Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 '^'* -t.j\,

2 #f'*il 's%l&1'

3

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla

7

8 (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III. JDtleftncben. i^iobciiliaun. %. CE. 9f{icmcnfd)ncibcr^ i^otlag

9 i I^ f m ^ f «. fortælling af Carit tlar. vxy >» - ^my^^ 31.. gitcmen[(i)netbcr^ ^^orlag

10 1'- toffet tit benne gortoetting er famlet og nebftreben i Sloret 1845 af en af mine nærmefte ^aarørenbe, ber ben» gang foer meb og ftranbebe )paa ^^ften af 9i^= )oaanb. 6. (. Rjabcn^aoti. Snllt) Ui. Satomou«Xnjt.

11 ^aa SRorbbeftfiben af S^^^oHanb fortfætteg ben ^øtftette, font man I)ar gibet ^a)on af be blaa SJjerge, op ttl Sarpentartabugten nteb fteile rantt= og ^attfteenåfltpper, bebojebe meb!ooe og et tæt, utgjennemtrængeltgt ^xat af 9J?angrot)e, 5lgat)e og altbufle. ^^ftlanbet nebenfor enber i en SD^ængbe SSugter og af Sf^atnren bannebe $at)ne, tjooraf ben t)eb ( ap nbeaoour ^ax en S)^bbe af fejten ^aone!(ar anbbunb og beføges, trobå be farlige [SfJeO, fom ubenfor omlrebfe SSeft* ftben, jebnlig af ^oalfangerne, Hk blot til Stnfer* plabg, forbi ben gider Sce for SSeftmonfonen, men ogfoa forbi (Snbeaoourfloben, omtrent to 'SRik oppe i Sanbet, inbef)olber bebre og friffere ^^erff^^ Oanb enb nogen anben ^labå paa bi fe obe og uoeifomme ^^fter. SfJatnren felo ftineg at f)at)e til Sanbgang, ibet ben lob en ^^ana( aaben, ber i

12 lige Stnte ftræffer fig en engelff Wiii 6reb gjennem ^oralredene, og ttutge f)er betegnebe btéfe S^eti beb en faa ftor øibe, at ^abet, feb t ^tobttben, unber en tigntng af fjorten tit otten ^'ob, iffe er iftanb til futbfommen at ftjute bem. 9?et>ene brt)be besuben be 9}?agt. Snbenfor kanalen fommer man til et fmuft og roligt ^aroanb, ber tihaber ben Ubefjenbte i 9f?o og 9??ag at arbeibe fig frem beb.^jætp af Sobbet, en 5[Raabe, faameget mere noboenbig forbi alle bc (Søfort, bi I)tbtit f)aoe ober benne ^t)ft, ere i t)øi rab upaa(ibelige. St^fttanbet gjennemffæreå af en talrig 9)?ængbe glober, ber gaa fra SSeft mob )ft ub i ^abet. S)e flefte af bi^fe bcfibbe en mærtbærbig (Sien= bommelig^eb: Sftcbetfor at be i Suropa be= grænbfeå af flabe eller ial^alh jcbnffraanenbe 33rebber, ffærc be fig l)er igjcnnem ^1ip:perne i fra ^bilfet ^øie, næften tobrette SSægge rage op paa begge iber. (Sjcnnem bette 2)t)b fli)ber ^(obené morfe ^anbe, jeont eker larmenbe, eftcrfom SScien er fri cuer fpærret beb nebftt)rtcbc ftlippcblofte. 2)et er iffe mu(tgt at gjorc fig noget ^Begreb om ben 5L)iængbe tranbfugte, fom opl)otbe fig )()aa fi^ften. fiængc før man naaer Sonb, Ijøreé ben bcbobciibo i'arm af bercé l)æfe frig, (Stranb* brebbcn, Siebenc og be omfringliggcnbe Øer erc

13 Itgefom bebceffebc meb bereé tt)fe ^arber. ^alber imeflem bem, f(t)t)e be op i SJJiHionbité, meb en S3iufcn fom et Uuetr, og formorfe Suften fom naax farer forbi olen. 2Ift er egent unbcr bi*)e SJreber, teen* ^lante^ og S)t)rct)erbencn. bjergene boje, tbet 1Regnfft)( og ODerfoommelfer afrbe Stxiht og ^'alhag, og fafte bc oplofte 9)?aåfer, blanbebe meb ^ora(ftt)ffer, ^-{ffcbeen og 9}?u3ttnger, op paa flipperne, ^t)or be blioe ftbbcnbe, ftørfne og om* fiber ubgjøre et fæheå Segeme. ^Bjergene fefø ligne i gorm og ^aroe ben ^'ttpperæt!e, fom man feer tilfoeé t 9)?ibbe(^abet, paa t)bft)ften af Spanien, fra 3SeIe 3D?a(aga op mob Sllicante, meb ffarpe fpibfe Sloppe og fteilffraanenbe 51ffalb neb mob 5it)ften. fotiene meb bere fortegraa, brune eeer biaa og Iæber= agtige ^tabe, fom albrig erftatteé meb nt)e, ere uben i5rifll)eb og (anbå; paa flere j^ræer ft)ne 93Iabene fun at tiære en ^ortfættetfe af Sarfen. S biéfe fode fortrænge altbuffe, 9Jkngrot)e og ummttræer aee oorige, ligefom S3regnerne fortrænge ræ fet, ber biåfent og fparfomt ffqber fig frem i fmaa S3uffc. fremfor 3I(t finbeé bog be ftefte ienbomme«iigt)eber t)oå be Snb^obte, SBfaÆé eller S3uffmænb, fom be falbeé nebe i ibnai). ^or at gjore fig n goreftitting om bem, maa man glemme aue

14 8 be 95effrtt)etfer, ber l^ibttl ere o BeJjenbte ot)er be SStlbe i 2(mert!a; 9^Q^oIIanb Urtnbbaanere ere forffjeetge fra btéfe i fiffelfe, t Setjemaobe, i aanbelig Ubmfling, i 5IIt. S)et gøtgenbe t)tt tnbet)olbe et ^orføg paa at flilbre nogte af be meeft paafalbenbe ( ienbommeiigf)eber, ^'oiiu maa= f!ee enbttu ere nbefjenbte, forbi S^orboftftben af 9flt)^onanb, tnbefter, faabibt jeg beeb, tjibttl t!!e er bletien beføgt af anbre Suropæer enb nogle engelfie fibbrubne og en enfelt ^oalfanger, font!oger pæ! paa ^t}ften eeer løber op ab globerne i fine gartøier, for at {)ente gerffoanb til ^jem= reifen. ( n 5lften faroebe olen i bene S^ebgang 3:;oppen af be meb et guligt fær. ( n tæt og fugtig STaage fteg op fra altfumpene og SSjcrgftofterne. Stun cnfelte (angtru!ne )t)t af Dpoåfum og 5Dingoå, fom begt)nbte bereå natlige 93anbring, afbrøb ben ber t)tii(ebe ooer (Sgncn. WM i en SC^fning, i 9lær^cbcn af en glob, t)t)iå S3rebbcr ft)nteå at oærc uigicnncmtrængelige paa runb af bet fammengrocbc SOJangroOcIrat, Oifte fig en 5tabning, IjUor forben oar bcbæf!ct meb biénet ræé, regner, omft\)rtcbc tammer og ftore tl)ffcr af ben graagulc.slaltftccn, fom finbeé oocralt i 9lærl)cbcn af Sarpcntariabugten. 3 benne 3tabning ftraftc to l)øic Xræcr bereå

15 rene inb ober drattet, ^-ra SToppen af bt fe f)ørte af og ttt en ^unl og langtruffen ^bæften af ben Haagrønne Utra, en 2(rt Ugle, t 5tfftanb It)Der font et 95arng ^It)nfen. ^tubfelig bebægebes 5lrottet, ibet en fi!felfe liftebe ftg frem gjennem en af be fmahe tier, font SSilbtet, naar bd fogte SSanb, t^adbe bannet neb til i^toben. S)et bar et ungt SJ^enneffe nteb blege, flappebe SlnfigtStræ!. ^an bar iført en Særrebå S3Iufe og 53eenf(æber, faa forrebne, at f)an > blotte Segeme paa flere teber font ti(ft)ne. 2)a t)an forlob drattet, ftanbfebe t)an i en fpeibenbe og It)ttenbe tilltng, berpaa gif ^an langfomt og flæbenbe t)en ober be broker, font bebæf!ebe Sorben og faarebe f)an jobber. af globen foer et mil ober ^an blege 3Infigt, f)an faftebe fig ncb paa ben nærmefte 93reb og inbfugebe htt tlaxt og fjoltge S^anb i lange S)rag. fterat Ijabe finffet fin Storft frem= tog t)an af en ^ofe nogle Snobber, font i)an fønbcrffar og begjærlig nebflugte. S)enne 9J?anb bar aabenbart en glt)gtntng, berom bibnebe bet agtpaagibenbe og forffenbe S3Iif, f)an unber fit tarbelige 9J?aa(tib bcbbteb at fafte omfring til aue iber. )anå 2(nfigtéfarbe betegnebc en (Suropæer, I)anå ()ullebe S)iagt bar por af en lang og befbærlig 33anbring.

16 10 (Sfter enbt SDJaoIttb nærmebe \)an ficj et af be ftore %xcetx tnbe i (a6ningen, og bet It)!!ebe f)qm meb SO^øte at tomme op i Xoppen af bette. ^er ubføgte t)qn et befoemt æbe, banbt fig faft meb fit 23elte tit en af renene og fæftebe en tang og tveægget SJ^atroåfnio foran fig i atfen af Xræet. S)en forrige tit^eb inbtraabte atter, ^i\)qu ningcné tunge og regelmæåfige Stanbebrag tit* fjenbegat) fort efter, at l)an oar falben i en bt)b og ØJogen Xih forlob, ba betiægebc Skrattet fig paanl), 53uffene ffittcé og et mørft 5(nfigt fom titf^ne, fpeibenbe tit atle 8iber. traj efter for= tob en ^iii) Skrattet og fføb fig fom en tange frem gjennem be t)øie ^Bregner, tit t)an fom inb unber 2;ræct, ^oor g(t)gtningcn Ijabbc ftjult fig. 2)a l^an naaebc bette taa ^an ftihe, mcben^ l)an faftebc fine ffarpe og funttenbe )ine op meltem renene, bcrcftcr forfoanbt t)an paa famme 9)?aabe og tigcfaa ll)bloé fom l)an Dar fommen. fiibt fenerc Denbte t)an tilbage, ^a bar l)an iffe tænger ene, men btco futgt af fire \^(nbrc, ber?(tte fncge fig l)en unber "itræct. 3iogle Øieblifte forl)olbt be fig ftilte, tilfl)nctabenbc for at raab= ftaae, berpaa reifte ben g-orftfomne fig og be* gl)nbtc at ftige op ab tammcn.?thc l)an Sc- Dægcljcr forcgif faa Ujbløic, at bet i to fribté

17 11 5Ifftanb otlbe hat>e bævet umuligt at formobe t)qné 9lærti(xrelfe, man tjorte fun Ug(ené. )t)( ocj ben unbertrijfte ^(t)n!en af S!;ingog, fom fogte efter ^øbe t tot)cn. S^aa eengang tob et t)oit og fmerteltgt frtg, ftraj efter fa(bt en mørf jenftanb fra reen tt( reen neb paa uar bermeb tttenbe, be ^sifbe retfte ftg og ubftcbte et gjcnnemtrængenbe 'iraab. 9?alf, faatebcå t)fb ben Plante, ^aobe bibragt en af fine Stngribere et ^nioftif i S5rt)ftct, ibet benne!rø6 op tif t)am. ( t ieblit Oejlebe be ^iiht nogle Orb meb t)l)eranbre, berefter fogte be 5ttle at fomme op i S^ræet. S^alf, ber iffe f)at)be anbet i^aaben enb fin ^nio, begreb ftraj, at bet mlbe Dære umuligt paa engang at oærge fig mob S(fle, og at ^ané cnefte_ 9iebning beftob i at unbgaa et 3(ngreb; t)an føgte berfor faa hurtigt fom muligt at fomme l)øiere op i Xoppen af Stræet, men be S3ilbe fulgte efter ham, beéuben l^aobe be foregaaenbe ageå aon og Stnftrengetfer berooet ^am ^an tibligere S3el)ænbiglieb. fter et ieblifé ZvM-- raabigt)eb fattcbe l)an fin 93ef(utning, frob ub paa en (ang og nebt)ængenbe ren, og (ob fig berefter glibe neb paa forben. jdenne ^anbting bleo t)i(fet meb et gjenncm^ trængenbe frig af t)ané forfølgere, 3 bet

18 12 amme fprang to 2J?ænb ub af drattet, fom ^ibtil t)at)be ffjuft bent. 9^a(f ret[te fig, t)ané ^nit) nar borte, ^an ftob ocergeløg for fine Woh' ftanbere. n af bem fprang tnb paa t)am og ret) t)am omfulb. Unber ben paafolgenbe ^amp bleo 9ialf ooermanbet og bagbunbet, berpaa løftcbe be ^ant op fra forben, toge f)am tmeucm ftg og meb gjennemtrængenbe og St)bcn af bere lette og t)urlige hibt bocmpebeå inbe i drattet. Sibt efter bar fooen forlabt, enfom og øbe fom før. S)e SSilbe bebblebe at føre bere ^^ange b^bere inb i drattet, og fom efter omtrent en ^imeå StraO, t{)t bereå SJJarfcl) er beftanbtg en ajjellem* ting af Søb og»sfribtgang, til en aahcu lette, omfrebfet meb fætbcbe og afbarfcbe Xrægrene. S 9iærl)eben fpeitebe SOtaanen fit t)é i globenå bugtebe Søb. 5tt>inber og nøgne Sørn omringebe ^^angcn meb l)øie grljbeffrig. %kxc af bem bare brænbcnbc Xrægrene i ^ænberne. Unber bet flagrenbc og grelle Ct)å forefom berc magre og ffavpe Xxæt 9Ja(f bobbelt afffl)cligc. S 9tflutfct mcucm renene faaes I)enoeb tl)oe ^")l)tter, banncbc af Stræerncé 53avt, i ^o^i" font en ifiegle, fpibje oocntil og meb en?labning mob 9^orb. '^oxan cnlpcx 5(abning brænbte et aal. ikalf bleo fort iiib i ben ftøcfte af ^")l)tterne.

19 ' om 13 e 33tlbe faftbanbt 9?e6et ttl poeten, font toar nebrammet mibt t Sftummet for at ftøtte ^^aget. derefter toge fem HJJænb ^(obé om!rtng i\am, tit!aftebe f)am et flettet ræ tæppe og 6ett)bebe Ijam, at ^an flulbe lægge fig til 9io. n^oer Zank om ^(ugt Oar faalebeé tt(=^ intetgjort. S)en ul^ffeltge ^ange tæn!te ^el= ler tffe berpaa. ^an fan! ftraj efter t en ber ibetminbfte for Øiebltffet bragte ben f^reb og t)i(e, fom SSirEe(tgt)eben ft)nteå at nægte ^am. an oaagnebe næfte 9}?orgen oeb gjentagne JRaab og Sarm ubenfor )^tten. olen faftebe et foagt t)é igjennem 5tabntngen Oeb S5aatet. S)e SSitbe bett)bebe ^am, at t)an ffulbe ftaa op og førte tjam neb tit globen, paa en aaben ^(ab, en ItUe SDal, inbt)egnet af ^rat og ^lippeft^ffer, t S^cer^eben af )t)tterne. )er bleo t)an bunben meb 5(rmene omtring en STræftamme og fif ber= efter tilftræffetig %ib tit at anftitte S3etragtninger ooer fine Omgioetfer. Suften ttar ren og fjotig, en frifl og betjage* tig S)uft ftrømmenbe neb fra ben fom t nogen graftanb taa inbtj^ttet i en tæt Staage. Sttte ^t)tterne beboere, 9)iænb, ^'oner og S3ørn, bannebe en ^rebé tjam. S^ørncne t)are atbeleå nøgne, iloinberneé ^tæbning be=

20 14 ftob t ^æn9uruf)fftnb eller i en SDcaatte, flettet af Sogrcc«, l)uori ber car ffaaret et S^tui tit )ot)ebet, og font bleo foftgjort meb en nor omfring Zititt. Om a( en bare be flere ^ætkx af 9J2enneffetænber, DJiinber om bereå afbobe Slægtninge og t)uorpaa be fætte ftor ^xi >. S)creé forte )aar oar ftrtbt, fammenbunbet i en ^ranbé mibt paa ^ooebet, og pri)bet med gjer, 5J?ii5(inger og fmaa laéftqffcr. 9J?ænbene oare af 30tibbelf)oibe, t)uulr^ggebe, (ette og fraftfulbe i bereé ibeoægelfer, men uo(= minbeltg magre, ipiikt i)ccx uifte fig paa bereå ttjnbe og ufort)olbémæåfig lange 5lrme og S3een. S)ereé.^ubfarue uejlebe mellem fort og faffebrun. T^oroorigt oar ben oprinbclige f^aroe næften ffjutt af brebe, gule, ()Dtbe og robe Striber af Offer og 5!'alfftenéfaroe, l)t)ormeb be oare bemalebe. ^aa 33ri)ft, Sfulbre og 9vi)g antoge Striberne T^tgurcr af (^irfler eucr Spiraler, og løb om* fring.bt)be og ftore 2tr, ber oare anbragte paa forffjehige og beftemte Steber. 9tolf erfarebe fenere, at bié.je Sir i be ^nbfobteé SOtening gjalbt fom et Xcgn )i)aa 9Jtanbbom, belø til ii'jcnbcs mærter mellem Stammerne. 2)en ouerftc 3)el af bercg?tnfigter t)ar brcbt og tillagcfatbenbe ligcfom l)oé Slbernc, Øinene fmaa, ffjæutjpaltcbc, men Icoenbe og gjennem-

21 15 trængenbe, Dlocfen 6rcb og ffabtrt)ft, Sæberne tt)ik og opfaftebe. S)e gornemfte t ^rebfen bare et brebt, fams menfl^et tinb af bet fil)denbe gern om Sioet, faftfiiøret meb SBaanb, be orige fun ets3eite af S)ereå forte og gtinbfenbe ^^aat t)or langt, glat og flettet, i (Snberne af f)oer 'QkU ning t)ang en 2)uff gjer eller Stænber. S)en fom fpntcå at oære Slnforer, bar til ODerftob pantet meb en tang, gut 5tofabuefjer, ftuften igjennem D^æfebruffen. SDereå SBaaben beftobe i et S3unbt 5l!aftefpt)b, faftbunbei i en 9Rem ooer Sfll^ggcn og en breb tolofobé Sanbfe, forfl)net i nben meb et ruftent øm, et ^ifteben eeer en ^aitanb. 'i^dtt ep^b biet) nnber ben folgenbe Sanbå founget ooer ^ooebet. 23ucr beiimob!jenbe be Snbfobte tffe, fanbf^nligutå forbi be fatteé tilftræffeligt feigt og fmibigt Zxæ til at forarbeibe bem af. Unber angen eller rettere <Sfrigene, fom lebfagebe ben S)anb, ber nu beg^nbte omfring Stræftommen, lagbe ^^angen 'S)lætk til, at aee SJtænbene, be 3)ngfte fom be SiSlbfte, manglcbe to ^ortænber i Doerfjæben. 3;)i»fe ^Cænber biixtt ubflaaebe af kræften, naar be fom 9J(ænb træbe inb i tommen. S fjtjillen S5etl)bning bet ftete fif Sflalf albrig at bibe. olen brænbte neb paa ben aabne lette

22 16 SSeftmonfonen, en ^tnb, fom retfer fig meb ben tørre 2lar ttb, foer tnb fra fobene. 9Kaager, ^elifaner og tufinbe ubefjenbte ^ugle fløi neb mob 5tt)ften, og opft)ibte Suften meb beres eng(t)benbe frig. Zæt Oeb 2;ræet, tjoortit Slalf bar bunben, ftob opreift et SSiflebe, fom be Snb? føbte fijnteg at Oife megen et oar bannet af plump ubffaaret Stræ, ^ooebet Itgnenbe en Stlligatorå, langagtig fpibft, og meb et u^^re ftort, optjtbfet (3ah en f)ele <S!iHelfe oar ftil^ let paa en tenfotfel, og!unbe omtrent Oære fire 5((en ^øt. kroppen t)aobe noget titfæueé meb et SD?ennef!e, men iftebetfor 2(rme f)at)be man Oeb Staffen befæftet et ^^ar u^t}re SSinger af en mu, en trubéflægt, ber I)er opnaaer en bett)belig tørrelfe. ^-igurenå S3rt)ft og 9it)g bar bebæffet meb i^jer af ahe garoer, og!utt* ftigt fammcnoæocbe meb fine langctjam oar fnoct omhing bcnå Sio fom et S3æ(te, bc^uben oar ()c(e bette ll^t)re ^rop ooeratt prt)bct meb S9aanb, SO^uåUnger, (Slaé? ftumper, Sftoufuglcftor og ^")aitænbcr. Cmtring ^obftljtfct, I)Oi oprinbctige ^aroer ftjulteé af et Sag ftørtnct 33(ob, iaa en 9)^ængbe 5l'noglcr, ber Ijnubc en foruvotigcnbc Sigljeb meb 9J?cnncffcbccn, l)uibc og bicgcbc af olen. (Straj efterat 9{a(f oar bleoen bunbet tit tammcn, bcgtjnbte bc ^^ilbc at løbe runbt om=

23 17 frtng t)atn, og ubfløbte t)øte og itbelt)benbe frig, lebfagebe af Segn, ber ttjbeltgt nof gaoe lilfjenbe, at bet beb benne glæbelige Setttgt)eb tffe gtf ub : 3aa f^nberltgt mtnbre, enb at bræbe og fonber^^ flære ben Ult)!!eltge. 2)?cben Sflunbbanfen fanbt <Bteb, fammenf)obebe ^Otnberne et ftort ^aol ^eb tben af bette faaeé en S3aare, paa t)0tlfen ber laa ffjutt meb en Sgaftmaatte. Unber et Optjolb t 2)anfen fatte nogle af SO^ænbene ftg i en ^rebå omlring SSaalet og en n^ i^tgur ttaabte inb imeeem bem. )an f)e(e Scgeme oar bemalet meb enbnu grellere ^^aroer enb be Øortgeg. ^aa )ooebet bar t)an fallen af en ^rugt, fom Itgnebe en SSanbmeton, prt)bet meb Ørnefjer, om ^atfen en ^ranbå af blegrøbc ^oratftt)!fer. ^an \)a'obc ingen af be Øortgeå fæboanttge SSaaben, men blot en lang, ruften ^nto, ber ang t en 9fiem omfrtng ^alfen..^ete gorfamlingen rettebe meb l)øitibelig 5ttt)or Opmæilfomtjeben paa benne tbfte. an begt)nbte fit gorebrag meb t)æfttge e= bærber, og oebbleo unber biåfe at ft)nge og f: )rtnge omfrtng mellem S3aalet og Stammen fom en ^orrt)ft. a l)an ft}nteg at t)aoe ottft fig tilftræhelig t benne 9fietning, biede l)anå S3c= toægelfer aflofte af en lang ^tale, fom 9ialf na= turligotå iffe forftob, berefter aftogeé ^Uiaatten

24 18 fra SSaaren og bet jaaes ha et Scgeme, ubftraft paa fire fammenbunbne rene. et bor ben forfie 5Ingriber, fom SJalf l^obbe bræbt t Sræet ben foregaaenbe Stften. Se S5tlbe iftemtc paanl) beres t)ebt)arenbe t)i, ber t fine langtrufne og (øb førgmobigt og flagenbe. (Sfterut ben ibft^ fomne f)at)be enbt fit?^orebrag, gif i}an neb til globen, og bcgt^nbte ^er 55efuærge(fe. )oné 93et)æge(fer ft)nte at Dære Ijbrntjoe og bønlige, flere ange faftebe f)an fig paa Sorben, og ftrøebe, ibct l)an atter reifte fig, nogle ^røforn ub ooer g-(obcn, 33efDærge(fen enbte mcb at t)an faftebe en anbfulb fmaa (aéftt)ffcr i 93anbet, t)t)i(fet ffutbe Uære et fiffert 9)('ibbe( tit at er()oerøe ben ræbte unft I)oé ubbommen, ibet benne gtæbebe fig oeb at funne fpcife fit?lnfigt i [aé= f!aarene. S)a alt bctte oar tilcnbe, traabte ben SSilbe tilbage i ftrcbfen, (jdor ber imiblertib blel) antænbt et 93aal mellem nogle fammcnt)obebe Kalfftcen. "i^i^aa benne ^labå plciebe be at flagte bereå ^jenbcr, ibet be oucrfmurtc ^^obfttjtfet af ubenå SiUebe meb ben 3)ræbtcé 931ob. Sftalf ffjitloebe unbcr alle bic^fe Stilbercbelfer, t)t)iy 93ctl)biiing iffc let lobe fig misforftaae, l)an oinebc intet Dcibbcl til ^-rclje, bet fibfle.^laab

25 19 forftjanbt. ^on biet) {a(\t faftbunben neb paa Sorben. -^ele (Sgnen gjentøb af be bebobenbe <&!rig, t)t)ormeb S3uf!IoDerne fegte at gbe bereå læbe titfjenbe. 9J?anben nteb ^Qnbme(onen traabte [)en tit f)am meb 5l'niuen i ipaanben. en u(t)!fe(tge i5fi}sl^i^i"8 luffebe fine Øine og 6ab tit ud. t)ert Dibtit bentebe f)an 3)øbftobet. II. ^aa engang ftanbfebc bet alminbelige ^t)[, Sftalf t)orte bem ta(e tbrigt meb [jticranbre, {)an flog tnene op, og faae i nogen 5(f[tanb en enbnu beit)nber Ugere fiffelfe enb aue be oortge, og font meb lange og finbige fribt lom ub 3)et Mr en 2)canb, (angt ouer SDHbbe(t)øibe, fbærlemmet og fraft[ulb. ^an > oprinbelige ^ub^ fortie toar gulbrun, men ben forfnanbt næften unber bet tt)tk Sag af fotffjeutge Cffcrfaroer, ber t Striber og Sugter gjennemfrtjbfebe Stnfigtet lige neb til.^alfen. ané ^læbebragt beftob af et ftiot og torret ^ængurut)ffinb, ber gif fra ^odebet tilbage ot)cr 9it)ggen, faftbuubet omfring fulbrene, faolebeé at bet lob fig \t\)ht op ouer

26 20 ^obebet. (Sn 6reb Sæberrem faft^otbt et ^ar ftribebe SOiatroåburer. )ané S3een»are ffjulte i et Sag af uber, faa t)aarbe, at be funbe Ocerne mob be ffarpe og ffjcerenbe SSuffe t drattet, ^aa ^obebet t)at)be I)an en ue, banuet af broget gtffeffinb, i boppen af benne jab et tørret Ørne^ f)ot)eb, fra t)bt opfpttebe ^æh en tang gjer faibt neb paa fulberen. S)a Ijan!om nærmere, bemærfebeé flere og b^be 5Xr i t)an 5(nftgt. S)e ot)ermaiebe Sræf røbebe, trobé bet t^ffe Sag af ^arber, en beftemt og oilliefaft 5l'arafteer, forenet meb Sift og nu* f)eb. Sæberne og ^agen [fjulteé af et fort fammenfiuret fjæg. an SSaaben bar en (ang ^'nio og \)aa 9 rmen bar t)an et fjolb, fom Itgnebe fallen af en ftor øpabbe. S)e ^i(bc mobtoge benne i^erre meget Oenligt, tbet t)an meb en bærbig 9J?tne og tilfbarenbc (^ang ffreb t)cnimob bem, atenc 2)?anbfn meb SSanbmclonen og ben, ber paa runb af fin rigere ^-^ijnt lob tit at bære i^")obbingen, betragtebe!^am meb f^ntig Ubitlie. 2)e tatte nogtc Øiebtifte meget ibrtgt fammcn i et for 9Ja(f ufor* ftaaeligt prog, t)an fattcbe tun et enefte cngctff Orb, fom ben ÅTommenbe anbcnbtc temmeligt l)i)pptgt, t)bovltbet fmigrenbe bet cnb forrcftcn bar, nemlig l*'3abtljb", Dog fljntcé bet, at man fnarerc

27 21 oplog benne %itd jom en 58enffa6gt)ttrmg enb fom ^ornærmelfe. en Drbt)ej:(ing, fom nu oebdarebe længe og tiltog t.^æftig^eb, inbttl be omfiber f^nteé at oære blenne enige. S)e SSitbc (ofte 9^atf SSaanb og ouergao t)am tit ben ibftfomne, ber nteb et SSinf og nogte uforftaaelige og truenbe ebærber befalebe t)am at følge fig inb Unberoeié tiebbteoe be at Oære omringebe af en <Sfare 58orn, ber f)^(enbe lebfagebe bem fra SBaatet. Omfiber oenbte ogfaa biéfe titbage for at bef!æf== lige fig nieb ben bøbe Skriger, ber fom en ælbre og ubmærfet ^erfon, tilforn ben?( re at btibe brænbt, mebens berimob ^t)inber og S5orn blot blioe nebgraoebe i forben. S lang 5Ifftanb I)ørteå gruentimmerneg jamrenbe frig. Sf^atf crfarebe fenere, ^Oormegen 3(arfag be t)at)be tit biéfe etager, ftben be Oeb entiber ørgeceremonie btioe prljgtebe btobige af bereé 9Jcænb. ( n enbnu ut)l}gge tigere fif Oeb S3uffmænbenc ^egraoelfer er, at Wanben Oeb en SOtoberg S)øb tægger f)enbe bicnbe 95arn leoenbe neb meb ^enbe i Soi^ben. 2)en g-remmebe tatte i S5egl)nbetfen af bereé ang iffe tit 9iatf, men ftøbte og tuang l)am uagtet f)an ubmattebe Stilftanb og faarebe jobber, til at gaa t)urtigere fremab. (Sfterat 9Jtanben om= fiber ^aobe ooerbeoiift fig om, at atte be 58ilbe tiore Oenbte titbage, gif f)an nærmere t)en tit

28 22 9fla(f. ftanbjebe og ubbtøb, t en SBIanbmg af Z\)h\t og ngetff: ^u troer jeg elleré, at Sl^jæltrtngene ere langt no! borte tit iffe at t)øre d, læg S){g!Eun neb, min ^reng! og lab og fnaffe libt fammen." 9fla(f flubfebc og gao tåbelig fin gorunbring tilfjenbe, baabe ouer proget og ben SSenIigt)eb, t)t)ormeb ben 5Inben talebe. S)u blioer bange," ubbrøb benne. SOkn lah bin ^r^gt fare, jeg ^ar iffe ifinbe at æbe 2)ig, jeg er en (Suropæer fom S)u, ibetminbfte Itgefaa gob fom en (Suropæer. Seg er S[J?u(at, lab mig blot i ai ^l'ortljeb f)øre, I)t)ab bcr ^ar fort S)ig til benne cel af Sanbet, og fremfor Silt til mine SSenner, (Saotlpene, ber fæboantig pleie at betjolbe be Sieifenbe I)o ftg, faalænge til ber iffc bliner mere tilbage af bem, enb bc maaftumper af S^een, S)u faae omfring ubené gobfltjffe." 9^a(f fortalte nu mcb ftorre $8ibt(øftig^cb enb ber oilbe intercéfere fiæfcrcn, at t)an bcfanbt fig paa 3"fugt fra 9vodingl)am S3ai, l)t)or t)an oar bteocn fat ilanb fra en cngelff t)bføfarer, )(>aa (^runb af (ag^maaf omborb, unber l)oi(t'ct I)anå 9}(obftanbcr, ttjrmanbcn, faibt i iqax>ct og bruf^ ncbc. 'iwiulattcn t)cntcbc ^J5anb i fjolbet fra ^ lobcn, fremtog nogle torrcbe '^i\t og Sljoo* ftrim(cr, og iiibbob ^(ijgtiiingcn tit at fpifc. 9ta(f fluttcbe 3"0i'fæUingcn om fine ^")ænbcljer mcb hen

29 23 9)ttrtng, at bet tiar f)ané )enfigt at begbe fig tt( ben norblige 5)ee[ af ^t)i"ten, for at tage meb et af SOcalaticrneå ^^artoter, ber fiffe Strepang i arpentariabugten, ouer til S^ina og berfra igjen til ben forfte ben bebftc.^aon i be forcnebe tater. 2)en i^remmebe betragtebe t)am meb et fpot= og fagbe: Seg onffer 5}ig gob 2;aaImobig{)eb, min 3}en! S ooer fejten 5L)?aaneber I)ar jeg t)at>t en lignenbe ^(an, uben enbnu at oære fommen nærmere til 9[J?aaIet. S)er er beéuben et fjont liec Stqffe 3}ei t)erfra op tit Sarpentarialbugten, og S)u Oi( faae enbnu ffere g-arer at ooeroinbe enb Wlik at gaa. Cg 2)u ba?" ubbrob ^}iatf forunbret, fjoor^ for t)ar 2)u tobet faalænge blanbt biéfe 35ilbe, fiben S)u agter at fitigte?" 2)et ffal Tu faae at I)ore," foarebeben Slnben. idet er ^ig formobcniig beljenbt, at 9)?utatternc t)jemme iffe ere ft)nberlig anfeete, af ben meget gt)lbige runb, ai Xilfætbet f)ar gjort bere ub= faroe en (Smule morferc enb GuropæerneS. ^a jeg oar fjeb af at t)ore bette gjentageé, breo jeg I)eroDer og fom fom 28cfti;rer pao en plantage i 9^ært)cben af 9J(acquarie. planteren t)ai)be en nl)belig 2)atter. un oar faa gob og faa fmuf, bet lille fine SSæfen, fort og gobt oi elffebe l)in*

30 24 anben. Dm Giftenen falbte!)un mtg o^ )()aa SSeranbaeit og mabebe mtg meb SSttn og ^oger. SSi møbtes ofte, men t)un forbøb mig at røbe bort ^or^olb, før t)un felo omtalte bet. S'iogle SJ^aaneber efter fom ber en (Europæer, fmuf, bleg og fmæ!fer fom en 9^otang, o:p til ^lan* tagen; t)an opt)oibt fig ber t)e(e ommeren, og tilbragte næftcn uafbrubt Xiben i ffab. Smiblertib bleo jeg glemt. )arrietå forte )ine inbfpanbt ben gremmebe i bere traater, jeg fl)nte iffe mere at bære til for f)enbe. n Siften faae jeg ^am paa min '^[ah > i ^eranbaen og i ^arriets Slrme." Slron i)enfan! i Spanier, t)an ftirrebe ftift tjen for fig, l)anå ^laanb foer ooer ^anben, fom om ^an Oilbe forjage bc ubetjagelige rinbringer, t)anå fortælling i}at)he fremfalbt. )oab faa mere?" fpurgte 9lalf. Sa, faa er ber igrunben itfe mere/' foarebe Stron barff, Stnbet enb at jeg bræbte ben Plante og f(t)gtebe 9^iorb )()aa. amme 9^at btco ^(an* tagen oeb SOcacquarie ooerfatben af SBujlføberne, ber Dcb flige ^eiligtjeber attib baoe tjent til et befoemt fjul for bc S)cportercbc5 SSebriftcr..^oem Dpl)aOémænbene enb l)al)e Oæret, faa brambte bc ^ s(antagcn, og.sparriet forfoanbt fra fit ^>jcm, ubcn at bet fencrc Ujttebc^i l)cnbc familie at fomme paa por efter, Ipox l)un uor

31 25 bleben af. 9tt}gtet tiuagbe naturttgdté mig en 3)eel i benne iftorie, ffjonbt ub Ueeb, jeg er ufet)lbig f)ert. 9)?an bifte mig ben Dpmærfiom=!^eb at fættc en ^rié paa mit ^otjeb. S^erfor brog jeg bort fra be beftanbig længere 9^orb paa, inbti( jeg for omtrent fejten 3J?aaneber fiben oar faa ul}elbtg, en mør! 5(ften, at blioe gjort til ^ange af Stamiaoaierneé tamme, btanbt ^oitfe jeg f)oibt mit Snbtog, meb famme behagelige Ubfigt fom S)u, ben nemlig, at blioe flagtet og ftegt. S)u inbfeer af benne iftorie, at oi ere U(t)ffeéfammerater, fom i ^or^ entng maac foge at ffaffe og en bebre fjæbne." Stbt efter forlobe be tebet. 5tron gi! foran, og oalgte 9}eien igjennem et tæt og fammengroet ^rat, inbenfor bette fulgte be globen et tt}!!e opab mob ^Bjergene.,^er bleo SSeien fmallere og mere ubanet, efterfom ben forte f)en ooer nebrullebe i\iippe* b(o!!e og ber omfiber enbteå meb en SSaggrunb af et næften lobret ftaaenbe?^je(b. ^aa ben ene 8ibc oifte ftg en breb Oieone i flippen, fom inbuenbig uboibebeé til en (l)5 og rummelig ^ute. 2)et oar tåbeligt, at Slabningen af benne tib* ligere oar gaact meget b^bere inb, og at ben ene S3æg af ^ulen uar bæftet meb ftunft af ftore, fammenljobebe tene.

32 26.^er ere bi faa temmelig i iffert)eb/' ub= brøb Stron. S t)ær[te 2;t(fæ(be ^ar jeg, fom en (ifttg 9^æt), bibft at banne mig en anben Ubgong." 93e^øt)er u ba at fri^gte for at blitie obcr* falbetv" ubbrøb 9ia(f, SDu fl}ncå jo at Iet)e t ben beb[te gorftaaelfe meb be Snbføbte." 2Ia, t)l:)ab ^orftaaelje, bigfe adt^be ere i!fe tit at tro. S^ercé S[^enligf)eb bil netop bare laa^ længe, fom be mene at ffuffe mig, og opt)øre naar be mærfe, at jeg ffuffer bem. S)et er faa SSer* ben ang, min 58en, man bebrager eller be* brageé. gør (Suropæerne bihe funne bofætte fig t)er meb ifferf)eb, maae be tf!e atene fælbe fobene og langerne, men tillige be S3ilbe, be bærfte af alle langer. 9)tøbcr jeg en Xiger, fpænber jeg min S3ø fe og gibcr 5Igt paa cn^ber af ben ^cbægelfer, forbi mit 2b) beroer berpaa. Sen ^ilbe fan jeg iffc bebogtc faalcbeé, '^an er fnebigcre cnb Stigeren, falfferc, bel)ænbigcre, mere ubbolbenbe cnb ben. 3 fjorten Sagc gaaer l)an beb min ibe, t)bm^g og llibig, fitjber affteb paa bet minbftc S.^inf, fogcr at gjættc fig til mine Ønftcr, før jeg ubtaler bcm. Scg obcrbælbcr {)am meb SSclgjcrningcr, giber I)am øm, ^lobaf, 2;intin (93vænbcbiin) og anfecr l)am for min SSen. 2)cn femtcnbe Xa(\ fpringer l)an inb paa mig, ftøbcr mig fit pl)b i 9ii)ggcn og flbgtcr jnblcnbc l)cn til fine ^'ammcratcr, for at inbbbbc bcm til

33 27 (^jæftebub paa min ^rop. aatebe gaaer bet t fouene. S Sfiomanerne berimob inbtage be $8i(be en ganffe anben Diang, ber ubpt)nteå btéfe æble S^cefener meb 5)t)ber, font be albrtg t)ql3e fjenbt, tillægget ^-ærbigfieber, font be albrig i^axit befibbct. SD^an (aber bcm tale i Sideber, faa flingenbe og pompofe, fom om itte t)at)be beftitt 5(nbet bere f)eiestd enb ftbbct paa en Stræftub og lært llbenabåleftier i fiafefpeare etler apf)tr. Seg f)ar feet fælge fin gamfe SKober for to tt)tkx fiebet (a af en t)fcfrone og en ffimlet 9^uIIe Straatobaf. Dg oeeb S)u, f)liab 8fjæbne I)un fif efter Salget?" 3ei." f)un b(et) flagtet, forbi ^un oar faa fceb, og forbi be benytte ^ebt tit at inbgnibe Cfferfartierne, t)oormeb be bemale fig. Wan ^ar fortalt en 9)?ængbe Stræf om bereé 9)canbbom, om bere foragt for Sibetfer og Ubf)o(bent)eb i at taate (Smerte. 3)et fan oære, at Snbianerne ere faa(ebe i S^iorbamerifa, jeg flal iffe fige bet, for jeg oeeb bet iffe, men {)t)iå faa er, maae be oære t)immef* oib forffjeuige fra be $8itbe t)er. ^^rou blot at ramme bem meb en ^ugle, og ^u ffat Ijore et t)[, et nit i fingeren bringer bem til at brøle af merte, be enefte fortrin, jeg fjenber, ere beitige, ()Oibe ^ænber og en forfærbeiig Stppetit. Seg t)ar f)ørt bem nebe i ibnet), biåfe 9)?iå=

34 28 ftonærer og 5[)?enneffet)enner, gamle llb^alere, ber ere blebne fromme, ba be iffe oare iftanb tt( at ft)nbe tænger,- tate og cf)rtfteltg ^^jærligtieb mob bereé 9}?ebmenneffer. ^otiift, ligt laber fig præbife fra naar man ftbber et ^ar f)unbrebe Wlxii borte fra fooene; be talte om bet tjnbtge t at berøoe SSæéner Sbet, ber ere ffabte t ubg Stllebe. min Sro! htt er nogle beiltge ub» StUebcr oore 58(ac! frem* ftthe, Stberne ere bet i tbetmtnbfte i)at)e 216erne et fmuffere Sinftgt, flere gobe og færre flette genffaber enb mine at)tt)t)e. 9^et, Ot maae ftaa bem it)jel, min ut, uben Øtaabe og uben faanfel, bræbe bem, fom man bræber en lange, en Saguar, en ^^ant^er, af famme 2(ar= fag og meb famme 9^et. 93?aii fortæller i (Suropa, at be bruge Stoller, S3ucr og ''^iuc, og fjenbe libet euer intet men ogfaa bette er en ^abel. ^onb Suernc angaac, faa finbcé ber paa t)ele ben bcfjcnbtc 2)ccl af 9fh)l)otIanb for bet ^-orfte iffe et encfte2:ræ, fom oitbe tcext feigt og boictigt not l)erti(. So^ivigt t)ar Omgangen "meb Guropæcrnc aucrcbc gjort 9lorboft» fljftené 33cbocrc tlogcrc. Om ^ovaarct, naar )Oalfangcrnc bcfoge 5ll)ften, brage be SBilbc neb ab ^(oben og labc fig l)i}rc for en oiå Xib paa fibcnc fom.s^arpuncrcr, l)iiortil bc fæboantig ere gobt ftitfcbc, bc faac ba eoærcr, itrubt,

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Sagsnr :H350918 :819

Sagsnr :H350918 :819 Sa op Ad eekoe en76,je ndø,7790th ho Kon an p 530 San H350918 ud d 819 Da o06 10 Be e e Rød en endo a1936edbe on a en aode æ-op a ndu T endoenhø a aeoudhubeeaæ d eda o endoenbe ende Je ndøbed epa o næ

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

En selvejende institution

En selvejende institution Januar1995 Argang 2, nr. 1 Nytarv 1884 Nytarv i København er et af byens gamle akseltorve. Som omtalt inde i bladet kommer navnet akseltorv af, at bønderne i ældre tid bragte deres varer til torvs "på

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere