KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i :Stt ~1I~ ~ ~qçhrn.ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii"

Transkript

1 ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ ~ ~booo5oo i :Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND JULI 1988

2 i INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 2 2 Område og zonestatus side 2 3 Områdets anvendelse side 2 4 Udstykning side 3 5 Vej og Stiforhold side 4 6 Spor og ledningsanlæg side 4 7 Bebyggelsens omfang og placering side 4 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 5 9 Ubebyggede arealer side 5 10 Eventuelle tilladelser eler dispensationer fra andre myndigheder side 6 11 Servitutter/deklarationer side 7 12 Vedtagelsespåtegning side 9 LOKALPLANENS KORT

3 2 ULLERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 FOR ET SOMMERHUSOMRADE/OFFENTLIGT FRIAREAL VED DINESTRUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2, stk. 1, nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med tilvejebringelse af lokaiplanen er at legalisere et ældre eksisterende sommerhusområde på lejede grunde, at sikre et ældre eksisterende sommerhusområde på ejede grunde, samt at udlægge et offentligt friareal. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr.: l c, l d, l e, l f, l g, l h, 1 i, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 gi 2 h, 2 i, 2 k, 2 1, 2 m, 2 n, 2 o, 2 p 2 q, 2 r, 2 s, 2 t, 2 u, 2 v, 2 x, 2 y, 2 z, 2 æ, 2 ø og 2 ab alle af Dinestrup Gårde, Flødstrup, samt del af matr. nr. l a og 2 b, begge af Dinestrup Gårde, Flødstrup, samt del af matr. nr. l c Risinge Hovedgård, Flødstrup, samt alle parceller, der efter 1. juli 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på vedhæftede kortbilag med prik streglinie afgrænsede område fra landzone til sommerhusområde. 2.3 Det offentlige område forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området inddeles i: Område I: Område II: Område III: Sommerhuse på egen grund Sommerhuse på lejet grund Offentlige friareal

4 4 5 Vej og stiforhold 5.1 De på vedhæftede kortbilag viste eksisterende veje og vende pladser skal bevares med nuværende placering samt i nuværende bredde. 5.2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom i område I samt på hver enkelt lod i område II skal indrettes pakeringsplads til 2 biler. Kravet til 2 parkeringspladser kan fraviges, såfremt det kan godtgøres at anden parkering kan ske uden gene for omboende eller færdslen i området. 6 Spor og ledningsanlæg 6.1 Nye el ledninger, herunder til (eventuel) vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område I og II: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller lod må ikke overstige 12 1/2. Bebyggelsesprocenten for hvert af områderne som helhed må ikke overstige 10. Bygninger må i område I ikke opføres med mere end een etage med eventuelt udnyttelig tagetage. I område II må bygninger ikke opføres med mere end een etage uden udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må indenfor område I gives en højde, der overstiger 6 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og indenfor område II 4 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 3 m, målt fra teræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagfiade. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 550v (Tagets vinkel med det vandrette plan må dog kun overstige 300, såfremt bebyggelsesprocenten ikke er udnyttet). Den i 3, stk. 4, nævnte gæstehytte eller lignende må dog kun gives en højde 1 der ikke overstiger 4 m over terræn.

5 3 3.2 Områderne I og II må kun anvendes til sommerhusbebyggelse~ det vil sige bebyggelse der kun må beboes i tidsrummet 1. april 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekender og lign. 3.3 Indenfor områderne I og II må der ikke opføres og indrettes bebyggelse til butikker, kiosker og lign. 3.4 På hver selvstændig matrikuleret ejendom indenfor område I samt på hver selvstændig lod indenfor område II må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse med de til sådan sommerhusbeboelse sædvanligt hørende udhuse og garager. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der på hver parcel ud over den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende~ når den ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal, og når den ikke indeholder køkken faciliteter eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udleje. 3.5 Område III må kun anvendes til offentlige friarealer. Der må indenfor området kun opføres bebyggelsei der er orienteret mod områdets anvendelse som offentligt friareal, såsom toiletbygninger, kiosker, læskure eller lignende. 3.6 Der må ikke indenfor området som helhed parkeres eller placeres campingvogne ud over 1/2 døgn og dette må kun foregå i tidsrummet kl til Dog kan der på den enkelte grund i område I og II tillades parkering af campingvogn i op til 2 ½døgn. 3.7 Den på kortbilaget med signatur viste del af matr. nr. 2 e Dinestrup Gårde, Flødstrup, må kun anvendes til placering af en garage. Der må således ikke etableres køkkenfaciliteter eller opholds muligheder, ligesom garagen ikke må gøres til genstand for særskilt udleje. 3.8 Indenfor området kan opføres transformerstation til kvarterets forsyning, når den ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2 m over terræn, og når den udformes i overstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4 Udstykning 4.1 Område I, II og III: Der må foretages udstykning indenfor området i overensstemmelse med lokalplanen.

6 5 Ny bebyggelse skal holdes i en afstand på 8 m til vejmidte og 3 m fra skel eller lodgrænse. (Garagebygninger kan placeres 2,5 m fra skel eller lodgrænse). Kommunalbestyrelsen kan dog i givne situationer meddele dispensation. 7.2 Område III: Toiletbygning(er), kiosker, læskure og lignende mindre tilladelig bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 4 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 2,5 m, målt fra terræn (niveau plan) til skæringen mellem facade og topplan. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 30 m 2. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Som tagmateriale må kun anvendes teglsten, eternit, tagpap eller andet materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende. 8.3 Til udvendige bygningssider må i øvrigt ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.4 Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsens må udvendige bygningssider, herunder tager som ønskes malet, kun fremtræde i jordfarverne: okker, terra de sienna, umbra, engelskrød, svensk rød, dodenkop, italienskrød eller hvid, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog oså andre farver anvendes. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område I og II: Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn, raftehegn eller lignende, max højde 1,8 m. Det med priksignatur på vedhæftede kortbilag indenfor område I viste areal må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsareal for bebyggelsen. 9.2 Generelt for område I, område II og område III: Der må ikke etableres beplantning indenfor områderne, som vil medføre genevirkninger mod omgivelserne.

7 6.~ 9.3 Eventuel belysning indenfor området som helhed på såvel vej, vendeplads, sti som parkeringspladser og offentligt friareal må kun etableres som parkbelysning. Max lyspunkthøjde over færdigt terræn 3 m Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 10.1 Den ved tidligere tinglyst deklaration fastlagte strandbeskyt telseslinie ændres, således som vist på lokalplanens kortbilag, dog under forudsætning af Skov og Naturstyrelsens godkendelse De i den tidligere tinglyste deklaration om strandbeskyttel seslinie indeholdte bestemmelser om fredningsnævnets indseende med bygningers placering, materialer, farver m.m. på arealet landværts den på lokalplanens kortbilag viste strandbeskyttel seslinie bortfalder, mens deklarationens bestemmelser og bestemmelserne i naturfredningslovens 46, stk. 1, for arealet søværts nævnte strandbeskyttelseslinie opretholdes Planens virkeliggørelse er afhængig af tilladelse fra lande vejsbestyrelsen ved Fyns amt, idet området vejbetjenes via en privat fællesvej~ der er tilsluttet landevej 705, Aunslev Kerteminde. 2 Lov om naturfredning. 46. På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger indenfor en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der ikke: 1. placeres bygninger, skure, campingvogne eller lignende, opstilles master, foretages ændringer i terrænet eller henlægges affald og lignende. 2. foretages beplantning eller hegning, bortset fra hegning på land og skovbrugsejendomme. 3. foretages udstykning, hvorved der fastlægges skel.

8 ~l i Servitutter/deklarationer Nedenstående tinglyste deklarationer inden for lokaiplanområdet ophæves: Lyst Iflg. adkomst: Forpligtelse m.h.t. vedlige holdelse af vej samt hegnspligt. Iflg. skøde på 21?: Vejservitut samt indskr. i h.t. bebyggelse og nedlægning af rørledninger samt fuld hegnspligt. Iflg. skade på Ze: Færdsels og karseisret samt parkeringsret for 2e og evt. indskr. i h.t. gravearbejde og bebyggelse. Iflg. skade: Hegnspligt samt indskr. i h.t. gravearbejde og byggearbejde. Iflg. adk.: Fuld hegnspligt om parcellen mod syd og vest. Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. Iflg. adk.: Ret for fabrikant Niels Lindskov Hansen såvel som for fremtidige ejere af den strandgrund, som denne evt, måtte erhverve ved Dinestrup Strand, til at tage vand fra brønden evt, gennem ror. - Iflg. adk.: Særlig hegnspligt. Iflg. adk. på le: Færdselsret for l~ad en vej. Iflg. adk. på i~:færdseisret for i~ad en vej. Iflg. adk. på l~:færdseisret for l~ad en vej. Iflg. adk. på ih: Færds~lsretfor 1h ad en vej. Iflg. adk.: Færdselsret for ig ad en vej. Iflg. adk.: Færdseisret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Iflg. adk.: Færdseisret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage -til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1h til at tage vand til eget brug fra en brand på 1 samt pligt til at tåle, at denne selv benytter brønden. - Matr. nr. 2c, 2d 2a, 2~,2aa 2~ ~q,2r Z~,2u 2 2X ia le, 1f 1h, ~i

9 8 Lyst Matr. nr Iflg. adk.: Ret for 1? på særlige 1e vilkår. til at tage vand fra en brand på i Iflg. adk. på 1C: Færdseisret for 1C ad en vej Iflg. adk.: Færdselsret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. ic Iflg. adk. på id: Færdseisret for ic1 ad en vej Iflg. adk.: Færdselsret for visse parceller ad en vej samt -forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret ror 1d til at tage vand til eget brug fra en brønd på i~på særlige vilkår Iflg. skade på 2 : Ret for 2~til vendeplads Iflg. skøde på 21<: Ret for 21< til vendeplads Iflg: skade på 21: Ret for 21 til vendeplads Dok. om ret for Zi~, 2k, 21 g zm til benyttelse af en vendeplads lyst på det areal, der Ved resol er overført fra 2a til 2n Iflg. skøde på Zn: Ret for 2~til vendeplads Iflg. skade på 2 :Ret for 2 til parkering og ophold på en vej. Best. ~omvejens bredde samt om vendeplads. la, 2n Iflg. skade på 2m: Ret for 2m til vendeplads Deki. om fri afbenyttelse for 2n og 2 af brand til husholdningsbrug m.v. Vedligeholdel. ses og reparationspligt Dekl. om forbud mod bebyggelse, campingvogn -- m.v. 2ab Iflg. adk.: Fuld hegnspligt om parcellen mod nord og vest. -

10 I henhold til Svendborg amts skrivelse af 7. marts 1961 er noteret adgangsbegrænsning i medfør af vejbestyrelsens 35 f.s.v. angår l a. Dispensation for til og frakørsel vedrørende det offentlige friareal, der er beliggende indenfor lokalområdet på del af ejendommen matr. nr. 1 a gives af Fyns amt Således vedtaget af Ullerslev kommunalbestyrelse den 8. marts På kommunalbestyrelsens vegne 12 Vedtagelsespåtegning Niels Peter Mads~ef( borgmester/7 / kommuneingeniør 12.2 I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående endeligt. Ullerlev kommunalbestyrelse, den 14. juni 1989 Niels Peter Mad~,4n borgmester /./<~.-E~6~ Erik Johansen kommuneingeniør 12.3 Dato for offentliggørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af nærværende lokalpian nr. 18. den 9.~V 7.1~8~ 12.4 Tinglysning: U ~DF~T Ac~3OGEN RETTEN ~YBORG

11 Indført i dagbogen for RETTEN i NYBORG, den /~9~g42~~ c~-r P4-ngbog-~ 0 Ullerslev K~,mmune Modtagel: 2 7 JULI 1989 Annelke Thomsen kontortuidmægt~g

12 Ullerslev Kommune Modtaget: -8 JUiI~2 nr 1-a ni. f1. Dinestrup MEKLENBORG Gårde, Flødstrup. J.nr LANDINSPEKTØRFIRMA Slotsgade Nyborg Tlf Fax AFLYSNING Under henvisning til S 11.1 i lokalplan nr. 18 i Ullerslev kommune - tinglyst på matr.nr. 1-c m.f 1. Dinestrup Gårde, Flødstrup - begæres nedenstående servitutter slettet på de anførte matr.nre. i Dinestrup Gårde, Flødstrup: Lyst Servitutter Matr.nr : Iflg. adkomst: Forpligtelse m.h.t. ved- 2-c,2-d ligeholdelse af vej samt hegnspligt : Iflg. skøde på 2-f: Vejservitut samt ind- 2-a,2-f skr. i h.t. bebyggelse og nedlægning af rørledninger samt fuld hegnspligt : Iflg. skøde på 2-e: Færdsels- og kørsels-2-a. ret samt parkeringsret for 2 e og evt. indskr. i h.t. gravearbejde og bebyggelse : Iflg. skøde: Hegnspligt samt indskr. i 2 e h.t. gravearbejde og byggearbejde : Iflg. adkomst: Fuld hegnspligt om parcel- 2-q,2-r len mod syd og vest : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2-t,2-u : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2 v : Iflg. adkomst: Ret for fabrikant Niels 2-d Lindskov Hansen såvel som for fremtidige ejere af den strandgrund, som denne evt, måtte erhverve ved Dinestrup Strand, til at tage vand fra brønden evt, gennem rør : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2-x : Iflg. adkomst på 1-e: Færdselsret for 1-a 1 e ad en vej : Iflg. adkomst på 1-f: Færdselsret for 1-a 1-f af en vej : Iflg. adkomst på 1-i: Færdselsret for 1-a Ansvarlige indehavere: Henning Andersen Poul Mogens Christensen. Henning Hansen Anna Lise Meklenborg Erik-Ole Rasmussen Søren Lunde

13 1-i af en vej : Iflg. adkomst på 1-h: Færdselsret for 1-a 1-h ad en vej : Iflg. adkomst: Færdseisret for 1-g ad 1-a en vej : Iflg. adkonist: Færdselsret for visse 1 e,1-f parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse : Iflg. adkomst: Færdseisret for visse 1-h,1-i parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1-h til at tage vand til eget brug fra en brønd til 1-i samt pligt til at tåle, at denne selv benytter brønden : Iflg. adkomst: ret for 1-e til at tage 1-e vand fra en brønd på 1-f på særlige vilkår : Iflg. adkomst på 1-c: Færdselsret for 1-a 1 c ad en vej : Iflg. adkomst: Færdselsret for visse i c parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse : Iflg. adkomst på 1-d: Færdselsret for 1-a 1-d ad en vej : Iflg. adkomst: Færdselsret for visse 1-d parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1-d til at tage vand til eget brug fra en brønd på 1-f på særlige vilkår : Iflg. skøde på 2 i: Ret for 2 i til 1 a vendeplads : Iflg. skøde på 2 k: Ret for 2-k til 1 a vendeplads : Iflg. skøde på 2 1: Ret for 2 1 til 1 a vendeplads.

14 : : Dok. om ret for 2-i, 2-k, 2-1 og 2-ni til benyttelse af en vendeplads - lyst på det areal, der ved resol er overført fra 2-a til 2-n. Iflg. skøde på 2-n: Ret for 2-n til vendeplads. 2-n 1 a : Iflg. skøde på 2-0: Ret for 2-0 til parkering og ophold på en vej. Best. om vejens bredde samt om vendeplads. 1-a, 2-n : : Iflg. skøde på 2-ni: Ret for 2-ni til vendeplads. Dekl. om fri afbenyttelse for 2-n og 2-o af brønd til husholdningsbrug m.v. Vedligeholdelses- og reparationspligt. 1-a 2-n, : : Deki. om forbud mod bebyggelse, campingvogn m.v. 2-ab Iflg. adkomst: Fuld hegnspligt om parcel-2-s len mod nord og vest. Nyborg, den ~ o. t~ Landinspektør DAGBOGEN NYBORG f LYSl ~ Annelise Thomsen kontorfuldmægtig

15

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

NYBORG KOMMUNE. Lokalpian nr. 26. for et sommerhusområ.de ved Andkær Strand Bovense sôgn.

NYBORG KOMMUNE. Lokalpian nr. 26. for et sommerhusområ.de ved Andkær Strand Bovense sôgn. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 26 for et sommerhusområ.de ved Andkær Strand Bovense sôgn. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 FOR ET SCMMERHUS OMRÅDE VED ANDKÆR STRAND I BOVENSE SOGN REDEGØRELSE: L(IKALPLANENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.5.3 Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE JAI\JUAR 1984 INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Lokaiplanen omfatter del af matr. nr. samt matr. nr 4E Tårup by Frørup. Lokalplanen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22 VED ØSTERGADE ROSEN VÆNGET KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 22 VED ØSTERGADE ROSEN VÆNGET KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22 OFF. OMRADE ROSEN VÆNGET VED ØSTERGADE OG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning ~L Oô. c7~r ~< J.nr. 27-4 nr. 22 - EK/ak 1W. Matr.nr.: 31b, alle 31Z, 31ad, 31ag ~ af

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16. Lokalplan for et område til offentlige formål (idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, dyrskueplads og fælles TV-antenneanlæg) i Skjern by. Udarbejdet i november 1978 af Skjern

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae.

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae. Indholdsfortegnelae. Side 1: Planens indhold Forhold til den øvrige planlægning Lokalpianens retsvirkninger Side 2: 1. Formå.]. 2. Ornr&de og zonestatus 3. Omr&dets anvendelse 1~ Veje 5. Ledningsanlæg

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 3.1 LANGÅ (ERHVERVSOMRÅDE) I henhold til kommuneplanloven (Lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 FOR SOMMERHUSOMRÅDE NORDENHUSE VED ~ Teknisk NYBORG KOMMUNE forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4.000 LOKALPLAN NR. 5 I. L meter

DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4.000 LOKALPLAN NR. 5 I. L meter MARSTAL KOMMUNE DEL AF MARSTAL I MÅL 1:4. L 1 2 meter LOKALPLAN NR. 5 I INDHOLDSFORTEGNELSE -kapr.34 939 Side 1: Planens indhold Forhold til den Øvrige planlægning Lokaiplanens retsvirkninger Side 3: 1.

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 EKSISTERENDE BOLIGOMRADE SAMT OMRADE FOR OFFENTLIG FORMAL I GUDME STEMPELMÆRKE Sv~ndbc-rghorred KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPAR.Ar T 314176

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 47 - Drigstrup Strand. sommerhusområdet Strandlokken ved

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 47 - Drigstrup Strand. sommerhusområdet Strandlokken ved KERTEMINDE KOMMUNE Lokalpian nr. 47 - Drigstrup Strand. sommerhusområdet Strandlokken ved Februar 1993 Indhoidsfortegnelse. Side. Lokaiplanens baggrund og indhold 1. Hvad er en lokaiplan 1. Forhold til

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere