52006DC di 9 09/11/ :39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52006DC0712. 1 di 9 09/11/2009 15:39"

Transkript

1 Administreret Vigtig af juridisk Publikationskontoret meddelelse 52006DC0712 [pic] KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KO M(2006)712 endelig GRØNBOG Diplomatisk og k onsulær besk y ttelse af unionsborgere i tredjelande (forelagt af Kommissionen) 1. INDLEDNING 1.1. I henhold til artikel 20 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (herefter EF-trak taten) k an en unionsborger, som befinder sig i et tredjeland, hv or hans egen medlemsstat ikke har en ambassade eller et konsulat, nyde beskyttelse fra myndighederne for enhv er anden medlemsstat, der er repræsenteret på stedet, på samme v ilk år som den pågældende medlemsstats egne statsborgere. A fgørelse 95/553/EF[1] indeholder en liste ov er de situationer, hv or medlemsstaterne k an y de bistand, såsom: - anholdelse eller tilbageholdelse - alvorlig ulykke eller alvorlig sygdom - v oldsforbry delser mod unionsborgere - dødsfald - hjælp til nødstedte unionsborgere eller - hjemtransport. Desuden fastlægges der procedurer i forbindelse med udlæg til nødstedte borgere. Ovenstående liste er ikke udtømmende. Det fastslås i afgørelsen, at en nødstedt borger kan anmode om beskyttelse i andre situationer; i så fald bør medlemsstaterne yde øjeblikkelig bistand, i det omfang de har kompetence til det. Desuden er der i Rådet for Den Europæiske Union blevet oprettet en arbejdsgruppe med ansvar for det konsulære samarbejde ("COCON") med henblik på at tilrettelægge udv ek slinger af oply sninger om god prak sis i medlemsstaterne. I juni 2006 udarbejdede arbejdsgruppen en ræk k e retningslinjer om besk y ttelse af unionsborgere i tredjelande[2]. Hovedvægten i disse retningslinjer, som ikke er bindende, ligger på udveksling af oply sninger mellem medlemsstaterne med henblik på et tæt samarbejde, som Kommissionens delegationer inddrages i[3] Der er flere grunde til, at Kommissionen fremlægger ov erv ejelser med henblik på at styrke denne beskyttelse af borgerne: - i artikel 46 i chartret om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000, fastslås det, at diplomatisk og k onsulær besk y ttelse er en grundlæggende rettighed for unionsborgerne 1 di 9 09/11/ :39

2 - det fastsættes i afgørelse 95/553/EF, at afgørelsen sk al rev ideres fem år efter ik rafttrædelsen, som fandt sted i maj i 2007 fremlægger Kommissionen sin femte rapport om unionsborgersk ab, hv ori den eventuelt kan bebude nye initiativer vedrørende retten til diplomatisk og konsulær besk y ttelse - Kommissionen fremsatte i sin meddelelse fra juni 2006 om gennemførelsen af Haag-programmet[4] en ræk k e forslag v edrørende diplomatisk og k onsulær besk y ttelse - i den rapport, som Michel Barnier fremlagde den 9. maj 2006[5] (herefter Barnierrapporten), understregedes nødv endigheden af at fastlægge forbindelserne mellem diplomatisk og konsulær beskyttelse og andre områder (civilbeskyttelse, intervention i kriser, humanitær bistand) Diplomatisk og konsulær beskyttelse kan vedrøre en enkeltperson eller grupper af personer For at k unne håndtere k risesituationer, såsom naturk atastrofer, terrorhandlinger, pandemier og militære konflikter, har EU indført en række specifikke instrumenter: - civilbeskyttelsesordningen, som kan anvendes i og uden for EU - humanitær bistand til civ ilbefolk ninger, som rammes af en k atastrofe uden for EU - specifik k e instrumenter, som anv endes til at håndtere k risesty ringsopgav er, såsom beredsk absordningen - civile krisestyringsopgaver som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Alle disse instrumenter kræver et tæt samarbejde mellem Rådet og Kommissionen for at sikre, at der er den nødvendige sammenhæng i EU's og dets medlemsstaters aktiviteter i tredjelande. Disse interventionsområder kan med fordel suppleres med en styrkelse af den beskyttelse af borgerne, som er omhandlet i EF-trak tatens artik el EF-trak tatens artik el 20 er særlig v igtig på grund af den store stigning i antallet af unionsborgere, som rejser til tredjelande[6], og på grund af stigningen i antallet af borgere, der tager bopæl i disse lande. Det er imidlertid ik k e alle medlemsstaterne, der har en tilgængelig fast repræsentation i hv ert enk elt tredjeland. På nuv ærende tidspunk t er der k un tre lande, hv or alle medlemsstaterne er repræsenteret, nemlig Folk erepublik k en Kina, Den Russisk e Føderation og USA, og ud af 167 tredjelande er der 107, hv or højst 10 medlemsstater er repræsenteret[7]. Situationen blev ty delig, da tsunamien i slutningen af 2004 ramte Sy døstasien, hv or de fleste af medlemsstaterne ik k e hav de en repræsentation i de forsk ellige lande, som blev ramt af k atastrofen. 17 medlemsstater er således repræsenteret i Thailand, mens k un 6 er repræsenteret i Sri Lank a og tre i Brunei. Under konflikten i Libanon i juli 2006 viste det sig også, at det ikke var alle medlemsstaterne, der hav de en tilgængelig fast repræsentation på stedet. Desuden v iste Barnier-rapporten, at den europæisk e tilstedev ærelse i en ræk k e lande, hv or der sommetider er meget få nationale repræsentationer, blev v aretaget af Kommissionens delegationer. Selv om disse delegationer ikke har konsulære beføjelser, kan de inddrages i en fælles indsats for at poole ressourcerne Medlemsstaternes k onsulære og diplomatisk e netv ærk er således begrænsede, og fællessk abslov giv ningen på området er ik k e særlig udby gget. Det eneste, der findes på nuv ærende tidspunk t, er afgørelse 95/553/EF og udv ek slingen af oply sninger mellem medlemsstaterne i COCON. Borgerne ønsk er imidlertid en sty rk else af den europæisk e dimension. I den forbindelse har en Eurobarometer-undersøgelse[8], som blev gennemført for ny lig, v ist, at borgerne ik k e k ender deres rettigheder, men at de samtidig har store forv entninger til EU på dette område. Desuden skal det fremhæves, at halvdelen af alle de mennesker, som bor i EU, har til hensigt at rejse til et tredjeland i løbet af de næste tre år, og at kun 23 % af disse mennesker siger, at 2 di 9 09/11/ :39

3 de har kendskab til de muligheder, som EF-traktatens artikel 20 giver. Samtidig mener 17 %, at det er muligt at anmode om besk y ttelse fra Kommissionens delegationer. Endelig understregede Kommissionen i sin meddelelse til Det Europæisk e Råd af 10. maj 2006, "En dagsorden for EU's borgere"[9], EU's behov for at udby gge samarbejdet omk ring k onsulære anliggender med henblik på at opnå en bedre besk y ttelse af EU-borgerne i tredjelande og samtidig sørge for, at befolkningen får et bedre kendskab til, hvilke rettigheder den har, og bedre mulighed for at gøre dem gældende. Kommissionen foreslår en ræk k e muligheder for at informere borgerne bedre, og den foreslår at overveje, hvilket omfang af beskyttelse de bør sikres, og hvilke strukturer og ressourcer EU bør råde over på området, samt hvilke forbindelser der bør udvikles med my ndighederne i tredjelande. 2. O PLYSNING TIL BO RGERNE Det er nødvendigt at sikre, at borgerne informeres bedre om konsulær beskyttelse. Til det formål foreslår Kommissionen en ræk k e foranstaltninger, hv oraf nogle er k ortsigtede, mens andre k ræv er en mere k omplek s beslutningstagning på europæisk plan Oplysninger om retten til diplomatisk og konsulær beskyttelse Institutionerne og medlemsstaterne bør sørge for, at borgerne og de brancher, som besk æftiger sig med personbefordring, såsom rejsebureauer, jæv nligt informeres. Der k an f.ek s. udsendes informationsbrochurer, der k an opsættes plak ater, f.ek s. i lufthav nene, i hav nene, på stationerne eller på pask ontorerne, og der k an giv es oply sninger på Europa-webstedet og på hjemmesiderne for Kommissionens delegationer i tredjelande. Borgerne har også mulighed for at ringe eller sende s til Europe Direct[10] og stille spørgsmål om diplomatisk og k onsulær besk y ttelse i tredjelande. Foreslåede foranstaltninger: - Udsendelse af brochurer, også til de berørte brancher. - O ply sninger på Europa-webstedet og på hjemmesiderne for Kommissionens delegationer i tredjelande. - O psætning af plak ater i lufthav nene, i hav nene, på stationerne eller andre egnede steder. - Informationstjenester for borgerne O ply sninger om medlemsstaternes repræsentation i tredjelande Unionsborgere, hv is eget land ik k e har en ambassade eller et k onsulat i bestemmelseslandet, skal kunne få oplysninger om de andre medlemsstaters ambassader og konsulater i det pågældende land. Kommissionen mener godt, at den med støtte fra medlemsstaterne k an påtage sig at iv ærk sætte en sådan oply sningsindsats. Til det formål k an medlemsstaterne opfordres til at sende Kommissionen en opdateret liste ov er alle deres ambassader og k onsulater i tredjelande med de nødvendige kontaktoplysninger. - O ffentliggørelse og opdatering af k ontak toply sningerne om medlemsstaternes ambassader og konsulater i de enkelte tredjelande A nv endelse af passet som informationsmetode Det foreslås i Barnier-rapporten, at alle pas sk al indeholde en gengiv else af EF-trak tatens artikel 20. Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union opfordrede i sin rapport til Det Europæisk e Råd af 15. juni 2006[11] medlemsstaterne til at gengiv e EF-trak tatens artik el 20 i passene. Kommissionen mener, at dette er en effek tiv måde at minde borgerne om deres rettigheder på. 3 di 9 09/11/ :39

4 - Vedtagelse af en henstilling fra Kommissionen, hv ori medlemsstaterne opfordres til at gengive EF-traktatens artikel 20 i passene Rejsevejledninger For at undgå, at borgerne rejser til et tredjeland, som udgør en risiko for deres sikkerhed og sundhed, udsender de enk elte medlemsstater rejsev ejledninger til brug for deres borgere, hvori de giver udtryk for deres egen vurdering af risikoen, som kan være forskellig fra de andre medlemsstaters, alt efter k endsk abet til det pågældende land eller arten af forbindelserne med det pågældende land[12]. Man bør undersøge muligheden for at samordne de forsk ellige rejsev ejledninger. F.ek s. blev der med beslutning 2119/98/EF[13] og 2000/57/EF[14] indført et EF-dæk k ende net til fremme af samarbejde, samordning og informationsudv ek sling med henblik på bedre forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme. Oplysningerne vedrører de folk esundhedsforanstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i forbindelse med en fare, herunder faren for en pandemi. De fremsendes via et system for varsling og reaktion (Early Warning and Response System - EWRS). Kommissionen og medlemsstaterne informerer også de berørte fagfolk og offentligheden om alle retningslinjer, som fastlægges på fællessk absplan. Det v il også v ære v igtigt at giv e forebyggende råd om risiciene ved at udsende passende fælles oplysninger til borgerne via de k ompetente my ndigheder på grundlag af udtalelserne fra Det Europæisk e C enter for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). - Samordning af rejsev ejledningerne 2.5. O ffentliggørelse af alle gennemførelsesforanstaltninger til EF-trak tatens artik el 20 For at sikre den nødvendige åbenhed bør borgerne informeres effektivt om de rettigheder, som følger af EF-trak tatens artik el 20. F.ek s. bør retningslinjerne v edrørende anv endelsen af denne artik el offentliggøres i Den Europæisk e Unions Tidende. - O ffentliggørelse af alle foranstaltninger v edrørende gennemførelsen af EF-trak tatens artik el OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF BORGERNE Beskyttelsen er ikke ensartet, idet EF-traktatens artikel 20 kun pålægger enhver medlemsstat at besk y tte unionsborgerne på samme v ilk år som statsborgere i den pågældende medlemsstat, og unionsborgerne står derfor ov er for lige så mange besk y ttelsesordninger, som der er medlemsstater. Disse ordningers omfang og retsv irk ning v arierer[15]. Kommissionen mener, at der på længere sigt bør foretages en undersøgelse af forsk ellene mellem forsk ellige aspek ter af besk y ttelse med henblik på at se nærmere på mulighederne for at y de borgerne den samme besk y ttelse uafhængigt af deres nationalitet. I første omgang bør følgende aspek ter undersøges: 3.1. Besk y ttelsen af unionsborgere, der bor og arbejder i tredjelande Ved beslutning 88/384/EØ F om en procedure for forhåndsunderretning og samråd v edrørende indv andrerpolitik k en ov er for tredjelande[16] indførte Kommissionen en procedure for samråd mellem medlemsstaterne, nav nlig for at medv irk e til, at bilaterale aftaler k ommer til at indeholde så mange fælles bestemmelser som muligt, og for at forbedre besk y ttelsen af fællessk absborgere, der bor og arbejder i tredjelande. Det er nødv endigt at medtage bestemmelser om besk y ttelse af unionsborgere i de bilaterale aftaler med tredjelande for at sik re denne besk y ttelse, jf. EF-trak tatens artik el di 9 09/11/ :39

5 - Medtagelse af bestemmelser om besk y ttelse af unionsborgere, der bor og arbejder i tredjelande, i de bilaterale aftaler med disse lande med henblik på at anv ende beslutning 88/384/EØ F fuldt ud Unionsbogeres familiemedlemmer, der ik k e er statsborgere i en medlemsstat Behov et for en fælles besk y ttelse af unionsborgere og deres familiemedlemmer, der ik k e er unionsborgere, blev ty deligt under k onflik ten i Libanon i juli 2006 i forbindelse med ev ak ueringen og hjemsendelsen v ia C y pern af familiemedlemmer til unionsborgere, hv is medlemsstat ikke var repræsenteret. Der må gøres noget ved de store vanskeligheder, som unionsborgerne og deres familie står ov er for i sådanne situationer, og der bør derfor indføres ordninger, som gør det muligt at sikre den nødvendige fælles beskyttelse af nødstedte unionsborgere og deres familiemedlemmer, der ik k e er statsborgere i en EU-medlemsstat. - Udv idelse af den k onsulære besk y ttelse til unionsborgeres familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, på en hensigtsmæssig måde (ændring af afgørelse 95/553/EF eller forslag fra Kommissionen på grundlag af EF-trak tatens artik el 20) Identifik ation og hjemtransport af afdøde Følgerne af tsunamien i slutningen af 2004 v iste, at der er et stort problem med identifik ation og hjemtransport af afdøde. De lokale myndigheder i tredjelandet kan kræve en række formaliteter opfyldt; de kan f.eks. kræve, at der fremlægges et ligpas (udstedes af den k onsulære my ndighed) eller en attest fra lægen eller politiet om dødsfaldet og dødsårsagen, at v isse folk esundhedsmæssige k rav til k isten ov erholdes, eller at der foreligger en legaliseret ov ersættelse af de administrativ e dok umenter. De pårørende til ofrene skal således håndtere en række komplicerede procedurer og dække udgifterne til hjemtransport. Visse medlemsstater har tiltrådt Europarådets k onv ention af 26. ok tober 1973 om transport af lig[17], der sigter mod at forenk le de administrativ e formaliteter i forbindelse med hjemtransport af afdøde. Dette instrument giv er imidlertid medlemsstaterne en stor sk ønsmargen. Det er v igtigt at ov ertale alle medlemsstaterne til at tilslutte sig dette instrument, samtidig med at der gøres en forenk lingsindsats. Med hensy n til udgifterne til hjemtransport af afdøde k an en supplerende foranstaltning v ære at oprette et europæisk refusionssy stem. Hjemtransport kan kun ske, hvis afdøde er blevet identificeret. I den forbindelse vil Kommissionen fremme forskning i og udvikling af effektive DNA-analyseværktøjer, som er billigere end dem, der findes på nuv ærende tidspunk t. Foreslåede foranstaltninger: På kor t sigt: - Ændring af afgørelse 95/553/EF, således at identifik ation og hjemtransport af afdøde medtages. - Henstilling til de medlemsstater, der endnu ik k e er k ontraherende parter i Strasbourgk onv entionen fra 1973, om at tilslutte sig den. På længere sigt: - Forenk ling af procedurerne for hjemtransport af afdøde. - Ev entuelt oprettelse af et europæisk refusionssy stem. - Fremme af forskning i og udvikling af DNA-analyse værktøjer og tilskyndelse til, at en ræk k e europæisk e laboratorier specialiserer sig i identifik ation af ofre Forenk ling af procedurerne for udlæg 5 di 9 09/11/ :39

6 A fgørelse 95/553/EF v iser, at proceduren for tilbagebetaling af udgifter, der er dæk k et på en nødstedt borgers v egne, og penge, som er udbetalt til en nødstedt borger, er indv ik let: Borgeren skal have tilladelse fra den stat, han er statsborger i, og underskrive et dokument, hv ori han forpligter sig til at tilbagebetale pengene; den stat, han er statsborger i, refunderer alle omk ostningerne på begæring af den stat, som har y det bistand; borgeren tilbagebetaler det pågældende beløb til sin egen stat. Visse medlemsstaters statsborgere k an bliv e anmodet om at deponere deres pas som sikkerhed for den stat, der yder bistand. En løsning kunne være at behandle sagerne centralt i et fælles kontor i det pågældende tredjeland og forenk le de administrativ e sk ridt, som er besk rev et i afgørelse 95/553/EF. - Forenk ling af procedurerne for udlæg. 4. STRUKTURER O G RESSO URC ER 4.1. O prettelse af fælles k ontorer Anmodninger om beskyttelse burde ikke volde nogen specifikke problemer, når der er tale om at y de hjælp til enk eltpersoner, f.ek s. i forbindelse med tab af dok umenter. Situationen kan imidlertid være en anden, når der skal ydes hjælp til større grupper af personer, f.eks. i forbindelse med k atastrofer, terrorhandlinger eller militære k onflik ter. Der bør sik res en retfærdig opgav efordeling mellem medlemsstaterne i tilfælde af anmodninger om hjælp eller hjemtransport fra et stort antal borgere, hv is egen stat ik k e har nogen repræsentation. I ov ennæv nte retningslinjer har man gjort et forsøg på at foretage en sådan fordeling. En løsning på denne form for situationer kunne være at oprette fælles kontorer, sådan som det foreslås i Barnier-rapporten og i ov ennæv nte meddelelse af 28. juni 2006 om gennemførelsen af Haag-programmet[18]. Europa-Parlamentet har støttet tilsv arende forslag[19]. O prettelsen af fælles k ontorer v il gøre det muligt at strømline arbejdet og opnå besparelser på de faste omk ostninger til struk turerne for medlemsstaternes diplomatisk e og k onsulære netværk. De opgaver, som varetages af disse fælles kontorer, kan baseres på et system, hvor medlemsstaterne fungerer som stedfortrædere for hinanden, så følgende forslag k an k onk retiseres: - Alt efter hvilket land der er tale om, og hvilke medlemsstater der har repræsentationer på stedet, k an disse k ontorer placeres i de forsk ellige nationale repræsentationer eller ambassader eller i én repræsentation eller ambassade, eller de k an placeres i Kommissionens delegationer efter nærmere fastsatte regler. Under alle omstændigheder sk al de k onsulære medarbejdere udføre deres opgav er i fælles k ontorer under deres egen stats ansv ar. I første omgang k unne man v ælge de fire forsøgsområder, som foreslås i Barnier-rapporten, nemlig Vestindien, Balk anområdet, Det Indisk e O cean og Vestafrik a. Disse områder er foreslået på grundlag af antallet af europæisk e turister, medlemsstaternes forholdsv is begrænsede repræsentation og tilstedev ærelsen af Kommissionens delegationer, som k an y de den nødv endige støtte. Programmet for udv ek sling af personale med medlemsstaternes diplomatisk e repræsentationer og Rådets sek retariat k an bruges i denne forbindelse i ov erensstemmelse med meddelelsen fra Kommissionen til Det Europæisk e Råd af 8. juni 2006 om Europa i verden[20]. - Med henblik på at v aretage disse opgav er k an medlemsstaterne indføre regler om oprettelse af et stedfortræder- og arbejdsfordelingssy stem, som sk al anv endes i det fælles k ontor i hv ert tredjeland; disse regler sk al offentliggøres til brug for borgerne. - For at lette de fælles kontorers arbejde kan der organiseres oplysningskampagner, hvor borgerne opfordres til at registrere sig i en frivillig database for at lette eventuelle redningsak tioner. 6 di 9 09/11/ :39

7 - Der er vedtaget en række vigtige foranstaltninger som led i den fælles visumpolitik via Rådets beslutninger om ændring af de fælles k onsulære instruk ser. Disse specifik k e foranstaltninger er et eksempel på den merværdi, EU kan skabe. For at opveje ulemperne ved en utilstrækkelig konsulær tilstedeværelse i visse tredjelande har man yderligere udvidet den ek sisterende mulighed for, at en medlemsstat k an repræsentere en anden medlemsstat ved at udstede visa på dens vegne[21]. Andre ændringer af de fælles konsulære instrukser har medført, at det lokale konsulære samarbejde er blevet styrket og har fået tildelt en større rolle inden for anv endelsen af den fælles v isumpolitik[22]. I forlængelse af disse foranstaltninger fremlagde Kommissionen for ny lig en ræk k e initiativ er, som sk al supplere den ek sisterende fællessk abslov giv ning på området. Den fremlagde først et forslag om oprettelse af fælles centre for modtagelse af v isumansøgninger[23] for at lette indførelsen af biometri og udv ide anv endelsesområdet for repræsentation. Derefter fremlagde den et forslag til forordning om en fællesskabskodeks for visa; dette instrument skal omfatte alle bestemmelserne om procedurerne for udstedelse af v isa[24]. Formålet med forslaget om en kodeks er bl.a. at styrke og effektivisere det lokale konsulære samarbejde på visumområdet. På længere sigt må man undersøge mulighederne for at k oordinere udv ik lingen hen imod fælles kontorer i forbindelse med konsulær beskyttelse og fælles centre i forbindelse med v isumpolitik k en. Foreslåede foranstaltninger: - O prettelse af fælles k ontorer, i første omgang i Vestindien, Balk anområdet, Det Indisk e Ocean og Vestafrika. - O ffentliggørelse af reglerne o m oprettelse af et sy stem, hv or medlemsstaterne fungerer som stedfortrædere for hinanden i tredjelande. - Oplysningskampagner, som tilskynder borgerne til at registrere sig ved det fælles kontor. - På længere sigt kan de fælles kontorer udføre konsulære opgaver, såsom udstedelse af visa eller legalisering af dok umenter Uddannelse af medlemsstaternes embedsmænd For at sikre, at bl.a. medarbejderne ved de fælles kontorer får en effektiv uddannelse, kan Kommissionen tilrettelægge fælles k urser for embedsmænd fra medlemsstaterne og fællessk absinstitutionerne, f.ek s. v edrørende k ontrollen v ed EU's y dre grænser, hjemtransport af afdøde eller retten til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse. - Uddannelse af embedsmænd fra medlemsstaterne og fællessk absinstitutionerne. 5. SA MTYKKE FRA MYNDIGHEDERNE I TREDJELA NDE Gennemførelsen af EF-trak tatens artik el 20 forudsætter, at tredjelandene giv er deres samtykke. Et generelt princip i international ret er, at én stat kun kan beskytte en borger fra en anden stat, hvis tredjelandet giver sit samtykke[25]. EF-trak tatens artik el 20 pålægger medlemsstaterne at indlede de påk ræv ede internationale forhandlinger med henblik herpå. Hv er medlemsstat forv entes derfor at indlede bilaterale forhandlinger[26] med de enk elte tredjelande. Men der er også mulighed for, at der i de blandede aftaler, som indgås af Fællessk abet og dets medlemsstater, medtages en standardk lausul om samty k k e til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse på fællessk absplan. En sådan k lausul indebærer, at tredjelandene accepterer, at unionsborgere k an få bistand af enhv er medlemsstat, der er repræsenteret på stedet. Et særligt tilfælde v edrører opbringelse af fisk erfartøjer under en medlemsstats flag og anholdelse af k aptajnen og besætningen. Ifølge v isse fisk eriaftaler er tredjelandets my ndigheder forpligtet til at informere Europa-Kommissionens delegation på stedet, der udøv er en "pligt til diplomatisk besk y ttelse"[27], hv ilk et blev understreget i dommen i sagen 7 di 9 09/11/ :39

8 Odigitria[28]. Der kan ganske vist ikke drages nogen generelle konklusioner af dommen i sagen Odigitria uden for k ontek sten af den fisk eriaftale, som den v edrørte. På længere sigt k an spørgsmålet om anvendelsen af denne pligt til diplomatisk beskyttelse dog blive aktuelt, hvis den følger af udøv elsen af Fællessk abets beføjelser. Foreslåede foranstaltninger: - Indsættelse af en samty k k ek lausul i blandede aftaler med tredjelande. - På l ængere sigt: Undersøgelse af mulighederne for at sikre tredjelandes samtykke til, at EU kan påtage sig en pligt til at yde beskyttelse via Kommissionens delegationer, når dette indgår i Fællessk abets beføjelser. 6. KO NKLUSIO NER I denne grønbog fremlægger Kommissionen en række overvejelser, som sigter mod at sty rk e retten til diplomatisk og k onsulær besk y ttelse på fællessk absplan. Inden Kommissionen iv ærk sætter de nødv endige foranstaltninger, som k ræv er initiativ er fra Kommissionen eller samordning med medlemsstaterne, ønsk er den at indlede en bred offentlig debat med Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæisk e Union og med alle interesserede parter: medlemsstaterne, NGO'er, civ ilsamfundet og de europæisk e borgere. I den forbindelse ønsk er Kommissionen at modtage bidrag, der indeholder en stillingtagen til de foranstaltninger, som foreslås ov enfor. Bidragene bedes sendt pr. til: JLS-DIPLO C O NSUL-PRO TEC TIO senest den 31. marts De modtagne bidrag v il bliv e offentliggjort på "Your Voice in Europe" med angiv else af bidragy derne, medmindre disse ønsk er at v ære anony me eller anmoder om, at hele bidraget behandles fortroligt. Denne dialog v il bliv e afsluttet med en høring med deltagelse af alle interesserede parter. [1] A fgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatisk e og k onsulære repræsentationers besk y ttelse af Den Europæisk e Unions borgere (EFT L 314 af , s. 73). [2] Rådsdok ument 10109/06 af [3] Ifølge retningslinjerne sk al alle medlemsstaterne udarbejde k riseplaner, som alle de andre medlemsstater sk al underrettes om. Medlemsstaterne tilsk y ndes også til at udv ek sle oply sninger om ændringer i rejsev ejledningerne. Medlemsstaterne bør desuden tilsk y nde unionsborgerne til at give sig til kende og indgive oplysninger til konsulaterne for at gøre det muligt at iv ærk sætte beredsk absplanerne på en effek tiv måde. [4] KO M(2006) 331 af , Gennemførelsen af Haag-programmet - v ejen frem. [5] Rapport fra Michel Barnier til formanden for Rådet for Den Europæisk e Union og til formanden for Europa-Kommissionen, For a European civ il protection force: europe aid. [6] På COCON-gruppens møde i april 2006 blev antallet af rejser anslået til ca. 180 millioner pr. år. [7] Rådsdok ument 15646/05 af 12. december 2005 om formandsk abets diplomatisk e repræsentation i tredjelande, ik k e offentliggjort. Der er en ræk k e områder, hv or meget få medlemsstater har diplomatisk e og k onsulære repræsentationer på stedet, nemlig C entralamerik a og Vestindien (f.ek s. er én medlemsstat repræsenteret i Belize, tre i Haiti, fire i El Salv ador, ingen i Bahamas), C entralasien (én medlemsstat er repræsenteret i Tadsjik istan og tre i Turk menistan), C entral- og Vestafrik a (én medlemsstat er repræsenteret i Liberia og i Sao Tome og tre i Mali og Congo-Brazzaville). [8] Eurobarometer nr. 188 fra juli [9] KO M(2006) 211 endelig. [10] 8 di 9 09/11/ :39

9 [11] Rådsdok ument 10551/06 af 15. juni 2006: Sty rk else af EU's k atastrofe- og k riseberedsk absk apacitet. [12] En ov ersigt k an findes på el-v oy age.consilium.europa.eu. [13] EFT L 268 af [14] Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 (EFT L 21 af , s. 32). [15] F.eks. er det kun nogle af medlemsstaterne, der anerkender retten til at klage over et afslag på besk y ttelse. [16] EFT L 183 af , s. 35. [17] Konv ention nr. 80 i Europarådets trak tatserie (15 medlemsstater har ratificeret den). [18] Se fodnote 4. [19] Beslutning af 5. september 2000 om et fælles EU-diplomati. [20] KO M(2006) 278 endelig, Europa i v erden - Prak tisk e forslag til større sammenhæng, effektivitet og synlighed. [21] Beslutning 2004/15/EF 22. december 2003, EUT L 5 af [22] Beslutning 2002/585/EF af 12. juli 2002 om samarbejde med rejsebureauer (EFT L 187 af ) og beslutning 2004/17/EF af 22. december 2003 om indførelse af en pligt til at hav e en rejseforsik ring (EUT L 5 af ). [23] KO M(2006) 269 endelig af [24] KO M(2006) 403 endelig af [25] Artikel 45, litra c), i Wienerkonventionen fra 1961 om diplomatiske forbindelser og artikel 8 i W ienerk onv entionen fra 1963 om k onsulære forbindelser. [26] Disse aftaler supplerer dem, som er omhandlet i beslutning 88/384/EF se afsnit 3.1 i dette dok ument. [27] F.eks. aftalen mellem EØF og Republikken Elfenbenskysten om fiskeri (EFT L 379 af , s. 3). [28] Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. juli 1995 i sag T-572/93. 9 di 9 09/11/ :39

Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 45 Offentligt

Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 45 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 45 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.11.2006 KOM(2006)712 endelig GRØNBOG Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere