52006DC di 9 09/11/ :39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52006DC0712. 1 di 9 09/11/2009 15:39"

Transkript

1 Administreret Vigtig af juridisk Publikationskontoret meddelelse 52006DC0712 [pic] KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KO M(2006)712 endelig GRØNBOG Diplomatisk og k onsulær besk y ttelse af unionsborgere i tredjelande (forelagt af Kommissionen) 1. INDLEDNING 1.1. I henhold til artikel 20 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (herefter EF-trak taten) k an en unionsborger, som befinder sig i et tredjeland, hv or hans egen medlemsstat ikke har en ambassade eller et konsulat, nyde beskyttelse fra myndighederne for enhv er anden medlemsstat, der er repræsenteret på stedet, på samme v ilk år som den pågældende medlemsstats egne statsborgere. A fgørelse 95/553/EF[1] indeholder en liste ov er de situationer, hv or medlemsstaterne k an y de bistand, såsom: - anholdelse eller tilbageholdelse - alvorlig ulykke eller alvorlig sygdom - v oldsforbry delser mod unionsborgere - dødsfald - hjælp til nødstedte unionsborgere eller - hjemtransport. Desuden fastlægges der procedurer i forbindelse med udlæg til nødstedte borgere. Ovenstående liste er ikke udtømmende. Det fastslås i afgørelsen, at en nødstedt borger kan anmode om beskyttelse i andre situationer; i så fald bør medlemsstaterne yde øjeblikkelig bistand, i det omfang de har kompetence til det. Desuden er der i Rådet for Den Europæiske Union blevet oprettet en arbejdsgruppe med ansvar for det konsulære samarbejde ("COCON") med henblik på at tilrettelægge udv ek slinger af oply sninger om god prak sis i medlemsstaterne. I juni 2006 udarbejdede arbejdsgruppen en ræk k e retningslinjer om besk y ttelse af unionsborgere i tredjelande[2]. Hovedvægten i disse retningslinjer, som ikke er bindende, ligger på udveksling af oply sninger mellem medlemsstaterne med henblik på et tæt samarbejde, som Kommissionens delegationer inddrages i[3] Der er flere grunde til, at Kommissionen fremlægger ov erv ejelser med henblik på at styrke denne beskyttelse af borgerne: - i artikel 46 i chartret om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000, fastslås det, at diplomatisk og k onsulær besk y ttelse er en grundlæggende rettighed for unionsborgerne 1 di 9 09/11/ :39

2 - det fastsættes i afgørelse 95/553/EF, at afgørelsen sk al rev ideres fem år efter ik rafttrædelsen, som fandt sted i maj i 2007 fremlægger Kommissionen sin femte rapport om unionsborgersk ab, hv ori den eventuelt kan bebude nye initiativer vedrørende retten til diplomatisk og konsulær besk y ttelse - Kommissionen fremsatte i sin meddelelse fra juni 2006 om gennemførelsen af Haag-programmet[4] en ræk k e forslag v edrørende diplomatisk og k onsulær besk y ttelse - i den rapport, som Michel Barnier fremlagde den 9. maj 2006[5] (herefter Barnierrapporten), understregedes nødv endigheden af at fastlægge forbindelserne mellem diplomatisk og konsulær beskyttelse og andre områder (civilbeskyttelse, intervention i kriser, humanitær bistand) Diplomatisk og konsulær beskyttelse kan vedrøre en enkeltperson eller grupper af personer For at k unne håndtere k risesituationer, såsom naturk atastrofer, terrorhandlinger, pandemier og militære konflikter, har EU indført en række specifikke instrumenter: - civilbeskyttelsesordningen, som kan anvendes i og uden for EU - humanitær bistand til civ ilbefolk ninger, som rammes af en k atastrofe uden for EU - specifik k e instrumenter, som anv endes til at håndtere k risesty ringsopgav er, såsom beredsk absordningen - civile krisestyringsopgaver som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Alle disse instrumenter kræver et tæt samarbejde mellem Rådet og Kommissionen for at sikre, at der er den nødvendige sammenhæng i EU's og dets medlemsstaters aktiviteter i tredjelande. Disse interventionsområder kan med fordel suppleres med en styrkelse af den beskyttelse af borgerne, som er omhandlet i EF-trak tatens artik el EF-trak tatens artik el 20 er særlig v igtig på grund af den store stigning i antallet af unionsborgere, som rejser til tredjelande[6], og på grund af stigningen i antallet af borgere, der tager bopæl i disse lande. Det er imidlertid ik k e alle medlemsstaterne, der har en tilgængelig fast repræsentation i hv ert enk elt tredjeland. På nuv ærende tidspunk t er der k un tre lande, hv or alle medlemsstaterne er repræsenteret, nemlig Folk erepublik k en Kina, Den Russisk e Føderation og USA, og ud af 167 tredjelande er der 107, hv or højst 10 medlemsstater er repræsenteret[7]. Situationen blev ty delig, da tsunamien i slutningen af 2004 ramte Sy døstasien, hv or de fleste af medlemsstaterne ik k e hav de en repræsentation i de forsk ellige lande, som blev ramt af k atastrofen. 17 medlemsstater er således repræsenteret i Thailand, mens k un 6 er repræsenteret i Sri Lank a og tre i Brunei. Under konflikten i Libanon i juli 2006 viste det sig også, at det ikke var alle medlemsstaterne, der hav de en tilgængelig fast repræsentation på stedet. Desuden v iste Barnier-rapporten, at den europæisk e tilstedev ærelse i en ræk k e lande, hv or der sommetider er meget få nationale repræsentationer, blev v aretaget af Kommissionens delegationer. Selv om disse delegationer ikke har konsulære beføjelser, kan de inddrages i en fælles indsats for at poole ressourcerne Medlemsstaternes k onsulære og diplomatisk e netv ærk er således begrænsede, og fællessk abslov giv ningen på området er ik k e særlig udby gget. Det eneste, der findes på nuv ærende tidspunk t, er afgørelse 95/553/EF og udv ek slingen af oply sninger mellem medlemsstaterne i COCON. Borgerne ønsk er imidlertid en sty rk else af den europæisk e dimension. I den forbindelse har en Eurobarometer-undersøgelse[8], som blev gennemført for ny lig, v ist, at borgerne ik k e k ender deres rettigheder, men at de samtidig har store forv entninger til EU på dette område. Desuden skal det fremhæves, at halvdelen af alle de mennesker, som bor i EU, har til hensigt at rejse til et tredjeland i løbet af de næste tre år, og at kun 23 % af disse mennesker siger, at 2 di 9 09/11/ :39

3 de har kendskab til de muligheder, som EF-traktatens artikel 20 giver. Samtidig mener 17 %, at det er muligt at anmode om besk y ttelse fra Kommissionens delegationer. Endelig understregede Kommissionen i sin meddelelse til Det Europæisk e Råd af 10. maj 2006, "En dagsorden for EU's borgere"[9], EU's behov for at udby gge samarbejdet omk ring k onsulære anliggender med henblik på at opnå en bedre besk y ttelse af EU-borgerne i tredjelande og samtidig sørge for, at befolkningen får et bedre kendskab til, hvilke rettigheder den har, og bedre mulighed for at gøre dem gældende. Kommissionen foreslår en ræk k e muligheder for at informere borgerne bedre, og den foreslår at overveje, hvilket omfang af beskyttelse de bør sikres, og hvilke strukturer og ressourcer EU bør råde over på området, samt hvilke forbindelser der bør udvikles med my ndighederne i tredjelande. 2. O PLYSNING TIL BO RGERNE Det er nødvendigt at sikre, at borgerne informeres bedre om konsulær beskyttelse. Til det formål foreslår Kommissionen en ræk k e foranstaltninger, hv oraf nogle er k ortsigtede, mens andre k ræv er en mere k omplek s beslutningstagning på europæisk plan Oplysninger om retten til diplomatisk og konsulær beskyttelse Institutionerne og medlemsstaterne bør sørge for, at borgerne og de brancher, som besk æftiger sig med personbefordring, såsom rejsebureauer, jæv nligt informeres. Der k an f.ek s. udsendes informationsbrochurer, der k an opsættes plak ater, f.ek s. i lufthav nene, i hav nene, på stationerne eller på pask ontorerne, og der k an giv es oply sninger på Europa-webstedet og på hjemmesiderne for Kommissionens delegationer i tredjelande. Borgerne har også mulighed for at ringe eller sende s til Europe Direct[10] og stille spørgsmål om diplomatisk og k onsulær besk y ttelse i tredjelande. Foreslåede foranstaltninger: - Udsendelse af brochurer, også til de berørte brancher. - O ply sninger på Europa-webstedet og på hjemmesiderne for Kommissionens delegationer i tredjelande. - O psætning af plak ater i lufthav nene, i hav nene, på stationerne eller andre egnede steder. - Informationstjenester for borgerne O ply sninger om medlemsstaternes repræsentation i tredjelande Unionsborgere, hv is eget land ik k e har en ambassade eller et k onsulat i bestemmelseslandet, skal kunne få oplysninger om de andre medlemsstaters ambassader og konsulater i det pågældende land. Kommissionen mener godt, at den med støtte fra medlemsstaterne k an påtage sig at iv ærk sætte en sådan oply sningsindsats. Til det formål k an medlemsstaterne opfordres til at sende Kommissionen en opdateret liste ov er alle deres ambassader og k onsulater i tredjelande med de nødvendige kontaktoplysninger. - O ffentliggørelse og opdatering af k ontak toply sningerne om medlemsstaternes ambassader og konsulater i de enkelte tredjelande A nv endelse af passet som informationsmetode Det foreslås i Barnier-rapporten, at alle pas sk al indeholde en gengiv else af EF-trak tatens artikel 20. Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union opfordrede i sin rapport til Det Europæisk e Råd af 15. juni 2006[11] medlemsstaterne til at gengiv e EF-trak tatens artik el 20 i passene. Kommissionen mener, at dette er en effek tiv måde at minde borgerne om deres rettigheder på. 3 di 9 09/11/ :39

4 - Vedtagelse af en henstilling fra Kommissionen, hv ori medlemsstaterne opfordres til at gengive EF-traktatens artikel 20 i passene Rejsevejledninger For at undgå, at borgerne rejser til et tredjeland, som udgør en risiko for deres sikkerhed og sundhed, udsender de enk elte medlemsstater rejsev ejledninger til brug for deres borgere, hvori de giver udtryk for deres egen vurdering af risikoen, som kan være forskellig fra de andre medlemsstaters, alt efter k endsk abet til det pågældende land eller arten af forbindelserne med det pågældende land[12]. Man bør undersøge muligheden for at samordne de forsk ellige rejsev ejledninger. F.ek s. blev der med beslutning 2119/98/EF[13] og 2000/57/EF[14] indført et EF-dæk k ende net til fremme af samarbejde, samordning og informationsudv ek sling med henblik på bedre forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme. Oplysningerne vedrører de folk esundhedsforanstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i forbindelse med en fare, herunder faren for en pandemi. De fremsendes via et system for varsling og reaktion (Early Warning and Response System - EWRS). Kommissionen og medlemsstaterne informerer også de berørte fagfolk og offentligheden om alle retningslinjer, som fastlægges på fællessk absplan. Det v il også v ære v igtigt at giv e forebyggende råd om risiciene ved at udsende passende fælles oplysninger til borgerne via de k ompetente my ndigheder på grundlag af udtalelserne fra Det Europæisk e C enter for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). - Samordning af rejsev ejledningerne 2.5. O ffentliggørelse af alle gennemførelsesforanstaltninger til EF-trak tatens artik el 20 For at sikre den nødvendige åbenhed bør borgerne informeres effektivt om de rettigheder, som følger af EF-trak tatens artik el 20. F.ek s. bør retningslinjerne v edrørende anv endelsen af denne artik el offentliggøres i Den Europæisk e Unions Tidende. - O ffentliggørelse af alle foranstaltninger v edrørende gennemførelsen af EF-trak tatens artik el OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF BORGERNE Beskyttelsen er ikke ensartet, idet EF-traktatens artikel 20 kun pålægger enhver medlemsstat at besk y tte unionsborgerne på samme v ilk år som statsborgere i den pågældende medlemsstat, og unionsborgerne står derfor ov er for lige så mange besk y ttelsesordninger, som der er medlemsstater. Disse ordningers omfang og retsv irk ning v arierer[15]. Kommissionen mener, at der på længere sigt bør foretages en undersøgelse af forsk ellene mellem forsk ellige aspek ter af besk y ttelse med henblik på at se nærmere på mulighederne for at y de borgerne den samme besk y ttelse uafhængigt af deres nationalitet. I første omgang bør følgende aspek ter undersøges: 3.1. Besk y ttelsen af unionsborgere, der bor og arbejder i tredjelande Ved beslutning 88/384/EØ F om en procedure for forhåndsunderretning og samråd v edrørende indv andrerpolitik k en ov er for tredjelande[16] indførte Kommissionen en procedure for samråd mellem medlemsstaterne, nav nlig for at medv irk e til, at bilaterale aftaler k ommer til at indeholde så mange fælles bestemmelser som muligt, og for at forbedre besk y ttelsen af fællessk absborgere, der bor og arbejder i tredjelande. Det er nødv endigt at medtage bestemmelser om besk y ttelse af unionsborgere i de bilaterale aftaler med tredjelande for at sik re denne besk y ttelse, jf. EF-trak tatens artik el di 9 09/11/ :39

5 - Medtagelse af bestemmelser om besk y ttelse af unionsborgere, der bor og arbejder i tredjelande, i de bilaterale aftaler med disse lande med henblik på at anv ende beslutning 88/384/EØ F fuldt ud Unionsbogeres familiemedlemmer, der ik k e er statsborgere i en medlemsstat Behov et for en fælles besk y ttelse af unionsborgere og deres familiemedlemmer, der ik k e er unionsborgere, blev ty deligt under k onflik ten i Libanon i juli 2006 i forbindelse med ev ak ueringen og hjemsendelsen v ia C y pern af familiemedlemmer til unionsborgere, hv is medlemsstat ikke var repræsenteret. Der må gøres noget ved de store vanskeligheder, som unionsborgerne og deres familie står ov er for i sådanne situationer, og der bør derfor indføres ordninger, som gør det muligt at sikre den nødvendige fælles beskyttelse af nødstedte unionsborgere og deres familiemedlemmer, der ik k e er statsborgere i en EU-medlemsstat. - Udv idelse af den k onsulære besk y ttelse til unionsborgeres familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, på en hensigtsmæssig måde (ændring af afgørelse 95/553/EF eller forslag fra Kommissionen på grundlag af EF-trak tatens artik el 20) Identifik ation og hjemtransport af afdøde Følgerne af tsunamien i slutningen af 2004 v iste, at der er et stort problem med identifik ation og hjemtransport af afdøde. De lokale myndigheder i tredjelandet kan kræve en række formaliteter opfyldt; de kan f.eks. kræve, at der fremlægges et ligpas (udstedes af den k onsulære my ndighed) eller en attest fra lægen eller politiet om dødsfaldet og dødsårsagen, at v isse folk esundhedsmæssige k rav til k isten ov erholdes, eller at der foreligger en legaliseret ov ersættelse af de administrativ e dok umenter. De pårørende til ofrene skal således håndtere en række komplicerede procedurer og dække udgifterne til hjemtransport. Visse medlemsstater har tiltrådt Europarådets k onv ention af 26. ok tober 1973 om transport af lig[17], der sigter mod at forenk le de administrativ e formaliteter i forbindelse med hjemtransport af afdøde. Dette instrument giv er imidlertid medlemsstaterne en stor sk ønsmargen. Det er v igtigt at ov ertale alle medlemsstaterne til at tilslutte sig dette instrument, samtidig med at der gøres en forenk lingsindsats. Med hensy n til udgifterne til hjemtransport af afdøde k an en supplerende foranstaltning v ære at oprette et europæisk refusionssy stem. Hjemtransport kan kun ske, hvis afdøde er blevet identificeret. I den forbindelse vil Kommissionen fremme forskning i og udvikling af effektive DNA-analyseværktøjer, som er billigere end dem, der findes på nuv ærende tidspunk t. Foreslåede foranstaltninger: På kor t sigt: - Ændring af afgørelse 95/553/EF, således at identifik ation og hjemtransport af afdøde medtages. - Henstilling til de medlemsstater, der endnu ik k e er k ontraherende parter i Strasbourgk onv entionen fra 1973, om at tilslutte sig den. På længere sigt: - Forenk ling af procedurerne for hjemtransport af afdøde. - Ev entuelt oprettelse af et europæisk refusionssy stem. - Fremme af forskning i og udvikling af DNA-analyse værktøjer og tilskyndelse til, at en ræk k e europæisk e laboratorier specialiserer sig i identifik ation af ofre Forenk ling af procedurerne for udlæg 5 di 9 09/11/ :39

6 A fgørelse 95/553/EF v iser, at proceduren for tilbagebetaling af udgifter, der er dæk k et på en nødstedt borgers v egne, og penge, som er udbetalt til en nødstedt borger, er indv ik let: Borgeren skal have tilladelse fra den stat, han er statsborger i, og underskrive et dokument, hv ori han forpligter sig til at tilbagebetale pengene; den stat, han er statsborger i, refunderer alle omk ostningerne på begæring af den stat, som har y det bistand; borgeren tilbagebetaler det pågældende beløb til sin egen stat. Visse medlemsstaters statsborgere k an bliv e anmodet om at deponere deres pas som sikkerhed for den stat, der yder bistand. En løsning kunne være at behandle sagerne centralt i et fælles kontor i det pågældende tredjeland og forenk le de administrativ e sk ridt, som er besk rev et i afgørelse 95/553/EF. - Forenk ling af procedurerne for udlæg. 4. STRUKTURER O G RESSO URC ER 4.1. O prettelse af fælles k ontorer Anmodninger om beskyttelse burde ikke volde nogen specifikke problemer, når der er tale om at y de hjælp til enk eltpersoner, f.ek s. i forbindelse med tab af dok umenter. Situationen kan imidlertid være en anden, når der skal ydes hjælp til større grupper af personer, f.eks. i forbindelse med k atastrofer, terrorhandlinger eller militære k onflik ter. Der bør sik res en retfærdig opgav efordeling mellem medlemsstaterne i tilfælde af anmodninger om hjælp eller hjemtransport fra et stort antal borgere, hv is egen stat ik k e har nogen repræsentation. I ov ennæv nte retningslinjer har man gjort et forsøg på at foretage en sådan fordeling. En løsning på denne form for situationer kunne være at oprette fælles kontorer, sådan som det foreslås i Barnier-rapporten og i ov ennæv nte meddelelse af 28. juni 2006 om gennemførelsen af Haag-programmet[18]. Europa-Parlamentet har støttet tilsv arende forslag[19]. O prettelsen af fælles k ontorer v il gøre det muligt at strømline arbejdet og opnå besparelser på de faste omk ostninger til struk turerne for medlemsstaternes diplomatisk e og k onsulære netværk. De opgaver, som varetages af disse fælles kontorer, kan baseres på et system, hvor medlemsstaterne fungerer som stedfortrædere for hinanden, så følgende forslag k an k onk retiseres: - Alt efter hvilket land der er tale om, og hvilke medlemsstater der har repræsentationer på stedet, k an disse k ontorer placeres i de forsk ellige nationale repræsentationer eller ambassader eller i én repræsentation eller ambassade, eller de k an placeres i Kommissionens delegationer efter nærmere fastsatte regler. Under alle omstændigheder sk al de k onsulære medarbejdere udføre deres opgav er i fælles k ontorer under deres egen stats ansv ar. I første omgang k unne man v ælge de fire forsøgsområder, som foreslås i Barnier-rapporten, nemlig Vestindien, Balk anområdet, Det Indisk e O cean og Vestafrik a. Disse områder er foreslået på grundlag af antallet af europæisk e turister, medlemsstaternes forholdsv is begrænsede repræsentation og tilstedev ærelsen af Kommissionens delegationer, som k an y de den nødv endige støtte. Programmet for udv ek sling af personale med medlemsstaternes diplomatisk e repræsentationer og Rådets sek retariat k an bruges i denne forbindelse i ov erensstemmelse med meddelelsen fra Kommissionen til Det Europæisk e Råd af 8. juni 2006 om Europa i verden[20]. - Med henblik på at v aretage disse opgav er k an medlemsstaterne indføre regler om oprettelse af et stedfortræder- og arbejdsfordelingssy stem, som sk al anv endes i det fælles k ontor i hv ert tredjeland; disse regler sk al offentliggøres til brug for borgerne. - For at lette de fælles kontorers arbejde kan der organiseres oplysningskampagner, hvor borgerne opfordres til at registrere sig i en frivillig database for at lette eventuelle redningsak tioner. 6 di 9 09/11/ :39

7 - Der er vedtaget en række vigtige foranstaltninger som led i den fælles visumpolitik via Rådets beslutninger om ændring af de fælles k onsulære instruk ser. Disse specifik k e foranstaltninger er et eksempel på den merværdi, EU kan skabe. For at opveje ulemperne ved en utilstrækkelig konsulær tilstedeværelse i visse tredjelande har man yderligere udvidet den ek sisterende mulighed for, at en medlemsstat k an repræsentere en anden medlemsstat ved at udstede visa på dens vegne[21]. Andre ændringer af de fælles konsulære instrukser har medført, at det lokale konsulære samarbejde er blevet styrket og har fået tildelt en større rolle inden for anv endelsen af den fælles v isumpolitik[22]. I forlængelse af disse foranstaltninger fremlagde Kommissionen for ny lig en ræk k e initiativ er, som sk al supplere den ek sisterende fællessk abslov giv ning på området. Den fremlagde først et forslag om oprettelse af fælles centre for modtagelse af v isumansøgninger[23] for at lette indførelsen af biometri og udv ide anv endelsesområdet for repræsentation. Derefter fremlagde den et forslag til forordning om en fællesskabskodeks for visa; dette instrument skal omfatte alle bestemmelserne om procedurerne for udstedelse af v isa[24]. Formålet med forslaget om en kodeks er bl.a. at styrke og effektivisere det lokale konsulære samarbejde på visumområdet. På længere sigt må man undersøge mulighederne for at k oordinere udv ik lingen hen imod fælles kontorer i forbindelse med konsulær beskyttelse og fælles centre i forbindelse med v isumpolitik k en. Foreslåede foranstaltninger: - O prettelse af fælles k ontorer, i første omgang i Vestindien, Balk anområdet, Det Indisk e Ocean og Vestafrika. - O ffentliggørelse af reglerne o m oprettelse af et sy stem, hv or medlemsstaterne fungerer som stedfortrædere for hinanden i tredjelande. - Oplysningskampagner, som tilskynder borgerne til at registrere sig ved det fælles kontor. - På længere sigt kan de fælles kontorer udføre konsulære opgaver, såsom udstedelse af visa eller legalisering af dok umenter Uddannelse af medlemsstaternes embedsmænd For at sikre, at bl.a. medarbejderne ved de fælles kontorer får en effektiv uddannelse, kan Kommissionen tilrettelægge fælles k urser for embedsmænd fra medlemsstaterne og fællessk absinstitutionerne, f.ek s. v edrørende k ontrollen v ed EU's y dre grænser, hjemtransport af afdøde eller retten til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse. - Uddannelse af embedsmænd fra medlemsstaterne og fællessk absinstitutionerne. 5. SA MTYKKE FRA MYNDIGHEDERNE I TREDJELA NDE Gennemførelsen af EF-trak tatens artik el 20 forudsætter, at tredjelandene giv er deres samtykke. Et generelt princip i international ret er, at én stat kun kan beskytte en borger fra en anden stat, hvis tredjelandet giver sit samtykke[25]. EF-trak tatens artik el 20 pålægger medlemsstaterne at indlede de påk ræv ede internationale forhandlinger med henblik herpå. Hv er medlemsstat forv entes derfor at indlede bilaterale forhandlinger[26] med de enk elte tredjelande. Men der er også mulighed for, at der i de blandede aftaler, som indgås af Fællessk abet og dets medlemsstater, medtages en standardk lausul om samty k k e til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse på fællessk absplan. En sådan k lausul indebærer, at tredjelandene accepterer, at unionsborgere k an få bistand af enhv er medlemsstat, der er repræsenteret på stedet. Et særligt tilfælde v edrører opbringelse af fisk erfartøjer under en medlemsstats flag og anholdelse af k aptajnen og besætningen. Ifølge v isse fisk eriaftaler er tredjelandets my ndigheder forpligtet til at informere Europa-Kommissionens delegation på stedet, der udøv er en "pligt til diplomatisk besk y ttelse"[27], hv ilk et blev understreget i dommen i sagen 7 di 9 09/11/ :39

8 Odigitria[28]. Der kan ganske vist ikke drages nogen generelle konklusioner af dommen i sagen Odigitria uden for k ontek sten af den fisk eriaftale, som den v edrørte. På længere sigt k an spørgsmålet om anvendelsen af denne pligt til diplomatisk beskyttelse dog blive aktuelt, hvis den følger af udøv elsen af Fællessk abets beføjelser. Foreslåede foranstaltninger: - Indsættelse af en samty k k ek lausul i blandede aftaler med tredjelande. - På l ængere sigt: Undersøgelse af mulighederne for at sikre tredjelandes samtykke til, at EU kan påtage sig en pligt til at yde beskyttelse via Kommissionens delegationer, når dette indgår i Fællessk abets beføjelser. 6. KO NKLUSIO NER I denne grønbog fremlægger Kommissionen en række overvejelser, som sigter mod at sty rk e retten til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse på fællessk absplan. Inden Kommissionen iv ærk sætter de nødv endige foranstaltninger, som k ræv er initiativ er fra Kommissionen eller samordning med medlemsstaterne, ønsk er den at indlede en bred offentlig debat med Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæisk e Union og med alle interesserede parter: medlemsstaterne, NGO'er, civ ilsamfundet og de europæisk e borgere. I den forbindelse ønsk er Kommissionen at modtage bidrag, der indeholder en stillingtagen til de foranstaltninger, som foreslås ov enfor. Bidragene bedes sendt pr. til: JLS-DIPLO C O NSUL-PRO TEC TIO senest den 31. marts De modtagne bidrag v il bliv e offentliggjort på "Your Voice in Europe" med angiv else af bidragy derne, medmindre disse ønsk er at v ære anony me eller anmoder om, at hele bidraget behandles fortroligt. Denne dialog v il bliv e afsluttet med en høring med deltagelse af alle interesserede parter. [1] A fgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatisk e og k onsulære repræsentationers besk y ttelse af Den Europæisk e Unions borgere (EFT L 314 af , s. 73). [2] Rådsdok ument 10109/06 af [3] Ifølge retningslinjerne sk al alle medlemsstaterne udarbejde k riseplaner, som alle de andre medlemsstater sk al underrettes om. Medlemsstaterne tilsk y ndes også til at udv ek sle oply sninger om ændringer i rejsev ejledningerne. Medlemsstaterne bør desuden tilsk y nde unionsborgerne til at give sig til kende og indgive oplysninger til konsulaterne for at gøre det muligt at iv ærk sætte beredsk absplanerne på en effek tiv måde. [4] KO M(2006) 331 af , Gennemførelsen af Haag-programmet - v ejen frem. [5] Rapport fra Michel Barnier til formanden for Rådet for Den Europæisk e Union og til formanden for Europa-Kommissionen, For a European civ il protection force: europe aid. [6] På COCON-gruppens møde i april 2006 blev antallet af rejser anslået til ca. 180 millioner pr. år. [7] Rådsdok ument 15646/05 af 12. december 2005 om formandsk abets diplomatisk e repræsentation i tredjelande, ik k e offentliggjort. Der er en ræk k e områder, hv or meget få medlemsstater har diplomatisk e og k onsulære repræsentationer på stedet, nemlig C entralamerik a og Vestindien (f.ek s. er én medlemsstat repræsenteret i Belize, tre i Haiti, fire i El Salv ador, ingen i Bahamas), C entralasien (én medlemsstat er repræsenteret i Tadsjik istan og tre i Turk menistan), C entral- og Vestafrik a (én medlemsstat er repræsenteret i Liberia og i Sao Tome og tre i Mali og Congo-Brazzaville). [8] Eurobarometer nr. 188 fra juli [9] KO M(2006) 211 endelig. [10] 8 di 9 09/11/ :39

9 [11] Rådsdok ument 10551/06 af 15. juni 2006: Sty rk else af EU's k atastrofe- og k riseberedsk absk apacitet. [12] En ov ersigt k an findes på el-v oy age.consilium.europa.eu. [13] EFT L 268 af [14] Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 (EFT L 21 af , s. 32). [15] F.eks. er det kun nogle af medlemsstaterne, der anerkender retten til at klage over et afslag på besk y ttelse. [16] EFT L 183 af , s. 35. [17] Konv ention nr. 80 i Europarådets trak tatserie (15 medlemsstater har ratificeret den). [18] Se fodnote 4. [19] Beslutning af 5. september 2000 om et fælles EU-diplomati. [20] KO M(2006) 278 endelig, Europa i v erden - Prak tisk e forslag til større sammenhæng, effektivitet og synlighed. [21] Beslutning 2004/15/EF 22. december 2003, EUT L 5 af [22] Beslutning 2002/585/EF af 12. juli 2002 om samarbejde med rejsebureauer (EFT L 187 af ) og beslutning 2004/17/EF af 22. december 2003 om indførelse af en pligt til at hav e en rejseforsik ring (EUT L 5 af ). [23] KO M(2006) 269 endelig af [24] KO M(2006) 403 endelig af [25] Artikel 45, litra c), i Wienerkonventionen fra 1961 om diplomatiske forbindelser og artikel 8 i W ienerk onv entionen fra 1963 om k onsulære forbindelser. [26] Disse aftaler supplerer dem, som er omhandlet i beslutning 88/384/EF se afsnit 3.1 i dette dok ument. [27] F.eks. aftalen mellem EØF og Republikken Elfenbenskysten om fiskeri (EFT L 379 af , s. 3). [28] Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. juli 1995 i sag T-572/93. 9 di 9 09/11/ :39

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere