Befri den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befri den offentlige sektor"

Transkript

1 Befri den offentlige sektor - og få mere velfærd for pengene Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten s Få mere hjælp fra teknologien s. 14 Brug medarbejdernes ideer til udvikling s. 18

2 Befri den offentlige sektor Vi har brug for at styre den offentlige sektor på en bedre måde. samtidig, at kvaliteten af de offentlige tilbud og ydelser er util- En måde, der giver os mere velfærd for pengene og sikrer, at strækkelig. Det er derfor, der er brug for at sætte en ny dagsor- borgerne får den fulde gavn af medarbejdernes høje faglighed den og befri af den offentlige sektor, som vi kalder det. og store menneskelige engagement. Det er et fælles anliggende for politikere, administratorer, Modernisering har i mere end 25 år været et tilbagevendende ledere og medarbejdere, og det kræver alle gode kræfters posi- tema i den offentlige debat - og i politikeres og administratorers tive indsats. Kvalitetsreformen og regeringens afbureaukratise- strategi for den offentlige sektor. Intentionen har ofte været ringsplan er små skridt, men trods alt i den rigtige retning. Der at finde nye, billigere og bedre måder at styre og prioritere på, er ikke kun behov for at skære ned på det, der er dårligt i dag. så borgerne får de tilbud og ydelser, de med rimelighed kan Der er behov for at sætte noget bedre i stedet. forvente af velfærdssamfundet - inden for budgettet. Derfor fremlægger FTF her en række forslag, der giver mere I samme periode har samfundet undergået voldsomme foran- frihed til medarbejdere og ledere til borgernes og samfundets dringer. Kravene og forventningerne til den offentlige sektor er glæde. Forud er gået et stort arbejde med tæt inddragelse af vokset og er blevet stimuleret af de samme politikere. De politi- FTF s medlemsorganisationer, forskere og andre. ske og administrative svar har især fokuseret på at modernisere Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Tekst: Marianne Bom, freelancejournalist (DJ) Fotos: Simon Klein Knudsen og Mette Krull Layout: Zoulmade Tryk: Green Graphic Første oplag: 800 eksemplarer November 2009 ISBN-nummer: ved at udsætte den offentlige sektor for mere konkurrence og Jeg håber, vi på den måde kan bidrage til at samle tillidsrepræ- ved at bygge et kolossalt system af kontrol og dokumentation. sentanter, ledere, foreninger og politikere om at forny den offentlige sektor og skabe bedre kvalitet og velfærd for pengene. Resultatet kender vi i dag - som en offentlig sektor, hvor mange ledere og medarbejdere oplever, at de kun i begrænset omfang Bente Sorgenfrey får mulighed for at yde deres bedste. Mange borgere oplever Formand 3

3 Foreslår Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten Få mere hjælp fra teknologien Brug medarbejdernes ideer til udvikling Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive velfærden. effektivt. arbejdsgange. Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Klæd medarbejderne på til kommende teknologier Mere forskning i brugen af dokumentation Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor. teknologien Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen. Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet. 4 5

4 Velfærden trænger til nyt styretøj Det er tid til at forny den måde, den danske velfærd styres på. M ange o ffentlige ledere taler i dag o m virks o m h edens aktiviteter, b u ndlinjen o g å rets res u ltat, s o m o m man o pererede s o m en privat virks o m h ed p å markedet, s o m skal give et afkast. P eter B o gas o n, pr o fess o r emerit u s, F T F D o k u mentati o n nr. 4, Konsekvensen er, at danskerne får mindre velfærd for pengene, end de ellers kunne få. For hele samfundet betyder de manglende Faktisk er det mere end 25 år siden, det danske samfund for reformer af styreformer og organisering, at Danmark er mindre alvor justerede styringen og organiseringen af den offentlige konkurrencedygtigt internationalt, end landet ellers ville være. FTF S VISION FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR sektor, som alle danskere er så afhængige af fra de bliver født, til de dør. Derfor præsenterer FTF her et katalog af forslag. Vi vil befri den Ledelsen, styringen og organiseringen af den offentlige sektor skal foregå på en måde, offentlige sektor for snærende bånd, unødigt bureaukrati og så borgerne får mest velfærd for pengene. Den seneste større fornyelse kaldet New Public Management barrierer for fornyelse. Vi vil sørge for, at danskerne får mere - blev indledt under statsminister Poul Schlüter (K). Det er længe velfærd for pengene. siden, og beslutningstagerne fra dengang er i dag godt oppe i årene. Det samme gælder de styreformer, som Schlüter-regerin- Vi raser af sted i en 80 er model gen introducerede, og som alle efterfølgende regeringer siden Selvfølgelig er der sket forandringer af den offentlige sektor, siden byggede videre på. Schlüter-regeringen i 1980 erne påbegyndte reformerne. I dag er måderne at lede på, at udvikle på, at administrere på og Der har været en masse forandringer, mange nye opgaver, nye at forsøge at fremme kvalitet på blevet utidssvarende i store krav, nye beslutningsstrukturer og nye former for samarbejde dele af den offentlige sektor. med borgerne og den private sektor. Tænk ikke mindst på de Bureaukrati, dokumentation og evalueringer skal tjene konstruktive formål og altid bidrage til, at medarbejderne får adgang til at gøre en bedre faglig indsats. Den offentlige sektor skal i højere grad tage ny teknologi i brug, hvor den kan gøre nytte. Innovationen skal dyrkes i den offentlige sektor, og medarbejdernes ideer skal bruges til at opnå bedre velfærd. forandringer, som er fulgt med strukturreformen med dens nye regioner og kommuner. 6 7

5 Ingen kender effekten af konkurrencen Den offentlige sektor er på vej til at blive drevet som en reguleret konkurrencemodel med fokus på mål- og rammestyring, konkurrence, frit valg for borgeren og kontrol af servicen i form af standarder, akkreditering og lignende. Men der er meget lidt reel viden om konsekvenserne og effekterne af konkurrenceudsættelsen for borgere, politikere og medarbejdere. FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. Download hele rapporten fra Udviklingen er ikke stået stille. Den drøner faktisk af sted. Men Der skete en markedsgørelse af den offentlige velfærd, som i realiteten er, at den offentlige sektor raser af sted i en nødtørf- dag i vidt omfang skal måles og vejes, registreres og dokumente- tigt vedligeholdt 80 er-model, når det gælder styreformer og res, så chefer og politikerne kan vurdere, om borgerne får kvalitet organisering. nok for pengene. Eller om der skal effektiviseres eller privatiseres. Intentionerne om bedre kvalitet og mere værdi for pengene i Tiden er løbet fra New Public Management De traditionelle grænser mellem den offentlige og den private sektor mellem bureaukrati og marked - er blevet udvisket, siden den markedsinspirerede styreform New Public Management blev indført i Danmark i 1980 erne. Tiden er inde til Vi har brug for at skifte til nye modeller fra dette århundrede, New Public Management var altså gode nok. Det var bare ikke som har udstyret i orden til de mange nuværende og kommende altid bedre kvalitet, der fulgte med. I nogle tilfælde slår styre- udfordringer. formerne og bureaukratiet kreativitet og udvikling ihjel. Dele af FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. den offentlige sektor har i dag snæret armene ind til kroppen og Af Peter Bogason, Bogason Consulting. bliver tappet for tid, energi og incitamenter til innovation. Download hele rapporten fra Dyrk kreativiteten og kvaliteten at udvikle tidssvarende styreformer i den offentlige sektor. New Public Management førte styrings- og ledelsesredskaber fra den private sektor over i forvaltninger, sygehuse, skoler og Derfor er det tid til at befri den offentlige sektor. Den offentlige alle mulige andre velfærdsløsninger. sektor skal have bragt styretøjet i orden, og brændstoffet til fornyelsen skal i høj grad komme fra medarbejderne. De møder jo Afsættet for New Public Management var et ønske om at kon- brugerne i hverdagen og kender den praktiske virkelighed bedst. trollere de offentlige udgifter. En af metoderne var decentralisering gennem mål- og rammestyring. 8 9

6 bureaukrati Udviklingen af den n y f o rm f o r b u rea u krati er meget lidt disk u teret i D anmark, men efter h å nden gr u ndigt beskrevet i andre lande. I s æ r i I rland, U S A o g H o lland kan der findes b å de te o retiske o g mere beskrivende bidrag til at indfange, h vad der kaldes den u dviklings o rienterede velf æ rdsstat. Ove K. P edersen, pr o fess o r p å C B S, i F T F D o k u mentati o n nr. 1 0, Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten ForEslår Sådan rydder den offentlige sektor op i bureaukratiet En time om dagen. Så meget tid bruger FTF erne i gennemsnit FTF definerer meningsfuld dokumentation sådan her: på dokumentation. Det svarer til ca. 60 millioner timer om året. - medarbejderen ved præcist, hvad dokumentationen bruges til En del af det arbejde er helt på sin plads. På et sygehus er det vigtigt for patientens helbredelse, at journalen er ført ajour, og i sociale sager om f.eks. anbringelser skal dokumentationen selvfølgelig være fyldestgørende, før barn og forældre eventuelt - dokumentationen bidrager til at udvikle kvalitet og faglighed og er tilpasset det konkrete fagområde - de positive resultater af dokumentationen står mål med de ressourcer, der anvendes Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre velfærden. Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Nye love og regler bør systematisk vurderes, så det er tydeligt, hvad de har af administrative konsekvenser for forvaltnings- og frontmedarbejdere på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. VAKKS-modellen (Vurdering - borgerne har i dokumentationen en garant for, at deres rettigheder sikres, og at de får velfærd af høj kvalitet Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen af Administrative Konsekvenser for Kommuner ved ny Der skal opstilles målbare og forpligtende målsætninger Statslig lovgivning) skal udbredes, og der bør udvikles - forvaltning og politikere får takket være dokumentationen sikret, at samfundet får det optimale ud af ressourcerne og opnår de ønskede mål. for afbureaukratiseringen - i stil med målet om at reduce- tilsvarende modeller til vurdering af kommuners og re erhvervslivets administrative byrder med 25 procent. regioners egne regler. til en bedre faglig indsats. Hvis den slags tidsrøveri forsvinder, vil Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen medarbejderne få bedre tid til kerneydelsen over for borgerne, Medarbejderne skal involveres tæt i at afskaffe det me- Der skal være åbenhed om dokumentationen, så det altid og samfundet vil få mere velfærd for pengene. ningsløse bureaukrati. Afbureaukratiseringen skal foregå er tydeligt for medarbejderen, hvad den bliver anvendt lokalt og nationalt - både stat, kommuner og regioner til. F.eks. skal medarbejderne have feedback på anvendel- skal forpligtes. sen af dokumentationen og adgang til de rapporter eller skilles ad. Men der findes også indtastninger til hjemmesider, lister, oversigter, beskrivelser af arbejdsindsatser, rapporter, registreringer, kontroller og indberetninger, hvor det konstruktive formål ikke er til at få øje på, og hvor arbejdet med dokumentation ikke fører statistikker, hvor dokumentationen offentliggøres

7 I et tidligere job som socialrådgiver har jeg oplevet at bruge en masse tid på dokumentation, som jeg syntes var fuldstændig meningsløst. Jeg lavede statistik til interne registreringer, og de spurgte om Gud og Herman. Jeg prøvede i årevis forgæves at lave det om. Socialrådgiver Tine Koefoed. Københavns Kommune. Foto: Simon Klein Knudsen. Bureaukratiet vokser Siden 1980 erne er der vokset en ny bureaukratisk model frem i det offentlige. I dag er der mange dele af det offentlige, der kan opstille mål- og resultatkrav, normer og regler for andre, og mange forskellige niveauer i det offentlige, der kan styre og kontrollere hinanden. Det har i nogle tilfælde ført til et bureaukrati, der ikke fremmer opgaveløsningen. Derfor er der behov for fornyelse af den bureaukratiske model. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. Download hele rapporten fra Tine kunne bruge evalueringen med det samme Bedre service når medarbejdere inddrages Dokumentationen fører i højere grad til at forbedret velfærd for borgerne, når medarbejderne har været med til at vælge de former for dokumentation, som benyttes. Alligevel er halvdelen af de offentligt ansatte ikke inddraget i beslutninger om dokumentation, viser en spørgeundersøgelse blandt FTF ere. Dokumentation kan faktisk tilrettelægges, så den giver mening med evalueringer, at de ikke indgår i processen. I stedet sidder for og værdi til borgere og medarbejdere lige med det samme. evaluator måske et år og kigger på og laver så en opsamling Det er evalueringen af et stort, treårigt projekt i Københavns til allersidst og giver feedback. Her havde vi en processuel Kommune Familien i Centrum et eksempel på. Projektet gik ud evaluering, hvor hun løbende gav tilbagemeldinger. Det er en på at udvikle og indlære nye metoder til at højne kvaliteten i det fordel, fordi man får mulighed for løbende at lave justeringer af sociale arbejde med udsatte børn og deres familier. praksis. Evaluator havde også løbende drøftelser med ledelsen, så hun påvirkede også ledelsesprocessen, siger Tine Koefoed Den valgte evalueringsform kaldes Den Anerkendende Eva- og kommer med et konkret eksempel. luering, og den bygger på disse principper: Evalueringen skal kunne bruges til noget konkret og anvise handling. Hvert led af På et tidspunkt meldte evaluator tilbage, at børnene sagde, evalueringen skal give mening for dem, som deltager. Der skal at det var kedeligt at komme til samtalerne. Det førte til, at vi i fokuseres på det, der virker, frem for på det, der ikke virker, og et halvt år havde børnefokus. Vi indrettede mere børnevenlige det skal ske i en løbende dialog mellem evaluator og praktikere. lokaler og samtaler og andre tiltag, så der blev der mere fokus Resonans, : Ansatte ved, hvor dokumentationen virker. Mindre bureaukrati giver flere hænder Der kunne frigøres tid svarende til stillinger på områder, hvor der mangler FTF arbejdskraft, hvis blot en fjerdedel af arbejdet med dokumentation forsvandt. Det viser en beregning foretaget på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt offentligt ansatte FTF ere. Resonans, : Offentligt ansatte bruger 60 mio. timer om året på dokumentation. på dem. Det kunne vi se en positiv effekt af i vores arbejde med Tine Koefoed, socialrådgiver og familiebehandler, deltog i pro- forældrene og deres børn. Børnene syntes, at det var mindre jektet: kedeligt end før. Jeg tror, at det måske betød, at børnene og Jeg synes, at det er en god måde at evaluere på. Der sker tit det familierne fik mere ud af at være med

8 teknologi Få mere hjælp fra teknologien D en prim æ re u df o rdring ligger i at inddrage medarbejderne f. eks. i arbejdsgr u pper o g testgr u pper u de i den daglige praksis. S å kan n y tekn o l o gi k o mme til at give et reelt l ø ft i arbejdet. M ia H u sted, adj u nkt, I nstit u t f o r M ilj ø, S amf u nd o g R u mlig F o randring, R U C, til R es o nans ForEslår Sådan får den offentlige sektor mere hjælp fra teknologien Den offentlige sektor kan i høj grad udvikle kvaliteten i velfærden Derfor skal ny teknologi leve op til en række krav, inden den og effektiviteten ved hjælp af ny teknologi i de kommende år. tages i brug. Den skal: Bureaukratiet kan forenkles ved hjælp af smarte it-systemer, der - give nye styringsmuligheder frem for at låse styringen fast også kan hjælpe ledelse og medarbejdere til at overskue kompli- - tilpasses den konkrete arbejdssituation cerede processer. Ny teknologi kan i positiv forstand bruges til - fungere, før den tages i brug at overvåge sundheden og sikkerheden ved hjælp af IT og chips, der er indbygget i ting som senge og døre, og ny teknologi kan bruges til at gøre geografiske afstande næsten ligegyldige f.eks. med video-konferencer og e-læring. Men ny teknologi skal bruges med omtanke, så teknologien ikke skaber nye problemer i form af f.eks. uønsket overvågning af - kun bruges til at måle det relevante og ikke føre til en masse nye dokumentationskrav Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere effektivt. Medarbejdere skal inddrages tidligere og mere systematisk i udviklingen af ny teknologi, så den i høj grad tager udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer og behov. Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier de offentligt ansatte med hensyn til anvendelse af nye Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet - skabe mere tid til kerneopgaverne teknologier. Hvad er konsekvenserne for samfundet, medarbejderne og - udvikles og implementeres på en måde, der er til gavn for arbejdsmiljøet. Klæd medarbejderne på til kommende teknologier - understøtte den faglige udvikling - ikke underminere den Der skal skabes bedre efteruddannelsesmuligheder for deres arbejdsliv ved brugen af ny teknologi? Det skal der borgere og medarbejdere, nyt ensformigt og gentaget arbejde Medarbejderne skal ikke alene rustes til at anvende eller begrænsninger for innovationen, fordi man f.eks. sidder eksisterende teknologier, men også efteruddannes til at fast i et bestemt arbejdsmønster bestemt af IT-systemet. håndtere teknologier, som er under udvikling. 14 Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle teknologien forskes mere i. 15

9 Det elektroniske udstyr har selvfølgelig også sin begrænsning. Der kan være nedbrud, så det vi skriver i journalen ikke bliver gemt på den centrale server med det samme. Og man skal være opmærksom på, at der stadig kan være behov for mundtlig dialog om borgeren. Hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. Fredensborg Kommune. Foto: Simon Klei Medarbejderne skal med i udviklingen Medarbejderne inddrages alt for lidt i udvikling og implementering af ny teknologi, konkluderer rapporten Teknologi og marginalisering fra Teknologirådet. Konsekvensen er, at man ikke fuldt ud får udnyttet den nye teknologis muligheder for at forbedre arbejdslivet for de fleste på arbejdsmarkedet. Resonans, : Ansattes faglighed køres over af ny teknologi Stina opnår højere faglighed med IT Ny teknologi skal bruges med omtanke I de kommende ti år vil medarbejdere i det offentlige opleve ændringer i arbejdsopgaver, kompetencekrav og arbejdslivet som helhed på grund af nye teknologier. I hjemmeplejen i Fredensborg Kommune bruger sygeplejer- I dag føler borgerne, at vi er mere opdaterede, når vi kommer. Der er mulighed for at anvende teknologierne til at fremme kvaliteten, men der er sker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper små For hvis de har givet aftenvagten besked om noget, så står det i også risiko for, at teknologierne underminerer fagligheden og arbejdsmiljøet. håndholdte computere og bærbare til at få hurtigere overblik journalen til dagvagten, og hvis der er uoverensstemmelser mel- over patienternes journal. Her kan de hvor som helst skrive i lem det en borger forventer og det, som vi troede skulle ske, så journalen og blive ført ajour på patienter, de ikke normalt kom- kan vi på stedet slå det op i journalen. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. New Insight. Download hele rapporten fra mer hos, hvis de f.eks. får et nødkald på en aftenvagt. Det er et eksempel på, at ny teknologi kan føre til større effektivitet og Jeg har været ude for, at man ikke har fået skrevet et nyt kvalitet i sygeplejen og lette arbejdet for medarbejderne, mener opdateret medicinskema ude hos borgeren, som var i tvivl om hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. medicinen. I den håndholdte computer kunne jeg så læse den nye ordination og sørge for, at patienten fik den rigtige behand- Før vi fik den elektroniske journal, havde vi samarbejdsbøger ling, fortæller Stina Kirstein. ude ved borgerne, hvor der stod, hvis der var sket et eller andet derude. Selv om tingene ikke altid sker i hjemmet, så måtte vi Det elektroniske udstyr betyder også, at sygeplejerskerne kan handle på det, der stod i bogen og gå hjem og kigge i de skrevne stille spørgsmål direkte til de praktiserende læger, og at f.eks. papirer, om vi havde gjort det rigtige. Det kunne betyde, at vi var fysioterapeuter kan skrive planer for genoptræning i hjemmet nødt til at køre ud til borgeren igen, når vi fik læst journalen, ind. På den måde kan faggrupper bedre bakke op om hinandens fortæller Stina Kirstein. arbejde for borgeren

10 udvikling Øget br u ger o rientering kan begr æ nse skrankepaveri, indadvendt h ed, tekn o kratisme o g sammenspist h ed M en i f o rs ø get p å at sikre standarder f o r br u gertilfreds h ed kan specielle be h o v blive nedpri o riteret o g o ver o rdnede k o llektive h ens y n kan blive tilsidesat. Hanne Foss Hansen, professor på Københavns Universitet, i FTF Dokumentation nr. 8, Brug medarbejdernes ideer til udvikling ForEslår Sådan kan den offentlige sektor innovere mere Det er helt centralt for den danske velfærdsmodel, at den of- skal ikke altid være, som det plejer. For verden forandrer sig, og fentlige sektor fungerer godt og tilpasser sin måde at fungere den offentlige sektor må følge med. på efter de skiftende behov. Innovationen skal kunne vokse nedefra fra medarbejdere, der En velfungerende offentlige sektor er forudsætningen for den møder borgerne i det daglige, og fornyelsen skal kunne opstå på unikke danske velfærdsmodel, der er solidarisk finansieret, tværs af faggrupper og interessenter, Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive arbejdsgange. Mere forskning i brugen af dokumentation Der skal gennemføres videnskabelige forsøg, som undersøger, hvad der sker, når institutioner på forskellige fagområder får øget frihed fra dokumentationskrav sammenlignet med institutioner, der dokumenterer som normalt. omfordeler ressourcerne, og som giver borgerne fri og lige adgang til velfærden. Disse grundpiller skal der værnes om i den Det offentlige må være lydhør over for ideer fra borgerne og offentlige sektor. det private erhvervsliv og ikke bare lære af omgivelserne, men Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer også lære sammen med dem. Det kræver åbenhed over for nye Brug 100 millioner kr. på et nyt program, som understøtter Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor Men inden for de rammer skal medarbejderne vises udstrakt til- samarbejdsformer, som er langt mere fornyende og udviklende udvikling af nye styreformer ved hjælp af styringslaborato- Et nyt nationalt videncenter for offentlig innovation skal lid og ansvar, så de får mulighed for at udfolde deres faglighed til end traditionelle kunde-leverandør-forhold. Der er brug for rier. Et styringslaboratorium er et samarbejde mellem for- opsamle, opbygge og sprede viden og erfaringer om of- fælles bedste. Sådan er det ikke altid i dag. udviklingspartnerskaber mellem offentligt og privat for sammen skere og fagfolk, som i fællesskab udvikler og afprøver nye fentlig innovation. Videncentret skal have et rejsehold, at finde nye måder at gøre tingene på. dokumentations- og styreformer. Det sker med udgangs- der kan hjælpe offentlige institutioner med innovations- Derfor skal de offentlige institutioner have styreformer, der gi- punkt i den praktiske virkelighed, hvor medarbejderne og projekter. ver større frihedsgrader til medarbejderne. Det skal være muligt lederne udfordrer den traditionelle styring. at prøve sig frem med nye løsninger, ideer og arbejdsformer. Alt 18 19

11 Det at indføre måleinstrumenter betyder jo ikke i sig selv bedre kvalitet. Vi vil gerne have, at hvis vi skal indføre et måleinstrument, så bliver det også brugt som et klart udviklingsinstrument, og derfor er vi glade for selv at være med til at udvikle det. Institutionsleder Dorthe Holm. Odense Kommune. Foto: Mette Krull. Brugerundersøgelser kræver omtanke I de seneste år er det blevet meget udbredt at lave brugerundersøgelser for at reagere på brugernes ønsker og behov. Det kan føre til højere kvalitet. Men en negativ effekt kan være, at den offentlige sektor fokuserer for meget på den velfærd, man undersøger, frem for på andre vigtige opgaver, der ikke undersøges. FTF Dokumentation nr. 5, 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. Download hele rapporten fra Dorthe og kollegerne udvikler målemetoder Det offentlige lærer i laboratorier Evnen til at motivere og modet til at eksperimentere bliver afgørende for adrætheden i den offentlige sektor. Det kræver dristige forsøg at komme fremad ad den Når man vil forny måden, den offentlige sektor fungerer på, også sådan, at alle de ting, vi prioriterer at bruge tid på, gerne vej, og til det er laboratoriemetoden en mulig vej, hvor medarbejderne er med til at er det en god idé at inddrage dem, som passer arbejdet i det skulle være med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikle ny styring, dokumentation og ledelse. daglige. Det er filosofien bag et nyt udviklingsprojekt, som bl.a. ungerne i vores institutioner. Derfor forventer vi også, at når vi pædagoger i Odense Kommune og BUPL Forbundet for pæda- bruger tid på dette projekt, så giver vi noget, og vi får noget igen, goger og klubfolk er med i. Projektet går ud på, at pædagoger som er til gavn for børnene, siger Dorthe Holm. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. Download hele rapporten fra sammen med forskere udvikler nye metoder til at måle effekten af deres arbejde på - samt nye måder at kommunikere om og do- Projektet er først begyndt for nylig, så pædagogerne har endnu kumentere det pædagogiske arbejde på. Metoden er inspireret ikke set konkrete resultater. Men Dorthe Holm forventer, at pro- af forskernes eksperimenter i et laboratorium og kaldes derfor jektet vil understøtte en god udvikling, der allerede var i gang. et pædagogisk læringslaboratorium. Vi går med, fordi vi ved, at vi er rigtig dygtige til at skabe læleder af Børneinstitution Næsby, Dorthe Holm, er med i projek- ringsmiljøer for børnene, og vi vil gerne være med til at synliggø- tet: re, hvad det er, vi gør. Vi ved også, at vi altid kan blive dygtigere, Hvis vi skal vise, hvad effekten er af vores arbejde, så vil vi fak- og derfor er det en gave at få lejlighed til at forske i egen praksis tisk gerne selv udarbejde måden at gøre det på. Så vores motiv i et pædagogisk laboratorium. Vi ved, vi har noget at bidrage til at være med er, at vi selv gerne vil formulere, hvilke metoder med og har også en forventning om, at der kommer noget godt det er relevante at bruge til at måle på vores arbejde. Vi har det ud af det til gavn for børn

12 Hvis du vil vide mere... Følgende forskerbidrag kan downloades fra FTF s hjemmeside: FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. Af Peter Bogason, Bogason Consulting. FTF Dokumentation nr. 5., 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTFområdet. New Insight. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. FTF Dokumentation nr. 10, 2009: Offentlig styring i Sverige og UK kan vi lære noget? Af lektor Karl Löfgren, RUC

13 I Befri den offentlige sektor og få mere velfærd for pengene anviser FTF veje til fornyelse af styreformer, bureaukrati og organisation i den offentlige sektor. Med baggrund i analyser og videnskabelige undersøgelser stiller FTF en række forslag til, hvordan vi på én gang udvikler den offentlige sektor, får mere velfærd for pengene og mere tilfredse medarbejdere. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Et magasin fra KL og KTO om fremtidens velfærd i kommunerne Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer Kommunale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 2:2007:JUNI

OFFENTLIG LEDELSE 2:2007:JUNI OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 2:2007:JUNI KVALITETSREFORM Bedre eller dårligere kvalitet på vej? Side 3-12 LEDERUDVIKLING

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 03 10. februar 2011 SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 FØRTIDSPEN- SION FOR

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner

Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner Mens vi i årevis har kæmpet med det gældende styringsparadigme som i daglig tale går under betegnelsen New Public Management så synes metervis

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere