Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs."

Transkript

1 2005 nr.2 april

2 DRS bestyrelse Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: Næstformand: Trine Torfing Sekretær: Lise Gammelgaard Overlæge Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf.: FAX: Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Nord Reberbansgade 9000 Aalborg Tlf.: Kasserer: Anna Rosted Menigt medlem: Michel Nemery Overlæge H:S Amager Hospital Røntgenafdelingen Italiensvej København S Tlf.: Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: side 2 DRS februar 2005

3 Meddelelse fra bestyrelsen: Så er det blevet tid for generalforsamlingen d. 14. april og vi håber, at rigtig mange finder vej til Rigshospitalet. Der er væsentlige emner til debat - så defor mød op!! Foråret byder også på møde i Randers om stroke, se program senere i bladet. Der kan I også finde program for novembermødet, der er arrangeret af Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi. Ellers lægger bestyrelsen op til en strukturreform, hvad angår selskabets møder, se side 33. Lise Gammelgaard Månedens ord: Livet det tager for meget af ens tid, men det har alligevel noget, som man ikke finder andre steder. Nye Medlemmer Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem: Rikke Dæncker, Nerijus Amanavicius, Maria Rossing, Daria Arif, Søren Thorup, Eva Wisnicka-Wodzka Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem: Frederik Jacobsen, Calle Thøgersen. Deadline for stof til næste medlemsblad er 7.maj DRS februar 2005 side 3

4 Dagsorden: Dansk Radiologisk Selskab afholder Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 14. april 2005 kl , Rigshospitalet, auditorium 2 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Vedtægtsændringer. 5. Teleradiologi status. 6. DRG prissætning. 7. Acta Radiologica. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent. 10. Rettidigt indkomne forslag. 11. Valg til bestyrelsen. 12. Valg til udvalg og repræsentationer. 13. Valg af revisor og suppleant. 14. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. 15. Eventuelt OBS. Vær opmærksom på parkeringsreglerne på RH. I dagtiden (7.30 til 14.45) er der ikke mulighed for parkering på hospitalsområdet. Parkeringsbillet á 50,00kr. til de offentlige veje gældende for en dag kan købes i RH s kiosk. Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. Ad Punkt 2: side 4 DRS februar 2005

5 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING. Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til primo marts Selskabet har i dag 734 medlemmer, heraf 591 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 17 ordinære ikke lægelige medlemmer og 100 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 16 korresponderende og passive udenlandske medlemmer. I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Kirsten Rau, Lisbeth Gylding-Sabroe, Jens Erik Møller Jensen. Efteruddannelse, møder og kurser. I forbindelse med generalforsamlingen 15. april 2004 afholdtes temamøde om teleradiologi et emne som i tiltagende grad er en del af de fleste radiologers hverdag. Mødet udmundede i at der var enighed om at følge op med endnu en temadag til generalforsamlingen I et forsøg på at øge deltagertilslutningen til generalforsamlingen forsøgte vi at henlægge den til om eftermiddagen, men det viste sig ikke at være problemfrit, idet det gav en snæver tidsplan i forhold til de andre generalforsamlinger der holdes samme dag. Vi har derfor gået tilbage til den gamle tidsplan til generalforsamlingen 2005 med aftenmøde. Novembermødet blev i år holdt i København. Emnet var columnalidelser og blev tilrettelagt af Neuroradiologisk Selskab i samarbejde med DRS. Kursusledere var Aase Wagner og Peter Gideon. Kurset var velbesøgt og bød på inspirerende indlæg af såvel inden- som udenlandske foredragsholdere. Torsdag aften afholdtes festmiddagen i Gobelinsalen på Amtssygehuset i Gentofte med den traditionelle uddeling af årets legater. Ved sidste generalforsamling april 2004 blev det vedtaget at der skulle afholdes et møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra interesseforeninger og subspeciale selskaber m.h.p. at diskutere økonomien/overskudsfordeling til de fælles e-kurser og ikke mindst den fremtidige kursusstruktur. Der var enighed om at der i foreningerne afholdes mange højt specialiserede kurser men at vi savner et bredt funderet møde med emner på tværs i radiologien. Bestyrelsen planlægger derfor i samarbejde med efteruddannelsesudvalget og interesseforeningerne et årsmøde i Odense den januar Mødet vil blive opbygget i moduler bl.a med bidrag fra subspecialeselskaberne / interesseforeningerne. Det er samtidig bestyrelsens intention, hvis der er enighed om det til generalforsamlingen (kræver vedtægtsændring), at henlægge DRS generalforsamling til onsdag aften den 25. januar i forbindelse med årsmødet. På sigt er det vores håb at årsmødet kan blive det årlige samlingspunkt for landets radiologer såvel fagligt som socialt. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder 2 i Odense og 3 i København. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology (Wien) - (Lise Gammelgaard). Mødereferat er bragt i tidligere blad. Medlemsblad/hjemmeside. DRS februar 2005 side 5

6 I lighed med tidligere år har der været udgivet 5 numre i På baggrund af de store portoudgifter valgte vi som forsøg at lade decembernummeret være rent elektronisk. Det er dog bestyrelsens holdning at vi vil fortsætte med at udgive et trykt medlemsblad, om end antallet af numre bør bero på stofmængden. Mange af de faktuelle oplysninger som har været trykt i bladet (adresselister mm.) ligger jo på hjemmesiden. Som mange af vores medlemmer har konstateret har vi har nu via Lægeforeningen oprettet et abonnement på elektronisk nyhedsmail. Det har ikke været uden børnesygdomme da lægeforeningen opretter en adresseliste på de af vores medlemmer som har en dadlnetadresse. Vi har nu fået oprettet en mulighed for at man via DRS hjemmeside kan tilmelde sig med alternativ mailadresse. Finn Mathiesen varetager fortsat det store arbejde som web-master og sikrer at vi har en velfungerende hjemmeside med løbende opdatering af medlemsblad, kurser, referater, relevante links mm. Interesseforeningerne har mulighed for at få deres egen hjemmeside på DRS adressen, flere foreninger har allerede benyttet sig af denne mulighed. Regnskab. Som det fremgår af det offentliggjorte regnskab er der i år tilnærmelsesvis balance i regnskabet. Bestyrelsen vil derfor foreslå uændret kontingent. Sundhedsstyrelsen. Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger: Mindst en repræsentant skal vælges fra en central liste publiceret på sundhedsstyrelsens hjemmeside Indenfor diagnostisk radiologi findes for tiden alt 16 bedømmere fordelt i regionerne. Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen har besluttet at der generelt afsættes i alt 210 timer til specialespecifikke kurser indenfor speciallægeuddannelsen. Radiologisk Selskab/specialistuddannelses udvalget har ønsket og forsøgt at argumentere for en udvidelse til 230 timer, bl.a. begrundet i radiologiens specielle krav om grundig undervisning i teknik og strålehygiejne og et ønske om inklusion af onkoradiologien. men ønsket er desværre ikke blevet imødekommet. Inspektorordningen. Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelsen. Diagnostisk Radiologi har aktuelt følgende inspektorer: Region Øst: Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital. Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved. Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital. Overlæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH Region Syd: Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital. Overlæge Inger Andersen, Sygehus Fyn, Svendborg side 6 DRS februar 2005

7 1.reservelæge Niels Bach, Esbjerg Centralsygehus Overlæge Birgitte Svovlgaard, Odense Universitetshospital. Region Nord: Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge Jennifer Rodenberg, Holstebro Sygehus Vi mangler fortsat 2 inspektorer i region nord og jeg vil hermed endnu engang opfordre kolleger at overveje at påtage sig dette vigtige arbejde. DRG udvalg. Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Merete Friis, Paul Nilsson, Marianne Egeblad, Jens Karstoft, Vivian bertelsen og som bestyrelsens repræsentant Anna Rosted. Gruppen vil varetage problemstillinger som vedrører DRG/SKS takster/koder indenfor det radiologiske område og fungere som kontakt til Sundhedsstyrelsen. Dansk medicinsk selskab. Dansk Medicinsk Selskab kan findes på adressen: Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og specialeforum. Fagområder. Der er nu udarbejdet beskrivelser af flere radiologiske fagområder. Foreløbig foreligger beskrivelser for mammaradiologi, musculoskeletal radiologi, onkoradiologi, pædiatrisk radiologi, thoraxradiologi og uroradiologi. Beskrivelserne er offentliggjort på DMS hjemmeside og naturligvis også på vores egen hjemmeside Specialebog Dansk medicinsk selskab har taget initiativ til revision af specialebogen som indeholder en beskrivelse af de forskellige specialer. Bogen uddeles til de nyudklækkede læger. Således er afsnittet med beskrivelsen af diagnostisk radiologi blevet opdateret. I skrivende stund har jeg ikke set den nye bog/cd rom. Høring. DRS har ikke modtaget rapporter til høring i 2004 Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og andre medlemmer for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Det er dejligt at der er mange gode kolleger som engagerer sig i udviklingen af vores speciale. Endelig en stor tak til industrien for et frugtbart samarbejde i det forløbne år. 22.februar Birthe Højlund Bech DRS februar 2005 side 7

8 Ad punkt 3: Beretning fra udvalgene: Beretning fra vurderingsudvalget: Udvalget har i 2004 holdt møder den 22. april, 3. juni (ekstraordinært) og 9. december. Til mødet den 22. april var der rettidigt modtaget 12 ansøgninger til blokstillinger i region Nord og Syd, mens region Øst ikke havde færdiggjort deres opslag. Der var opslået 13 blokstillinger til besættelse pr. 1. juni og 1. september To ansøgere afsluttede først introduktionsuddannelsen efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,3 point (2-12). Til det ekstraordinære møde den 3. juni var der rettidigt modtaget 9 ansøgninger til 6 blokstillinger i region Øst til besættelse pr. 1. september En ansøger blev ikke bedømt, da ansøgeren ikke havde påbegyndt sin introduktionsuddannelse og en anden ansøger blev ikke bedømt, da vedkommende manglede 3 måneder af turnusuddannelsen ved ansøgningsfristens udløb. De øvrige 7 ansøgere blev tildelt i gennemsnit 6,6 point (5-12). Til mødet den 9. december var der rettidigt modtaget 14 ansøgninger til 16 blokstillinger. En ansøger kunne ikke bedømmes pga. manglende CS bilag for introduktionsstilling. Tre ansøgere afsluttede først introduktionsstilling efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,7 point (4-8). Det blev på mødet understreget, at målbeskrivelsen indeholder de 7 roller. Hvis ikke samtlige 7 roller er gennemført tilfredsstillende (kan godkendes), kan introduktionsuddannelsen ikke godkendes, og CS bilaget skal ikke underskrives af afdelingen (vejleder, uddannelsesansvarlig overlæge eller afdelingsledelsen). Undertegnede ophører som formand for Vurderingsudvalget efter at have haft denne post siden udvalgets oprettelse. Tak til Vurderingsudvalgets medlemmer og sekretariatet i Den Lægelige Videreuddannelse, region Syd for godt samarbejde i den forløbne periode. Poul Erik Andersen, Odense Formand for Vurderingsudvalget Beretning fra EAR Intet at berette fra Education Comitte. Der afholdes først møde i tilknytning til ECR. Anne Grethe Jurik. side 8 DRS februar 2005

9 Beretning fra de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistudvalg: De tilforordnede (Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik) har i siden sidste beretning 5. marts 2004 ikke behandlet sager for Sundhedsstyrelsen eller været anvendt i anden sammenhæng. 2. marts 2005 Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget: Der er i 2004 arbejdet videre med den nye speciallægeuddannelse, men desværre blev det pludseligt meddelt fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke er acceptabelt med vores ellers godkendte 230 timers teoretisk undervisning. Vi må ligesom alle andre fag kun afholde 210 timer. Denne kursændring skyldes formentlig at budgetstyringen blev ændret 1. januar 2005, men i skrivende stund er det uvist hvad ændringen betyder. Det har efter sigende været planen at decentralisere budgetterne til de regionale videreuddannelsesråd, hvilket for radiologiens vedkommende vil sige til Region Syd. Midt under valgkampen kom der imidlertid besked om at vores budgetansøgning for 2005 var godkendt uden nedskæringer, således at de planlagte kurser for 2005 kan forløbe uændret. Udvalget skal inden næste budgetansøgning have reduceret vores timeforbrug til sammenlagt 210 timer uden at det kommer til at gå mærkbart ud over uddannelsen. Der har været afholdt et indledende møde vedr. dette, men umiddelbart var det ikke muligt at lave en smertefri nedjustering, hvorfor yderligere planlægning afventer, at vi får check på hvem vi skal forhandle med for evt. at få en tillægsbevilling. Vi ved ikke om der er Sundhedsstyrelsen eller Region Syd. Vores tidligere kontaktperson i Sundhedsstyrelsen har aktuelt overladt sine pligter til anden person. Til information for såvel uddannelsessøgende som uddannelsesgivende kan det oplyses at tidspunkt og sted for kurserne er som følger: SPECIALESPECIFIKKE TEORETISKE KURSER 2005 TIDSPUNKT Thorax og onkologisk radiologi marts Århus Gastroenterologi april Århus Fysik og radiobiologi 3-6. oktober Herlev Pædiatrisk radiologi oktober Albertslund Mamma- samt kar-/interventionsradiologi november Odense Teknik og strålehygiejne november SIS (evt.+14. november) Urogenital radiologi november Helsingør Der er fortsat en skævridning hvad angår regionsfordelingen af de teoretiske kurser med overvægt af kurser udgående fra Region Nord og der bør fortsat arbejdes på en ændret regional fordeling. STED Sundhedsstyrelsen afholder ikke tværfagligt kurser mere. Disse er decentraliseret til de regionale videreuddannelsesråd, der ikke alle steder er færdig med planlægningen. Det betyder at kursister ansat efter gammel ordning kunne komme i knibe hvad angår kravet om to DRS februar 2005 side 9

10 obligatoriske tilvalgskurser. Efter forespørgsel om evt. mangler er Sundhedsstyrelsen ansøgt om økonomisk bevilling til DUDS basiskursus i ultralyddiagnostik for 5, der mangler et tilvalgskursus. Økonomien er principielt accepteret af Sundhedsstyrelsen, dog har jeg ikke set bevillingen på tryk. Alle nyansatte i hoveduddannelsesstillinger ansættes i overensstemmelse med den nye speciallægeuddannelse. Ansatte efter gammel uddannelsesordning har mulighed for evt. overgangsordninger. Reglerne for dette er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 2. marts 2005 Anne Grethe Jurik Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør. Selskabets hjemmeside har udviklet sig efter vi for 8½ år siden, som det første specialebærende selskab i Danmark, fik egen hjemmeside på internettet. Det elektroniske medie er nu så veletableret, at det overvejes helt at afskaffe medlemsbladet som tryksag og lade hjemmesiden blive Selskabets eneste publikation. December-nummeret 2004 udkom som en prøve kun i digital form som hjemmeside og som en PDF-fil, man kunne hente og udprinte selv. Generalforsamlingen vil blive spurgt om dette er en fremtidig model eller om medlemmerne foretrækker den trykte version med posten? Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned ca sider fra vores server. Fordelt på opkald hentes der over 1,4 GB data om måneden. Den samlede database er nu på over 1800 filer med 93 MB information, bla. findes alle medlemsblade og bestyrelsesreferater tilbage til Topscorerne er guidelines, kursuslisten og uddannelsessiden. Udover selskabets egen hjemmeside på er vi også vært for : Dansk Neuroradiologisk Selskab: (egen webmaster) Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik: Nordic Society of Neuroradiology: European Guidelines on CT Quality Control: Scandinavian Japaneese Radiological Society: Foreningen af Yngre Radiologer har nedlagt deres hjemmeside indtil videre, til gengæld er vi ved at lave en side for Dansk Forening for Onkoradiologi. Hvis andre interesseforeninger med tilknytning til dansk radiologi er interesseret, vil vi gerne hjælpe med at lave og drifte en hjemmeside. side 10 DRS februar 2005

11 Vi har på det seneste indført en gruppe med nyhedsbreve via DADLs medlemsarkiv, hvis man ikke anvender en DADLNET adresse, kan man tilmelde sig på vores hjemmeside. DRS teleradiologiske arbejdsgruppe har eksperimenteret med løbende at lægge alle arbejdspapirer på hjemmesiden, for at få en åben debat under rapportskrivningen det gav desværre ikke nogle indspark fra medlemmerne. Efter at have grundlagt hjemmesiden i 1996, blev jeg officielt valgt som Webmaster i Min nuværende valgperiode går til april 2007 så har jeg passet hvervet i 11 år og det må være tiden, hvor Selskabet overvejer et generationsskifte. Hvis der ikke kan findes en ildsjæl blandt radiologer, må man forberede sig på, at udgiften til professionel vedligeholdelse af hjemmesiden let kommer i samme prisniveau som trykning og udsendelse af medlemsbladet koster i dag!! Vejle d. 5. marts 2005 Finn Mathiesen Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society. SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden SJRS afholdt sit femte symposium i Yamagata i september 2004 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998 og Oslo 2001). Søren Rafaelsen fra Vejle deltog med et fremragende foredrag om MR og 3D ultralyd ved rectumcancer, jeg deltog med et foredrag om workflowmanagement i radiologi ved udnyttelse af elektronisk henvisning/svar og talegenkendelse. Mødet blev holdt på et kurhotel i bjergene og var lagt sammen med 3 andre møder, hvilket var en fin ide og fik deltagerantallet og dermed økonomien klart forbedret denne model vil blive anvendt fremover. Det næste skandinaviske symposium er lagt i hænderne på Professor Peter Aspelin fra Stockholm, som har fået frie hænder til at lægge mødet i relation til et andet radiologisk møde i Sverige i år efter bliver mødet i Japan og om 6-9 år har Vejle lagt billet ind på at holde mødet. Vejle 5. marts 2005 Finn Mathiesen DRS februar 2005 side 11

12 Rapport fra Acta Radiologica Til generalforsamlingen i dansk Radiologisk Selskab april Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Uppsala den 9. juni Derudover per capsulam-beslutninger. Årgang 2003, volumen 44 udkom i 6 hæfter. Der er ikke udgivet supplementer i Året 2003 var rekordår med i alt 310 indkomne manuskripter. Norden viser dog en faldende tendens og bidrog med det laveste antal siden 1983: 60 stk., hvilket svarer til 20%. Europa stiger derimod stadig og bidrog med 154 stk., svarende til 50%. Øvrige verden viser også en stigning med 96 manuskripter, svarende til 31%. resterende manuskripter ligger til behandling hos forfatter/referee eller editor. Årets Xenia Forsselliana Pris på kr uddeles på Nordisk Radiolog Kongres 2005 i Oslo til Dr. Katriina Bøcker Puhakka, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Medlemsprisen blev fastsat uændret til Dkr 425,00 inkl. Porto. Prisen for ikke medlemmer forhøjes for 2005 med 35 USD, dvs fra 395 til 430 USD. Da Tidsskriftet nu håndteres af forlaget Taylor & Francis, Oslo, omregnes prisen på 425 Dkr til NOK 468,00. Efter nogle startvanskeligheder ned det nye forlag, bl.a. med hensyn til kvaliteten af tidsskriftet fungerer samarbejdet fint. Med hensyn til kvaliteten af trykket er det en balancegang mellem det noget tyndere papir, som foretrækkes på grund af portobesparelse, og teknisk mulighed for kontrastfyldte illustrationer. Omorganiseringen af redaktørgruppen er nu også på plads. Det har dog været nødvendigt med et par justeringer: Professor Carsten Thomsen, København, har selv ønsket at afgå, og er erstattet af Overlæge Finn Rasmussen, Århus (abdominal og gastrointestinal radiologi). Ulf Albrechtsson, Sverige er afgået ved døden og erstattet af Professor Uf Tylén, Gõteborg (thorax radiologi). Endelig er Hannu Manninen, Finland erstattet af Richard Nymann, Uppsala ( Cardiovaskulær og interventionaradiologi). Alle indkomne manuskripter håndteres efter et system, Manuskript Central og bedømningen søges holdt nede på 4 uger. Det undersøges hvilke muligheder for statistik systemet har for at kontrollere bedømningstiderne. Tidsskriftet er nu udkommet i 2 år i den nye form, og jeg håber medlemmerne er tilfredse med både udseende og indhold Aase Wagner. side 12 DRS februar 2005

13 Ad punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer DRS 2005: Forslaget er revideret med hensyntagen til de input vi fik til sidste generalforsamling. Herudover foreslår bestyrelsen at tidspunktet for generalforsamlingen ændres til senest ved udgangen af april. Dette vil give mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes ultimo januar sammen med det planlagte årsmøde. Nuværende Ændres til: 3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, som forud for et møde ( 6) bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad. Såfremt der ikke inden dette møde fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder optagelse sted på mødet. 3.6 Ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, forudsat bestyrelsens anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling ( 4) fremkommer indsigelse mod medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til sekretæren, som løbende bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder endelig optagelse sted på generalforsamlingen. Den fremhævede linie ændres til: anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes ordentligvis hvert år i april. Tidspunktet for generalforsamlingen skal fremgå af medlemsbladet senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på 4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på DRS februar 2005 side 13

14 dagsordenen. dagsordenen. 4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter). 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 6. Rettidigt indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen ( 7) 8. Valg til udvalg og repræsentationer ( 9-11) 9. Valg af revisor og -suppleant ( 8) 10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn ( 12) 11. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen ( 13) 12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer ( 3) 13. Eventuelt. Punkt 10 ændres til: 10. Indstilling af Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladets mødekalender. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for Læger. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. 6.2 Selskabets møder annonceres på selskabets hjemmeside. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for læger. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning. Forslagene til vedtægtsændringer i de forskellige paragraffer skal opfattes som selvstændige forslag og kan derfor vedtages uafhængigt af hinanden. 9 Vurderings- og specialist-uddannelsesudvalget 9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser Vurderingsudvalget består af 8 personer: Hele 9 ændres til: 9 Vurderings- og specialistuddannelsesudvalget 9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. 9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer: 2 repræsentanter udpeges af selskabet, deraf skal den ene være en uddannelsessøgende yngre læge efter indstilling af FYR. 3 repræsentanter fra universitetsafdelingerne : 1 repræsentant region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst 3 repræsentanter fra ikke-universitetsafdelinger: 1 side 14 DRS februar 2005

15 1 repræsentant er udpeget af selskabet. Universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord 1 repræsentant for region syd 1 repræsentant for region øst Ikke-kursusafdelinger: 1 repræsentant for region nord 1 repræsentant for region syd 1 repræsentant for region øst 1 repræsentant udpeget af yngre læger i selskabet efter indstilling af FYR Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler. Specialistuddannelsesudvalget består af: Formand: Hovedkursusleder Alle delkursusledere De tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn repræsentant for region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler. 9.3 Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser. 9.4 Specialistuddannelsesudvalget består af: Formanden, som er hovedkursusleder, alle delkursusledere, samt Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 9.5 Formanden for specialistuddannelsesudvalget og de 2 repræsentanter i vurderingsudvalget vælges på den ordinære generalforsamling for tre år og genvalg kan ske én gang. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling 12 Specialistnævnets tilforordnede i radiologi 12 Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål DRS februar 2005 side 15

16 Ad punkt 6: ABC i sundhedsvæsenet. I 2003 udførte Sundhedsstyrelsen en ABC-analyse af radiologisk afdeling på Århus Kommunehospital, Roskilde Amtssygehus og Hillerød Sygehus. Efter en kort introduktion til ABC vil enkelte eksempler på analyseresultater blive gennemgået. ABC-værktøjet beskriver præcist og på en yderst systematisk måde, hvad den enkelte behandling koster, dvs. analysen har sat kroner og ører på de enkelte ydelser fra afdelingerne. Analysen har yderligere givet os et detaljeret overblik over omkostningsstrukturen på vore afdelinger og kan efterfølgende danne grundlag for præcisering og kommunikation af forbedringstiltag og forandringer. Hillerød den 25. januar Lægechef Merete Friis Billeddiagnostisk Enhed. Ad punkt 7. Acta Radiologica. Ved sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at generalforsamlingen skal tage stilling til om foreningen fortsat skal have et kollektive abonnement. Prisen er aktuelt 425 kr. pr blad. Fra 2005 sendes bladet udelukkende til de fuldt betalende medlemmer, hvilket betyder en mindre reduktion i den samlede abonnementspris. Bestyrelsen har forespurgt chefredaktøren om muligheden for et rent elektronisk abonnement, hvilket muligvis ville kunne reducere omkostningerne uden at risikere bladets fremtid. Forhåbentligt har vi fået tilbagemelding om dette inden generalforsamlingen den 14. april. Punkt 8: Fremlæggelse af regnskab: side 16 DRS februar 2005

17 Indsæt vedhæftet fil regnskab Ad punkt 11: DRS februar 2005 side 17

18 bestyrelsen: valgperiode Fratræder: Michel Nemery Fratræder: Lise Gammelgaard Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Anna Rosted bestyrelsen foreslår: Lisbeth Røhl bestyrelsen foreslår: Michael Bachmann Nielsen. Ad punkt 12. Valg til vurderingsudvalget: Valgperiode Selskabets repræsentant udvalgets formand: Fratræder: Poul Erik Andersen Bestyrelsen foreslår: Eva Narvestad Fratræder: Eva Narvestad (YL) FYR foreslår Annika Langkilde Øvrige medlemmer er: Region syd: John Christensen (Esbjerg). Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH). Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg). Valg til Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode Fratræder: Inger Andersen Bestyrelsen foreslår: Lise Gammelgaard Genopstiller: Lene Bak Genopstiller: Lone Østergård Genopstiller: Vibeke Berg Løgager Genopstiller: Ilse Vejborg Ad punkt 13. Valg af revisor og suppleant Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Genopstiller: Charlotte Strandberg side 18 DRS februar 2005

19 Ad punkt 14: Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. Rikke Dæncker Nerijus Amanavicius Maria Rossing Daria Arif Søren Thorup Eva Wisnicka-Wodzka Hajrira Cviko Junia Costa Cardosa Frauke Wolfram Anne-sofie Brenøe Marie Josée Zareh Lausten-Thomsen Renate Weber-Ehlers Lene Collatz Laustrup Arne Luecke Bill Frederiksen Henrik Dørge Søren O'Neill Lisbeth Jørgensen Frederik Jacobsen Calle Thøgersen Forårsmøde i Randers 2. og 3.juni Se side 29 Der vil være frie foredrag om fredagen. Har du tilmeldt dit? DRS februar 2005 side 19

20 Ay carrambaaaa! Efter temadagen på Rigshospitalet d. 14. april 2005 er det lykkedes at reservere restauranten Paradiso Mexicano (3 retter/110,-) Blegdamsvej 106 fra kl til Så er vi alle mætte og veloplagte til årets generalforsamling i DRS på RH kl Tilmelding (antal) senest 2. april 2005 på Foreningen Røntgensamlingens Venner Der indkaldes herved til side 20 DRS februar 2005

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013 Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Systemlandskab RM RIS-PACS midt RIS-PACS vest E P J RIS-PACS øst Baggrund / Historik

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk Næstformand:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere