Befri den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befri den offentlige sektor"

Transkript

1 Befri den offentlige sektor - og få mere velfærd for pengene Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten s Få mere hjælp fra teknologien s. 14 Brug medarbejdernes ideer til udvikling s. 18

2 Befri den offentlige sektor Vi har brug for at styre den offentlige sektor på en bedre måde. samtidig, at kvaliteten af de offentlige tilbud og ydelser er util- En måde, der giver os mere velfærd for pengene og sikrer, at strækkelig. Det er derfor, der er brug for at sætte en ny dagsor- borgerne får den fulde gavn af medarbejdernes høje faglighed den og befri af den offentlige sektor, som vi kalder det. og store menneskelige engagement. Det er et fælles anliggende for politikere, administratorer, Modernisering har i mere end 25 år været et tilbagevendende ledere og medarbejdere, og det kræver alle gode kræfters posi- tema i den offentlige debat - og i politikeres og administratorers tive indsats. Kvalitetsreformen og regeringens afbureaukratise- strategi for den offentlige sektor. Intentionen har ofte været ringsplan er små skridt, men trods alt i den rigtige retning. Der at finde nye, billigere og bedre måder at styre og prioritere på, er ikke kun behov for at skære ned på det, der er dårligt i dag. så borgerne får de tilbud og ydelser, de med rimelighed kan Der er behov for at sætte noget bedre i stedet. forvente af velfærdssamfundet - inden for budgettet. Derfor fremlægger FTF her en række forslag, der giver mere I samme periode har samfundet undergået voldsomme foran- frihed til medarbejdere og ledere til borgernes og samfundets dringer. Kravene og forventningerne til den offentlige sektor er glæde. Forud er gået et stort arbejde med tæt inddragelse af vokset og er blevet stimuleret af de samme politikere. De politi- FTF s medlemsorganisationer, forskere og andre. ske og administrative svar har især fokuseret på at modernisere Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Tekst: Marianne Bom, freelancejournalist (DJ) Fotos: Simon Klein Knudsen og Mette Krull Layout: Zoulmade Tryk: Green Graphic Første oplag: 800 eksemplarer November 2009 ISBN-nummer: ved at udsætte den offentlige sektor for mere konkurrence og Jeg håber, vi på den måde kan bidrage til at samle tillidsrepræ- ved at bygge et kolossalt system af kontrol og dokumentation. sentanter, ledere, foreninger og politikere om at forny den offentlige sektor og skabe bedre kvalitet og velfærd for pengene. Resultatet kender vi i dag - som en offentlig sektor, hvor mange ledere og medarbejdere oplever, at de kun i begrænset omfang Bente Sorgenfrey får mulighed for at yde deres bedste. Mange borgere oplever Formand 3

3 Foreslår Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten Få mere hjælp fra teknologien Brug medarbejdernes ideer til udvikling Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive velfærden. effektivt. arbejdsgange. Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Klæd medarbejderne på til kommende teknologier Mere forskning i brugen af dokumentation Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor. teknologien Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen. Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet. 4 5

4 Velfærden trænger til nyt styretøj Det er tid til at forny den måde, den danske velfærd styres på. M ange o ffentlige ledere taler i dag o m virks o m h edens aktiviteter, b u ndlinjen o g å rets res u ltat, s o m o m man o pererede s o m en privat virks o m h ed p å markedet, s o m skal give et afkast. P eter B o gas o n, pr o fess o r emerit u s, F T F D o k u mentati o n nr. 4, Konsekvensen er, at danskerne får mindre velfærd for pengene, end de ellers kunne få. For hele samfundet betyder de manglende Faktisk er det mere end 25 år siden, det danske samfund for reformer af styreformer og organisering, at Danmark er mindre alvor justerede styringen og organiseringen af den offentlige konkurrencedygtigt internationalt, end landet ellers ville være. FTF S VISION FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR sektor, som alle danskere er så afhængige af fra de bliver født, til de dør. Derfor præsenterer FTF her et katalog af forslag. Vi vil befri den Ledelsen, styringen og organiseringen af den offentlige sektor skal foregå på en måde, offentlige sektor for snærende bånd, unødigt bureaukrati og så borgerne får mest velfærd for pengene. Den seneste større fornyelse kaldet New Public Management barrierer for fornyelse. Vi vil sørge for, at danskerne får mere - blev indledt under statsminister Poul Schlüter (K). Det er længe velfærd for pengene. siden, og beslutningstagerne fra dengang er i dag godt oppe i årene. Det samme gælder de styreformer, som Schlüter-regerin- Vi raser af sted i en 80 er model gen introducerede, og som alle efterfølgende regeringer siden Selvfølgelig er der sket forandringer af den offentlige sektor, siden byggede videre på. Schlüter-regeringen i 1980 erne påbegyndte reformerne. I dag er måderne at lede på, at udvikle på, at administrere på og Der har været en masse forandringer, mange nye opgaver, nye at forsøge at fremme kvalitet på blevet utidssvarende i store krav, nye beslutningsstrukturer og nye former for samarbejde dele af den offentlige sektor. med borgerne og den private sektor. Tænk ikke mindst på de Bureaukrati, dokumentation og evalueringer skal tjene konstruktive formål og altid bidrage til, at medarbejderne får adgang til at gøre en bedre faglig indsats. Den offentlige sektor skal i højere grad tage ny teknologi i brug, hvor den kan gøre nytte. Innovationen skal dyrkes i den offentlige sektor, og medarbejdernes ideer skal bruges til at opnå bedre velfærd. forandringer, som er fulgt med strukturreformen med dens nye regioner og kommuner. 6 7

5 Ingen kender effekten af konkurrencen Den offentlige sektor er på vej til at blive drevet som en reguleret konkurrencemodel med fokus på mål- og rammestyring, konkurrence, frit valg for borgeren og kontrol af servicen i form af standarder, akkreditering og lignende. Men der er meget lidt reel viden om konsekvenserne og effekterne af konkurrenceudsættelsen for borgere, politikere og medarbejdere. FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. Download hele rapporten fra Udviklingen er ikke stået stille. Den drøner faktisk af sted. Men Der skete en markedsgørelse af den offentlige velfærd, som i realiteten er, at den offentlige sektor raser af sted i en nødtørf- dag i vidt omfang skal måles og vejes, registreres og dokumente- tigt vedligeholdt 80 er-model, når det gælder styreformer og res, så chefer og politikerne kan vurdere, om borgerne får kvalitet organisering. nok for pengene. Eller om der skal effektiviseres eller privatiseres. Intentionerne om bedre kvalitet og mere værdi for pengene i Tiden er løbet fra New Public Management De traditionelle grænser mellem den offentlige og den private sektor mellem bureaukrati og marked - er blevet udvisket, siden den markedsinspirerede styreform New Public Management blev indført i Danmark i 1980 erne. Tiden er inde til Vi har brug for at skifte til nye modeller fra dette århundrede, New Public Management var altså gode nok. Det var bare ikke som har udstyret i orden til de mange nuværende og kommende altid bedre kvalitet, der fulgte med. I nogle tilfælde slår styre- udfordringer. formerne og bureaukratiet kreativitet og udvikling ihjel. Dele af FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. den offentlige sektor har i dag snæret armene ind til kroppen og Af Peter Bogason, Bogason Consulting. bliver tappet for tid, energi og incitamenter til innovation. Download hele rapporten fra Dyrk kreativiteten og kvaliteten at udvikle tidssvarende styreformer i den offentlige sektor. New Public Management førte styrings- og ledelsesredskaber fra den private sektor over i forvaltninger, sygehuse, skoler og Derfor er det tid til at befri den offentlige sektor. Den offentlige alle mulige andre velfærdsløsninger. sektor skal have bragt styretøjet i orden, og brændstoffet til fornyelsen skal i høj grad komme fra medarbejderne. De møder jo Afsættet for New Public Management var et ønske om at kon- brugerne i hverdagen og kender den praktiske virkelighed bedst. trollere de offentlige udgifter. En af metoderne var decentralisering gennem mål- og rammestyring. 8 9

6 bureaukrati Udviklingen af den n y f o rm f o r b u rea u krati er meget lidt disk u teret i D anmark, men efter h å nden gr u ndigt beskrevet i andre lande. I s æ r i I rland, U S A o g H o lland kan der findes b å de te o retiske o g mere beskrivende bidrag til at indfange, h vad der kaldes den u dviklings o rienterede velf æ rdsstat. Ove K. P edersen, pr o fess o r p å C B S, i F T F D o k u mentati o n nr. 1 0, Drop det bureaukrati, der ikke fremmer kvaliteten ForEslår Sådan rydder den offentlige sektor op i bureaukratiet En time om dagen. Så meget tid bruger FTF erne i gennemsnit FTF definerer meningsfuld dokumentation sådan her: på dokumentation. Det svarer til ca. 60 millioner timer om året. - medarbejderen ved præcist, hvad dokumentationen bruges til En del af det arbejde er helt på sin plads. På et sygehus er det vigtigt for patientens helbredelse, at journalen er ført ajour, og i sociale sager om f.eks. anbringelser skal dokumentationen selvfølgelig være fyldestgørende, før barn og forældre eventuelt - dokumentationen bidrager til at udvikle kvalitet og faglighed og er tilpasset det konkrete fagområde - de positive resultater af dokumentationen står mål med de ressourcer, der anvendes Befri den offentlige sektor for det unødvendige bureaukrati, så medarbejderne får bedre tid til borgerne og kun skal udføre den dokumentation, som de faktisk kan bruge til at forbedre velfærden. Tjek alle nye love og regler for administrativt bøvl Nye love og regler bør systematisk vurderes, så det er tydeligt, hvad de har af administrative konsekvenser for forvaltnings- og frontmedarbejdere på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. VAKKS-modellen (Vurdering - borgerne har i dokumentationen en garant for, at deres rettigheder sikres, og at de får velfærd af høj kvalitet Klare mål skal sætte fart på afbureaukratiseringen af Administrative Konsekvenser for Kommuner ved ny Der skal opstilles målbare og forpligtende målsætninger Statslig lovgivning) skal udbredes, og der bør udvikles - forvaltning og politikere får takket være dokumentationen sikret, at samfundet får det optimale ud af ressourcerne og opnår de ønskede mål. for afbureaukratiseringen - i stil med målet om at reduce- tilsvarende modeller til vurdering af kommuners og re erhvervslivets administrative byrder med 25 procent. regioners egne regler. til en bedre faglig indsats. Hvis den slags tidsrøveri forsvinder, vil Lad medarbejderne udpege det meningsløse bureaukrati Medarbejderne skal kende meningen med dokumentationen medarbejderne få bedre tid til kerneydelsen over for borgerne, Medarbejderne skal involveres tæt i at afskaffe det me- Der skal være åbenhed om dokumentationen, så det altid og samfundet vil få mere velfærd for pengene. ningsløse bureaukrati. Afbureaukratiseringen skal foregå er tydeligt for medarbejderen, hvad den bliver anvendt lokalt og nationalt - både stat, kommuner og regioner til. F.eks. skal medarbejderne have feedback på anvendel- skal forpligtes. sen af dokumentationen og adgang til de rapporter eller skilles ad. Men der findes også indtastninger til hjemmesider, lister, oversigter, beskrivelser af arbejdsindsatser, rapporter, registreringer, kontroller og indberetninger, hvor det konstruktive formål ikke er til at få øje på, og hvor arbejdet med dokumentation ikke fører statistikker, hvor dokumentationen offentliggøres

7 I et tidligere job som socialrådgiver har jeg oplevet at bruge en masse tid på dokumentation, som jeg syntes var fuldstændig meningsløst. Jeg lavede statistik til interne registreringer, og de spurgte om Gud og Herman. Jeg prøvede i årevis forgæves at lave det om. Socialrådgiver Tine Koefoed. Københavns Kommune. Foto: Simon Klein Knudsen. Bureaukratiet vokser Siden 1980 erne er der vokset en ny bureaukratisk model frem i det offentlige. I dag er der mange dele af det offentlige, der kan opstille mål- og resultatkrav, normer og regler for andre, og mange forskellige niveauer i det offentlige, der kan styre og kontrollere hinanden. Det har i nogle tilfælde ført til et bureaukrati, der ikke fremmer opgaveløsningen. Derfor er der behov for fornyelse af den bureaukratiske model. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. Download hele rapporten fra Tine kunne bruge evalueringen med det samme Bedre service når medarbejdere inddrages Dokumentationen fører i højere grad til at forbedret velfærd for borgerne, når medarbejderne har været med til at vælge de former for dokumentation, som benyttes. Alligevel er halvdelen af de offentligt ansatte ikke inddraget i beslutninger om dokumentation, viser en spørgeundersøgelse blandt FTF ere. Dokumentation kan faktisk tilrettelægges, så den giver mening med evalueringer, at de ikke indgår i processen. I stedet sidder for og værdi til borgere og medarbejdere lige med det samme. evaluator måske et år og kigger på og laver så en opsamling Det er evalueringen af et stort, treårigt projekt i Københavns til allersidst og giver feedback. Her havde vi en processuel Kommune Familien i Centrum et eksempel på. Projektet gik ud evaluering, hvor hun løbende gav tilbagemeldinger. Det er en på at udvikle og indlære nye metoder til at højne kvaliteten i det fordel, fordi man får mulighed for løbende at lave justeringer af sociale arbejde med udsatte børn og deres familier. praksis. Evaluator havde også løbende drøftelser med ledelsen, så hun påvirkede også ledelsesprocessen, siger Tine Koefoed Den valgte evalueringsform kaldes Den Anerkendende Eva- og kommer med et konkret eksempel. luering, og den bygger på disse principper: Evalueringen skal kunne bruges til noget konkret og anvise handling. Hvert led af På et tidspunkt meldte evaluator tilbage, at børnene sagde, evalueringen skal give mening for dem, som deltager. Der skal at det var kedeligt at komme til samtalerne. Det førte til, at vi i fokuseres på det, der virker, frem for på det, der ikke virker, og et halvt år havde børnefokus. Vi indrettede mere børnevenlige det skal ske i en løbende dialog mellem evaluator og praktikere. lokaler og samtaler og andre tiltag, så der blev der mere fokus Resonans, : Ansatte ved, hvor dokumentationen virker. Mindre bureaukrati giver flere hænder Der kunne frigøres tid svarende til stillinger på områder, hvor der mangler FTF arbejdskraft, hvis blot en fjerdedel af arbejdet med dokumentation forsvandt. Det viser en beregning foretaget på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt offentligt ansatte FTF ere. Resonans, : Offentligt ansatte bruger 60 mio. timer om året på dokumentation. på dem. Det kunne vi se en positiv effekt af i vores arbejde med Tine Koefoed, socialrådgiver og familiebehandler, deltog i pro- forældrene og deres børn. Børnene syntes, at det var mindre jektet: kedeligt end før. Jeg tror, at det måske betød, at børnene og Jeg synes, at det er en god måde at evaluere på. Der sker tit det familierne fik mere ud af at være med

8 teknologi Få mere hjælp fra teknologien D en prim æ re u df o rdring ligger i at inddrage medarbejderne f. eks. i arbejdsgr u pper o g testgr u pper u de i den daglige praksis. S å kan n y tekn o l o gi k o mme til at give et reelt l ø ft i arbejdet. M ia H u sted, adj u nkt, I nstit u t f o r M ilj ø, S amf u nd o g R u mlig F o randring, R U C, til R es o nans ForEslår Sådan får den offentlige sektor mere hjælp fra teknologien Den offentlige sektor kan i høj grad udvikle kvaliteten i velfærden Derfor skal ny teknologi leve op til en række krav, inden den og effektiviteten ved hjælp af ny teknologi i de kommende år. tages i brug. Den skal: Bureaukratiet kan forenkles ved hjælp af smarte it-systemer, der - give nye styringsmuligheder frem for at låse styringen fast også kan hjælpe ledelse og medarbejdere til at overskue kompli- - tilpasses den konkrete arbejdssituation cerede processer. Ny teknologi kan i positiv forstand bruges til - fungere, før den tages i brug at overvåge sundheden og sikkerheden ved hjælp af IT og chips, der er indbygget i ting som senge og døre, og ny teknologi kan bruges til at gøre geografiske afstande næsten ligegyldige f.eks. med video-konferencer og e-læring. Men ny teknologi skal bruges med omtanke, så teknologien ikke skaber nye problemer i form af f.eks. uønsket overvågning af - kun bruges til at måle det relevante og ikke føre til en masse nye dokumentationskrav Ny teknologi kan befri den offentlige sektor for tidsrøvende arbejdsopgaver, fremme samarbejde mellem faggrupper og gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet billigere og mere effektivt. Medarbejdere skal inddrages tidligere og mere systematisk i udviklingen af ny teknologi, så den i høj grad tager udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer og behov. Medarbejderne skal efteruddannes i nye teknologier de offentligt ansatte med hensyn til anvendelse af nye Mere forskning i teknologiens konsekvenser for arbejdslivet - skabe mere tid til kerneopgaverne teknologier. Hvad er konsekvenserne for samfundet, medarbejderne og - udvikles og implementeres på en måde, der er til gavn for arbejdsmiljøet. Klæd medarbejderne på til kommende teknologier - understøtte den faglige udvikling - ikke underminere den Der skal skabes bedre efteruddannelsesmuligheder for deres arbejdsliv ved brugen af ny teknologi? Det skal der borgere og medarbejdere, nyt ensformigt og gentaget arbejde Medarbejderne skal ikke alene rustes til at anvende eller begrænsninger for innovationen, fordi man f.eks. sidder eksisterende teknologier, men også efteruddannes til at fast i et bestemt arbejdsmønster bestemt af IT-systemet. håndtere teknologier, som er under udvikling. 14 Medarbejdere og borgere skal være med til at udvikle teknologien forskes mere i. 15

9 Det elektroniske udstyr har selvfølgelig også sin begrænsning. Der kan være nedbrud, så det vi skriver i journalen ikke bliver gemt på den centrale server med det samme. Og man skal være opmærksom på, at der stadig kan være behov for mundtlig dialog om borgeren. Hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. Fredensborg Kommune. Foto: Simon Klei Medarbejderne skal med i udviklingen Medarbejderne inddrages alt for lidt i udvikling og implementering af ny teknologi, konkluderer rapporten Teknologi og marginalisering fra Teknologirådet. Konsekvensen er, at man ikke fuldt ud får udnyttet den nye teknologis muligheder for at forbedre arbejdslivet for de fleste på arbejdsmarkedet. Resonans, : Ansattes faglighed køres over af ny teknologi Stina opnår højere faglighed med IT Ny teknologi skal bruges med omtanke I de kommende ti år vil medarbejdere i det offentlige opleve ændringer i arbejdsopgaver, kompetencekrav og arbejdslivet som helhed på grund af nye teknologier. I hjemmeplejen i Fredensborg Kommune bruger sygeplejer- I dag føler borgerne, at vi er mere opdaterede, når vi kommer. Der er mulighed for at anvende teknologierne til at fremme kvaliteten, men der er sker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper små For hvis de har givet aftenvagten besked om noget, så står det i også risiko for, at teknologierne underminerer fagligheden og arbejdsmiljøet. håndholdte computere og bærbare til at få hurtigere overblik journalen til dagvagten, og hvis der er uoverensstemmelser mel- over patienternes journal. Her kan de hvor som helst skrive i lem det en borger forventer og det, som vi troede skulle ske, så journalen og blive ført ajour på patienter, de ikke normalt kom- kan vi på stedet slå det op i journalen. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. New Insight. Download hele rapporten fra mer hos, hvis de f.eks. får et nødkald på en aftenvagt. Det er et eksempel på, at ny teknologi kan føre til større effektivitet og Jeg har været ude for, at man ikke har fået skrevet et nyt kvalitet i sygeplejen og lette arbejdet for medarbejderne, mener opdateret medicinskema ude hos borgeren, som var i tvivl om hjemmesygeplejerske Stina Kirstein. medicinen. I den håndholdte computer kunne jeg så læse den nye ordination og sørge for, at patienten fik den rigtige behand- Før vi fik den elektroniske journal, havde vi samarbejdsbøger ling, fortæller Stina Kirstein. ude ved borgerne, hvor der stod, hvis der var sket et eller andet derude. Selv om tingene ikke altid sker i hjemmet, så måtte vi Det elektroniske udstyr betyder også, at sygeplejerskerne kan handle på det, der stod i bogen og gå hjem og kigge i de skrevne stille spørgsmål direkte til de praktiserende læger, og at f.eks. papirer, om vi havde gjort det rigtige. Det kunne betyde, at vi var fysioterapeuter kan skrive planer for genoptræning i hjemmet nødt til at køre ud til borgeren igen, når vi fik læst journalen, ind. På den måde kan faggrupper bedre bakke op om hinandens fortæller Stina Kirstein. arbejde for borgeren

10 udvikling Øget br u ger o rientering kan begr æ nse skrankepaveri, indadvendt h ed, tekn o kratisme o g sammenspist h ed M en i f o rs ø get p å at sikre standarder f o r br u gertilfreds h ed kan specielle be h o v blive nedpri o riteret o g o ver o rdnede k o llektive h ens y n kan blive tilsidesat. Hanne Foss Hansen, professor på Københavns Universitet, i FTF Dokumentation nr. 8, Brug medarbejdernes ideer til udvikling ForEslår Sådan kan den offentlige sektor innovere mere Det er helt centralt for den danske velfærdsmodel, at den of- skal ikke altid være, som det plejer. For verden forandrer sig, og fentlige sektor fungerer godt og tilpasser sin måde at fungere den offentlige sektor må følge med. på efter de skiftende behov. Innovationen skal kunne vokse nedefra fra medarbejdere, der En velfungerende offentlige sektor er forudsætningen for den møder borgerne i det daglige, og fornyelsen skal kunne opstå på unikke danske velfærdsmodel, der er solidarisk finansieret, tværs af faggrupper og interessenter, Befri medarbejderne og arbejdspladserne i den offentlige sektor for stive styreformer og brug deres førstehåndsviden og ideer til at forbedre velfærden og skabe mere effektive arbejdsgange. Mere forskning i brugen af dokumentation Der skal gennemføres videnskabelige forsøg, som undersøger, hvad der sker, når institutioner på forskellige fagområder får øget frihed fra dokumentationskrav sammenlignet med institutioner, der dokumenterer som normalt. omfordeler ressourcerne, og som giver borgerne fri og lige adgang til velfærden. Disse grundpiller skal der værnes om i den Det offentlige må være lydhør over for ideer fra borgerne og offentlige sektor. det private erhvervsliv og ikke bare lære af omgivelserne, men Styringslaboratorier skal udvikle helt nye styreformer også lære sammen med dem. Det kræver åbenhed over for nye Brug 100 millioner kr. på et nyt program, som understøtter Nationalt videncenter om innovation i den offentlige sektor Men inden for de rammer skal medarbejderne vises udstrakt til- samarbejdsformer, som er langt mere fornyende og udviklende udvikling af nye styreformer ved hjælp af styringslaborato- Et nyt nationalt videncenter for offentlig innovation skal lid og ansvar, så de får mulighed for at udfolde deres faglighed til end traditionelle kunde-leverandør-forhold. Der er brug for rier. Et styringslaboratorium er et samarbejde mellem for- opsamle, opbygge og sprede viden og erfaringer om of- fælles bedste. Sådan er det ikke altid i dag. udviklingspartnerskaber mellem offentligt og privat for sammen skere og fagfolk, som i fællesskab udvikler og afprøver nye fentlig innovation. Videncentret skal have et rejsehold, at finde nye måder at gøre tingene på. dokumentations- og styreformer. Det sker med udgangs- der kan hjælpe offentlige institutioner med innovations- Derfor skal de offentlige institutioner have styreformer, der gi- punkt i den praktiske virkelighed, hvor medarbejderne og projekter. ver større frihedsgrader til medarbejderne. Det skal være muligt lederne udfordrer den traditionelle styring. at prøve sig frem med nye løsninger, ideer og arbejdsformer. Alt 18 19

11 Det at indføre måleinstrumenter betyder jo ikke i sig selv bedre kvalitet. Vi vil gerne have, at hvis vi skal indføre et måleinstrument, så bliver det også brugt som et klart udviklingsinstrument, og derfor er vi glade for selv at være med til at udvikle det. Institutionsleder Dorthe Holm. Odense Kommune. Foto: Mette Krull. Brugerundersøgelser kræver omtanke I de seneste år er det blevet meget udbredt at lave brugerundersøgelser for at reagere på brugernes ønsker og behov. Det kan føre til højere kvalitet. Men en negativ effekt kan være, at den offentlige sektor fokuserer for meget på den velfærd, man undersøger, frem for på andre vigtige opgaver, der ikke undersøges. FTF Dokumentation nr. 5, 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. Download hele rapporten fra Dorthe og kollegerne udvikler målemetoder Det offentlige lærer i laboratorier Evnen til at motivere og modet til at eksperimentere bliver afgørende for adrætheden i den offentlige sektor. Det kræver dristige forsøg at komme fremad ad den Når man vil forny måden, den offentlige sektor fungerer på, også sådan, at alle de ting, vi prioriterer at bruge tid på, gerne vej, og til det er laboratoriemetoden en mulig vej, hvor medarbejderne er med til at er det en god idé at inddrage dem, som passer arbejdet i det skulle være med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikle ny styring, dokumentation og ledelse. daglige. Det er filosofien bag et nyt udviklingsprojekt, som bl.a. ungerne i vores institutioner. Derfor forventer vi også, at når vi pædagoger i Odense Kommune og BUPL Forbundet for pæda- bruger tid på dette projekt, så giver vi noget, og vi får noget igen, goger og klubfolk er med i. Projektet går ud på, at pædagoger som er til gavn for børnene, siger Dorthe Holm. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. Download hele rapporten fra sammen med forskere udvikler nye metoder til at måle effekten af deres arbejde på - samt nye måder at kommunikere om og do- Projektet er først begyndt for nylig, så pædagogerne har endnu kumentere det pædagogiske arbejde på. Metoden er inspireret ikke set konkrete resultater. Men Dorthe Holm forventer, at pro- af forskernes eksperimenter i et laboratorium og kaldes derfor jektet vil understøtte en god udvikling, der allerede var i gang. et pædagogisk læringslaboratorium. Vi går med, fordi vi ved, at vi er rigtig dygtige til at skabe læleder af Børneinstitution Næsby, Dorthe Holm, er med i projek- ringsmiljøer for børnene, og vi vil gerne være med til at synliggø- tet: re, hvad det er, vi gør. Vi ved også, at vi altid kan blive dygtigere, Hvis vi skal vise, hvad effekten er af vores arbejde, så vil vi fak- og derfor er det en gave at få lejlighed til at forske i egen praksis tisk gerne selv udarbejde måden at gøre det på. Så vores motiv i et pædagogisk laboratorium. Vi ved, vi har noget at bidrage til at være med er, at vi selv gerne vil formulere, hvilke metoder med og har også en forventning om, at der kommer noget godt det er relevante at bruge til at måle på vores arbejde. Vi har det ud af det til gavn for børn

12 Hvis du vil vide mere... Følgende forskerbidrag kan downloades fra FTF s hjemmeside: FTF Dokumentation nr. 8, 2008: Konkurrence og offentlig servicelevering. Af professor Carsten Greve, CBS. FTF Dokumentation nr. 10, 2008: Fra bureaukrati til bureaukratisme. Af professor Ove K. Pedersen, CBS. FTF Dokumentation nr. 4, 2009: Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor. Af Peter Bogason, Bogason Consulting. FTF Dokumentation nr. 5., 2009: Brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor hvor og hvordan kan vi bruge dem? Af professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet. FTF Dokumentation nr. 6, 2009: Konsekvenser af ny teknologi på FTFområdet. New Insight. FTF Dokumentation nr. 8, 2009: Styringslaboratorier en vej til fornyelse af den offentlige sektor. Af projektleder Henrik Hjortdal, CBS, m.fl. FTF Dokumentation nr. 10, 2009: Offentlig styring i Sverige og UK kan vi lære noget? Af lektor Karl Löfgren, RUC

13 I Befri den offentlige sektor og få mere velfærd for pengene anviser FTF veje til fornyelse af styreformer, bureaukrati og organisation i den offentlige sektor. Med baggrund i analyser og videnskabelige undersøgelser stiller FTF en række forslag til, hvordan vi på én gang udvikler den offentlige sektor, får mere velfærd for pengene og mere tilfredse medarbejdere. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser

EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser Afslutningskonference, maj 2014. Videncenter for Velfærdsledelse Rektor Karl-Henrik Jørgensen/Greve

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere