CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier Er der evidens for at standardiseret voldsrisiko vurdering kan forudsige vold/aggression inden for kort tid og uden forudgående kendskab til patienter > 18 år i behandlingspsykiatrien sammenlignet med ikke-standardiseret voldsrisiko vurdering? 1. Overordnet introduktion til struktureret og ikke struktureret risikovurdering År Studiets kvalitet Intervention Resultater (outcome) Forfatter Studietype Befolkningstype Kommentarer Scott Lamont og Scott Brunero 2009 En oversigts.a rtikel + Artikler søgt i CINAHL, PSYCHLIT, Medline og Google Scholar med søgeordene: Risk assessment, risk management, violence, aggression, mental health og psychiatry Kritisk review af de valgte artikler på baggrund af formålet: critically discuss risk assessment practices in order to propose a systematic approach to the effective assessment and management of aggression and violence in mental health setting. 3 metoder til risikovurdering identificeres i artiklerne: ustruktureret klinisk metode, aktuarisk metode og struktureret professionel metode. Oversigtsartiklen peger på mange grunde til at struktureret professionel vurdering er bedre end ustruktureret klinisk vurdering sammenlignes med mavefornemmel se.. J.R.P. Ogloff og M. Daffern 2006 Diagnostisk test Komparativ ++ N = 100 patienter indlagt på 3 akutte afsnit på et sikret Studiet bestod af 2 faser. Fase 1: sygeplejerskern Studiet peger på at struktureret assessment kan bruges til at forudsige vold Forfatterne tager selv forbehold for resultaterne Side 1

2 t studie retspsykiatrisk hospital i Melbourne. 78 mænd og 22 kvinder, gennemsnitsald er 32,95 år. e foretog en ustruktureret assessment. De skulle vurdere risiko for aggressiv adfærd som: lav, mellem eller høj indenfor de næste 24 timer. Derefter får sygeplejerskern e en kortvarig træning/undervis ning der gør det muligt at gå til fase 2. ved indlagte patienter indenfor 24 timer. Studiet viser også at personalet er langsomme til at se nytten af et struktureret risikoinstrument Fase 2: sygeplejerskern e foretager en struktureret assessment på 16 punkter sammensat fra forskellige ratingscales: BVC HCR-20(klinisk og stress) selvmordsrisikov urdering fund fra tidligere undersøgelser I begge faser scores patienterne 3 gange dagligt af deres Side 2

3 kontaktperson En af forskerne besøgte hvert afsnit 3 timer om ugen for at opmuntre til og sikre fokus på projektet 1.1. Dokumentation for at struktureret voldsrisikovurdering kan forudsige vold/aggression År Studiets kvalitet Forfatter Studietype Befolkningstype Intervention Resultater (outcome) Kommentarer R. van der Sande et al 2011 Cluster randomiseret kontrolleret undersøgelse ++ N = 597 På fire akut psykiatriske afsnit over en periode på 40 uger 10 ugers baseline periode og 30 ugers intervention Alle patienter der blev indlagt i løbet af de 40 uger blev inkluderet og var i gennemsnit indlagt i 3 uger Fire afsnit var På interventionsafsnittene: Delscoringer på krise monitor blev diskuteret på inter- og multidisciplinære møder. Alle patienter blev dagligt fra indlæggelse til udskrivelse eller overflytning - monitoreret med: BVC og Kennedy-Axis V, den korte version. Antallet af aggressive hændelser faldt på interventionsafsnittene sammenlignet med kontrolafsnitte ne med (RRR = -68%, P <0,001) og antallet af patienter involveret i aggressive hændelser faldt(rrr = - 50%, P <0,05) Antallet af timer i seclusion faldt (RRR = - Det er et forholdsvis lille studie. Fire afsnit på det samme hospital carryover effekt Dataindsamlingen foregår under omhyggelig monitorering af en klinisk sygeplejespeciali st, støttet af et ekspertpanel Side 3

4 inkluderet 2 forsøgsafsnit med i alt 20 senge og 2 kontrol afsnit med i alt 16 senge. Afsnittet er på samme sygehus i en storby. På kontrol afsnittene: behandling som sædvanlig det vil sige ustruktureret psykiatriske observationer og behandling baseret på klinisk vurdering. 45%, P< 0,05) Der måles på relativ risiko for reduktion(rrr) af: Antallet af aggressive hændelser Antallet af aggressive patienter Antallet af tilfælde af seclusion Antallet af patienter der er i seclusion Abderhald en C et al 2008 Cluster randomiseret kontrolleret undersøgelse + N = 86 afdelinger opfyldte nedenstående kriterier 62 ønskede ikke at deltage 14 afd. inkluderes, 9 randomiseres: En struktureret kort tids risiko vurdering af alle nye patienter de første tre dage af indlæggelsen, ved hjælp af Swiss versionen af Brøset Violence Checklist (BVC CH) og en I interventions clustret faldt de justerede RR for aggressive hændelser med 59% og et fald i brug af tvangsmidler på 27% i forhold til kontrol Det viste sig at BVC - CH ikke var eneste intervention. Alle fire interventions afd. scorer pts aggression høj eller meget høj. Side 4

5 5 til kontrolgruppe og 4 til interventionsgr uppe 5 afdelinger til præference gruppe. subjektiv vurdering af risikoen for nærliggende vold ved hjælp af en visuel analog skala. clustret. Reference armen er ikke medregnet Hvorimod kun to af de fire kontrol afd. gjorde det. Vurderingerne blev udført to gange dagligt. Der blev beregnet relativ risiko(rr) for aggressive hændelser mod personer eller genstande med Staff Observation Aggression Scale (SOARS- R) I Needham et al 2004 Prospektivt ikke - randomiseret interventions studie ++ To 12 senges akutte psykiatriske afsnit et i byen og et på landet i den tysktalende del af Schweitz. Alle patienter der blev indlagt kunne være med. N = 576 patienter 41,3 % kvinder 3 måneders baseline periode, 3 måneders risk prediction, 1 måned med træning af management of aggression og 3 måneder med både risk prediction og management of aggression Voldsrisikovurde ring med: the Brøset Violence Checklist (BCV- Incidens raten af tvang faldt betydeligt sammenlignet med baseline. Vurdering af voldsrisiko samt undervisning af sygeplejersker kan være med til at reducere tvangsbehandl ing. Et pilotstudie med en lille population. Side 5

6 og 58,7 % mænd i undersøgelsen. To patienter blev ekskluderet da de var årsag til 12 og 13 overfald hver. R)kombineret med en subjektiv vurdering på en VAS skala Et konflikthåndterin gs ugekursus for sygeplejersker. 2. Dokumentation for korrektheden af den strukturerede metode til voldsrisikovurdering År Studiets kvalitet Forfatter Studietype Befolkningstype Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Linaker OM et al 1995 Undersøge lse af en diagnostisk test + Studiet fandt sted på Brøset, en psykiatrisk højt sikret afdeling i Norge fra 1988 til N = 92 patienter blev indlagt i alt 124 gange 7% kvinder og 93% mænd, middel alder: 31.2 år. Der blev lavet journal audit på læge journalerne for forekomst af fysisk vold med 2 kontroltidspunkter. Ligeledes blev der foretaget audit at sygeplejerskernes journaler på baggrund af 55 forskellige symptomer/ Studiet viser at tilstedeværelsen af 6 typer af adfærd: forvirring, irritabilitet, støjende adfærd, verbale trusler, fysiske trusler og angreb på objekter observeres umiddelbart inden en voldelig episode indtræffer. Det er det første studie der beskriver de 6 variable som prædikerer voldelige hændelser. Det er begyndelsen til udviklingen af Brøset Violence Checklist (BVC) adfærd over 1 døgn på kontroltidspunkterne. Alle 6 adfærdsændringer er prædiktive for Side 6

7 vold/aggression bedømt på p værdien Almvik et al 2000 Diagnostisk test ++ Indlagte patienter på fire akutte afsnit, fra fire forskellige psykiatriske hospitaler i det centrale og sydlige Norge, over en periode på to måneder i I studieperioden var N = 109 patienter på de fire afsnit, 52 mænd og 57 kvinder. Patienterne blev vurderet efter BVC -senest 21/2 time efter vagtskifte af deres primære sygeplejerske i denne vagt. Der blev testet for inter-rater reliability af to af hinanden uafhængige observatører. Der blev beregnet sensitivitet og specificitet med henblik på beregning af arealet under ROC(AUC) Kappa værdien for total BVC score var lav(k= 0,44). Den eksakte overensstemmelse mellem parvise observatører var højere %. Sensitivitet var moderat og specificitet var høj. AUC = 0,82 (95% CI 0,75 0,89) BVC er en pålidelig og gyldig metode til at forudsige vold indenfor de næste 24 timer. Abderhald en C et al 2004 Prospektiv kohorteund ersøgelse ++ N = 219 patienter på lukkede psykiatriske afsnit 61% var mænd og 39% var kvinder. Middelalder =39 år Patienterne blev vurderet efter BVC G (BVC og en VAS skala) i slutningen af hver vagt i de første 4 dage efter indlæggelse eller til de blev udskrevet. SOAS-R til registrering af Det totale antal af voldelige episoder var få(n=14). Sensitiviteten moderat(64% ; 95% CI 35-87%) mens specificiteten var høj 94%(95% CI; 92,4-95,2%) BVC viser en til fredsstillende akkuratesse i forhold til at kort tids forudsigelse af aggressiv adfærd mod personale for ny indlagte patienter BVC-G er udviklet på baggrund af et pilotstudie i Side 7

8 6 akutte afsnit på 3 psykiatriske sygehus i region Zürich, Schweitz de aggressive hændelser. BVC G testet for hvor nøjagtigt instrumentet er til at forudsige vold. BVC testresultater blev sammenlignet med SOARS- R Test for nøjagtighed: totale AUC = 0,88(95% CI 0,76-0,99%) samme afsnit. Abderhald en C et al 2006 Diagnostis k test ++ Studierne fandt sted på intensive akutte modtageafdeling er i den tysktalende af Schweitz. N = 219 fra 6 afsnit på 3 hospitaler deltog i udviklingen af BVC-VAS i løbet af 3 måneder N = 300 patienter fra 2 afsnit på 2 hospitaler testede den kliniske anvendelse over 6 måneder Det første studie: Alle patienter blev vurderet med BVC ved indlæggelsen Derefter 2 x dagligt med BVC, i de næste 3 dage eller til udskrivelse/over flytning Desuden blev sygeplejerskern e bedt om at vurdere risikoen for udvikling af voldelig adfærd i de næste 12 timer på en 10 cm lang Visuel Analog Scala (VAS). Sensitiviteten af den originale BVC var 64.3% og specificiteten var 93,9%. AUC = 0,88 AUC for BVC-VAS = 0,94 (95% IL; 0,90 0,98) BVC-Vas er let at anvende men er ikke mere præcist end den originale BVC. BVC-VAS blev testet i forskellige afsnit inden den blev Side 8

9 anvendt i valideringsstudiet. Det andet studie, valideringsstudiet: BVC-VAS blev en del af den daglige rutine på 2 modtageafdeling er på 2 hospitaler. Ligesom i det første studie blev patienterne vurderet ved indlæggelsen og derefter 2 x dagligt de følgende 3 dage. Der udregnes sensitivitet og specificitet og test resultatet blev angivet som arealet under AUC- ROC og sammenlignet med resultaterne fra den tidligere undersøgelse Björkdahl A.,et al 2006 Diagnostis k test ++ N =73 patienter indlagt i mere en 24 timer over en 3 måneders periode på et 10 Alle patienter vurderes 3 gange/døgnet med BVC af en sygeplejerske I alt 997 daglige scoringer med BVC blev udført Sygeplejersker kan med en høj grad af akkuratesse forudsige kort tids Side 9

10 sengs akut intensivt psykiatrisk afsnit i en forstad til Stockholm 36 kvinder og 37 mænd gennemsnitsalder = 39,6 år med nøglepersonsfun ktion. SOARS-R score blev anvendt til at vurdere alvorligheden af de voldelige episoder. Der blev anvendt Cox proportional hazard model til at evaluere risikoen for at udvikle voldelige episoder over tid inden for den første uge opstod 18 alvorlige episoder med vold. Med en Hazard ratio for blot én scoring på BVC inden for 24 timer viste øget risiko for udvikling af voldelig adfærd(hr 5,99; 95% CI 2,00-17,9). Ved 2 eller flere scoringer på BVC var HR 4,35(95% CI 1,66-11,4) risikoen for alvorlig vold ved indlagte patienter ved at bruge BVC Undersøgelsen bør gentages. Clarke,D.E. et al 2010 Diagnostis k test ++ N = 48 ustabile og potentielt aggressive psykiatriske patienter, indlagt på psykiatrisk intensivt afsnit på et universitetshospi tal. Hver patient vurderes 3 X dagligt med BVC i de første 72 timer af indlæggelsen. Patientens køn, alder, indlæggelsesdia gnose og indlæggelsessta tus(frivillig/ufrivill ig) registreres Spørgeskema til 6 fuldtidsansatte sygeplejersker vedr. brug af BVC BVC har vist sig at være pålideligt, validt og praktiske. Nogle af de deltagende sygeplejersker fortsat stoler mest på intuition og mavefornem melse. Det er en mindre lokal undersøgelse. Efter 1 år: nyt Side 10

11 spørgeskema til sygeplejersker og andet personale om brugen af BVC og som led i den rutinemæssige kvalitetssikring en follow-up på brugen af BBC 1 og 5 år efter den oprindelige implementering. Side 11

12 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: James R.P. Ogloff & Michael Daffern: The Dynamic Appraisal of Situational Aggression: An Instrument to Assess Risk for Imminent Aggression in Psychiatric Inpatients Tidsskrift, år: Behavioral Sciences and The Law 24: (2006) Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik. 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.1 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 4 - Ikke opfyldt 1.2 Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 2 - I tilstrækkelig grad Side 12

13 1.3 Blev patienter udvalgt til referencestan-darden uafhængigt af testresultatet? 1.4 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 2 - I tilstrækkelig grad 2 - I tilstrækkelig grad 1.5 Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? 1.6 Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 6 - ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 6 - ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 2.1 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller. 2.2 Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.3 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 3 - dårligt opfyldt 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? 2 i tilstrækkelig grad Side 13

14 SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Scott Lamont og Scott Brunero. Risk analysis: An integrated approach to the assessment and management of aggression/violence in mental health. Tidsskrift, år: Journal of Psychiatric Intensive Care vol. 5. no 1: Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik. 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1.7 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? 1.8 Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 2 i tilstrækkelig grad 1.9 Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? 2 - i tilstrækkelig grad Side 14

15 1.10 Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? 4 - Ikke opfyldt 1.11 Berører analysen alle potentielle positive og negative effekter af interventionen? 2 - i tilstrækkelig grad 1.12 Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne 4 - ikke opfyldt 1.13 Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede evidens? 2 - i tilstrækkelig grad 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN 2.4 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, påvirker bias undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) 2.6 Er analysens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 i høj grad 3. BESKRIVELSE AF STUDIET 3.1 Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? (randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-kontrol undersøgelser). 3.2 Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? 5 - ikke oplyst Der indentificeres 3 strategier i forhold til risikovurdering af aggression/vold i psykiatrien(mental health) 1. ustruktureret klinisk metode 2. aktuarisk(statistisk eller matematisk) Side 15

16 metoder 3. struktureret professionel metode 3.3 Hvilke resultater (outcome) er anført? (fx gavnlige, skadelige). Gavnlige resultater: Risiko kan vurderes i samarbejde og omfattende, kan forvaltes og revurderes ved hjælp af robuste kommunkationssystemer og samarbejdspraksisserkombineret med organisatorisk støtte Skadelige resultater: En kommende risiko kan ike forudsiges med nøjagtighed og risiko for aggression/vold kan ikke udryddes 3.4 Er der anført statistiske mål for usikkerheden? (fx odds ratio?) 3.5 Er potentielle confoundre taget i betragtning? (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- 4 - ikke opfyldt 4 - ikke opfyldt studier er inddraget i oversigtsartiklen). 3.6 Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, 5 ikke oplyst sygdomsprævalens). 3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen 5 ikke oplyst praksis, amt). 4. GENERELLE KOMMENTARER Side 16

17 Side 17

18 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatterl: Abderhalden C. Needham I. Dassen T. Halfens R. Haug H-J. Fischer JE. Title: Structurede risk assessment and violence in acure psychiatric wards: randomised controlled study Tidsskrift, år: British journal of psychiatry 2008; 193: Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.14 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 - Opfyldt i høj grad 1.15 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 1.16 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? 1.17 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 2- Opfyldt i tilstrækkelig grad Opfyldt i høj grad. Der ses ingen signifikante forskelle i baseline karakteristika. 1 - Opfyldt i høj grad Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 4. Ikke opfyldt Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 1 - Opfyldt i høj grad. Side 18

19 1.20 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? 1.21 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 1.22 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) 1.23 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 6. Ikke anvendeligt på den aktuelle undersøgelse. 1 - Opfyldt i høj grad. Ingen dropouts Opfyldt i høj grad. 6 ikke anvendeligt i den aktuelle undersøgelse 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.7 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? Anfør ++, + eller. 2.8 Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.9 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? 2.10 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? + Mangel på blinding kan have medført bias (raterbias). Ja, det er sandsynligt, at den systematiske, om end kortvarige, risikovurdering af patienterne medfører reduktion af voldlige hændelser og brug af tvangsmidler. Resultaterne er direkte anvendelige på målgruppen for den kliniske retningslinje. 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.8 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? Systematisk risikovurdering og behandling af psykiatriske patienter med voldelig adfærd. Side 19

20 3.9 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) 3.10 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen) Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? 3.12 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 3.13 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens) Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen Alvorligheden af voldelige hændelser. Brug af tvangsmidler I den randomiserede undersøgelse deltog i alt 973, heraf 390 interventions pateinter og 583 kontrolpatienter. Effekten er mål på reduktion af alvorlige aggressive hændelser og brug af tvangsmidler. voldelig Ja, sikkerhedsintervaller. Pateinterne på interventionsafsnittet var for 54,4 % vedkommende mænd med en gennemsnitsalder på 39,0 år. Den hyppigste diagnose: F 2 /skizofreni) i alt 33,4 %. Ved alle patienter blev aggression bedømt til at være et meget stort problem. Patienter er rekrutteret fra hospitaler i den tysktalende del af Schweiz. praksis, amt) Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? 3.16 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Der deltager 9 forskellige afdelinger. Alle fire interventionsafdelinger vurderede graden af aggression til at være højere end kontrolafdelingerne, hvilket kan have øget effekten af interventionen. Side 20

21 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfattere: van der Sande R. Nijman HLI. Noorthoorn EO. Wierdsma AI. Hellendoorn E. van der Staark C. Mulder C.L. Title: Aggression and seclusion on acute psychiatric wards: effect of short-term risk assessment Tidsskrift, år: The British Journal of Psychiatry 2011, 199: Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.24 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1. I høj grad opfyldt Blev forsøgspersonerne randomiseret? 1.26 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start? 2. I tilstrækkelig grad. Cluster randomisering. 2. I tilstrækkelig grad Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 3 dårligt opfyldt Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 4. Nej ikke opfyldt. Side 21

22 1.29 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 1.30 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens? 1. I høj grad opfyldt.. 6. Ikke anvendeligt på den aktuelle undersøgelse 1.31 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 1.32 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen?(intention to treat analyse) 1.33 Er resultaterne homogene mellem de forskellige undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 1. I høj grad opfyldt. Ingen dropouts. 1. I høj grad opfyldt.. 6 -Ikke aktuelt i denne undersøgelse. 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.11 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere bias? +. Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.13 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens intervention? 2.14 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? Der kan være tale rater-bias, idet det var de samme sygeplejersker, der skulle fortage risikovurderingen og vurdere udfaldet af de aggressive hændelser. 1-i høj grad. 1-i høj grad. Side 22

23 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.17 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? 3.18 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? (outcome) 3.19 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen) Hvorledes er effekten målt? Og i hvilken retning gik den målte effekt? 3.21 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 3.22 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? (fx køn, alder, sygdomsprævalens) Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen Overvågning og behandling af aggressive udfald med anbringelse i seclusion Der beregnet relativ risikovurdering for at udvikle aggressive hændelser og anbringelse i seclusion. I alt 458 patienter indgår i studiet, heraf 207 interventionspatienter og 251 kontropatienter. Effekten går i retning af reduktion af antallet aggressive patienter og tid anbragt i seclusion. Ja, der er foretaget usikkerhedsberegningen (P værdier og konfidensintervaller). I interventionen indgik flest mænd med gennemsnitsalder på 38, 31 % tilhørte en etnisk minoritet, 59 % havde en psykotisk lidelse. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var 3 uger. Patienterne er rekrutteret blandt borgere i den hollandske by Rotterdam. praksis, amt) Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? 3.25 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens resultater og betydningen af disse). Der indgik i alt fire psykiatriske afdelinger på samme hospital. Studiet medføret ikke til flere omkostninger i form af mere personale, bortset fra tilstedeværelsen af en klinisk vejleder, som bistod personalet med hjælp til risikovurdering af patienterne, Side 23

24 SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Needham I,Abderhalden C, Meer R, Dassen T, Haug HJ, Halfens RJG og Fischer JE The effectiveness of two interventions in the management of patient violence in acute mental inpatient settings: report on a pilot study Tidsskrift, år: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (2004): 11, Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier 1.34 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 1.35 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer sammenlignelige ved start? 1.36 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 1.37 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra starten havde sygdommen (outcome), diskuteret? 1.38 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik før tid? 1.39 Er der en sammenligning af eksponeringsstatus for gennemførende deltagere og de, der udgik? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1- i høj grad 1- i høj grad ikke oplyst 6 -ikke anvendeligt på den aktuelle kohorteundersøgelse 2 blev ekskluderet af undersøgelsen 1 - i høj grad - Vurdering 1.40 Er målene (outcomes) klart definerede? 1 - i høj grad 1.41 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet mht. eksponeringsstatus? 4 - Ikke opfyldt Side 24

25 1.42 Hvis blinding var umulig, har kendskab til eksponeringsstatus så haft indflydelse på vurderingen af målene (outcomes)? 1.43 Var metoden til at bedømme eksponeringsstatus eller de prognostiske faktorer tilstrækkelig? 1.44 Er der evidens for, at metoden til bedøm-melse af målene (outcomes) var troværdig og pålidelig? 1.45 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer vurderet mere end én gang? Confounding 1.46 Er de vigtigste confoundere identificeret og medindraget i tilstrækkelig grad i undersøgelsesdesign og analyserne? 4 ikke opfyldt 1 - i høj grad 2 -Tilstrækkeligt opfyldt 1- i høj grad 1 - i høj grad statistik 1.47 Er der anvendt ens databehandling i de 1 - i høj grad forskellige grupper? 1.48 Er der anført sikkerhedsintervaller? 1 - i høj grad 1.49 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? 1.50 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? 1 - i høj grad Ikke anvendeligt på den aktuelle kohorteundersøgelse OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.15 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at minimere risikoen for bias eller confounding? Hvor godt blev der påvist en årsagssammenhæng (association) mellem eksponeringsstatus og virkning (mål)? Anfør ++, + eller Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at virkning-en skyldes undersøgelsens intervention? 1 - i høj grad Side 25

26 2.17 Er undersøgelsens resultater direkte anvendelige på referenceprogrammets patientmålgruppe? 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.26 Hvilke eksponeringer eller prognostiske faktorer er evalueret i undersøgelsen? 1 - i høj grad Forvirring Irritabilitet Støjende adfærd Verbale trusler Fysiske trusler Angreb på ting eller genstande 3.27 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Aggressive hændelser Angreb mod personer Tvangsforanstaltninger 3.28 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i eksponerede- og ikkeeksponeredegruppe) Hvorledes er årsagssammenhængen angivet (f.eks. OR, RR)? Og i hvilken retning gik den målte sammenhæng? 3.30 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen) (fx køn, alder, sygdomsprævalens)? 576 patienter Angivet som CI Peger på en årsagssammenhæng mellem indsats og outcome 41,3% kvinder og 58,7% mænd Gennemsnitsalder 38 år Ifølge ICD-10 38,3% patienter med skizofreni/skizofrenilignende lidelser 15,6% patienter affektive lidelser 23,9% med adfærds- og misbrugsproblematikker Side 26

27 14,9% med neuroser og personlighedsforstyrrelser 7,3% med andre psykiartiske lidelser 3.31 Hvorfra er deltagerne rekrutteret (fx. by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt)? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og deres betydning). 2 akutte psykiatriske afdelinger en i byen og en på landet i den tysktalende del af Schweitz Pilotstudie med en lille population Side 27

28 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Abderhalden C et al. Predicting inpatient violence using an extended version of the Brøset- Violence Checklist: instrument development and clinical application Tidsskrift, år: BMC Psychiatry 2006 Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.51 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 2 opfyldt i tilstrækkelig grad 1.52 Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 1.53 Blev patienter udvalgt til referencestan-darden uafhængigt af testresultatet? 4 ikke opfyldt 1 ja i høj grad 1.54 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 2 tilstrækkeligt opfyldt a. Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? b. Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 1 - i høj grad 1 i høj grad 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 2.18 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? Side 28

29 2.20 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 - i høj grad 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? 1- i høj grad, Side 29

30 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter: Almvik R. Woods P. Rasmussen K. Titel: The Brøset Violence Checklist. Sensitivity, Specificity, and Interrater Reliability Tidsskrift, år: Journal of Interpersonal Violence 2000; 15: Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.55 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 1.57 Blev patienter udvalgt til referencestan-darden uafhængigt af testresultatet? 1.58 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 1.59 Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? 6- ikke anvendeligt på den aktuelle undersøgelse 1 i høj grad 3 - Dårligt oplyst. 1- Opfyldt i høj grad 1.60 Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET Side 30

31 2.21 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.23 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 i høj grad Resultaterne er anvendelige på den aktuelle population. 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? Den anvendte metode (sensitivitet og specificitet) er fuldt tilstrækkelig. Side 31

32 SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Abderhalden C, Needham I, Miserez B, Almvik R, Dassen T, Haug,H-J og Fischer JE Predicting inpatient violence in acute psychiatricwards using the Brøst-Violence-Checklist: a multicenter prospective cohort study Tidsskrift, år: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2004, 11, Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN TROVÆRDIGHED Evalueringskriterier 1.61 Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 1.62 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer sammenlignelige ved start? 1.63 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 1.64 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra starten havde sygdommen (outcome), diskuteret? 1.65 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik før tid? 1.66 Er der en sammenligning af eksponeringsstatus for gennemførende deltagere og de, der udgik? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 1 i høj grad 1 i høj grad 5 ikke oplyst 6 -Ikke anvendeligt på den aktuelle kohorteundersøgelse 1 - i høj grad 6 ikke anvendeligt på den aktuelle kohorte undersøgelse Vurdering 1.67 Er målene (outcomes) klart definerede? 1 - i høj grad 1.68 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet mht. eksponeringsstatus? 4 - Ikke opfyldt Side 32

33 1.69 Hvis blinding var umulig, har kendskab til eksponeringsstatus så haft indflydelse på vurderingen af målene (outcomes)? 1.70 Var metoden til at bedømme eksponeringsstatus eller de prognostiske faktorer tilstrækkelig? 1.71 Er der evidens for, at metoden til bedøm-melse af målene (outcomes) var troværdig og pålidelig? 1.72 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer vurderet mere end én gang? Confounding 1.73 Er de vigtigste confoundere identificeret og medindraget i tilstrækkelig grad i undersøgelsesdesign og analyserne? 4 -Ikke opfyldt 1 - i høj grad 2 -Tilstrækkelig opfyldt 1 - i høj grad 1 - i høj grad statistik 1.74 Er der anvendt ens databehandling i de 1 -i høj grad forskellige grupper? 1.75 Er der anført sikkerhedsintervaller? 1 - i høj grad 1.76 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? 1.77 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? 5 -ikke oplyst 1 - i høj grad 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 2.24 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at minimere risikoen for bias eller confounding? Hvor godt blev der påvist en årsagssammenhæng (association) mellem eksponeringsstatus og virkning (mål)? Anfør ++, + eller Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du så, at virkning-en skyldes undersøgelsens intervention? 1 - i høj grad Side 33

34 2.26 Er undersøgelsens resultater direkte anvendelige på referenceprogrammets patientmålgruppe? 3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3.33 Hvilke eksponeringer eller prognostiske faktorer er evalueret i undersøgelsen? 1 - i høj grad BVC-G, det vil sige BVC og en VAS SOAS-R 3.34 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? SOAS-R: Verbale trusler eller angreb på ting Angreb mod personer BVC-G: Angreb mod personer i næste vagskifte 3.35 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? (totalt og i eksponerede- og ikkeeksponeredegruppe) Hvorledes er årsagssammenhængen angivet (f.eks. OR, RR)? Og i hvilken retning gik den målte sammenhæng? 3.37 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen) (fx køn, alder, sygdomsprævalens)? 219 Angivet som OR Peger på en årsagssammenhæng mellem indsats og outcome 61% mænd og 39% kvinder Gennemsnitsalder 39 år Sygdomsprævalens er ikke oplyst 3.38 Hvorfra er deltagerne rekrutteret (fx. by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt)? Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne undersøgelse? (Anfør generelle kommentarer vedr. Seks akutte afsnit på 3 psykiatriske i Regionen Zürich med 15 til 19 senge. 5 af afdelingerne er lukkede hele tiden og 1 afdling kan lukkes ved behov Om antallet af falsk positive er den reelle eller om det er overdrevet Side 34

35 resultaterne og deres betydning). Side 35

36 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Björkdahl A, Olsson D., Palmstierna T. Nurses short-term prediction of violence in acute psychiatric intensive care Tidsskrift, år: Acta Psychiatrica Scandinavica 2006: 113: Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.78 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 2 - Tilstrækkelig opfyldt 1.79 Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 2 -I tilstrækkelig grad 1.80 Blev patienter udvalgt til referencestan-darden uafhængigt af testresultatet? 1.81 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 2 -I tilstrækkelig grad 2 - I tilstrækkelig grad 1.82 Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? 6 Ikke relevant i den aktuelle undersøgelse Side 36

37 1.83 Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 6 -Ikke relevant i den aktuelle undersøgelse 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 2.27 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.29 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 - I høj grad 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? 2 - I tilstrækkelig grad Side 37

38 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: D.E. Clarke, A-M Brown & P. Griffith The Brøset Violence Checklist: clinical utility in a secure psychiatric intensive care setting Tidsskrift, år: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2010, 17, Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.84 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 2 - Tilstrækkelig opfyldt 1.85 Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 2 - I tilstrækkelig grad 1.86 Blev patienter udvalgt til referencestandarden uafhængigt af testresultatet? 1.87 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 2 -I tilstrækkelig grad 2 -I tilstrækkelig grad 1.88 Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? 1.89 Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 6 - Ikke relevant på den aktuelle undersøgelse 6 - Ikke relevant på den aktuelle undersøgelse 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET Side 38

39 2.30 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.32 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 - i høj grad 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? 1 -i høj grad BVC viste sig at være pålidelig, valid og praktisk Side 39

40 SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Linaker OM og Busch-Iversen H. Predictors of imminent violence in psychiatric inpatients Tidsskrift, år: Acta Psychiatrica Scandinaciva 1995:92 Checkliste udfyldt af: Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand,scient.soc., Tove Pank, uddannelseskoordinator, cand.cur. & Anne Dirks Højfeldt, cand.it bioformatik 1. INTERN GYLDIGHED Evalueringskriterier 1.90 Blev testen sammenlignet med en valid referencestandard ( Gold standard )? 1.91 Blev testen og referencestandarden vurderet uafhængigt (blindet) af hinanden? 1.92 Blev patienter udvalgt til referencestan-darden uafhængigt af testresultatet? I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 6 - ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 6 - ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 5, ikke oplyst 1.93 Blev såvel referencestandarden som den diagnostiske test målt på alle patienter? 6 - kke anvendeligt på den aktuelle artikel 1.94 Blev referencestandarden målt, før en intervention/behandling blev iværksat på baggrund af initiale testresultater? 1.95 Blev forskellige test sammenlignet i et validt design? 6 - ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 6 - ikke anvendeligt på denne artikel 2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET Side 40

41 2.33 I hvilken grad var undersøgelserne udført for at minimere risikoen for bias? ++ Anfør ++, + eller Hvis bedømt som + eller, i hvilken grad kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 2.35 Er undersøgelsens resultat direkte anvendeligt på referenceprogrammets patientmålgruppe? 1 - i høj grad 3. RESULTATER OG KOMMENTARER 3.1 Var metoden der anvendtes til at vurdere testen i fht. referencestandarden tilstrækkelig? 6 ikke anvendelig på det aktuelle studie Det er det første studie der beskriver 6 variable der prædikterer voldelige hændelser og som kan anvendes uden forudgående træning. Resultaterne videreudvikes til the Brøset Violence Checklist(BVC) Side 41

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING MARTS/APRIL 2014

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 Bilag 1 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Arevalo, JJ. Palliative Sedation: Reliability and Validity of Sedation Scale Tidsskrift, år: Journal of

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Checklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daroiche et al; Chlorhexidine Alcohol versus Povidone-Iodide for Surgical-Site Antisepsis,. Tidsskrift,

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Bilagsliste: 1. Litteratursøgning 2. Udfyldte tjeklister. 1. Bilag Litteratursøgning

Bilagsliste: 1. Litteratursøgning 2. Udfyldte tjeklister. 1. Bilag Litteratursøgning Bilagsliste: 1. Litteratursøgning 2. Udfyldte tjeklister 1. Bilag Litteratursøgning Dette bilag indeholder en gennemgang af de 3 udførte litteratursøgninger, henholdsvis litteratursøgningen som dannede

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 12. september, 2005 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bilag 3: Tjeklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Kissane DW, McKenzie M, Bloch S et al. Family Focused Grief Therapy: A randomized, controlled Trial in

Læs mere

Faglig ledelse og organisering

Faglig ledelse og organisering Faglig ledelse og organisering National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien Den 9. marts 2015 Ph.d. studerende/oversgpl. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans Hvis man ønsker at nedbringe

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Workshop Baggrund: Evidensbaseret praksis Præsentation af

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske Patienters Forløb -Forskningsbaseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner

Optimering af Ældre Medicinske Patienters Forløb -Forskningsbaseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner Klinisk Forskningscenter Amager Hvidovre Hospital Optimering af Ældre Medicinske Patienters Forløb -Forskningsbaseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner Kommunernes Landsforenings Ældrekonference

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3 Tjeklister SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter: Escalante CP, Meyers C, Reuben JM, Wang X, Qiao W, et al.titel: A randomised, Double-blind, 2-period, Placebo-Controlled

Læs mere

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Checklister Bilag 4. Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7 - checklister SfR Checkliste 2:Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Suiter et al. Effects of cuff deflation and one-way tracheostomy speaking valve placement on swallow physiology

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne...

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne... Page 1 of 6 Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i månedsvis Af: Marie Barse 16. april 2015 kl. 03:47 Når retspsykiatriske patienter, som lægges i bælte, kæmper imod og reagerer med

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

HoNOS Status 2003. Genindlæggelsesopgørelse

HoNOS Status 2003. Genindlæggelsesopgørelse HoNOS Status 2003 Genindlæggelsesopgørelse Siden 2000, hvor HoNOS blev implementeret på Psykiatrisk Sygehus, har vi løbende udgivet statusrapporter i hvilke der er blevet fokuseret på, at hver patient

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Det fokuserede

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.stud. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Obs kun udvalgte

Læs mere

Forfatter, titel: Miguel Juliao, Fatima Oliveira, Baltazar Nunes, and Antonio Barbosa

Forfatter, titel: Miguel Juliao, Fatima Oliveira, Baltazar Nunes, and Antonio Barbosa Bilag 4 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Miguel Juliao, Fatima Oliveira, Baltazar Nunes, and Antonio Barbosa Time and Life Perception in the Terminally

Læs mere

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children.

Bilag 2: Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Bilag : Checkliste 3 Developmental problems in very prematurely born children. Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Hanne Agerholm, Steen Rosthøj og Finn Ebbesen, Developmental problems

Læs mere

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE FRA UDSTØDNING TIL UDFORDRING MORTEN HESSE Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, School og Business and Social Science, Aarhus Universitet Uddannet

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: 12 13164 Dato: 28 11 2012 Udarbejdet af: Anja Stokholm E mail: Anja.Stokholm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631094 Risikovurderingsværktøjer

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Forebyggelse af tvang

Forebyggelse af tvang Psykiatrisk Center Sct. Hans Forebyggelse af tvang Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 481 Offentligt Høring i Sundheds- og Ældreudvalget Den 26. september 2017 Forskningsleder Jesper

Læs mere

Vurdering. Bilag 4: Checklister

Vurdering. Bilag 4: Checklister Bilag 4: Checklister SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Apolone G, Corli O, Negri E, Mangano S, Montanari M, Greco MT; Cancer Pain Outcome Research Study Group (CPOR SG) Investigators,

Læs mere

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent 7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent Udvalget for fremtidens sygehuse 2068433 Brevid: Resume På mødet den 5. marts 2013 drøftede Udvalget for fremtidens sygehuse belægning

Læs mere

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserede kontrollerede undersøgelser SfR Checkliste : Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Gary et al. Home-based exercise improves functional performance and quality of life in women with diastolic heart failure Tidsskrift,

Læs mere

RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET

RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET Bispebjerg RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET Jens Peter Bonde Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Dias 1 MODENA projektet 2010-2014 AMK Bispebjerg: Maria

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 91 Offentligt RISIKOVURDERINGER PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tine Wøbbe, ledende psykolog, afd. R, Psykiatrisk Center Sct Hans Retspsykiatrisk

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Program 09.00-10.00

Læs mere

Håndtering af konflikter i psykiatrien

Håndtering af konflikter i psykiatrien Psykiatrisk Center Sct. Hans Håndtering af konflikter i psykiatrien Konference om retspsykiatri Den 27. november 2017 Forskningsleder Jesper Bak Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning

Læs mere

Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie

Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie Titel: Delay i kræftudredning i Almen Praksis En litteraturgennemgang og et feltstudie Juni 2013 Forfatter Marianne Thusgaard Vejleder Martin Bach Jensen Introduktion: Dødeligheden hos kræftpatienter i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Effekter af beskæftigelsesindsatser. svær psykisk sygdom. Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3.

Effekter af beskæftigelsesindsatser. svær psykisk sygdom. Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3. Effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk Thomas Christensen Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 12.3. 2012 Baggrund Mange mennesker med svær psykisk har ønske om at

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Tredje del: Fra evidens til anbefaling DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

MMSE skalaen Demensforskning med relevans for hverdagen Lundbecks satellitsymposium 11.9.2009

MMSE skalaen Demensforskning med relevans for hverdagen Lundbecks satellitsymposium 11.9.2009 MMSE skalaen Demensforskning med relevans for hverdagen Lundbecks satellitsymposium 11.9.2009 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken og Psykiatrisk afdeling P Odense Universitetshospital

Læs mere

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner.

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Herlevs herligheder Ernæring På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Mange ældre indlagte patienter

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Patientinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Patientinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Non-sedation sammenlignet med sedation og et dagligt opvågningsforsøg Vi vil gerne spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Ergo 15 Den 11. november 2015

Ergo 15 Den 11. november 2015 Parallelsession: National klinisk retningslinje på børneområdet og evidensbaseret praksis Ergo 15 Den 11. november 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Information, januar 2010 Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Social ulighed i indlæggelser

Social ulighed i indlæggelser Social ulighed i indlæggelser Michael Davidsen Mette Bjerrum Koch Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, oktober 2013 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN 2 3 Sammenfatning I nærværende

Læs mere

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere)

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Spørgsmål til sundhedsrådgiveren Denne del af spørgeskemaet besvares af sundhedsrådgiveren 1. Skriv dato for gennemførelse af spørgeskemaet 2. Hvad er dit

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

TEST AF TABLETTER MED FORSKELLIG FORM FOR EGENSKABER VED SYNKNING MED NORMALT FUNGERENDE TESTPERSOMER

TEST AF TABLETTER MED FORSKELLIG FORM FOR EGENSKABER VED SYNKNING MED NORMALT FUNGERENDE TESTPERSOMER Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk TEST AF TABLETTER MED FORSKELLIG FORM FOR EGENSKABER VED SYNKNING MED NORMALT

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Helsingør Kommune Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Livsstil for mænd i boligområderne hold Baggrund Projektet blev startet op i August. Kurset har en længde på måneder og

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Signifikanstestet. usædvanlig godt godt

Signifikanstestet. usædvanlig godt godt Signifikanstestet Fordeling af rygevaner som 45-årig og senere selvrapporteret helbred som 51-årig blandt tilfældigt udvalgte mænd i Københavns Amt i 1987. helbred som 51 årig rygevaner som 45 årig Total

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel. Knut Borch-Johnsen Formand DSKS Vicedirektør, dr.med. Holbæk Sygehus Hvor

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik (version 19.09.2008)

Epidemiologi og Biostatistik (version 19.09.2008) En model Fejlkilder og tolkningsproblemer i epidemiologiske undersøgelser Jørn Attermann. september 008 For meningsfuldt at kunne diskutere fejlkilder og fortolkningsproblemer må vi have en model for det,

Læs mere

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Baggrund I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er det afgørende, at såvel borgere som medarbejdere oplever en så tryg og forudsigelig

Læs mere

Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge

Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge Psykiatrifondens konference d. 20. marts 2016 Mikael Thastum Psykologisk Institut, Aarhus Universitet mikael@psy.au.dk Hjemmeside www.psy.au.dk/angstklinik

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Studiedesign. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Studiedesign. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Studiedesign Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Studiedesign Økologiske studier Tværsnitsstudier Case-kontrolstudier Kohortestudier Randomiserede studier Hvorfor er det vigtigt at

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere