Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie"

Transkript

1 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk Fæstere: Jacob Frandsen og Christen Knudsen fra omk Fæster: Frands Jacobsen fra omk Fæster: Mathias Frandsen fra omk Fæster: Frands Mathiasen fra omk Ejer: samme fra 1780 Ejer: Mathias Frandsen fra 1798 Ejer: Christian Christensen fra 1827 Ejer: Hans Sørensen fra 1855 Ejer: Christen Pedersen fra 1867 Ejer: Peder Christensen fra 1884 Ejer: Jens Peder Olesen fra 1920 Ejer: Emil Thisgaard Olesen fra 1955 Ejer: Kristian Thisgaard Olesen Gården nævnes første gang i matriklen 1662, da er hartkorn 5 tdr. 2 alb., i landegilde betaltes 1 ½ ørte rug, 1 ½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 skp. Gåsehavre, 2 høns og 1 ½ rigsmark gæsteri, der i 1668 blev sat op til 2. Derudover skulle der, fordi den lå for langt væk for hoveri, betales 4 rdl i arbejdspenge, til Henrik Toft på Boltinggaard på Fyn, der ejede gården. Der var to fæstere på gården Frands Jacobsen og Bertel Madsen, ejerlavet nævntes stadig som Vester Sejrup, først senere kom det til at hedde Dørken. Selv om de var dygtige blev de engang bagud med landegilde og var tilkaldt til herredsretten. Uddrag af Retsprotokollen Tirsdag den 10 nov. 1663: På vegne af Henrik Toft: Velfernumstig Hans Nielsen Haugstrup og Jens Jørgensen på Faarup. Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Formentlig hver sin sammenbyggede Halvgaard i Vester Sejrup, rester for 1½ Ørte Byg er 4½ Rdl. 1 Fodernød er 6 Mark, 1 Lam er 2 Mark, 1 Gaas er 1 Mark, 2 Høns er 12 Skilling, 1 Skæppe Havre er 10 Skilling, Gæsteripenge er 2 Mark og 4 Skilling. Senere blev begge to stokkemænd (retsvidner) ifølge Nørvang Herredsting Frands Jacobsen blev stamfader til utallige familier på egnen og langt omkring. De var heldige at have overlevet svenskekrigen, flere af de andre gårde i Dørken lå øde hen fordi fæsterne var bortjagede, man ved ikke noget om deres hustruer. Henrik Toft kom i pengenød og gården blev overtaget af Hans Friis på Clausholm, men allerede i 1683 er der opført en ny ejer igen, nemlig Chr. Henrik Pedersen der var strandinspektør, der var også kommet nye fæstere Jacob Frandsen, der var født i , og Christen Knudsen, så for den enes vedkommende var en lang slægtshistorie startet. Gården blev i 1683 omvurderet i den ny matrikel, hartkorn blev nedsat til 3 tdr. 2 skp. 1 alb. 1 fdk., landegildet blev nedsat, man var i forvejen langt bagud med ydelserne.

2 2 I den færdige matrikel 1688 blev hartkorn endelig fastsat til 3 tdr. 3 skp. 3 fdk. Den 22 sep blev gården solgt til Otto Skram på Donneruplund i Give, der er da omtalt et tilhørende hus hvori der boede en Anna Frandsdatter, sikkert en søster til Jacob Frandsen. Det er første gang navnet Dørken er nævnt. Den 30 nov sælger Otto Skram, Jacob Frandsens halvdel til Peter Howits på Stougaard og Hammergaard og Jacob bliver fæster under Hammergaard Jacob Frandsens første kone hed Mette hun må være død før 1713, idet hun ikke er omtalt i kirkebogen Med hende havde han to sønner: Frands Jacobsen født i 1680 se næste fæster! Oluf Jacobsen født i 1688, død den 9 dec fæster på mat. nr. 2, det senere Østergaard i Dørken, han var gift med Mette Chrestensdatter fra Mosegaard. En søn Christen Olufsen fortsætter på Østergaard, en anden søn Iver fæster mat. nr. 3, det senere Søndergaard, begge gårde bliver i slægten til op mod år Således bliver den første Frands Jacobsen på den senere Thisgaard stamfader til en stor den af egnen. Jacob Frandsens næste kone hed Maren Madsdatter, med hende fik han: Niels Jacobsen født i 1712, død den 10 sep han var en kort periode fæster af en halvgård i Dørken, men han blev sat fra fæstet omkring 1745, fordi han ikke kunne betale landegildet, han boede i Enkelund da han døde, han var gift med Maren Madsdatter fra Thyregod. Ifver Jacobsen født den 15 marts 1716, død 12 nov. 1717, moderen døde i barselseng en uge efter hans fødsel I 1705 blev Hammergaard med bøndergods solgt til provst Mads Trane ved Viborg domkirke, da er hele Jacob Frandsens gård med, Christen Knudsens halvgård var åbenbart tilkøbt af Hammergaard. I 1715 udsteder han et pantebrev og da er Jacob Frandsen fæster af helgården og sønnen Frands Jacobsen fæster af en anden helgård, (Søndergaard) den havde tidligere været fæstet af Laurits Andersen. Samme år sælger Mads Trane Hammergaard med bøndergods til sognepræst Holger Bredal i Klovborg. Efter Holger Bredal blev det sønnen assessor Jens Jørgen Bredal der blev ejer af Hammergaard, i 1741 blev han også ejer af Rørbæk i Vester og gårdene i Dørken blev, fordi de lå nærmere den, lagt derunder, af hensyn til hoveri. Frands Jacobsen overtog fæstet, da faderen døde i 1720, han var den 11 okt blevet gift med Marie Mathiasdatter, datter af Mathias Pedersen og Marie Nielsdatter i Oksenbjerge De havde 3 børn: Mathias Frandsen født i 1706 se næste fæster Ingeborg Frandsdatter født i 1709, død den 29 dec i Givskov. Hun blev den 5 nov gift med Jens Christensen på Østergaard i Ndr. Donnerup i Give, han var født i 1707 og døde den 7 feb. 1745, hvorpå hun blev gift med Chresten Sørensen i Givskov, han var født i 1716 og døde den 5 okt Anne Frandsdatter født 1717, død 12 feb i Dørken. Mathias Frandsen blev medfæster i 1737, det var de sammen til 1741, hvor Mathias overtager selv. Det er formentlig ham der har lagt navn til gården, Thisses-gaard senere Thisgaard

3 3 Frands Jacobsen og Marie Mathiasdatter flyttede på aftægt hos datteren Ingeborg i Ndr. Donnerup, måske har de to generationer ikke rigtig kunnet komme overens, da de ikke får aftægt i Dørken, som ellers var, og blev ved med at være, tradition på gården. Da Ingeborgs mand døde i 1745, og hun blev gift med Chresten Sørensen, Givskov, flyttede de med dertil og boede der til de døde, Frands den 12 juli 1761 og Maren den 27 okt Mathias Frandsen blev i 1736 gift med Anna Christensdatter fra Østergaard i Ndr. Donnerup, hun var søster til Ingeborgs mand. Mathias og Marie havde 3 børn: Frands Mathiasen født 1 nov se næste fæster! Lene Mathiasdatter født 30 juni 1743, død 10 jan. 1773, hun blev i 1761 gift med Peder Madsen på Sejrup Østergaard, de fik 3 børn inden hun døde 10 jan. 1773, Peder blev gift igen den 19 marts s.å., men døde 2 måneder efter. Maren Mathiasdatter født 6 jan. 1749, hendes skæbne kendes ikke. I 1754 hørte gården stadig under Rørbæk, men i 1757 er den ikke nævnt, for så i 1763 at være opført som strøgods, derefter kom der en ny ejer, hospitalsforstander Jacob Bering i Horsens, der er ikke fundet noget skøde, men da den tidligere er opført som strøgods, har han sikkert fået den af kronen som betaling/erkendelse for god tjeneste eller lignende. Frands Mathiasen blev trolovet med Abelone Mortensdatter fra Sejrup, den 21 feb. 1764, samme år blev de gift, og han bliver medfæster af gården. Hans eget fæstebrev er dateret 1771, Mathias og Anne fik aftægt på gården, Anne døde i 1795 og blev begravet 14 sep., Mathias døde i 1796 og blev begravet 13 nov. Den 14 juli 1787 bliver Frands selvejer, da han køber gården af Jacob Berings enke: Skøde er indført i Nørvang-Tørrild Herreds Skøde og Panteprotokol folie 147b og lyder: Jeg Catarina Hoff Enke efter salig Hr. Hospitalforstander Jacob Bering i Horsens, kjendes og hermed vitterligjør at jeg med fri villie og velberåd hue haver solgt og afhændet, som jeg og hermed sælger, skøde og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Frants Mathiasen i Dørken og hans arvinger, den mig tilhørende gård som bemte Frants Mathiasen efter fæstebrev dat.: Horsens den 29te Marti 1779 hidtil har beboet beliggende udi Koldinghus Amt, Nørvang- Tørrild Herred, Thyregod sogn, Dørken By, og som efter sidste inddeling over mit ejede hartkornudi bemte bye, står for nye Landmålings Matrikels Hartkorn ager og eng, Tre Tønder, To Skæpper, To Fjerdingkar, 1/3 Album Hvilken førnævnte gård med tilhørende bygninger, mandskab, grund og ejendomme i by og mark, være sig Agger, Eng, Mose, Heede, Fædrift, Tørveskær og Lyngslæt, alt såledees som det forefindes med al den rettighed og herlighed som dertil ligger og jeg haver ejet intet undtagen i nogen måder at alt hvis som dertil med rette bør ligge efter Kongelig allernådigst lov og forordninger meerbemelte Franrs Mathiasen og arvinger skal have, bruge og beholde til evindelig og uigenkaldelig eiendom og de derefter være på lovlig måde at gjøre sig sammen så nyttig som de bedst ved, vil og kan, - Og dabemeldte Frants Mathiasen derfor har betalt mig den udlovede Kjøbesum a fd Hartkorn 52 Rdlr. med penge 174 Rdlr. 5 1/3 Sk. Skriver Et Hundrede Halvfjerdsindstyve og Fire Rigsdaler, Fen og en tredie deel Skilling. Så Kjender jeg herved for min og mine arvinger ingen videre lod og deel, Rett eller rettighed at have udi eller til fornævnte Gård, Mandskab, Ejendomme i nogen henseende, men derimod herved frie frelser heimler og fuldkommen tilstår afmelte Frants Mathiasen og hans arvinger samme for hver mandtiltale som derpå med rette kunde tale,- Ligesom og herved bekræftes at der ingen Kiøb Contract Skrivtlig accord eler deslige dette Kiøb angående er i pennen forfattet hvilket om fornødiget kand blive beediget, - Til ydermere Stadfæstelse under min og Landsværges samt 2de Vitterligheds Vidners underskrift og forseiling, hvorefetr Skiøde måe de behørige steder for Retten læses og Prottocolleres uden mig der at tilkald Datum Hougaard den 14de juli 1787 C Hoff St. Bering Som Landsværge, Wodchou. Efter begiæring til vitterlighed underskriver og forseiler: C.A.Quade F. Jensen Frands Mathiasen er i præsteberetning af 1792, opført som én af de 12 mænd i Thyregod, der kunne læse og skrive, han var også sognefoged indtil 1791.

4 4 Han var blandt de mænd i Dørken, der besluttede at udskifte jorden i 1792, dog blev mose og lyngslet først udskiftet 10 år senere, efter at man havde erfaret fordelen ved at have eget jord. Efter at have afhændet gården til sønnen Mathias i 1798, flytter han ind i et hus i Dørken, og fortsætter som skoleholder, da der ingen skole var i Dørken, han har nok som det var sædvane selv lagt skolestue og materialer til. Omkring det tidspunkt var prisen for skolestue og skolematerialer omkring 8 rdl. årligt. Frands døde den 21 dec og Abelone døde den 7 nov Frands og Abelone havde 8 børn: Mathias Frandsen født 25 marts 1765 se næste ejer! Zidsel Frandsdatter født 16 nov. 1766, død 1 april 1835, hun bliver i 1791 gift med Niels Olesen fra Ullerup, først har de en gård i Ullerup, men omkring 1803 flytter de til Loftlund Mark. Morten Frandsen født 1769, død 4 sep. 1852, han bliver i 1798 gift med Dorthea Sørensdatter fra Hornstrup, han er først lejehusmand i Skærup, i 1818 køber han en gård i Sindbjerg. Anne Frandsdatter født 14 juni 1772, hun bliver i 1798 gift med gårdejer Anders Iversen i Ildved i Hvejsel Sogn. Magdalene Frandsdatter født 8 april 1777, hun ses i FT 1801 tjenende i Præstegården, derpå forsvinder hun. Anna Marie Frandsdatter født 4 mar.1782, død 10 aug Inger Marie Frandsdatter født 22 juli 1784, død 18 okt. 1865, hun bliver i 1817 gift med enkemand Jeremias Nielsen på Midtgaard i Dørken, de bliver skilt, men i 1827 fornyes

5 5 ægteskabet, det holder dog kun 8 dage, hvorpå han smider hende på porten. Hun dør på fattiggården i Thyregod den 18 okt Mathias Frandsen overtager gården den 16 juni 1798, han var i 1796 blevet gift med Kirsten Poulsdatter fra Risbjerg i Brande Sogn. I Dørken lå der et par bolstofter fra de bol der var forsvundet, Mathias tilkøbte et par af dem, én af Hans Iversen på Midtgaard, med hartkorn 2 ¼ alb. Pris 3 rdl. Og én af Peder Nielsen på Bankgaard på 2 alb. til en pris af 5 rdl. Frands Mathiasen blev som sin fader sognefoged, der findes mange dokumenter, med hans underskrift fra den tid. Den 30 juli 1824 lånte han 375 rigsbankdaler i overformynderiet, sikkert for at sætte nye bygninger på gården. Frands Mathiasen døde den 9 nov. 1827, umiddelbart før havde han skrevet købekontrakt på gården til sin svigersøn Christian Christensen fra Enkelund, den 28 juni 1828 kunne enken Kirsten Poulsdatter skrive skødet på gården. Samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt for hende, hun døde den 31 dec. 1861, 95 år gl. da hun blev så gammel efterlod hun sig intet, udover hendes aftægt holdt Christian og svigersønnen Hans Sørensen hende ved gang og sengeklæder i mange år. Mathias og Kirsten fik 3 børn: Poul Mathiasen født 18 jan. 1797, død den 8 marts samme år. Abelone Mathiasdatter født 31 okt. 1898, se næste ejer Mette Mathiasdatter født 5 aug. 1804, hun bliver den 7 nov.1823 gift med Jens Christian Pedersen fra Carlsborg i Hastrup, de havde Østerdam i Kokborg, de får 9 børn der alle førte slægten videre, dermed blev Mette og Jens Christian stamforældre til mange familier på egnen. Christian Christensen fra Enkelundgaard, blev den 17 maj 1822 gift med Abelone Mathiasdatter, han overtog gården efter Mathiass død i 1827, han overtog også sognefogedbestillingen efter svigerfaderen. Christian Christensen var mange gange ude på lånemarkedet, så gården var altid meget belånt, men han må have kunnet overholde forpligtelserne, da han kunne blive ved med at låne, endda flere gange ved samme udlåner. Thisgaard efter udflytning i 1848 I 1848 udflyttede han gården til marken øst for Dørken by, til hvor den ligger endnu, endda med de samme bygninger, selv om der siden er bygget nye ved siden af de oprindelige. Christian var en stor og godmodig mand, modsat Abelone der var lille og hidsig, hun kunne blive så gal at hun smak ham et par lussinger, så kunne han finde på at tage hende op i sine arme og sige: ah bet Lone a ku jo grot dæ. Han var kendt viden om som "Æ stærk mand i Dørken". Folk kom langvejs fra for at se ham, og og eventuel prøve kræfter med ham. 3 små historier: Engang han gik og pløjede, kom der en mand og spurgte hvor den stærke mand boede, Christian gik stille og roligt om og spændte hestene fra og tog ploven op i strakte arme og med den pegede op mod gården, så var manden ikke i tvivl om hvem han havde mødt.

6 6 Engang skulle kan til Horsens med et læs korn og var kørt tidlig hjemmefra, hen mod middag trængte både han og hesten til et lille hvil så han spændte fra og lagde sig i grøften og faldt i søvn, han vågnede ved at en mand med en stor knortekæp kom løbende og skreg at hans hest gik og åd hans korn, inden manden nåede helt frem gik Christian ind på marken tog om hesten og bar den ud på vejen, den skrigende mand vendte om og løb hjemad alt hvad han kunne. Engang var der væltet en vogn med et læs træ på vejen ved Dørken, rundt om den stod en flok mænd og diskuterede, hvordan man fik den rejst. Så kom Christian forbi, "Gå lige væk og lad mig komme til" sagde han og så satte han ryggen under vognen og rejste den helt alene, men så knækkede begge hans træsko også. Eventyr der begynder med "Der var engang" har skyld for at være usande, men noget om det er der nok om snakken. Omkring samtidig med udflytningen af gården, begyndte han udstykningen, mere om det senere. Abelone og Christian fik mange børn: Christen Christiansen født 13 nov. 1822, se under udstykninger! Mathias Christiansen født 9 feb. 1825, se under udstykninger! Ane Kirstine Christiansdatter født 5 jan. 1828, se næste ejer! Pouline Christiansdatter født 25 maj 1830, hun bliver i den 28 dec.1861 gift med Jacob Nielsen fra Refsgaard i Ndr. Donnerup, de overtager mat. nr. 2b fra broderen Christens enkes gård. Pouline dør i barselsseng den 30 juni Niels Christiansen født 17 maj 1833, han bliver den17 april 1858 gift med Maren Knudsdatter fra Dørken, en søster til Mathiass hustru,, de overtager en paracel nr 1, udskildt fra Enkelundgaard, Maren dør den 24 juni 1885, da har de Tirsgaardslund, Niels bliver gift igen den 11 april 1893, med Ane Margrethe Pedersdatter enke efter Nis Peder Christiansen Ålbækgaard. Niels dør på Bregnagergaard i Vester den 10 juni Peder Christiansen født 9 mar. 1836, han bliver 24 april 1861 gift med Ingeborg Andreasen, der er søster til Mette Maries mand, de overtager en udstykket paracel af svigerfaderens gård Over Fuglsang, i 1872 mageskifter han med Aagaard. Ingeborg dør i 1874 og han bliver den 28 nov gift med hendes søster Ane Marie, Peder dør 14 feb Mette Marie Christiansdatter født 28 sep. 1838, hun bliver den 20 april 1860 gift med Laurits Andreasen fra Over Fuglsang, de havde først en ejendom i Oksenbjerge, senere overtog de en gård i Farre, som de kaldte Fuglsang, Mette Marie døde i 1909, Laurits den 10 april Ane Marie Christiansdatter født 8 dec. 1841, død 21 feb Hans Sørensen er søn af Søren Jacobsen og Else Catrine Hansdatter fra Kokborg, Han bliver den 16 okt gift med Ane Kirstine, de får den 16 juni 1855 skøde fra svigerfar Christian Christensen, hartkorn er efter flere udstykninger nu 2 tdr. 7 skp. 2 1/2 alb. hartkorn købesum er 1200 rdl. I matriklen forklares at gårdens hovedlod lå nordøst fra byen, i byen havde den 2 toftelodder og vesten for byen var der 17 englodder til gården. I hovedlodden var der 2 tørvemoser hvor ejerne af mat. nr. 1-9 måtte grave. Der blev oprettet aftægt til Christian og Abelone, de fik en paracel med bygninger, sydøstlig på gårdens marker, mat. nr. 1G, Ane Kirstine og Hans Sørensen

7 7. Hans Sørensen udlejede flere stykker mosejord, Jens Chr. Pedersen i Østerdam lejede et ikke nærmere stykke den 16 juli 1855, det var samme dag som Hans Sørensen fik tinglyst købet af gården, så det var nok bare en gammel aftale mellem svogerne, der blev læst sammen med handlen med gården. Den 24 dec.1861 udlejede han et stykke til Niels Andersen i Enkelund i for 20 Rdl, der står ikke noget om for hvor længe. Den 6 april 1867 udlejede han et stykke af byens fælles jord kaldet Ondemose til svogeren Mathias Christiansen i 50 år. det var noget speciel, idet stykket lå i en udstykning fra Midtgaard og der skulle ingen indfæste betales, men værdien sattes til 40 Rdl. Den 12 juli 1867 mageskiftede Hans Sørensen med Christen Pedersen på Vestbjergaard i Sejrup (mat. nr 10), Thisgaard blev sat til 1200 Rdl. Vestbjergaard blev sat til 1000 Rdl. forskellen blev betalt kontant, og Christen Pedersen overtog aftægten til Christian Christensen, der var blevet enkemand og gift igen. Dermed forlod slægten Thisgaard, som den havde været på mindst 250 år, der gik dog 100 år. inden samme slægt forlod udstykningerne. Ane Kirstine og Hans havde 9 børn. Else Catrine Hansen født 7 juli 1852, hun blev gift med gaardejer, Hans Chr. Kjeldsen i Trælund ved Blåhøj, han var fra Ullerup og en broder til dragon Niels Kjeldsen. Birthe Marie Hansen født 11 feb hun blev gift med gårdejer Anton Mikkelsen i Førstballe ved Give, han var født i Øster Snede. Søren Christian Hansen født 19 aug han blev gift med Maren Nielsen fra Søndergaaard i Dørken, hun døde i 1885, hvorpå han blev gift med Ane Margrethe Jørgensen, hun var født i Gjellerup ved Herning. Søren Chr. Thisgaard som han kaldtes, var murer og tømrer, han etablerede også manufakturforretning i Thyregod, han døde i Christian Hansen født 1 feb. 1862, han emigrerede til Amerika. Christen Thisgaard Hansen født 15 juni han blev gift med Cecilie Karoline Olesen fra Nørregaard i Dørken, de havde en ejendommen Skovhus Sejrup. Abelone Hansen født 13 nov hun blev gift med gårdejer Peder Jensen Enesøgaaard Thyregod, hun døde den 15 juni Ane Marie Hansen født 1 sep. 1869, hun blev gift med gårdejer Anders Andersen Bakkegården i Lønå. Pouline Hansen født 13 maj 1872, Jørgine Petra Hansen født 28 jan hun forblev ugift, hun boede i Vejle og arbejdede på systue. Christen Pedersen der nu kom til Thisgaard var født den 3 maj 1818, søn af gårdejer Peder Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Hedegaard i Give, han var gift med Ane Magdalene Sophie Sørensen der var født den 28 dec. 1817, datter af gårdejer Søren Christensen og hustru Ane Christensdatter i Lindeballe. Thisgaard 1911

8 8 De havde 2 børn: Ane Christensen født 20 maj 1854, hun blev i 1875 gift med Christen Hansen fra Hinnum. Peder Christensen født 15 maj Den 17 sep skøder Christen Pedersen gården til sønnen Peder Christensen, samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt for Christen og Ane Magdalene. Christen døde 18 marts 1885 og Ane Magdalene døde 20 juni samme år. Peder Christensen blev i den 4 okt.1878 gift med Petrine Jensen, født den 15 maj 1854, hun var datter af Jens Jensen og hustru Johanne Nielsdatter på Rosenlund i Thyregodlund. Peder Christensen med hele familien Petrine og Peder fik 3 børn: Christen Pedersen født 14 okt Ane Magdalene Pedersen født 28 sep. 1887, død i Vejle den 11 maj 1963 Johanne Jensine Pedersen født 23 aug Jens Peder Olesen der var født den 18 juni 1892, var søn af Søren Olesen og hustru Ane Kirstine Hansen i Fuglsang, han blev gift med Johanne Jensine Pedersen. Den 18 okt forpagtede han Thisgaard af svigerfaderen. Den 14 dec fik han skøde på gården. Jensine og Jens Peder Olesen med sønnen Peder Jens Peder og Jensine havde 3 børn: Peder Thisgaard Olesen født 17 feb. 1920, han var gift med Minna født 24 sep. 1922, de havde en ejendom i Enkelund, Peder døde 12 feb. 1995, Minna 26 dec, Søren Thisgaard Olesen, han havde en ejendom i Sejrup Emil Thisgaard Olesen, næste ejer.

9 9 Den 26 jan overtog sønnen Emil Thisgaard Olesen gården Nuværende ejer: Kristian Thisgaard Olesen Udstykninger fra Thisgaard Mat. nr. 1b. Den første udstykning skete den 23 marts 1840, ved skøde fra Christian Christensen til Niels Olesen, mat. nr. 1b af Dørken med hartkorn 2 fdk. 1 alb. Købesun 12 rigsbankdaler i sedler. Paracellen blev forenet med mat. nr. 3 Søndergaard det var en lille toft der lå mellem de to gårde, helt ned mod Søndergaard. Mat. nr. 1c. Tirsgaardslund Christen Christiansen får den 12 jan. 1849, fra sin far Christian Christensen skøde på mat. nr. 1c af Dørken, med hartkorn 1 skp. 3 fdk. 1 ½ alb. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Christen Christiansen var smed og husmand, han blev gift den 28 okt med Maren Pedersdatter født 16 sep i Give. I 1855 tilkøbte han mat. nr. 2 b og lagde under gården. Christen døde den 19 aug kun 37 år gl. Maren fik lov til at sidde i uskiftet bo. Mat. nr. 1c Tirsgaardslund efter 1912, stalden i midten er fra Christen og Maren fik 6 børn: Abelone Marie Christensen født 9 nov. 1845, hun blev gift den 5 naj 1866 med gårdejer Jens Andreasen Fuglsanggaard Thyregod, hun døde 26 juni Christian Christensen født 9 juli 1848, han blev gift den 2 nov. 1888, i Sindbjerg med Ane Jensine Andreasen fra Ølholm, de havde en gård i Sindbjerg. Han døde 11 nov Morten Christensen født 15 dec. 1850, han blev gift den 28 okt i Hvejsel med Dusine Christine Amalie Hansen fra Sandvad, de var først forstandere på Sandvad fattiggård, senere havde de en ejendom på Stougaard Mark, Tørring. Andreas Christensen født 4 mar. 1853, han udvandrede til Amerika. Ane Kirstine Christensen født 15 sep. 1855, hun blev gift med gårdejer Nis Pedersen i Hjerndrup ved Christiansfelt

10 10 Ane Marie Christensen født 9 juli 1859, hun blev den 30 maj 1883 gift med husmand og skomager, Hans Jacobsen fra Kokborg, de boede flere steder omkring Thyregod, han byggede selv et par huse i Thyregod. Niels Christiansen, købte den 1 aug gården af sin svigerinde Maren Pedersdatter, han var også smed, han er tidligere omtalt under Thisgaard der er lidt tvivl om hvor længe han i den omgang boede på gården (han tilbagekøber den senere), han var en driftig mand, handlede meget, så måske har han købt den for at hjælpe svigerinden. Han giver 600 rdl. samt aftægt for 425 til Maren for den. Niels Christiansen havde 3 børn: Knud Nielsen Christiansen født 21 okt i Enkelund, Abelone Christiansen født 5 juli 1865 i Sindbjerg, Christian Christiansen født 8 april 1867 på Tirsgaardslund Ane Margrethe og Niels Christiansen Den 2 juli 1870 mageskifter han med Bregnagergaard i Lindet Søren Michael Jensen hed den nye ejer, han var født i Linnerup i 1821, han var gift med Sofie Hansen der var født i Vindelev i 1822, økonomien var øjensynlig ikke for god, han lånte 500 rdl. af Jens Andreasen i Fuglsang, med pant i gården, næst efter aftægten til Maren Pedersdatter, der stadig boede i de tre vestligste fag af huset. Jens Andreasen var jo Marens svigersøn, så måske var det for at sikre hende, allerede året efter lånte Søren Michael 200 rdl. af husmand Anders Johan Jensen i Oksenbjerge,.Den 28 maj 1873 mageskiftede han med Peder Laursen. Peder Laursen var fra Tørring født i 1827, hans kone var fra Then og født i 1839, de havde med sig to børn Kristine og Jens Karl der begge var født i Them, de fik en søn og en datter medens de boede i Dørken, sønnen døde straks. De flyttede til Lønå i 1875, men beholdt gården i Dørken, i Lønå fik de også en søn og en datter, igen døde sønnen straks. På gården boede nu en mand der hed Kristen Andreas Jensen, hans hustru hed Maren Kristensen, han var fra Nr. Snede og hun fra Ulsted. Den 21 dec skødede Peder Lauridsen gården til Niels Jørgensen. Niels Jørgensen havde kun gården et halvt år, så mageskiftede han med Niels Christiansen, ikke med Bregnagergaard, den havde en søn overtaget, men med en anden gård i Vesterlund.

11 11 Niels Christiansen flyttede nu ind igen, han boede der kun i tre år. Aftægtskonen Maren Pedersdatter, der havde boet der hos de forskellige ejere de sidste 25 år., døde den 16 jan. 1885, og Nielss hustru Maren dør den 24 juni samme år. Den 9 dec skøder han gården til Søren Pedersen Vemmelund, der var gift med hans søsterdatter. Søren Pedersen (Vemmelund) var født på Skoldinggaard i Givskud den 21 april 1861, han var søn af Simon Pedersen og hustru Else Sørensdatter, den 27 nov blev han gift med Abelone Marie Andreasen der var født i Oksenbjerge, den 5 nov. 1863, hendes forældre var Laust Andreasen og Mette Marie Christiansdatter på Fuglsang i Farre, moderen var fra Thisgaard De fik 7 børn, de 6 første i Dørken, deriblandt trillinger, alle antog navnet familienavnet Vemmelund. Else Kirstine Johanne Pedersen født 15 dec. 1886, død i Århus 11 nov Laurids Andreas Pedersen født 3 apr. 1889, han blev gift med Petrine Kirsten Tang fra Givskud, de overtog Skoldinggaard efter hans far. Sigrid Petra Pedersen født 15 juni 1891, hun blev gift med gårdejer og sognefoged, Georg Michael Selling i St. Dalby, Hedensted. Martinus Marinus Pedersen født 30 okt. 1893, han blev gift med Anne Margrethe Nielsen fra Kirke Helsinge, Martinus var i flere år herregårdsmissionær på Sjælland, senere gårdejer ved Slagelse. Alfred Karl Pedersen født 30 okt. 1893, han blev gift med Maren Sørine Hansen fra Givskud, de havde Hovgaarden i Skolding. Johannes Pedersen født 30 okt. 1893, død 26 jan på Skoldiggaard i Givskud. Ansgar Juul Pedersen født 26 dec. 1899, han blev gift med Sørine Nielsen Tromborg fra Givskud, de havde Østerlund Farre. Den 2 marts 1895 skøder Søren Pedersen gården til Christian Mathiasen. Christian Mathiasen (Tirsgaard) han antager i 1906 navnet familienavnet Tirsgaard, han var født den 11 sep og søn af Mathias Christiansen på Tirsgaardsminde han blev gift første gang den 16 april 1884 i Øster Nykirke med Mette Andersen født den 7 feb Oksenbjerge, hun døde den 9 sep. 1893, han blev gift anden gang den 21 juni 1900 i Metodistkirken i Give med Ane Jensine Hermann, der var født den 16 sep i Fuglsang, hun døde i Vejle den 7 jan Christian Mathiasen køber den 12 okt en ejendom af Thomas Lauridsen beliggende på Dørken Mark ud mod Nedre Donnerup Mat. nr. 2 b og d som sammenlægges som 2 b købesum er 2400 kr. den 2 marts 1895 køber han af Søren Pedersen Vemmelund mat. 1 c og 2c (Tirsgaardslund) der tidligere har tilhørt hans farbror Chresten, købesum er 3900 kr. han sammenlægger gårdene under Tirsgaardslund og flytter dertil, efter sammenlægning er gården nu på 52 tdr. land. og er tilbage i slægten. Han køber senere et par tørveperaceller, der er udstykket ifølge Landbrugsmimisteriets Udstykningsaprobation af 30 jan. 1904, 21 maj 1904 en paracel mat. 9 an udstykket fra mat. 9g Voerslunde af Niels Nielsen, købesum 112,50 kr., 13 marts 1905 endnu en paracel mat. 1 bf Søndersthoved Give af Søren Sørensen Bang. de fleste gårde omkring Dørken havde tørveparaceller i Voerslunde område. Der blev gravet og hjemkørt tørv fra disse tørvegrave op til omkring Christian havde mange offentlige hverv, sognerådet igen , formand for ligningsrådet og kommunekasserer, kasserer i gødningsforeningen, menighedsrådet i

12 12 Medodistkirken i Give, hvor han var kirkeværge da de byggede tårnet i 1912 iøvrigt samme år som han byggede nyt stuehus på Tirsgaardslund, med samme murermester Kidholm. Han lærte aldrig at cykle, selv om både hustruen og børnene cyklede, så gik han altid når han skulle et sted hen, det fortælles at engang han skulle aflevere inddrevne skatter i Jelling, og de derhjemme ikke kunne undvære en hest, gik han til Jelling med pengene. Han var medlem af sognerådet i 2 perioder: og i sidste periode formand for ligningskommisionen. Familien tilhørte metodistmenigheden i Give. Ane Jensine Hermann Chr. M. Tirsgaard Nyt stuehus på Tirsgaardslund 1912 Christian og Mette fik 3 børn: Maren Mathiasen født 2 dec. 1889, hun var i 32 år. Missionær i Arrah i staten Bihar, Indien, hun døde i 1978, i Pasadena, Californien. Mathias Mathiasen født 23 jan. 1891, han blev den 28 apr.1926 gift med Thora Elise Smedegaard Christensen, født i Enkelund den 26 jan. 1898, de havde gården Frydensbjerg i Oksenbjerge. Mathias døde i 1953, Thora i Anna Johanne Mathiasen Tirsgaard født 5 apr. 1892, død 9 feb Med Ane Jensine havde han 7 børn: Mette Mathiasen født 1900 død Meta Mathiasen født 24 maj 1901, død 22 dec Marinus Mathiasen Tirsgaard født 30 sep. 1902, se næste ejer. Hermann Mathiasen Tirsgaard født 12 feb. 1904, han blev i 1933 gift med Sørine Schultz født i Rødekro den 20 april 1912, de havde gården Stenagergaard i Dørken. Hermann der også var sognefoged, døde den 10 marts 1989, Sørine døde den 9 aug i Thyregod. Johannes Mathiasen Tirsgaard født 9 feb. 1908, han blev gift med Esther født den 17 juli 1912 på Fyn, de havde først købmandsforretning i Valdemarsgade, Vejle, siden var han forvalter på frugtauktionen i Vejle, han døde i 1983, Esther i 1999 i Vejle. Meta Poula Mathiasen Tirsgaard født 1 feb. 1911, hun blev gift med gårdejer Hans Øvlisen, Gl. Toftegaard, Ølstykke, født 7 marts 1909 i Næstved, han afhændede og arbejdede i flere år som indremissionær. Hans døde i 1988 og Meta den 1 nov i Roskilde Carla Mathiasen Tirsgaard født 7 maj. 1912, hun forblev ugift, var uddannet herreskrædder, hun døde i Vejle Poula Mathiasen Tirsgaard født 7 maj 1912, hun forblev ugift har arbejdet forskellige steder også i England, hun bor i Vejle.

13 13 Emil Mathiasen Tirsgaard født 3 juli 1914, han blev gift med Astrid Schmidt født i Vejle den 10 marts 1919, han drev i mange år automobilværksted i Kapelgade, Vejle. Emil døde i 1994, Astrid bor i Mølholm, Vejle. Christen Mathiasen døde i den 17 okt.1919, enken Ane Hermann sad i uskiftet bo indtil 1933, da sønnen Marinus Tirsgaard overtog gården. Ane Hermann døde den 7 jan i Vejle. Marinus Tirsgaard blev 23 okt gift med Ane Margrethe Clemmensen fra Enkelundgaard hun var født den 13 nov Han overtog gården ved skøde fra moderen den 6 okt Prisen var kr. gården var sat til kr. resten var for avl, maskiner og dyr bl.a. 3 heste, 14 køer, 8 ungkreaturer, 2 grisesøer, 14 ungsvin samt høns. Ifølge skødet havde han ingen penge, han overtog et kreditforeningslån på kr. og fik et pantebrev på kr. hvoraf det sidste afdrag blev betalt i 1945.Han ombyggede alle gårdens avlsbygninger. Ved hans død var gården godkendt som fremavlssted for svin, det betød at der kunne sælges mange grisepolte til gode priser. Gården var altid repræsenteret på dyrskuer og ungskuet, både med heste, køer og grise. Marinus var en udadvendt mand med mange interesser i samfundet, han var foregangsmand og med i mange foreninger, han kom i sognerådet i 1943 og blev formand allerede i 1946 og var det til sin død. Han var formand i Brande - Thyregod Landboforening fra 1947 til kort før sin død i Tirsgaardslund efter sidste ombygning i 1952 Margrethe og Marinus Tirsgaard fra omkring 1935 Marinus Tirsgaard lærte landbrug i Canada Marinus Tirsgaard døde den 17 aug. 1961, Margrethe fik lov til at sidde i uskiftet bo, hun drev gården, med sønnen Knuds hjælp, indtil han overtog den i 1965, han var ungkarl så Margrethe blev på gården som husholder for ham indtil 1968, da flyttede hun til et nyt hus i Thyregod, hvor hun døde den 21 april Margrethe og Marinus havde 3 børn: Rigmor Tirsgaard født 30 sep. 1935, hun blev gift med maskinsnedker Jens Kristian Jensen fra Hvorslev, de bor i Århus.

14 14 Christian Mathiasen Tirsgaard, født 6 jan. 1938, han blev gift med Elisabeth Rathleff født i Fasterholdt, de bor i Give, hvor de drev vognmandsforretning fra 1962 til Knud Tirsgaard, født 2 maj 1941, næste ejer. Knud Tirsgaard overtog gården i 1965, han drev den til 1967,da solgte han besætningen og bortforpagtede jorden til Richard Tirsgaard på Tirsgaardsminde, året efter i efteråret 1968 solgte han gården til fodermester på Egsgaard, Knud Eriksen, der er fra Klarkring. Knud Tirsgaard etablerede ejendomsnæglerforretning i Give. Han blev i 1972 gift med Grethe Frederiksen fra Give. Nuværende ejer Knud Eriksen, Danskehøj 7, 7323 Give. Mat. nr. 1d. Tirsgaardsminde Den 30 dec. 1851, skødede Christian Christensen en paracel mat. nr. 1 d af Dørken, med hartkorn 5 skp. 1 fdk. 1½ alb. til sin søn Mathias Christensen, købesum 500 rdl. Mathias Christiansen var den 17 juni 1851 i Thyregod, blevet gift med Marie Knudsen hun var født 6 okt.1827 i Nørre Kollemorten, men familien var flyttet til Dørken, hun var naboens datter og søster til Mathias` broder Niels` hustru. Marie døde den 29 marts 1864, og Mathias blev den 2 juni 1865 i Thyregod gift med Mette Marie Andreasen fra Ndr. Donnerup, hun var født den 7 juli Tirsgaardsminde udbygningerne er fra 1851 Mette og Mathias Christiansen Den 31 marts 1857 bliver der tinglyst aftægtskontrakt til hans svigermor, Marie Mouridsdatter, hun får tre fag i den vestre ende af stuehuset, kapitalværdien er sat til 373 Rdl. og 4 mk. hun havde tidligere boet på nabogården, mat. nr. 9 i Dørken, hun bor der til Mathias bliver gift 2 gang, da flytter hun til en anden datter der bor i Hindskov. Mathias havde deltaget i krigen 1848 og var blevet såret. I mange år gik han med en kugle i benet, senere kom han til København og fik kuglen fjernet, han havde den med hjem og gik med den i en snor om halsen resten af livet, sønnen Andreas opbevarede den sammen med hans rytterpistol i sin skrivebordsskuffe mange år efter, (erindrer oldebarnet og Richard), men desværre er begge dele bortkommet.

15 15 Helt mod sædvane i slægten, deltog Mathias ikke i foreningsarbejde, eller offentlige hverv, han koncentrerede sig om at få gården i drift, man må huske på at der omkring 1850 stadig var store uopdyrkede hede og mosearealer på egnen. Da han overtog paracellen, der jo lå længst væk fra Thisgaard, har det meste jord sikkert været uopdyrket. Mette døde den 5 marts 1898 og Mathias den 29 juni Mathias og Marie fik 6 børn: Abelone Mathiasen født 15 nov. 1853, hun blev i 1880 gift den 14 maj 1880, med gårdejer Peder Christensen Pedersminde Vemmelund, Give, hun døde den 2 nov Knud Mathiasen født 4 maj 1852, han forblev ugift, arbejdede forskellige steder, døde på Hjemmet i Thyregod den 21 april Christian Mathiasen født 1 sep. 1855, han ses under Tirsgaardslund Frands Mathiasen født 8 marts 1858, han døde 24 feb i Sindbjerg ved Vejle. Kristen Mathiasen født 20 okt. 1860, han blev gift i 1891 med Ane Henriette Rasmussen fra Alsted Mølle i Øster Nykirke, de havde gården Anesminde i Vrønding, ved Tamdrup. Kristen var amtsrådsmedlen i Skanderborg amt, han døde den 18 aug. 1940, Ane den 1 maj Maren Mathiasen født 7 maj 1863, hun blev i 1894 gift med lærer Henrik Kristian Pedersen i Vester, han døde den 21 feb Den 25 marts 1904 blev hun gift i Thyregod med gårdejer, Christen Pedersen Midtgaard i Thyregodlund. Mathias og Mette Marie fik 4 børn. Marius Mathiasen født 8 mar. 1866, han blev gift med Johanne Margrethe Grønfeldt fra Vejle, Marius var først arbejdsmand, senere faglærer, de boede i Grejsdalen, Vejle. Andreas Mathiasen født 19 mar. 1869, se næste ejer. Marie Mathiasen født 29 nov. 1871, hun blev den 30 marts 1900 gift med gårdejer Kristen Lauritsen Åsbjerg Give, født 12 jan. 1868, Marie døde den 17 juli 1932, Kristen den 23 jan Frands Mathiasen født 27 mar. 1874, han blev den 31 marts 1898 i Metodistkirken Vejle, gift med Johanne Pape fra Ødsted, Frands var træskomager i Vejle, han døde den 28 april 1899 og hun blev gift med, Anthon Pedersen Vemmelund fra Skoldinggaard der også var træskomager i Vejle. Den 28 jan skødede Mathias Christiansen gården til sin søn Andreas Mathiasen. Andreas Mathiasen var gift med sin kusine Anne Christiansen hun var født i Aagaard den 25 nov.1867, død den 19 april Den 8 maj køber han Mat. nr 4X og lægger til gården, den 13 marts køber han en moseparacel, Søndersthoved 1BD af Søren Sørensen Bang, mange af gårdene i Dørken, købte samme tid, hver en tørveparacel af ham, og i mange år til langt efter krigens slutning i 1945, fik man sit brændsel derfra. I 1911 bygger han et nyt stuehus. Han er medlem af Thyregod sogneråd hvor han var kasserer. Han var også formand for Andelsmejeriet og Foderstofforeningen Familien tilhørte metodistmenigheden i Give. Anna og Andreas Tirsgaard

16 16 Anna og Andreas havde 5 børn: Ingemann Mathiasen Tirsgaard født 25 nov. 1895, se næste ejer. Marie Mathiasen Tirsgaard født 29 april 1897, hun blev gift med skotøjsfabrikant Emil Pape Vemmelund født i Vejle 1901, død s.st. 1975, Marie døde Julie Martine Mathiasen Tirsgaard født 18 juli 1900, hun var husbestyrerinde for sin far, og overtog hans aftægtsbolig, hun døde ugift den 9 jan Alfred Peder Mathiasen Tirsgaard født 3 mar. 1907, han blev gift med Kirstine Andersen, de havde en ejendom i Farre ved Give, han døde den 11 aug. 1990, Kirstine den 29 dec Clara Marie Mathiasen Tirsgaard født 9 april 1909, hun blev gift med Viggo Nielsen født den 3 jan i Lundø, de havde en gård i Thyregodlund, Viggo døde den 8 april 1992, Clara den 3 okt Den 31 marts 1938 skøder Andreas gården til sin søn Ingemann Tirsgaard, samtidig udstykker han en paracel mat. nr. 1r, Øster Dørkenvej 10, hvor han bygger et aftægtshus, der bor han sammen med datteren Julie til han dør 27 juni 1952, hun overtager derefter huset. Ingemann Tirsgaard blev den 19 mar gift med Mette Katrine Hansen født i Hornstrup den 11 dec. 1896, hun døde den 19 jul.1944, Ingemann blev så i 1953 gift med sin husbestyrerinde Meta Bønnerup, født i Bønnerup på Djursland den 30 aug Ingemann overtog i 1925 en lille forsømt gård i Bregenhoved ved Give, han havde den i 12 år og i den tid opdyrkede han yderlig 20 tdr.l. hede, i 1938 forlod han den smukke velplejede gård for at overtage sin fødegård Tirsgaardsminde, som han drev til den 30 jan da han overlod den til sønnen Richard, hvorefter han gik igang med endnu en forsømt gård på Vester Dørkenvej 24. Ingemann og hustruen modtager i 1957 :" Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Sølvbæger for Landboflid" Ingemann var streng religiøs, og i mange år drev han søndagsskole i et af stuerne på Tirsgaaardsminde. Ingemann døde den 3 juni 1978, Meta den 25 jan i Give. Øverst: Mette og Ingemann Tirsgaard. Nederst: Meta og Ingemann Tirsgaard Mette og Ingemann fik 2 børn, medens de boede i Bregenhoved: Richard Tirsgaard født 13 sep. 1926, se næste ejer. Anna Tirsgaard født i 1929, død 21 marts Elna og Richard Tirsgaard Richard Tirsgaard, blev den 15 nov gift med Elna Clemmensen, født den 28 juli 1926, datter af Niels Clemmensen og Nielsine Knudsen på Bakkegaarden i Thyregodlund. De første 4 år forpagtede de gården, for at overtage den i 1953.

17 17 Richard var en foretagsom mand, samtidig med landbruget og en stor kvægbesætning, drev han kartoffelhandel, senere slog han over på maskinhandel. Det var en stor flot gård Elna og Richard, forlod i Dermed forlod den sidste efterkommer fra mat. nr. 1 Dørken, den jord vi med sikkerhed ved at slægten havde dyrket, siden Frands Jacobsen var fæster omk Hvem ved måske var han også født i Dørken?. Richard ville helt at hellige sig maskinbrancen, han etablerede Thyregod Maskincompagni, og familien flyttede til Give. I 1984 nedlagdes maskincompagniet og sammen Tirsgaaardsminde 1975 med hustruen etablerede han et nyt. maskincenter på Hjortsvangen i Give. Richard døde den 17 okt. 1996, Elna bor i Give. Elna og Richard har 4 børn: Poul Ingemann Tirsgaard, født 10 aug. 1954, han bor på mat. nr. 9 Dørken, den samme gård hans 2 x tipoldeforældre har boet på. Karsten Tirsgaard født 7 april 1957, han bor i Kollemorten Jørgen Tirsgaard født 12 sep. 1959, han bor på Sjælland Mette Tirsgaard født 18 sep. 1961, hun bor i Dørken Nuværende ejer: Henrik Østerby Jensen Øster Dørkenvej 12. Mat. Nr. 1e Øster Dørkenvej 3. Paracellen er udstykket fra mat. nr. 1a, efter bevilling af 10 jan. 1860, i bevillingen er nævnt en handel med Marcus Christiansen, men den handel gik tilbage, der har åbenbart været nogle forskellige handler, for den den 20 sep tinglæses et forlig mellem, Hans Sørensen, Peder Hansen Kappeltoft og Iver Laursen, så Iver Laursen overtog paracellen, han får ikke skøde, formentlig går handlen tilbage, for den 4 nov skøder Hans Sørensen mat. nr. 1e til Jens Pedersen Boysen fra Kollemorten.

18 18 Jens Pedersen Boysen var født i Jelling i Han boede ikke i Dørken ret længe for i 1870 købte han et hus med jord i Lindet. Det solgte han tre år efter til sin husbestyrerinde, han døde hos hende som aftægtsmand i Thomas Jensen der nu boede på ejendommen, var søn af Jens Pedersen Boysen, han var gift med Ellen Holt fra Løjt. Thomas Jensen kaldte sig indsidder da han den 21 feb lånte 200 rdl. af husmand Niels Madsen i Enkelund, han satte sit indbo og besætning i pant. Den 27 marts 1871 udsteder Jens Pedersen Boysen en obligation på 350 rdl. til Hans Sørensen, han satte ejendommen i pant. Den 11 marts 1876 skøder Jens Pedersen Boysen, mat. nr. 1e til Niels Christensen fra Fuglsang, Thomas Jensen og Ellen Holt flytter til Kokborg. Øster Dørkenvej 3, omk. År 1900 Niels Christiansen var født i Fuglsang den 26 aug. 1827, søn af Christen Hansen og Cecilie Lauritzdatter, han var i 1854 blevet gift med Sara Pedersdatter, der var født i Kollerup i Ved hendes giftermål af hendes far var aftægtsmand i Ndr. Donnerup, han boede hos dem i Dørken da han den 15 feb omkom i en brønd. Niels Christiansen var gående postbud til Vejle, hvor han hentede og bragte postsager. Niels og Sara havde 7 børn da de flyttede til Dørken: Cecilie Marie Nielsen, født 20 feb i Ndr. Donnerup, Give Sogn. Ingeborg Christine, født 3 feb i Thyregodlund. Peder Martin, født 22 sep i Thyregodlund, gift med Ane Kirstine Madsen født 25 juli de havde ejendommen Kollemortenvej 91 Thyregod Mette Kirstine, født 17 juli 1865 i Fuglsang. Martine, født 6 april 1868 i Thyregodlund. Sidsel Marie, født 11 nov i Thyregodlund. Nielsine Sarine, født 4 aug i Thyregodlund. Den 1 dec skødede Niels Christensen ejendommen til sin nabo, Andreas Pedersen. Andreas Pedersen var søn af Peder Christensen på Enkelundgaard, han var født den 18 april 1850, han blev gift første gang 1878 med Kirsten Marie Albrechtsen Sillebjerg fra Hvejsel, hun døde i 1889 og han blev gift med Kristiane Frederiksen fra Åst. Der var 3 børn i første ægteskab og 4 i det sidste. Andreas Pedersen havde en ejendom i Enkelund han drev de to ejendomme sammen til sønnen Anders i 1914, overtog den i Enkelund. Øster Dørkenvej 3. år 2005 Andreas døde i Den 18 feb. 1925, skøde fra Kristiane Pedersen på mat. nr. 1 e Dørken til Jes Jensen Kristensen. Den 25 okt. 1951, skøde fra Jes Jensen Kristensen til Peter Glistrup Lund.

19 19 Den 14 juli 1954 skøde fra Peter Glistrup Lund til Aslak Christensen. Ved siden af landbruget virkede Aslak også som kolvbeskærer, han tilkøber mat. nr. 5u den 10 okt af Ejnar Baunsgaard. Nuværende ejer: Brian S. Jørgensen og Anne M. Jerup. Mat. nr. 1f Øster Dørkenvej 8 Udstykket efter bevilling af 12 juli 1870, med hartkorn 4 skp. 2 fdk. ¾ alb. Mat. nr. 1g og 1i blev samtidig udstykket, det var et par mindre paraceller der ikke lå umiddelbart sammen med 1f. Den 17 jan skøde fra Christen Pedersen til Thomas Laugesen på de tre matrikler, Thomas Laugesen havde da allerede bebygget mat. nr. 1f. Købesummen var 1200 rigsdaler rigsmønt. Thomas Laugesen havde samme dag, til Jørgen Mortensen fra Dørken, solgt mat. nr. 9 a og b i Nr. Kollemorten, han figurerer ved mange handler på egnen, han var åbenbart en igangsætter. Samme dag lånte han 300 rdl. af Jørgen Mortensen og 550 rdl. af Jacob Christensen i Dørken. Den 3 jan skøder han gården til Andreas Nielsen Skibsted. Andreas Nielsen Skibsted, var født i Givskud 1 nov.1851, han var både husmand og blikkenslager, hans forældre Niels Skibsted Mikkelsen og Mette Marie Jensdatter, havde tidligere boet i Dørken, han var gift med Else Kirstine Andersen født i Give 18 sep Navnet Skibsted havde de taget efter en møllerfamilie som familien havde kendt i mange år. Niels Skibsted Mikkelsen der var på aftægt hos dem døde i De fik 5 børn i Dørken: Niels Andreasen Skibsted født 14 sep. 1874, død 16 aug Anders Christian Skibsted født 6 feb. 1876, død 20 feb Martin Skov Skibsted født 24 marts 1878, Marius Jensen Skibsted født 24 feb. 1880, manufakturhandler, død 23 aug i Skive. Mette Petrea Skibsted født 8 maj 1883, død 11 feb Anders Nielsen Skibsted døde den 1 feb. 1888, hustruen den 6 feb. 1888, der står ingen steder hvad det var for en sygdom der næsten udryddede hele familien, der står på Thyregod kirkegård en mindeplade over dem. De to drenge der var tilbage kom i pleje ved hver sin familie, Martin Skov Skibsted udvandrede senere til Amerika, Marius Jensen Skibsted blev udlært skrædder og senere manufakturhandler i Helsinge, han døde i Skive Ejendommen med de tre matrikler blev solgt på Øster Dørkenvej 8 omk. År 1900 auktion den 21 feb og Christian Christensen fik skøde på den. Christen Christensen var født i 1849, søn af Christen Christensen og Ane Kirstine Pedersdatter i Cathrineborg, han var enkemand da han i 1882 blevet gift med Kirstine Jensen født 9 feb.1858 datter af Jens Peder Christensen og Marie Pedersen i Thyregod. De kom fra Rørbæk Mark til Dørken, de havde 3 børn der var født 3 forskellige steder.

20 20 Christen Peder Christensen født den 2 juni 1882, på Hastrup Mark Christian Marius Christensen født den 1 april 1884, i Kokborg. Ane Marie Christensen født den 3 feb.1887, på Rørbæk Mark. Den 29 marts 1900 skødede Christen Christensen ejendommen til Christian Svane Jørgensen. Christian Svane Jørgensen, var født i Hjortsvang 22 nov. 1872, søn af husmand Laurs Jørgensen og hustru Karen Marie Pedersen, han var gift med Ane Marie Jokomine Lovise Nielsen der var født i 1872 i Givskud, de kom fra Føvling. De havde en datter, Jenny Amanda der var født i Føvling den 4 jan De boede der ikke ret længe, den 27 april 1904 skøder han ejendommen til enke Ane Sørensen. Ane Sørensen, var født Laursen i 1870, hun kom fra Øster Nykirke, hvor hun var blevet enke, hun havde 3 børn med sig, hvor den yngste kun var 8 måneder. Den 1 nov blev vielsesattest læst som adkomst for Godske P. Godskesen, født 27 nov 1879 i i Østerhoved, Givskud, søn af skomager Peder Chr. Godskesen og hustru Ester Marie Smedegaard Jensen, han var blevet gift med Ane, med ham fik hun 2 børn. Ole Christian Godskesen født 2 dec. 1906, Ester Smedegaard Godskesen født 1 maj 1908, Elna Katrine Godskesen født 9 marts 1910, Den 12 okt skøder Godske P. Godskesen ejendommen til Hans A. Hansen. Godske køber Kokborggaard. Hans Anton Hansen, ved vi ikke hvor kommer fra, han starter et mindre opkøb og omfordeling af jord til ejendommen, 2 nov bliver det hele skødet, han får mat. nr. 2h af Jacob S. Østergaard, der er tale om mageskifte for Jacob får mat. nr. 1l af Hans Anton, der også får mat. nr. 3p af Jens Peder Olesen, og nr. 10d af Karl Jørgensen. sidst mageskifter han med Marinus Pedersen på Tværbækgaard der får mat. nr. 1g og 1p, Hans Anton får mat. nr. 5m Øster Dørkenvej 8 år Den 6 jan skøde til Jens Christian Jensen. Den 12 juli 1955 skøde til Erling Jensen Den 29 nov skøde til Helmer Antonsen. Nuværende ejer: Tonny Seehauusen.

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99

Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99 Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99 Karen Marie og Carl Jørgensen Karen Marie var fra Odby, Thy, Carl Jørgensen fra Kauslunde, Fyn. Han var snedker og husmand på Øster Dørkenvej 3. Alfred Hansen var tjenestekarl

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing

Læs mere

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier Beboere i Helstrup 1844-1901 Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Helstrupvej, Kirkebakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej Elbækvej 1. 8a (fol 9) R1855 Peder Laursen( ) + Christiane Christensdatter

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015. Første Generation

Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015. Første Generation Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015 Første Generation 1. Jens Andersen, f. 1749 i Torslev (søn af Anders Christensen Gydeje og Anne Christensdatter Gydeje), d. 16

Læs mere

Efterkommere til Christen Christensen

Efterkommere til Christen Christensen Efterkommere til Christen Christensen Generation nr. 1 1. BONDE OG GÅRDBEBOER CHRISTEN 1 CHRISTENSEN blev født 1721. Han giftede sig med KAREN PEDERSDATTER. Hun blev født omk. 1757. Noter for BONDE OG

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere