BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret et forslag til en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i foråret med henblik på vedtagelse i sommeren. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret /, det vil sige i august. Det er endnu meget usikkert hvad reformen i den endelige form vil indeholde. Endvidere vedtog folketinget i foråret en ny arbejdstidsaftale for lærere, en aftale som indfører en helt ny tilgang til tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. I dette budget er der ikke taget højde for disse forestående ændringer Folkeskoler -priser Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 1. januar IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 undervisning Finansiering 7/12 fritidstilbud Finansieret øvrige konti *) Reserveret til elevtalsreguleringer I alt kr kr kr kr kr kr. 0 kr. *) Finansierede øvrige konti på 1.66 skyldes, at der på følgende område ikke er muligt at finde effektiviseringer på 1%: statsligt bidrag til efterskoler og privatskoler, kontraktforpligtelser til busselskaber, tjenestemandspensioner, mellemkommunale betalinger, personforsikringer, m.v. De finansieres derfor på denne konto. Der er reserveret en pulje på kr. til elevtalsreguleringer. Den 5. september opgøres elevtallet for skoleåret /14, hvorefter budget reguleres. Puljen kan evt. også bruges til regulering af antallet af specialklasseelever. Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 1% fra 1. august. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Der er budgetteret med kr. til følgende:

2 - Som led i implementeringen af den nye Lærings- og trivselspolitik og bevillingsaftale om øget samarbejde mellem dagtilbud og skoler, gennemføres der kursus- og videreuddannelseforløb for pædagoger og lærere i dagtilbud og indskolingen. - Et aktionsforskningsprojekt i perioden som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet gennemføres i samarbejde med VIA Silkeborg. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,865 Fuldmægtig 1,000 I alt budgetlagt med kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr., heraf anvendes kr. til Kina på skemaet og kr. til Innovativ læring v/stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker lagt på de enkelte skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt kr. 113 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Herudover er der afsat kr. til bl.a. administration af fællessamlingen og licens til Dantek. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. I alt kr. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. i alt, heraf fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70% af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen.

3 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på kr. Puljen anvendes fra skoleåret / kun til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. I forhold til budget er der flyttet kr. fra Akut-puljen til puljen til specialpædagogisk bistand. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand undervisning Pulje til specialpædagogisk bistand Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. Tildelingen af ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning benævnt supplerende undervisning. Øvrige midler i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre samt støtte til enkeltelever på 12 lektioner og derudover. Der er tildelt de samme ressourcer i 7/12 og 5/12 budgettet der vil ske ændringer af 5/12-budgettet vedr. overgangsordningen. Der er reduceret med 1 % pr. 1. august i de samlede ressourcer til specialpædagogisk bistand. Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand Overført fra Akut-pulje Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Pulje specialpædagogisk bistand støttelektioner 12 lekt. m.m B) Supplerende undervisning overgangsordning / C) Inklusionscentre incl. satellitklasser ( ) D) Inklusionscentre - ( ) E) Inklusionscenter Ungdomsskolen ( ) F) Rejseholdsaktiviteter G) Ledelse satellitklasser Ans og Dybkær H) Pulje til regulering herefter 0 Puljen dækker følgende: A) Specialpædagogisk bistand støtte 12 lektioner til elever Antal lektioner fra egen kommune m.m. Støtte 12 lektioner i alm. skole (skolen afholder selv de 8 lekt.) 40 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 10 I alt lektioner 50 Årlige undervisningstimer Antal stillinger 2,128 Tildeling i beløb egne elever kr. Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 ugentlige lektioner i et år, fra afgivne skole. I skoleåret / er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra Antal lektioner andre kommuner Tildelte støttelektioner 78 Årlige undervisningstimer 2.340

4 Antal stillinger 3,319 Tildeling i beløb udenbys elever Opkrævning hos andre kommuner kr kr. B) Supplerende undervisning: Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. PPR har tidligere visiteret ressourcerne i form af støtte til enkeltelever, men ressourcerne fordeles nu ud til de enkelte skoler. Ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning som gælder for skoleåret / benævnt supplerende undervisning. Tildelingen i 7/12-budgettet og 5/12- budgettet er den samme, men 5/12-budgettet vil blive reguleret når overgangsordningen ophører. Tildeling forlods efter elevtal på de enkelte skoler kr. Overgangsordning tildelt af PPR til de enkelte skoler kr. I alt kr. C + D + E) Inklusionscentre. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område. Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er tildelt under gruppering b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser, Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. I skoleåret 13/14 er der oprettet satellitklasser på Ans Skole og Dybkærskolen under Langsøskolen. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er lagt under gruppering Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) I alt 18 helårselever.

5 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Tidligere Ulvedalskolen nu Inklusionscenter SE placeret under Hvinningdalskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Ulvedalskolen blev tildelt. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret under Ungdomsskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Højmarkskolen og læseklassen blev tildelt. er lagt under gruppering Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Inklusionscentre Antal egne elever Takst 1.1. Takst 1.8. Øvrige udgifter Antal uden bys elever Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever ialt 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder ) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: ) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder ) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser ) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder

6 5) Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder I alt ) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Højmarkskolen: Ungd.sk. lsekl.: I alt Ressourcetildelingen til 41 udenbys elever (incl. Ungdomsskolen) i udgør kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner. Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret / er der oprettet satellitklasser på Ans og Dybkær skolerne. F) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter / Antal egne Antal udenbys Takst 1.1. Inklusionscentre egne elever i alt januar - juli Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning øvrige: Sølystskolen: Rejseholdsakt. I alt G) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans og Dybkær). I budget udgør beløbet i alt kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt.

7 H) Pulje til regulering Puljen til specialpædagogisk bistand på kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-g, resten budgetteres her i en pulje til senere fordeling af nye børn. Den pulje er nu 0 kr. Der skal ske ændringer af 5/12-budgettet (overgangsordningen) af punkterne a-g. Ændring skal reguleres i denne pulje. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole (frikøb af medlemmer) Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere Modersmålsundervisning i polsk kr kr kr kr kr kr. # Faktoren pr. 1. januar er på 0,285 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august reduceres faktoren med 1 % til 0,282 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere, skoleledere og skolesekretærer, herunder vikardækning kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på 45 dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget er der afsat kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningsplig-

8 tens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret /14. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet tet på kr. dækker bl.a. udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter og skolepatrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne. IT-puljen Administration Puljen er på kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. IT-puljen Projekter Puljen er på kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. fast ejendom Der er afsat en samlet pulje på kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr. Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal. Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 88,5 helårspersoner på udgiftssiden og 114 helårspersoner på indtægtssiden. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr Det samlede udgiftsbudget udgør kr Indtægtsbudgettet kr udgør de forventede indtægter for i alt 15 børn fordelt på 5 forskellige skoler. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Pædagogisk konsulent 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt kr.

9 17 Projekter BUDGETFORUDSÆTNINGER Læring og trivsel Som et element i budgetforliget for budget, blev der tilført skoleområdet kr. Heraf skulle de kr. bruges til lærings- og trivselspolitik, samt til inklusion. I budget står der således kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på kr. og i 5/12-budgettet på kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene samt grundtildelingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for klasse. For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen fra skoleåret /. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcerne til udskolingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september.

10 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårligt 0,592 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 10,734 stilling. Timerne er fordelt på 9 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 60,00 45, årgang 60,00 45, årgang besparelse 3,71 1,30 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårlig 0,586 stilling ,75 årlig uvtimer svarende til helårligt 11,622 stilling. Timerne er fordelt på 13 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 59,40 45, årgang 59,40 45, årgang besparelse 3,71 1,30 7/12 budget for perioden 1. januar juli : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 5/12 budget for perioden 1. august december : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

11 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,46 kr. pr. årlig undervisningstime i. tet er reduceret med 1 % pr. 1. august. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 13/14 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold 23,52 705,60 23,28 698,54 Kjellerup Skoles modtagelseshold 41, ,80 40, ,45 Sølystskolens modtagelsesklasser 90, ,80 89, ,75 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Lønbudget i alt tet reduceret med 2% pr Helårlig besparelse tet reduceret med 1% pr /12 besp. år 14/ I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar : Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget : Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

12 Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet på 1% pr. 1. august. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til ledelse i alm. skoler 44,619 44,352 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 17,550 17,550 Reststillinger til ledelse 27,069 26,802 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 3,338 3,305 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 2,122 2,097 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0, , Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til administration 24,232 24,043 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 5,400 Reststillinger til administration 18,832 18,643 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,322 2,299 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 1,919 1,902 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0, , Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den oprindelige løn, fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Personforsikringer tet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne.

13 Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 52,47 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i : Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb kr Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -priser Netto Svømning Der er budgetlagt med , som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne. Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet.

14 Syge- og hjemmeundervisning -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling xx navn Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de forventede udgifter i fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -priser Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra til -niveau. tet er reduceret med 1 % i forhold til Skolefritidsordninger -priser Netto Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO er. Puljen er reduceret med 1 % pr. 1. august. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. tet er inkl. en reduktion på 1 % pr. 1. august. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning påvirker også SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere