Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til opførelse af lav boligbebyggelse med to boliger i baggård, Skt. Pauls Gade 4B 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre lav boligbebyggelse med to boliger i baggården på ejendommen Skt. Pauls Gade 4B. Projektet er i 2 etager og bygningshøjden er af varierende højde, men med en maks. højde på 8,5 m. Boligbebyggelsen vil få et etageareal på 257 m². På grunden ligger i dag en forfalden mejeribygning. En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges der hovedsagligt på byggeriets placering og volumen, byggeriets arkitektur, at byggeriet vil medføre indbliksgener og forringelse af lysforholdene. Det indstilles, at byggeriet godkendes. Teknik og Miljø vurderer, at byggeriets samlede indvirkning på omgivelserne anses for beskeden, idet dets omfang i princippet ligger indenfor rammerne af det eksisterende byggeris volumen, at byggeriet ikke medfører væsentlige forringelser af lysforholdene eller indbliksgener, og at der udlægges tilstrækkeligt opholdsareal. Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 1 af 7

2 Teknik og Miljø vurderer, at byggeriet i kraft af sin udformning vil tilføre gårdrummet en kvalitet i stedet for de eksisterende nedslidte bygninger. 2. Beslutningspunkter At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser. 3. Baggrund Da der er flere indsigelser mod det ansøgte projekt, har Teknik og Miljø ikke bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen. 4. Sagsfremstilling Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre lav boligbebyggelse med 2 boliger i baggården Skt. Pauls Gade 4B. Eksisterende bebyggelse er registreret med et erhvervsareal på 367 m² i 1½ etage. Bygningen består af sammensatte bygningskroppe med saddeltag. Bygningen er i så dårlig forfatning, at det ikke giver mening at renovere den. Bebyggelsen er ikke bevaringsværdig. Efter nedrivning af en del af erhvervsarealet og opførelse af boliger vil bygningen i alt have et etageareal på 355 m² bestående af eksisterende værksted på 98 m² og nybygningen på 257 m², der vil bestå af et stueplan, hvorpå der placeres 3 tagformer benævnt gallerier. Der bliver etableret opholdsareal på over 42 %. Byggeriet kræver ikke dispensation. Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af projektet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet 2010 (BR 10), kap I vurderingen skal blandt andet indgå følgende forhold: Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssigt i forhold til bebyggelsens anvendelse. Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 2 af 7

3 Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller området, eller det, der tilstræbes i området. Kommuneplanens rammebestemmelser kan være vejledende. Der skal under hensyntagen til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. Det skal sikres, at vinduer, altaner og lignende, der vender mod naboskel, ikke giver anledning til væsentlige indbliksgener. Der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse Der skal sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere Det fremgår af BR10, kapitel Opgørelse over opholdsarealer, bebyggelsesprocent m.m. fremgår af vedlagte dataark bilag nr. 5. I kommuneplanen ligger ejendommen i område BO. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af etagebebyggelse. Det fremgår af den konkrete rammebestemmelse for området, at bebyggelsen som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelsen, og det fremgår af den generelle rammebestemmelse, at ny bebyggelse i gårdrum i øvrigt kun kan finde sted efter en samlet plan for gårdarealet. Byggeriet fraviger den konkrete og den generelle rammebestemmelse, idet der er tale om ny bebyggelse i gård-rummet. Der er foretaget partshøring af de omkringboende, som vil kunne blive berørt af byggeriet. Denne høring har resulteret i indsigelser fra 17 ejere og beboere i området. Indsigelserne er vedlagt som sagens bilag 3. Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 3 af 7

4 De væsentligste indsigelser mod det nye projekt er: 1. Byggeriets placering og volumen 2. Byggeriets arkitektur 3. Indbliksgener 4. Forringelse af lysforhold Ansøger har kommenteret indsigelserne (bilag 4). Ad 1. Byggeriets placering og volumen Det anføres, at byggeriet er i strid med kommuneplanens rammebestemmelse om tilpasning til omgivelserne mht. bygningsstørrelse og udformning, og at ny bebyggelse i gårdrummet kun kan finde sted efter en samlet plan for gårdarealet. Det ansøgte fraviger kommuneplanens rammebestemmelse, der er skrevet ud fra en kontekst om sluttet etagebebyggelse mod gaden. Der er praksis for i Aarhus Kommune at tillade omdannelser af nedslidte bygninger i gårdrum, hvis det nye projekt vurderes at tilføre gården kvaliteter uden væsentlige gener for de omkringboende. Der er lagt vægt på, at det ansøgte i det væsentligste holder sig indenfor den eksisterende bygningsvolumen. Der er alene tale om ganske få fravigelser. Galleri Syd placeres stort set indenfor det gamle tags afgrænsning, men med en lille forrykning af tagryggen mod nord. Tagryggen ligger ca. 85 cm over eksisterende tagryg. Galleri Vest erstatter skorstenen og placerer sig op mod den eksisterende værkstedsbygning, hvilket medfører en forrykning af tagvolumen på ca. 2 m, men taghøjden ændres ikke. Galleri Nord indebærer den væsentligste ændring i forhold til eksisterende tags volumen, som er en svagt hældende tagflade set fra Brammersgade 54 og Brammersgade 56. Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 4 af 7

5 Ad. Byggeriets arkitektur Det anføres, at arkitekturen er markant anderledes end de omkringliggende bygninger, at bygningen bør justeres arkitektonisk, så det passer ind i den ældre og unikke bydel, og at den nye bebyggelse vil skabe en visuel uro. Arkitektonisk vurderer Teknik og Miljø, at byggeriet i sin udformning har en god arkitektonisk kvalitet. Valg af materialer som tegl og mørkt eloxeret metalbeklædning vurderes at have en god sammenhæng med karrébebyggelsens mure, tage og kviste. Byggeriet vil opleves som noget andet end karrébebyggelsen, ligesom værkstedsbygningen er det i dag med sin skorsten og sammensatte bygningskroppe. Ad 3. Indbliksgener Det anføres, at byggeriet vil medføre indbliksgener. Teknik og Miljø vurderer ikke, at byggeriet vil medføre indbliksgener, idet der ikke etableres vinduer i skel ud over de to eksisterende mod syd, og idet vinduer ved tagterrassen alle er vendt mod egen matrikel. Tagterrassen er begrænset til et område midt på taget og går ingen steder frem til tagkanten. Ad 4. Forringelse af lysforhold Det anføres, at byggeriet vil medføre forringelse af lysforholdene. Teknik og Miljø vurderer ikke, at byggeriet vil medføre væsentlige skyggegener på nabobebyggelse. Påvirkningen vurderes at være begrænset og alene berøre den bagerste del af haverne. Endvidere bemærkes: Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 5 af 7

6 For så vidt angår indsigelser om retablering af havehus, markise og bevoksning op ad mur i skel, er det ikke et hensyn, der kan varetages efter byggelovgivningen. For så vidt angår gener i byggeperioden, vil der ved ethvert byggeri kunne opstå midlertidige gener for de omkringboende i den tid, byggeriet foregår, og som vanskeligt vil kunne undgås helt. Byggelovgivningen indeholder ikke bestemmelser om eventuelle gener under byggearbejdet. Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal dog efter miljølovgivningen anmeldes til Center for Miljø og Energi, der normalt fastsætter vilkår om, at genegivende arbejder kun må udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Hvis der opstår støjgener i forbindelse med byggeriet, skal Center for Miljø og Energi påse, at de gældende støjkrav overholdes. Byggelovgivningen indeholder heller ikke bestemmelser om behandling af forurenet jord. Vurderingen og behandlingen af disse spørgsmål foretages også af Center for Miljø og Energi. For så vidt angår den tinglyste færdselsret, bemærkes det, at ny bebyggelse opføres på sokkel, og der ændres ikke ved færdselsarealet. Det anbefales, at projektet principielt godkendes. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Tegningsmateriale + skyggediagram Bilag 3: Indsigelser Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 6 af 7

7 Bilag 4: Ansøgers kommentarer Bilag 5: Dataark Sagsnummer: 14/ Center for Miljø og Energi Tlf.: Lix: 43 Sagsbehandler: Lone Rudbeck Jørgensen Tlf.: E-post: Lav boligbebyggelse med 2 boliger, Skt. Pauls Gade 4B side 7 af 7

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere