BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret et forslag til en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i foråret med henblik på vedtagelse i sommeren. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret /, det vil sige i august. Det er endnu meget usikkert hvad reformen i den endelige form vil indeholde. Endvidere vedtog folketinget i foråret en ny arbejdstidsaftale for lærere, en aftale som indfører en helt ny tilgang til tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. I dette budget er der ikke taget højde for disse forestående ændringer Folkeskoler -priser Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 1. januar IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 undervisning Finansiering 7/12 fritidstilbud Finansieret øvrige konti *) Reserveret til elevtalsreguleringer I alt kr kr kr kr kr kr. 0 kr. *) Finansierede øvrige konti på 1.66 skyldes, at der på følgende område ikke er muligt at finde effektiviseringer på 1%: statsligt bidrag til efterskoler og privatskoler, kontraktforpligtelser til busselskaber, tjenestemandspensioner, mellemkommunale betalinger, personforsikringer, m.v. De finansieres derfor på denne konto. Der er reserveret en pulje på kr. til elevtalsreguleringer. Den 5. september opgøres elevtallet for skoleåret /14, hvorefter budget reguleres. Puljen kan evt. også bruges til regulering af antallet af specialklasseelever. Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 1% fra 1. august. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Der er budgetteret med kr. til følgende:

2 - Som led i implementeringen af den nye Lærings- og trivselspolitik og bevillingsaftale om øget samarbejde mellem dagtilbud og skoler, gennemføres der kursus- og videreuddannelseforløb for pædagoger og lærere i dagtilbud og indskolingen. - Et aktionsforskningsprojekt i perioden som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet gennemføres i samarbejde med VIA Silkeborg. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,865 Fuldmægtig 1,000 I alt budgetlagt med kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr., heraf anvendes kr. til Kina på skemaet og kr. til Innovativ læring v/stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker lagt på de enkelte skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt kr. 113 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Herudover er der afsat kr. til bl.a. administration af fællessamlingen og licens til Dantek. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. I alt kr. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. i alt, heraf fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70% af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen.

3 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på kr. Puljen anvendes fra skoleåret / kun til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. I forhold til budget er der flyttet kr. fra Akut-puljen til puljen til specialpædagogisk bistand. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand undervisning Pulje til specialpædagogisk bistand Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. Tildelingen af ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning benævnt supplerende undervisning. Øvrige midler i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre samt støtte til enkeltelever på 12 lektioner og derudover. Der er tildelt de samme ressourcer i 7/12 og 5/12 budgettet der vil ske ændringer af 5/12-budgettet vedr. overgangsordningen. Der er reduceret med 1 % pr. 1. august i de samlede ressourcer til specialpædagogisk bistand. Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand Overført fra Akut-pulje Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Pulje specialpædagogisk bistand støttelektioner 12 lekt. m.m B) Supplerende undervisning overgangsordning / C) Inklusionscentre incl. satellitklasser ( ) D) Inklusionscentre - ( ) E) Inklusionscenter Ungdomsskolen ( ) F) Rejseholdsaktiviteter G) Ledelse satellitklasser Ans og Dybkær H) Pulje til regulering herefter 0 Puljen dækker følgende: A) Specialpædagogisk bistand støtte 12 lektioner til elever Antal lektioner fra egen kommune m.m. Støtte 12 lektioner i alm. skole (skolen afholder selv de 8 lekt.) 40 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 10 I alt lektioner 50 Årlige undervisningstimer Antal stillinger 2,128 Tildeling i beløb egne elever kr. Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 ugentlige lektioner i et år, fra afgivne skole. I skoleåret / er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra Antal lektioner andre kommuner Tildelte støttelektioner 78 Årlige undervisningstimer 2.340

4 Antal stillinger 3,319 Tildeling i beløb udenbys elever Opkrævning hos andre kommuner kr kr. B) Supplerende undervisning: Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret /. PPR har tidligere visiteret ressourcerne i form af støtte til enkeltelever, men ressourcerne fordeles nu ud til de enkelte skoler. Ressourcerne er delvis tildelt efter elevtal suppleret med tildeling efter en overgangsordning som gælder for skoleåret / benævnt supplerende undervisning. Tildelingen i 7/12-budgettet og 5/12- budgettet er den samme, men 5/12-budgettet vil blive reguleret når overgangsordningen ophører. Tildeling forlods efter elevtal på de enkelte skoler kr. Overgangsordning tildelt af PPR til de enkelte skoler kr. I alt kr. C + D + E) Inklusionscentre. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område. Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er tildelt under gruppering b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser, Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. I skoleåret 13/14 er der oprettet satellitklasser på Ans Skole og Dybkærskolen under Langsøskolen. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. er lagt under gruppering Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) I alt 18 helårselever.

5 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Tidligere Ulvedalskolen nu Inklusionscenter SE placeret under Hvinningdalskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Ulvedalskolen blev tildelt. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret under Ungdomsskolen. Den nye takst svarer til den tidligere takst som Højmarkskolen og læseklassen blev tildelt. er lagt under gruppering Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Inklusionscentre Antal egne elever Takst 1.1. Takst 1.8. Øvrige udgifter Antal uden bys elever Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever ialt 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder ) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: ) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder ) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser ) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder

6 5) Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder I alt ) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Højmarkskolen: Ungd.sk. lsekl.: I alt Ressourcetildelingen til 41 udenbys elever (incl. Ungdomsskolen) i udgør kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner. Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret / er der oprettet satellitklasser på Ans og Dybkær skolerne. F) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter / Antal egne Antal udenbys Takst 1.1. Inklusionscentre egne elever i alt januar - juli Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning øvrige: Sølystskolen: Rejseholdsakt. I alt G) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans og Dybkær). I budget udgør beløbet i alt kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt.

7 H) Pulje til regulering Puljen til specialpædagogisk bistand på kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-g, resten budgetteres her i en pulje til senere fordeling af nye børn. Den pulje er nu 0 kr. Der skal ske ændringer af 5/12-budgettet (overgangsordningen) af punkterne a-g. Ændring skal reguleres i denne pulje. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole (frikøb af medlemmer) Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere Modersmålsundervisning i polsk kr kr kr kr kr kr. # Faktoren pr. 1. januar er på 0,285 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august reduceres faktoren med 1 % til 0,282 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere, skoleledere og skolesekretærer, herunder vikardækning kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på 45 dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget er der afsat kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningsplig-

8 tens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret /14. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet tet på kr. dækker bl.a. udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter og skolepatrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne. IT-puljen Administration Puljen er på kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. IT-puljen Projekter Puljen er på kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. fast ejendom Der er afsat en samlet pulje på kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr. Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal. Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 88,5 helårspersoner på udgiftssiden og 114 helårspersoner på indtægtssiden. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr Det samlede udgiftsbudget udgør kr Indtægtsbudgettet kr udgør de forventede indtægter for i alt 15 børn fordelt på 5 forskellige skoler. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Pædagogisk konsulent 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt kr.

9 17 Projekter BUDGETFORUDSÆTNINGER Læring og trivsel Som et element i budgetforliget for budget, blev der tilført skoleområdet kr. Heraf skulle de kr. bruges til lærings- og trivselspolitik, samt til inklusion. I budget står der således kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på kr. og i 5/12-budgettet på kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene samt grundtildelingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for klasse. For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen fra skoleåret /. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcerne til udskolingen i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september.

10 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårligt 0,592 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 10,734 stilling. Timerne er fordelt på 9 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 60,00 45, årgang 60,00 45, årgang besparelse 3,71 1,30 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl kr. - svarende til helårlig 0,586 stilling ,75 årlig uvtimer svarende til helårligt 11,622 stilling. Timerne er fordelt på 13 skoler. Bh. klassen 0 41, Fase 1: 0 41, til 3. årgang Fase 2: 0 42, til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 0 45, årgang 59,40 45, årgang 59,40 45, årgang besparelse 3,71 1,30 7/12 budget for perioden 1. januar juli : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 5/12 budget for perioden 1. august december : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Klokketimer Faktortal for tildeling Faktortal for årlige pr. år pr. pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

11 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,46 kr. pr. årlig undervisningstime i. tet er reduceret med 1 % pr. 1. august. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 13/14 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold 23,52 705,60 23,28 698,54 Kjellerup Skoles modtagelseshold 41, ,80 40, ,45 Sølystskolens modtagelsesklasser 90, ,80 89, ,75 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Lønbudget i alt tet reduceret med 2% pr Helårlig besparelse tet reduceret med 1% pr /12 besp. år 14/ I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar : Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget : Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

12 Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 13/14) og 5/12 (skoleåret 14/15) pga. en reduktion af budgettet på 1% pr. 1. august. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til ledelse i alm. skoler 44,619 44,352 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 17,550 17,550 Reststillinger til ledelse 27,069 26,802 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 3,338 3,305 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 2,122 2,097 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0, , Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til administration 24,232 24,043 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 5,400 Reststillinger til administration 18,832 18,643 Antal helårsstillinger i budget 1.176, ,934 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,322 2,299 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 145, ,138 Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 1,919 1,902 Antal helårsstillinger i budget Dybkær Sp.+ Hvinningdal 107, ,465 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0, , Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den oprindelige løn, fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Personforsikringer tet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne.

13 Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 52,47 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i : Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb kr Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -priser Netto Svømning Der er budgetlagt med , som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne. Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet.

14 Syge- og hjemmeundervisning -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling xx navn Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de forventede udgifter i fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -priser Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra til -niveau. tet er reduceret med 1 % i forhold til Skolefritidsordninger -priser Netto Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO er. Puljen er reduceret med 1 % pr. 1. august. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. tet er inkl. en reduktion på 1 % pr. 1. august. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning påvirker også SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu.

15 Kurser Der er budgetlagt med kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i bl.a. bruges til betaling af licensaftaler. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO tet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i fremskrevet til -pris. Der er netto afsat 14 SpecialSFO tet til specialsfo er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i fremskrevet til. Det samlede nettobudget udgør kr Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering.

16 Herudover tildeles der yderligere: BUDGETFORUDSÆTNINGER Ugl. timer pr. barn klasse 1,567 1, klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,540 1, klasse 1,031 1, klasse (600 timer årligt) 0,797 0, klasse (250 timer årligt) 0,389 0, klasse (600 timer årligt) 0,623 0, klasse (250 timer årligt) 0,302 0,285 *) Gælder for følgende SFO er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,85 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog kr. Pædagogmedhjælper kr. PGU pædagogmedhjælper* kr. Den årlige gennemsnitsløn i (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til med 0,95 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles følgende: Årligt pr. barn klasse kr. 4. klasse 889 kr klasse 494 kr. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr.

17 Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,62 stillinger pr. 1. januar. Pr. 1. august reduceres normeringen med 1 % til 1,61 stillinger(ekskl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Special SFO Antal børn Takstbeløb 1.1. Takstbeløb ) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder tet er opført under funktion , Kommunale specialskoler 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO overgangsordning kr kr kr kr. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder kr kr. 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser kr kr. I alt 213 Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december.

18 Befordring af elever i grundskolen -priser Netto Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. tet for udgør de forventede udgifter i fremskrevet til -pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca ). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat kr. til befordring af midlertidig syge elever, kr. til elever med en kronisk lidelse og kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune Specialundervisning i regionale tilbud -priser Netto Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 5 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til. Samtidig er der budgetteret med 36 til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland.

19 Kommunale specialskoler -priser Netto Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under Specialskoler. Inklusionscentre / Antal egne elever Antal Udenbys elever Takst 1.1. Takst 1.8. Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever i alt Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift kr kr. 113 kr. Kurser Til kurser tildeles kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift kr. 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for er fremskrevet til. Der er budgetteret med 20 helårselever, i alt kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for 27 elever. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr.

20 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for er fremskrevet til. Der er i øjeblikket 3 elever på socialpædagogiske opholdssteder. tet er på kr. 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO Antal børn Takstbeløb 1.1. Takstbeløb 1.8. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder kr kr. Øvrige inklusionscentre er opført under funktion , Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. tet er på kr. for 9 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for forventet 11 børn. VRC Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 16 elever fra Silkeborg Kommune i på skoledelen og fritidsdelen. Der er afsat et nettobudget på kr. på skoledelen og kr. på fritidsdelen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011

En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011 En håndsrækning I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur Version 1 06.06.2011 Overordnede områder I den nye specialundervisningsstruktur. Kommunalt Skolen Kompetenceudv. Inklusionscentrer

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 SU 1 Omlægning af læsetiltag Funktion: 03.22.01 - Ændring af serviceniveau Nettoudgift: -1.171-1.171-1.171-1.171 Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 10. november 2008 - kl. 13:00 Lokale s215, Kl. 14:00 Temamøde OPP Afbud: Britta Bang Indholdsfortegnelse Side 181. Godkendelse af dagsorden 364 182. Til orientering

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning.

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogiske servicecenter,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2010-11. November 2011

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2010-11. November 2011 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 00- November 0 Layout og tryk: SKOLE.6.0 Kvalitetsrapport 00/ for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport 00/ for Silkeborg

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral Internt cirkulære Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 4. februar 2014 Cirkulære nr. 04022014 Emne: Administrationsgrundlag for Skolevæsenet Uddannelsesudvalgets værdi- og rammesætning Indledning: Uddannelsesudvalget

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere