BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret et forslag til en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i foråret med henblik på vedtagelse i sommeren. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret /, det vil sige i august. Det er endnu meget usikkert hvad reformen i den endelige form vil indeholde. Endvidere vedtog folketinget i foråret en ny arbejdstidsaftale for lærere, en aftale som indfører en helt ny tilgang til tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. I dette budget er der ikke taget højde for disse forestående ændringer Folkeskoler -priser Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 1. januar IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 undervisning Finansiering 7/12 fritidstilbud Finansieret øvrige konti *) Reserveret til elevtalsreguleringer I alt kr kr kr kr kr kr. 0 kr. *) Finansierede øvrige konti på 1.66 skyldes, at der på følgende område ikke er muligt at finde effektiviseringer på 1%: statsligt bidrag til efterskoler og privatskoler, kontraktforpligtelser til busselskaber, tjenestemandspensioner, mellemkommunale betalinger, personforsikringer, m.v. De finansieres derfor på denne konto. Der er reserveret en pulje på kr. til elevtalsreguleringer. Den 5. september opgøres elevtallet for skoleåret /14, hvorefter budget reguleres. Puljen kan evt. også bruges til regulering af antallet af specialklasseelever. Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 1% fra 1. august. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Der er budgetteret med kr. til følgende:

2 - Som led i implementeringen af den nye Lærings- og trivselspolitik og bevillingsaftale om øget samarbejde mellem dagtilbud og skoler, gennemføres der kursus- og videreuddannelseforløb for pædagoger og lærere i dagtilbud og indskolingen. - Et aktionsforskningsprojekt i perioden som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet gennemføres i samarbejde med VIA Silkeborg. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,865 Fuldmægtig 1,000 I alt budgetlagt med kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr., heraf anvendes kr. til Kina på skemaet og kr. til Innovativ læring v/stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker lagt på de enkelte skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt kr. 113 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Herudover er der afsat kr. til bl.a. administration af fællessamlingen og licens til Dantek. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. I alt kr. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. i alt, heraf fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70% af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen.

3 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på kr. Puljen anvendes fra skoleåret / kun til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. I forhold til budget er der flyttet kr. fra Akut-puljen til puljen til specialpædagogisk bistand. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand undervisning Pulje til specialpædagogisk bistand Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. Tildelingen af ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning benævnt supplerende undervisning. Øvrige midler i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre samt støtte til enkeltelever på 12 lektioner og derudover. Der er tildelt de samme ressourcer i 7/12 og 5/12 budgettet der vil ske ændringer af 5/12-budgettet vedr. overgangsordningen. Der er reduceret med 1 % pr. 1. august i de samlede ressourcer til specialpædagogisk bistand. Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand Overført fra Akut-pulje Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Pulje specialpædagogisk bistand støttelektioner 12 lekt. m.m B) Supplerende undervisning overgangsordning / C) Inklusionscentre incl. satellitklasser ( ) D) Inklusionscentre - ( ) E) Inklusionscenter Ungdomsskolen ( ) F) Rejseholdsaktiviteter G) Ledelse satellitklasser Ans og Dybkær H) Pulje til regulering herefter 0 Puljen dækker følgende: A) Specialpædagogisk bistand støtte 12 lektioner til elever Antal lektioner fra egen kommune m.m. Støtte 12 lektioner i alm. skole (skolen afholder selv de 8 lekt.) 40 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 10 I alt lektioner 50 Årlige undervisningstimer Antal stillinger 2,128 Tildeling i beløb egne elever kr. Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 ugentlige lektioner i et år, fra afgivne skole. I skoleåret / er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra Antal lektioner andre kommuner Tildelte støttelektioner 78 Årlige undervisningstimer 2.340

4 Antal stillinger 3,319 Tildeling i beløb udenbys elever Opkrævning hos andre kommuner kr kr. B) Supplerende undervisning: Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. PPR har tidligere visiteret ressourcerne i form af støtte til enkeltelever, men ressourcerne fordeles nu ud til de enkelte skoler. Ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning som gælder for skoleåret / benævnt supplerende undervisning. Tildelingen i 7/12-budgettet og 5/12- budgettet er den samme, men 5/12-budgettet vil blive reguleret når overgangsordningen ophører. Tildeling forlods efter elevtal på de enkelte skoler kr. Overgangsordning tildelt af PPR til de enkelte skoler kr. I alt kr. C + D + E) Inklusionscentre. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område. Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er tildelt under gruppering b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser, Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. I skoleåret 13/14 er der oprettet satellitklasser på Ans Skole og Dybkærskolen under Langsøskolen. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er lagt under gruppering Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) I alt 18 helårselever.

5 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Tidligere Ulvedalskolen nu Inklusionscenter SE placeret under Hvinningdalskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Ulvedalskolen blev tildelt. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret under Ungdomsskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Højmarkskolen og læseklassen blev tildelt. er lagt under gruppering Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Inklusionscentre Antal egne elever Takst 1.1. Takst 1.8. Øvrige udgifter Antal uden bys elever Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever ialt 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder ) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: ) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder ) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser ) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder

6 5) Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder I alt ) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Højmarkskolen: Ungd.sk. lsekl.: I alt Ressourcetildelingen til 41 udenbys elever (incl. Ungdomsskolen) i udgør kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner. Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret / er der oprettet satellitklasser på Ans og Dybkær skolerne. F) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter / Antal egne Antal udenbys Takst 1.1. Inklusionscentre egne elever i alt januar - juli Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning øvrige: Sølystskolen: Rejseholdsakt. I alt G) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans og Dybkær). I budget udgør beløbet i alt kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt.

7 H) Pulje til regulering Puljen til specialpædagogisk bistand på kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-g, resten budgetteres her i en pulje til senere fordeling af nye børn. Den pulje er nu 0 kr. Der skal ske ændringer af 5/12-budgettet (overgangsordningen) af punkterne a-g. Ændring skal reguleres i denne pulje. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole (frikøb af medlemmer) Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere Modersmålsundervisning i polsk kr kr kr kr kr kr. # Faktoren pr. 1. januar er på 0,285 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august reduceres faktoren med 1 % til 0,282 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere, skoleledere og skolesekretærer, herunder vikardækning kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på 45 dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget er der afsat kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningsplig-

8 tens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret /14. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet tet på kr. dækker bl.a. udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter og skolepatrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne. IT-puljen Administration Puljen er på kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. IT-puljen Projekter Puljen er på kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. fast ejendom Der er afsat en samlet pulje på kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr. Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal. Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 88,5 helårspersoner på udgiftssiden og 114 helårspersoner på indtægtssiden. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr Det samlede udgiftsbudget udgør kr Indtægtsbudgettet kr udgør de forventede indtægter for i alt 15 børn fordelt på 5 forskellige skoler. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Pædagogisk konsulent 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt kr.

9 17 Projekter BUDGETFORUDSÆTNINGER Læring og trivsel Som et element i budgetforliget for budget, blev der tilført skoleområdet kr. Heraf skulle de kr. bruges til lærings- og trivselspolitik, samt til inklusion. I budget står der således kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på kr. og i 5/12-budgettet på kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene samt grundtildelingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for klasse. For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen fra skoleåret /. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcerne til udskolingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september.

10 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårligt 0,592 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 10,734 stilling. Timerne er fordelt på 9 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 60,00 45, årgang 60,00 45, årgang besparelse 3,71 1,30 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårlig 0,586 stilling ,75 årlig uvtimer svarende til helårligt 11,622 stilling. Timerne er fordelt på 13 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 59,40 45, årgang 59,40 45, årgang besparelse 3,71 1,30 7/12 budget for perioden 1. januar juli : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 5/12 budget for perioden 1. august december : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

11 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,46 kr. pr. årlig undervisningstime i. tet er reduceret med 1 % pr. 1. august. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 13/14 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold 23,52 705,60 23,28 698,54 Kjellerup Skoles modtagelseshold 41, ,80 40, ,45 Sølystskolens modtagelsesklasser 90, ,80 89, ,75 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Lønbudget i alt tet reduceret med 2% pr Helårlig besparelse tet reduceret med 1% pr /12 besp. år 14/ I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar : Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget : Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

12 Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet på 1% pr. 1. august. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til ledelse i alm. skoler 44,619 44,352 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 17,550 17,550 Reststillinger til ledelse 27,069 26,802 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 3,338 3,305 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 2,122 2,097 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0, , Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til administration 24,232 24,043 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 5,400 Reststillinger til administration 18,832 18,643 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,322 2,299 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 1,919 1,902 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0, , Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den oprindelige løn, fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Personforsikringer tet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne.

13 Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 52,47 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i : Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb kr Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -priser Netto Svømning Der er budgetlagt med , som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne. Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet.

14 Syge- og hjemmeundervisning -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling xx navn Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de forventede udgifter i fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -priser Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra til -niveau. tet er reduceret med 1 % i forhold til Skolefritidsordninger -priser Netto Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO er. Puljen er reduceret med 1 % pr. 1. august. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. tet er inkl. en reduktion på 1 % pr. 1. august. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning påvirker også SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu.

15 Kurser Der er budgetlagt med kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i bl.a. bruges til betaling af licensaftaler. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO tet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i fremskrevet til -pris. Der er netto afsat 14 SpecialSFO tet til specialsfo er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i fremskrevet til. Det samlede nettobudget udgør kr Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering.

16 Herudover tildeles der yderligere: BUDGETFORUDSÆTNINGER Ugl. timer pr. barn klasse 1,567 1, klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,540 1, klasse 1,031 1, klasse (600 timer årligt) 0,797 0, klasse (250 timer årligt) 0,389 0, klasse (600 timer årligt) 0,623 0, klasse (250 timer årligt) 0,302 0,285 *) Gælder for følgende SFO er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,85 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog kr. Pædagogmedhjælper kr. PGU pædagogmedhjælper* kr. Den årlige gennemsnitsløn i (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til med 0,95 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles følgende: Årligt pr. barn klasse kr. 4. klasse 889 kr klasse 494 kr. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr.

17 Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,62 stillinger pr. 1. januar. Pr. 1. august reduceres normeringen med 1 % til 1,61 stillinger(ekskl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Special SFO Antal børn Takstbeløb 1.1. Takstbeløb ) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder tet er opført under funktion , Kommunale specialskoler 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO overgangsordning kr kr kr kr. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder kr kr. 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser kr kr. I alt 213 Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december.

18 Befordring af elever i grundskolen -priser Netto Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. tet for udgør de forventede udgifter i fremskrevet til -pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca ). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat kr. til befordring af midlertidig syge elever, kr. til elever med en kronisk lidelse og kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune Specialundervisning i regionale tilbud -priser Netto Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 5 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til. Samtidig er der budgetteret med 36 til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland.

19 Kommunale specialskoler -priser Netto Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under Specialskoler. Inklusionscentre / Antal egne elever Antal Udenbys elever Takst 1.1. Takst 1.8. Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever i alt Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift kr kr. 113 kr. Kurser Til kurser tildeles kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift kr. 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for er fremskrevet til. Der er budgetteret med 20 helårselever, i alt kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for 27 elever. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr.

20 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for er fremskrevet til. Der er i øjeblikket 3 elever på socialpædagogiske opholdssteder. tet er på kr. 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO Antal børn Takstbeløb 1.1. Takstbeløb 1.8. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder kr kr. Øvrige inklusionscentre er opført under funktion , Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. tet er på kr. for 9 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for forventet 11 børn. VRC Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 16 elever fra Silkeborg Kommune i på skoledelen og fritidsdelen. Der er afsat et nettobudget på kr. på skoledelen og kr. på fritidsdelen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevilling 41 - Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere