Lav PAPP-A. Guideline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav PAPP-A. Guideline"

Transkript

1 Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg Puk Sandager - Skejby Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder Guideline 1. Der er ingen entydig definition af lav PAPP-A 2. Der er følgende sammenhæng mellem MoM og percentiler: 11,7% har en PAPP-A 0,5 MoM 5,8% har en PAPP-A 0,4 MoM 2% har en PAPP-A 0,3 MoM 0,72% har en PAPP-A 0,2 MoM 0,01% har en PAPP-A 0,1 MoM 3. Der er en statistisk stærk association mellem lav PAPP-A og risikoen for udvikling af en række graviditetskomplikationer som spontan abort/missed abortion, præeklampsi, IUGR/SGA, abruptio og intrauterin fosterdød EVIDENS B 4. Lav PAPP-A er på grund af lav sensitivtet og lav PPV en dårlig prædiktor for alvorlige graviditetskomplikationer. EVIDENS B 5. Der er ikke grundlag for særskilt undersøgelsesprogram ved isoleret fund af lav PAPP-A (og normal risikovurdering) EVIDENS C 6. Ved senere udvikling af graviditetskomplikationer som IUGR/SGA og/eller præeklampsi bør lav PAPP-A medtages som en ekstra risikofaktor ved planlægning af fortsat kontrol EVIDENS C Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Guideline...1 Indholdsfortegnelse...2 Klinisk problemstilling...3 Definition...3 Litteratursøgning...3 Forkortelser...3 Kodning...4 Baggrund...5 Potentielle confoundere...5 Association mellem lav PAPP-A og spontan/ missed abort...6 Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA...6 Association mellem lav PAPP-A og præeklampsi...7 Association mellem lav PAPP-A og abruptio placentae...7 Association mellem lav PAPP-A og intrauterin fosterdød...8 Forslag til undersøgelsesprogram ved lav PAPP-A :...8 Arbejdsgruppens forslag til projekt vedr graviditetsudkomme ved lav PAPP-A...8 Referencer...9 Bilag 1: Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA...11 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 2 af 11

3 Klinisk problemstilling Lave serumværdier af maternelt PAPP-A (Pregancy-associated plasmaprotein A) er velbeskrevet som 1. trimester markør for kromosomal aneuplidi, især trisomier 1;2, men også beskrevet associeret med kønskromosomanomalier og triploidi 3;4 Der er et stigende antal rapporter om en mulig association mellem lave maternelle serumværdier af PAPP-A og en række graviditetskomplikationer, herunder SGA/IUGR, abruptio placentae og intrauterin fosterdød 5. Det er denne arbejdsgruppes opgave at vurdere den tilgængelige videnskabelige evidens for denne sammenhæng, vurdere anvendeligheden af PAPP-A som prædiktor/screeningsmetode, samt komme med et forslag til guideline for klinisk håndtering ved fund af lav PAPP-A ved 1. trimester risikovurderingen. Definition I denne guideline refererer PAPP-A til maternelt serumniveau af PAPP-A, hvor ikke andet er nævnt er PAPP-A målt i gestationsalderintervallet uge 8+0 til uge Der er ingen entydig definition af hvad lav PAPP-A er. Da PAPP-A niveauet varierer meget med gestationsalderen (stigende niveau i intervallet 8+0 til 13+6), beskrives niveauet i denne sammenhæng bedst ved MoM (multiple of the median for gestational age) eller tilsvarende percentil. Ved Klinisk Biokemisk afdeling, Skejby Sygehus er der fundet følgende sammenhæng mellem PAPP-A MoM og percentil: 11,7% har en PAPP-A 0,5 MoM 5,8% har en PAPP-A 0,4 MoM 2% har en PAPP-A 0,3 MoM 0,72% har en PAPP-A 0,2 MoM 0,01% har en PAPP-A 0,1 MoM 0,5% har en PAPP-A 0,16 MoM 1,0% har en PAPP-A 0,25 MoM 5,0% har en PAPP-A 0,39 MoM 10% har en PAPP-A 0,49 MoM 20% har en PAPP-A 0,64 MoM 25% har en PAPP-A 0,70 MoM 50% har en PAPP-A 1,02 MoM Litteratursøgning Der er søgt i PubMed under søgeordene: Pregnagcy-associated plasmaprotein-a, PAPP-A, pregnancy outcome*, IUGR*, Forkortelser AGA CI GA FPR FV IUGR Appropriate for gestational age Confidens interval Gestationsalder Falsk positiv rate Fødselsvægt Intrauterine growth restriction Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 3 af 11

4 MoM NPV OR PAPP-A PPV RR Sens SGA UA UL UtA Multiple of the median for gestation Negativ prædiktiv værdi Odds ratio Preganancy-associated plasmaprotein-a Positiv prædiktiv værdi Relativ risiko Sensitivitet Small for gestational age Umbilikal arterie Ultralyd Arteria uterina Kodning Der findes ingen selvstændig kode for lav PAPP-A Man kan ved samtidig SGA/IUGR anvende koden for: SGA: DO365 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 4 af 11

5 Baggrund PAPP-A blev oprindeligt isoleret fra gravide kvinders serum. Det er et 200 kda glycoprotein, der bindes til et 50 kda protein (prombp), hvorved PAPP-A s proteolytiske aktivitet hæmmes. PAPP-A er et metalloproteinase og er identificeret som IGF binding protein-4 (IGFBP-4) protease. Nedbrydningen af IGF-II-IGFBP-4 bindingen medfører øget bioaktivitet af IGF-II, og spiller derfor en vigtig rolle i flere lokale profilerative respons, såsom sårheling, knogle remodellering og atherosclerose plaque dannelse. Indenfor reproduktionsfysiologi er PAPP-A medieret bioaktivitet af IGF-II en vigtig regulator af trofoblast invasion, steroidogenese, og transport af glucose og aminosyrer ind i chorion villus cytotrofoblast. 6;7 Potentielt kan lavt PAPP-A niveau medføre lavere IGF-II aktivitet, hvilket kan have negativ effekt på vigtige processor i den tidlige placentation og senere placentavækst. Og derved være en medvirkende faktor til udvikling af IUGR Nedenfor er en grafisk fremstilling af PAPP-A s produktion og bioaktivitet Fra 6 Potentielle confoundere Ved tvillingegraviditeter og højere ordens flerlinge graviditeter er serumniveauet af PAPP-A klart forhøjet 11;12 hvorfor PAPP-A ved tvillingegraviditeter er en mere usikker prædiktor, der kun kan Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 5 af 11

6 anvendes med omtanke - hvis niveauet korrigeres for tvillingegraviditet, og ikke bør anvendes ved højere ordens graviditeter. En række andre faktorer påvirker potentielt serumniveauet af 1. trimester biokemiske markører, herunder PAPP-A. Vægt 13;14, tobaksrygning 15-17, maternel diabetes 18 og etnisk baggrund 19 er alle rapporteret at påvirke PAPP-A niveauet. Af disse er det indtil videre kun maternel vægt det er obligatorisk at korrigere for 14. Association mellem lav PAPP-A og spontan/ missed abort En del mindre studier har enslydende rapporteret om en signifikant association mellem meget lav PAPP-A og risikoen for spontan abort/missed abortion 6;7. Yaron et al fandt ved PAPP-A 0,25 MoM en RR for spontan abort/missed abortion på 8,76 (95 CI: 3,77-20,38) 20, og Goetzl et al fandt for PAPP-A <1% percentilen (0,29 MoM) en OR for fetal loss <uge 20 på 5,4 (95 CI: 1,3-22,6). 21 Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA En række undersøgelser har vist en association mellem lav PAPP-A, se tabel 1. Spencer et al undersøgte sammenhængen mellem lav PAPP-A (<0,4 MoM) og forhøjet arteria uterina PI i uge 22-24, og fandt at begge var associeret til udvikling af præeklampsi og IUGR. Dog var associationen stærkest for øget arteria uterina PI, som det fremgår af nedenstående ROC-kurve fra artiklen 9, og lav PAPP-A bidrog ikke væsentligt til prædiktionen af præeklampsi/iugr: Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 6 af 11

7 Det klart største studie er FASTER Trial med patienter. Dette studie analyserer sammenhængen for en række cut-off værdier for PAPP-A, og både <10- og <5% percentilen for FV. Med PAPP-A cut-off svarende til 1% percentilen (og FV<10% percentilen) findes en PPV på 26,3, og OR for IUGR 3,5. Men sensitiviteten er kun 2,9%. Med PAPP-A cut-off svarende til 5% percentilen (og FV<5% percentilen) findes en sensitivitet på 12,2%, og OR for IUGR 2,8. Den samhørende PPV er dog kun 9,5%. Resultaterne fra de øvrige refererede studier ligger imellem disse 2 yderpunkter, med en sensitivitet mellem 2,9% og 12,2%, og en positiv prædiktiv værdi mellem 9,5% og 26,3%. Sammenfattende kan siges, at der er en statistisk sikker association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA og andre graviditetskomplikationer. Men lav PAPP-A har som prædiktor for IUGR/SGA (og andre graviditetskomplikationer) en uhensigtsmæssig lav sensitivitet og lav PPV. Hvorfor lav PAPP-A ikke er velegnet som enkeltstående screeningsmetode for SGA/IUGR. Association mellem lav PAPP-A og præeklampsi Som nævnt fandt Spencer et al i deres undersøgelse af 4390 singleton gravide 9, association mellem lav PAPP-A og udvikling af præeklampsi i graviditeten. Mediane PAPP-A-værdi var signifikant lavere i den gruppe af gravide der senere udviklede præeklampsi end i den normale gruppe, 1,0 MoM versus 0,844 MoM, p=0,039. Til screening for udvikling af præeklampsi var detektionsraten 14,1% med en falsk-positiv rate på 5%. Detektionsraten steg til 62% i kombination med arteria uterina PI. Yaron 20 og Dugoff 10 finder i deres studier ligeledes association mellem lav PAPP-A og risikoen for at udvikle præeklampsi, PAPP-A 0,25 MoM: RR= 6,09 (95% CI: 2,2-16,9) og PAPP-A 1% perc. (0,28 MoM): OR= 1,79 (95% CI: 1,04-3,10). Tul et al 22 finder ingen signifikant forskel mellem PAPP-A værdierne hos de kvinder der udviklede hypertension under graviditeten i forhold til gruppen af normale. En del studier viser således en statistisk sikker association. På baggrund af lav sensitivitet og PPV er lav PAPP-A imidlertid ikke særligt velegnet som screening for præeklampsi. Association mellem lav PAPP-A og abruptio placentae I Smiths opgørelse fra 2004 over årsager til intrauterin fosterdød fandtes 4 at være forårsaget af abruptio. Heraf 3/400 med PAPP-A < 5% percentilen, og 1/7534 med PAPP-A >5 %percentilen, hvilket giver en imponerende og højsignifikant adjusted Hazard Ratio på 60,5 (95 CI 6,1-597,0). Men de absolutte tal er små. I FASTER trial med gravide optræder abruptio placentae hos i alt 229 (0,69%) 10. Risikoen stiger med faldende 1. trimester PAPP-A værdier: 10% percentil: OR 1,26 (95 CI 0,85-1,86). 5% percentil: OR 1,80 (95 CI 1,15-2,84). 1% percentil: OR 2,44 (95 CI 1,08-5,54). Disse studier peger i retning af en øget risiko for abruptio placentae ved lav PAPP-A. På grund af den meget lave incidens af abruptio, og især intrauterin fosterdød pgr. af abruptio, er den prædiktive værdi af lav PAPPP-A imidlertid lav for disse sjældne graviditetskomplikationer. Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 7 af 11

8 Association mellem lav PAPP-A og intrauterin fosterdød Tre studier fra 2004 beskriver associationen mellem lave PAPP-A værdier og risikoen for intrauterin fosterdød/stillbirth. Selvom det er forholdsvis store studier, de to med knap 8000 gravide og ovennævnte FASTER trial med godt gravide, er tallene fortsat små til statistisk vurdering. Goetzl et al 21 finder i et studie af gravide ingen association mellem lave PAPP-A værdier i 1. trimester og raten af pregnancy loss efter 20. uge (defineret som værende forårsaget af cervixinsufficiens, fødsel af previable barn, intrauterin fosterdød og stillbirth). I FASTER trial 10 forekommer intrauterin fosterdød > 24. uge i 0,28% af graviditeterne. For PAPP-A< 5% perc. findes OR på 2,15 (95% CI: 1,11-4,15), for intrauterin fosterdød. P=0,02. I Smith et al.s studie med gravide 5 forekom 25 stillbirths (0,3%). I gruppen med PAPP-A i laveste 5% perc. (400 gravide) forekom der 8 tilfælde af stillbirth. I gruppen med PAPP-A værdier derover (7534 gravide) forekom der 17 tilfælde af stillbirth. Lave PAPP-A værdier blev fundet at være associeret til stillbirth pga. placenta dysfunktion, defineret som abruptio eller fostre med samtidig væksthæmning, Hazard ratio,hr: 46 (95% CI: 11,9-178,0). Der findes ingen association med stillbirth pga. andre årsager. Der er dog et meget lille antal events: Stillbirth pga. abruptio: PAPP-A 5.perc.: n=3, PAPP-A > 5.perc.:n=1 HR:58(6,0-557!!) Stillbirth+SGA: PAPP-A 5% perc.:n= 4, PAPP-A > 5% perc.:n=2 HR:40(7,3-218,3!) Undersøgelserne viser en tendens der kan tyde på en sammenhæng mellem lave PAPP-A værdier og risikoen for intrauterin fosterdød, men det er meget små tal der bearbejdes, hvilket medfører betydelig statistisk usikkerhed. Forslag til undersøgelsesprogram ved lav PAPP-A : Da PAPP-A ikke er nogen god prædiktor for graviditetskomplikationer, er der ikke grundlag for et særskilt undersøgelsesprogram ved isoleret fund at lav PAPP-A (og normal 1.trimester risikovurdering). Hvis en kvinde senere i graviditeten henvises med/udvikler graviditetskomplikationer som IUGR eller præeklampsi, og man finder at 1. trimester PAPP-A var lav (<0,4 MoM) er dette en yderligere risikofaktor der bør skærpe den videre kontrol specielt mhp. IUGR. Arbejdsgruppens forslag til projekt vedr graviditetsudkomme ved lav PAPP-A Der foreligger ikke ret mange studier vedr. lav PAPP-A og risikoen for alvorlig graviditetskomplikationer. Risikoen for intrauterin fosterdød er lille, selv i gruppen af kvinder med lav PAPP-A. Dette kræver meget store studier, med store krav til follow-up, for sikkert at belyse denne sammenhæng. Vi foreslår derfor at der arbejdes hen imod oprettelse af en gruppe under Føto-Sandbjerg, med det formål at koordinere og indsamle data for PAPP-A og graviditetsudkomme fra så mange centre i DK som muligt. Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 8 af 11

9 Referencer (1) Spencer K, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 in twins using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years experience. BJOG 2003; 110(3): (2) Nicolaides KH. First-trimester screening for chromosomal abnormalities. Semin Perinatol 2005; 29(4): (3) Ochshorn Y, Kupferminc MJ, Wolman I, Orr-Urtreger A, Jaffa AJ, Yaron Y. First trimester PAPP-A in the detection of non-down syndrome aneuploidy. Prenat Diagn 2001; 21(7): (4) Yaron Y, Ochshorn Y, Tsabari S, Shira AB. First-trimester nuchal translucency and maternal serum free beta-hcg and PAPP-A can detect triploidy and determine the parental origin. Prenat Diagn 2004; 24(6): (5) Smith GC, Crossley JA, Aitken DA, Pell JP, Cameron AD, Connor JM et al. First-trimester placentation and the risk of antepartum stillbirth. JAMA 2004; 292(18): (6) Santolaya-Forgas J, De Leon JA, Cullen HR, Castracane VD, Kauffman RP, Sifuentes GA. Low pregnancy-associated plasma protein-a at 10(+1) to 14(+6) weeks of gestation and a possible mechanism leading to miscarriage. Fetal Diagn Ther 2004; 19(5): (7) Tong S, Marjono B, Mulvey S, Wallace EM. Low levels of pregnancy-associated plasma protein-a in asymptomatic women destined for miscarriage. Fertil Steril 2004; 82(5): (8) Smith GC, Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, Connor JM. Early-pregnancy origins of low birth weight. Nature 2002; 417(6892):916. (9) Spencer K, Yu CK, Cowans NJ, Otigbah C, Nicolaides KH. Prediction of pregnancy complications by first-trimester maternal serum PAPP-A and free beta-hcg and with second-trimester uterine artery Doppler. Prenat Diagn 2005; 25(10): (10) Dugoff L, Hobbins JC, Malone FD, Porter TF, Luthy D, Comstock CH et al. First-trimester maternal serum PAPP-A and free-beta subunit human chorionic gonadotropin concentrations and nuchal translucency are associated with obstetric complications: a population-based screening study (the FASTER Trial). Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4): (11) Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester using free beta-hcg and PAPP-A, combined with fetal nuchal translucency thickness. Prenat Diagn 2000; 20(2): (12) Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester: does chorionicity impact on maternal serum free beta-hcg or PAPP-A levels? Prenat Diagn 2001; 21(9): (13) Neveux LM, Palomaki GE, Larrivee DA, Knight GJ, Haddow JE. Refinements in managing maternal weight adjustment for interpreting prenatal screening results. Prenat Diagn 1996; 16(12): (14) Spencer K, Bindra R, Nicolaides KH. Maternal weight correction of maternal serum PAPP-A and free beta-hcg MoM when screening for trisomy 21 in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 2003; 23(10): (15) Spencer K. The influence of smoking on maternal serum PAPP-A and free beta hcg levels in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 1999; 19(11): Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 9 af 11

10 (16) Spencer K, Souter V, Tul N, Snijders R, Nicolaides KH. A screening program for trisomy 21 at weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-a. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 13(4): (17) Spencer K, Bindra R, Cacho AM, Nicolaides KH. The impact of correcting for smoking status when screening for chromosomal anomalies using maternal serum biochemistry and fetal nuchal translucency thickness in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 2004; 24(3): (18) Spencer K, Cicero S, Atzei A, Otigbah C, Nicolaides KH. The influence of maternal insulindependent diabetes on fetal nuchal translucency thickness and first-trimester maternal serum biochemical markers of aneuploidy. Prenat Diagn 2005; 25(10): (19) Spencer K, Heath V, El-Sheikhah A, Ong CY, Nicolaides KH. Ethnicity and the need for correction of biochemical and ultrasound markers of chromosomal anomalies in the first trimester: a study of Oriental, Asian and Afro-Caribbean populations. Prenat Diagn 2005; 25(5): (20) Yaron Y, Heifetz S, Ochshorn Y, Lehavi O, Orr-Urtreger A. Decreased first trimester PAPP-A is a predictor of adverse pregnancy outcome. Prenat Diagn 2002; 22(9): (21) Goetzl L, Krantz D, Simpson JL, Silver RK, Zachary JM, Pergament E et al. Pregnancy-associated plasma protein A, free beta-hcg, nuchal translucency, and risk of pregnancy loss. Obstet Gynecol 2004; 104(1): (22) Tul N, Pusenjak S, Osredkar J, Spencer K, Novak-Antolic Z. Predicting complications of pregnancy with first-trimester maternal serum free-betahcg, PAPP-A and inhibin-a. Prenat Diagn 2003; 23(12): (23) Krantz D, Goetzl L, Simpson JL, Thom E, Zachary J, Hallahan TW et al. Association of extreme first-trimester free human chorionic gonadotropin-beta, pregnancy-associated plasma protein A, and nuchal translucency with intrauterine growth restriction and other adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4): Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 10 af 11

11 Bilag 1: Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA Forfatter N IUGR/SGA cut-off PAPP-A Cutoff OR (95 CI) Sens FPR Spec PPV NPV MoM Percentil Krantz et al, AJOG 2004 <0,29 <1 5,4 (2,8-10,3) 3,3 99,3 24,1 93,9 (BUN study) FV<10 percentil <0,45 <5 2,7 (1,9-3,9) 9,7 96,1 14,1 94,1 FV<10 percentil <0,28 <1 3,53 (2,74-4,55) 2,9 0,8 26,3 91,0 2,47 (2,16- FV<10 percentil <0,42 <5 10,5 4,6 18,7 91,3 Dugoff et al AJOG ,81) (FASTER trial) ,64 (3,42- FV<5 percentil <0,28 <1 4,1 0,9 15,8 96,1 6,3) FV<5 percentil <0,42 <5 2,81 (2,35-3,35) 12,2 4,8 9,5 96,3 Smith Nature A terme (38-41 uger) FV <2500 gr <5 2,9 (2,0-4,1) Yaron PND FV<5 percentil <0,25 RR 3,12 (1,17-8,29) <0,5 RR 3,30 (1,87-5,80) Spencer et al PND FV<5 percentil <0,4 <0,5 9,3 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 11 af 11

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Ehlert Nielsen(pæd 5 ), Susanne Poulsen (pæd 6 ), Lars Rasmussen (kir 7 ), Hanne Rosbach(føt 4 ), Kjell Salvesen (føt 8 ), Kirsten Søgaard (føt 3 ), Jørgen Thorup(kir 10

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Tvillingegravide med gestationel diabetes mellitus, diætbehandlede vs insulinbehandlede, med fokus på HbA1c og insulinbehov, samt maternelle og føtale forskelle. Pernille

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 Prænatal array-cgh(comparativ Genomisk Hybridisering) Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund, Christina Fagerberg, Susanne Kjærgaard, Maiken Lundstrøm, Lone

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Gestationel diabetes U-kursus 2013

Gestationel diabetes U-kursus 2013 Gestationel diabetes U-kursus 2013 Diabetes og graviditet o Prægestationel diabetes o Gestationel diabetes Definition Gestationel diabetes mellitus (GDM) - graviditetsdiabetes Glukoseintolerans af varierende

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

ER MOTION EN RISIKOFAKTOR FOR SPONTAN ABORT?

ER MOTION EN RISIKOFAKTOR FOR SPONTAN ABORT? ER MOTION EN RISIKOFAKTOR FOR SPONTAN ABORT? Forfattere: Anne Wellin og Kristian Voergaard Vejleder: Mogens Vestergaard Introduktion: Motion er en yndet beskæftigelse i den fødedygtige alder, og mange

Læs mere

Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin

Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin Nøgleord: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Metformin Fremlagt og godkendt januar 2014 rbejdsgruppe: nne Marie Holm (Odense), Charlotte Mumm Ring (SVS), Elisabeth

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang?

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Risici for barnet ved ikke-medicinsk indiceret fødsel < uge 39+0 Tværfagligt Obstetrisk Forum 1/11-14 Julie Glavind, hoveduddannelseslæge,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Søvnløse nætter i Horsens år 2003. Jeg vil gøre dit

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK Prenatal examinations Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel TEMA FØDSLER Standarder, indikatorer og prognostiske faktorer Temagruppen Fødsler Juli 2007 Indholdsfortegnelse 0. Forord... 3 1. Temagruppen fødsler... 5 2. Standarder og indikatorer...

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Poul Videbech Professor i klinisk psykiatri, ledn. overlæge, dr.med. 1 Interessekonflikter Jeg behandler gravide med depression med psykoterapi

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Risikofaktorer og komorbiditet Overlæge, lektor Forskningsenheden & Spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit Børne - og ungdomspsykiatrisk Centrer

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Et Eksempel På Intervention Mit barn skal ikke være flov over at have en tyk mor Badedragter... Ja, en solsikke bliver altså ikke kønnere af at den bliver udvidet,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere