Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr. 19 00 79 36"

Transkript

1 Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Poul Richard Pedersen dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox Roskilde CVR-nr T: F: E: Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. juli juni 2014 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse 8 Balance 9-10 Noter Nøgletalsskema 18 Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14

3 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 20l3ll4 for Foreningen Meridiano Teatret. Årsrapporten er udarbejdet efter Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget og regnskabsvejledning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler- Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gentofte, den 5. januar 2015 Bestyrelse // [,e*"r/jrr,^.,- Kjeld Danneskiold-Samsøe he Arne Skadhede Foreningen Meridiano Teatret ' Årsrapport for 2013/14

4 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Foreningen Meridiano Teatret Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Meridiano Teatret for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet er udarbejdet efter Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning og ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kunstrådets Scenekunstudvalgs budgetog regnskabsvejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Rigsrevisorlovens 3. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 2

5

6 Foreningsoplysninger Foreningen Foreningen Meridiano Teatret Sandtoften Gentofte CVR-nr.: Hjemsted: Gentofte Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Kjeld Danneskiold-Samsøe Henriette Holm Pathare Arne Skadhede Revision RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Foreningens formål er at fremme, udvikle og lave teaterkunst. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør kr. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 5

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Foreningen Meridiano Teatret for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, tilpasset foreningens egenart samt Kunstrådets Scenekunstudvalgs budget- og regnskabsvejledning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægterne resultatføres i takt med, at aktiviteterne finder sted. Selskabsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Udskudt skatteaktiv optages ikke i balancen. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 6

9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 5 år Anskaffelser af driftsmidler, der finansieres af direkte tilskudsydelser fra Teaterrådet, opføres som aktiv til normal nedskrivning. Tilskuddet optages som passiver og indtægtsføres i det enkelte år i takt med afskrivningen. Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser Direkte tilskud fra Teaterrådet til anskaffelse opføres som selvstændigt passiv. Regnskabsposten nedskrives i takt med driftsmidlets afskrivning. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 7

10 Resultatopgørelse 1. juli juni 2013/14 Ikke revideret 2013/14 budget 2012/13 Note kr. kr. t.kr. 1 Billetindtægter og salg af forestillinger Statslige tilskud Private fonde Øvrige indtægter Indtægter i alt Produktionsomkostninger Personaleomkostninger Salgsomkostninger Turnéomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Øvrige udgifter Omkostninger m.m. i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat af primær drift Renteindtægter Renteomkostninger Resultat af ordinær drift Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Disponeret fra overført resultat Hensat til kommende produktion Disponeret i alt Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 8

11 Balance 30. juni Aktiver 2013/ /13 Note kr. t.kr. Anlægsaktiver 11 Driftsmateriel og inventar Anskaffelser, der modsvarer tilskud Materielle anlægsaktiver i alt Depositum Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 13 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 9

12 Balance 30. juni Passiver 2013/ /13 Note kr. t.kr. Egenkapital 15 Kapitalindestående i foreningen Hensættelse til kommende produktion Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 12 Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Forudmodtaget tilskud Teaterrådet Selskabsskat 0 0 Skyldig skat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 10

13 Noter 1. Billetindtægter og salg af forestillinger 2013/ /13 kr. t.kr. Anima Turnéopførelser i Danmark 0 75 Opførelser Japan og Norge Opførelser /EU - Holland og Tyskland Genesis Salg af licens til Kina Al tid i verden Billetindtægt stationære opførelser Anemone Teatret Turnéopførelser DK Papirmåne Billetindtægt 27 stationære opførelser Anemone Teatret opførelser /EU - Tyskland Turnéopførelser i Danmark Forestillingsindtægter i alt Statslige tilskud Tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Scenekunstudvalget/præsentationspuljen Scenekunstudvalget/lån teknik Scenekunstudvalget/rejsetilskud Øvrige indtægter Firmabil Syge- og barselsdagpengerefusion Diverse Udlejning lokaler Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 11

14 Noter 4. Produktionsomkostninger 2013/ /13 Timer kr. t.kr. Al tid i verden Lønudgifter: Kostumier (A) Håndværker, tekniker (A) Oversætter (B) Øvrige udgifter: Dekorationer 0 66 Rekvisitter og musik 0 18 Kostumer 0 4 Teknisk udstyr (lys, lyd, video) Sæsonens genopsætninger Dekorationer, rekvisitter, kostumer Teknik og vedligeholdelse Produktionsomkostninger i alt Personaleomkostninger Funktionsfordelt: Teknikere (periodiske) (A) Kunstnerisk leder (instruktør mv.) (A) - hele året Skuespillere (faste) A Skuespillere (periodisk) A Administration (A & R) - hele året Royalties (A, B og regning) Dagpenge (1.-3. ledighedsdag) 0 9 Sygedagpenge og G-dage Arbejdsgiveromkostninger (ATP, AER, AES, Barsel.dk, Fleksjobbidrag mv.) Personaleomkostninger i alt * Noteinformation: A- eller B-indkomst, eller regning. Ved A-indkomst er opgivet antal løntimer. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 12

15 Noter 2013/ /13 kr. t.kr. 6. Salgsomkostninger Annoncering Tryksager Foto 0 5 T-shirts 0 1 Premiereomkostninger Turnéomkostninger Diæter Hotel Diverse rejseudgifter Transport (bropenge, færge mv.) Autodrift / vægtafgift / forsikringer inkl. transportforsikringer Autodrift / autoleje Autodrift / diesel og vedligeholdelse Parkeringsbøder 0 1 Diæter Asien Rejseomkostninger Asien Diæter Tyskland, Holland og Norge Rejseomkostninger Tyskland, Holland og Norge Administrationsomkostninger Billetgebyrer 0 13 Ulykkes-, ansvars- og rejseforsikringer Telefon og internet Porto Kontorartikler Kontingenter, abonnementer og seminarer Edb-omkostninger Gebyrer Repræsentation Revision Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 13

16 Noter 2013/ /13 kr. t.kr. 9. Lokaleomkostninger Leje af stationært spillested Husleje, Sandtoften Fjernlager Indretning og vedligeholdelse Værksted og systue Forsikringer Elektricitet Kantineudgifter Varme, driftsudgifter Rengøring Afskrivninger Driftsmateriel og inventar Udstyr modsvaret af lån Driftsmidler og inventar Saldoværdi Tilgang/ pr. 1. juli afgang Afskrivning Saldoværdi pr. 30. juni Lys 2008/ Edb RIG 2012/ MacBook Lamper/Micro Eclipse Lydkort RME Fireface Driftsmidler, der ikke er dækket af statslån, er afskrevet med 20 % af anskaffelsessummen. Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 14

17 Noter 12. Anskaffelser, der modsvares af tilskud fra Teaterrådet Restbeløb Årets Årets pr. 1. juli anskaffelse afskrivning Restbeløb pr. 30. juni VW Crafter Tilskud fra Teaterrådet til anskaffelser Restbeløb Årets Indtægtspr. 1. juli tilskud ført tilskud Restbeløb pr. 30. juni VW Crafter / /13 kr. t.kr. 13. Andre tilgodehavender Merværdiafgift, jf. note Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kassebeholdning Danske Bank, kto Danske Bank, kto Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Anden gæld Skyldig A-skat og AM-bidrag Feriekonto Skyldig pension Skyldigt ATP-bidrag Skyldige omkostninger Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 15

18 Noter 2013/ /13 kr. t.kr. 17. Merværdiafgift: Tilgodehavende merværdiafgift primo 0 76 Udgående afgift EU-varekøb 0 0 Indgående afgift Elafgift Afregnet Tilgodehavende merværdiafgift ultimo Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 16

19 Noter 18. Opgørelse af den skattepligtige indkomst Resultat ifølge resultatopgørelse Tilskud Teaterrådet til anskaffelser Regnskabsmæssige afskrivninger Skattemæssige afskrivninger Ikke-fradragsberettigede poster 0 Hensættelse til kommende produktion Repræsentation 75 % af kr. 820 Årets skattepligtige resultat Fremført underskud fra tidligere år Skattepligtig indkomst 0 Beregnet skat 24,5 % heraf 0 Opgørelse af skattemæssig saldoværdi driftsmidler: Skattemæssig saldoværdi 1. juli Årets tilgang Heraf dækket af tilskudslån Afskrivning, 25 % Skattemæssig saldoværdi 30. juni Udskudt skat: Regnskabsmæssig saldo driftsmidler Skattemæssig saldo driftsmidler Forskel Udskudt skat 22 % (afsættes ikke) Opgørelse af skattemæssigt underskud til fremførsel: Primo Anvendt i året Ultimo Årsrapport 2013/14 BS/MLA Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 17

20 Nøgletalsskema Puljespecifikke nøgletal Forventede Realiserede Oplysninger om éntreindtægterne, genopsætninger Forestilling: Papirmåne Spillested: Anemone Teatret Spilleperiode: januar 2014 Antal opførelser Antal solgte billetter Værdibelægningsprocent 75% 65% Samlede antal opførsler for alle produktioner Samlede antal solgte billetter for alle produktioner Oplysninger om salgsindtægter turné indland Forestilling: Al tid i verden Spilleperiode: Sæsonen Antal opførelser Forestilling: Papirmåne Spilleperiode: Sæsonen Antal opførelser Samlede antal opførsler turné indland for alle produktioner Oplysninger om salgsindtægter turné udland (Tyskland) Forestillingstitel: Papirmåne Spilleperiode: september 2013 Antal opførelser 15 4 Samlede antal opførelser turné udland for alle produktioner 15 4 Foreningen Meridiano Teatret Årsrapport for 2013/14 18

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere