørrelse). Vi vil nu i det følgende granske lidt i tilblivelsen af matriklen Hartkornsangivelsen fra 1664-matriklen tjente som skattegrundlag og baseredes på landgildeydelsen, hvilket i mange tilfælde var åbenlyst uretfærdigt, og man besluttede derfor at indføre et helt nyt system - en såkaldt landmålingsmatrikel, hvor hver bondes mange jordstrimler over hele sognet skulle måles op, arealet beregnes og jordens dyrkningsmæssige værdi bedømmes og takseres. Når man så lagde det hele sammen, skulle man få en mere retfærdig hartkornsangivelse. Man startede med opmålingen i 1683 og indførte løbende alle oplysningerne i en såkaldt markbog 10 ). For hver opmålt ager står anført hvilken bonde, der dyrkede den pågældende ager, og ved gennemgang af markbogen kunne det konstateres, at gården havde agre i følgende marker:

8 Det ses heraf, at gården havde en trediedel af sit dyrkede areal i Krogfald og resten fordelt i 7 andre marker ( fald ). Krogfald bestod af ialt 26 agre, hvoraf denne gård alene rådede over halvdelen. Her har vi sikkert forklaringen på gårdens navn Krogen. Desværre er marknavnet Krogfald ikke anført på udskiftningskortet fra 1793, og ingen nulevende, som jeg har kontaktet, har hørt om en lokalitet af dette navn. Den ældst bevarede matrikel er fra 1664, og heri anføres det om gården: Ejer: Velbyrdige Otte Scheel (ejer af Boddumbisgaard). 1 Boell. Jens Christensen og Gregers Madtzen. Landgilde: IIII tdr. Biug, 1 Suin, ½ Gri. (gæsteri) 8 ), svarende til 4½ tdr. Hvis man ønsker at søge længere tilbage end 1660, så bliver kilderne efterhånden sparsomme, hvad angår almindelige fæstebønder. Der findes dog en kildetype, som det er et forsøg værd at se nærmere på, og det er lensregnskaberne fra Hvis fæstebønderne havde været krongods, ville der have været særdeles gode muligheder for at føre en gårds historie tilbage til 1610, idet der som oftest i regnskaberne er bogført indtægter fra indfæstning ved tiltrædelse af en ny fæster. I den forbindelse nævnes ofte navnet på foregående fæster, og så vi i man kunne sammenstille en brugerrækkefølge. I det aktuelle tilfælde er Krogen ikke krongods, men i en privat godsejers besiddelse. Til at finansiere sine krigseventyr udskrev Chr. IV talrige ekstraskatter, hvor der gennem lensmændene blev opkrævet et ensartet beløb af hver gård, og for at holde styr på disse indkomster, blev bøndernes navne optegnet i et ekstraskattemandtal, udfærdiget landsby for landsby, samt det betalte beløb. Lensregnskaberne er ligesom amtsregnskaberne mikrofilmet, og på en af disse 11 ) har jeg set nærmere på Penge- og Kornskatten forfalden til betaling Mikkelsdag 1653 (hvilket årstal ligger rimeligt tæt på matriklen 1664). I denne mandtalsliste findes ingen fæstebonde ved navn Gregers Madsen, men derimod 2 ved navn Jens Christensen, som ydede hoveri til Boddum Bispgaard, og en af disse to kan have været fra Krogen, men sikre holdepunkter for denne teori har vi desværre ikke. Det ses således, at man ved brug af de rigtige værktøjer kan finde en almindelig gårds historie tilbage til eller endog længere, og det er ikke mit indtryk, at denne gårds historie er specielt nem eller svær at grave frem. Når man først får begyndt rigtigt 12 ), og gennem arkivernes gulnede dokumenter kan hale brugbare enkeltoplysninger frem, så bliver man bidt af det, og giver ikke op, før man får landsbyen sammenstillet alle brikkerne til en beretning om livet og menneskene på en bestemt ejendom gennem tre århundrede. Kilde: Sydthy Årbog 1988, side Afskrift af folketællingerne 1801, 1834, 1840, 1860 og1880 på Egnshistorisk Arkiv v. G. Kjær Mortensen. Original findes i Rigsarkivet. 2 Se artiklen i Sydthy Årbog 1984: De gamle marknavne i Boddum v. G. Kjær Mortensen. 3 Matrikelarkivet, Titangade 13, 2200 København N. 4 Hartkorn (=hårdt korn): et mål for en ejendoms størrelse i tønder á 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 3 album. Hartkornsstørrelsen 4 tdr. 6 skp. 0 fj. 2 alb. er i forkortet form i teksten angivet: Navneregistre til fæsteprotokol og skifteprotokol findes i kopi på Egnshistorisk Arkiv. 6 Hoverioverenskomsten findes i kopi på Egnshistorisk Arkiv. 7 Fotokopi af folketælling 1787 findes på Egnshistotisk Arkiv. Original på Rigsarkivet. 8 Pengeafgift til afløsning af Gæsteri, d.v.s. pligten til at modtage godsbesidderens folk, heste og hunde i indkvartering og bespise dem. Denne ret tabte gradvist sin betydning for godsbesidderen og blev afløst af et kontant beløb. 9 Oversigt findes i et seddelregister på Rigsarkivets læsesal. 10 Markbogen til matriklen 1688 er optaget på mikrofilm nr. S6359 M , som kan hjemlånes til Hurup bibliotek, hvor der på læsesalen står et læseapparat til brug for publikum. 11 Lensregnskaber, mikrofilm nr kan ligeledes hjemlånes til Hurup bibliotek. 12 Som en virkelig god hjælp for nybegyndere kan henvises til følgende 2

9 nyttige publikationer (som kan skaffes gennem biblioteket): a) Ellen Christensen-Dalsgaard: Kilder til Landejendommes Historie i Landsarkiverne. En vejledning. Arkivserien nr. 18, b) Rigsarkivet: Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af Ejendomshistorie på Landet. Rigsarkivet 1981.

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm På arkivet i Næsbjerg findes et fæstebrev fra 1781. Fæstebrevet er udstedt af godsejeren på Nørholm. I brevet fæster han Christian Nielsen til at drive en af godsets

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Tage Tygesen & Anne Laursdatter Laurs Nielsen & Kirstine L. Andersdtr.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Erik Kann November 2011, Aars Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger og folketællinger? Kildegrupper

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere