Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg. Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 05. april 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg. Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 05. april 2016"

Transkript

1 Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 05. april

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE REGLER OG RETNINGLINIER Eksamensplaner oversigt over prøverne Eksamenslokaler Forlænget prøvetid ved eksamen Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver Generelle regler for afholdelse af de skriftlige prøver Generelle bestemmelser vedrørende mundtlige prøver TILMELDING/FRAMELDING TIL EKSAMEN SYGEEKSAMEN/OMPRØVE Forholdsregler ved sygdom under eksamen BEDØMMELSE Karaktergivning DANSK Skriftlig dansk eksamen (Dansk C og Dansk A) Egen computer anvendes til eksamen i dansk Eksamen i dansk uden anvendelse af computer Mundtlig prøve i Dansk C Mundtlig prøve i Dansk A ENGELSK Skriftlig prøve i Engelsk B Mundtlig prøve i Engelsk C Mundtlig prøve i Engelsk B MATEMATIK Skriftlig eksamen i matematik (Matematik B og Matematik A) Mundtlig prøve i Matematik A KEMI Mundtlig prøve i Kemi C og Kemi B FYSIK Mundtlig prøve i Fysik B PROJEKTPRØVE I DANSK A og MATEMATIK A

3 1 GENERELLE REGLER OG RETNINGLINIER 1.1 Eksamensplaner oversigt over prøverne Eksamensplaner for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver kan ses på AK Moodle. 1.2 Eksamenslokaler Plan over lokalefordeling samt i hvilke lokaler den enkelte studerende skal sidde til de skriftlige og mundtlige eksamen offentliggøres det på AK Moodle. Hver enkelt studerende bør tjekke, at de er rigtigt registreret i forhold til de mundtlige prøver. I Esbjerg findes planen over eksamen og lokaler i forhallen på opslagstavlen. 1.3 Forlænget prøvetid ved eksamen Udlændinge (dog ikke studerende fra andre skandinaviske lande), der ikke har en dansk adgangsgivende eksamen, og som har boet i Danmark i mindre end 2 år, kan søge om forlænget prøvetid ved skriftlige eksaminer. Studerende, der på grund af svær ordblindhed eller andet handicap har behov for forlænget prøvetid ved skriftlige prøver, kan under hele deres studium ansøge herom. Der kan bevilges en forlængelse på ½ time pr. påbegyndt 3 timers prøvetid ved de skriftlige eksamener, og dobbelt forberedelsestid ved de mundtlige eksamener. Ansøgningsskema for forlænget prøvetid findes på AK Moodle. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres til studiesekretæren senest 15. oktober for vintereksamen og 1. april for sommereksamen. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet umiddelbart herefter. 1.4 Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver Fag Dansk C Dansk A Matematik A Matematik B Eksaminanden medbringer Skriveredskaber, papir og ordbøger, også når computer anvendes Skriveredskaber, papir og ordbøger, også når computer anvendes Skrive- og tegnerekvisitter, papir, lommeregner eller computer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte undtagne mobiltelefoner. Skrive- og tegnerekvisitter, papir, lommeregner eller computer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte undtagne mobiltelefoner. 3

4 1.5 Generelle regler for afholdelse af de skriftlige prøver 1. Eksaminanderne skal til de skriftlige prøver møde så, de kan være i et af de anviste lokaler senest 15 minutter før det tidspunkt, prøven skal begynde. Eksaminanden indtager en plads og fremlægger sit studiekort synligt for de tilsynsførende. 2. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, skal øjeblikkeligt henvende sig til studiesekretæren. Eksaminanden kan kun få mulighed for at deltage i prøven, hvis Adgangskursus anser det for udelukket, at den pågældende eksaminand kan have modtaget nogen oplysning om opgaven og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke. 3. Ikke tilladte hjælpemidler skal bortskaffes inden indgang i eksamenslokalet. Musikafspillere, mobiltelefon og lignende betragtes som ikke tilladte hjælpemidler med mindre andet angives. Medbragte mobiltelefoner skal være slukket og lagt væk. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler fra andre eksaminander under prøven. Computere og lommeregner skal have egen strømforsyning, da der ikke kan garanteres tilslutning til lysnettet i lokalerne. Computeren skal være på lydløs. Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp fra og kommunikere med andre eksaminander eller udenforstående. Enhver henvendelse må alene ske til den tilsynsførende. Det er ikke tilladt at benytte internet, , smart telefon eller anden form for elektronisk kommunikation under prøven. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil af Adgangskursus blive bortvist fra prøven. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til Studielederen. Bliver formodningen bekræftet, bortviser Studielederen (eller dennes afløser) eksaminanden fra prøven. 4. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan Studielederen (eller dennes afløser) bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde gives først en advarsel. 5. Eksaminanden skal som grundlag for bedømmelsen aflevere en tydelig let læselig besvarelse af eksamensopgaverne (renskrift). Eksaminanderne må ikke bruge rød farve i besvarelsen af skriftlige opgaver, idet denne farve er forbeholdt eksaminators rettelser. 6. Såfremt en eksaminand ikke har nået at færdiggøre den endelige besvarelse af opgaverne, kan notater og lignende på kladdepapir lægges til grund for bedømmelse, såfremt eksaminanden i besvarelsen udtrykkelig har fremsat ønske herom, før besvarelsen afleveres. Bedømmerne afgør i hvert tilfælde, hvorvidt og i hvilket omfang der ved bedømmelsen skal tages hensyn til disse ønsker. 7. Når en eksaminand er færdig med sit arbejde og ønsker at aflevere, kontrollerer eksaminanden, at alt relevant papir, som vedrører opgavebesvarelsen afleveres igen, og at 4

5 hvert enkelt stykke papir er påskrevet navn, cpr-nummer samt sidenummer (ex. side 1 af 11, side 2 af 11 osv.). Den afleverede opgavebesvarelse indlægges i det udleverede plastikchartek. HUSK at nummerere arkene i rækkefølge. 1.6 Generelle bestemmelser vedrørende mundtlige prøver 1. De mundtlige prøver foregår uden tilstedeværelse af studerende tilmeldt samme prøve. Tilstedeværelsen af andre tilhørere kræver eksaminandens accept. 2. Eksaminanden skal møde senest 30 minutter før den opgivne eksamenstid til de mundtlige prøver, og de enkelte eksaminander skal beregne deres mødetidspunkt således, at eksaminationen kan forløbe uden afbrydelse, selvom nogle eksaminander udebliver eller undlader at gå op. Er en eksaminand ikke til stede i rette tid, kan det blive betragtet som udeblivelse. 3. Ved prøvens begyndelse skal samtlige spørgsmål være fremlagt, og der må på intet tidspunkt under prøven være fremlagt færre end 3 spørgsmål. Hver eksaminand trækker selv sit spørgsmål. 4. Eksaminationen foretages af eksaminator. Censor kan stille spørgsmål gennem eksaminator. Eksaminator må normalt ikke standse eksaminationen, før censor har givet samtykke hertil. 2 TILMELDING/FRAMELDING TIL EKSAMEN Studiesekretæren tilmelder alle studerende, der følger de pågældende kurser til eksamen. De studerende er selv ansvarlige for at tjekke, at de er tilmeldt de rigtige prøver. UDEBLIVELSE FRA EN PRØVE Er den studerende tilmeldt en prøve, hvorfra vedkommende udebliver uden gyldig grund, registreres den studerende som udeblevet, hvilket tæller som et prøveforsøg. Som gyldig grund for udeblivelse anses dokumenteret sygdom, jf. herom afsnit 8.3, samt gyldig afmelding, jf. afsnit AFMELDING FRA PRØVER For studerende der er indskrevet på en heltidsuddannelse er det ikke muligt at afmelde sig 1. og 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger usædvanlige forhold. 3 SYGEEKSAMEN/OMPRØVE 3.1 Forholdsregler ved sygdom under eksamen 1. Såfremt en studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en prøve, må vedkommende straks underrette studiesekretæren herom (tlf Aalborg og Esbjerg) og desuden henvende sig til sin læge og bede denne udfærdige en lægeattest. Attesten fremsendes til Adgangskursus senest 14 dage efter prøvens afholdelse. Udgifter i forbindelse med lægeerklæring afholdes af den studerende selv. Indtræder sygdommen under selve prøven, må tilsynshavende eller eksaminator underrettes, 5

6 og eksaminanden skal i øvrigt med hensyn til fremskaffelsen af lægeattest forholde sig som angivet ovenfor. 2. Opstår der i en eksaminands nærmeste familie eller omgangskreds alvorlig sygdom eller indtræffer alvorlige begivenheder, der kan påvirke eksaminandens præstation væsentligt, skal eksaminanden straks rette henvendelse til Adgangskursus for at få vejledning med hensyn til, hvordan man skal forholde sig. 3. Hvis en eksaminand i sygdomstilfælde ikke forholder sig som ovenfor anført, eller hvis han/hun trods sygdom gennemfører en prøve, tæller prøven som forsøg. En eksaminand, der har været syg til den ordinære eksamen, skal tilmelde sig sygeeksamen. Sygeeksamen afholdes på et passende tidspunkt efter den ordinære eksamen. Blanket til brug ved tilmelding til sygeeksamen findes på AK Moodle. 4 BEDØMMELSE Bedømmelsen af såvel mundtlige som skriftlige prøver afgives efter en drøftelse mellem eksaminator og censor. For at bestå en prøve kræves, at der mindst opnås karakteren 02. For at bestå et adgangskursus (1-årigt, 1½-årigt og 2-årigt) kræves det, at gennemsnittet af samtlige eksamenskarakterer giver mindst 02 uden oprunding. Den studerende vil via STADS selvbetjening selv kunne printe en studiejournal ud og også se oplysninger om opnåede karakterer Karaktergivning Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstationer opfylder fagets mål. Der tages udgangspunkt i målbeskrivelserne og i bedømmelseskriterierne fastsat af den centrale studieordning for Adgangskursus. Studieordningen kan hentes på AK Moodle. Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende karakterer (7-trins-skalaen): 12: Der gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10: Der gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7: Der gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4: Der gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med væsentlige mangler. 02: Der gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00: Der gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en 6

7 acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3: Der gives for den helt uacceptable præstation. Eksamensbeviset bliver tilsendt den enkelte studerende fra eksamenskontoret efter sidste eksamensdag. Der må påregnes lidt ventetid. 5 DANSK 5.1 Skriftlig dansk eksamen (Dansk C og Dansk A) Prøven varer 5 timer for dansk niveau A og 4 timer for dansk niveau C (AK til Maskinmesteruddannelsen og 1½ år AK 1. semester). Den studerende skal møde senest 15 min. før prøven skal begynde, og der skal forevises legitimation for de tilsynsførende dvs. gyldigt studiekort og billedlegitimation. Det er tilladt at bruge ordbøger, der ikke indeholder leksikalske oplysninger. Opgaven skal afleveres i 2 eksemplarer Egen computer anvendes til eksamen i dansk Hvis du bruger egen computer skal du også selv medbringe egen printer. Hvis der opstår tekniske problemer: Opstår der under prøven strømsvigt eller andre problemer med benyttelsen af udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden benyttelse af computer. Derfor skal I selv sørge for at have papir og skriveredskaber med til prøven i tilfælde af, at I skal skrive i hånden. (Der er papir til printeren i lokalet) Eksamen i dansk uden anvendelse af computer HUSK at skrive cpr-nummer og navn på hvert af de ark, I afleverer ligesom der også skal skrives sidetal på. Side 1 af, side 2 af osv. Papir og skriveredskaber medbringes af den studerende. Den skriftlige besvarelse afleveres i en kuvert, som udleveres af de tilsynsførende. 5.2 Mundtlig prøve i Dansk C Pensum omfatter alt, hvad der er arbejdet med i undervisningsforløbet. Eksaminationen omfatter: Eksaminationen tager udgangspunkt i en ekstemporaltekst med et eller flere tilhørende spørgsmål, som eksaminator på forhånd har udarbejdet. Den studerende trækker en tekst med tilhørende spørgsmål. Eksaminationen starter med et oplæg fra den studerende af ca minutters varighed. Herefter udformer eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminator og den studerende om ekstemporalteksten. Den studerende forventes at klargøre den valgte ekstemporalteksts forbindelse til pensum således, at tekstforståelse og perspektivering tilgodeses i ligeligt omfang. Forberedelse: 7

8 Forberedelsestiden udgør 40 minutter incl. trækning af ekstemporaltekst. Notater udformet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. I forberedelsestiden må alle, undtagen elektroniske, hjælpemidler benyttes! Eksaminationen: Eksamination inklusive votering udgør 20 minutter. Under eksaminationen må den studerende have den udleverede ekstemporaltekst med tilhørende spørgsmål samt noter udarbejdet under forberedelsestiden til rådighed. 5.3 Mundtlig prøve i Dansk A Pensum omfatter alt, hvad der er arbejdet med i undervisningsforløbet. Prøven foregår uden forberedelsestid. Den samlede eksaminationstid incl. votering er 30 minutter. Eksaminationen omfatter: Ved eksaminationens start skal den studerende udlevere en kopi af sin disposition til såvel eksaminator som censor. Derefter holder den studerende et mindre foredrag (6-10 minutter) om et litterært eller idéhistorisk emne, der på forhånd er godkendt af læreren. Foredraget holdes med støtte i en disposition med stikord på maksimalt 1 A4-side. Desuden kan bilag på 1-2 A4-sider med skemaer, forklarende tegninger, billeder el.lign. anvendes. Efter foredraget udformer eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminator og den studerende om foredraget og med inddragelse af det læste pensum. Den studerende kan vælge at anvende en PowerPoint præsentation i stedet for foredragsdispositionen. Hvis dette vælges, skal den studerende ved eksaminationens start udlevere kopier (handouts) af sin præsentation til såvel eksaminator som censor. Skulle elektronikken mod forventning ikke virke, skal den studerende gennemføre det planlagte foredrag uden anvendelse af computer eventuelt ved brug af overheads i stedet. Eksaminator kan derfor afbryde den studerendes forsøg på at få PowerPoint præsentationen til at virke, hvis det strækker sig ud over et par minutter. 6 ENGELSK 6. 1 Skriftlig prøve i Engelsk B Den skriftlige prøve er todelt 1 time + 3 timer, hele prøven varer således 4 timer. Første delprøve er en grammatisk udfyldningsopgave uden brug af hjælpemidler. Denne prøve skal afleveres efter 1 time. Da første delprøve er en udfyldningsopgave, er det vigtigt, at den studerende har skrevet navn og studienummer på alle sider. Anden delprøve er en skriftlig opgave, der skrives ind på computer som den studerende selv medbringer. De studerende medbringer også selv printer til udskrifter. Ellers må man skrive i hånden. Den studerende må anvende alle hjælpemidler inklusiv elektroniske, dvs. computer, notater, lærebøger, ordbøger osv. (Bemærk, at den studerende må anvende elektroniske ordbøger, fx Gyldendals Engelsk ordbog uden leksikalt opslag, IKKE ordbøger, der ligger på nettet.) 8

9 De studerende får hele opgavesættet udleveret ved prøvens begyndelse. Når første delprøve er afleveret efter én time, kan de studerende tage deres hjælpemidler frem. Inden den første time er afsluttet må de studerende gerne påbegynde 2. delprøve, dog uden brug af hjælpemidler. Hjælpemidler er således først tilladte efter den 1. time er afsluttet. Besvarelsen af første delprøve skal holdes adskilt fra besvarelsen af anden delprøve. De studerende må selvfølgelig ikke være på internettet eller kommunikere med hinanden under eksamen. Første delprøve skal efter aflevering kopieres, så censor og eksaminator kan få hver deres sæt. Anden delprøve skal afleveres i to kopier af den studerende og efterfølgende sendes til hhv. censor og eksaminator Mundtlig prøve i Engelsk C Eksaminationen omfatter: Ved eksaminationens begyndelse trækker den studerende en ekstemporaltekst og en kendt tekst, (ekstemporalteksterne må ikke være af teknisk karakter). Disse tekster medbringes i forberedelseslokalet. Første del af eksaminationen tager udgangspunkt i ekstemporalteksten. Eksaminationen starter med, at den studerende på engelsk resumerer ekstemporalteksten, hvorefter teksten diskuteres og perspektiveres. Denne del foregår på engelsk som en samtale mellem eksaminator og den studerende. Eksaminator kan bede den studerende om at forklare enkelte af ekstemporaltekstens nøglebegreber/ord. Anden del af eksaminationen tager udgangspunkt i den kendte tekst. Gennem samtale på engelsk mellem eksaminator og den studerende diskuteres og evt. perspektiveres den kendte tekst. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål til teksten. Forberedelse: Forberedelsestiden udgør 25 minutter excl. trækning af ekstemporaltekst. Den studerende arbejder i forberedelsestiden med ekstemporalteksten, og notater udformet i forberedelsestiden må efterfølgende anvendes under eksaminationen. I forberedelseslokalet fremlægges ENG/DK ordbøger. Der må ikke medbringes andre hjælpemidler i forberedelseslokalet end ordbøger inklusiv elektroniske ordbøger. Eksaminationen: Eksamination inklusive votering udgør 20 minutter. Under eksaminationen må den studerende have de udleverede tekster samt noter udarbejdet under forberedelsestiden til rådighed. 6.3 Mundtlig prøve i Engelsk B Pensum omfatter det læste stof, der er arbejdet med i undervisningsforløbet. Eksaminationen omfatter: Ved eksaminationens begyndelse trækker den studerende en ekstemporaltekst og en kendt tekst, (dette kan være enten en teknisk eller ikke-teknisk tekst udvalgt af eksaminator blandt de læste tekster). Disse tekster medbringes i forberedelseslokalet. Første del af eksaminationen tager udgangspunkt i ekstemporalteksten. Eksaminationen starter med, at den studerende på engelsk resumerer ekstemporalteksten, hvorefter teksten diskuteres og perspektiveres. Denne del foregår på engelsk som en samtale mellem eksaminator og den studerende. Eksaminator kan bede den 9

10 studerende om at forklare enkelte af ekstemporaltekstens nøglebegreber/ord. Anden del af eksaminationen tager udgangspunkt i den kendte tekst. Gennem samtale på engelsk mellem eksaminator og den studerende diskuteres og perspektiveres den kendte tekst. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål til teksten også af sproglig, grammatisk eller syntaktisk karakter. Forberedelse: Forberedelsestiden udgør 25 minutter excl. trækning af tekster. Den studerende arbejder i forberedelsestiden med ekstemporalteksten, og notater udformet i forberedelsestiden må efterfølgende anvendes under eksaminationen. I forberedelseslokalet fremlægges ENG/DK ordbøger. Der må ikke medbringes andre hjælpemidler i forberedelseslokalet end ordbøger inklusiv elektroniske ordbøger. Eksaminationen: Eksamination inklusive votering udgør 25 minutter. Under eksaminationen må den studerende have de udleverede tekster samt noter udarbejdet under forberedelsestiden til rådighed. 7 MATEMATIK 7.1 Skriftlig eksamen i matematik (Matematik B og Matematik A) Hver skriftlig prøve består af 2 dele: 1. del, hvor eksaminanderne kun må benytte en til prøven udleveret formelsamling og 2. del, hvor alle hjælpemidler er tilladte, såsom lærebøger notater og kopierman må dog ikke kommunikere med omverdenen (mobiltelefoner er ikke tilladt og ligeledes skal trådløst net være frakoblet eventuelle pc er). Skrive- og tegneredskaber samt øvrige hjælpemidler medbringes af den studerende HUSK at skrive cpr-nummer og navn på hvert af de ark, I afleverer ligesom der også skal skrives sidetal på. Side 1 af, side 2 af osv. Opgaverne udarbejdes af Opgavekommissionen for Adgangskursus ud fra den forudsætning, at prøven varer 4 timer, hvoraf 1.del uden hjælpemidler varer 2 timer. Man skal møde senest 15 min. før, idet der skal forevises legitimation for de tilsynsførende dvs. gyldigt studiekort og billedlegitimation. Ønsker den studerende at anvende computer ved matematikeksamen, skal denne medbringes af de studerende selv, og den studerende skal ligeledes selv medbringe printer. 7.2 Mundtlig prøve i Matematik B og A Eksaminator udarbejder på forhånd maksimalt 15 eksamensopgaver, der tilsammen dækker centrale dele af pensum. Spørgsmålene stilles inden for kernestoffet og det supplerende stof. Disse spørgsmål er før eksamen kendt af de studerende. Eksamen omfatter: Ved eksaminationens start trækker den studerende et eksamensspørgsmål, som består af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Med udgangspunkt i det trukne spørgsmål eksamineres den studerende i den matematiske teori, der har relation til spørgsmålet. Under selve 10

11 eksaminationen må den studerende støtte sig til notater, men skal før prøvens afholdelse være gjort opmærksom på, at oplæsning eller afskrift af sådanne notater ikke tæller positivt med i bedømmelsen. Forberedelse: Forberedelsestiden er på ca. 25 min. incl. trækning af spørgsmål. Alle hjælpemidler er tilladt under forberedelsen, dvs. lærebøger, noter, rapporter, regnede opgaver osv. Den studerende anvender forberedelsestiden til at udarbejde en disposition over besvarelsen af eksamensspørgsmålet samt eventuelle støttenotater/stikord. Eksaminationen: Eksamination inklusive votering udgør 25 minutter. Den studerende må medbringe hjælpemidler efter eget valg, herunder disposition/notater i relation til eksamensopgaven. Det er vigtigt at eksaminanden er klar over, at det ikke tæller positivt ved karakterfastsættelsen at læse op fra notater, bøger, rapporter, journaler o.l. 8 KEMI 8.1 Mundtlig prøve i Kemi C og Kemi B Eksaminator udarbejder på forhånd typisk 15 eksamensopgaver, der tilsammen dækker centrale dele af pensum. Et eksamensspørgsmål består af en opgavedel samt en øvelsesdel. Opgavedelen vedrører et konkret problem, der skal løses med inddragelse af den kemiske teori, der har relation til problemet. Disse opgaver indgår i undervisningen og er før eksamen kendt af de studerende. Øvelsesdelen omfatter en gennemgang af en eksperimentel øvelse, som har været en del af undervisningen. Eksamen omfatter: Ved eksaminationens start trækker den studerende en af ovennævnte eksamensopgaver, der medbringes i forberedelseslokalet. Ved den efterfølgende eksamination skal den studerende dokumentere, at han/hun kan løse det i den pågældende eksamensopgave formulerede problem, samt redegøre for den kemiske teori, der har relation til problemet. Den studerende skal ligeledes demonstrere kendskab til den eksperimentelle øvelse, der hører til spørgsmålet. Det forventes, at den studerende kan forklare hovedtrækkene i udførelsen af øvelsen og relatere det til den resterende del af øvelsen. Under selve eksaminationen må den studerende støtte sig til notater, men skal før prøvens afholdelse være gjort opmærksom på, at oplæsning eller afskrift af sådanne notater ikke tæller positivt med i bedømmelsen. Forberedelse: Forberedelsestiden er på 25 minutter (både for kemi C og B) incl. trækning af eksamensopgave. Alle hjælpemidler er tilladte under forberedelsen. Eksaminationen: Eksamination inklusive votering udgør 25 minutter (både for kemi C og B). Den studerende må medbringe hjælpemidler efter eget valg, herunder disposition/notater i relation til eksamensopgaven. Det er vigtigt at eksaminanden er klar over, at det ikke tæller positivt ved karakterfastsættelsen at læse op fra notater, bøger, rapporter, journaler o.l.. I eksamenslokalet vil der være tabeller mv. anvendt i undervisningen til rådighed for de studerende. 11

12 9 FYSIK 9.1 Mundtlig prøve i Fysik B Eksaminator udarbejder på forhånd typisk 15 eksamensopgaver, der tilsammen dækker centrale dele af pensum. Der er mødepligt ved øvelserne. Et eksamensspørgsmål består af en opgavedel samt en øvelsesdel fra 2 forskellige emner i godkendte rapporter. Opgavedelen vedrører et konkret problem, der skal løses med inddragelse af den fysiske teori, der har relation til problemet. Disse opgaver indgår i undervisningen og er før eksamen kendt af de studerende. Øvelsesdelen omfatter en gennemgang af en eksperimentel øvelse, som har været en del af undervisningen. Eksamen omfatter: Ved eksaminationens start trækker den studerende en af ovennævnte eksamensopgaver, der medbringes i forberedelseslokalet. Ved den efterfølgende eksamination skal den studerende dokumentere, at han/hun kan løse det i den pågældende eksamensopgave formulerede problem, samt redegøre for den fysiske teori, der har relation til problemet. Ligeledes skal den studerende demonstrere kendskab til den eksperimentelle øvelse, som hører til det pågældende eksamensspørgsmål. Det forventes, at den studerende kan forklare hovedtrækkene i udførslen af øvelsen og desuden kan relatere det til den resterende del af øvelsen. Under selve eksaminationen må den studerende støtte sig til notater, men skal før prøvens afholdelse være gjort opmærksom på, at oplæsning eller afskrift af sådanne notater ikke tæller positivt med i bedømmelsen. Forberedelse: Forberedelsestiden er på 25 minutter incl. trækning af eksamensopgave. Under forberedelsen er alle hjælpemidler tilladte, undtagen kommunikation udadtil. Den studerende skal medbringe de fysikrapporter, der er udarbejdet i undervisningsforløbet. Eksaminationen: Eksaminationen incl. votering udgør 25 minutter. Den studerende må medbringe hjælpemidler efter eget valg, herunder disposition/notater i relation til eksamensopgaven. Det er vigtigt at eksaminanden er klar over, at det ikke tæller positivt ved karakterfastsættelsen at læse op fra notater, bøger, rapporter, journaler o.l. 10 PROJEKTPRØVE I DANSK A og MATEMATIK A Afviklingen af projektprøven sker i form af et fremlæggelsesseminar, en individuel eksamination og en samlet kritik af projektet. Til prøven deltager projektgruppen, vejlederen i matematik eller dansk, samt en ekstern censor i matematik eller dansk. Fremlæggelsesseminaret består af en gruppepræsentation af projektet, hvor alle gruppens medlemmer deltager ligeligt. Fremlæggelsen varer normalt 10 minutter pr. studerende, dog 12

13 maksimalt 60 minutter. Herefter forlader gruppen lokalet, og de studerende kaldes ind til en individuel eksamination. Den individuelle eksamination tager udgangspunkt i en diskussion af gruppeprojektet. Eksaminationen varer 25 minutter pr. studerende inklusiv votering og karaktergivning. Diskussionen suppleres med spørgsmål til projektet, som vejlederen har udarbejdet på forhånd. Herudfra prøves den studerende bredt i fagets faglige mål (i henhold til studieordningen). Der foretages en individuel bedømmelse ud fra en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige eksamination (bestående af fremlæggelsesseminaret og den individuelle eksamination). Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen (med vægten 2 i beregning af gennemsnittet af samtlige karakterer ved AK-eksamen). Når alle gruppens medlemmer er eksamineret og har fået deres individuelle karakterer, samles gruppen med censor og vejleder, hvorefter der kan gives en samlet kritik af projektet (med en varighed på cirka 30 minutter). Censor er ikke forpligtet til at deltage i denne afslutningsfeedback. Projektprøven har således en samlet varighed på 35 minutter pr. studerende i projektgruppen plus 30 minutters feedback. Bemærkninger: Censor modtager projektet senest 14 dage før den mundtlige eksamination. Forud for projektprøven kan censor og vejleder drøfte det skriftlige produkt som helhed. Der gives først karakter (efter 7-trinsskalaen) efter den endelige eksamination. Bedømmelsen er en helhedsvurdering, hvori projektrapporten, fremlæggelsen og den individuelle mundtlige præstation indgår. 13

Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg. Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 4. juni 2014

Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg. Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 4. juni 2014 Eksamenshåndbog for Adgangskursus Aalborg Adgangskursus og Gymnasiale Enkeltfag opdateret 4. juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 GENERELLE REGLER OG RETNINGLINIER... 3 1.1 Eksamensplaner

Læs mere

Eksamenshåndbog for Adgangskursus ved Aalborg Universitet. Opdateret august 2018

Eksamenshåndbog for Adgangskursus ved Aalborg Universitet. Opdateret august 2018 Eksamenshåndbog for Adgangskursus ved Aalborg Universitet Opdateret august 2018 1 1 GENERELLE REGLER OG RETNINGSLINIER... 3 1.1 Eksamensplaner oversigt over prøverne... 3 1.2 Eksamenslokaler... 3 1.3 Forlænget

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Eksamens- og årsprøveavis. hhx 1. år. maj 2014

Eksamens- og årsprøveavis. hhx 1. år. maj 2014 Eksamens- og årsprøveavis hhx 1. år 2014 maj 2014 Denne eksamens- og årsprøveavis indeholder en orientering om de regler, der gælder for de kommende eksamener og årsprøver ved Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1år Studieordning STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr. 1204 af

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2016

Orientering om eksamen AVU 2016 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2016 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på Esnord Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Skriftlige prøver. Alle eksaminer starter kl. 9.00. og årsprøver starter kl. 8.35. undtagen skr. musik: kl. 8.00. www.nordfyns-gym.

Skriftlige prøver. Alle eksaminer starter kl. 9.00. og årsprøver starter kl. 8.35. undtagen skr. musik: kl. 8.00. www.nordfyns-gym. Skriftlige prøver Alle eksaminer starter kl. 9.00 undtagen skr. musik: kl. 8.00 og årsprøver starter kl. 8.35 Før prøven Mød i god tid sygdom og forsinkelse meldes til kontoret! Hjælpemidler er eget ansvar

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense

Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense Herunder finder du regler og procedurer der vedrører din uddannelse på Adgangskursus. Disse regler er en del af en større regelsamling, der gælder

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver

Vejledning til eksamener og årsprøver Vejledning til eksamener og årsprøver 2015 VE maj 2015 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasium

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt omkring eksaminer og prøver... 3 Generelt om skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Eksamensformer på EBUSS

Eksamensformer på EBUSS Eksamensformer på EBUSS Godkendt af Studienævnet for E-business august 2007 Ikrafttræden: 1. september 2007 Dette dokument indeholder afklarende forhold vedrørende eksamensformer, der benyttes på EBUSS.

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Eksamensreglement. for efter- og videreuddannelserne på

Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Eksamensreglement. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG. Vigtige datoer... 1. Regler til eksamen... 2. Hvor mange fag skal du op i?... 3. Hvis du bliver syg... 3

EKSAMENSHÅNDBOG. Vigtige datoer... 1. Regler til eksamen... 2. Hvor mange fag skal du op i?... 3. Hvis du bliver syg... 3 EKSAMENSHÅNDBOG 2015 2016 Vigtige datoer... 1 Regler til eksamen... 2 Hvor mange fag skal du op i?... 3 Hvis du bliver syg... 3 Brug af IT under skriftlige prøver... 4 Hvilke hjælpemidler er tilladt til

Læs mere

TERMINSPRØVEORIENTERING

TERMINSPRØVEORIENTERING TERMINSPRØVEORIENTERING HF 2016 TERMINSPRØVEORIENTERING HF 2016 Kære HF-kursist ved Horsens HF & VUC. I denne folder finder du en lang række praktiske oplysninger vedrørende terminsprøverne. Hvis du har

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG2, HGV, GF1, GF2, EUX Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til

Læs mere

Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse

Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2016 for studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse vedrørende prøve- former, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 1 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM 2011 Uddannelsens mål I uddannelsen til Agrarøkonom har eleven i alt fire afsluttende eksamener

Læs mere

1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt?

1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt? Spørgsmål vedrørende eksamen i dr:amatik 1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt? Ja. Den pågældende eksaminand bedømmes i spillet

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 5. semester

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014 Prøvevejledning redigeret april 2014 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på Fredericia Maskinmesterskole Marts 2013 Version 16 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Tidsplanen: D. 6/3 Intro til forløbet D. 10/4 Lodtrækning blandt fordybelsesområderne. Tina på biblioteket kl. 14-15. D. 11/4-21/4 Ferie, læse tekstopgivelserne

Læs mere

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet Gældende fra 14.08.2018 I henhold til bekendtgørelse nr. 364 af 17/04/2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne,

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

UCN act2learn AKADEMIUDDANNELSERNE EKSAMENSBESTEMMELSER MAJ/JUNI 2016

UCN act2learn AKADEMIUDDANNELSERNE EKSAMENSBESTEMMELSER MAJ/JUNI 2016 UCN act2learn AKADEMIUDDANNELSERNE EKSAMENSBESTEMMELSER MAJ/JUNI 2016 UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Tlf. 72 69 16 57 Oversigt over skriftlig eksamen Dato Fag Klasse Tidspunkt

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Ajourført januar 2016. Udarbejdet maj 2014 på baggrund af BEK nr. 930 af 3.7.2013 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2016 De skriftlige afgangsprøver Fra mandag den 02. maj 2016 til onsdag den 11. maj 2016 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Overgangsordning for elever, der færdiggør 3. skoleperiode via tidligere uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014 Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk B, hf... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet... 1 Bedømmelsen... 1 Opgaveinstruksens

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Kære censorer På Undervisningsministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensregler for adgangskursus

Eksamensregler for adgangskursus Eksamensregler for adgangskursus Rev. 10.11.2015 Indholdsfortegnelse Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver... 3 Skriftlige prøver... 4 Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering af eksamensbesvarelser...

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 3 Eksamensafvikling... 3 Overordnede rammer... 3 Prøvens begyndelse... 3 Kontakt med tilsyn ved skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Eksamensprojektet Hf2 og Hfe Vejledning Januar 2009

Eksamensprojektet Hf2 og Hfe Vejledning Januar 2009 Eksamensprojektet Hf2 og Hfe Vejledning Januar 2009 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt et bilag om problemformulering og opgaveformulering.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere