Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om forsikring og pension vidste du det?"

Transkript

1 side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det?

2 side 2

3 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr År Ydelser i alt Pensionsydelser Kilde: Finanstilsynet og Forsikring & Pension. Pensionsselskaberne udbetalte i mia. kr. i ydelser til danskerne. Heraf var 35 mia. kr. pensionsydelser, og 19 mia. kr. var forsikringsydelser, især invaliditetsydelser, dødsfaldsdækning samt forsikring ved visse kritiske sygdomme. Det er ydelser, der supplerer og aflaster de offentlige velfærdsydelser. Fordi vi selv betaler for en lang række velfærdsydelser, har vi som samfund råd til at tage os af de svageste og fattigste pensionister. I fremtiden bliver dette endnu vigtigere, fordi udbetalingerne stiger i takt med modningen af pensionssystemet.

4 side 4 vidste du det om pension? Skat på pensionsudbetalinger: Så har staten penge til velfærd, når behovet er der Vi bliver flere ældre. Derfor vokser de offentlige udgifter til pleje og omsorg for de ældre. I 2050 vil udgifterne som følge af flere folkepensionister være knap 31 mia. kr. højere end i dag. Samtidig vokser de private pensioner. Det giver flere skatteindtægter og mindre behov for statslige pensioner, når pensionerne udbetales. Alt i alt 28 mia. kr. mere i 2050 end i dag og altså stort set det samme, som de øgede udgifter til ældre. De offentlige finanser i 2050 flere udgifter til ældre og flere indtægter fra pensioner Skatteindtægterne kommer i de offentlige kasser, når der er brug for dem nemlig når folk går på pension og har stort behov for hjemmehjælp, hospitalsbehandling og andre offentlige ydelser. Dette aflaster de offentlige finanser. Det forudsætter dog, at beskatningen ikke fremrykkes, sådan som partierne bag den seneste skattereform (regeringen, Venstre og Konservative) har besluttet for kapitalpensioner. En del af disse fremrykkede indtægter er allerede øremærket til at finansiere den netop vedtagne vækstplan.dk. Disse penge vil mangle, når de store årgange går på pension. Mia.kr. 40 Aftrapning af pensionstillæg Virkning på moms og forbrugsafgifter Indkomstskat af pensionsudbetaling Ændring i udgifter Ændring i indtægter Sundheds- og plejeudgifter Folkepensionsudbetalinger Kilde: DREAM s grundforløb 2011 og egne beregninger. Note: Folkepensionsalderen i 2050 ventes at være 71 år.

5 vidste du det om pension? side 5 Reglerne for folkepensionens tillæg, ældrecheck og boligydelse gør det mindre fordelagtigt at spare op Pensionister med lavere indkomst rammes af et uheldigt samspil mellem beskatning af pensionsudbetalinger og modregning i offentlige ydelser. Nogle grupper rammes derfor af en såkaldt sammensat marginalskat på op til 60 pct. Det skyldes, at en indkomstfremgang - højere pensionsudbetaling først betyder, at folkepensionens tillæg sænkes med knap 31 pct. af fremgangen. Herefter skal der betales ca. 37 pct. i skat af det resterende beløb. Dernæst kan en eventuel boligydelse også blive reduceret. Dermed er beskatningen så hård, at det dårligt kan betale sig for personer med lav- og mellemindkomster at spare mere op i de sidste år før pensionering. Det er uheldigt, hvis aftalerne på arbejdsmarkedet om pensionsopsparing ikke understøttes af de offentlige skatte- og pensionsregler. Det kan hæmme danskernes fortsatte opbakning til pensionssystemet. Sammensat marginalskat for enlig pensionist i ejerbolig, 2013 Pct Pensionsudb., kr. Sammensat marginalskat Laveste skatteværdi af pensionsindbetaling Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.

6 side 6 vidste du det om pension? Danskerne får rekordhøjt afkast på deres pension Pct Danmark Holland Australien Island New Zealand Canada Mexico Schweiz Tjekkiet Sydkorea Norge Ungarn Gennemsnit Slovenien Luxembourg Spanien Storbritannien USA Italien Japan Slovakiet Finland Belgien Grækenland Østrig Chile Portugal Estland Polen Tyrkiet Kilde: OECD Pensions at a Glance Note: Danmark er ekskl. ATP og LD.

7 side 7 Pensionsselskaberne gav i 2011 det højeste afkast i OECD, nemlig 9,1 pct. mod i gennemsnit et minus på 1,7 pct. i OECD-landene. Afkastet hænger bl.a. sammen med stigende obligationskurser og gevinster på renteafdækning. på et enkelt år. Men også når man kigger på en længere periode, så har de danske pensionsselskaber præsteret et flot afkast. I årene har det gennemsnitlige årlige afkast været 6,3 pct. Afkastene svinger normalt fra år til år, og derfor skal man være forsigtig med at fokusere Gennemsnitligt årligt afkast på 6,3 pct. siden 1998 Pct År Afkast før skat Gns Kilde: Finanstilsynet ( ) og Forsikring & Pension for 2012.

8 side 8 vidste du det om pension? Pensionsbranchen bliver konstant mere effektiv Kr År Kilde: Finanstilsynet. Note: Målt i 2003-priser. Siden 2003 er administrationsomkostningerne faldet med over 30 pct. I 2003 var udgifterne til at administrere en pensionsordning på i gennemsnit kr. Dette er nu faldet til 685 kr. målt i faste priser. Faldet skyldes, at pensionsselskaberne er gode til at indføre ny teknologi og til at slå sig sammen og udnytte stordriftsfordele ved fx administrationsfællesskaber.

9 Vidste du det om forsikring? side 9 Danskerne får hvert år udbetalt 40 mia. kr. i erstatninger fra deres forsikringsselskab Mia. kr Erhverv Indbo- og familieforsikring m.v. mv. Ulykke Motor I alt Kilde: Finanstilsynet. Forsikring giver tryghed og øger virksomheders og familiers mulighed for at tage risici. Uden forsikringer ville vi derfor være et fattigere land med færre virksomheder. Færre familier ville købe biler og huse, hvis de ikke kunne forsikres. og driftstab knyttet hertil. Danske forsikringsselskaber var pionerer inden for udviklingen af vindmølleforsikringer og har stadig på globalt plan en stærk position. Opstillingen af vindmøller i Danmark i 1980 erne og 1990 erne forudsatte, at det var muligt at forsikre mod skader på selve møllen

10 side 10 Vidste du det om forsikring? Forsikringsselskaberne bliver mere og mere effektive Siden 2000 er omkostningerne til løn, husleje m.v. faldet fra over 25 pct. af præmiesummen til knap 16 pct. Det skyldes introduktion af ny teknologi og markante beskæftigelsesreduktioner drevet af konkurrence. Siden 2008 er beskæftigelsen faldet personer. Det er en effektivisering på en ud af hver syvende arbejdsplads. Den stigende effektivitet er kommet kunderne til gode i form af lavere priser ikke forsikringsselskabernes bundlinje. Set over en længere periode har overskuddet været lavt i forsikringsselskaberne sammenlignet med andre erhverv. Stort fald i omkostninger til løn, husleje m.v. som andel af præmier Pct Kilde: Finanstilsynet og Forsikring & Pension for 2012.

11 Vidste du det om forsikring? side 11 Danske forsikringsselskaber tjener færre penge end private byerhverv Forsikringsselskaberne har forrentet egenkapitalen med 13,2 pct. årligt i perioden , for byerhvervene i alt er tallet 15,7 pct. Lav indtjening er normalt en indikator for effektiv konkurrence. Gennemsnitlig egenkapitalforrentning i pct., Industri 14,5 Bygge og anlæg 17,7 Private byerhverv i alt 15,7 Skadesforsikring 13,2 Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af oplysninger fra Finanstilsynet og Danmarks Statistik. Note: Private byerhverv dækker over alle brancher ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne, jernbane- og busdrift, pengeinstitutter, forsikring, pension, almene boligselskaber, offentlig administration m.v.

12 side 12 Vidste du det om forsikring? Danske forsikringskunder skifter ofte selskab og indhenter mange forsikringstilbud men der er behov for endnu mere aktive forbrugere Effektiv konkurrence forudsætter, at forsikringsselskaberne slås om kunderne. Men uden aktive forbrugere, der bruger de gode muligheder, branchen stiller til rådighed for at vurdere priser og forsikringsbetingelser, får vi ikke konkurrencen til at fungere bedre i Danmark. Og faktisk er de danske forbrugere relativt aktive. I europæisk sammenhæng er mobiliteten på det danske forsikringsmarked den andel af kunderne, der årligt skifter selskab i den bedste fjerdedel. Andel kunder, der har skiftet udbyder af indboforsikring, 2012 Pct Storbritannien Kilde: Consumer Market Monitoring Survey, EU-kommissionen.

13 Vidste du det om forsikring? side 13 Men det er ikke kun det at skifte selskab, der er vigtigt. Det afgørende er, at forbrugerne tjekker deres forsikringer, og hvis de på den baggrund vælger ikke at skifte, så er der stadig tale om et betydeligt konkurrencepres fra forbrugernes side. Det er en høj andel. Konkurrencepresset fra kunderne kan imidlertid blive endnu højere, fordi over 1/4 af kunderne ikke har indhentet et tilbud inden for de seneste 5 år. 10 pct. har aldrig bedt om et tilbud. Over halvdelen af danskerne har indhentet et forsikringstilbud inden for de seneste 2 år. Over halvdelen af kunderne har indhentet forsikringstilbud inden for de seneste 2 år Pct <1 år 1-2 år 3-5 år >5 år Aldrig Kilde: YouGov for Forsikring & Pension i december Note: Svar på spørgsmålet: Hvornår har du sidst indhentet et forsikringstilbud?

14 side 14 Vidste du det om forsikring? Danskerne er de mest tilfredse forsikringskunder i Norden Indeks Pct Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Dansk Kundeindeks, Note: Indeks 0-54 uacceptabel, meget dårlig, dårlig, gennemsnitlig, god, meget god, ekstraordinært god. I 2012 var danskerne de mest tilfredse med deres forsikringsselskab i Norden. Fire ud af de seneste seks år har de danske forsikringskunder været de mest tilfredse i Norden. Høj tilfredshed er tegn på, at selskaberne konkurrerer om at yde god service og indfri kundernes forventninger.

15 Vidste du det om? side 15 Produktivitet i verdensklasse Den danske forsikrings- og pensionsbranche har haft en væsentlig kraftigere vækst i produktiviteten sammenlignet med tilsvarende brancher i Sverige, Holland, Tyskland og USA. Det viser produktivitetskommissionens seneste rapport. Det er et spejlbillede af faldet i omkostningerne og konkurrencepresset. Produktivitetskommissionens seneste rapport viser, at langt de fleste serviceerhverv har dårligere produktivitetsudvikling end sammenlignelige brancher i udlandet. Det er hovedforklaringen på, at den danske produktivitet de seneste år har haltet alvorligt efter udlandet. Men en af få undtagelser er forsikring og pension. Kilde: Produktivitetskommissionen, Analyserapport 1.

16 side 16 Vidste du det om? Overblik i verdensklasse Som forbruger har det aldrig været lettere at skabe sig overblik over, hvad det er for en vare, man køber, og hvad den koster. Dette overblik skabes af en række forbrugerværktøjer, som forsikrings- og pensionsbranchen stiller til rådighed for forbrugerne. På Pensionsinfo.dk kan den enkelte hurtigt få et samlet overblik over alle sine pensions- ordninger, forsikringsdækninger i pensionsordninger og prognoser for udbetaling ved pensionering. Antallet af danskere, der logger på Pensionsinfo, er steget eksplosivt. Hvor der i 2008 var knap personer, der besøgte Pensionsinfo, nåede besøgstallet i 2012 op over 1,1 mio. pensionskunder. PensionsInfo er blevet hvermandseje. Over 1,1 mio. unikke brugere af PensionsInfo, Brugere Kilde: Forsikring & Pension.

17 Vidste du det om? side 17 I december 2012 lancerede Forsikring & Pension sammenligningsportalen Fakta om pension, der giver forbrugerne en unik markedsgennemsigtighed. Portalen tager udgangspunkt i en typisk kunde i hvert pensionsselskab ikke i kundernes egne personlige pensionsordninger. Der er mulighed for på tværs af selskaberne at sammenligne Afkast og rente Forsikringer Omkostninger Service og rådgivning Opsparingsform. Brancheorganisationen Forsikring Pension Presse For virksomheder For medlemmer Om os Fakta om pension Fakta om pension er en portal, der giver mulighed for at sammenligne typiske ordninger i forskellige selskaber.

18 side 18 Vidste du det om? Med Forsikringsguiden.dk har forbrugerne et unikt redskab, når de vil finde en forsikring, der passer til dem. Med Forsikringsguiden kan man hurtigt og nemt sammenligne forsikringsvilkår og priser for de mest almindelige forsikringer. Alle større forsikringsselskaber er med på guiden. Fremgangsmåden er enkel: Man indtaster sine personlige oplysninger og ønsker til dækning og vælger de selskaber, man gerne vil sammenligne. Herefter henter Forsikringsguiden data fra selskaberne. Udover forsikringsvilkår og dækning kan man også sammenligne selskaberne på fire serviceparametre. Det drejer sig om: hvor tilfredse de nuværende kunder er med selskaberne antal klager over selskabet i Ankenævnet for Forsikring, hvor kunden har fået medhold hvilke afgifter, der følger med forsikringerne, og hvilke gebyrer, selskaberne beder om for bestemte ydelser hvordan og hvornår, man kan komme i kontakt med selskaberne. Forsikringsguiden havde i 2012 over besøgende. Siden 2008 har guiden haft næsten unikke besøg. Besøg på Forsikringsguiden, Tusinde Besøg Heraf unikke besøg Kilde: Forsikring & Pension.

19 side 19

20 side 20 Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf. Philip 41 Heymans , Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Varenr /Maj 2013 ISBN

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere