Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær"

Transkript

1 Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt gårds historie. Et andet hovedformål er at vise, hvorledes man kan finde frem til en ejendoms historie og dermed belyse livsvilkårene for ejendommens beboere. Artiklens hovedvægt er lagt på tiden før 1800, hvor de fleste gårde var fæstegårde underlagt godser eller hovedgårde. Som eksempel har jeg valgt gården Vester Fuglebæk på Boddum, som undertegnede beboede i tidsrummet Når man skal finde en ejendoms historie, så er indgangsnøglen ejendommens matrikelnummer, - i dette tilfælde matr. nr. 15-a af Boddum by, Boddum. Med dette som udgangspunkt kan man forespørge på tinglysningskontoret i Thisted. Om ejendommens ejere før 1979 kunne de oplyse om følgende skøder: Laurits S. Hansen (Laurits Hansen lagde jorden til sin egen gård og frastykkede bygningsparcellen på 3087 m 2 ) tinglyst skøde fra Niels Hove til Viggo Hove. Tinglysningskontoret oplyste, at ældre skødeog panteprotokoller var afleveret til Landsarkivet i Viborg, og kunne samtidig oplyse på hvilken side, man kunne finde ejendommens blad i den foregående protokol. På biblioteket i Hurup har jeg engang lånt en slægtsbog Slægten Hove fra Boddum sogn (Nordisk Slægtsforskning ApS, 1979). Af denne bog fremgår det, at slægten skulle have boet på Vester Fuglebæk siden På landsarkivet i Viborg opsøgte jeg registret over skøde- og panteprotokoller nr. B 34 for Hassing og Refs herreder, hvor der findes et realregister ca for Boddum sogn (bestillingsnr. SP 145). Ved at slå op på det sidetal, jeg havde fået oplyst fra tinglysningskontoret, fandt jeg ejendommen matr.nr. 15-a af Boddum. Under rubrikken adkomster var anført følgende skøder: tinglyst skøde fra Niels Hove til Viggo Hove tinglyst skøde fra L. H. Nielsen til Niels Hove Nielsen, og hvor det er tilføjet, at købers navn iflg. forevist navnebevis af er ændret til Niels Hove tinglyst skøde fra N. Larsen Hove til Laurits Hove Nielsen. På Egnshistorisk arkiv i Vestervig findes en maskinskrevet folketælling f. Boddum sogn fra ), som giver et godt øjebliksbillede af beboerne i gården for godt 100 år siden: Det, man især skal lægge mærke til, er, at den forhenværende ejer, Niels Larsen Hove, sidder på aftægt i gården. Blandt børnene ses den 7- årige Niels Hove Nielsen, som senere overtog gården. I 1882 blev gården flyttet ud til den nuværende placering. Før den tid lå den i byen 2 ). Efter udflytningen har den heddet Vester Fuglebæk, men fra gammel tid har den heddet Kroghgaarden eller Krogen. Hvis man vil have et indblik i familiemønstret fra den foregående generation, kan man ty til folketællingen ), som fortæller: Blandt børnene ses Laurits Nielsen, 4 år. Han kaldes i de forskellige skriftlige kilder i flæng Lars, Laust eller Laurids, selv om der er tale om samme person, og han blev senere som voksen ejer af gården.

2 I de foregående skøde- og panteprotokoller er der et alfabetisk register på sælgeren, men hvis en ejendom er handlet i flere omgange, kan det være lidt vanskeligt at holde styr på. Det sikreste er derfor at skrive til Matrikelarkivet 3 ) og anmode om en udskrift af sogneprotokollen til matriklen Sogneprotokollen er et forarbejde, som er udført længe før 1844, - for Boddums vedkommende ca Det anføres heri, at matr. nr. 15 ejedes af Jens Madsen Leed, og iflg. den gamle matrikel havde gården et hartkorn 4 ) på 5 tdr. 4 skp., men var senere blevet udstykket i 15-a, 15-b og 15-c, og hvor Niels Larsen Houe blev ejer af hovedparcellen 15-a. Når man bestiller udskrift af markbogen, kan man samtidig bestille udskrift af ældste hartkornsekstrakt fra Matrikelarkivet (udarbejdet ca. 1811, men har været i brug i en længere årrække). Når der kom en ny ejer, blev den gamle ejers navn streget over, og der blev tilføjet den nye ejers navn. I det aktuelle tilfælde er første ejers navn anført: Rasmus Abrahamsen, men dette er senere overstreget og erstattet af: Jens Madsen Leed. Med disse nyttige oplysninger kan man så gå i gang med skøde- og panteprotokollerne og finde følgende skøder: tinglyst skøde fra Rasmus Abrahamsen til Jens Madsen Leed tinglyst skøde fra Jens Madsen Leed til (broderen) Mads Madsen Leed ? skøde fra Mads Madsen Leed til Niels Andersen Myg og Niels Christian Christensen. Af uforklarlige grunde kan dette skøde ikke findes i skøde- og panteprotokollen, men handelen kan bevises indirekte gennem salg af tiender på samme gård fra Mads Madsen Leed til samme købere. Mads Madsen Leed skriver i skødet, at det drejer sig om tiender af hartkorn 4 tdr. 5 skp. 2¼ alb. som er Hovedparcellens Hartkorn af min forhen ejede Gaard, Kroghgaarden kaldet, beliggende i bemeldte Boddum Sogn og Bye tinglyst skøde fra Niels Andersen Myg og Niels Christian Christensen til Niels Lauridsen Houe. Det er på dette tidspunkt, at familien Hove kommer til at eje og bebo ejendommen, og derefter går den fra far til søn i 4 led helt indtil Hvis vi vender tilbage til skødet fra Rasmus Abrahamsen, tinglyst , så sælger han min ifølge Skjøde af 24. juni 1811, tinglæst 1. August 1811 tilhørende Gaard i Boddum Bye - -. Sådan en passus letter det videre undersøgelsesarbejde, og man kan derfor finde frem til næste skøde: tinglyst skøde fra Ole Krog til Rasmus Abrahamsen. På tilsvarende måde kan man finde frem til det mest interessante skøde, nemlig da gården som fæstegård under Boddumbisgaard solgtes til fri selvejergård og købtes af gårdens sidste fæstebonde, Ole Krogh, for 900 Rigsdaler. Der var dog indføjet et klart vilkår om, at gården ingensinde måtte sælges til en anden hovedgård og blive hoveripligtig til denne. Ejeren af Boddumbisgaard frasolgte al sit fæstegods til bønderne ved skøder af , tinglæst Den sidste fæstebonde, Ole Krogh, hed i virkeligheden Ole Pedersen, og vil man vide noget om hans familieforhold, kan man benytte folketællingen ), som ser således ud: Som det ses af foregående, så er de nyttigste redskaber, man kan benytte til at finde en selvejergårds historie, hovedsagelig skøde- og panteprotokollerne suppleret med folketællinger, samt ikke mindst matrikeloplysninger. Hvis man er kommet helt i knibe, kan man også tage ind til matrikelarkivet og se på ældste matrikelkort (1811), hvor ejers navn er påskrevet hovedparcellen på kortet. Matrikelkortet har været i brug en længere årrække, og når der kom en ny ejer, stregede man det første navn ud og påførte næste ejers navn. Det er samtidig en god

3 dobbeltkontrol til skøde- og panteprotokollerne, hvis man vil være sikker i sin sag. Når man skal finde en ejendoms historie længere tilbage i tiden (som fæstegods), må man gå til godsarkiverne, som opbevares i landsarkivet i Viborg (men i Boddum Bisgaards tilfælde med kopi af registre til fæste- og skifteprotokol i Egnshistorisk Arkiv i Vestervig). I navneregisteret 5 ) til fæsteprotokol finder vi nu Ole Krog, som fik udstedt fæstebrev på den gård i Boddum sogn og by, som Niels Nielsen sidst beboede, men af armod fragik, hvilken gård, af hartkorn 6 tdr., Ole Krog (fra Thyholm) i sin livstid måtte fæste på følgende vilkår: 1. gårdens bygninger, besætning og inventar modtageren fæsteren i den stand, som det er anført i den foretagne syns- og taksationsforretning, og at han ved dødsfald eller fratrædelse afleverer det i samme stand. 2. at fæsteren betaler alle kongelige skatter som nu forefindes eller i fremtiden måtte blive pålagt, samt udreder forrige fæsters restance på 7 rigsd. 3 mark 2 skilling. 3. at fæsteren forretter hoveri til Boddumbisgaard som for en hel plov (d.v.s. for 1 helgård) samt betaler i årlig landgilde (= fæsteafgift) 6 tdr. godt og forsvarlig velanset byg samt forrige års restance på 2 tdr. 3 skp. byg. 4. fæsteren kan undlade at betale indfæstning (= kontant engangssum ved nyt fæsteforholds indgåelse). 5. iøvrigt retter fæsteren sig efter landets love, alt under dette fæstebrevs fortabelse. Det har således været noget af et fallitbo, som Ole Krog skulle til at tage fat på. Tidligere i 1700 tallet havde hoveriet været ubestemt, - bonden havde bare at stille, når han blev tilsagt, men ved overenskomst af ) var hoveriet blevet bestemt således, at hver bonde vidste, hvor meget han havde pligt til at yde. Hver helgård fik tildelt alen 2 (ca. 2,7 ha.) af hovedgårdsmarken, som pågældende fæstebonde skulle passe fuldstændigt (pløje, harve, så, høste og samle sten m.v.) samt bjerge hø på al 2 (ca. 1,4 ha.) engareal, samt udkøre gødning på ca al 2 (ca. 0,6 ha.). Desuden skulle der til hovedgården leveres 6 læs

4 fladtørv, 8 læs skudtørv og 2 læs lyng. Endvidere var der fastlagt et antal spanddage (hvor bonden skulle stille med hestespand, f.eks. ved kørsel med korn, som skulle sælges), samt et antal gangdage (hvor der kun skulle møde en karl til f.eks. at tærske eller reparere bygninger på hovedgården). Hoveriet til Boddumbisgaard fungerede til 1. nov. 1803, og for de sidste 3½ år er der bevaret en protokol, hvori det nøje er anført, hvad bonden skulle udføre på de enkelte gang- og spanddage. For at give et indblik i dette, gengives nedenfor, hvilket hoveri Ole Krog skulle yde (udover markarbejde, høbjergning og tørvegravning) som gang- og spanddage i tidsrummet 1. maj maj 1801: landgilde ialt 6 tdr. 6 skp. byg 1 hel plov (d.v.s. der ydes hoveri som 1 helgård). I folkefortællingen ) (den første af folketællingerne) ser familiebilledet således ud: I godsarkivet findes der desuden fra enkelte år i 1700 tallet nogle såkaldte jordebøger, d.v.s. en fortegnelse over de til hovedgården hørende fæstebønder, med angivelse af navn, fæstegårdens hartkorn og matrikelnr. iflg. Chr. V s matrikel 1688, samt, for enkelte godsers vedkommende, også hvad den årlige landgilde var. For Boddumbisgaard er det så heldigt, at der findes jordebøger fra årene 1738, 1762, 1778 og Hvis vi et øjeblik holder fast i Ole Krogs fæstebrev, så blev det oplyst, at hans forgænger hed Niels Nielsen, og i jordebogen dateret finder vi således: matr. nr. 15 af hartkorn Niels Nielsen Krog ½ af nr. 28 af hartkorn dette kaldes Balle i alt Det mest nærliggende er derpå at se, om der skulle være et fæstebrev for Niels Nielsen. I navneregisteret kan man derpå finde frem til udstedt fæstebrev til Niels Nielsen, født i Lyngs (Thyholm) på Kraagen i Boddum, matr. nr. 15 af hartkorn samt halvpart i et sted kaldet Lille Balle under nr. 28 af hartkorn , som ialt udgør hartkorn , som Anders Michelsen sidst havde i fæste, men som han på grund af fattigdom og legemlig skrøbelighed nu frivillig afstod. Vi ved nu, at forrige fæster hed Anders Michelsen, og at han afstod gården i Når en fæstebonde eller hans kone døde, så var det godsbesidderen, der var skiftemyndighed og dermed skulle sørge for fordeling af arv og gæld. I dag ville vi anse dette for betænkeligt, for godsbesidderen var sjældent en uvildig instans, som en offentlig skifteret. I registeret til Boddumbisgaards skifteprotokol finder vi således frem til skiftet efter Anders Michelsen. Et sådant skiftebrev er en enestående mulighed for at kigge indenfor i et bondehjem for 200 år siden og se, hvad der var af bohave, beklædningsgenstande og husgeråd. Der fremgår intet om besætning, markredskaber o.l., for dette havde den ny fæster Niels Nielsen overtaget. I let omskrevet form lyder skiftebrevet:»anno 1784, den 26. Maj indfandt sig på velædle og velbyrdige hr. commerceråd Sommer til Todbøl og Boddumbisgaard hans vegne

5 skoleholderen Claus Langemark fra Boddum skole i dødsboet efter afgangne Anders Michelsen i Boddum medbringende tvende vurderingsmænd ved navn Niels Nielsen og Thorkild Christensen, begge af Boddum, for at registrere og vurdere, hvad afgangne Anders Michelsen har efterladt sig, til efterfølgende skifte og deling imellem hans efterladte enke og afdødes børn af første ægteskab, nemlig en søn Michel Andersen, som ifølge loven selv er myndig, og som ved forretningen er til stede. Desuden en datter, Karen Andersdatter, på hvis vegne var mødt hendes formynder, Niels Hansen af Dover. Endelig var enken til stede sammen med hendes laugværge Mads Møller af Boddum mølle. I overværelse af ovennævnte blev skiftet forrettet som følger: Når nu boets indtægt med udgiften modregnes, ses at udgiften overstiger indtægten med 2 Mk. 2 Sk., og altså er det soleklart, at der intet kan blive til arv og deling mellem enken og de anførte børn og arvinger. Dernæst erklærede enken, at hun ville betale enhver, som havde noget i boet at fordre, såfremt hun måtte beholde det, som var registreret og vurderet, skønt det ikke opnår den værdi som udgiften, hvilket den myndige arving og de umyndiges formyndere var tilfreds med. I den anledning blev alt, hvad der er beskrevet og vurderet overgivet til enkens fri rådighed efter ovenstående erklæring, og at hun forøvrigt holder skifteforvalteren skadesløs for alle krav, som måtte følge af dette skifte. Således er det skifte herved sluttet og tilendebragt, og som vi bekræfter herunder med samtlige vores egenhændige underskrifter. Underskrevet på skiftestedet - på velædle og velbyrdige hr. commercerådens vegne, Claus Langemark (samt underskrevet af arvinger, værger og vurderingsmænd). Ser man efter i Boddum kirkebog fra 1784, vil man finde, at Anders Michelsen blev begravet d. 2. maj, 74 år gammel, - han er således født ca Anders Michelsen kan vi følge langt tilbage i tiden på denne gård. Således finder vi ham ifølge jordebogen af og som fæster af hele matr. nr. 15 Krogen og matt. nr. 28 Lille Balle. Gransker vi nøjere i skifteprotokollens register, finder vi, at Anders Michelsen, så vidt det kan ses, var gift 3 gange, idet den første kone, Karen Laursdatter, døde i foråret 1752, og med hvem han havde de to børn, som er nævnt i skiftet. Den anden kone hed Maren Christensdatter, og hun døde sidst på året i Navnet på den tredie kone står ikke nævnt, men det er ikke usandsynligt, at det er den enke og almisselem, Maren Lund, som vi finder boende i gården ved folketællingerne 1787 og Ifølge jordebogen af , hvor vi første gang støder på Anders Michelsen som fæstebonde på Krogen, havde han kun halvdelen af denne gård sammen med Lille

6 Balle. Hvis man i samme forbindelse gennemgår matrikelnumrene og vil vide, hvem der havde den anden halvdel af Krogen, så finder vi Anders Nielsen Krog, som dels havde halvdelen af denne gård og dels halvdelen af matr. nr. 1. Gennemgår man registeret til fæsteprotokol, finder man fæstebrev af udstedt til Laurits Jensen af Gettrup på en halvgård kaldet Krogen, som Niels Thomsen sidst beboede. Det kan desværre ikke konstateres, hvornår Anders Michelsen blev fæster af begge halvdele af Krogen indenfor tidsrummet , men det er nærliggende at antage, at Anders Michelsen har overtaget den anden halvdel ved Laurits Jensens død eller fraflytning (har ikke kunnet tidsfæstes). Anders Michelsen findes ikke anført i fæsteprotokollen, da han indtrådte som fæster, men i begyndelsen af 1700 tallet tog man det heller ikke så nøje med at få indført alle fæstebreve. Det første fæstebrev på en del af Krogen lyder således: No. 16: Kiendis ieg underskrefven, at hafve stedet og festet Hans Neelsøn, en Bolig udi Boddum kaldis Krogen, staar udi ny Matricul for 2 Tynder 3 Skpper 1 Album Hartkoren, illigemaader, Hafver stedet Bemelte Hans Nelsøn, en Bolig udi Boddum kaldis Lille Ballegaarden, staar udi ny Matricul for 1 Tynde 5 Skpper 2 F.kar 2 Album Hartkorn; af Krogen gifver Hand Aarligen til Langilde, to tynder Byg, og tre mark for ½ Skofsvien, af Lille Ballegaarden, gifver Hand Aarligen to tynder Byg, og fire slette daler Arbedspenge og maa Hand beholde Bemelte Boliger sien Lifstied naar Hand udi Rette tider Betaler alle Kongelige skatter og paabud, og sin Langilde Aarligen udi Rette tieder, og vere Hosbonden og Hans Fuldmegtig lydig, og Hans Kongelige Mayestets Lov at efterlefve; dette skal holdis under dette Festebrefs Fortabelse; Til Vitterlighed under min Hond. - O. Thot. Boddumbisgaard d. 7 october 1719.

7 Så langt kan man altså komme ved at benytte godsarkivet for Todbøl/Boddumbisgaard, og hvis man vil længere tilbage i tiden, så må man ty til andre hjælpemidler. Hvis man på biblioteket låner Trap Danmark, står der nævnt alle hovedgårde og disses ejere så langt tilbage i tiden, som de kendes. Man kan af og til få et heldigt resultat ud af at undersøge, om der i forbindelse med en godsejers død skulle findes et skifte, og dette er lykkedes i et enkelt tilfælde, nemlig da fru Helvig Rosenkrantz døde d på Boddumbisgaard. Ved opgørelsen af boet er der naturligvis medtaget alt af værdi på Boddumbisgaard - både ude og inde, men hvad der i denne sammenhæng har særlig interesse er en fortegnelse over det underliggende bøndergods med beskrivelse af de enkelte fæstebønders gårde. Desværre er der ikke anført hartkorn eller matr. nr. ved de enkelte gårde, men da ikke andre gårde end Krogen har hartkornet eller pr. halvgård, kan den ene halvdel i hvert fald identificeres. At den anden halvdel ikke umiddelbart kan genkendes, skyldes sandsynligvis, at den kan være drevet sammen med dele af en anden gård. Om den ene halvdel af Krogen er det anført: Niels Hansen betaler i årlig landgilde 2 tdr. byg, ½ svin, 4 spindpenge 8 ). Består af tvende huse, deraf 17 fag m. 10, lade, stald, fæhus og vognhus, ialt 24 fag. Er ved temmelig god magt. Har sået al sin udsæd og har ingen restance med landgilde eller skatter. Hos de fleste bønder står det til på lignende måde, men ved enkelte findes der nogle mere ubehagelige bemærkninger, som vidner om stor armod, såsom: - husene duer slet intet, snart faldefærdigt og øde. Jorden ligger ubesået, ej jorden pløjet. (Bonden) klager, at han ingen hjælp kan få. Skylder landgilde, men har svaret skatten. Hvis man vil længere tilbage i en gårds historie, må man tage til Rigsarkivet i København og f.eks. starte med matriklerne 1664 og 1688 og derefter gå over til amtsregnskaberne for Dueholm - Ørum - Vestervig amt 9 ) , hvor der findes en række ekstraskattemandtaller (ekstraskatter til finansiering af krigene mod Sverige). Der findes bl.a. en række kopskatter (ens beløb pr. hoved) kombineret med afgifter på kvæg, udsteder m.v. Fra matriklen 1688 ser vi, at Krogen drives som 2 halvgårde af fæstebønderne Jens Christensen og Gregers Madsen. Fra kopskattens mandtal svares der afgift af: Jens Krogs Enche 3 mk. 8 sk. 1 dreng, Thomas, til gårdens avling, fritaget 0 mk. 0 sk. 1 pige, Kiersten 2 mk. 8 sk. Ifølge mandtallet til kop- og ildstedsskatten 1692 svares der afgift af 1 karl, 1 pige, 1 ildsted, ialt i rd. 2 mk. 8 sk. Ifølge kop- og ildstedsskatten 1689 svares der afgift af: Jens Christensen og hans hustru, 1 pige, 1 ildsted - Gregers Madsen, 1 datter, 1 ildsted. Iflg. kop- og kvægskatten 1686 svares der afgift af: Jens Christensen og hans hustru, 1 pige, 2 plage, 1 ko, 2 får, 1 svin - Gregers Madsen, enkemand, 1 datter, 1 plag, 1 ko, 1 ungkreatur. Under Rentekammeret (1600 tallets modstykke til vores skatteministerium) kan man gennem en særlig registratur få udleveret matriklerne 1662 (gået tabt for Thy), 1664 og Matriklen 1688 anfører: Nr. 15 Jens Christensen og Gregers Madsen. Gl. hartkorn (viser tilbage til matriklen 1664). Nyt hartkorn (det er dette hartkorn, vi har brugt som ledesnor helt op til 1790, idet ingen anden gård har denne hartkornsstørrelse). Vi vil nu i det følgende granske lidt i tilblivelsen af matriklen Hartkornsangivelsen fra 1664-matriklen tjente som skattegrundlag og baseredes på landgildeydelsen, hvilket i mange tilfælde var åbenlyst uretfærdigt, og man besluttede derfor at indføre et helt nyt system - en såkaldt landmålingsmatrikel, hvor hver bondes mange jordstrimler over hele sognet skulle måles op, arealet beregnes og jordens dyrkningsmæssige værdi bedømmes og takseres. Når man så lagde det hele sammen, skulle man få en mere retfærdig hartkornsangivelse. Man startede med opmålingen i 1683 og indførte løbende alle oplysningerne i en såkaldt markbog 10 ). For hver opmålt ager står anført hvilken bonde, der dyrkede den pågældende ager, og ved gennemgang af markbogen kunne det konstateres, at gården havde agre i følgende marker:

8 Det ses heraf, at gården havde en trediedel af sit dyrkede areal i Krogfald og resten fordelt i 7 andre marker ( fald ). Krogfald bestod af ialt 26 agre, hvoraf denne gård alene rådede over halvdelen. Her har vi sikkert forklaringen på gårdens navn Krogen. Desværre er marknavnet Krogfald ikke anført på udskiftningskortet fra 1793, og ingen nulevende, som jeg har kontaktet, har hørt om en lokalitet af dette navn. Den ældst bevarede matrikel er fra 1664, og heri anføres det om gården: Ejer: Velbyrdige Otte Scheel (ejer af Boddumbisgaard). 1 Boell. Jens Christensen og Gregers Madtzen. Landgilde: IIII tdr. Biug, 1 Suin, ½ Gri. (gæsteri) 8 ), svarende til 4½ tdr. Hvis man ønsker at søge længere tilbage end 1660, så bliver kilderne efterhånden sparsomme, hvad angår almindelige fæstebønder. Der findes dog en kildetype, som det er et forsøg værd at se nærmere på, og det er lensregnskaberne fra Hvis fæstebønderne havde været krongods, ville der have været særdeles gode muligheder for at føre en gårds historie tilbage til 1610, idet der som oftest i regnskaberne er bogført indtægter fra indfæstning ved tiltrædelse af en ny fæster. I den forbindelse nævnes ofte navnet på foregående fæster, og så vi i man kunne sammenstille en brugerrækkefølge. I det aktuelle tilfælde er Krogen ikke krongods, men i en privat godsejers besiddelse. Til at finansiere sine krigseventyr udskrev Chr. IV talrige ekstraskatter, hvor der gennem lensmændene blev opkrævet et ensartet beløb af hver gård, og for at holde styr på disse indkomster, blev bøndernes navne optegnet i et ekstraskattemandtal, udfærdiget landsby for landsby, samt det betalte beløb. Lensregnskaberne er ligesom amtsregnskaberne mikrofilmet, og på en af disse 11 ) har jeg set nærmere på Penge- og Kornskatten forfalden til betaling Mikkelsdag 1653 (hvilket årstal ligger rimeligt tæt på matriklen 1664). I denne mandtalsliste findes ingen fæstebonde ved navn Gregers Madsen, men derimod 2 ved navn Jens Christensen, som ydede hoveri til Boddum Bispgaard, og en af disse to kan have været fra Krogen, men sikre holdepunkter for denne teori har vi desværre ikke. Det ses således, at man ved brug af de rigtige værktøjer kan finde en almindelig gårds historie tilbage til eller endog længere, og det er ikke mit indtryk, at denne gårds historie er specielt nem eller svær at grave frem. Når man først får begyndt rigtigt 12 ), og gennem arkivernes gulnede dokumenter kan hale brugbare enkeltoplysninger frem, så bliver man bidt af det, og giver ikke op, før man får landsbyen sammenstillet alle brikkerne til en beretning om livet og menneskene på en bestemt ejendom gennem tre århundrede. Kilde: Sydthy Årbog 1988, side Afskrift af folketællingerne 1801, 1834, 1840, 1860 og1880 på Egnshistorisk Arkiv v. G. Kjær Mortensen. Original findes i Rigsarkivet. 2 Se artiklen i Sydthy Årbog 1984: De gamle marknavne i Boddum v. G. Kjær Mortensen. 3 Matrikelarkivet, Titangade 13, 2200 København N. 4 Hartkorn (=hårdt korn): et mål for en ejendoms størrelse i tønder á 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 3 album. Hartkornsstørrelsen 4 tdr. 6 skp. 0 fj. 2 alb. er i forkortet form i teksten angivet: Navneregistre til fæsteprotokol og skifteprotokol findes i kopi på Egnshistorisk Arkiv. 6 Hoverioverenskomsten findes i kopi på Egnshistorisk Arkiv. 7 Fotokopi af folketælling 1787 findes på Egnshistotisk Arkiv. Original på Rigsarkivet. 8 Pengeafgift til afløsning af Gæsteri, d.v.s. pligten til at modtage godsbesidderens folk, heste og hunde i indkvartering og bespise dem. Denne ret tabte gradvist sin betydning for godsbesidderen og blev afløst af et kontant beløb. 9 Oversigt findes i et seddelregister på Rigsarkivets læsesal. 10 Markbogen til matriklen 1688 er optaget på mikrofilm nr. S6359 M , som kan hjemlånes til Hurup bibliotek, hvor der på læsesalen står et læseapparat til brug for publikum. 11 Lensregnskaber, mikrofilm nr kan ligeledes hjemlånes til Hurup bibliotek. 12 Som en virkelig god hjælp for nybegyndere kan henvises til følgende 2

9 nyttige publikationer (som kan skaffes gennem biblioteket): a) Ellen Christensen-Dalsgaard: Kilder til Landejendommes Historie i Landsarkiverne. En vejledning. Arkivserien nr. 18, b) Rigsarkivet: Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af Ejendomshistorie på Landet. Rigsarkivet 1981.

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne Fotografi af Aagaard 1920 (farvelagt af den kendte gårdmaler Anton Jensen) Aagaards historie udgave 1,00-17. august 2008 side 1 I den sydlige

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Graugaard på Thyholm

Graugaard på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 2-10 Graugaard på Thyholm Magnus Odgaard Graugaard, Hvidbjerg sogn på Thyholm ligger nær fjorden på bakken mellem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

fæstebønder, der i stedet for at lønne en soldat så skulle møde til hoveri på Valdbygården.

fæstebønder, der i stedet for at lønne en soldat så skulle møde til hoveri på Valdbygården. SOLHJEMGÅRD Historien bag strandgrundene på matr. nr. 13 b af Kirke Stillinge samlet af Helge Christiansen 2010. Solhjemgård ligger ved Kirke Stillinge Strand og er en del af et stort sommerhusområde.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Kristen Knudsen s gods i Thy

Kristen Knudsen s gods i Thy Kristen Knudsen s gods i Thy Af Erling Boddum, Randers Kristen Knudsen, ham med: KRISTEN KNUDSENS GODS I THY, hvem var han. Ja, bare jeg vidste det lidt bedre, end det er tilfældet i dag efter mange års

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste?

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Christina Franck Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Når historikerne beskriver dansk landbrug efter 1770, er sigtet næsten altid at undersøge de mange bønder, som overgik fra

Læs mere