KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i :Stt ~1I~ ~ ~qçhrn.ii

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii"

Transkript

1 ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ ~ ~booo5oo i :Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND JULI 1988

2 i INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 2 2 Område og zonestatus side 2 3 Områdets anvendelse side 2 4 Udstykning side 3 5 Vej og Stiforhold side 4 6 Spor og ledningsanlæg side 4 7 Bebyggelsens omfang og placering side 4 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 5 9 Ubebyggede arealer side 5 10 Eventuelle tilladelser eler dispensationer fra andre myndigheder side 6 11 Servitutter/deklarationer side 7 12 Vedtagelsespåtegning side 9 LOKALPLANENS KORT

3 2 ULLERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 FOR ET SOMMERHUSOMRADE/OFFENTLIGT FRIAREAL VED DINESTRUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2, stk. 1, nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med tilvejebringelse af lokaiplanen er at legalisere et ældre eksisterende sommerhusområde på lejede grunde, at sikre et ældre eksisterende sommerhusområde på ejede grunde, samt at udlægge et offentligt friareal. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr.: l c, l d, l e, l f, l g, l h, 1 i, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 gi 2 h, 2 i, 2 k, 2 1, 2 m, 2 n, 2 o, 2 p 2 q, 2 r, 2 s, 2 t, 2 u, 2 v, 2 x, 2 y, 2 z, 2 æ, 2 ø og 2 ab alle af Dinestrup Gårde, Flødstrup, samt del af matr. nr. l a og 2 b, begge af Dinestrup Gårde, Flødstrup, samt del af matr. nr. l c Risinge Hovedgård, Flødstrup, samt alle parceller, der efter 1. juli 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på vedhæftede kortbilag med prik streglinie afgrænsede område fra landzone til sommerhusområde. 2.3 Det offentlige område forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området inddeles i: Område I: Område II: Område III: Sommerhuse på egen grund Sommerhuse på lejet grund Offentlige friareal

4 4 5 Vej og stiforhold 5.1 De på vedhæftede kortbilag viste eksisterende veje og vende pladser skal bevares med nuværende placering samt i nuværende bredde. 5.2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom i område I samt på hver enkelt lod i område II skal indrettes pakeringsplads til 2 biler. Kravet til 2 parkeringspladser kan fraviges, såfremt det kan godtgøres at anden parkering kan ske uden gene for omboende eller færdslen i området. 6 Spor og ledningsanlæg 6.1 Nye el ledninger, herunder til (eventuel) vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område I og II: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller lod må ikke overstige 12 1/2. Bebyggelsesprocenten for hvert af områderne som helhed må ikke overstige 10. Bygninger må i område I ikke opføres med mere end een etage med eventuelt udnyttelig tagetage. I område II må bygninger ikke opføres med mere end een etage uden udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må indenfor område I gives en højde, der overstiger 6 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og indenfor område II 4 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 3 m, målt fra teræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagfiade. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 550v (Tagets vinkel med det vandrette plan må dog kun overstige 300, såfremt bebyggelsesprocenten ikke er udnyttet). Den i 3, stk. 4, nævnte gæstehytte eller lignende må dog kun gives en højde 1 der ikke overstiger 4 m over terræn.

5 3 3.2 Områderne I og II må kun anvendes til sommerhusbebyggelse~ det vil sige bebyggelse der kun må beboes i tidsrummet 1. april 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekender og lign. 3.3 Indenfor områderne I og II må der ikke opføres og indrettes bebyggelse til butikker, kiosker og lign. 3.4 På hver selvstændig matrikuleret ejendom indenfor område I samt på hver selvstændig lod indenfor område II må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse med de til sådan sommerhusbeboelse sædvanligt hørende udhuse og garager. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der på hver parcel ud over den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende~ når den ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal, og når den ikke indeholder køkken faciliteter eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udleje. 3.5 Område III må kun anvendes til offentlige friarealer. Der må indenfor området kun opføres bebyggelsei der er orienteret mod områdets anvendelse som offentligt friareal, såsom toiletbygninger, kiosker, læskure eller lignende. 3.6 Der må ikke indenfor området som helhed parkeres eller placeres campingvogne ud over 1/2 døgn og dette må kun foregå i tidsrummet kl til Dog kan der på den enkelte grund i område I og II tillades parkering af campingvogn i op til 2 ½døgn. 3.7 Den på kortbilaget med signatur viste del af matr. nr. 2 e Dinestrup Gårde, Flødstrup, må kun anvendes til placering af en garage. Der må således ikke etableres køkkenfaciliteter eller opholds muligheder, ligesom garagen ikke må gøres til genstand for særskilt udleje. 3.8 Indenfor området kan opføres transformerstation til kvarterets forsyning, når den ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2 m over terræn, og når den udformes i overstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4 Udstykning 4.1 Område I, II og III: Der må foretages udstykning indenfor området i overensstemmelse med lokalplanen.

6 5 Ny bebyggelse skal holdes i en afstand på 8 m til vejmidte og 3 m fra skel eller lodgrænse. (Garagebygninger kan placeres 2,5 m fra skel eller lodgrænse). Kommunalbestyrelsen kan dog i givne situationer meddele dispensation. 7.2 Område III: Toiletbygning(er), kiosker, læskure og lignende mindre tilladelig bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 4 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 2,5 m, målt fra terræn (niveau plan) til skæringen mellem facade og topplan. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 30 m 2. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Som tagmateriale må kun anvendes teglsten, eternit, tagpap eller andet materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende. 8.3 Til udvendige bygningssider må i øvrigt ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.4 Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsens må udvendige bygningssider, herunder tager som ønskes malet, kun fremtræde i jordfarverne: okker, terra de sienna, umbra, engelskrød, svensk rød, dodenkop, italienskrød eller hvid, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog oså andre farver anvendes. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område I og II: Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn, raftehegn eller lignende, max højde 1,8 m. Det med priksignatur på vedhæftede kortbilag indenfor område I viste areal må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsareal for bebyggelsen. 9.2 Generelt for område I, område II og område III: Der må ikke etableres beplantning indenfor områderne, som vil medføre genevirkninger mod omgivelserne.

7 6.~ 9.3 Eventuel belysning indenfor området som helhed på såvel vej, vendeplads, sti som parkeringspladser og offentligt friareal må kun etableres som parkbelysning. Max lyspunkthøjde over færdigt terræn 3 m Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 10.1 Den ved tidligere tinglyst deklaration fastlagte strandbeskyt telseslinie ændres, således som vist på lokalplanens kortbilag, dog under forudsætning af Skov og Naturstyrelsens godkendelse De i den tidligere tinglyste deklaration om strandbeskyttel seslinie indeholdte bestemmelser om fredningsnævnets indseende med bygningers placering, materialer, farver m.m. på arealet landværts den på lokalplanens kortbilag viste strandbeskyttel seslinie bortfalder, mens deklarationens bestemmelser og bestemmelserne i naturfredningslovens 46, stk. 1, for arealet søværts nævnte strandbeskyttelseslinie opretholdes Planens virkeliggørelse er afhængig af tilladelse fra lande vejsbestyrelsen ved Fyns amt, idet området vejbetjenes via en privat fællesvej~ der er tilsluttet landevej 705, Aunslev Kerteminde. 2 Lov om naturfredning. 46. På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger indenfor en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der ikke: 1. placeres bygninger, skure, campingvogne eller lignende, opstilles master, foretages ændringer i terrænet eller henlægges affald og lignende. 2. foretages beplantning eller hegning, bortset fra hegning på land og skovbrugsejendomme. 3. foretages udstykning, hvorved der fastlægges skel.

8 ~l i Servitutter/deklarationer Nedenstående tinglyste deklarationer inden for lokaiplanområdet ophæves: Lyst Iflg. adkomst: Forpligtelse m.h.t. vedlige holdelse af vej samt hegnspligt. Iflg. skøde på 21?: Vejservitut samt indskr. i h.t. bebyggelse og nedlægning af rørledninger samt fuld hegnspligt. Iflg. skade på Ze: Færdsels og karseisret samt parkeringsret for 2e og evt. indskr. i h.t. gravearbejde og bebyggelse. Iflg. skade: Hegnspligt samt indskr. i h.t. gravearbejde og byggearbejde. Iflg. adk.: Fuld hegnspligt om parcellen mod syd og vest. Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. Iflg. adk.: Ret for fabrikant Niels Lindskov Hansen såvel som for fremtidige ejere af den strandgrund, som denne evt, måtte erhverve ved Dinestrup Strand, til at tage vand fra brønden evt, gennem ror. - Iflg. adk.: Særlig hegnspligt. Iflg. adk. på le: Færdselsret for l~ad en vej. Iflg. adk. på i~:færdseisret for i~ad en vej. Iflg. adk. på l~:færdseisret for l~ad en vej. Iflg. adk. på ih: Færds~lsretfor 1h ad en vej. Iflg. adk.: Færdselsret for ig ad en vej. Iflg. adk.: Færdseisret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Iflg. adk.: Færdseisret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage -til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1h til at tage vand til eget brug fra en brand på 1 samt pligt til at tåle, at denne selv benytter brønden. - Matr. nr. 2c, 2d 2a, 2~,2aa 2~ ~q,2r Z~,2u 2 2X ia le, 1f 1h, ~i

9 8 Lyst Matr. nr Iflg. adk.: Ret for 1? på særlige 1e vilkår. til at tage vand fra en brand på i Iflg. adk. på 1C: Færdseisret for 1C ad en vej Iflg. adk.: Færdselsret for visse parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. ic Iflg. adk. på id: Færdseisret for ic1 ad en vej Iflg. adk.: Færdselsret for visse parceller ad en vej samt -forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret ror 1d til at tage vand til eget brug fra en brønd på i~på særlige vilkår Iflg. skade på 2 : Ret for 2~til vendeplads Iflg. skøde på 21<: Ret for 21< til vendeplads Iflg: skade på 21: Ret for 21 til vendeplads Dok. om ret for Zi~, 2k, 21 g zm til benyttelse af en vendeplads lyst på det areal, der Ved resol er overført fra 2a til 2n Iflg. skøde på Zn: Ret for 2~til vendeplads Iflg. skade på 2 :Ret for 2 til parkering og ophold på en vej. Best. ~omvejens bredde samt om vendeplads. la, 2n Iflg. skade på 2m: Ret for 2m til vendeplads Deki. om fri afbenyttelse for 2n og 2 af brand til husholdningsbrug m.v. Vedligeholdel. ses og reparationspligt Dekl. om forbud mod bebyggelse, campingvogn -- m.v. 2ab Iflg. adk.: Fuld hegnspligt om parcellen mod nord og vest. -

10 I henhold til Svendborg amts skrivelse af 7. marts 1961 er noteret adgangsbegrænsning i medfør af vejbestyrelsens 35 f.s.v. angår l a. Dispensation for til og frakørsel vedrørende det offentlige friareal, der er beliggende indenfor lokalområdet på del af ejendommen matr. nr. 1 a gives af Fyns amt Således vedtaget af Ullerslev kommunalbestyrelse den 8. marts På kommunalbestyrelsens vegne 12 Vedtagelsespåtegning Niels Peter Mads~ef( borgmester/7 / kommuneingeniør 12.2 I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående endeligt. Ullerlev kommunalbestyrelse, den 14. juni 1989 Niels Peter Mad~,4n borgmester /./<~.-E~6~ Erik Johansen kommuneingeniør 12.3 Dato for offentliggørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af nærværende lokalpian nr. 18. den 9.~V 7.1~8~ 12.4 Tinglysning: U ~DF~T Ac~3OGEN RETTEN ~YBORG

11 Indført i dagbogen for RETTEN i NYBORG, den /~9~g42~~ c~-r P4-ngbog-~ 0 Ullerslev K~,mmune Modtagel: 2 7 JULI 1989 Annelke Thomsen kontortuidmægt~g

12 Ullerslev Kommune Modtaget: -8 JUiI~2 nr 1-a ni. f1. Dinestrup MEKLENBORG Gårde, Flødstrup. J.nr LANDINSPEKTØRFIRMA Slotsgade Nyborg Tlf Fax AFLYSNING Under henvisning til S 11.1 i lokalplan nr. 18 i Ullerslev kommune - tinglyst på matr.nr. 1-c m.f 1. Dinestrup Gårde, Flødstrup - begæres nedenstående servitutter slettet på de anførte matr.nre. i Dinestrup Gårde, Flødstrup: Lyst Servitutter Matr.nr : Iflg. adkomst: Forpligtelse m.h.t. ved- 2-c,2-d ligeholdelse af vej samt hegnspligt : Iflg. skøde på 2-f: Vejservitut samt ind- 2-a,2-f skr. i h.t. bebyggelse og nedlægning af rørledninger samt fuld hegnspligt : Iflg. skøde på 2-e: Færdsels- og kørsels-2-a. ret samt parkeringsret for 2 e og evt. indskr. i h.t. gravearbejde og bebyggelse : Iflg. skøde: Hegnspligt samt indskr. i 2 e h.t. gravearbejde og byggearbejde : Iflg. adkomst: Fuld hegnspligt om parcel- 2-q,2-r len mod syd og vest : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2-t,2-u : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2 v : Iflg. adkomst: Ret for fabrikant Niels 2-d Lindskov Hansen såvel som for fremtidige ejere af den strandgrund, som denne evt, måtte erhverve ved Dinestrup Strand, til at tage vand fra brønden evt, gennem rør : Iflg. adkomst: Særlig hegnspligt. 2-x : Iflg. adkomst på 1-e: Færdselsret for 1-a 1 e ad en vej : Iflg. adkomst på 1-f: Færdselsret for 1-a 1-f af en vej : Iflg. adkomst på 1-i: Færdselsret for 1-a Ansvarlige indehavere: Henning Andersen Poul Mogens Christensen. Henning Hansen Anna Lise Meklenborg Erik-Ole Rasmussen Søren Lunde

13 1-i af en vej : Iflg. adkomst på 1-h: Færdselsret for 1-a 1-h ad en vej : Iflg. adkomst: Færdseisret for 1-g ad 1-a en vej : Iflg. adkonist: Færdselsret for visse 1 e,1-f parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse : Iflg. adkomst: Færdseisret for visse 1-h,1-i parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1-h til at tage vand til eget brug fra en brønd til 1-i samt pligt til at tåle, at denne selv benytter brønden : Iflg. adkomst: ret for 1-e til at tage 1-e vand fra en brønd på 1-f på særlige vilkår : Iflg. adkomst på 1-c: Færdselsret for 1-a 1 c ad en vej : Iflg. adkomst: Færdselsret for visse i c parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse : Iflg. adkomst på 1-d: Færdselsret for 1-a 1-d ad en vej : Iflg. adkomst: Færdselsret for visse 1-d parceller ad en vej samt forpligtelse til at bidrage til denne vejs anlæg og vedligeholdelse. Endvidere ret for 1-d til at tage vand til eget brug fra en brønd på 1-f på særlige vilkår : Iflg. skøde på 2 i: Ret for 2 i til 1 a vendeplads : Iflg. skøde på 2 k: Ret for 2-k til 1 a vendeplads : Iflg. skøde på 2 1: Ret for 2 1 til 1 a vendeplads.

14 : : Dok. om ret for 2-i, 2-k, 2-1 og 2-ni til benyttelse af en vendeplads - lyst på det areal, der ved resol er overført fra 2-a til 2-n. Iflg. skøde på 2-n: Ret for 2-n til vendeplads. 2-n 1 a : Iflg. skøde på 2-0: Ret for 2-0 til parkering og ophold på en vej. Best. om vejens bredde samt om vendeplads. 1-a, 2-n : : Iflg. skøde på 2-ni: Ret for 2-ni til vendeplads. Dekl. om fri afbenyttelse for 2-n og 2-o af brønd til husholdningsbrug m.v. Vedligeholdelses- og reparationspligt. 1-a 2-n, : : Deki. om forbud mod bebyggelse, campingvogn m.v. 2-ab Iflg. adkomst: Fuld hegnspligt om parcel-2-s len mod nord og vest. Nyborg, den ~ o. t~ Landinspektør DAGBOGEN NYBORG f LYSl ~ Annelise Thomsen kontorfuldmægtig

15

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret

LOKALPLAN NR.78. Øhavekvarteret LOKALPLAN NR.78 Øhavekvarteret NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere