Lav PAPP-A. Guideline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav PAPP-A. Guideline"

Transkript

1 Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg Puk Sandager - Skejby Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder Guideline 1. Der er ingen entydig definition af lav PAPP-A 2. Der er følgende sammenhæng mellem MoM og percentiler: 11,7% har en PAPP-A 0,5 MoM 5,8% har en PAPP-A 0,4 MoM 2% har en PAPP-A 0,3 MoM 0,72% har en PAPP-A 0,2 MoM 0,01% har en PAPP-A 0,1 MoM 3. Der er en statistisk stærk association mellem lav PAPP-A og risikoen for udvikling af en række graviditetskomplikationer som spontan abort/missed abortion, præeklampsi, IUGR/SGA, abruptio og intrauterin fosterdød EVIDENS B 4. Lav PAPP-A er på grund af lav sensitivtet og lav PPV en dårlig prædiktor for alvorlige graviditetskomplikationer. EVIDENS B 5. Der er ikke grundlag for særskilt undersøgelsesprogram ved isoleret fund af lav PAPP-A (og normal risikovurdering) EVIDENS C 6. Ved senere udvikling af graviditetskomplikationer som IUGR/SGA og/eller præeklampsi bør lav PAPP-A medtages som en ekstra risikofaktor ved planlægning af fortsat kontrol EVIDENS C Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Guideline...1 Indholdsfortegnelse...2 Klinisk problemstilling...3 Definition...3 Litteratursøgning...3 Forkortelser...3 Kodning...4 Baggrund...5 Potentielle confoundere...5 Association mellem lav PAPP-A og spontan/ missed abort...6 Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA...6 Association mellem lav PAPP-A og præeklampsi...7 Association mellem lav PAPP-A og abruptio placentae...7 Association mellem lav PAPP-A og intrauterin fosterdød...8 Forslag til undersøgelsesprogram ved lav PAPP-A :...8 Arbejdsgruppens forslag til projekt vedr graviditetsudkomme ved lav PAPP-A...8 Referencer...9 Bilag 1: Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA...11 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 2 af 11

3 Klinisk problemstilling Lave serumværdier af maternelt PAPP-A (Pregancy-associated plasmaprotein A) er velbeskrevet som 1. trimester markør for kromosomal aneuplidi, især trisomier 1;2, men også beskrevet associeret med kønskromosomanomalier og triploidi 3;4 Der er et stigende antal rapporter om en mulig association mellem lave maternelle serumværdier af PAPP-A og en række graviditetskomplikationer, herunder SGA/IUGR, abruptio placentae og intrauterin fosterdød 5. Det er denne arbejdsgruppes opgave at vurdere den tilgængelige videnskabelige evidens for denne sammenhæng, vurdere anvendeligheden af PAPP-A som prædiktor/screeningsmetode, samt komme med et forslag til guideline for klinisk håndtering ved fund af lav PAPP-A ved 1. trimester risikovurderingen. Definition I denne guideline refererer PAPP-A til maternelt serumniveau af PAPP-A, hvor ikke andet er nævnt er PAPP-A målt i gestationsalderintervallet uge 8+0 til uge Der er ingen entydig definition af hvad lav PAPP-A er. Da PAPP-A niveauet varierer meget med gestationsalderen (stigende niveau i intervallet 8+0 til 13+6), beskrives niveauet i denne sammenhæng bedst ved MoM (multiple of the median for gestational age) eller tilsvarende percentil. Ved Klinisk Biokemisk afdeling, Skejby Sygehus er der fundet følgende sammenhæng mellem PAPP-A MoM og percentil: 11,7% har en PAPP-A 0,5 MoM 5,8% har en PAPP-A 0,4 MoM 2% har en PAPP-A 0,3 MoM 0,72% har en PAPP-A 0,2 MoM 0,01% har en PAPP-A 0,1 MoM 0,5% har en PAPP-A 0,16 MoM 1,0% har en PAPP-A 0,25 MoM 5,0% har en PAPP-A 0,39 MoM 10% har en PAPP-A 0,49 MoM 20% har en PAPP-A 0,64 MoM 25% har en PAPP-A 0,70 MoM 50% har en PAPP-A 1,02 MoM Litteratursøgning Der er søgt i PubMed under søgeordene: Pregnagcy-associated plasmaprotein-a, PAPP-A, pregnancy outcome*, IUGR*, Forkortelser AGA CI GA FPR FV IUGR Appropriate for gestational age Confidens interval Gestationsalder Falsk positiv rate Fødselsvægt Intrauterine growth restriction Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 3 af 11

4 MoM NPV OR PAPP-A PPV RR Sens SGA UA UL UtA Multiple of the median for gestation Negativ prædiktiv værdi Odds ratio Preganancy-associated plasmaprotein-a Positiv prædiktiv værdi Relativ risiko Sensitivitet Small for gestational age Umbilikal arterie Ultralyd Arteria uterina Kodning Der findes ingen selvstændig kode for lav PAPP-A Man kan ved samtidig SGA/IUGR anvende koden for: SGA: DO365 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 4 af 11

5 Baggrund PAPP-A blev oprindeligt isoleret fra gravide kvinders serum. Det er et 200 kda glycoprotein, der bindes til et 50 kda protein (prombp), hvorved PAPP-A s proteolytiske aktivitet hæmmes. PAPP-A er et metalloproteinase og er identificeret som IGF binding protein-4 (IGFBP-4) protease. Nedbrydningen af IGF-II-IGFBP-4 bindingen medfører øget bioaktivitet af IGF-II, og spiller derfor en vigtig rolle i flere lokale profilerative respons, såsom sårheling, knogle remodellering og atherosclerose plaque dannelse. Indenfor reproduktionsfysiologi er PAPP-A medieret bioaktivitet af IGF-II en vigtig regulator af trofoblast invasion, steroidogenese, og transport af glucose og aminosyrer ind i chorion villus cytotrofoblast. 6;7 Potentielt kan lavt PAPP-A niveau medføre lavere IGF-II aktivitet, hvilket kan have negativ effekt på vigtige processor i den tidlige placentation og senere placentavækst. Og derved være en medvirkende faktor til udvikling af IUGR Nedenfor er en grafisk fremstilling af PAPP-A s produktion og bioaktivitet Fra 6 Potentielle confoundere Ved tvillingegraviditeter og højere ordens flerlinge graviditeter er serumniveauet af PAPP-A klart forhøjet 11;12 hvorfor PAPP-A ved tvillingegraviditeter er en mere usikker prædiktor, der kun kan Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 5 af 11

6 anvendes med omtanke - hvis niveauet korrigeres for tvillingegraviditet, og ikke bør anvendes ved højere ordens graviditeter. En række andre faktorer påvirker potentielt serumniveauet af 1. trimester biokemiske markører, herunder PAPP-A. Vægt 13;14, tobaksrygning 15-17, maternel diabetes 18 og etnisk baggrund 19 er alle rapporteret at påvirke PAPP-A niveauet. Af disse er det indtil videre kun maternel vægt det er obligatorisk at korrigere for 14. Association mellem lav PAPP-A og spontan/ missed abort En del mindre studier har enslydende rapporteret om en signifikant association mellem meget lav PAPP-A og risikoen for spontan abort/missed abortion 6;7. Yaron et al fandt ved PAPP-A 0,25 MoM en RR for spontan abort/missed abortion på 8,76 (95 CI: 3,77-20,38) 20, og Goetzl et al fandt for PAPP-A <1% percentilen (0,29 MoM) en OR for fetal loss <uge 20 på 5,4 (95 CI: 1,3-22,6). 21 Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA En række undersøgelser har vist en association mellem lav PAPP-A, se tabel 1. Spencer et al undersøgte sammenhængen mellem lav PAPP-A (<0,4 MoM) og forhøjet arteria uterina PI i uge 22-24, og fandt at begge var associeret til udvikling af præeklampsi og IUGR. Dog var associationen stærkest for øget arteria uterina PI, som det fremgår af nedenstående ROC-kurve fra artiklen 9, og lav PAPP-A bidrog ikke væsentligt til prædiktionen af præeklampsi/iugr: Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 6 af 11

7 Det klart største studie er FASTER Trial med patienter. Dette studie analyserer sammenhængen for en række cut-off værdier for PAPP-A, og både <10- og <5% percentilen for FV. Med PAPP-A cut-off svarende til 1% percentilen (og FV<10% percentilen) findes en PPV på 26,3, og OR for IUGR 3,5. Men sensitiviteten er kun 2,9%. Med PAPP-A cut-off svarende til 5% percentilen (og FV<5% percentilen) findes en sensitivitet på 12,2%, og OR for IUGR 2,8. Den samhørende PPV er dog kun 9,5%. Resultaterne fra de øvrige refererede studier ligger imellem disse 2 yderpunkter, med en sensitivitet mellem 2,9% og 12,2%, og en positiv prædiktiv værdi mellem 9,5% og 26,3%. Sammenfattende kan siges, at der er en statistisk sikker association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA og andre graviditetskomplikationer. Men lav PAPP-A har som prædiktor for IUGR/SGA (og andre graviditetskomplikationer) en uhensigtsmæssig lav sensitivitet og lav PPV. Hvorfor lav PAPP-A ikke er velegnet som enkeltstående screeningsmetode for SGA/IUGR. Association mellem lav PAPP-A og præeklampsi Som nævnt fandt Spencer et al i deres undersøgelse af 4390 singleton gravide 9, association mellem lav PAPP-A og udvikling af præeklampsi i graviditeten. Mediane PAPP-A-værdi var signifikant lavere i den gruppe af gravide der senere udviklede præeklampsi end i den normale gruppe, 1,0 MoM versus 0,844 MoM, p=0,039. Til screening for udvikling af præeklampsi var detektionsraten 14,1% med en falsk-positiv rate på 5%. Detektionsraten steg til 62% i kombination med arteria uterina PI. Yaron 20 og Dugoff 10 finder i deres studier ligeledes association mellem lav PAPP-A og risikoen for at udvikle præeklampsi, PAPP-A 0,25 MoM: RR= 6,09 (95% CI: 2,2-16,9) og PAPP-A 1% perc. (0,28 MoM): OR= 1,79 (95% CI: 1,04-3,10). Tul et al 22 finder ingen signifikant forskel mellem PAPP-A værdierne hos de kvinder der udviklede hypertension under graviditeten i forhold til gruppen af normale. En del studier viser således en statistisk sikker association. På baggrund af lav sensitivitet og PPV er lav PAPP-A imidlertid ikke særligt velegnet som screening for præeklampsi. Association mellem lav PAPP-A og abruptio placentae I Smiths opgørelse fra 2004 over årsager til intrauterin fosterdød fandtes 4 at være forårsaget af abruptio. Heraf 3/400 med PAPP-A < 5% percentilen, og 1/7534 med PAPP-A >5 %percentilen, hvilket giver en imponerende og højsignifikant adjusted Hazard Ratio på 60,5 (95 CI 6,1-597,0). Men de absolutte tal er små. I FASTER trial med gravide optræder abruptio placentae hos i alt 229 (0,69%) 10. Risikoen stiger med faldende 1. trimester PAPP-A værdier: 10% percentil: OR 1,26 (95 CI 0,85-1,86). 5% percentil: OR 1,80 (95 CI 1,15-2,84). 1% percentil: OR 2,44 (95 CI 1,08-5,54). Disse studier peger i retning af en øget risiko for abruptio placentae ved lav PAPP-A. På grund af den meget lave incidens af abruptio, og især intrauterin fosterdød pgr. af abruptio, er den prædiktive værdi af lav PAPPP-A imidlertid lav for disse sjældne graviditetskomplikationer. Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 7 af 11

8 Association mellem lav PAPP-A og intrauterin fosterdød Tre studier fra 2004 beskriver associationen mellem lave PAPP-A værdier og risikoen for intrauterin fosterdød/stillbirth. Selvom det er forholdsvis store studier, de to med knap 8000 gravide og ovennævnte FASTER trial med godt gravide, er tallene fortsat små til statistisk vurdering. Goetzl et al 21 finder i et studie af gravide ingen association mellem lave PAPP-A værdier i 1. trimester og raten af pregnancy loss efter 20. uge (defineret som værende forårsaget af cervixinsufficiens, fødsel af previable barn, intrauterin fosterdød og stillbirth). I FASTER trial 10 forekommer intrauterin fosterdød > 24. uge i 0,28% af graviditeterne. For PAPP-A< 5% perc. findes OR på 2,15 (95% CI: 1,11-4,15), for intrauterin fosterdød. P=0,02. I Smith et al.s studie med gravide 5 forekom 25 stillbirths (0,3%). I gruppen med PAPP-A i laveste 5% perc. (400 gravide) forekom der 8 tilfælde af stillbirth. I gruppen med PAPP-A værdier derover (7534 gravide) forekom der 17 tilfælde af stillbirth. Lave PAPP-A værdier blev fundet at være associeret til stillbirth pga. placenta dysfunktion, defineret som abruptio eller fostre med samtidig væksthæmning, Hazard ratio,hr: 46 (95% CI: 11,9-178,0). Der findes ingen association med stillbirth pga. andre årsager. Der er dog et meget lille antal events: Stillbirth pga. abruptio: PAPP-A 5.perc.: n=3, PAPP-A > 5.perc.:n=1 HR:58(6,0-557!!) Stillbirth+SGA: PAPP-A 5% perc.:n= 4, PAPP-A > 5% perc.:n=2 HR:40(7,3-218,3!) Undersøgelserne viser en tendens der kan tyde på en sammenhæng mellem lave PAPP-A værdier og risikoen for intrauterin fosterdød, men det er meget små tal der bearbejdes, hvilket medfører betydelig statistisk usikkerhed. Forslag til undersøgelsesprogram ved lav PAPP-A : Da PAPP-A ikke er nogen god prædiktor for graviditetskomplikationer, er der ikke grundlag for et særskilt undersøgelsesprogram ved isoleret fund at lav PAPP-A (og normal 1.trimester risikovurdering). Hvis en kvinde senere i graviditeten henvises med/udvikler graviditetskomplikationer som IUGR eller præeklampsi, og man finder at 1. trimester PAPP-A var lav (<0,4 MoM) er dette en yderligere risikofaktor der bør skærpe den videre kontrol specielt mhp. IUGR. Arbejdsgruppens forslag til projekt vedr graviditetsudkomme ved lav PAPP-A Der foreligger ikke ret mange studier vedr. lav PAPP-A og risikoen for alvorlig graviditetskomplikationer. Risikoen for intrauterin fosterdød er lille, selv i gruppen af kvinder med lav PAPP-A. Dette kræver meget store studier, med store krav til follow-up, for sikkert at belyse denne sammenhæng. Vi foreslår derfor at der arbejdes hen imod oprettelse af en gruppe under Føto-Sandbjerg, med det formål at koordinere og indsamle data for PAPP-A og graviditetsudkomme fra så mange centre i DK som muligt. Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 8 af 11

9 Referencer (1) Spencer K, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 in twins using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years experience. BJOG 2003; 110(3): (2) Nicolaides KH. First-trimester screening for chromosomal abnormalities. Semin Perinatol 2005; 29(4): (3) Ochshorn Y, Kupferminc MJ, Wolman I, Orr-Urtreger A, Jaffa AJ, Yaron Y. First trimester PAPP-A in the detection of non-down syndrome aneuploidy. Prenat Diagn 2001; 21(7): (4) Yaron Y, Ochshorn Y, Tsabari S, Shira AB. First-trimester nuchal translucency and maternal serum free beta-hcg and PAPP-A can detect triploidy and determine the parental origin. Prenat Diagn 2004; 24(6): (5) Smith GC, Crossley JA, Aitken DA, Pell JP, Cameron AD, Connor JM et al. First-trimester placentation and the risk of antepartum stillbirth. JAMA 2004; 292(18): (6) Santolaya-Forgas J, De Leon JA, Cullen HR, Castracane VD, Kauffman RP, Sifuentes GA. Low pregnancy-associated plasma protein-a at 10(+1) to 14(+6) weeks of gestation and a possible mechanism leading to miscarriage. Fetal Diagn Ther 2004; 19(5): (7) Tong S, Marjono B, Mulvey S, Wallace EM. Low levels of pregnancy-associated plasma protein-a in asymptomatic women destined for miscarriage. Fertil Steril 2004; 82(5): (8) Smith GC, Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, Connor JM. Early-pregnancy origins of low birth weight. Nature 2002; 417(6892):916. (9) Spencer K, Yu CK, Cowans NJ, Otigbah C, Nicolaides KH. Prediction of pregnancy complications by first-trimester maternal serum PAPP-A and free beta-hcg and with second-trimester uterine artery Doppler. Prenat Diagn 2005; 25(10): (10) Dugoff L, Hobbins JC, Malone FD, Porter TF, Luthy D, Comstock CH et al. First-trimester maternal serum PAPP-A and free-beta subunit human chorionic gonadotropin concentrations and nuchal translucency are associated with obstetric complications: a population-based screening study (the FASTER Trial). Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4): (11) Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester using free beta-hcg and PAPP-A, combined with fetal nuchal translucency thickness. Prenat Diagn 2000; 20(2): (12) Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester: does chorionicity impact on maternal serum free beta-hcg or PAPP-A levels? Prenat Diagn 2001; 21(9): (13) Neveux LM, Palomaki GE, Larrivee DA, Knight GJ, Haddow JE. Refinements in managing maternal weight adjustment for interpreting prenatal screening results. Prenat Diagn 1996; 16(12): (14) Spencer K, Bindra R, Nicolaides KH. Maternal weight correction of maternal serum PAPP-A and free beta-hcg MoM when screening for trisomy 21 in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 2003; 23(10): (15) Spencer K. The influence of smoking on maternal serum PAPP-A and free beta hcg levels in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 1999; 19(11): Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 9 af 11

10 (16) Spencer K, Souter V, Tul N, Snijders R, Nicolaides KH. A screening program for trisomy 21 at weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-a. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 13(4): (17) Spencer K, Bindra R, Cacho AM, Nicolaides KH. The impact of correcting for smoking status when screening for chromosomal anomalies using maternal serum biochemistry and fetal nuchal translucency thickness in the first trimester of pregnancy. Prenat Diagn 2004; 24(3): (18) Spencer K, Cicero S, Atzei A, Otigbah C, Nicolaides KH. The influence of maternal insulindependent diabetes on fetal nuchal translucency thickness and first-trimester maternal serum biochemical markers of aneuploidy. Prenat Diagn 2005; 25(10): (19) Spencer K, Heath V, El-Sheikhah A, Ong CY, Nicolaides KH. Ethnicity and the need for correction of biochemical and ultrasound markers of chromosomal anomalies in the first trimester: a study of Oriental, Asian and Afro-Caribbean populations. Prenat Diagn 2005; 25(5): (20) Yaron Y, Heifetz S, Ochshorn Y, Lehavi O, Orr-Urtreger A. Decreased first trimester PAPP-A is a predictor of adverse pregnancy outcome. Prenat Diagn 2002; 22(9): (21) Goetzl L, Krantz D, Simpson JL, Silver RK, Zachary JM, Pergament E et al. Pregnancy-associated plasma protein A, free beta-hcg, nuchal translucency, and risk of pregnancy loss. Obstet Gynecol 2004; 104(1): (22) Tul N, Pusenjak S, Osredkar J, Spencer K, Novak-Antolic Z. Predicting complications of pregnancy with first-trimester maternal serum free-betahcg, PAPP-A and inhibin-a. Prenat Diagn 2003; 23(12): (23) Krantz D, Goetzl L, Simpson JL, Thom E, Zachary J, Hallahan TW et al. Association of extreme first-trimester free human chorionic gonadotropin-beta, pregnancy-associated plasma protein A, and nuchal translucency with intrauterine growth restriction and other adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4): Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 10 af 11

11 Bilag 1: Association mellem lav PAPP-A og IUGR/SGA Forfatter N IUGR/SGA cut-off PAPP-A Cutoff OR (95 CI) Sens FPR Spec PPV NPV MoM Percentil Krantz et al, AJOG 2004 <0,29 <1 5,4 (2,8-10,3) 3,3 99,3 24,1 93,9 (BUN study) FV<10 percentil <0,45 <5 2,7 (1,9-3,9) 9,7 96,1 14,1 94,1 FV<10 percentil <0,28 <1 3,53 (2,74-4,55) 2,9 0,8 26,3 91,0 2,47 (2,16- FV<10 percentil <0,42 <5 10,5 4,6 18,7 91,3 Dugoff et al AJOG ,81) (FASTER trial) ,64 (3,42- FV<5 percentil <0,28 <1 4,1 0,9 15,8 96,1 6,3) FV<5 percentil <0,42 <5 2,81 (2,35-3,35) 12,2 4,8 9,5 96,3 Smith Nature A terme (38-41 uger) FV <2500 gr <5 2,9 (2,0-4,1) Yaron PND FV<5 percentil <0,25 RR 3,12 (1,17-8,29) <0,5 RR 3,30 (1,87-5,80) Spencer et al PND FV<5 percentil <0,4 <0,5 9,3 Lav PAPP-A-2006-endelig.doc version Side 11 af 11

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide Kursus i Føtal Medicin 2008 Minikursus i klinisk genetik 21 oktober på RH Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom forandringer

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Arbejdsgruppens medlemmer Nina Gros Pedersen (tovholder), Helle Zingenberg, Annette Wind Olesen, Kirsten Søgaard, Jeppe Bohm, Richard Farlie.

Læs mere

SINGLE UMBILICAL ARTERIE

SINGLE UMBILICAL ARTERIE SINGLE UMBILICAL ARTERIE Guideline vedtaget på Føto-Sandbjerg 2007. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder), Karen Wøjdemann.

Læs mere

Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst

Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst Sammenhængen mellem PAPP-A og ultralydsbestemt fostertilvækst Udarbejdet af fysioterapeut, stud.scient.san. Trine Nøhr Winding Hovedvejleder: Professor Dr.Med. Niels Uldbjerg Faglige vejledere: Overlæge,

Læs mere

NIPT og prænatal screening

NIPT og prænatal screening NIPT og prænatal screening Møderække med SST: DFMS, DSMG, DSOG, (DSKB) 13. Januar, 24. Februar, 31. Marts, 15. Maj 2014 Off. Sygehuse: Roskilde Ålborg Alle? Private klinikker: Mange! 2 1 Abnorme karyotyper

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Forslag 19.1.2009 Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques,

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Godkendt på obstetrisk guidelinemøde 2014. Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte

Læs mere

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome.

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Mette Hansen Viuff, stud. med, Student ID number: 20061978, Aarhus University Claus H. Gravholt, MD, PhD, Department of Internal

Læs mere

Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013

Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013 Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013 Gruppens medlemmer: Niels Uldbjerg (tovholder), Vibike Gjørup, Pernille Nørgaard, Tanja Roien Jakobsen, Kasper Pihl, Ann Tabor, Marianne

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide U kursus Onsdag den 22. oktober 2008 4 1 2 3 4 5 6 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0 20 40 60 80 Weeks dichorionic monochorionic twins twins 7 8 9 3 Enæggede

Læs mere

2015 (revision): Geske Bak (Tovholder), Pia Ertberg, Eva Hoseth, Christina Kamper, Kirsten Søgaard og Julie Hartnack Tharin.

2015 (revision): Geske Bak (Tovholder), Pia Ertberg, Eva Hoseth, Christina Kamper, Kirsten Søgaard og Julie Hartnack Tharin. Titel Single Umbilikal Arterie (SUA) Forfattere: 2007 (1.version vedtaget på Føtosandbjerg): Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder) og Karen

Læs mere

Sandbjerg guideline 2014

Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Kønsratio ved overbåren graviditet Sarah Koch Stud. med. Årskort nr. 20063335 Foråret 2011 Vejleder: Niels Uldbjerg Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby sygehus 1 Formål:

Læs mere

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik Hunting for Down syndrom Etik Teknik Handlingsplan Information Etik DK har i 25 år tilbudt karyotype ved øget risiko for Down syndrom DK har i 25 år screenet: hvor gammel er du Etik DK har i 25 år tilbudt

Læs mere

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline SGA/IUGR Sandbjerg guideline Historik Første udkast 2005, let revideret 2006, gennemgående revideret 2007 Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wojdemann,

Læs mere

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene Fostervandsprøve og moderkageprøve Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014 Invasive prøver Abortrate Komplikationer hos børnene 1 Abortrate - uden invasiv procedure n US (uger) Abort (uger)

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester FØTO-Sandbjerg guideline 2017 Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Forfattere revideret udgave 2017 Olav Bjørn Petersen, overlæge, Afd for Kvindesygdomme og Fødsler,

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014 Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Bettina Breitowicz, Tine Dalsgaard Clausen, Elisabeth Mathiesen & Peter Damm DIABETES 827 Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Type 2-diabetes hos gravide er associeret med både forøget perinatal

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD BIOMETRIGUIDELINES Ved biometri forstår vi måling af fostret. Nogle biometrier anvendes til bestemmelse af terminen (CRL crown-rump længde, biparietal diameter BPD og femur længden FL), andre til vægtskøn

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom

Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom 1152 Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom Originalartikel Afdelingslæge Susanne Kjærgaard, afdelingslæge Johanne M.D. Hahnemann, overlæge Lillian

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 2. juni 2016 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med fosterdiagnostik... 7 3.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011)

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011) Årsrapport 2008-2009-2010 (udgivet november 2011) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og formål... 5 Sygdomme, der screenes for... 7 Historik... 8 Organisation...

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

CVS og amniocentese Forslag til guideline 14.1.2009

CVS og amniocentese Forslag til guideline 14.1.2009 CVS og amniocentese Forslag til guideline 14.1.2009 Disse guidelines er udarbejdet, på basis af tidligere guidelines fra Sandbjerg 2001, af Hanne Jensen, Anette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Hedvig Poulsen,

Læs mere

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Informationsmøde 8. december 2010 Katharina M.Main & Malene Boas Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet katharina.main@rh.regionh.dk Dias

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Gemelli - håndtering af graviditet

Gemelli - håndtering af graviditet Sandbjerg 2009 Gemelli - håndtering af graviditet Relevante diagnosekoder: Dichoriske, diamnioniske tvillinger DO300C Monochoriske, diamnioniske tvillinger DO300D Monoamnioniske tvillinger DO300E Tvillinger,

Læs mere

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011 Obstetrisk UL Organisation Organisation Niveau 1 enhver obstetriker Niveau 2 certificering Uge 12 (med serum-screening): Down Uge 19 Misdannelse 3 trimester: fosterets trivsel www.gads-forlag.dk/ultralydskanning

Læs mere

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009 Bioeffekter U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Gamle indeks Ultralyd passerer gennem biologisk væv som en trykbølge. Det medfører at vævspartikler bringes til at svinge parallelt med trykbølgens retning.

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli

Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli Kontrolforløb for monochoriotiske, diamniotiske gemelli Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. kontrolforløbet for monochoriotiske,diamniotiske gemelli. Tovholder : Kirsten Søgaard Medlemmer : Richard

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Sandbjerg 2010 Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Relevante diagnosekoder: Dichoriske, diamnioniske tvillinger DO300C Monochoriske, diamnioniske tvillinger DO300D Monoamnioniske tvillinger DO300E

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Blodtype-immunisering Infektion (Parvovirus B19) Føto-maternel blødning Tvillinge transfusionssyndrom Hæmoglobinopatier (Thalassami,

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Graviditas prolongata

Graviditas prolongata Graviditas prolongata Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Ole Bredahl Rasmussen, Lillian Kempf, Jacob Lauesgaard Nielsen, Pernille Danneskiold Lassen, Tine Greve, Annette Wind Olesen Guidelinen forholder

Læs mere

{{D-vitaminmangel som risikofaktor for kejsersnit og præeklampsi}}

{{D-vitaminmangel som risikofaktor for kejsersnit og præeklampsi}} {{D-vitaminmangel som risikofaktor for kejsersnit og præeklampsi}} Forskningsårsprotokol Stud. med. Christine Antonsen Årskort nummer: 20052762. Vejledere: Niels Uldbjerg, professor, dr. med., Gynækologisk-obstetrisk

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere