Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs."

Transkript

1 2005 nr.2 april

2 DRS bestyrelse Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: Næstformand: Trine Torfing Sekretær: Lise Gammelgaard Overlæge Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf.: FAX: Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Nord Reberbansgade 9000 Aalborg Tlf.: Kasserer: Anna Rosted Menigt medlem: Michel Nemery Overlæge H:S Amager Hospital Røntgenafdelingen Italiensvej København S Tlf.: Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: side 2 DRS februar 2005

3 Meddelelse fra bestyrelsen: Så er det blevet tid for generalforsamlingen d. 14. april og vi håber, at rigtig mange finder vej til Rigshospitalet. Der er væsentlige emner til debat - så defor mød op!! Foråret byder også på møde i Randers om stroke, se program senere i bladet. Der kan I også finde program for novembermødet, der er arrangeret af Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi. Ellers lægger bestyrelsen op til en strukturreform, hvad angår selskabets møder, se side 33. Lise Gammelgaard Månedens ord: Livet det tager for meget af ens tid, men det har alligevel noget, som man ikke finder andre steder. Nye Medlemmer Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem: Rikke Dæncker, Nerijus Amanavicius, Maria Rossing, Daria Arif, Søren Thorup, Eva Wisnicka-Wodzka Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem: Frederik Jacobsen, Calle Thøgersen. Deadline for stof til næste medlemsblad er 7.maj DRS februar 2005 side 3

4 Dagsorden: Dansk Radiologisk Selskab afholder Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 14. april 2005 kl , Rigshospitalet, auditorium 2 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Vedtægtsændringer. 5. Teleradiologi status. 6. DRG prissætning. 7. Acta Radiologica. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent. 10. Rettidigt indkomne forslag. 11. Valg til bestyrelsen. 12. Valg til udvalg og repræsentationer. 13. Valg af revisor og suppleant. 14. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. 15. Eventuelt OBS. Vær opmærksom på parkeringsreglerne på RH. I dagtiden (7.30 til 14.45) er der ikke mulighed for parkering på hospitalsområdet. Parkeringsbillet á 50,00kr. til de offentlige veje gældende for en dag kan købes i RH s kiosk. Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. Ad Punkt 2: side 4 DRS februar 2005

5 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING. Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til primo marts Selskabet har i dag 734 medlemmer, heraf 591 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 17 ordinære ikke lægelige medlemmer og 100 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 16 korresponderende og passive udenlandske medlemmer. I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Kirsten Rau, Lisbeth Gylding-Sabroe, Jens Erik Møller Jensen. Efteruddannelse, møder og kurser. I forbindelse med generalforsamlingen 15. april 2004 afholdtes temamøde om teleradiologi et emne som i tiltagende grad er en del af de fleste radiologers hverdag. Mødet udmundede i at der var enighed om at følge op med endnu en temadag til generalforsamlingen I et forsøg på at øge deltagertilslutningen til generalforsamlingen forsøgte vi at henlægge den til om eftermiddagen, men det viste sig ikke at være problemfrit, idet det gav en snæver tidsplan i forhold til de andre generalforsamlinger der holdes samme dag. Vi har derfor gået tilbage til den gamle tidsplan til generalforsamlingen 2005 med aftenmøde. Novembermødet blev i år holdt i København. Emnet var columnalidelser og blev tilrettelagt af Neuroradiologisk Selskab i samarbejde med DRS. Kursusledere var Aase Wagner og Peter Gideon. Kurset var velbesøgt og bød på inspirerende indlæg af såvel inden- som udenlandske foredragsholdere. Torsdag aften afholdtes festmiddagen i Gobelinsalen på Amtssygehuset i Gentofte med den traditionelle uddeling af årets legater. Ved sidste generalforsamling april 2004 blev det vedtaget at der skulle afholdes et møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra interesseforeninger og subspeciale selskaber m.h.p. at diskutere økonomien/overskudsfordeling til de fælles e-kurser og ikke mindst den fremtidige kursusstruktur. Der var enighed om at der i foreningerne afholdes mange højt specialiserede kurser men at vi savner et bredt funderet møde med emner på tværs i radiologien. Bestyrelsen planlægger derfor i samarbejde med efteruddannelsesudvalget og interesseforeningerne et årsmøde i Odense den januar Mødet vil blive opbygget i moduler bl.a med bidrag fra subspecialeselskaberne / interesseforeningerne. Det er samtidig bestyrelsens intention, hvis der er enighed om det til generalforsamlingen (kræver vedtægtsændring), at henlægge DRS generalforsamling til onsdag aften den 25. januar i forbindelse med årsmødet. På sigt er det vores håb at årsmødet kan blive det årlige samlingspunkt for landets radiologer såvel fagligt som socialt. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder 2 i Odense og 3 i København. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology (Wien) - (Lise Gammelgaard). Mødereferat er bragt i tidligere blad. Medlemsblad/hjemmeside. DRS februar 2005 side 5

6 I lighed med tidligere år har der været udgivet 5 numre i På baggrund af de store portoudgifter valgte vi som forsøg at lade decembernummeret være rent elektronisk. Det er dog bestyrelsens holdning at vi vil fortsætte med at udgive et trykt medlemsblad, om end antallet af numre bør bero på stofmængden. Mange af de faktuelle oplysninger som har været trykt i bladet (adresselister mm.) ligger jo på hjemmesiden. Som mange af vores medlemmer har konstateret har vi har nu via Lægeforeningen oprettet et abonnement på elektronisk nyhedsmail. Det har ikke været uden børnesygdomme da lægeforeningen opretter en adresseliste på de af vores medlemmer som har en dadlnetadresse. Vi har nu fået oprettet en mulighed for at man via DRS hjemmeside kan tilmelde sig med alternativ mailadresse. Finn Mathiesen varetager fortsat det store arbejde som web-master og sikrer at vi har en velfungerende hjemmeside med løbende opdatering af medlemsblad, kurser, referater, relevante links mm. Interesseforeningerne har mulighed for at få deres egen hjemmeside på DRS adressen, flere foreninger har allerede benyttet sig af denne mulighed. Regnskab. Som det fremgår af det offentliggjorte regnskab er der i år tilnærmelsesvis balance i regnskabet. Bestyrelsen vil derfor foreslå uændret kontingent. Sundhedsstyrelsen. Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger: Mindst en repræsentant skal vælges fra en central liste publiceret på sundhedsstyrelsens hjemmeside Indenfor diagnostisk radiologi findes for tiden alt 16 bedømmere fordelt i regionerne. Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen har besluttet at der generelt afsættes i alt 210 timer til specialespecifikke kurser indenfor speciallægeuddannelsen. Radiologisk Selskab/specialistuddannelses udvalget har ønsket og forsøgt at argumentere for en udvidelse til 230 timer, bl.a. begrundet i radiologiens specielle krav om grundig undervisning i teknik og strålehygiejne og et ønske om inklusion af onkoradiologien. men ønsket er desværre ikke blevet imødekommet. Inspektorordningen. Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelsen. Diagnostisk Radiologi har aktuelt følgende inspektorer: Region Øst: Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital. Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved. Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital. Overlæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH Region Syd: Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital. Overlæge Inger Andersen, Sygehus Fyn, Svendborg side 6 DRS februar 2005

7 1.reservelæge Niels Bach, Esbjerg Centralsygehus Overlæge Birgitte Svovlgaard, Odense Universitetshospital. Region Nord: Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge Jennifer Rodenberg, Holstebro Sygehus Vi mangler fortsat 2 inspektorer i region nord og jeg vil hermed endnu engang opfordre kolleger at overveje at påtage sig dette vigtige arbejde. DRG udvalg. Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Merete Friis, Paul Nilsson, Marianne Egeblad, Jens Karstoft, Vivian bertelsen og som bestyrelsens repræsentant Anna Rosted. Gruppen vil varetage problemstillinger som vedrører DRG/SKS takster/koder indenfor det radiologiske område og fungere som kontakt til Sundhedsstyrelsen. Dansk medicinsk selskab. Dansk Medicinsk Selskab kan findes på adressen: Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og specialeforum. Fagområder. Der er nu udarbejdet beskrivelser af flere radiologiske fagområder. Foreløbig foreligger beskrivelser for mammaradiologi, musculoskeletal radiologi, onkoradiologi, pædiatrisk radiologi, thoraxradiologi og uroradiologi. Beskrivelserne er offentliggjort på DMS hjemmeside og naturligvis også på vores egen hjemmeside Specialebog Dansk medicinsk selskab har taget initiativ til revision af specialebogen som indeholder en beskrivelse af de forskellige specialer. Bogen uddeles til de nyudklækkede læger. Således er afsnittet med beskrivelsen af diagnostisk radiologi blevet opdateret. I skrivende stund har jeg ikke set den nye bog/cd rom. Høring. DRS har ikke modtaget rapporter til høring i 2004 Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og andre medlemmer for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Det er dejligt at der er mange gode kolleger som engagerer sig i udviklingen af vores speciale. Endelig en stor tak til industrien for et frugtbart samarbejde i det forløbne år. 22.februar Birthe Højlund Bech DRS februar 2005 side 7

8 Ad punkt 3: Beretning fra udvalgene: Beretning fra vurderingsudvalget: Udvalget har i 2004 holdt møder den 22. april, 3. juni (ekstraordinært) og 9. december. Til mødet den 22. april var der rettidigt modtaget 12 ansøgninger til blokstillinger i region Nord og Syd, mens region Øst ikke havde færdiggjort deres opslag. Der var opslået 13 blokstillinger til besættelse pr. 1. juni og 1. september To ansøgere afsluttede først introduktionsuddannelsen efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,3 point (2-12). Til det ekstraordinære møde den 3. juni var der rettidigt modtaget 9 ansøgninger til 6 blokstillinger i region Øst til besættelse pr. 1. september En ansøger blev ikke bedømt, da ansøgeren ikke havde påbegyndt sin introduktionsuddannelse og en anden ansøger blev ikke bedømt, da vedkommende manglede 3 måneder af turnusuddannelsen ved ansøgningsfristens udløb. De øvrige 7 ansøgere blev tildelt i gennemsnit 6,6 point (5-12). Til mødet den 9. december var der rettidigt modtaget 14 ansøgninger til 16 blokstillinger. En ansøger kunne ikke bedømmes pga. manglende CS bilag for introduktionsstilling. Tre ansøgere afsluttede først introduktionsstilling efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,7 point (4-8). Det blev på mødet understreget, at målbeskrivelsen indeholder de 7 roller. Hvis ikke samtlige 7 roller er gennemført tilfredsstillende (kan godkendes), kan introduktionsuddannelsen ikke godkendes, og CS bilaget skal ikke underskrives af afdelingen (vejleder, uddannelsesansvarlig overlæge eller afdelingsledelsen). Undertegnede ophører som formand for Vurderingsudvalget efter at have haft denne post siden udvalgets oprettelse. Tak til Vurderingsudvalgets medlemmer og sekretariatet i Den Lægelige Videreuddannelse, region Syd for godt samarbejde i den forløbne periode. Poul Erik Andersen, Odense Formand for Vurderingsudvalget Beretning fra EAR Intet at berette fra Education Comitte. Der afholdes først møde i tilknytning til ECR. Anne Grethe Jurik. side 8 DRS februar 2005

9 Beretning fra de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistudvalg: De tilforordnede (Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik) har i siden sidste beretning 5. marts 2004 ikke behandlet sager for Sundhedsstyrelsen eller været anvendt i anden sammenhæng. 2. marts 2005 Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget: Der er i 2004 arbejdet videre med den nye speciallægeuddannelse, men desværre blev det pludseligt meddelt fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke er acceptabelt med vores ellers godkendte 230 timers teoretisk undervisning. Vi må ligesom alle andre fag kun afholde 210 timer. Denne kursændring skyldes formentlig at budgetstyringen blev ændret 1. januar 2005, men i skrivende stund er det uvist hvad ændringen betyder. Det har efter sigende været planen at decentralisere budgetterne til de regionale videreuddannelsesråd, hvilket for radiologiens vedkommende vil sige til Region Syd. Midt under valgkampen kom der imidlertid besked om at vores budgetansøgning for 2005 var godkendt uden nedskæringer, således at de planlagte kurser for 2005 kan forløbe uændret. Udvalget skal inden næste budgetansøgning have reduceret vores timeforbrug til sammenlagt 210 timer uden at det kommer til at gå mærkbart ud over uddannelsen. Der har været afholdt et indledende møde vedr. dette, men umiddelbart var det ikke muligt at lave en smertefri nedjustering, hvorfor yderligere planlægning afventer, at vi får check på hvem vi skal forhandle med for evt. at få en tillægsbevilling. Vi ved ikke om der er Sundhedsstyrelsen eller Region Syd. Vores tidligere kontaktperson i Sundhedsstyrelsen har aktuelt overladt sine pligter til anden person. Til information for såvel uddannelsessøgende som uddannelsesgivende kan det oplyses at tidspunkt og sted for kurserne er som følger: SPECIALESPECIFIKKE TEORETISKE KURSER 2005 TIDSPUNKT Thorax og onkologisk radiologi marts Århus Gastroenterologi april Århus Fysik og radiobiologi 3-6. oktober Herlev Pædiatrisk radiologi oktober Albertslund Mamma- samt kar-/interventionsradiologi november Odense Teknik og strålehygiejne november SIS (evt.+14. november) Urogenital radiologi november Helsingør Der er fortsat en skævridning hvad angår regionsfordelingen af de teoretiske kurser med overvægt af kurser udgående fra Region Nord og der bør fortsat arbejdes på en ændret regional fordeling. STED Sundhedsstyrelsen afholder ikke tværfagligt kurser mere. Disse er decentraliseret til de regionale videreuddannelsesråd, der ikke alle steder er færdig med planlægningen. Det betyder at kursister ansat efter gammel ordning kunne komme i knibe hvad angår kravet om to DRS februar 2005 side 9

10 obligatoriske tilvalgskurser. Efter forespørgsel om evt. mangler er Sundhedsstyrelsen ansøgt om økonomisk bevilling til DUDS basiskursus i ultralyddiagnostik for 5, der mangler et tilvalgskursus. Økonomien er principielt accepteret af Sundhedsstyrelsen, dog har jeg ikke set bevillingen på tryk. Alle nyansatte i hoveduddannelsesstillinger ansættes i overensstemmelse med den nye speciallægeuddannelse. Ansatte efter gammel uddannelsesordning har mulighed for evt. overgangsordninger. Reglerne for dette er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 2. marts 2005 Anne Grethe Jurik Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør. Selskabets hjemmeside har udviklet sig efter vi for 8½ år siden, som det første specialebærende selskab i Danmark, fik egen hjemmeside på internettet. Det elektroniske medie er nu så veletableret, at det overvejes helt at afskaffe medlemsbladet som tryksag og lade hjemmesiden blive Selskabets eneste publikation. December-nummeret 2004 udkom som en prøve kun i digital form som hjemmeside og som en PDF-fil, man kunne hente og udprinte selv. Generalforsamlingen vil blive spurgt om dette er en fremtidig model eller om medlemmerne foretrækker den trykte version med posten? Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned ca sider fra vores server. Fordelt på opkald hentes der over 1,4 GB data om måneden. Den samlede database er nu på over 1800 filer med 93 MB information, bla. findes alle medlemsblade og bestyrelsesreferater tilbage til Topscorerne er guidelines, kursuslisten og uddannelsessiden. Udover selskabets egen hjemmeside på er vi også vært for : Dansk Neuroradiologisk Selskab: (egen webmaster) Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik: Nordic Society of Neuroradiology: European Guidelines on CT Quality Control: Scandinavian Japaneese Radiological Society: Foreningen af Yngre Radiologer har nedlagt deres hjemmeside indtil videre, til gengæld er vi ved at lave en side for Dansk Forening for Onkoradiologi. Hvis andre interesseforeninger med tilknytning til dansk radiologi er interesseret, vil vi gerne hjælpe med at lave og drifte en hjemmeside. side 10 DRS februar 2005

11 Vi har på det seneste indført en gruppe med nyhedsbreve via DADLs medlemsarkiv, hvis man ikke anvender en DADLNET adresse, kan man tilmelde sig på vores hjemmeside. DRS teleradiologiske arbejdsgruppe har eksperimenteret med løbende at lægge alle arbejdspapirer på hjemmesiden, for at få en åben debat under rapportskrivningen det gav desværre ikke nogle indspark fra medlemmerne. Efter at have grundlagt hjemmesiden i 1996, blev jeg officielt valgt som Webmaster i Min nuværende valgperiode går til april 2007 så har jeg passet hvervet i 11 år og det må være tiden, hvor Selskabet overvejer et generationsskifte. Hvis der ikke kan findes en ildsjæl blandt radiologer, må man forberede sig på, at udgiften til professionel vedligeholdelse af hjemmesiden let kommer i samme prisniveau som trykning og udsendelse af medlemsbladet koster i dag!! Vejle d. 5. marts 2005 Finn Mathiesen Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society. SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden SJRS afholdt sit femte symposium i Yamagata i september 2004 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998 og Oslo 2001). Søren Rafaelsen fra Vejle deltog med et fremragende foredrag om MR og 3D ultralyd ved rectumcancer, jeg deltog med et foredrag om workflowmanagement i radiologi ved udnyttelse af elektronisk henvisning/svar og talegenkendelse. Mødet blev holdt på et kurhotel i bjergene og var lagt sammen med 3 andre møder, hvilket var en fin ide og fik deltagerantallet og dermed økonomien klart forbedret denne model vil blive anvendt fremover. Det næste skandinaviske symposium er lagt i hænderne på Professor Peter Aspelin fra Stockholm, som har fået frie hænder til at lægge mødet i relation til et andet radiologisk møde i Sverige i år efter bliver mødet i Japan og om 6-9 år har Vejle lagt billet ind på at holde mødet. Vejle 5. marts 2005 Finn Mathiesen DRS februar 2005 side 11

12 Rapport fra Acta Radiologica Til generalforsamlingen i dansk Radiologisk Selskab april Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Uppsala den 9. juni Derudover per capsulam-beslutninger. Årgang 2003, volumen 44 udkom i 6 hæfter. Der er ikke udgivet supplementer i Året 2003 var rekordår med i alt 310 indkomne manuskripter. Norden viser dog en faldende tendens og bidrog med det laveste antal siden 1983: 60 stk., hvilket svarer til 20%. Europa stiger derimod stadig og bidrog med 154 stk., svarende til 50%. Øvrige verden viser også en stigning med 96 manuskripter, svarende til 31%. resterende manuskripter ligger til behandling hos forfatter/referee eller editor. Årets Xenia Forsselliana Pris på kr uddeles på Nordisk Radiolog Kongres 2005 i Oslo til Dr. Katriina Bøcker Puhakka, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Medlemsprisen blev fastsat uændret til Dkr 425,00 inkl. Porto. Prisen for ikke medlemmer forhøjes for 2005 med 35 USD, dvs fra 395 til 430 USD. Da Tidsskriftet nu håndteres af forlaget Taylor & Francis, Oslo, omregnes prisen på 425 Dkr til NOK 468,00. Efter nogle startvanskeligheder ned det nye forlag, bl.a. med hensyn til kvaliteten af tidsskriftet fungerer samarbejdet fint. Med hensyn til kvaliteten af trykket er det en balancegang mellem det noget tyndere papir, som foretrækkes på grund af portobesparelse, og teknisk mulighed for kontrastfyldte illustrationer. Omorganiseringen af redaktørgruppen er nu også på plads. Det har dog været nødvendigt med et par justeringer: Professor Carsten Thomsen, København, har selv ønsket at afgå, og er erstattet af Overlæge Finn Rasmussen, Århus (abdominal og gastrointestinal radiologi). Ulf Albrechtsson, Sverige er afgået ved døden og erstattet af Professor Uf Tylén, Gõteborg (thorax radiologi). Endelig er Hannu Manninen, Finland erstattet af Richard Nymann, Uppsala ( Cardiovaskulær og interventionaradiologi). Alle indkomne manuskripter håndteres efter et system, Manuskript Central og bedømningen søges holdt nede på 4 uger. Det undersøges hvilke muligheder for statistik systemet har for at kontrollere bedømningstiderne. Tidsskriftet er nu udkommet i 2 år i den nye form, og jeg håber medlemmerne er tilfredse med både udseende og indhold Aase Wagner. side 12 DRS februar 2005

13 Ad punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer DRS 2005: Forslaget er revideret med hensyntagen til de input vi fik til sidste generalforsamling. Herudover foreslår bestyrelsen at tidspunktet for generalforsamlingen ændres til senest ved udgangen af april. Dette vil give mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes ultimo januar sammen med det planlagte årsmøde. Nuværende Ændres til: 3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, som forud for et møde ( 6) bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad. Såfremt der ikke inden dette møde fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder optagelse sted på mødet. 3.6 Ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, forudsat bestyrelsens anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling ( 4) fremkommer indsigelse mod medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til sekretæren, som løbende bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder endelig optagelse sted på generalforsamlingen. Den fremhævede linie ændres til: anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes ordentligvis hvert år i april. Tidspunktet for generalforsamlingen skal fremgå af medlemsbladet senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på 4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på DRS februar 2005 side 13

14 dagsordenen. dagsordenen. 4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter). 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 6. Rettidigt indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen ( 7) 8. Valg til udvalg og repræsentationer ( 9-11) 9. Valg af revisor og -suppleant ( 8) 10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn ( 12) 11. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen ( 13) 12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer ( 3) 13. Eventuelt. Punkt 10 ændres til: 10. Indstilling af Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladets mødekalender. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for Læger. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. 6.2 Selskabets møder annonceres på selskabets hjemmeside. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for læger. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning. Forslagene til vedtægtsændringer i de forskellige paragraffer skal opfattes som selvstændige forslag og kan derfor vedtages uafhængigt af hinanden. 9 Vurderings- og specialist-uddannelsesudvalget 9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser Vurderingsudvalget består af 8 personer: Hele 9 ændres til: 9 Vurderings- og specialistuddannelsesudvalget 9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. 9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer: 2 repræsentanter udpeges af selskabet, deraf skal den ene være en uddannelsessøgende yngre læge efter indstilling af FYR. 3 repræsentanter fra universitetsafdelingerne : 1 repræsentant region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst 3 repræsentanter fra ikke-universitetsafdelinger: 1 side 14 DRS februar 2005

15 1 repræsentant er udpeget af selskabet. Universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord 1 repræsentant for region syd 1 repræsentant for region øst Ikke-kursusafdelinger: 1 repræsentant for region nord 1 repræsentant for region syd 1 repræsentant for region øst 1 repræsentant udpeget af yngre læger i selskabet efter indstilling af FYR Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler. Specialistuddannelsesudvalget består af: Formand: Hovedkursusleder Alle delkursusledere De tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn repræsentant for region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler. 9.3 Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser. 9.4 Specialistuddannelsesudvalget består af: Formanden, som er hovedkursusleder, alle delkursusledere, samt Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 9.5 Formanden for specialistuddannelsesudvalget og de 2 repræsentanter i vurderingsudvalget vælges på den ordinære generalforsamling for tre år og genvalg kan ske én gang. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling 12 Specialistnævnets tilforordnede i radiologi 12 Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål DRS februar 2005 side 15

16 Ad punkt 6: ABC i sundhedsvæsenet. I 2003 udførte Sundhedsstyrelsen en ABC-analyse af radiologisk afdeling på Århus Kommunehospital, Roskilde Amtssygehus og Hillerød Sygehus. Efter en kort introduktion til ABC vil enkelte eksempler på analyseresultater blive gennemgået. ABC-værktøjet beskriver præcist og på en yderst systematisk måde, hvad den enkelte behandling koster, dvs. analysen har sat kroner og ører på de enkelte ydelser fra afdelingerne. Analysen har yderligere givet os et detaljeret overblik over omkostningsstrukturen på vore afdelinger og kan efterfølgende danne grundlag for præcisering og kommunikation af forbedringstiltag og forandringer. Hillerød den 25. januar Lægechef Merete Friis Billeddiagnostisk Enhed. Ad punkt 7. Acta Radiologica. Ved sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at generalforsamlingen skal tage stilling til om foreningen fortsat skal have et kollektive abonnement. Prisen er aktuelt 425 kr. pr blad. Fra 2005 sendes bladet udelukkende til de fuldt betalende medlemmer, hvilket betyder en mindre reduktion i den samlede abonnementspris. Bestyrelsen har forespurgt chefredaktøren om muligheden for et rent elektronisk abonnement, hvilket muligvis ville kunne reducere omkostningerne uden at risikere bladets fremtid. Forhåbentligt har vi fået tilbagemelding om dette inden generalforsamlingen den 14. april. Punkt 8: Fremlæggelse af regnskab: side 16 DRS februar 2005

17 Indsæt vedhæftet fil regnskab Ad punkt 11: DRS februar 2005 side 17

18 bestyrelsen: valgperiode Fratræder: Michel Nemery Fratræder: Lise Gammelgaard Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Anna Rosted bestyrelsen foreslår: Lisbeth Røhl bestyrelsen foreslår: Michael Bachmann Nielsen. Ad punkt 12. Valg til vurderingsudvalget: Valgperiode Selskabets repræsentant udvalgets formand: Fratræder: Poul Erik Andersen Bestyrelsen foreslår: Eva Narvestad Fratræder: Eva Narvestad (YL) FYR foreslår Annika Langkilde Øvrige medlemmer er: Region syd: John Christensen (Esbjerg). Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH). Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg). Valg til Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode Fratræder: Inger Andersen Bestyrelsen foreslår: Lise Gammelgaard Genopstiller: Lene Bak Genopstiller: Lone Østergård Genopstiller: Vibeke Berg Løgager Genopstiller: Ilse Vejborg Ad punkt 13. Valg af revisor og suppleant Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Genopstiller: Charlotte Strandberg side 18 DRS februar 2005

19 Ad punkt 14: Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. Rikke Dæncker Nerijus Amanavicius Maria Rossing Daria Arif Søren Thorup Eva Wisnicka-Wodzka Hajrira Cviko Junia Costa Cardosa Frauke Wolfram Anne-sofie Brenøe Marie Josée Zareh Lausten-Thomsen Renate Weber-Ehlers Lene Collatz Laustrup Arne Luecke Bill Frederiksen Henrik Dørge Søren O'Neill Lisbeth Jørgensen Frederik Jacobsen Calle Thøgersen Forårsmøde i Randers 2. og 3.juni Se side 29 Der vil være frie foredrag om fredagen. Har du tilmeldt dit? DRS februar 2005 side 19

20 Ay carrambaaaa! Efter temadagen på Rigshospitalet d. 14. april 2005 er det lykkedes at reservere restauranten Paradiso Mexicano (3 retter/110,-) Blegdamsvej 106 fra kl til Så er vi alle mætte og veloplagte til årets generalforsamling i DRS på RH kl Tilmelding (antal) senest 2. april 2005 på Foreningen Røntgensamlingens Venner Der indkaldes herved til side 20 DRS februar 2005

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge Godhavn, den 25. oktober 2013 Til medlemsinstitutionerne, I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013 Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Systemlandskab RM RIS-PACS midt RIS-PACS vest E P J RIS-PACS øst Baggrund / Historik

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere