Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt Rapport Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter Den 4. oktober 2006

2 2

3 Indhold SAMMENFATNING 5 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL METODE 8 2 STATISTIK OM EKSPORTEREDE MÆNGDER EKSPORTDATA 9 3 AKTØRGRUPPER BUTIKKER, UDLEJNINGSFIRMAER OG LEVERANDØRER VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER INDSAMLERE OG EKSPORTØRER SKAT (TIDLIGERE TOLD OG SKAT) SHIPPINGFIRMAER KOMMUNER OPARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER GENBRUGSPLADSER HUMANITÆRE ORGANISATIONER AFTAGERE I MODTAGERLANDENE 19 4 UDFØRSEL MED SKIB OG LASTVOGN EKSPORT VIA SKIB FRA DANSKE HAVNE EKSPORT VIA LASTVOGN 23 5 OMFANG AF EKSPORTEN SAMT POTENTIALER MASSEBALANCE OG POTENTIALETAL DEN REGISTREREDE EKSPORT 27 6 PRISER AFFALDSHÅNDTERING OG GENBRUG AF COMPUTERE OG ANDET IT- UDSTYR ØKONOMI VED EKSPORT MED HENBLIK PÅ SKROTNING BRUGTPRISER I MODTAGERLANDENE OPSAMLING PÅ PRISER 31 7 MULIGE TILTAG MILJØMYNDIGHEDER SKAT 35 ORDLISTE 36 BILAG 1 INTERVIEWLOG 37 3

4 4

5 Sammenfatning Hver uge afgår fra Danmark flere containere af sted til Mellemøsten og Afrika med brugt elektronikudstyr. I det omfang, der er tale om elektronikaffald, er denne eksport ulovlig. Undersøgelsen har vist, at en del af forsendelserne indeholder el-produkter, der ikke virker. At disse produkter eksporteres skyldes, at de lavere lønninger i modtagerlandene gør det muligt at reparere produkterne eller udtage enkeltdele som reservedele, hvorfor produktets umiddelbare ydeevne ikke er afgørende for opfyldelse af det kommercielle eller brugsmæssige sigte. Det vurderes, at der ikke eksporteres elektronik til Afrika (alene) med det formål at tjene penge på skrotværdien af elektronikken. Dertil er transportomkostningerne for høje, og det ville være mere fordelagtigt at sende el-skrottet til andre destinationer, som fx Kina eller Hong Kong. Ikke desto mindre må det forventes, at (dele af) mange eksporterede, brugte el-produkter alligevel ender som skrot inden for en relativ kort tidshorisont på grund af deres ringe forfatning. Sammenlagt vurderes det, at der eksporteres containere om året til fortrinsvis Mellemøsten (Libanon) og Vestafrika, med omkring tons brugte elprodukter. Heraf er de ca. 130 containere fra hjælpeorganisationer under ordningen Genbrug til Syd, som støttes af DANIDA. Eksporten til Afrika og Mellemøsten omfatter først og fremmest hårde hvidevarer fra udlejnings- og salgsbutikker, som afleverer/videresælger brugt udlejningsudstyr samt gamle produkter tilbagetaget fra forbrugerne. Derudover indeholder eksporterne især brugte stereoanlæg, tv-apparater, radioer, dvd-afspillere og lignende. Det vurderes, at den overvejende del af det it-udstyr, der sendes direkte til Mellemøsten og Afrika, er via hjælpeorganisationer, og at der herigennem er sørget for at produkterne kan anvendes i modtagerlandet. Det vurderes, at der er ca. 10 egentlige registrerede firmaer med SE nummer, der indsamler brugt elektronik med henblik på eksport, og hertil kommer et ukendt antal eksporter, som foretages af privatpersoner. Der er to-tre firmaer, der er meget aktive med at indsamle/opkøbe brugte computere fra store virksomheder, banker, forsikringsselskaber, ministerier m.v., når disse ønsker at skille sig af med it-udstyr i forbindelse med køb af nyt. Ca computere indsamles/opkøbes om året af disse firmaer med henblik på videresalg, efter computerne er blevet elektronisk renset for oplysninger (datasletning). Disse computere eksporteres primært til mellemagenter i andre europæiske lande, men i et vist omfang også til Mellemøsten og Afrika. Virksomhedernes incitament til at skille sig af med it-udstyret til sådanne opkøbere er helt overvejende økonomisk, idet differencen på at bortskaffe brugte computere til en godkendt oparbejdningsvirksomhed eller en opkøber kan være helt op til 550 kr. pr. computer. Undersøgelsen viser i øvrigt, at sammenholdes tal for det skønnede potentiale for elektronikaffald for tv-apparater, computere, monitorer og husholdningskøleskabe og frysere med de beregnede affaldsmængder, der indsamles og behandles i Dan- 5

6 mark, mangler der over tons at blive redegjort for. I dette tal er fratrukket de tons, som projektet vurderer, der eksporteres til Mellemøsten og Afrika. I de tons indgår dog lovlig eksport af elektronikaffald til andre EU-lande, fx Tyskland, som størrelsen pt. ikke er opgjort for, men det må også formodes, at der indgår ulovlig eksport. Den samlede mængde el-skrot i Danmark, som indsamles med henblik på særskilt affaldshåndtering, anslås til ca tons om året. Denne mængde omfatter mange flere produktgrupper end dem, der indgår i undersøgelsen af eksport af brugt elektronik. For at dæmme op for eksport af udtjent elektronik (der ikke virker), foreslås det, at Miljøstyrelsen bl.a. - Etablerer et samarbejde med kommunerne, som er affaldsmyndighed, om at føre bedre tilsyn med eksportørerne - Informerer bedre/indskærper regler for definition af affald - Informerer de væsentligste aktører - shippingfirmaer, butikker, udlejningsfirmaer - om reglerne for definition af affald og eksport af el-skrot - Overvejer om kommunernes tilsyn med elektronikeksport kan komme ind under reglerne for brugerbetaling for tilsyn. Endvidere anbefales det, at kommunerne - fører tilsyn med butikkers og udlejningsfirmaers håndtering af produkter, som borgerne ønsker at skille sig af med, særligt ved anskaffelse af nye produkter. - gennemfører en intensiv kontrol med oparbejdningsvirksomhedernes håndtering af el-skrottet med henblik på at forebygge eventuelle illegale transporter ud af landet. - Identificerer opkøbere af brugt elektronik og vurderer, om der foregår affaldsbehandling, der forudsætter en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Det vil endelig være relevant for SKAT at indføre en rubrik i udførselspapirerne, hvor eksportøren skal angive, om der er tale om brugte varer. Derved vil SKAT bedre kunne vurdere, om de skal orientere kommunen om udførslen, og det vil fremover give et langt bedre statistisk overblik over udførslerne. 6

7 1 Indledning Denne rapport redegør for resultaterne af projektet Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter, der er udført af PlanMiljø for Miljøstyrelsen, sommeren Baggrund Så godt som alle elektriske og elektroniske produkter (herefter kaldet elprodukter ) indeholder stoffer, som kan skade miljø og sundhed, herunder tungmetallerne bly, kviksølv, kobber og cadmium, miljøgiften PCB og bromerede flammehæmmere. Stofferne afgives i begrænset omfang under brug, men kan blive et problem, når produkterne bliver til affald, hvorfor en del af affaldet hører til under kategorien farligt affald. Mange af produkterne har kort levetid, derfor opstår der stadig mere elektrisk og elektronisk affald (WEEE). De danske regler for håndtering af elektronikaffald er fastsat i en ændring af miljøbeskyttelsesloven og i elskrotbekendtgørelsen fra Reglerne indfører producentansvar for elektronikaffald (WEEE) fra 1. april Efter de nye regler skal producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr etablere ordninger for tilbagetagning og særskilt håndtering af WEEE fra både husholdninger og erhverv således, at affaldsbehandlingen lever op til miljøkravene i bekendtgørelsen. Kommunerne har fortsat en opgave med at indsamle WEEE fra husholdninger, mens producenternes ordninger sørger for at affaldet afhentes fra de kommunale genbrugspladser og transporteres til godkendte affaldsbehandlere. Jf. Transportforordningen er det forbudt at eksportere farligt affald til såvel nyttiggørelse som til bortskaffelse i ikke-oecd-lande 2. Det er som udgangspunkt fuldt legalt at eksportere brugt og funktionsdygtigt elektrisk og elektronisk udstyr - dog ikke køle/fryseskabe, der indeholder CFC (typisk CFC-12 i kølekredsen og CFC-11 i isoleringsskummet) eller som kun kan fungere, hvis der bruges CFC kølemidler. Det er forbudt at eksportere disse produkter uanset stand, jf. EU's forordning 2037/2000. Et produkt overgår til at være affald, når det ikke længere er funktionsdygtigt, eller når ejeren beslutter sig for at skille sig af med det som affald. Et gammelt køleskab, der er funktionsdygtigt vil derfor være affald, hvis den oprindelige ejers intention har været at skille sig af med køleskabet som affald. Der kan opstå usikkerhed i forhold til, hvornår køleskabet bliver til affald, hvis det bliver afhentet i forbindelse med levering af et nyt. Der er en formodning om, at det er affald, medmindre det klart fremgår af en aftale, at den der henter det, bliver ny ejer - og dermed kan beslutte hvad der skal ske med f.eks. køleskabet. 1 2 Lov nr. 385 af 25/05/2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 664 af 27/06/2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. 7

8 Evt. kontrol af, om eksporterede gamle el-produkter er affald, vanskeliggøres af ovenstående affaldsdefinition, samt at eksportørerne ikke selv kategoriserer eksporten som affald og derfor ikke anmelder eksporten til myndighederne - i modsætning til transportører af affald. Myndighederne modtager derfor ofte sjældent information, som sætter dem i stand til at gennemføre en kontrol af eksporten. Miljøstyrelsen skønner, at der årligt indsamles omkring tons el-skrot i Danmark med henblik på særskilt affaldshåndtering. Der eksisterer endnu ikke en samlet opgørelse over, hvor stor en andel der produceres af henholdsvis private og erhverv, men centrale aktører inden for genindvindingsbranchen anslår, at el-skrot fra erhverv ca. udgør tons årligt. De samlede mængder omfatter mange flere produktgrupper end dem, der indgår i undersøgelsen af eksport af brugt elektronik. 1.2 Formål Formålet med projektet har været, at: - Identificere de steder i materialestrømmen, hvor den enkelte aktør tager beslutning om at aflevere elektronikaffaldet til det danske affaldssystem eller eksportere det, hhv. tage beslutning om at aflevere eller sælge udtjent udstyr til genbrug. - Kortlægge hvilke aktører, der er involveret i eksport af elektronikaffald hhv. genbrugsprodukter. - Give et billede af, hvilke økonomiske og øvrige interesser der er forbundet med eksport af udtjent udstyr (elektronikaffald/genbrug). - Formulere anbefalinger til en målrettet indsats, fx information, tilsyn eller ændret indsamlingspraksis for udvalgte aktører/brancher. 1.3 Metode Projektets resultater er fortrinsvis baseret på interview med aktører, som er involveret i forskellige led i elektronikstrømmen, fra producenter/importører over forhandlere/udlejere til forbrugere til produkternes videre færd via indsamlings- og behandlingsvirksomheder eller via eksport som second-hand produkter. I alt er der gennemført 135 interview i projektet. Det har ikke været muligt at gennemføre interview med aftagerne/forhandlerne i de pågældende lande, der eksporteres second-hand elektronik-produkter til. Derudover er der gennemført dataudtræk fra Danmarks Statistik om eksportdata, samt indsamlet data om affaldsbehandling fra de virksomheder, der indsamler og behandler el-skrot. Projektet er gennemført af PlanMiljø ved projektleder Lars Christensen i samarbejde med Kathrine Fjendbo, Ida Bode og Bjørn Bauer. 8

9 2 Statistik om eksporterede mængder Al eksport til et land uden for EU bliver registreret via udførselserklæringer og vil i princippet kunne genfindes i kørsler fra Danmarks Statistik. Der findes i alt varekoder, som udførslerne registreres under. For et givent produkt anvendes den samme varekode, uanset om produktet er nyt, gammelt eller halvfabrikata. Ved udførsel via skib til lande uden for EU skal eksportøren udfylde en udførselsangivelse med oplysning om: - hvad der transporteres - hvor meget der transporteres (vægt i kg og eventuelt også stykantal) - værdien af de enkelte varegrupper - modtageroplysninger - otte-cifret varekode m.m. Som udgangspunkt skal eksportører registreres med SE nummer, dog undtaget når der er tale om førstegangsudførsel af en privatperson. Derudover skal det oplyses, om der foreligger de nødvendige tilladelser, som er knyttet op på varenumrene. Al lovgivning baserer sig på EU-lovgivning (EU s toldkodeks). Oplysningerne fra udførselsangivelserne videregives til Danmarks Statistik, hvorfra oplysningerne kan rekvireres. Ved eksport til EU lande (via lastvogn) skal eksportøren udfylde en oplysningsblanket til Danmarks Statistik, såfremt værdien af eksporten fra den enkelte eksportør overstiger 4,1 million kr. om året. Enkeltstående transporter bliver således ikke registreret, men vil eventuelt kunne identificeres via moms-oplysninger året efter. 2.1 Eksportdata Nedenfor gengives de mest bemærkelsesværdige tal for eksport af elektriske og elektroniske produkter til 35 undersøgte lande i Tallene giver et billede af, hvad der kan udtrækkes fra Danmarks Statistik, men giver ikke noget pålideligt billede af, hvor store mængder brugte el-produkter og WEEE, som eksporteres. Usikkerheden skyldes dels: - at eksporterne kan indeholde nye produkter, der i modtagerlandet enten sælges eller forædles og tilbageføres til Danmark til videre bearbejdning eller salg (kaldet passiv forædling ) - manglende eller ufuldstændige data for nogle udførsler, som dermed ikke indgår i statistikken over eksport af el-produkter - forkert varekode-registrering. De angivne priser er gennemsnitspriser, beregnet på baggrund af oplysninger om det samlede antal produkter og eksportens opgjorte værdi. De lave priser på produkterne indikerer, at der i vidt omfang er tale om brugte produkter eller WEEE. Der er i alt trukket oplysninger ud om 494 forskellige varekoder, alle inden for elprodukter. 9

10 Modtagerland Varemængde, pris pr. enhed i gennemsnit Cameroun 132 tv-apparater á kr. 150 Egypten 111 computere á kr enheder til computere á kr. 63 (6 kr. kiloet) Irak 711 køleskabe á kr jævnstrømsmotorer á kr tv-apparater á kr. 80 Gambia 194 køleskabe á kr båndoptagere á kr tv-apparater á kr. 32 Ghana kompressorer á kr køleskabe á kr computere á kr kassettebåndoptagere á kr andet optageudstyr á kr tv-apparater á kr. 88 Guinea køleskabe á kr frysebokse > 400 liter á kr. 222 Elfenbenskysten kompressorer á kr. 38, køleskabe á kr tv-apparater á kr. 91 Hong Kong printere á kr. 0, centrallagerenheder (harddiske) á kr clockradioer á kr bærbare modtagere af kald á kr farve tv-apparater á kr. 7,4 Jordan 522 køle/frysemøbler á kr tv-apparater á kr. 45 Kenya kompressorer til køleskabe á kr. 38 Libanon køleskabe á kr frysebokse á kr kassettebåndoptagere á kr tv-apparater á kr tv-apparater uden billedrør á kr. 98 Mozambique 950 tv-apparater á 247 Nigeria 200 farvefjernsyn á kr magnetbåndoptagere á kr. 50 Tanzania 101 frysebokse > 400 liter á kr stereoanlæg/radiomodtagere á kr. 33 Vægten af den samlede mængde varer, som indgår i ovennævnte skema, er opgjort til tons. 10

11 3 Aktørgrupper En lang række aktører er involveret i eksporten af brugte el-produkter, det være sig ved at deltage som praktisk led i materialestrømmen eller ved som myndighed at have en kontrolfunktion i forhold til transporterne. Der er foretaget en undersøgelse af følgende aktørers ageren på området: - Butikker og udlejningsfirmaer, som tager udtjent udlejningsudstyr og gamle produkter tilbage fra forbrugerne ved levering af nye. - Virksomheder og institutioner, som afleverer/videresælger udtjent (især) itudstyr. - Indsamlere og eksportører, som indsamler brugte el-produkter med henblik på eksport. - SKAT, som bl.a. kontrollerer udførsler i havnene. - Shippingfirmaer, som forestår det praktiske vedr. fragt af stykgods og containere samt kontakt til rederierne. - Kommuner, som anviser affaldsbortskaffelse, og som er tilsynsmyndighed ved udførsler af affald. - Genbrugspladser, som modtager el-skrot (primært fra private). - Oparbejdningsvirksomheder, som modtager og oparbejder el-skrot i henhold til gældende miljøkrav. - Humanitære organisationer, som bl.a. indsamler og sender brugt elektronik til tredjelande som bistand. - Aftagerne, som modtager elektronikken i tredjelandene. 3.1 Butikker, udlejningsfirmaer og leverandører Mange brugte el-produkter, og ikke mindst køleskabe og frysere, som eksporteres, kommer fra butikker og store butikskæder, som tager udtjent udlejningsudstyr samt gamle produkter tilbage fra forbrugerne ved levering af nyt udstyr (dette gælder især for køle/frysemøbler). Butikkerne ved i de fleste tilfælde godt, at aftagerne af deres brugte produkter har sigte på eksport. Som eksempel opsamler en af de større landsdækkende kæder brugt elektronik fra hele landet på to adresser, hvor der begge steder fyldes en 40 fods container én gang om måneden. De brugte el-produkter sælges til eksportfirmaer, der alle er registreret med SE nr. i Danmark. Produkterne eksporteres i dag hovedsageligt til Mellemøsten, men er tidligere også blevet sendt til bl.a. Rusland. Det pågældende firma sælger følgende mængder af brugte el-produkter om året til eksport 3 : Vask., opvask, tumbler, køle/frys ca stk. Video ca stk. TV ca stk. Hi-Fi ca. 600 stk. DVD, DVDR ca. 600 stk. Tilsvarende gør sig gældende for en anden kæde, som opererer med ét centralt opsamlingssted i landet for alle kædens butikker. 3 Det er et krav fra firmaets side, at produkterne eksporteres, således at de ikke igen kan optræde på det danske marked i konkurrence med deres egne nye produkter. 11

12 Hos andre kæder kommer de enkelte butikker selv af med de brugte el-produkter, der afhentes hos kunden i forbindelse med levering af nye produkter. Mange af disse butikker har etableret aftaler med private indsamlere eller eksportfirmaer, som afhenter de brugte produkter gratis og eksporterer dem til tredjelande. Derved slipper butikkerne for henholdsvis besværet med selv at bortskaffe produkterne og eventuelt også omkostningerne herved. 4 Andre butikker, som selv forestår bortskaffelse af de brugte el-produkter, afleverer disse til den lokale genbrugsplads 5. En rundspørge hos ti tilfældigt udvalgte elektronikbutikker viser, at halvdelen har aftaler med indsamlere og eksportfirmaer og resten afleverer de brugte elektronikprodukter på den lokale genbrugsplads. Butikker med hårde hvidevare oplyser i øvrigt, at de ikke sjældent bliver kontaktet af personer, der ønsker at aftage deres brugte produkter uanset stand og alder. De helt store edb-leverandører tilbyder ofte at købe eller tage det brugte it-udstyr retur. Nogle af leverandørerne sender derefter udstyret til centrale modtagersteder i Europa med henblik på eksport/videresalg - eventuelt efter en opgradering af udstyret. Der er tilsvarende fundet eksempler på, at de store producenter/leverandører inden for hårde hvidevareområdet aftager de gamle produkter i forbindelse med store leverancer til boligselskaber og videregiver eller sælger disse til eksportfirmaer. 3.2 Virksomheder og institutioner Det er en udbredt praksis, at virksomheder og offentlige institutioner med mange kontorarbejdspladser afleverer udtjente computere og andet it-udstyr til specialiserede eksport-firmaer. Det drejer sig om alle typer af virksomheder: Banker, forsikringsselskaber, konsulentfirmaer, pensionsselskaber, ministerier, statsinstitutioner, kommuner m.v. Ved at aflevere de brugte produkter til eksport-firmaerne opnår virksomhederne/institutionerne både en økonomisk gevinst samt sparer besværet ved at bortskaffe produkterne til en godkendt oparbejdningsvirksomhed. Der kan være helt op til 550 kr. forskel pr. computer mellem udgiften ved at aflevere udstyret til en dansk oparbejdningsvirksomhed og indtægten ved at sælge til en eksportvirksomhed, se endvidere kapitel 6 om priser. En yderligere faktor er for nogle virksomheder/institutioner, at de ved aflevering af produkterne til særlige indsamlings- og eksportfirmaer inden for it-området har en sikkerhed for, at der sker en kontrolleret og fuldstændig datasletning i henhold til internationale standarder, hvorfor data ikke vil kunne genfindes 6 (se også det følgende afsnit om indsamlere og eksportører). Endelig finder nogle virksomheder og institutioner det problematisk (moralsk forkert) at bortskaffe og destruere brugt udstyr, hvis det stadigvæk kan anvendes og komme andre til gode Afhængigt af, om produkterne kan afleveres på den kommunale genbrugsplads eller anvises til en oparbejdningsvirksomhed. Dette gælder både selvstændige butikker og butikker, der er knyttet til en kæde. I princippet vil det være muligt at opsamle data fra en harddisk, selv om den har fået et søm igennem sig. 12

13 3.3 Indsamlere og eksportører Det præcise antal professionelle/organiserede indsamlere og eksportører af brugte el-produkter i Danmark kan ikke slås fast. I projektet er der opnået kendskab til ti firmaer, der systematisk indsamler og eksporterer brugte elektronikprodukter, men der eksisterer givetvis flere end disse. Vanskelighederne ved at vurdere antallet fremkommer bl.a. fordi de firmaer, som afleverer de brugte el-produkter til indsamlerne, ikke er meget for at udlevere oplysninger om aftagerne. Andre oplyser, at de ikke leverer til firmaer med henblik på eksport. Det anslås, at der findes organiserede indsamlere og eksportører i landet. Dertil kommer en række privatpersoner og uregistrerede firmaer, som ligeledes indsamler og eksporterer elprodukter 7. I det omfang, eksporten foregår via skib, vil person- og firmaoplysninger fremgå af udførselserklæringerne. En gennemgang af disse vil kunne bidrage til identifikation af yderligere eksportfirmaer/personer 8. Eksportørerne kan opdeles i tre grupper: 1. Firmaer, som indsamler og eksporterer it-udstyr 2. Firmaer, som hovedsageligt indsamler og eksporterer hårde hvidevarer 3. Private personer Registrerede firmaer, som indsamler og eksporterer brugt it-udstyr På det danske marked findes der tre væsentlige aktører, som indsamler og eksporterer brugte computere, hvoraf to af dem foretager elektronisk og dokumenterbar datasletning. Computerne bliver registreret ved deres serienummer, hvorpå harddisken tilsluttes en controller og slettes elektronisk. Det antages, at disse to firmaer i Danmark tilsammen opkøber brugte pc er om året samt skærme 9. Ca. 90 % eksporteres til fortrinsvis udenlandske agenter/distributører, som forestår den videre afsætning, efter at produkterne er blevet slettet for informationer. Det ene firma afsætter typisk til andre europæiske lande som England, Spanien, de baltiske lande og andre lande i Østeuropa, mens det andet primært eksporterer genbrugelige computere til centralafrikanske lande. Begge firmaer får ofte henvendelser fra enkeltpersoner, der ønsker at aftage skrot og andet ikke salgbart udstyr, formentlig til afsætning i østeuropæiske lande 10. Det tredje firma indsamler og sælger computere eller computerdele, herunder også it-udstyr afleveret på genbrugspladser. Virksomheden er i sin opstart, og det vurderes, at firmaet pt. aftager computere og skærme årligt. Ovenstående firmaer oplyser, at de kun kan sælge computere, hvis de opfylder en vis standard 11. Hvis computerne typisk er mere end fem år gamle kan de ikke vide Direktøren fra en af Danmarks største leverandører af elektroniske apparater mener, at der er mere end 100 såkaldte brokere, der lever af at indsamle og opkøbe gamle elprodukter med henblik på eksport. Det er ikke muligt umiddelbart at trække oplysningerne for allerede gennemførte udførsler, og det vil formentlig heller ikke være tilladt i henhold til registerloven. Generelt udskiftes computerne oftere end skærmene. Firmaerne oplyser, at det ofte er personer med østeuropæisk accent, der henvender sig. Projektet har endvidere fået kendskab til en person (dansker bosiddende i Baltikum), der indsamler el-skrot i Danmark og transporterer det til Østeuropa. 13

14 resælges, og de afleveres i stedet til danske behandlervirksomheder eller skilles ad i print, plastik, metal, ledninger m.v., og sælges på det internationale marked. Firmaerne afhenter typisk deres produkter hos store virksomheder, banker, forsikringsselskaber og ministerier m.v Firmaer, som hovedsageligt indsamler og eksporterer hårde hvidevarer Projektet har fået kendskab til syv firmaer (registreret med SE nummer), der har specialiseret sig i indsamling/opkøb af kasserede hårde hvidevarer med henblik på eksport til særligt Mellemøsten (Libanon) og vestafrikanske lande. Nogle af firmaerne modtager hovedsageligt produkter fra hårde hvidevarebutikker eller butikskæder i form af gammelt udlejningsudstyr eller gamle produkter, der er taget retur fra kunderne ved levering af nyt. I sådanne tilfælde betaler afhentningsfirmaet typisk ikke for produktet mod selv at stå for afhentningen. Et af de øvrige firmaer har aftaler med producenter og importører af hårde hvidevarer og aftager typisk fejlproduktioner og lignende. Prisen for nye køle/frysemøbler, der har været reklamationer på, eller som er fejlproduktioner (lakfejl eller lignende), ligger på kr./stk. Et andet firma har aftaler med de store leverandører om at aftage de gamle produkter, når der er udskiftning af hårde hvidevarer i boligselskaber og lignende. Som udgangspunkt afprøves produkterne ikke, før de pakkes i containere på indsamlingsvirksomhedens lokalitet og eksporteres. Indsamlingsvirksomhederne finder dette alt for omstændeligt, og uanset funktionsdygtighed vil modtagerne ofte kunne reparere produkterne eller bruge reservedele fra de defekte produkter. Dog har to af firmaerne hjemhørende i Helsingør kommune en aftale med kommunen om, at kommunen fører tilsyn med alle forsendelser før containerne lukkes og forsegles. Herved vil kommunen forhindre, at firmaet eksporterer ikkefunktionsduelige produkter (affald). Ved at indgå denne aftale undgår firmaerne risikoen for, at containerne vil blive hjemvist af SKAT, hvorved de ville pådrage sig store ekstraomkostninger. 12 De fleste firmaer - med undtagelse af firmaet, der modtager fejlproduktioner fra producenter og importører indsamler og eksporterer også andre elektriske produkter: ghettoblastere, kassetteradioer, dvd-afspillere og kompressorer 13. Således består en typisk forsendelse af mange forskellige slags produkter, som ikke er tjekket for funktionsduelighed. Det vurderes, at de nævnte firmaer eksporterer mellem 150 og 200 containere årligt med brugte hårde hvidevarer (og anden brugt elektronik) med en samlet vægt på skønsmæssigt tons årligt En ældre computer med floppydisk vil f.eks. ikke kunne sælges. Se yderligere oplysninger om salg af brugte computere fra Danmark og andre lande på: Hvis SKAT får kendskab til en ulovlig affaldsforsendelse, kan containere blive hjemvist til hjemkommunen, som er myndighed på området. Det vurderes, at it-udstyr udgør en lille andel af disse firmaers samlede eksport. Vægten på en 40 fods container, som er den foretrukne containerstørrelse, svinger fra 6-7 tons (køleskabe) op til 20 tons (tætpakkede computere). 14

15 3.3.3 Private personer En række privatpersoner eksporterer brugt elektronik, ofte i forbindelse med eksport af stykgods i form af gamle køretøjer som last- og varebiler, som fyldes op med gammel elektronik (og andre varer). Fra myndigheder og andre, som har deltaget i kontrolbesøg, fortælles om eksportcontainere, der er proppet til bristepunktet med allehånde produkter; kummefrysere og køleskabe fyldt med småt elektronik, gamle cykler, beklædning, radioer, højtalere og meget andet. Tilsvarende sker ved udførsel af last- og varebiler, som ligeledes fyldes med gamle produkter af forskellig art, herunder især elektronik 15. Ved de få kontroller af private eksporter, der er gennemført, har en del af elektronikken ikke virket, hvilket bl.a. er konstateret ved, at ledningerne har været klippet af. Der er formentlig tale om el-skrot fra genbrugspladser eller oparbejdningsvirksomheder 16. Generelt virker det som om, at el-produkter der eksporteres fra private er i dårligere stand end fra firmaerne, og at forsendelserne indeholder mere el-skrot (produkter der ikke virker). De private eksportører oplyser, at de får produkterne fra loppemarkeder, storskrald, genbrugspladser venner og bekendte og i ikke nærmere angivet omfang fra virksomheder. Det vurderes, at kun en mindre del af den samlede eksport af brugt elektronik foretages af private SKAT (tidligere Told og Skat) SKAT gennemgår udførselsangivelser og sikrer sig, at de er i overensstemmelse med gældende varebestemmelser. Ved online indberetninger (som anvendes af en række shippingfirmaer) sker kontrollen elektronisk, og systemet meddeler, såfremt en udførselserklæring afviger fra det normale. Generelt har SKAT ikke ressourcer til visuelt at kontrollere containere og stykgods. Kun ved sjældne lejligheder (promiller af udførslerne) gennemføres stikprøvekontrol ved scanning eller åbning af containerne på forlangende 18. En nyindkøbt scanner, som skal anvendes til at scanne indholdet af containere i hele landet, kan betyde, at der vil ske en øget kontrol (men det vil stadig være ganske få af de samlede forsendelser). Til vanskelighederne ved visuel kontrol af containernes indhold hører, at en sådan proces skal koordineres med shippingfirmaet og typisk vil koste kr. 19 Ved eksport til tredjelande er det eksportøren selv, der skal betale for udgifterne i forbindelse med kontrollen. SKAT finder ikke, at de har brugbare magtmidler i forbindelse med ulovlige elektronikeksporter, da de ikke er reguleret af toldreglerne (hvilket kunne give SKAT mulighed for at give administrative bøder) Prisen for eksporten er uafhængig af vægten, dvs. at der ikke betales ekstra fragt selvom køretøjerne er fyldt med elektronik eller andre produkter. Det er almindelig praksis, at ledningerne klippes af el-skrottet ved modtagelse på genbrugspladser, hvilket gør det mindre attraktivt at klunse eller stjæle skrottet. SKAT forlanger ved gentagne udførsler, at personen oprettes som firma. Der er større fokus på import end eksport hos SKAT i havnene. Der skal bruges specielt grej til at håndtere containere frem og tilbage. 15

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd.

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Virksomhedsaftale med FAIR

Virksomhedsaftale med FAIR Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Giv it-udstyr en længere levetid og vær med til at styrke skoler og lokalsamfund Computere kan være med til at give børn og unge

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af? Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald Miljøprojekt nr. 1547, 2014 Titel: Hvor bliver

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere