Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie"

Transkript

1 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk Fæstere: Jacob Frandsen og Christen Knudsen fra omk Fæster: Frands Jacobsen fra omk Fæster: Mathias Frandsen fra omk Fæster: Frands Mathiasen fra omk Ejer: samme fra 1780 Ejer: Mathias Frandsen fra 1798 Ejer: Christian Christensen fra 1827 Ejer: Hans Sørensen fra 1855 Ejer: Christen Pedersen fra 1867 Ejer: Peder Christensen fra 1884 Ejer: Jens Peder Olesen fra 1920 Ejer: Emil Thisgaard Olesen fra 1955 Ejer: Kristian Thisgaard Olesen Gården nævnes første gang i matriklen 1662, da er hartkorn 5 tdr. 2 alb., i landegilde betaltes 1 ½ ørte rug, 1 ½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 skp. Gåsehavre, 2 høns og 1 ½ rigsmark gæsteri, der i 1668 blev sat op til 2. Derudover skulle der, fordi den lå for langt væk for hoveri, betales 4 rdl i arbejdspenge, til Henrik Toft på Boltinggaard på Fyn, der ejede gården. Der var to fæstere på gården Frands Jacobsen og Bertel Madsen, ejerlavet nævntes stadig som Vester Sejrup, først senere kom det til at hedde Dørken. Selv om de var dygtige blev de engang bagud med landegilde og var tilkaldt til herredsretten. Uddrag af Retsprotokollen Tirsdag den 10 nov. 1663: På vegne af Henrik Toft: Velfernumstig Hans Nielsen Haugstrup og Jens Jørgensen på Faarup. Frands Jacobsen og Bertel Madsen i Formentlig hver sin sammenbyggede Halvgaard i Vester Sejrup, rester for 1½ Ørte Byg er 4½ Rdl. 1 Fodernød er 6 Mark, 1 Lam er 2 Mark, 1 Gaas er 1 Mark, 2 Høns er 12 Skilling, 1 Skæppe Havre er 10 Skilling, Gæsteripenge er 2 Mark og 4 Skilling. Senere blev begge to stokkemænd (retsvidner) ifølge Nørvang Herredsting Frands Jacobsen blev stamfader til utallige familier på egnen og langt omkring. De var heldige at have overlevet svenskekrigen, flere af de andre gårde i Dørken lå øde hen fordi fæsterne var bortjagede, man ved ikke noget om deres hustruer. Henrik Toft kom i pengenød og gården blev overtaget af Hans Friis på Clausholm, men allerede i 1683 er der opført en ny ejer igen, nemlig Chr. Henrik Pedersen der var strandinspektør, der var også kommet nye fæstere Jacob Frandsen, der var født i , og Christen Knudsen, så for den enes vedkommende var en lang slægtshistorie startet. Gården blev i 1683 omvurderet i den ny matrikel, hartkorn blev nedsat til 3 tdr. 2 skp. 1 alb. 1 fdk., landegildet blev nedsat, man var i forvejen langt bagud med ydelserne.

2 2 I den færdige matrikel 1688 blev hartkorn endelig fastsat til 3 tdr. 3 skp. 3 fdk. Den 22 sep blev gården solgt til Otto Skram på Donneruplund i Give, der er da omtalt et tilhørende hus hvori der boede en Anna Frandsdatter, sikkert en søster til Jacob Frandsen. Det er første gang navnet Dørken er nævnt. Den 30 nov sælger Otto Skram, Jacob Frandsens halvdel til Peter Howits på Stougaard og Hammergaard og Jacob bliver fæster under Hammergaard Jacob Frandsens første kone hed Mette hun må være død før 1713, idet hun ikke er omtalt i kirkebogen Med hende havde han to sønner: Frands Jacobsen født i 1680 se næste fæster! Oluf Jacobsen født i 1688, død den 9 dec fæster på mat. nr. 2, det senere Østergaard i Dørken, han var gift med Mette Chrestensdatter fra Mosegaard. En søn Christen Olufsen fortsætter på Østergaard, en anden søn Iver fæster mat. nr. 3, det senere Søndergaard, begge gårde bliver i slægten til op mod år Således bliver den første Frands Jacobsen på den senere Thisgaard stamfader til en stor den af egnen. Jacob Frandsens næste kone hed Maren Madsdatter, med hende fik han: Niels Jacobsen født i 1712, død den 10 sep han var en kort periode fæster af en halvgård i Dørken, men han blev sat fra fæstet omkring 1745, fordi han ikke kunne betale landegildet, han boede i Enkelund da han døde, han var gift med Maren Madsdatter fra Thyregod. Ifver Jacobsen født den 15 marts 1716, død 12 nov. 1717, moderen døde i barselseng en uge efter hans fødsel I 1705 blev Hammergaard med bøndergods solgt til provst Mads Trane ved Viborg domkirke, da er hele Jacob Frandsens gård med, Christen Knudsens halvgård var åbenbart tilkøbt af Hammergaard. I 1715 udsteder han et pantebrev og da er Jacob Frandsen fæster af helgården og sønnen Frands Jacobsen fæster af en anden helgård, (Søndergaard) den havde tidligere været fæstet af Laurits Andersen. Samme år sælger Mads Trane Hammergaard med bøndergods til sognepræst Holger Bredal i Klovborg. Efter Holger Bredal blev det sønnen assessor Jens Jørgen Bredal der blev ejer af Hammergaard, i 1741 blev han også ejer af Rørbæk i Vester og gårdene i Dørken blev, fordi de lå nærmere den, lagt derunder, af hensyn til hoveri. Frands Jacobsen overtog fæstet, da faderen døde i 1720, han var den 11 okt blevet gift med Marie Mathiasdatter, datter af Mathias Pedersen og Marie Nielsdatter i Oksenbjerge De havde 3 børn: Mathias Frandsen født i 1706 se næste fæster Ingeborg Frandsdatter født i 1709, død den 29 dec i Givskov. Hun blev den 5 nov gift med Jens Christensen på Østergaard i Ndr. Donnerup i Give, han var født i 1707 og døde den 7 feb. 1745, hvorpå hun blev gift med Chresten Sørensen i Givskov, han var født i 1716 og døde den 5 okt Anne Frandsdatter født 1717, død 12 feb i Dørken. Mathias Frandsen blev medfæster i 1737, det var de sammen til 1741, hvor Mathias overtager selv. Det er formentlig ham der har lagt navn til gården, Thisses-gaard senere Thisgaard

3 3 Frands Jacobsen og Marie Mathiasdatter flyttede på aftægt hos datteren Ingeborg i Ndr. Donnerup, måske har de to generationer ikke rigtig kunnet komme overens, da de ikke får aftægt i Dørken, som ellers var, og blev ved med at være, tradition på gården. Da Ingeborgs mand døde i 1745, og hun blev gift med Chresten Sørensen, Givskov, flyttede de med dertil og boede der til de døde, Frands den 12 juli 1761 og Maren den 27 okt Mathias Frandsen blev i 1736 gift med Anna Christensdatter fra Østergaard i Ndr. Donnerup, hun var søster til Ingeborgs mand. Mathias og Marie havde 3 børn: Frands Mathiasen født 1 nov se næste fæster! Lene Mathiasdatter født 30 juni 1743, død 10 jan. 1773, hun blev i 1761 gift med Peder Madsen på Sejrup Østergaard, de fik 3 børn inden hun døde 10 jan. 1773, Peder blev gift igen den 19 marts s.å., men døde 2 måneder efter. Maren Mathiasdatter født 6 jan. 1749, hendes skæbne kendes ikke. I 1754 hørte gården stadig under Rørbæk, men i 1757 er den ikke nævnt, for så i 1763 at være opført som strøgods, derefter kom der en ny ejer, hospitalsforstander Jacob Bering i Horsens, der er ikke fundet noget skøde, men da den tidligere er opført som strøgods, har han sikkert fået den af kronen som betaling/erkendelse for god tjeneste eller lignende. Frands Mathiasen blev trolovet med Abelone Mortensdatter fra Sejrup, den 21 feb. 1764, samme år blev de gift, og han bliver medfæster af gården. Hans eget fæstebrev er dateret 1771, Mathias og Anne fik aftægt på gården, Anne døde i 1795 og blev begravet 14 sep., Mathias døde i 1796 og blev begravet 13 nov. Den 14 juli 1787 bliver Frands selvejer, da han køber gården af Jacob Berings enke: Skøde er indført i Nørvang-Tørrild Herreds Skøde og Panteprotokol folie 147b og lyder: Jeg Catarina Hoff Enke efter salig Hr. Hospitalforstander Jacob Bering i Horsens, kjendes og hermed vitterligjør at jeg med fri villie og velberåd hue haver solgt og afhændet, som jeg og hermed sælger, skøde og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Frants Mathiasen i Dørken og hans arvinger, den mig tilhørende gård som bemte Frants Mathiasen efter fæstebrev dat.: Horsens den 29te Marti 1779 hidtil har beboet beliggende udi Koldinghus Amt, Nørvang- Tørrild Herred, Thyregod sogn, Dørken By, og som efter sidste inddeling over mit ejede hartkornudi bemte bye, står for nye Landmålings Matrikels Hartkorn ager og eng, Tre Tønder, To Skæpper, To Fjerdingkar, 1/3 Album Hvilken førnævnte gård med tilhørende bygninger, mandskab, grund og ejendomme i by og mark, være sig Agger, Eng, Mose, Heede, Fædrift, Tørveskær og Lyngslæt, alt såledees som det forefindes med al den rettighed og herlighed som dertil ligger og jeg haver ejet intet undtagen i nogen måder at alt hvis som dertil med rette bør ligge efter Kongelig allernådigst lov og forordninger meerbemelte Franrs Mathiasen og arvinger skal have, bruge og beholde til evindelig og uigenkaldelig eiendom og de derefter være på lovlig måde at gjøre sig sammen så nyttig som de bedst ved, vil og kan, - Og dabemeldte Frants Mathiasen derfor har betalt mig den udlovede Kjøbesum a fd Hartkorn 52 Rdlr. med penge 174 Rdlr. 5 1/3 Sk. Skriver Et Hundrede Halvfjerdsindstyve og Fire Rigsdaler, Fen og en tredie deel Skilling. Så Kjender jeg herved for min og mine arvinger ingen videre lod og deel, Rett eller rettighed at have udi eller til fornævnte Gård, Mandskab, Ejendomme i nogen henseende, men derimod herved frie frelser heimler og fuldkommen tilstår afmelte Frants Mathiasen og hans arvinger samme for hver mandtiltale som derpå med rette kunde tale,- Ligesom og herved bekræftes at der ingen Kiøb Contract Skrivtlig accord eler deslige dette Kiøb angående er i pennen forfattet hvilket om fornødiget kand blive beediget, - Til ydermere Stadfæstelse under min og Landsværges samt 2de Vitterligheds Vidners underskrift og forseiling, hvorefetr Skiøde måe de behørige steder for Retten læses og Prottocolleres uden mig der at tilkald Datum Hougaard den 14de juli 1787 C Hoff St. Bering Som Landsværge, Wodchou. Efter begiæring til vitterlighed underskriver og forseiler: C.A.Quade F. Jensen Frands Mathiasen er i præsteberetning af 1792, opført som én af de 12 mænd i Thyregod, der kunne læse og skrive, han var også sognefoged indtil 1791.

4 4 Han var blandt de mænd i Dørken, der besluttede at udskifte jorden i 1792, dog blev mose og lyngslet først udskiftet 10 år senere, efter at man havde erfaret fordelen ved at have eget jord. Efter at have afhændet gården til sønnen Mathias i 1798, flytter han ind i et hus i Dørken, og fortsætter som skoleholder, da der ingen skole var i Dørken, han har nok som det var sædvane selv lagt skolestue og materialer til. Omkring det tidspunkt var prisen for skolestue og skolematerialer omkring 8 rdl. årligt. Frands døde den 21 dec og Abelone døde den 7 nov Frands og Abelone havde 8 børn: Mathias Frandsen født 25 marts 1765 se næste ejer! Zidsel Frandsdatter født 16 nov. 1766, død 1 april 1835, hun bliver i 1791 gift med Niels Olesen fra Ullerup, først har de en gård i Ullerup, men omkring 1803 flytter de til Loftlund Mark. Morten Frandsen født 1769, død 4 sep. 1852, han bliver i 1798 gift med Dorthea Sørensdatter fra Hornstrup, han er først lejehusmand i Skærup, i 1818 køber han en gård i Sindbjerg. Anne Frandsdatter født 14 juni 1772, hun bliver i 1798 gift med gårdejer Anders Iversen i Ildved i Hvejsel Sogn. Magdalene Frandsdatter født 8 april 1777, hun ses i FT 1801 tjenende i Præstegården, derpå forsvinder hun. Anna Marie Frandsdatter født 4 mar.1782, død 10 aug Inger Marie Frandsdatter født 22 juli 1784, død 18 okt. 1865, hun bliver i 1817 gift med enkemand Jeremias Nielsen på Midtgaard i Dørken, de bliver skilt, men i 1827 fornyes

5 5 ægteskabet, det holder dog kun 8 dage, hvorpå han smider hende på porten. Hun dør på fattiggården i Thyregod den 18 okt Mathias Frandsen overtager gården den 16 juni 1798, han var i 1796 blevet gift med Kirsten Poulsdatter fra Risbjerg i Brande Sogn. I Dørken lå der et par bolstofter fra de bol der var forsvundet, Mathias tilkøbte et par af dem, én af Hans Iversen på Midtgaard, med hartkorn 2 ¼ alb. Pris 3 rdl. Og én af Peder Nielsen på Bankgaard på 2 alb. til en pris af 5 rdl. Frands Mathiasen blev som sin fader sognefoged, der findes mange dokumenter, med hans underskrift fra den tid. Den 30 juli 1824 lånte han 375 rigsbankdaler i overformynderiet, sikkert for at sætte nye bygninger på gården. Frands Mathiasen døde den 9 nov. 1827, umiddelbart før havde han skrevet købekontrakt på gården til sin svigersøn Christian Christensen fra Enkelund, den 28 juni 1828 kunne enken Kirsten Poulsdatter skrive skødet på gården. Samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt for hende, hun døde den 31 dec. 1861, 95 år gl. da hun blev så gammel efterlod hun sig intet, udover hendes aftægt holdt Christian og svigersønnen Hans Sørensen hende ved gang og sengeklæder i mange år. Mathias og Kirsten fik 3 børn: Poul Mathiasen født 18 jan. 1797, død den 8 marts samme år. Abelone Mathiasdatter født 31 okt. 1898, se næste ejer Mette Mathiasdatter født 5 aug. 1804, hun bliver den 7 nov.1823 gift med Jens Christian Pedersen fra Carlsborg i Hastrup, de havde Østerdam i Kokborg, de får 9 børn der alle førte slægten videre, dermed blev Mette og Jens Christian stamforældre til mange familier på egnen. Christian Christensen fra Enkelundgaard, blev den 17 maj 1822 gift med Abelone Mathiasdatter, han overtog gården efter Mathiass død i 1827, han overtog også sognefogedbestillingen efter svigerfaderen. Christian Christensen var mange gange ude på lånemarkedet, så gården var altid meget belånt, men han må have kunnet overholde forpligtelserne, da han kunne blive ved med at låne, endda flere gange ved samme udlåner. Thisgaard efter udflytning i 1848 I 1848 udflyttede han gården til marken øst for Dørken by, til hvor den ligger endnu, endda med de samme bygninger, selv om der siden er bygget nye ved siden af de oprindelige. Christian var en stor og godmodig mand, modsat Abelone der var lille og hidsig, hun kunne blive så gal at hun smak ham et par lussinger, så kunne han finde på at tage hende op i sine arme og sige: ah bet Lone a ku jo grot dæ. Han var kendt viden om som "Æ stærk mand i Dørken". Folk kom langvejs fra for at se ham, og og eventuel prøve kræfter med ham. 3 små historier: Engang han gik og pløjede, kom der en mand og spurgte hvor den stærke mand boede, Christian gik stille og roligt om og spændte hestene fra og tog ploven op i strakte arme og med den pegede op mod gården, så var manden ikke i tvivl om hvem han havde mødt.

6 6 Engang skulle kan til Horsens med et læs korn og var kørt tidlig hjemmefra, hen mod middag trængte både han og hesten til et lille hvil så han spændte fra og lagde sig i grøften og faldt i søvn, han vågnede ved at en mand med en stor knortekæp kom løbende og skreg at hans hest gik og åd hans korn, inden manden nåede helt frem gik Christian ind på marken tog om hesten og bar den ud på vejen, den skrigende mand vendte om og løb hjemad alt hvad han kunne. Engang var der væltet en vogn med et læs træ på vejen ved Dørken, rundt om den stod en flok mænd og diskuterede, hvordan man fik den rejst. Så kom Christian forbi, "Gå lige væk og lad mig komme til" sagde han og så satte han ryggen under vognen og rejste den helt alene, men så knækkede begge hans træsko også. Eventyr der begynder med "Der var engang" har skyld for at være usande, men noget om det er der nok om snakken. Omkring samtidig med udflytningen af gården, begyndte han udstykningen, mere om det senere. Abelone og Christian fik mange børn: Christen Christiansen født 13 nov. 1822, se under udstykninger! Mathias Christiansen født 9 feb. 1825, se under udstykninger! Ane Kirstine Christiansdatter født 5 jan. 1828, se næste ejer! Pouline Christiansdatter født 25 maj 1830, hun bliver i den 28 dec.1861 gift med Jacob Nielsen fra Refsgaard i Ndr. Donnerup, de overtager mat. nr. 2b fra broderen Christens enkes gård. Pouline dør i barselsseng den 30 juni Niels Christiansen født 17 maj 1833, han bliver den17 april 1858 gift med Maren Knudsdatter fra Dørken, en søster til Mathiass hustru,, de overtager en paracel nr 1, udskildt fra Enkelundgaard, Maren dør den 24 juni 1885, da har de Tirsgaardslund, Niels bliver gift igen den 11 april 1893, med Ane Margrethe Pedersdatter enke efter Nis Peder Christiansen Ålbækgaard. Niels dør på Bregnagergaard i Vester den 10 juni Peder Christiansen født 9 mar. 1836, han bliver 24 april 1861 gift med Ingeborg Andreasen, der er søster til Mette Maries mand, de overtager en udstykket paracel af svigerfaderens gård Over Fuglsang, i 1872 mageskifter han med Aagaard. Ingeborg dør i 1874 og han bliver den 28 nov gift med hendes søster Ane Marie, Peder dør 14 feb Mette Marie Christiansdatter født 28 sep. 1838, hun bliver den 20 april 1860 gift med Laurits Andreasen fra Over Fuglsang, de havde først en ejendom i Oksenbjerge, senere overtog de en gård i Farre, som de kaldte Fuglsang, Mette Marie døde i 1909, Laurits den 10 april Ane Marie Christiansdatter født 8 dec. 1841, død 21 feb Hans Sørensen er søn af Søren Jacobsen og Else Catrine Hansdatter fra Kokborg, Han bliver den 16 okt gift med Ane Kirstine, de får den 16 juni 1855 skøde fra svigerfar Christian Christensen, hartkorn er efter flere udstykninger nu 2 tdr. 7 skp. 2 1/2 alb. hartkorn købesum er 1200 rdl. I matriklen forklares at gårdens hovedlod lå nordøst fra byen, i byen havde den 2 toftelodder og vesten for byen var der 17 englodder til gården. I hovedlodden var der 2 tørvemoser hvor ejerne af mat. nr. 1-9 måtte grave. Der blev oprettet aftægt til Christian og Abelone, de fik en paracel med bygninger, sydøstlig på gårdens marker, mat. nr. 1G, Ane Kirstine og Hans Sørensen

7 7. Hans Sørensen udlejede flere stykker mosejord, Jens Chr. Pedersen i Østerdam lejede et ikke nærmere stykke den 16 juli 1855, det var samme dag som Hans Sørensen fik tinglyst købet af gården, så det var nok bare en gammel aftale mellem svogerne, der blev læst sammen med handlen med gården. Den 24 dec.1861 udlejede han et stykke til Niels Andersen i Enkelund i for 20 Rdl, der står ikke noget om for hvor længe. Den 6 april 1867 udlejede han et stykke af byens fælles jord kaldet Ondemose til svogeren Mathias Christiansen i 50 år. det var noget speciel, idet stykket lå i en udstykning fra Midtgaard og der skulle ingen indfæste betales, men værdien sattes til 40 Rdl. Den 12 juli 1867 mageskiftede Hans Sørensen med Christen Pedersen på Vestbjergaard i Sejrup (mat. nr 10), Thisgaard blev sat til 1200 Rdl. Vestbjergaard blev sat til 1000 Rdl. forskellen blev betalt kontant, og Christen Pedersen overtog aftægten til Christian Christensen, der var blevet enkemand og gift igen. Dermed forlod slægten Thisgaard, som den havde været på mindst 250 år, der gik dog 100 år. inden samme slægt forlod udstykningerne. Ane Kirstine og Hans havde 9 børn. Else Catrine Hansen født 7 juli 1852, hun blev gift med gaardejer, Hans Chr. Kjeldsen i Trælund ved Blåhøj, han var fra Ullerup og en broder til dragon Niels Kjeldsen. Birthe Marie Hansen født 11 feb hun blev gift med gårdejer Anton Mikkelsen i Førstballe ved Give, han var født i Øster Snede. Søren Christian Hansen født 19 aug han blev gift med Maren Nielsen fra Søndergaaard i Dørken, hun døde i 1885, hvorpå han blev gift med Ane Margrethe Jørgensen, hun var født i Gjellerup ved Herning. Søren Chr. Thisgaard som han kaldtes, var murer og tømrer, han etablerede også manufakturforretning i Thyregod, han døde i Christian Hansen født 1 feb. 1862, han emigrerede til Amerika. Christen Thisgaard Hansen født 15 juni han blev gift med Cecilie Karoline Olesen fra Nørregaard i Dørken, de havde en ejendommen Skovhus Sejrup. Abelone Hansen født 13 nov hun blev gift med gårdejer Peder Jensen Enesøgaaard Thyregod, hun døde den 15 juni Ane Marie Hansen født 1 sep. 1869, hun blev gift med gårdejer Anders Andersen Bakkegården i Lønå. Pouline Hansen født 13 maj 1872, Jørgine Petra Hansen født 28 jan hun forblev ugift, hun boede i Vejle og arbejdede på systue. Christen Pedersen der nu kom til Thisgaard var født den 3 maj 1818, søn af gårdejer Peder Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Hedegaard i Give, han var gift med Ane Magdalene Sophie Sørensen der var født den 28 dec. 1817, datter af gårdejer Søren Christensen og hustru Ane Christensdatter i Lindeballe. Thisgaard 1911

8 8 De havde 2 børn: Ane Christensen født 20 maj 1854, hun blev i 1875 gift med Christen Hansen fra Hinnum. Peder Christensen født 15 maj Den 17 sep skøder Christen Pedersen gården til sønnen Peder Christensen, samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt for Christen og Ane Magdalene. Christen døde 18 marts 1885 og Ane Magdalene døde 20 juni samme år. Peder Christensen blev i den 4 okt.1878 gift med Petrine Jensen, født den 15 maj 1854, hun var datter af Jens Jensen og hustru Johanne Nielsdatter på Rosenlund i Thyregodlund. Peder Christensen med hele familien Petrine og Peder fik 3 børn: Christen Pedersen født 14 okt Ane Magdalene Pedersen født 28 sep. 1887, død i Vejle den 11 maj 1963 Johanne Jensine Pedersen født 23 aug Jens Peder Olesen der var født den 18 juni 1892, var søn af Søren Olesen og hustru Ane Kirstine Hansen i Fuglsang, han blev gift med Johanne Jensine Pedersen. Den 18 okt forpagtede han Thisgaard af svigerfaderen. Den 14 dec fik han skøde på gården. Jensine og Jens Peder Olesen med sønnen Peder Jens Peder og Jensine havde 3 børn: Peder Thisgaard Olesen født 17 feb. 1920, han var gift med Minna født 24 sep. 1922, de havde en ejendom i Enkelund, Peder døde 12 feb. 1995, Minna 26 dec, Søren Thisgaard Olesen, han havde en ejendom i Sejrup Emil Thisgaard Olesen, næste ejer.

9 9 Den 26 jan overtog sønnen Emil Thisgaard Olesen gården Nuværende ejer: Kristian Thisgaard Olesen Udstykninger fra Thisgaard Mat. nr. 1b. Den første udstykning skete den 23 marts 1840, ved skøde fra Christian Christensen til Niels Olesen, mat. nr. 1b af Dørken med hartkorn 2 fdk. 1 alb. Købesun 12 rigsbankdaler i sedler. Paracellen blev forenet med mat. nr. 3 Søndergaard det var en lille toft der lå mellem de to gårde, helt ned mod Søndergaard. Mat. nr. 1c. Tirsgaardslund Christen Christiansen får den 12 jan. 1849, fra sin far Christian Christensen skøde på mat. nr. 1c af Dørken, med hartkorn 1 skp. 3 fdk. 1 ½ alb. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Christen Christiansen var smed og husmand, han blev gift den 28 okt med Maren Pedersdatter født 16 sep i Give. I 1855 tilkøbte han mat. nr. 2 b og lagde under gården. Christen døde den 19 aug kun 37 år gl. Maren fik lov til at sidde i uskiftet bo. Mat. nr. 1c Tirsgaardslund efter 1912, stalden i midten er fra Christen og Maren fik 6 børn: Abelone Marie Christensen født 9 nov. 1845, hun blev gift den 5 naj 1866 med gårdejer Jens Andreasen Fuglsanggaard Thyregod, hun døde 26 juni Christian Christensen født 9 juli 1848, han blev gift den 2 nov. 1888, i Sindbjerg med Ane Jensine Andreasen fra Ølholm, de havde en gård i Sindbjerg. Han døde 11 nov Morten Christensen født 15 dec. 1850, han blev gift den 28 okt i Hvejsel med Dusine Christine Amalie Hansen fra Sandvad, de var først forstandere på Sandvad fattiggård, senere havde de en ejendom på Stougaard Mark, Tørring. Andreas Christensen født 4 mar. 1853, han udvandrede til Amerika. Ane Kirstine Christensen født 15 sep. 1855, hun blev gift med gårdejer Nis Pedersen i Hjerndrup ved Christiansfelt

10 10 Ane Marie Christensen født 9 juli 1859, hun blev den 30 maj 1883 gift med husmand og skomager, Hans Jacobsen fra Kokborg, de boede flere steder omkring Thyregod, han byggede selv et par huse i Thyregod. Niels Christiansen, købte den 1 aug gården af sin svigerinde Maren Pedersdatter, han var også smed, han er tidligere omtalt under Thisgaard der er lidt tvivl om hvor længe han i den omgang boede på gården (han tilbagekøber den senere), han var en driftig mand, handlede meget, så måske har han købt den for at hjælpe svigerinden. Han giver 600 rdl. samt aftægt for 425 til Maren for den. Niels Christiansen havde 3 børn: Knud Nielsen Christiansen født 21 okt i Enkelund, Abelone Christiansen født 5 juli 1865 i Sindbjerg, Christian Christiansen født 8 april 1867 på Tirsgaardslund Ane Margrethe og Niels Christiansen Den 2 juli 1870 mageskifter han med Bregnagergaard i Lindet Søren Michael Jensen hed den nye ejer, han var født i Linnerup i 1821, han var gift med Sofie Hansen der var født i Vindelev i 1822, økonomien var øjensynlig ikke for god, han lånte 500 rdl. af Jens Andreasen i Fuglsang, med pant i gården, næst efter aftægten til Maren Pedersdatter, der stadig boede i de tre vestligste fag af huset. Jens Andreasen var jo Marens svigersøn, så måske var det for at sikre hende, allerede året efter lånte Søren Michael 200 rdl. af husmand Anders Johan Jensen i Oksenbjerge,.Den 28 maj 1873 mageskiftede han med Peder Laursen. Peder Laursen var fra Tørring født i 1827, hans kone var fra Then og født i 1839, de havde med sig to børn Kristine og Jens Karl der begge var født i Them, de fik en søn og en datter medens de boede i Dørken, sønnen døde straks. De flyttede til Lønå i 1875, men beholdt gården i Dørken, i Lønå fik de også en søn og en datter, igen døde sønnen straks. På gården boede nu en mand der hed Kristen Andreas Jensen, hans hustru hed Maren Kristensen, han var fra Nr. Snede og hun fra Ulsted. Den 21 dec skødede Peder Lauridsen gården til Niels Jørgensen. Niels Jørgensen havde kun gården et halvt år, så mageskiftede han med Niels Christiansen, ikke med Bregnagergaard, den havde en søn overtaget, men med en anden gård i Vesterlund.

11 11 Niels Christiansen flyttede nu ind igen, han boede der kun i tre år. Aftægtskonen Maren Pedersdatter, der havde boet der hos de forskellige ejere de sidste 25 år., døde den 16 jan. 1885, og Nielss hustru Maren dør den 24 juni samme år. Den 9 dec skøder han gården til Søren Pedersen Vemmelund, der var gift med hans søsterdatter. Søren Pedersen (Vemmelund) var født på Skoldinggaard i Givskud den 21 april 1861, han var søn af Simon Pedersen og hustru Else Sørensdatter, den 27 nov blev han gift med Abelone Marie Andreasen der var født i Oksenbjerge, den 5 nov. 1863, hendes forældre var Laust Andreasen og Mette Marie Christiansdatter på Fuglsang i Farre, moderen var fra Thisgaard De fik 7 børn, de 6 første i Dørken, deriblandt trillinger, alle antog navnet familienavnet Vemmelund. Else Kirstine Johanne Pedersen født 15 dec. 1886, død i Århus 11 nov Laurids Andreas Pedersen født 3 apr. 1889, han blev gift med Petrine Kirsten Tang fra Givskud, de overtog Skoldinggaard efter hans far. Sigrid Petra Pedersen født 15 juni 1891, hun blev gift med gårdejer og sognefoged, Georg Michael Selling i St. Dalby, Hedensted. Martinus Marinus Pedersen født 30 okt. 1893, han blev gift med Anne Margrethe Nielsen fra Kirke Helsinge, Martinus var i flere år herregårdsmissionær på Sjælland, senere gårdejer ved Slagelse. Alfred Karl Pedersen født 30 okt. 1893, han blev gift med Maren Sørine Hansen fra Givskud, de havde Hovgaarden i Skolding. Johannes Pedersen født 30 okt. 1893, død 26 jan på Skoldiggaard i Givskud. Ansgar Juul Pedersen født 26 dec. 1899, han blev gift med Sørine Nielsen Tromborg fra Givskud, de havde Østerlund Farre. Den 2 marts 1895 skøder Søren Pedersen gården til Christian Mathiasen. Christian Mathiasen (Tirsgaard) han antager i 1906 navnet familienavnet Tirsgaard, han var født den 11 sep og søn af Mathias Christiansen på Tirsgaardsminde han blev gift første gang den 16 april 1884 i Øster Nykirke med Mette Andersen født den 7 feb Oksenbjerge, hun døde den 9 sep. 1893, han blev gift anden gang den 21 juni 1900 i Metodistkirken i Give med Ane Jensine Hermann, der var født den 16 sep i Fuglsang, hun døde i Vejle den 7 jan Christian Mathiasen køber den 12 okt en ejendom af Thomas Lauridsen beliggende på Dørken Mark ud mod Nedre Donnerup Mat. nr. 2 b og d som sammenlægges som 2 b købesum er 2400 kr. den 2 marts 1895 køber han af Søren Pedersen Vemmelund mat. 1 c og 2c (Tirsgaardslund) der tidligere har tilhørt hans farbror Chresten, købesum er 3900 kr. han sammenlægger gårdene under Tirsgaardslund og flytter dertil, efter sammenlægning er gården nu på 52 tdr. land. og er tilbage i slægten. Han køber senere et par tørveperaceller, der er udstykket ifølge Landbrugsmimisteriets Udstykningsaprobation af 30 jan. 1904, 21 maj 1904 en paracel mat. 9 an udstykket fra mat. 9g Voerslunde af Niels Nielsen, købesum 112,50 kr., 13 marts 1905 endnu en paracel mat. 1 bf Søndersthoved Give af Søren Sørensen Bang. de fleste gårde omkring Dørken havde tørveparaceller i Voerslunde område. Der blev gravet og hjemkørt tørv fra disse tørvegrave op til omkring Christian havde mange offentlige hverv, sognerådet igen , formand for ligningsrådet og kommunekasserer, kasserer i gødningsforeningen, menighedsrådet i

12 12 Medodistkirken i Give, hvor han var kirkeværge da de byggede tårnet i 1912 iøvrigt samme år som han byggede nyt stuehus på Tirsgaardslund, med samme murermester Kidholm. Han lærte aldrig at cykle, selv om både hustruen og børnene cyklede, så gik han altid når han skulle et sted hen, det fortælles at engang han skulle aflevere inddrevne skatter i Jelling, og de derhjemme ikke kunne undvære en hest, gik han til Jelling med pengene. Han var medlem af sognerådet i 2 perioder: og i sidste periode formand for ligningskommisionen. Familien tilhørte metodistmenigheden i Give. Ane Jensine Hermann Chr. M. Tirsgaard Nyt stuehus på Tirsgaardslund 1912 Christian og Mette fik 3 børn: Maren Mathiasen født 2 dec. 1889, hun var i 32 år. Missionær i Arrah i staten Bihar, Indien, hun døde i 1978, i Pasadena, Californien. Mathias Mathiasen født 23 jan. 1891, han blev den 28 apr.1926 gift med Thora Elise Smedegaard Christensen, født i Enkelund den 26 jan. 1898, de havde gården Frydensbjerg i Oksenbjerge. Mathias døde i 1953, Thora i Anna Johanne Mathiasen Tirsgaard født 5 apr. 1892, død 9 feb Med Ane Jensine havde han 7 børn: Mette Mathiasen født 1900 død Meta Mathiasen født 24 maj 1901, død 22 dec Marinus Mathiasen Tirsgaard født 30 sep. 1902, se næste ejer. Hermann Mathiasen Tirsgaard født 12 feb. 1904, han blev i 1933 gift med Sørine Schultz født i Rødekro den 20 april 1912, de havde gården Stenagergaard i Dørken. Hermann der også var sognefoged, døde den 10 marts 1989, Sørine døde den 9 aug i Thyregod. Johannes Mathiasen Tirsgaard født 9 feb. 1908, han blev gift med Esther født den 17 juli 1912 på Fyn, de havde først købmandsforretning i Valdemarsgade, Vejle, siden var han forvalter på frugtauktionen i Vejle, han døde i 1983, Esther i 1999 i Vejle. Meta Poula Mathiasen Tirsgaard født 1 feb. 1911, hun blev gift med gårdejer Hans Øvlisen, Gl. Toftegaard, Ølstykke, født 7 marts 1909 i Næstved, han afhændede og arbejdede i flere år som indremissionær. Hans døde i 1988 og Meta den 1 nov i Roskilde Carla Mathiasen Tirsgaard født 7 maj. 1912, hun forblev ugift, var uddannet herreskrædder, hun døde i Vejle Poula Mathiasen Tirsgaard født 7 maj 1912, hun forblev ugift har arbejdet forskellige steder også i England, hun bor i Vejle.

13 13 Emil Mathiasen Tirsgaard født 3 juli 1914, han blev gift med Astrid Schmidt født i Vejle den 10 marts 1919, han drev i mange år automobilværksted i Kapelgade, Vejle. Emil døde i 1994, Astrid bor i Mølholm, Vejle. Christen Mathiasen døde i den 17 okt.1919, enken Ane Hermann sad i uskiftet bo indtil 1933, da sønnen Marinus Tirsgaard overtog gården. Ane Hermann døde den 7 jan i Vejle. Marinus Tirsgaard blev 23 okt gift med Ane Margrethe Clemmensen fra Enkelundgaard hun var født den 13 nov Han overtog gården ved skøde fra moderen den 6 okt Prisen var kr. gården var sat til kr. resten var for avl, maskiner og dyr bl.a. 3 heste, 14 køer, 8 ungkreaturer, 2 grisesøer, 14 ungsvin samt høns. Ifølge skødet havde han ingen penge, han overtog et kreditforeningslån på kr. og fik et pantebrev på kr. hvoraf det sidste afdrag blev betalt i 1945.Han ombyggede alle gårdens avlsbygninger. Ved hans død var gården godkendt som fremavlssted for svin, det betød at der kunne sælges mange grisepolte til gode priser. Gården var altid repræsenteret på dyrskuer og ungskuet, både med heste, køer og grise. Marinus var en udadvendt mand med mange interesser i samfundet, han var foregangsmand og med i mange foreninger, han kom i sognerådet i 1943 og blev formand allerede i 1946 og var det til sin død. Han var formand i Brande - Thyregod Landboforening fra 1947 til kort før sin død i Tirsgaardslund efter sidste ombygning i 1952 Margrethe og Marinus Tirsgaard fra omkring 1935 Marinus Tirsgaard lærte landbrug i Canada Marinus Tirsgaard døde den 17 aug. 1961, Margrethe fik lov til at sidde i uskiftet bo, hun drev gården, med sønnen Knuds hjælp, indtil han overtog den i 1965, han var ungkarl så Margrethe blev på gården som husholder for ham indtil 1968, da flyttede hun til et nyt hus i Thyregod, hvor hun døde den 21 april Margrethe og Marinus havde 3 børn: Rigmor Tirsgaard født 30 sep. 1935, hun blev gift med maskinsnedker Jens Kristian Jensen fra Hvorslev, de bor i Århus.

14 14 Christian Mathiasen Tirsgaard, født 6 jan. 1938, han blev gift med Elisabeth Rathleff født i Fasterholdt, de bor i Give, hvor de drev vognmandsforretning fra 1962 til Knud Tirsgaard, født 2 maj 1941, næste ejer. Knud Tirsgaard overtog gården i 1965, han drev den til 1967,da solgte han besætningen og bortforpagtede jorden til Richard Tirsgaard på Tirsgaardsminde, året efter i efteråret 1968 solgte han gården til fodermester på Egsgaard, Knud Eriksen, der er fra Klarkring. Knud Tirsgaard etablerede ejendomsnæglerforretning i Give. Han blev i 1972 gift med Grethe Frederiksen fra Give. Nuværende ejer Knud Eriksen, Danskehøj 7, 7323 Give. Mat. nr. 1d. Tirsgaardsminde Den 30 dec. 1851, skødede Christian Christensen en paracel mat. nr. 1 d af Dørken, med hartkorn 5 skp. 1 fdk. 1½ alb. til sin søn Mathias Christensen, købesum 500 rdl. Mathias Christiansen var den 17 juni 1851 i Thyregod, blevet gift med Marie Knudsen hun var født 6 okt.1827 i Nørre Kollemorten, men familien var flyttet til Dørken, hun var naboens datter og søster til Mathias` broder Niels` hustru. Marie døde den 29 marts 1864, og Mathias blev den 2 juni 1865 i Thyregod gift med Mette Marie Andreasen fra Ndr. Donnerup, hun var født den 7 juli Tirsgaardsminde udbygningerne er fra 1851 Mette og Mathias Christiansen Den 31 marts 1857 bliver der tinglyst aftægtskontrakt til hans svigermor, Marie Mouridsdatter, hun får tre fag i den vestre ende af stuehuset, kapitalværdien er sat til 373 Rdl. og 4 mk. hun havde tidligere boet på nabogården, mat. nr. 9 i Dørken, hun bor der til Mathias bliver gift 2 gang, da flytter hun til en anden datter der bor i Hindskov. Mathias havde deltaget i krigen 1848 og var blevet såret. I mange år gik han med en kugle i benet, senere kom han til København og fik kuglen fjernet, han havde den med hjem og gik med den i en snor om halsen resten af livet, sønnen Andreas opbevarede den sammen med hans rytterpistol i sin skrivebordsskuffe mange år efter, (erindrer oldebarnet og Richard), men desværre er begge dele bortkommet.

15 15 Helt mod sædvane i slægten, deltog Mathias ikke i foreningsarbejde, eller offentlige hverv, han koncentrerede sig om at få gården i drift, man må huske på at der omkring 1850 stadig var store uopdyrkede hede og mosearealer på egnen. Da han overtog paracellen, der jo lå længst væk fra Thisgaard, har det meste jord sikkert været uopdyrket. Mette døde den 5 marts 1898 og Mathias den 29 juni Mathias og Marie fik 6 børn: Abelone Mathiasen født 15 nov. 1853, hun blev i 1880 gift den 14 maj 1880, med gårdejer Peder Christensen Pedersminde Vemmelund, Give, hun døde den 2 nov Knud Mathiasen født 4 maj 1852, han forblev ugift, arbejdede forskellige steder, døde på Hjemmet i Thyregod den 21 april Christian Mathiasen født 1 sep. 1855, han ses under Tirsgaardslund Frands Mathiasen født 8 marts 1858, han døde 24 feb i Sindbjerg ved Vejle. Kristen Mathiasen født 20 okt. 1860, han blev gift i 1891 med Ane Henriette Rasmussen fra Alsted Mølle i Øster Nykirke, de havde gården Anesminde i Vrønding, ved Tamdrup. Kristen var amtsrådsmedlen i Skanderborg amt, han døde den 18 aug. 1940, Ane den 1 maj Maren Mathiasen født 7 maj 1863, hun blev i 1894 gift med lærer Henrik Kristian Pedersen i Vester, han døde den 21 feb Den 25 marts 1904 blev hun gift i Thyregod med gårdejer, Christen Pedersen Midtgaard i Thyregodlund. Mathias og Mette Marie fik 4 børn. Marius Mathiasen født 8 mar. 1866, han blev gift med Johanne Margrethe Grønfeldt fra Vejle, Marius var først arbejdsmand, senere faglærer, de boede i Grejsdalen, Vejle. Andreas Mathiasen født 19 mar. 1869, se næste ejer. Marie Mathiasen født 29 nov. 1871, hun blev den 30 marts 1900 gift med gårdejer Kristen Lauritsen Åsbjerg Give, født 12 jan. 1868, Marie døde den 17 juli 1932, Kristen den 23 jan Frands Mathiasen født 27 mar. 1874, han blev den 31 marts 1898 i Metodistkirken Vejle, gift med Johanne Pape fra Ødsted, Frands var træskomager i Vejle, han døde den 28 april 1899 og hun blev gift med, Anthon Pedersen Vemmelund fra Skoldinggaard der også var træskomager i Vejle. Den 28 jan skødede Mathias Christiansen gården til sin søn Andreas Mathiasen. Andreas Mathiasen var gift med sin kusine Anne Christiansen hun var født i Aagaard den 25 nov.1867, død den 19 april Den 8 maj køber han Mat. nr 4X og lægger til gården, den 13 marts køber han en moseparacel, Søndersthoved 1BD af Søren Sørensen Bang, mange af gårdene i Dørken, købte samme tid, hver en tørveparacel af ham, og i mange år til langt efter krigens slutning i 1945, fik man sit brændsel derfra. I 1911 bygger han et nyt stuehus. Han er medlem af Thyregod sogneråd hvor han var kasserer. Han var også formand for Andelsmejeriet og Foderstofforeningen Familien tilhørte metodistmenigheden i Give. Anna og Andreas Tirsgaard

16 16 Anna og Andreas havde 5 børn: Ingemann Mathiasen Tirsgaard født 25 nov. 1895, se næste ejer. Marie Mathiasen Tirsgaard født 29 april 1897, hun blev gift med skotøjsfabrikant Emil Pape Vemmelund født i Vejle 1901, død s.st. 1975, Marie døde Julie Martine Mathiasen Tirsgaard født 18 juli 1900, hun var husbestyrerinde for sin far, og overtog hans aftægtsbolig, hun døde ugift den 9 jan Alfred Peder Mathiasen Tirsgaard født 3 mar. 1907, han blev gift med Kirstine Andersen, de havde en ejendom i Farre ved Give, han døde den 11 aug. 1990, Kirstine den 29 dec Clara Marie Mathiasen Tirsgaard født 9 april 1909, hun blev gift med Viggo Nielsen født den 3 jan i Lundø, de havde en gård i Thyregodlund, Viggo døde den 8 april 1992, Clara den 3 okt Den 31 marts 1938 skøder Andreas gården til sin søn Ingemann Tirsgaard, samtidig udstykker han en paracel mat. nr. 1r, Øster Dørkenvej 10, hvor han bygger et aftægtshus, der bor han sammen med datteren Julie til han dør 27 juni 1952, hun overtager derefter huset. Ingemann Tirsgaard blev den 19 mar gift med Mette Katrine Hansen født i Hornstrup den 11 dec. 1896, hun døde den 19 jul.1944, Ingemann blev så i 1953 gift med sin husbestyrerinde Meta Bønnerup, født i Bønnerup på Djursland den 30 aug Ingemann overtog i 1925 en lille forsømt gård i Bregenhoved ved Give, han havde den i 12 år og i den tid opdyrkede han yderlig 20 tdr.l. hede, i 1938 forlod han den smukke velplejede gård for at overtage sin fødegård Tirsgaardsminde, som han drev til den 30 jan da han overlod den til sønnen Richard, hvorefter han gik igang med endnu en forsømt gård på Vester Dørkenvej 24. Ingemann og hustruen modtager i 1957 :" Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Sølvbæger for Landboflid" Ingemann var streng religiøs, og i mange år drev han søndagsskole i et af stuerne på Tirsgaaardsminde. Ingemann døde den 3 juni 1978, Meta den 25 jan i Give. Øverst: Mette og Ingemann Tirsgaard. Nederst: Meta og Ingemann Tirsgaard Mette og Ingemann fik 2 børn, medens de boede i Bregenhoved: Richard Tirsgaard født 13 sep. 1926, se næste ejer. Anna Tirsgaard født i 1929, død 21 marts Elna og Richard Tirsgaard Richard Tirsgaard, blev den 15 nov gift med Elna Clemmensen, født den 28 juli 1926, datter af Niels Clemmensen og Nielsine Knudsen på Bakkegaarden i Thyregodlund. De første 4 år forpagtede de gården, for at overtage den i 1953.

17 17 Richard var en foretagsom mand, samtidig med landbruget og en stor kvægbesætning, drev han kartoffelhandel, senere slog han over på maskinhandel. Det var en stor flot gård Elna og Richard, forlod i Dermed forlod den sidste efterkommer fra mat. nr. 1 Dørken, den jord vi med sikkerhed ved at slægten havde dyrket, siden Frands Jacobsen var fæster omk Hvem ved måske var han også født i Dørken?. Richard ville helt at hellige sig maskinbrancen, han etablerede Thyregod Maskincompagni, og familien flyttede til Give. I 1984 nedlagdes maskincompagniet og sammen Tirsgaaardsminde 1975 med hustruen etablerede han et nyt. maskincenter på Hjortsvangen i Give. Richard døde den 17 okt. 1996, Elna bor i Give. Elna og Richard har 4 børn: Poul Ingemann Tirsgaard, født 10 aug. 1954, han bor på mat. nr. 9 Dørken, den samme gård hans 2 x tipoldeforældre har boet på. Karsten Tirsgaard født 7 april 1957, han bor i Kollemorten Jørgen Tirsgaard født 12 sep. 1959, han bor på Sjælland Mette Tirsgaard født 18 sep. 1961, hun bor i Dørken Nuværende ejer: Henrik Østerby Jensen Øster Dørkenvej 12. Mat. Nr. 1e Øster Dørkenvej 3. Paracellen er udstykket fra mat. nr. 1a, efter bevilling af 10 jan. 1860, i bevillingen er nævnt en handel med Marcus Christiansen, men den handel gik tilbage, der har åbenbart været nogle forskellige handler, for den den 20 sep tinglæses et forlig mellem, Hans Sørensen, Peder Hansen Kappeltoft og Iver Laursen, så Iver Laursen overtog paracellen, han får ikke skøde, formentlig går handlen tilbage, for den 4 nov skøder Hans Sørensen mat. nr. 1e til Jens Pedersen Boysen fra Kollemorten.

18 18 Jens Pedersen Boysen var født i Jelling i Han boede ikke i Dørken ret længe for i 1870 købte han et hus med jord i Lindet. Det solgte han tre år efter til sin husbestyrerinde, han døde hos hende som aftægtsmand i Thomas Jensen der nu boede på ejendommen, var søn af Jens Pedersen Boysen, han var gift med Ellen Holt fra Løjt. Thomas Jensen kaldte sig indsidder da han den 21 feb lånte 200 rdl. af husmand Niels Madsen i Enkelund, han satte sit indbo og besætning i pant. Den 27 marts 1871 udsteder Jens Pedersen Boysen en obligation på 350 rdl. til Hans Sørensen, han satte ejendommen i pant. Den 11 marts 1876 skøder Jens Pedersen Boysen, mat. nr. 1e til Niels Christensen fra Fuglsang, Thomas Jensen og Ellen Holt flytter til Kokborg. Øster Dørkenvej 3, omk. År 1900 Niels Christiansen var født i Fuglsang den 26 aug. 1827, søn af Christen Hansen og Cecilie Lauritzdatter, han var i 1854 blevet gift med Sara Pedersdatter, der var født i Kollerup i Ved hendes giftermål af hendes far var aftægtsmand i Ndr. Donnerup, han boede hos dem i Dørken da han den 15 feb omkom i en brønd. Niels Christiansen var gående postbud til Vejle, hvor han hentede og bragte postsager. Niels og Sara havde 7 børn da de flyttede til Dørken: Cecilie Marie Nielsen, født 20 feb i Ndr. Donnerup, Give Sogn. Ingeborg Christine, født 3 feb i Thyregodlund. Peder Martin, født 22 sep i Thyregodlund, gift med Ane Kirstine Madsen født 25 juli de havde ejendommen Kollemortenvej 91 Thyregod Mette Kirstine, født 17 juli 1865 i Fuglsang. Martine, født 6 april 1868 i Thyregodlund. Sidsel Marie, født 11 nov i Thyregodlund. Nielsine Sarine, født 4 aug i Thyregodlund. Den 1 dec skødede Niels Christensen ejendommen til sin nabo, Andreas Pedersen. Andreas Pedersen var søn af Peder Christensen på Enkelundgaard, han var født den 18 april 1850, han blev gift første gang 1878 med Kirsten Marie Albrechtsen Sillebjerg fra Hvejsel, hun døde i 1889 og han blev gift med Kristiane Frederiksen fra Åst. Der var 3 børn i første ægteskab og 4 i det sidste. Andreas Pedersen havde en ejendom i Enkelund han drev de to ejendomme sammen til sønnen Anders i 1914, overtog den i Enkelund. Øster Dørkenvej 3. år 2005 Andreas døde i Den 18 feb. 1925, skøde fra Kristiane Pedersen på mat. nr. 1 e Dørken til Jes Jensen Kristensen. Den 25 okt. 1951, skøde fra Jes Jensen Kristensen til Peter Glistrup Lund.

19 19 Den 14 juli 1954 skøde fra Peter Glistrup Lund til Aslak Christensen. Ved siden af landbruget virkede Aslak også som kolvbeskærer, han tilkøber mat. nr. 5u den 10 okt af Ejnar Baunsgaard. Nuværende ejer: Brian S. Jørgensen og Anne M. Jerup. Mat. nr. 1f Øster Dørkenvej 8 Udstykket efter bevilling af 12 juli 1870, med hartkorn 4 skp. 2 fdk. ¾ alb. Mat. nr. 1g og 1i blev samtidig udstykket, det var et par mindre paraceller der ikke lå umiddelbart sammen med 1f. Den 17 jan skøde fra Christen Pedersen til Thomas Laugesen på de tre matrikler, Thomas Laugesen havde da allerede bebygget mat. nr. 1f. Købesummen var 1200 rigsdaler rigsmønt. Thomas Laugesen havde samme dag, til Jørgen Mortensen fra Dørken, solgt mat. nr. 9 a og b i Nr. Kollemorten, han figurerer ved mange handler på egnen, han var åbenbart en igangsætter. Samme dag lånte han 300 rdl. af Jørgen Mortensen og 550 rdl. af Jacob Christensen i Dørken. Den 3 jan skøder han gården til Andreas Nielsen Skibsted. Andreas Nielsen Skibsted, var født i Givskud 1 nov.1851, han var både husmand og blikkenslager, hans forældre Niels Skibsted Mikkelsen og Mette Marie Jensdatter, havde tidligere boet i Dørken, han var gift med Else Kirstine Andersen født i Give 18 sep Navnet Skibsted havde de taget efter en møllerfamilie som familien havde kendt i mange år. Niels Skibsted Mikkelsen der var på aftægt hos dem døde i De fik 5 børn i Dørken: Niels Andreasen Skibsted født 14 sep. 1874, død 16 aug Anders Christian Skibsted født 6 feb. 1876, død 20 feb Martin Skov Skibsted født 24 marts 1878, Marius Jensen Skibsted født 24 feb. 1880, manufakturhandler, død 23 aug i Skive. Mette Petrea Skibsted født 8 maj 1883, død 11 feb Anders Nielsen Skibsted døde den 1 feb. 1888, hustruen den 6 feb. 1888, der står ingen steder hvad det var for en sygdom der næsten udryddede hele familien, der står på Thyregod kirkegård en mindeplade over dem. De to drenge der var tilbage kom i pleje ved hver sin familie, Martin Skov Skibsted udvandrede senere til Amerika, Marius Jensen Skibsted blev udlært skrædder og senere manufakturhandler i Helsinge, han døde i Skive Ejendommen med de tre matrikler blev solgt på Øster Dørkenvej 8 omk. År 1900 auktion den 21 feb og Christian Christensen fik skøde på den. Christen Christensen var født i 1849, søn af Christen Christensen og Ane Kirstine Pedersdatter i Cathrineborg, han var enkemand da han i 1882 blevet gift med Kirstine Jensen født 9 feb.1858 datter af Jens Peder Christensen og Marie Pedersen i Thyregod. De kom fra Rørbæk Mark til Dørken, de havde 3 børn der var født 3 forskellige steder.

20 20 Christen Peder Christensen født den 2 juni 1882, på Hastrup Mark Christian Marius Christensen født den 1 april 1884, i Kokborg. Ane Marie Christensen født den 3 feb.1887, på Rørbæk Mark. Den 29 marts 1900 skødede Christen Christensen ejendommen til Christian Svane Jørgensen. Christian Svane Jørgensen, var født i Hjortsvang 22 nov. 1872, søn af husmand Laurs Jørgensen og hustru Karen Marie Pedersen, han var gift med Ane Marie Jokomine Lovise Nielsen der var født i 1872 i Givskud, de kom fra Føvling. De havde en datter, Jenny Amanda der var født i Føvling den 4 jan De boede der ikke ret længe, den 27 april 1904 skøder han ejendommen til enke Ane Sørensen. Ane Sørensen, var født Laursen i 1870, hun kom fra Øster Nykirke, hvor hun var blevet enke, hun havde 3 børn med sig, hvor den yngste kun var 8 måneder. Den 1 nov blev vielsesattest læst som adkomst for Godske P. Godskesen, født 27 nov 1879 i i Østerhoved, Givskud, søn af skomager Peder Chr. Godskesen og hustru Ester Marie Smedegaard Jensen, han var blevet gift med Ane, med ham fik hun 2 børn. Ole Christian Godskesen født 2 dec. 1906, Ester Smedegaard Godskesen født 1 maj 1908, Elna Katrine Godskesen født 9 marts 1910, Den 12 okt skøder Godske P. Godskesen ejendommen til Hans A. Hansen. Godske køber Kokborggaard. Hans Anton Hansen, ved vi ikke hvor kommer fra, han starter et mindre opkøb og omfordeling af jord til ejendommen, 2 nov bliver det hele skødet, han får mat. nr. 2h af Jacob S. Østergaard, der er tale om mageskifte for Jacob får mat. nr. 1l af Hans Anton, der også får mat. nr. 3p af Jens Peder Olesen, og nr. 10d af Karl Jørgensen. sidst mageskifter han med Marinus Pedersen på Tværbækgaard der får mat. nr. 1g og 1p, Hans Anton får mat. nr. 5m Øster Dørkenvej 8 år Den 6 jan skøde til Jens Christian Jensen. Den 12 juli 1955 skøde til Erling Jensen Den 29 nov skøde til Helmer Antonsen. Nuværende ejer: Tonny Seehauusen.

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe 1 af 5 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe Matr. nr. 2 Rørbæk. Katballe, der tidligere hed Lille Lindet, er en meget gammel fæstegård under Rørbæk. Det er først d. 18.

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Dørken 1 af 46 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Dørken Matr. nr. 1, Thisgård. Gården nævnes første gang i matriklen 1662. Hartkornet var da 5 tdr. 2 alb., og landgilden var 1½ ørte

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere