Befri den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befri den offentlige sektor"

Transkript

1 Befri den offentlige sektor - og få mere velfærd for pengene Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten s Få mere hjælp fra teknologien s. 14 Brug medarbejdernes ideer til udvikling s. 18

2 Befri den offentlige sektor Vi har brug for at styre den offentlige sektor på en bedre måde. samtidig, at kvaliteten af de offentlige tilbud og ydelser er util- En måde, der giver os mere velfærd for pengene og sikrer, at strækkelig. Det er derfor, der er brug for at sætte en ny dagsor- borgerne får den fulde gavn af medarbejdernes høje faglighed den og befri af den offentlige sektor, som vi kalder det. og store menneskelige engagement. Det er et fælles anliggende for politikere, administratorer, Modernisering har i mere end 25 år været et tilbagevendende ledere og medarbejdere, og det kræver alle gode kræfters posi- tema i den offentlige debat - og i politikeres og administratorers tive indsats. Kvalitetsreformen og regeringens afbureaukratise- strategi for den offentlige sektor. Intentionen har ofte været ringsplan er små skridt, men trods alt i den rigtige retning. Der at finde nye, billigere og bedre måder at styre og prioritere på, er ikke kun behov for at skære ned på det, der er dårligt i dag. så borgerne får de tilbud og ydelser, de med rimelighed kan Der er behov for at sætte noget bedre i stedet. forvente af velfærdssamfundet - inden for budgettet. Derfor fremlægger FTF her en række forslag, der giver mere I samme periode har samfundet undergået voldsomme foran- frihed til medarbejdere og ledere til borgernes og samfundets dringer. Kravene og forventningerne til den offentlige sektor er glæde. Forud er gået et stort arbejde med tæt inddragelse af vokset og er blevet stimuleret af de samme politikere. De politi- FTF s medlemsorganisationer, forskere og andre. ske og administrative svar har især fokuseret på at modernisere Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Tekst: Marianne Bom, freelancejournalist (DJ) Fotos: Simon Klein Knudsen og Mette Krull Layout: Zoulmade Tryk: Green Graphic Første oplag: 800 eksemplarer November 2009 ISBN-nummer: ved at udsætte den offentlige sektor for mere konkurrence og Jeg håber, vi på den måde kan bidrage til at samle tillidsrepræ- ved at bygge et kolossalt system af kontrol og dokumentation. sentanter, ledere, foreninger og politikere om at forny den offentlige sektor og skabe bedre kvalitet og velfærd for pengene. Resultatet kender vi i dag - som en offentlig sektor, hvor mange ledere og medarbejdere oplever, at de kun i begrænset omfang Bente Sorgenfrey får mulighed for at yde deres bedste. Mange borgere oplever Formand 3

3 Foreslår Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten Få mere hjælp fra teknologien Brug medarbejdernes ideer til udvikling Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive velfærden. effektivt. arbejdsgange. Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Klæd medarbejderne på til kommende teknologier Mere forskning i brugen af dokumentation Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor. teknologien Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen. Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet. 4 5

4 Velfærden trænger til nyt styretøj Det er tid til at forny den måde, den danske velfærd styres på. M ange o ffentlige ledere taler i dag o m virks o m h edens aktiviteter, b u ndlinjen o g å rets res u ltat, s o m o m man o pererede s o m en privat virks o m h ed p å markedet, s o m skal give et afkast. P eter B o gas o n, pr o fess o r emerit u s, F T F D o k u mentati o n nr. 4, Konsekvensen er, at danskerne får mindre velfærd for pengene, end de ellers kunne få. For hele samfundet betyder de manglende Faktisk er det mere end 25 år siden, det danske samfund for reformer af styreformer og organisering, at Danmark er mindre alvor justerede styringen og organiseringen af den offentlige konkurrencedygtigt internationalt, end landet ellers ville være. FTF S VISION FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR sektor, som alle danskere er så afhængige af fra de bliver født, til de dør. Derfor præsenterer FTF her et katalog af forslag. Vi vil befri den Ledelsen, styringen og organiseringen af den offentlige sektor skal foregå på en måde, offentlige sektor for snærende bånd, unødigt bureaukrati og så borgerne får mest velfærd for pengene. Den seneste større fornyelse kaldet New Public Management barrierer for fornyelse. Vi vil sørge for, at danskerne får mere - blev indledt under statsminister Poul Schlüter (K). Det er længe velfærd for pengene. siden, og beslutningstagerne fra dengang er i dag godt oppe i årene. Det samme gælder de styreformer, som Schlüter-regerin- Vi raser af sted i en 80 er model gen introducerede, og som alle efterfølgende regeringer siden Selvfølgelig er der sket forandringer af den offentlige sektor, siden byggede videre på. Schlüter-regeringen i 1980 erne påbegyndte reformerne. I dag er måderne at lede på, at udvikle på, at administrere på og Der har været en masse forandringer, mange nye opgaver, nye at forsøge at fremme kvalitet på blevet utidssvarende i store krav, nye beslutningsstrukturer og nye former for samarbejde dele af den offentlige sektor. med borgerne og den private sektor. Tænk ikke mindst på de Bureaukrati, dokumentation og evalueringer skal tjene konstruktive formål og altid bidrage til, at medarbejderne får adgang til at gøre en bedre faglig indsats. Den offentlige sektor skal i højere grad tage ny teknologi i brug, hvor den kan gøre nytte. Innovationen skal dyrkes i den offentlige sektor, og medarbejdernes ideer skal bruges til at opnå bedre velfærd. forandringer, som er fulgt med strukturreformen med dens nye regioner og kommuner. 6 7

5 Ingen kender effekten af konkurrencen Den offentlige sektor er på vej til at blive drevet som en reguleret konkurrencemodel med fokus på mål- og rammestyring, konkurrence, frit valg for borgeren og kontrol af servicen i form af standarder, akkreditering og lignende. Men der er meget lidt reel viden om konsekvenserne og effekterne af konkurrenceudsættelsen for borgere, politikere og medarbejdere. FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. Download hele rapporten fra Udviklingen er ikke stået stille. Den drøner faktisk af sted. Men Der skete en markedsgørelse af den offentlige velfærd, som i realiteten er, at den offentlige sektor raser af sted i en nødtørf- dag i vidt omfang skal måles og vejes, registreres og dokumente- tigt vedligeholdt 80 er-model, når det gælder styreformer og res, så chefer og politikerne kan vurdere, om borgerne får kvalitet organisering. nok for pengene. Eller om der skal effektiviseres eller privatiseres. Intentionerne om bedre kvalitet og mere værdi for pengene i Tiden er løbet fra New Public Management De traditionelle grænser mellem den offentlige og den private sektor mellem bureaukrati og marked - er blevet udvisket, siden den markedsinspirerede styreform New Public Management blev indført i Danmark i 1980 erne. Tiden er inde til Vi har brug for at skifte til nye modeller fra dette århundrede, New Public Management var altså gode nok. Det var bare ikke som har udstyret i orden til de mange nuværende og kommende altid bedre kvalitet, der fulgte med. I nogle tilfælde slår styre- udfordringer. formerne og bureaukratiet kreativitet og udvikling ihjel. Dele af FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. den offentlige sektor har i dag snæret armene ind til kroppen og Af Peter Bogason, Bogason Consulting. bliver tappet for tid, energi og incitamenter til innovation. Download hele rapporten fra Dyrk kreativiteten og kvaliteten at udvikle tidssvarende styreformer i den offentlige sektor. New Public Management førte styrings- og ledelsesredskaber fra den private sektor over i forvaltninger, sygehuse, skoler og Derfor er det tid til at befri den offentlige sektor. Den offentlige alle mulige andre velfærdsløsninger. sektor skal have bragt styretøjet i orden, og brændstoffet til fornyelsen skal i høj grad komme fra medarbejderne. De møder jo Afsættet for New Public Management var et ønske om at kon- brugerne i hverdagen og kender den praktiske virkelighed bedst. trollere de offentlige udgifter. En af metoderne var decentralisering gennem mål- og rammestyring. 8 9

6 bureaukrati Udviklingen af den n y f o rm f o r b u rea u krati er meget lidt disk u teret i D anmark, men efter h å nden gr u ndigt beskrevet i andre lande. I s æ r i I rland, U S A o g H o lland kan der findes b å de te o retiske o g mere beskrivende bidrag til at indfange, h vad der kaldes den u dviklings o rienterede velf æ rdsstat. Ove K. P edersen, pr o fess o r p å C B S, i F T F D o k u mentati o n nr. 1 0, Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten ForEslår Sådan rydder den offentlige sektor op i bureaukratiet En time om dagen. Så meget tid bruger FTF erne i gennemsnit FTF definerer meningsfuld dokumentation sådan her: på dokumentation. Det svarer til ca. 60 millioner timer om året. - medarbejderen ved præcist, hvad dokumentationen bruges til En del af det arbejde er helt på sin plads. På et sygehus er det vigtigt for patientens helbredelse, at journalen er ført ajour, og i sociale sager om f.eks. anbringelser skal dokumentationen selvfølgelig være fyldestgørende, før barn og forældre eventuelt - dokumentationen bidrager til at udvikle kvalitet og faglighed og er tilpasset det konkrete fagområde - de positive resultater af dokumentationen står mål med de ressourcer, der anvendes Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre velfærden. Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Nye love og regler bør systematisk vurderes, så det er tydeligt, hvad de har af administrative konsekvenser for forvaltnings- og frontmedarbejdere på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. VAKKS-modellen (Vurdering - borgerne har i dokumentationen en garant for, at deres rettigheder sikres, og at de får velfærd af høj kvalitet Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen af Administrative Konsekvenser for Kommuner ved ny Der skal opstilles målbare og forpligtende målsætninger Statslig lovgivning) skal udbredes, og der bør udvikles - forvaltning og politikere får takket være dokumentationen sikret, at samfundet får det optimale ud af ressourcerne og opnår de ønskede mål. for afbureaukratiseringen - i stil med målet om at reduce- tilsvarende modeller til vurdering af kommuners og re erhvervslivets administrative byrder med 25 procent. regioners egne regler. til en bedre faglig indsats. Hvis den slags tidsrøveri forsvinder, vil Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen medarbejderne få bedre tid til kerneydelsen over for borgerne, Medarbejderne skal involveres tæt i at afskaffe det me- Der skal være åbenhed om dokumentationen, så det altid og samfundet vil få mere velfærd for pengene. ningsløse bureaukrati. Afbureaukratiseringen skal foregå er tydeligt for medarbejderen, hvad den bliver anvendt lokalt og nationalt - både stat, kommuner og regioner til. F.eks. skal medarbejderne have feedback på anvendel- skal forpligtes. sen af dokumentationen og adgang til de rapporter eller skilles ad. Men der findes også indtastninger til hjemmesider, lister, oversigter, beskrivelser af arbejdsindsatser, rapporter, registreringer, kontroller og indberetninger, hvor det konstruktive formål ikke er til at få øje på, og hvor arbejdet med dokumentation ikke fører statistikker, hvor dokumentationen offentliggøres

7 I et tidligere job som socialrådgiver har jeg oplevet at bruge en masse tid på dokumentation, som jeg syntes var fuldstændig meningsløst. Jeg lavede statistik til interne registreringer, og de spurgte om Gud og Herman. Jeg prøvede i årevis forgæves at lave det om. Socialrådgiver Tine Koefoed. Københavns Kommune. Foto: Simon Klein Knudsen. Bureaukratiet vokser Siden 1980 erne er der vokset en ny bureaukratisk model frem i det offentlige. I dag er der mange dele af det offentlige, der kan opstille mål- og resultatkrav, normer og regler for andre, og mange forskellige niveauer i det offentlige, der kan styre og kontrollere hinanden. Det har i nogle tilfælde ført til et bureaukrati, der ikke fremmer opgaveløsningen. Derfor er der behov for fornyelse af den bureaukratiske model. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. Download hele rapporten fra Tine kunne bruge evalueringen med det samme Bedre service når medarbejdere inddrages Dokumentationen fører i højere grad til at forbedret velfærd for borgerne, når medarbejderne har været med til at vælge de former for dokumentation, som benyttes. Alligevel er halvdelen af de offentligt ansatte ikke inddraget i beslutninger om dokumentation, viser en spørgeundersøgelse blandt FTF ere. Dokumentation kan faktisk tilrettelægges, så den giver mening med evalueringer, at de ikke indgår i processen. I stedet sidder for og værdi til borgere og medarbejdere lige med det samme. evaluator måske et år og kigger på og laver så en opsamling Det er evalueringen af et stort, treårigt projekt i Københavns til allersidst og giver feedback. Her havde vi en processuel Kommune Familien i Centrum et eksempel på. Projektet gik ud evaluering, hvor hun løbende gav tilbagemeldinger. Det er en på at udvikle og indlære nye metoder til at højne kvaliteten i det fordel, fordi man får mulighed for løbende at lave justeringer af sociale arbejde med udsatte børn og deres familier. praksis. Evaluator havde også løbende drøftelser med ledelsen, så hun påvirkede også ledelsesprocessen, siger Tine Koefoed Den valgte evalueringsform kaldes Den Anerkendende Eva- og kommer med et konkret eksempel. luering, og den bygger på disse principper: Evalueringen skal kunne bruges til noget konkret og anvise handling. Hvert led af På et tidspunkt meldte evaluator tilbage, at børnene sagde, evalueringen skal give mening for dem, som deltager. Der skal at det var kedeligt at komme til samtalerne. Det førte til, at vi i fokuseres på det, der virker, frem for på det, der ikke virker, og et halvt år havde børnefokus. Vi indrettede mere børnevenlige det skal ske i en løbende dialog mellem evaluator og praktikere. lokaler og samtaler og andre tiltag, så der blev der mere fokus Resonans, : Ansatte ved, hvor dokumentationen virker. Mindre bureaukrati giver flere hænder Der kunne frigøres tid svarende til stillinger på områder, hvor der mangler FTF arbejdskraft, hvis blot en fjerdedel af arbejdet med dokumentation forsvandt. Det viser en beregning foretaget på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt offentligt ansatte FTF ere. Resonans, : Offentligt ansatte bruger 60 mio. timer om året på dokumentation. på dem. Det kunne vi se en positiv effekt af i vores arbejde med Tine Koefoed, socialrådgiver og familiebehandler, deltog i pro- forældrene og deres børn. Børnene syntes, at det var mindre jektet: kedeligt end før. Jeg tror, at det måske betød, at børnene og Jeg synes, at det er en god måde at evaluere på. Der sker tit det familierne fik mere ud af at være med

8 teknologi Få mere hjælp fra teknologien D en prim æ re u df o rdring ligger i at inddrage medarbejderne f. eks. i arbejdsgr u pper o g testgr u pper u de i den daglige praksis. S å kan n y tekn o l o gi k o mme til at give et reelt l ø ft i arbejdet. M ia H u sted, adj u nkt, I nstit u t f o r M ilj ø, S amf u nd o g R u mlig F o randring, R U C, til R es o nans ForEslår Sådan får den offentlige sektor mere hjælp fra teknologien Den offentlige sektor kan i høj grad udvikle kvaliteten i velfærden Derfor skal ny teknologi leve op til en række krav, inden den og effektiviteten ved hjælp af ny teknologi i de kommende år. tages i brug. Den skal: Bureaukratiet kan forenkles ved hjælp af smarte it-systemer, der - give nye styringsmuligheder frem for at låse styringen fast også kan hjælpe ledelse og medarbejdere til at overskue kompli- - tilpasses den konkrete arbejdssituation cerede processer. Ny teknologi kan i positiv forstand bruges til - fungere, før den tages i brug at overvåge sundheden og sikkerheden ved hjælp af IT og chips, der er indbygget i ting som senge og døre, og ny teknologi kan bruges til at gøre geografiske afstande næsten ligegyldige f.eks. med video-konferencer og e-læring. Men ny teknologi skal bruges med omtanke, så teknologien ikke skaber nye problemer i form af f.eks. uønsket overvågning af - kun bruges til at måle det relevante og ikke føre til en masse nye dokumentationskrav Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere effektivt. Medarbejdere skal inddrages tidligere og mere systematisk i udviklingen af ny teknologi, så den i høj grad tager udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer og behov. Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier de offentligt ansatte med hensyn til anvendelse af nye Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet - skabe mere tid til kerneopgaverne teknologier. Hvad er konsekvenserne for samfundet, medarbejderne og - udvikles og implementeres på en måde, der er til gavn for arbejdsmiljøet. Klæd medarbejderne på til kommende teknologier - understøtte den faglige udvikling - ikke underminere den Der skal skabes bedre efteruddannelsesmuligheder for deres arbejdsliv ved brugen af ny teknologi? Det skal der borgere og medarbejdere, nyt ensformigt og gentaget arbejde Medarbejderne skal ikke alene rustes til at anvende eller begrænsninger for innovationen, fordi man f.eks. sidder eksisterende teknologier, men også efteruddannes til at fast i et bestemt arbejdsmønster bestemt af IT-systemet. håndtere teknologier, som er under udvikling. 14 Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle teknologien forskes mere i. 15

9 Det elektroniske udstyr har selvfølgelig også sin begrænsning. Der kan være nedbrud, så det vi skriver i journalen ikke bliver gemt på den centrale server med det samme. Og man skal være opmærksom på, at der stadig kan være behov for mundtlig dialog om borgeren. Hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. Fredensborg Kommune. Foto: Simon Klei Medarbejderne skal med i udviklingen Medarbejderne inddrages alt for lidt i udvikling og implementering af ny teknologi, konkluderer rapporten Teknologi og marginalisering fra Teknologirådet. Konsekvensen er, at man ikke fuldt ud får udnyttet den nye teknologis muligheder for at forbedre arbejdslivet for de fleste på arbejdsmarkedet. Resonans, : Ansattes faglighed køres over af ny teknologi Stina opnår højere faglighed med IT Ny teknologi skal bruges med omtanke I de kommende ti år vil medarbejdere i det offentlige opleve ændringer i arbejdsopgaver, kompetencekrav og arbejdslivet som helhed på grund af nye teknologier. I hjemmeplejen i Fredensborg Kommune bruger sygeplejer- I dag føler borgerne, at vi er mere opdaterede, når vi kommer. Der er mulighed for at anvende teknologierne til at fremme kvaliteten, men der er sker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper små For hvis de har givet aftenvagten besked om noget, så står det i også risiko for, at teknologierne underminerer fagligheden og arbejdsmiljøet. håndholdte computere og bærbare til at få hurtigere overblik journalen til dagvagten, og hvis der er uoverensstemmelser mel- over patienternes journal. Her kan de hvor som helst skrive i lem det en borger forventer og det, som vi troede skulle ske, så journalen og blive ført ajour på patienter, de ikke normalt kom- kan vi på stedet slå det op i journalen. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. New Insight. Download hele rapporten fra mer hos, hvis de f.eks. får et nødkald på en aftenvagt. Det er et eksempel på, at ny teknologi kan føre til større effektivitet og Jeg har været ude for, at man ikke har fået skrevet et nyt kvalitet i sygeplejen og lette arbejdet for medarbejderne, mener opdateret medicinskema ude hos borgeren, som var i tvivl om hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. medicinen. I den håndholdte computer kunne jeg så læse den nye ordination og sørge for, at patienten fik den rigtige behand- Før vi fik den elektroniske journal, havde vi samarbejdsbøger ling, fortæller Stina Kirstein. ude ved borgerne, hvor der stod, hvis der var sket et eller andet derude. Selv om tingene ikke altid sker i hjemmet, så måtte vi Det elektroniske udstyr betyder også, at sygeplejerskerne kan handle på det, der stod i bogen og gå hjem og kigge i de skrevne stille spørgsmål direkte til de praktiserende læger, og at f.eks. papirer, om vi havde gjort det rigtige. Det kunne betyde, at vi var fysioterapeuter kan skrive planer for genoptræning i hjemmet nødt til at køre ud til borgeren igen, når vi fik læst journalen, ind. På den måde kan faggrupper bedre bakke op om hinandens fortæller Stina Kirstein. arbejde for borgeren

10 udvikling Øget br u ger o rientering kan begr æ nse skrankepaveri, indadvendt h ed, tekn o kratisme o g sammenspist h ed M en i f o rs ø get p å at sikre standarder f o r br u gertilfreds h ed kan specielle be h o v blive nedpri o riteret o g o ver o rdnede k o llektive h ens y n kan blive tilsidesat. Hanne Foss Hansen, professor på Københavns Universitet, i FTF Dokumentation nr. 8, Brug medarbejdernes ideer til udvikling ForEslår Sådan kan den offentlige sektor innovere mere Det er helt centralt for den danske velfærdsmodel, at den of- skal ikke altid være, som det plejer. For verden forandrer sig, og fentlige sektor fungerer godt og tilpasser sin måde at fungere den offentlige sektor må følge med. på efter de skiftende behov. Innovationen skal kunne vokse nedefra fra medarbejdere, der En velfungerende offentlige sektor er forudsætningen for den møder borgerne i det daglige, og fornyelsen skal kunne opstå på unikke danske velfærdsmodel, der er solidarisk finansieret, tværs af faggrupper og interessenter, Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive arbejdsgange. Mere forskning i brugen af dokumentation Der skal gennemføres videnskabelige forsøg, som undersøger, hvad der sker, når institutioner på forskellige fagområder får øget frihed fra dokumentationskrav sammenlignet med institutioner, der dokumenterer som normalt. omfordeler ressourcerne, og som giver borgerne fri og lige adgang til velfærden. Disse grundpiller skal der værnes om i den Det offentlige må være lydhør over for ideer fra borgerne og offentlige sektor. det private erhvervsliv og ikke bare lære af omgivelserne, men Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer også lære sammen med dem. Det kræver åbenhed over for nye Brug 100 millioner kr. på et nyt program, som understøtter Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor Men inden for de rammer skal medarbejderne vises udstrakt til- samarbejdsformer, som er langt mere fornyende og udviklende udvikling af nye styreformer ved hjælp af styringslaborato- Et nyt nationalt videncenter for offentlig innovation skal lid og ansvar, så de får mulighed for at udfolde deres faglighed til end traditionelle kunde-leverandør-forhold. Der er brug for rier. Et styringslaboratorium er et samarbejde mellem for- opsamle, opbygge og sprede viden og erfaringer om of- fælles bedste. Sådan er det ikke altid i dag. udviklingspartnerskaber mellem offentligt og privat for sammen skere og fagfolk, som i fællesskab udvikler og afprøver nye fentlig innovation. Videncentret skal have et rejsehold, at finde nye måder at gøre tingene på. dokumentations- og styreformer. Det sker med udgangs- der kan hjælpe offentlige institutioner med innovations- Derfor skal de offentlige institutioner have styreformer, der gi- punkt i den praktiske virkelighed, hvor medarbejderne og projekter. ver større frihedsgrader til medarbejderne. Det skal være muligt lederne udfordrer den traditionelle styring. at prøve sig frem med nye løsninger, ideer og arbejdsformer. Alt 18 19

11 Det at indføre måleinstrumenter betyder jo ikke i sig selv bedre kvalitet. Vi vil gerne have, at hvis vi skal indføre et måleinstrument, så bliver det også brugt som et klart udviklingsinstrument, og derfor er vi glade for selv at være med til at udvikle det. Institutionsleder Dorthe Holm. Odense Kommune. Foto: Mette Krull. Brugerundersøgelser kræver omtanke I de seneste år er det blevet meget udbredt at lave brugerundersøgelser for at reagere på brugernes ønsker og behov. Det kan føre til højere kvalitet. Men en negativ effekt kan være, at den offentlige sektor fokuserer for meget på den velfærd, man undersøger, frem for på andre vigtige opgaver, der ikke undersøges. FTF Dokumentation nr. 5, 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. Download hele rapporten fra Dorthe og kollegerne udvikler målemetoder Det offentlige lærer i laboratorier Evnen til at motivere og modet til at eksperimentere bliver afgørende for adrætheden i den offentlige sektor. Det kræver dristige forsøg at komme fremad ad den Når man vil forny måden, den offentlige sektor fungerer på, også sådan, at alle de ting, vi prioriterer at bruge tid på, gerne vej, og til det er laboratoriemetoden en mulig vej, hvor medarbejderne er med til at er det en god idé at inddrage dem, som passer arbejdet i det skulle være med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikle ny styring, dokumentation og ledelse. daglige. Det er filosofien bag et nyt udviklingsprojekt, som bl.a. ungerne i vores institutioner. Derfor forventer vi også, at når vi pædagoger i Odense Kommune og BUPL Forbundet for pæda- bruger tid på dette projekt, så giver vi noget, og vi får noget igen, goger og klubfolk er med i. Projektet går ud på, at pædagoger som er til gavn for børnene, siger Dorthe Holm. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. Download hele rapporten fra sammen med forskere udvikler nye metoder til at måle effekten af deres arbejde på - samt nye måder at kommunikere om og do- Projektet er først begyndt for nylig, så pædagogerne har endnu kumentere det pædagogiske arbejde på. Metoden er inspireret ikke set konkrete resultater. Men Dorthe Holm forventer, at pro- af forskernes eksperimenter i et laboratorium og kaldes derfor jektet vil understøtte en god udvikling, der allerede var i gang. et pædagogisk læringslaboratorium. Vi går med, fordi vi ved, at vi er rigtig dygtige til at skabe læleder af Børneinstitution Næsby, Dorthe Holm, er med i projek- ringsmiljøer for børnene, og vi vil gerne være med til at synliggø- tet: re, hvad det er, vi gør. Vi ved også, at vi altid kan blive dygtigere, Hvis vi skal vise, hvad effekten er af vores arbejde, så vil vi fak- og derfor er det en gave at få lejlighed til at forske i egen praksis tisk gerne selv udarbejde måden at gøre det på. Så vores motiv i et pædagogisk laboratorium. Vi ved, vi har noget at bidrage til at være med er, at vi selv gerne vil formulere, hvilke metoder med og har også en forventning om, at der kommer noget godt det er relevante at bruge til at måle på vores arbejde. Vi har det ud af det til gavn for børn

12 Hvis du vil vide mere... Følgende forskerbidrag kan downloades fra FTF s hjemmeside: FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. Af Peter Bogason, Bogason Consulting. FTF Dokumentation nr. 5., 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTFområdet. New Insight. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. FTF Dokumentation nr. 10, 2009: Offentlig styring i Sverige og UK kan vi lære noget? Af lektor Karl Löfgren, RUC

13 I Befri den offentlige sektor og få mere velfærd for pengene anviser FTF veje til fornyelse af styreformer, bureaukrati og organisation i den offentlige sektor. Med baggrund i analyser og videnskabelige undersøgelser stiller FTF en række forslag til, hvordan vi på én gang udvikler den offentlige sektor, får mere velfærd for pengene og mere tilfredse medarbejdere. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Innovation. Ny minister må lære af fortiden

Innovation. Ny minister må lære af fortiden Innovation. Ny minister må lære af fortiden 11. december 2016 Politiken Sektion 2 (Debat) Side 6 KJELD MØLLER PEDERSEN... 877 ord Id: e605b2db ANALYSE Lige siden Poul Schlüters tid har nye regeringer altid

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR? ? OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?? Hvem er de medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, som arbejder for at skabe værdi på nye måder? Hvordan gør de, og

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor?

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Henning Jørgensen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning henningj@epa.aau.dk BUPLs Ledertræf, Nyborg Strand 1.10.08 Kvalitetens beskaffenhed Kvalitet: et

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Layout:

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Indlæg på DIs konference Technology Talks den 25. april 2013 En effektiv offentlig sektor er uhyre vigtig, fordi..

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

CITAT EKSTRA SIMON KOLLERUP, SOCIALDEMOKRATERNE

CITAT EKSTRA SIMON KOLLERUP, SOCIALDEMOKRATERNE SIMON KOLLERUP, SOCIALDEMOKRATERNE Hvad er største udfordring de næste 10 år? De sidste ti år under VKO er borgerne blevet distanceret fra den nære velfærd. De er blevet kunder i velfærdsbutikken frem

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D.

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER præsentation Lektor, Ph.d. Afdelingsleder i afdeling for uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet (KBH) DPU siden 2010 NFA til

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere