Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt Rapport Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter Den 4. oktober 2006

2 2

3 Indhold SAMMENFATNING 5 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL METODE 8 2 STATISTIK OM EKSPORTEREDE MÆNGDER EKSPORTDATA 9 3 AKTØRGRUPPER BUTIKKER, UDLEJNINGSFIRMAER OG LEVERANDØRER VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER INDSAMLERE OG EKSPORTØRER SKAT (TIDLIGERE TOLD OG SKAT) SHIPPINGFIRMAER KOMMUNER OPARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER GENBRUGSPLADSER HUMANITÆRE ORGANISATIONER AFTAGERE I MODTAGERLANDENE 19 4 UDFØRSEL MED SKIB OG LASTVOGN EKSPORT VIA SKIB FRA DANSKE HAVNE EKSPORT VIA LASTVOGN 23 5 OMFANG AF EKSPORTEN SAMT POTENTIALER MASSEBALANCE OG POTENTIALETAL DEN REGISTREREDE EKSPORT 27 6 PRISER AFFALDSHÅNDTERING OG GENBRUG AF COMPUTERE OG ANDET IT- UDSTYR ØKONOMI VED EKSPORT MED HENBLIK PÅ SKROTNING BRUGTPRISER I MODTAGERLANDENE OPSAMLING PÅ PRISER 31 7 MULIGE TILTAG MILJØMYNDIGHEDER SKAT 35 ORDLISTE 36 BILAG 1 INTERVIEWLOG 37 3

4 4

5 Sammenfatning Hver uge afgår fra Danmark flere containere af sted til Mellemøsten og Afrika med brugt elektronikudstyr. I det omfang, der er tale om elektronikaffald, er denne eksport ulovlig. Undersøgelsen har vist, at en del af forsendelserne indeholder el-produkter, der ikke virker. At disse produkter eksporteres skyldes, at de lavere lønninger i modtagerlandene gør det muligt at reparere produkterne eller udtage enkeltdele som reservedele, hvorfor produktets umiddelbare ydeevne ikke er afgørende for opfyldelse af det kommercielle eller brugsmæssige sigte. Det vurderes, at der ikke eksporteres elektronik til Afrika (alene) med det formål at tjene penge på skrotværdien af elektronikken. Dertil er transportomkostningerne for høje, og det ville være mere fordelagtigt at sende el-skrottet til andre destinationer, som fx Kina eller Hong Kong. Ikke desto mindre må det forventes, at (dele af) mange eksporterede, brugte el-produkter alligevel ender som skrot inden for en relativ kort tidshorisont på grund af deres ringe forfatning. Sammenlagt vurderes det, at der eksporteres containere om året til fortrinsvis Mellemøsten (Libanon) og Vestafrika, med omkring tons brugte elprodukter. Heraf er de ca. 130 containere fra hjælpeorganisationer under ordningen Genbrug til Syd, som støttes af DANIDA. Eksporten til Afrika og Mellemøsten omfatter først og fremmest hårde hvidevarer fra udlejnings- og salgsbutikker, som afleverer/videresælger brugt udlejningsudstyr samt gamle produkter tilbagetaget fra forbrugerne. Derudover indeholder eksporterne især brugte stereoanlæg, tv-apparater, radioer, dvd-afspillere og lignende. Det vurderes, at den overvejende del af det it-udstyr, der sendes direkte til Mellemøsten og Afrika, er via hjælpeorganisationer, og at der herigennem er sørget for at produkterne kan anvendes i modtagerlandet. Det vurderes, at der er ca. 10 egentlige registrerede firmaer med SE nummer, der indsamler brugt elektronik med henblik på eksport, og hertil kommer et ukendt antal eksporter, som foretages af privatpersoner. Der er to-tre firmaer, der er meget aktive med at indsamle/opkøbe brugte computere fra store virksomheder, banker, forsikringsselskaber, ministerier m.v., når disse ønsker at skille sig af med it-udstyr i forbindelse med køb af nyt. Ca computere indsamles/opkøbes om året af disse firmaer med henblik på videresalg, efter computerne er blevet elektronisk renset for oplysninger (datasletning). Disse computere eksporteres primært til mellemagenter i andre europæiske lande, men i et vist omfang også til Mellemøsten og Afrika. Virksomhedernes incitament til at skille sig af med it-udstyret til sådanne opkøbere er helt overvejende økonomisk, idet differencen på at bortskaffe brugte computere til en godkendt oparbejdningsvirksomhed eller en opkøber kan være helt op til 550 kr. pr. computer. Undersøgelsen viser i øvrigt, at sammenholdes tal for det skønnede potentiale for elektronikaffald for tv-apparater, computere, monitorer og husholdningskøleskabe og frysere med de beregnede affaldsmængder, der indsamles og behandles i Dan- 5

6 mark, mangler der over tons at blive redegjort for. I dette tal er fratrukket de tons, som projektet vurderer, der eksporteres til Mellemøsten og Afrika. I de tons indgår dog lovlig eksport af elektronikaffald til andre EU-lande, fx Tyskland, som størrelsen pt. ikke er opgjort for, men det må også formodes, at der indgår ulovlig eksport. Den samlede mængde el-skrot i Danmark, som indsamles med henblik på særskilt affaldshåndtering, anslås til ca tons om året. Denne mængde omfatter mange flere produktgrupper end dem, der indgår i undersøgelsen af eksport af brugt elektronik. For at dæmme op for eksport af udtjent elektronik (der ikke virker), foreslås det, at Miljøstyrelsen bl.a. - Etablerer et samarbejde med kommunerne, som er affaldsmyndighed, om at føre bedre tilsyn med eksportørerne - Informerer bedre/indskærper regler for definition af affald - Informerer de væsentligste aktører - shippingfirmaer, butikker, udlejningsfirmaer - om reglerne for definition af affald og eksport af el-skrot - Overvejer om kommunernes tilsyn med elektronikeksport kan komme ind under reglerne for brugerbetaling for tilsyn. Endvidere anbefales det, at kommunerne - fører tilsyn med butikkers og udlejningsfirmaers håndtering af produkter, som borgerne ønsker at skille sig af med, særligt ved anskaffelse af nye produkter. - gennemfører en intensiv kontrol med oparbejdningsvirksomhedernes håndtering af el-skrottet med henblik på at forebygge eventuelle illegale transporter ud af landet. - Identificerer opkøbere af brugt elektronik og vurderer, om der foregår affaldsbehandling, der forudsætter en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Det vil endelig være relevant for SKAT at indføre en rubrik i udførselspapirerne, hvor eksportøren skal angive, om der er tale om brugte varer. Derved vil SKAT bedre kunne vurdere, om de skal orientere kommunen om udførslen, og det vil fremover give et langt bedre statistisk overblik over udførslerne. 6

7 1 Indledning Denne rapport redegør for resultaterne af projektet Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter, der er udført af PlanMiljø for Miljøstyrelsen, sommeren Baggrund Så godt som alle elektriske og elektroniske produkter (herefter kaldet elprodukter ) indeholder stoffer, som kan skade miljø og sundhed, herunder tungmetallerne bly, kviksølv, kobber og cadmium, miljøgiften PCB og bromerede flammehæmmere. Stofferne afgives i begrænset omfang under brug, men kan blive et problem, når produkterne bliver til affald, hvorfor en del af affaldet hører til under kategorien farligt affald. Mange af produkterne har kort levetid, derfor opstår der stadig mere elektrisk og elektronisk affald (WEEE). De danske regler for håndtering af elektronikaffald er fastsat i en ændring af miljøbeskyttelsesloven og i elskrotbekendtgørelsen fra Reglerne indfører producentansvar for elektronikaffald (WEEE) fra 1. april Efter de nye regler skal producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr etablere ordninger for tilbagetagning og særskilt håndtering af WEEE fra både husholdninger og erhverv således, at affaldsbehandlingen lever op til miljøkravene i bekendtgørelsen. Kommunerne har fortsat en opgave med at indsamle WEEE fra husholdninger, mens producenternes ordninger sørger for at affaldet afhentes fra de kommunale genbrugspladser og transporteres til godkendte affaldsbehandlere. Jf. Transportforordningen er det forbudt at eksportere farligt affald til såvel nyttiggørelse som til bortskaffelse i ikke-oecd-lande 2. Det er som udgangspunkt fuldt legalt at eksportere brugt og funktionsdygtigt elektrisk og elektronisk udstyr - dog ikke køle/fryseskabe, der indeholder CFC (typisk CFC-12 i kølekredsen og CFC-11 i isoleringsskummet) eller som kun kan fungere, hvis der bruges CFC kølemidler. Det er forbudt at eksportere disse produkter uanset stand, jf. EU's forordning 2037/2000. Et produkt overgår til at være affald, når det ikke længere er funktionsdygtigt, eller når ejeren beslutter sig for at skille sig af med det som affald. Et gammelt køleskab, der er funktionsdygtigt vil derfor være affald, hvis den oprindelige ejers intention har været at skille sig af med køleskabet som affald. Der kan opstå usikkerhed i forhold til, hvornår køleskabet bliver til affald, hvis det bliver afhentet i forbindelse med levering af et nyt. Der er en formodning om, at det er affald, medmindre det klart fremgår af en aftale, at den der henter det, bliver ny ejer - og dermed kan beslutte hvad der skal ske med f.eks. køleskabet. 1 2 Lov nr. 385 af 25/05/2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 664 af 27/06/2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. 7

8 Evt. kontrol af, om eksporterede gamle el-produkter er affald, vanskeliggøres af ovenstående affaldsdefinition, samt at eksportørerne ikke selv kategoriserer eksporten som affald og derfor ikke anmelder eksporten til myndighederne - i modsætning til transportører af affald. Myndighederne modtager derfor ofte sjældent information, som sætter dem i stand til at gennemføre en kontrol af eksporten. Miljøstyrelsen skønner, at der årligt indsamles omkring tons el-skrot i Danmark med henblik på særskilt affaldshåndtering. Der eksisterer endnu ikke en samlet opgørelse over, hvor stor en andel der produceres af henholdsvis private og erhverv, men centrale aktører inden for genindvindingsbranchen anslår, at el-skrot fra erhverv ca. udgør tons årligt. De samlede mængder omfatter mange flere produktgrupper end dem, der indgår i undersøgelsen af eksport af brugt elektronik. 1.2 Formål Formålet med projektet har været, at: - Identificere de steder i materialestrømmen, hvor den enkelte aktør tager beslutning om at aflevere elektronikaffaldet til det danske affaldssystem eller eksportere det, hhv. tage beslutning om at aflevere eller sælge udtjent udstyr til genbrug. - Kortlægge hvilke aktører, der er involveret i eksport af elektronikaffald hhv. genbrugsprodukter. - Give et billede af, hvilke økonomiske og øvrige interesser der er forbundet med eksport af udtjent udstyr (elektronikaffald/genbrug). - Formulere anbefalinger til en målrettet indsats, fx information, tilsyn eller ændret indsamlingspraksis for udvalgte aktører/brancher. 1.3 Metode Projektets resultater er fortrinsvis baseret på interview med aktører, som er involveret i forskellige led i elektronikstrømmen, fra producenter/importører over forhandlere/udlejere til forbrugere til produkternes videre færd via indsamlings- og behandlingsvirksomheder eller via eksport som second-hand produkter. I alt er der gennemført 135 interview i projektet. Det har ikke været muligt at gennemføre interview med aftagerne/forhandlerne i de pågældende lande, der eksporteres second-hand elektronik-produkter til. Derudover er der gennemført dataudtræk fra Danmarks Statistik om eksportdata, samt indsamlet data om affaldsbehandling fra de virksomheder, der indsamler og behandler el-skrot. Projektet er gennemført af PlanMiljø ved projektleder Lars Christensen i samarbejde med Kathrine Fjendbo, Ida Bode og Bjørn Bauer. 8

9 2 Statistik om eksporterede mængder Al eksport til et land uden for EU bliver registreret via udførselserklæringer og vil i princippet kunne genfindes i kørsler fra Danmarks Statistik. Der findes i alt varekoder, som udførslerne registreres under. For et givent produkt anvendes den samme varekode, uanset om produktet er nyt, gammelt eller halvfabrikata. Ved udførsel via skib til lande uden for EU skal eksportøren udfylde en udførselsangivelse med oplysning om: - hvad der transporteres - hvor meget der transporteres (vægt i kg og eventuelt også stykantal) - værdien af de enkelte varegrupper - modtageroplysninger - otte-cifret varekode m.m. Som udgangspunkt skal eksportører registreres med SE nummer, dog undtaget når der er tale om førstegangsudførsel af en privatperson. Derudover skal det oplyses, om der foreligger de nødvendige tilladelser, som er knyttet op på varenumrene. Al lovgivning baserer sig på EU-lovgivning (EU s toldkodeks). Oplysningerne fra udførselsangivelserne videregives til Danmarks Statistik, hvorfra oplysningerne kan rekvireres. Ved eksport til EU lande (via lastvogn) skal eksportøren udfylde en oplysningsblanket til Danmarks Statistik, såfremt værdien af eksporten fra den enkelte eksportør overstiger 4,1 million kr. om året. Enkeltstående transporter bliver således ikke registreret, men vil eventuelt kunne identificeres via moms-oplysninger året efter. 2.1 Eksportdata Nedenfor gengives de mest bemærkelsesværdige tal for eksport af elektriske og elektroniske produkter til 35 undersøgte lande i Tallene giver et billede af, hvad der kan udtrækkes fra Danmarks Statistik, men giver ikke noget pålideligt billede af, hvor store mængder brugte el-produkter og WEEE, som eksporteres. Usikkerheden skyldes dels: - at eksporterne kan indeholde nye produkter, der i modtagerlandet enten sælges eller forædles og tilbageføres til Danmark til videre bearbejdning eller salg (kaldet passiv forædling ) - manglende eller ufuldstændige data for nogle udførsler, som dermed ikke indgår i statistikken over eksport af el-produkter - forkert varekode-registrering. De angivne priser er gennemsnitspriser, beregnet på baggrund af oplysninger om det samlede antal produkter og eksportens opgjorte værdi. De lave priser på produkterne indikerer, at der i vidt omfang er tale om brugte produkter eller WEEE. Der er i alt trukket oplysninger ud om 494 forskellige varekoder, alle inden for elprodukter. 9

10 Modtagerland Varemængde, pris pr. enhed i gennemsnit Cameroun 132 tv-apparater á kr. 150 Egypten 111 computere á kr enheder til computere á kr. 63 (6 kr. kiloet) Irak 711 køleskabe á kr jævnstrømsmotorer á kr tv-apparater á kr. 80 Gambia 194 køleskabe á kr båndoptagere á kr tv-apparater á kr. 32 Ghana kompressorer á kr køleskabe á kr computere á kr kassettebåndoptagere á kr andet optageudstyr á kr tv-apparater á kr. 88 Guinea køleskabe á kr frysebokse > 400 liter á kr. 222 Elfenbenskysten kompressorer á kr. 38, køleskabe á kr tv-apparater á kr. 91 Hong Kong printere á kr. 0, centrallagerenheder (harddiske) á kr clockradioer á kr bærbare modtagere af kald á kr farve tv-apparater á kr. 7,4 Jordan 522 køle/frysemøbler á kr tv-apparater á kr. 45 Kenya kompressorer til køleskabe á kr. 38 Libanon køleskabe á kr frysebokse á kr kassettebåndoptagere á kr tv-apparater á kr tv-apparater uden billedrør á kr. 98 Mozambique 950 tv-apparater á 247 Nigeria 200 farvefjernsyn á kr magnetbåndoptagere á kr. 50 Tanzania 101 frysebokse > 400 liter á kr stereoanlæg/radiomodtagere á kr. 33 Vægten af den samlede mængde varer, som indgår i ovennævnte skema, er opgjort til tons. 10

11 3 Aktørgrupper En lang række aktører er involveret i eksporten af brugte el-produkter, det være sig ved at deltage som praktisk led i materialestrømmen eller ved som myndighed at have en kontrolfunktion i forhold til transporterne. Der er foretaget en undersøgelse af følgende aktørers ageren på området: - Butikker og udlejningsfirmaer, som tager udtjent udlejningsudstyr og gamle produkter tilbage fra forbrugerne ved levering af nye. - Virksomheder og institutioner, som afleverer/videresælger udtjent (især) itudstyr. - Indsamlere og eksportører, som indsamler brugte el-produkter med henblik på eksport. - SKAT, som bl.a. kontrollerer udførsler i havnene. - Shippingfirmaer, som forestår det praktiske vedr. fragt af stykgods og containere samt kontakt til rederierne. - Kommuner, som anviser affaldsbortskaffelse, og som er tilsynsmyndighed ved udførsler af affald. - Genbrugspladser, som modtager el-skrot (primært fra private). - Oparbejdningsvirksomheder, som modtager og oparbejder el-skrot i henhold til gældende miljøkrav. - Humanitære organisationer, som bl.a. indsamler og sender brugt elektronik til tredjelande som bistand. - Aftagerne, som modtager elektronikken i tredjelandene. 3.1 Butikker, udlejningsfirmaer og leverandører Mange brugte el-produkter, og ikke mindst køleskabe og frysere, som eksporteres, kommer fra butikker og store butikskæder, som tager udtjent udlejningsudstyr samt gamle produkter tilbage fra forbrugerne ved levering af nyt udstyr (dette gælder især for køle/frysemøbler). Butikkerne ved i de fleste tilfælde godt, at aftagerne af deres brugte produkter har sigte på eksport. Som eksempel opsamler en af de større landsdækkende kæder brugt elektronik fra hele landet på to adresser, hvor der begge steder fyldes en 40 fods container én gang om måneden. De brugte el-produkter sælges til eksportfirmaer, der alle er registreret med SE nr. i Danmark. Produkterne eksporteres i dag hovedsageligt til Mellemøsten, men er tidligere også blevet sendt til bl.a. Rusland. Det pågældende firma sælger følgende mængder af brugte el-produkter om året til eksport 3 : Vask., opvask, tumbler, køle/frys ca stk. Video ca stk. TV ca stk. Hi-Fi ca. 600 stk. DVD, DVDR ca. 600 stk. Tilsvarende gør sig gældende for en anden kæde, som opererer med ét centralt opsamlingssted i landet for alle kædens butikker. 3 Det er et krav fra firmaets side, at produkterne eksporteres, således at de ikke igen kan optræde på det danske marked i konkurrence med deres egne nye produkter. 11

12 Hos andre kæder kommer de enkelte butikker selv af med de brugte el-produkter, der afhentes hos kunden i forbindelse med levering af nye produkter. Mange af disse butikker har etableret aftaler med private indsamlere eller eksportfirmaer, som afhenter de brugte produkter gratis og eksporterer dem til tredjelande. Derved slipper butikkerne for henholdsvis besværet med selv at bortskaffe produkterne og eventuelt også omkostningerne herved. 4 Andre butikker, som selv forestår bortskaffelse af de brugte el-produkter, afleverer disse til den lokale genbrugsplads 5. En rundspørge hos ti tilfældigt udvalgte elektronikbutikker viser, at halvdelen har aftaler med indsamlere og eksportfirmaer og resten afleverer de brugte elektronikprodukter på den lokale genbrugsplads. Butikker med hårde hvidevare oplyser i øvrigt, at de ikke sjældent bliver kontaktet af personer, der ønsker at aftage deres brugte produkter uanset stand og alder. De helt store edb-leverandører tilbyder ofte at købe eller tage det brugte it-udstyr retur. Nogle af leverandørerne sender derefter udstyret til centrale modtagersteder i Europa med henblik på eksport/videresalg - eventuelt efter en opgradering af udstyret. Der er tilsvarende fundet eksempler på, at de store producenter/leverandører inden for hårde hvidevareområdet aftager de gamle produkter i forbindelse med store leverancer til boligselskaber og videregiver eller sælger disse til eksportfirmaer. 3.2 Virksomheder og institutioner Det er en udbredt praksis, at virksomheder og offentlige institutioner med mange kontorarbejdspladser afleverer udtjente computere og andet it-udstyr til specialiserede eksport-firmaer. Det drejer sig om alle typer af virksomheder: Banker, forsikringsselskaber, konsulentfirmaer, pensionsselskaber, ministerier, statsinstitutioner, kommuner m.v. Ved at aflevere de brugte produkter til eksport-firmaerne opnår virksomhederne/institutionerne både en økonomisk gevinst samt sparer besværet ved at bortskaffe produkterne til en godkendt oparbejdningsvirksomhed. Der kan være helt op til 550 kr. forskel pr. computer mellem udgiften ved at aflevere udstyret til en dansk oparbejdningsvirksomhed og indtægten ved at sælge til en eksportvirksomhed, se endvidere kapitel 6 om priser. En yderligere faktor er for nogle virksomheder/institutioner, at de ved aflevering af produkterne til særlige indsamlings- og eksportfirmaer inden for it-området har en sikkerhed for, at der sker en kontrolleret og fuldstændig datasletning i henhold til internationale standarder, hvorfor data ikke vil kunne genfindes 6 (se også det følgende afsnit om indsamlere og eksportører). Endelig finder nogle virksomheder og institutioner det problematisk (moralsk forkert) at bortskaffe og destruere brugt udstyr, hvis det stadigvæk kan anvendes og komme andre til gode Afhængigt af, om produkterne kan afleveres på den kommunale genbrugsplads eller anvises til en oparbejdningsvirksomhed. Dette gælder både selvstændige butikker og butikker, der er knyttet til en kæde. I princippet vil det være muligt at opsamle data fra en harddisk, selv om den har fået et søm igennem sig. 12

13 3.3 Indsamlere og eksportører Det præcise antal professionelle/organiserede indsamlere og eksportører af brugte el-produkter i Danmark kan ikke slås fast. I projektet er der opnået kendskab til ti firmaer, der systematisk indsamler og eksporterer brugte elektronikprodukter, men der eksisterer givetvis flere end disse. Vanskelighederne ved at vurdere antallet fremkommer bl.a. fordi de firmaer, som afleverer de brugte el-produkter til indsamlerne, ikke er meget for at udlevere oplysninger om aftagerne. Andre oplyser, at de ikke leverer til firmaer med henblik på eksport. Det anslås, at der findes organiserede indsamlere og eksportører i landet. Dertil kommer en række privatpersoner og uregistrerede firmaer, som ligeledes indsamler og eksporterer elprodukter 7. I det omfang, eksporten foregår via skib, vil person- og firmaoplysninger fremgå af udførselserklæringerne. En gennemgang af disse vil kunne bidrage til identifikation af yderligere eksportfirmaer/personer 8. Eksportørerne kan opdeles i tre grupper: 1. Firmaer, som indsamler og eksporterer it-udstyr 2. Firmaer, som hovedsageligt indsamler og eksporterer hårde hvidevarer 3. Private personer Registrerede firmaer, som indsamler og eksporterer brugt it-udstyr På det danske marked findes der tre væsentlige aktører, som indsamler og eksporterer brugte computere, hvoraf to af dem foretager elektronisk og dokumenterbar datasletning. Computerne bliver registreret ved deres serienummer, hvorpå harddisken tilsluttes en controller og slettes elektronisk. Det antages, at disse to firmaer i Danmark tilsammen opkøber brugte pc er om året samt skærme 9. Ca. 90 % eksporteres til fortrinsvis udenlandske agenter/distributører, som forestår den videre afsætning, efter at produkterne er blevet slettet for informationer. Det ene firma afsætter typisk til andre europæiske lande som England, Spanien, de baltiske lande og andre lande i Østeuropa, mens det andet primært eksporterer genbrugelige computere til centralafrikanske lande. Begge firmaer får ofte henvendelser fra enkeltpersoner, der ønsker at aftage skrot og andet ikke salgbart udstyr, formentlig til afsætning i østeuropæiske lande 10. Det tredje firma indsamler og sælger computere eller computerdele, herunder også it-udstyr afleveret på genbrugspladser. Virksomheden er i sin opstart, og det vurderes, at firmaet pt. aftager computere og skærme årligt. Ovenstående firmaer oplyser, at de kun kan sælge computere, hvis de opfylder en vis standard 11. Hvis computerne typisk er mere end fem år gamle kan de ikke vide Direktøren fra en af Danmarks største leverandører af elektroniske apparater mener, at der er mere end 100 såkaldte brokere, der lever af at indsamle og opkøbe gamle elprodukter med henblik på eksport. Det er ikke muligt umiddelbart at trække oplysningerne for allerede gennemførte udførsler, og det vil formentlig heller ikke være tilladt i henhold til registerloven. Generelt udskiftes computerne oftere end skærmene. Firmaerne oplyser, at det ofte er personer med østeuropæisk accent, der henvender sig. Projektet har endvidere fået kendskab til en person (dansker bosiddende i Baltikum), der indsamler el-skrot i Danmark og transporterer det til Østeuropa. 13

14 resælges, og de afleveres i stedet til danske behandlervirksomheder eller skilles ad i print, plastik, metal, ledninger m.v., og sælges på det internationale marked. Firmaerne afhenter typisk deres produkter hos store virksomheder, banker, forsikringsselskaber og ministerier m.v Firmaer, som hovedsageligt indsamler og eksporterer hårde hvidevarer Projektet har fået kendskab til syv firmaer (registreret med SE nummer), der har specialiseret sig i indsamling/opkøb af kasserede hårde hvidevarer med henblik på eksport til særligt Mellemøsten (Libanon) og vestafrikanske lande. Nogle af firmaerne modtager hovedsageligt produkter fra hårde hvidevarebutikker eller butikskæder i form af gammelt udlejningsudstyr eller gamle produkter, der er taget retur fra kunderne ved levering af nyt. I sådanne tilfælde betaler afhentningsfirmaet typisk ikke for produktet mod selv at stå for afhentningen. Et af de øvrige firmaer har aftaler med producenter og importører af hårde hvidevarer og aftager typisk fejlproduktioner og lignende. Prisen for nye køle/frysemøbler, der har været reklamationer på, eller som er fejlproduktioner (lakfejl eller lignende), ligger på kr./stk. Et andet firma har aftaler med de store leverandører om at aftage de gamle produkter, når der er udskiftning af hårde hvidevarer i boligselskaber og lignende. Som udgangspunkt afprøves produkterne ikke, før de pakkes i containere på indsamlingsvirksomhedens lokalitet og eksporteres. Indsamlingsvirksomhederne finder dette alt for omstændeligt, og uanset funktionsdygtighed vil modtagerne ofte kunne reparere produkterne eller bruge reservedele fra de defekte produkter. Dog har to af firmaerne hjemhørende i Helsingør kommune en aftale med kommunen om, at kommunen fører tilsyn med alle forsendelser før containerne lukkes og forsegles. Herved vil kommunen forhindre, at firmaet eksporterer ikkefunktionsduelige produkter (affald). Ved at indgå denne aftale undgår firmaerne risikoen for, at containerne vil blive hjemvist af SKAT, hvorved de ville pådrage sig store ekstraomkostninger. 12 De fleste firmaer - med undtagelse af firmaet, der modtager fejlproduktioner fra producenter og importører indsamler og eksporterer også andre elektriske produkter: ghettoblastere, kassetteradioer, dvd-afspillere og kompressorer 13. Således består en typisk forsendelse af mange forskellige slags produkter, som ikke er tjekket for funktionsduelighed. Det vurderes, at de nævnte firmaer eksporterer mellem 150 og 200 containere årligt med brugte hårde hvidevarer (og anden brugt elektronik) med en samlet vægt på skønsmæssigt tons årligt En ældre computer med floppydisk vil f.eks. ikke kunne sælges. Se yderligere oplysninger om salg af brugte computere fra Danmark og andre lande på: Hvis SKAT får kendskab til en ulovlig affaldsforsendelse, kan containere blive hjemvist til hjemkommunen, som er myndighed på området. Det vurderes, at it-udstyr udgør en lille andel af disse firmaers samlede eksport. Vægten på en 40 fods container, som er den foretrukne containerstørrelse, svinger fra 6-7 tons (køleskabe) op til 20 tons (tætpakkede computere). 14

15 3.3.3 Private personer En række privatpersoner eksporterer brugt elektronik, ofte i forbindelse med eksport af stykgods i form af gamle køretøjer som last- og varebiler, som fyldes op med gammel elektronik (og andre varer). Fra myndigheder og andre, som har deltaget i kontrolbesøg, fortælles om eksportcontainere, der er proppet til bristepunktet med allehånde produkter; kummefrysere og køleskabe fyldt med småt elektronik, gamle cykler, beklædning, radioer, højtalere og meget andet. Tilsvarende sker ved udførsel af last- og varebiler, som ligeledes fyldes med gamle produkter af forskellig art, herunder især elektronik 15. Ved de få kontroller af private eksporter, der er gennemført, har en del af elektronikken ikke virket, hvilket bl.a. er konstateret ved, at ledningerne har været klippet af. Der er formentlig tale om el-skrot fra genbrugspladser eller oparbejdningsvirksomheder 16. Generelt virker det som om, at el-produkter der eksporteres fra private er i dårligere stand end fra firmaerne, og at forsendelserne indeholder mere el-skrot (produkter der ikke virker). De private eksportører oplyser, at de får produkterne fra loppemarkeder, storskrald, genbrugspladser venner og bekendte og i ikke nærmere angivet omfang fra virksomheder. Det vurderes, at kun en mindre del af den samlede eksport af brugt elektronik foretages af private SKAT (tidligere Told og Skat) SKAT gennemgår udførselsangivelser og sikrer sig, at de er i overensstemmelse med gældende varebestemmelser. Ved online indberetninger (som anvendes af en række shippingfirmaer) sker kontrollen elektronisk, og systemet meddeler, såfremt en udførselserklæring afviger fra det normale. Generelt har SKAT ikke ressourcer til visuelt at kontrollere containere og stykgods. Kun ved sjældne lejligheder (promiller af udførslerne) gennemføres stikprøvekontrol ved scanning eller åbning af containerne på forlangende 18. En nyindkøbt scanner, som skal anvendes til at scanne indholdet af containere i hele landet, kan betyde, at der vil ske en øget kontrol (men det vil stadig være ganske få af de samlede forsendelser). Til vanskelighederne ved visuel kontrol af containernes indhold hører, at en sådan proces skal koordineres med shippingfirmaet og typisk vil koste kr. 19 Ved eksport til tredjelande er det eksportøren selv, der skal betale for udgifterne i forbindelse med kontrollen. SKAT finder ikke, at de har brugbare magtmidler i forbindelse med ulovlige elektronikeksporter, da de ikke er reguleret af toldreglerne (hvilket kunne give SKAT mulighed for at give administrative bøder) Prisen for eksporten er uafhængig af vægten, dvs. at der ikke betales ekstra fragt selvom køretøjerne er fyldt med elektronik eller andre produkter. Det er almindelig praksis, at ledningerne klippes af el-skrottet ved modtagelse på genbrugspladser, hvilket gør det mindre attraktivt at klunse eller stjæle skrottet. SKAT forlanger ved gentagne udførsler, at personen oprettes som firma. Der er større fokus på import end eksport hos SKAT i havnene. Der skal bruges specielt grej til at håndtere containere frem og tilbage. 15

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt J.nr. 3034-0278 Den 5. april 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V, W og X (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Samrådsspørgsmål. M. Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at øge den andel af affaldet i Danmark, som går til genbrug?

Samrådsspørgsmål. M. Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at øge den andel af affaldet i Danmark, som går til genbrug? Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 231 Offentligt 1 Miljøministerens besvarelse af tre samrådsspørgsmål om genbrug (M, N og O) i FMPU den 31. januar stillet af Per Clausen (EL) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affald og ressource. Eksport af affald

Affald og ressource. Eksport af affald Affald og ressource Eksport af affald Politiet i affaldskontrol Politiet foretager affaldskontrol i tilknytning til den generelle tungvognskontrol. 15 dage om året er hovedvægten lagt på affald 6 dage

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 15, 2015 Oversigt over lande i vejledningen 1. Bangladesh 6 2. Brunei 7 3. Cambodja 8 4. Kina

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL. Sommereksamen Ordinær eksamen. Skriftlig prøve: Told- og afgiftsret.

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL. Sommereksamen Ordinær eksamen. Skriftlig prøve: Told- og afgiftsret. BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen 2016 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010087 Told- og afgiftsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle herunder høretelefoner Eksamensopgaven består

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Vedr. udkast til ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og bekendtgørelse om overførelse af affald GenvindingsIndustrien

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Kommunen mindede virksomheden om at

Kommunen mindede virksomheden om at Helsingør Jern og Metalhandel ApS Att.: Jesper Olsen Info@hjmrecycling.dk flindt@miljodk.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Nye WEEEregler og -krav Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Dakofa-konference den 12. marts 2012 Disposition Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark Ny y elektronikaffaldsbekendtgørelse

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Er der liv efter genbrugspladsen?

Er der liv efter genbrugspladsen? FORSLAG: SOCIO-ØKONOMISKE REPARATIONSVIRKSOMHEDER Er der liv efter genbrugspladsen? Forslag: Kommunerne skal kunne oprette socio-økonomiske reparationsvirksomheder for at styrke den cirkulære økonomi 26.12.2017

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Producentansvar EE affald. Allan Bugge, direktør BFE. 1. Fællesmodellen 2. Weee System 3. EPA www.elretur.dk

Producentansvar EE affald. Allan Bugge, direktør BFE. 1. Fællesmodellen 2. Weee System 3. EPA www.elretur.dk Allan Bugge, direktør BFE 1. Fællesmodellen 2. Weee System 3. EPA www.elretur.dk 2002 - Strukturoplæg til dansk recyclingssystem Udenlandsk producent Dansk Producent Importør Forhandler Distributør Forbruger

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF)

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 628 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) 1 Spørgsmål CB Hvad kan ministeren oplyse om deponering

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere