Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+"

Transkript

1 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune

2 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke fundet en klar bane Har en pragtfuld aktiv tilværelse. Tak for de gode tilbud Er lige blevet enlig. Skal til at finde ud af at komme hjemmefra Vil overveje om jeg har gang i det rigtige i min hverdag Kendskab til hvem man kan henvende sig til om hvad! Ovenstående udsagn er fra spørgeskema, der blev udfyldt af borgere i forbindelse med deres deltagelse på et seniormøde i Kolding Kommune. Seniormødet er blot et af de tiltag, der er blevet sat i værk i forbindelse med delprojekt Bevar dit aktive seniorliv. 1

3 Indholdsfortegnelse Evaluering... 3 Formål... 3 Ramme... 3 Metode... 3 Mål for delprojekt Aktivt seniorliv... 4 Aktiviteter... 4 Seniormøder... 5 Temamøder... 5 Møder for kommende pensionister... 7 Evaluering af succeskriterier... 7 Konklusion... 9 Perspektivering

4 Evaluering Formål Formålet med evalueringen er at samle viden og erfaringer fra de indsatser, der er blevet sat i gang under delprojekt Bevar dit aktive seniorliv og deraf opnå en fornemmelse af om der er områder, der er særlig behov for at justere eller rette fokus mod. Evalueringen har til formål, at: Afrapportere til Styregruppe og politisk niveau for at dokumentere proces og implementering af Bevar dit aktive seniorliv. Opnå viden og beskrive succeser, udfordringer og barrierer. Skabe klarhed over den fremadrettede plan for aktiviteterne i forhold til Kolding Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende indsats for seniorerer i alderen 60+. Ramme Styregruppen for Aktivt seniorliv og delprojekt Bevar dit aktive seniorliv har truffet beslutning om, at der foretages en intern evaluering af delprojektet. Evalueringen er derfor foretaget af projektleder og praktikant i samarbejde med de forebyggende medarbejdere og arbejdsgruppen for Bevar dit aktive seniorliv. Metode I evalueringen af Bevar dit aktive seniorliv tages der udgangspunkt i en sammensat evalueringsmetode, dvs. at der udover at evaluere på målopfyldelsesgraden for delprojektet, også evalueres på om processerne er gennemført som planlagt. Evalueringen vil have fokus på målopfyldelse, aktiviteter og proces. Målopfyldelse: Beskrivelse af hvorvidt succeskriterier for delprojektet er blevet opfyldt Aktiviteter: Beskrivelse af aktiviteter Borgeres vurdering af aktiviteter ved hjælp af spørgeskemabesvarelser Proces: Beskrivelse af processer 3

5 Medarbejderes vurdering af processer Hvert punkt aktiviteter, målopfyldelse og proces bliver evalueret under hver aktivitet. Mål for delprojekt Aktivt seniorliv I beskrivelsen af delprojekt Aktivt seniorliv var der beskrevet følgende mål: At seniorer i alderen 60+ tilbydes viden om hvordan de kan bevare et aktivt seniorliv og forebygge tab af funktionsevne At seniorer i alderen 60+, som har eller er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og/eller sociale begrænsninger af funktionsevnen tilbydes specifik information om, hvordan de kan forebygge tab af funktionsevne At enlige seniorer i alderen 60+ tilbydes viden om og støtte til at opnå et aktivt seniorliv. I 2012 vil fokus primært være på enlige mænd i alderen 60+ At opsamle viden om hvilke tilbud seniorer i alderen 60+ efterspørger, samt at formidle og understøtte, at sådanne tilbud om muligt oprettes igennem et samarbejde med afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse og aktivitetsområdet Og følgende succeskriterier: At ca. 150 borgere i aldersgruppen 60+ deltager i et seniormøde, der afholdes én gang årligt med henblik på at opnå information om sundhedsfremmende og forebyggende faktorer At ca borgere i aldersgruppen 60+, som har eller er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og/eller sociale problemer, deltager i et temamøde målrettet deltagernes særlige behov. Der afholdes minimum 2 temamøder årligt. At 50 % af enlige mænd i aldersgruppen 60+, tager i mod et forebyggende hjemmebesøg med henblik på at understøtte borgerens sociale aktiviteter, samt formidle hvilke tilbud, der findes i Kolding Kommune og i borgerens nærmiljø At 80 % af de borgere, der deltager i seniormøde, temamøder eller modtager et forebyggende hjemmebesøg oplever, at indsatsen er relevant ift. deres behov At gennemsnitsalderen for borgere i aldersgruppen 60+, der modtager hjælp fra hjemmeplejen stiger mindst 1 år i perioden Aktiviteter Indsatserne i delprojekt Bevar dit aktive seniorliv blev startet op i efteråret 2011 med afholdelse af et seniormøde og et temamøde. I 2012 blev der afholdt et seniormøde og 2 temamøder, samt tilbudt forebyggende hjemmebesøg til mænd i alderen år, der bor alene. 4

6 Seniormøder Der er blevet afholdt et seniormøde i 2011 og et seniormøde i 2012 med hhv. ca. 600 og 700 seniorer i alderen 60+. Målet om deltagelse af ca. 150 borgere er derfor i høj grad opfyldt. Ved planlægning af seniormøderne blev det prioriteret at anvende en del ressourcer på en oplægsholder, som kunne skabe opmærksomhed omkring mødet og få borgere til at møde op, samtidig med at oplægsholdere kunne formidle budskabet om at opbygge eller bevare et aktivt seniorliv. Efter afholdelse af hvert seniormøde blev deltagerne bedt om at udfylde et spørgeskema om borgernes udbytte af mødet. Af de hhv ca. 600 deltagere i 2011 og 700 deltagere i 2012 har i alt 700 borgere udfyldt spørgeskemaet. Et udsagn fra en borger understøtter tankerne om, at det er en god idé at få en oplægsholder udefra til at formidle budskabet: Godt at få nogle professionelle til at bringe oplysninger. Det bliver let til selvfølgeligheder eller lidt kedeligt, når det er alm. konsulenter, der skal give et budskab. Godt med en opsang. Tak. På møderne havde repræsentanter fra forskellige afdelinger på seniorområdet et indlæg med information fra deres områder. I 2011 og 2012 havde hhv. Sundhedsfremme og forebyggelse og Træning og rehabilitering et aktivt indslag med nogle øvelser til musik. Kommentarerne på spørgeskemaerne viste noget forskellige opfattelser om mødet. En meget veltilrettelagt informativ dag. Gymnastikken er ikke relevant, da alle fremmødte er aktive. Fin og morsom eftermiddag, men ikke så megen ny viden. Kendskab til hvem man kan henvende sig til om hvad! På spørgsmålet om på hvilken måde den viden der blev givet på mødet har ændret deltagerens opfattelse af sin hverdag, var nogle af svarene: At jeg skal være mere aktiv end jeg er i forvejen. Er blevet beskæftiget i, at jeg har en fornuftig levevis. Vil overveje at drikke lidt mindre. Temamøder Der er afholdt 3 temamøder i 2011 og Til det første temamøde var der kun 5 deltagere, hvilket var noget under det forventede fremmøde. Mødet var blevet annonceret i den lokale avis og via opslag rundt om i byen. Denne erfaring viser derfor, at borgernes opmærksomhed skal fanges på en anden måde. Effekten var større, da de ældre blev mødt i ældreklubben, altså hvor foredraget kom til den ældre, fremfor omvendt. 5

7 Der skal skabes mere opmærksomhed om området, så flest muligt ældre borgere bliver opmærksom på problematikken, finder temaet interessant, samt ønsker at deltage i temamøderne. Der blev holdt temamøder omkring diabetes i Vester Nebel i første halvdel af 2012, med 40 fremmødte, og i 2. halvår 2012 i OK klubben i Kolding med 27 fremmødte. Emnet var diabetes på begge møde. De fremmødte, blev efter møderne bedt om at udfylde et spørgeskema primært for at afdække om mødet var med til at arbejde frem mod det fastsatte mål, nemlig at mødedeltagerne synes møderne relevante ift. Borgernes behov. Et af delmålene var således jf. projektbeskrivelsen At seniorer i alderen 60+, som har eller er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og/eller sociale begrænsninger af funktionsevnen tilbydes specifik information om, hvordan de kan forebygge tab af funktionsevne Af de 67 fremmødte svarede 47på spørgeskemaerne 1. Et af spørgsmålene gik således på mødets relevans for de fremmødte, og om mødet havde indeholdt information, der direkte eller indirekte havde fået borgerne til at ændre på noget i deres hverdag. Af de adspurgte mente 36 % at mødet i nogen eller høj grad, havde fået dem til at ændre noget i deres hverdag, mens 64 % i meget lille grad eller slet ikke mente at mødet havde ændret deres opfattelse af deres hverdag. Af svarene på dette spørgsmål fremgår det, at hovedparten at borgerne, ikke mente de fik direkte ny viden om diabetes, som ville få dem til at ændre praksis i deres hverdag. Næste spørgsmål omkring tilfredsheden med informationen på mødet, viser dog at mødedeltagerne, på trods af at borgene måske ikke fik ny viden, var glad for den information de fik, understøttet af at 98 % i høj eller nogen grad var tilfredse med informationen på mødet. Et udpluk af borgerne har følgende kommentarer til, om mødet have ændret deres opfattelse af hverdagen; - En borger mener at mødet har været en øjenåbner, - En anden mener at møderne har været God orientering. - En tredje borger mener, at mødet har fået vedkommende til at se, at motion skal være en del af en sund hverdag. - En fjerde borger har indset, at det er vigtigt at spare på fedtet. - En femte borger oplyser, at vedkommende på forhånd har indgående kendskab til diabetes da borgeren; Lever sammen med en diabetiker, så jeg kender meget til diabetes - En sjette borger havde også viden om diabetes på forhånd og skriver: Oplægget var godt. Jeg ved meget om det i forvejen. men godt 1 Antal at svar på de enkelte spørgsmål varierer meget, og procentsatsene er taget ud fra svarandelen til det enkelte spørgsmål, og ikke de samlede 47 respondenter 6

8 Borgerne som havde deltaget i de to møder i Vester Nebel, samt i OK klubben i Kolding, blev i spørgeskemaundersøgelsen bedt om at uddybe med evt. andre kommentarer henvendt til Kolding Kommune. Som nedenstående illustrerer, havde kommentarerne ikke nødvendigvis deres relevans ift. diabetes og sundhedsfremme, men var derimod ønsker og forslag helt generelt, rettet til Kolding kommune. Kommentarerne var forskellige og ønskerne var mangeartede: - Det er super at I kommer ud til de små lokalsamfund (og afholder temamøder) - En rigtig vellykket eftermiddag - Godt foredrag - men da jeg i forvejen lever sundt med masser af motion giver foredraget ikke grund til ændring af livsstilen - Fin eftermiddag relevant - Noget mere for gangbesværet. Nogle flere bænke rundt omkring Møder for kommende pensionister Kolding Kommune har igennem flere år inviteret borgere til at komme til et informationsmøde nogle måneder inden de fylder 65 år og dermed kan søge om folkepension. Ved mødet kunne borgerne samtidig få hjælp til at udfylde deres ansøgning til folkepension. Primo 2013 overgik udbetaling af folkepension til Udbetaling Danmark og derfor var der ikke længere behov for den samme information og vejledning på møderne. De forebyggende medarbejdere har derfor overtaget planlægningen og afholdesen af møder for kommende pensionister, og indholdet på møderne har mere fokus på, hvordan man bevarer et aktivt seniorliv også efter man er gået på pension. Der er blevet afholdt et møde, hvor ca. 180 kommende folkepensionister blev inviteret. Forventningen var, at lidt under halvdelen ville møde op, men det viste sig at ca. 110 deltagere mødte op. Evaluering af succeskriterier Succes kriterierne har været ambitiøse omkring Kolding kommunes projekt Aktivt Seniorliv, som er sat i gang med henblik på at indfri en del af den politiske vision på Seniorområdet og formålet med projektet er at understøtte borgerne i at forblive uafhængige af hjælp, og have størst mulig livskvalitet i seniorlivet. Et af kriterierne lyder således; At ca. 150 borgere i aldersgruppen 60+ deltager i et seniormøde, der afholdes én gang årligt med henblik på at opnå information om sundhedsfremmende og forebyggende faktorer De to seniormøder som blev afholdt i 2011 og 2012 med henholdsvis 600 og 700 fremødte, var således en stor succes, set ud fra målsætningen om, at 150 borgere i aldersgruppen 60+ skulle deltage. Det blev samtidig prioriteret at bruge en del ressourcer på en oplægsholder, hvilket viste sig at være en god idé. De ældre borgere, som deltog i mødet, gav efterfølgende udtryk for at det havde været godt og spændende med en professionel til at holde oplægget. 7

9 At ca borgere i aldersgruppen 60+, som har eller er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og/eller sociale problemer, deltager i et temamøde målrettet deltagernes særlige behov. Der afholdes minimum 2 temamøder årligt. Der blev i 2011 afholdt et temamøde med kun 5 tilmeldte, hvilket ikke opfyldte succeskriteriet. Efter en justering af indsatsen ud fra erfaringen fra første afholdelse, blev der afholdt to temamøder i 2012 med henholdsvis 40 og 27 deltagere. Succeskriteriet om afholdelse af 2 temamøder med deltagelse af borgere blev derfor opnået i Selvom deltagerne på de to temamøder i 2012 ikke nødvendigvis havde et særligt behov for at få information om diabetes, svarede 76 % af de borgere, der besvarede spørgsmålet i spørgeskemaet, at oplægget i høj grad eller i nogen grad var relevant for dem. At 50 % af enlige mænd i aldersgruppen 60+, tager i mod et forebyggende hjemmebesøg med henblik på at understøtte borgerens sociale aktiviteter, samt formidle hvilke tilbud, der findes i Kolding Kommune og i borgerens nærmiljø Pr. den 4. januar manglede de forebyggende medarbejdere at tage kontakt til 130 enlige mænd i aldersgruppen 60+, i eget hjem. Der var fortaget 142 besøg i alt, og sendt brev ud til % af de enlige mænd, som modtog brev, ønskede således besøg af en forebyggende medarbejder. Dermed har det vist sig, at målgruppen ikke som udgangspunkt er modtagelige over for kommunens forebyggende tilbud. Jf. de forebyggende medarbejderes egne udsagn, har erfaringerne fra 2012 været blandede. De mener, det er essentielt at være mere vedholdende i deres kontakt til målgruppen, hvis flere skal tage imod tilbuddet om et forebyggende besøg. Dette konkretiseres ved et forslag om at lave nye aftaler med borgerne, allerede ved det første besøg. De forebyggende medarbejdere har dog oplevelsen af, at de mænd, der har modtaget et besøg, har været glæde for besøget, og at det har givet anledning til en god snak omkring aktiviteter og sociale relationer i hverdagslivet. At 80 % af de borgere, der deltager i seniormøde, temamøder eller modtager et forebyggende hjemmebesøg oplever, at indsatsen er relevant ift. deres behov 83 % af de deltagere, der har besvaret spørgeskemaet, har i nogen eller i høj grad fundet mødet relevant. Det er dog kun ca. 54 % af deltagerne, der har besvaret spørgeskemaet. 76 % af mødedeltagere på temamøderne i 2012 omkring diabetes, fandt mødet relevant i nogen eller i høj grad. Ca. 65 % af deltagerne på de to temamøder besvarede spørgsmålet i spørgeskemaet. Ved forebyggende hjemmebesøg forelægger der ikke konkrete undersøgelser af borgernes meninger. At gennemsnitsalderen for borgere i aldersgruppen 60+, der modtager hjælp fra hjemmeplejen stiger mindst 1 år i perioden Her foreligger endnu ikke et endeligt resultat, da dette fokusområde først vil vise sig målbart efter periodens udløb, dvs. efter Foreløbige målinger viser dog, at gennemsnitsalderen for borgere visiteret til personlig og eller praktisk hjælp i januar 2011 var 81.4 år, mens den i 8

10 januar 2013 var på 82,2 år 2. Succeskriteriet er derfor endnu ikke opfyldt, men da der ser ud til at være en tendens til at gennemsnitsalderen stiger, er der en god sandsynlighed for at succeskriteriet vil være opfyldt i år Konklusion Delprojekt Bevar dit aktive seniorliv blev startet op i efteråret Succeskriterierne for delprojektet er opnået i forhold til antal afholdte temamøder og seniormøder. Effekten af møderne kan ikke direkte måles, men antal deltagere har opfyldt succeskriterierne, og deltagerne har oplyst ved besvarelse af spørgeskema, at informationen på møderne har været relevant. Andelen af mænd i alderen år, der bor alene, og som har ønsket et besøg, er betydeligt lavere end det fastsatte succeskriterium. Resultater af besøgene er ikke blevet opgjort, men de forebyggende medarbejdere oplever, at besøgene har en positiv indflydelse. Perspektivering Arbejdsgruppen og styregruppen for delprojekt Bevar dit aktive seniorliv har besluttet at afslutte delprojektet primo 2013, da indsatserne er implementeret i forebyggelsesafdelingen. De forebyggende medarbejdere vil fortsat planlægge og afholde et seniormøde og tilbyde at afholde to eller flere temamøder i forskellige klubber og foreninger for ældre. Temaet for seniormøde og temamøder vil i 2013 have fokus på ensomhed blandt ældre. De forebyggende medarbejdere vil også i 2013 tilbyde forebyggende hjemmebesøg til mænd i alderen år, der er blevet alene i løbet af 2012, og vil tilbyde forebyggende hjemmebesøg til kvinder i alderen år, der bor alene. Selvom andelen af mænd, der tager imod tilbuddet er væsentligt lavere end forventet, har de forebyggende medarbejdere valgt at bibeholde tilbuddet, da de vurderer, at det er vigtigt at komme i kontakt med potentielle ensomme og støtte dem til at kunne komme ud af ensomheden. Det er til gengæld positivt, at det har vist sig, at der er relativt få i målgruppen, der føler sig ensomme, og som derfor ikke har behov for at benytte tilbuddet. Målinger i forbindelse med delprojekt Bevar dit aktive seniorliv viser, at gennemsnitsalderen for ældre, der modtager hjælp fra hjemmeplejen er stigende. Dette er ikke et direkte resultat af de indsatser, der er blevet sat i gang i forbindelse med delprojekt Bevar dit aktive seniorliv. Men informationen til seniorer omkring vigtigheden af at bevare et aktivt seniorliv, er medvirkende til at øge bevidstheden om de sunde valg, og er dermed indirekte medvirkende til, at øge den gennemsnitlige levetid og øge den gennemsnitlige alder for, hvornår den ældre får behov for hjælp. 2 Gennemsnitsalder udregnet på baggrund af alle borgere visiteret til personlig og eller praktisk hjælp i perioden 1. januar-31. januar i hhv år 2011 og

11 De forebyggende medarbejdere vil bevare opmærksomheden og gribe de muligheder, der er og evt. opstår - som tilfældet f.eks har været i forbindelse med, at de har overtaget afholdelse af møder for kommende pensionister - for at bringe budskabet til målgruppen om vigtigheden af at bevare et aktivt seniorliv. 10

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit

Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Helsingør Kommune Evalueringsnotat: Rigtige mænd i Vapnaga rd - fra fedt til fit Livsstil for mænd i boligområderne hold Baggrund Projektet blev startet op i August. Kurset har en længde på måneder og

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011 Bilag 7 August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn Onsdag den 31. August afholdt Københavns Kommune et borgermøde om udviklingen af fremtidens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Præsentation Rehabilitering Neuropædagogisk screening Teknologi 1 Forekomst af demens sygdomme Prognose for antal demente i Danmark 2014-2040: 2014-83.830

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Baggrund... 2 2. Vision... 3 3. Det handler om:... 3 At løfte i flok... 3 At gå nye veje... 4 At skabe synergi... 4 4.

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Indledning Vindrosen De Frivilliges Hus har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune. Dette gøres

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Personlig Erfarings LOG (PE Log)

Personlig Erfarings LOG (PE Log) Personlig Erfarings LOG (PE Log) PE Log en er dit personlige redskab, som kan hjælpe dig med at udvikle dig som instruktør. PE loggen består af to dele: En planlægningsdel, som er et skema med 6 spørgsmål.

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ December 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Arbejdsgang vedr. formueskemaer 2016... 2 Nye regler for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet Land: Polen Periode: Fra: 17.02 2014 Til: 30.06 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere)

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Spørgsmål til sundhedsrådgiveren Denne del af spørgeskemaet besvares af sundhedsrådgiveren 1. Skriv dato for gennemførelse af spørgeskemaet 2. Hvad er dit

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Pedersenssuresokker88@gmail.com. 01/08-2011 til 31/1-2012. Haraldvangen 17, østsidevegen Hurdal, Norge. www.haraldvangen.no

Pedersenssuresokker88@gmail.com. 01/08-2011 til 31/1-2012. Haraldvangen 17, østsidevegen Hurdal, Norge. www.haraldvangen.no Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Institutionens navn: Institutionens adresse: Institutionens kontakt e-mail og evt. www: Mikael Pedersen PS10223

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole

Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole Undervisningsmiljøundersøgelse for Bredballe Privatskole Vi har i april måned 2016 gennemført Undervisningsministeriets Trivsel- og undervisningsmiljøundersøgelse www.nationaltrivsel.dk på samtlige klassetrin.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR referat Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Afbud fra: Grethe Riksted, Iben Kollemorten, Martin Munkebo og Bo Hansen Pkt. Tekst Side 95 Meddelelser 1 96

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Borgercenter Handicap inviterer forældre til unge mellem 16 og 18 år til et orienteringsmøde om, hvilke forandringer og muligheder der opstår,

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Sund i Brøndby, Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 2 Kontaktperson/projektleder

Læs mere

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet P r o j e k t b e s k r i v e l s e Jobrettet samtale 14. november 2014 J.nr. IMPL Baggrund Et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet er fokus på job og uddannelse samt et ønske om,

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Statusnotat 2013 Sundhedsformidlerprojektet

Statusnotat 2013 Sundhedsformidlerprojektet Statusnotat 2013 Sundhedsformidlerprojektet 1. Baggrund: Den sociale ulighed i sundhed er steget gennem de sidste 20 år. Sundhedsstyrelsen skriver i deres rapport om ulighed i sundhed, at der blandt personer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør.

Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør. Jeg er glad for at have deltaget. Det har givet mig et løft, forstået på den måde, at jeg er mere opmærksom på, at tænke i værdi for forretningen, når der skal besluttes eller anbefales. Desuden er jeg

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Muskel- og skeletlidelser - Sammenfatning af resultater af tilbuddet til borgere med smerter i ryggen

Muskel- og skeletlidelser - Sammenfatning af resultater af tilbuddet til borgere med smerter i ryggen Muskel- og skeletlidelser - Sammenfatning af resultater af tilbuddet til borgere med smerter i ryggen Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældreog Handicapudvalget

Læs mere

Penge- og pensionspanelet

Penge- og pensionspanelet 1 Penge- og pensionspanelet Undersøgelse blandt boligejere med rentetilpasningslån Eva Roland & Morten Bekholm GfK Danmark, Custom Research 765053 Our promise: create value Company FOR YOUR 2 1 Formål

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Opfølgning på kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Den aktive ældre den 5. november 2011

Opfølgning på kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Den aktive ældre den 5. november 2011 Notat 5. december 2012 Sagsbeh: clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Opfølgning på kommunalbestyrelsens temadrøftelse om Den aktive ældre den 5. november 2011

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2014

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008

Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 Første udkast spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine July 2008 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES 1/6 bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES Hvorfor skal det være svært at få den krop du ønsker dig? Gør det enkelt for dig selv, og læs denne start guide. BEGYNDER GUIDE - team bepeaked www.bepeaked.dk

Læs mere

Mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv 2016-2017

Mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv 2016-2017 Mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv 2016-2017 BORGERSERVICE Politisk pejlemærke: Kvalitet og effektivitet i borgerservice Kommunens borgere skal i stigende grad

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Interessen for iværksætteri stor blandt unge

Interessen for iværksætteri stor blandt unge N O T A T Interessen for iværksætteri stor blandt unge Torsdag den 28. april løber den danske finale i den europæiske iværksætterkonkurrence EBG af stablen, og dette år har interessen for at deltage i

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere