Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 '^'* -t.j\,

2 #f'*il 's%l&1'

3

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla

7

8 (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III. JDtleftncben. i^iobciiliaun. %. CE. 9f{icmcnfd)ncibcr^ i^otlag

9 i I^ f m ^ f «. fortælling af Carit tlar. vxy >» - ^my^^ 31.. gitcmen[(i)netbcr^ ^^orlag

10 1'- toffet tit benne gortoetting er famlet og nebftreben i Sloret 1845 af en af mine nærmefte ^aarørenbe, ber ben» gang foer meb og ftranbebe )paa ^^ften af 9i^= )oaanb. 6. (. Rjabcn^aoti. Snllt) Ui. Satomou«Xnjt.

11 ^aa SRorbbeftfiben af S^^^oHanb fortfætteg ben ^øtftette, font man I)ar gibet ^a)on af be blaa SJjerge, op ttl Sarpentartabugten nteb fteile rantt= og ^attfteenåfltpper, bebojebe meb!ooe og et tæt, utgjennemtrængeltgt ^xat af 9J?angrot)e, 5lgat)e og altbufle. ^^ftlanbet nebenfor enber i en SD^ængbe SSugter og af Sf^atnren bannebe $at)ne, tjooraf ben t)eb ( ap nbeaoour ^ax en S)^bbe af fejten ^aone!(ar anbbunb og beføges, trobå be farlige [SfJeO, fom ubenfor omlrebfe SSeft* ftben, jebnlig af ^oalfangerne, Hk blot til Stnfer* plabg, forbi ben gider Sce for SSeftmonfonen, men ogfoa forbi (Snbeaoourfloben, omtrent to 'SRik oppe i Sanbet, inbef)olber bebre og friffere ^^erff^^ Oanb enb nogen anben ^labå paa bi fe obe og uoeifomme ^^fter. SfJatnren felo ftineg at f)at)e til Sanbgang, ibet ben lob en ^^ana( aaben, ber i

12 lige Stnte ftræffer fig en engelff Wiii 6reb gjennem ^oralredene, og ttutge f)er betegnebe btéfe S^eti beb en faa ftor øibe, at ^abet, feb t ^tobttben, unber en tigntng af fjorten tit otten ^'ob, iffe er iftanb til futbfommen at ftjute bem. 9?et>ene brt)be besuben be 9}?agt. Snbenfor kanalen fommer man til et fmuft og roligt ^aroanb, ber tihaber ben Ubefjenbte i 9f?o og 9??ag at arbeibe fig frem beb.^jætp af Sobbet, en 5[Raabe, faameget mere noboenbig forbi alle bc (Søfort, bi I)tbtit f)aoe ober benne ^t)ft, ere i t)øi rab upaa(ibelige. St^fttanbet gjennemffæreå af en talrig 9)?ængbe glober, ber gaa fra SSeft mob )ft ub i ^abet. S)e flefte af bi^fe bcfibbe en mærtbærbig (Sien= bommelig^eb: Sftcbetfor at be i Suropa be= grænbfeå af flabe eller ial^alh jcbnffraanenbe 33rebber, ffærc be fig l)er igjcnnem ^1ip:perne i fra ^bilfet ^øie, næften tobrette SSægge rage op paa begge iber. (Sjcnnem bette 2)t)b fli)ber ^(obené morfe ^anbe, jeont eker larmenbe, eftcrfom SScien er fri cuer fpærret beb nebftt)rtcbc ftlippcblofte. 2)et er iffe mu(tgt at gjorc fig noget ^Begreb om ben 5L)iængbe tranbfugte, fom opl)otbe fig )()aa fi^ften. fiængc før man naaer Sonb, Ijøreé ben bcbobciibo i'arm af bercé l)æfe frig, (Stranb* brebbcn, Siebenc og be omfringliggcnbe Øer erc

13 Itgefom bebceffebc meb bereé tt)fe ^arber. ^alber imeflem bem, f(t)t)e be op i SJJiHionbité, meb en S3iufcn fom et Uuetr, og formorfe Suften fom naax farer forbi olen. 2Ift er egent unbcr bi*)e SJreber, teen* ^lante^ og S)t)rct)erbencn. bjergene boje, tbet 1Regnfft)( og ODerfoommelfer afrbe Stxiht og ^'alhag, og fafte bc oplofte 9)?aåfer, blanbebe meb ^ora(ftt)ffer, ^-{ffcbeen og 9}?u3ttnger, op paa flipperne, ^t)or be blioe ftbbcnbe, ftørfne og om* fiber ubgjøre et fæheå Segeme. ^Bjergene fefø ligne i gorm og ^aroe ben ^'ttpperæt!e, fom man feer tilfoeé t 9)?ibbe(^abet, paa t)bft)ften af Spanien, fra 3SeIe 3D?a(aga op mob Sllicante, meb ffarpe fpibfe Sloppe og fteilffraanenbe 51ffalb neb mob 5it)ften. fotiene meb bere fortegraa, brune eeer biaa og Iæber= agtige ^tabe, fom albrig erftatteé meb nt)e, ere uben i5rifll)eb og (anbå; paa flere j^ræer ft)ne 93Iabene fun at tiære en ^ortfættetfe af Sarfen. S biéfe fode fortrænge altbuffe, 9Jkngrot)e og ummttræer aee oorige, ligefom S3regnerne fortrænge ræ fet, ber biåfent og fparfomt ffqber fig frem i fmaa S3uffc. fremfor 3I(t finbeé bog be ftefte ienbomme«iigt)eber t)oå be Snb^obte, SBfaÆé eller S3uffmænb, fom be falbeé nebe i ibnai). ^or at gjore fig n goreftitting om bem, maa man glemme aue

14 8 be 95effrtt)etfer, ber l^ibttl ere o BeJjenbte ot)er be SStlbe i 2(mert!a; 9^Q^oIIanb Urtnbbaanere ere forffjeetge fra btéfe i fiffelfe, t Setjemaobe, i aanbelig Ubmfling, i 5IIt. S)et gøtgenbe t)tt tnbet)olbe et ^orføg paa at flilbre nogte af be meeft paafalbenbe ( ienbommeiigf)eber, ^'oiiu maa= f!ee enbttu ere nbefjenbte, forbi S^orboftftben af 9flt)^onanb, tnbefter, faabibt jeg beeb, tjibttl t!!e er bletien beføgt af anbre Suropæer enb nogle engelfie fibbrubne og en enfelt ^oalfanger, font!oger pæ! paa ^t}ften eeer løber op ab globerne i fine gartøier, for at {)ente gerffoanb til ^jem= reifen. ( n 5lften faroebe olen i bene S^ebgang 3:;oppen af be meb et guligt fær. ( n tæt og fugtig STaage fteg op fra altfumpene og SSjcrgftofterne. Stun cnfelte (angtru!ne )t)t af Dpoåfum og 5Dingoå, fom begt)nbte bereå natlige 93anbring, afbrøb ben ber t)tii(ebe ooer (Sgncn. WM i en SC^fning, i 9lær^cbcn af en glob, t)t)iå S3rebbcr ft)nteå at oærc uigicnncmtrængelige paa runb af bet fammengrocbc SOJangroOcIrat, Oifte fig en 5tabning, IjUor forben oar bcbæf!ct meb biénet ræé, regner, omft\)rtcbc tammer og ftore tl)ffcr af ben graagulc.slaltftccn, fom finbeé oocralt i 9lærl)cbcn af Sarpcntariabugten. 3 benne 3tabning ftraftc to l)øic Xræcr bereå

15 rene inb ober drattet, ^-ra SToppen af bt fe f)ørte af og ttt en ^unl og langtruffen ^bæften af ben Haagrønne Utra, en 2(rt Ugle, t 5tfftanb It)Der font et 95arng ^It)nfen. ^tubfelig bebægebes 5lrottet, ibet en fi!felfe liftebe ftg frem gjennem en af be fmahe tier, font SSilbtet, naar bd fogte SSanb, t^adbe bannet neb til i^toben. S)et bar et ungt SJ^enneffe nteb blege, flappebe SlnfigtStræ!. ^an bar iført en Særrebå S3Iufe og 53eenf(æber, faa forrebne, at f)an > blotte Segeme paa flere teber font ti(ft)ne. 2)a t)an forlob drattet, ftanbfebe t)an i en fpeibenbe og It)ttenbe tilltng, berpaa gif ^an langfomt og flæbenbe t)en ober be broker, font bebæf!ebe Sorben og faarebe f)an jobber. af globen foer et mil ober ^an blege 3Infigt, f)an faftebe fig ncb paa ben nærmefte 93reb og inbfugebe htt tlaxt og fjoltge S^anb i lange S)rag. fterat Ijabe finffet fin Storft frem= tog t)an af en ^ofe nogle Snobber, font i)an fønbcrffar og begjærlig nebflugte. S)enne 9J?anb bar aabenbart en glt)gtntng, berom bibnebe bet agtpaagibenbe og forffenbe S3Iif, f)an unber fit tarbelige 9J?aa(tib bcbbteb at fafte omfring til aue iber. )anå 2(nfigtéfarbe betegnebc en (Suropæer, I)anå ()ullebe S)iagt bar por af en lang og befbærlig 33anbring.

16 10 (Sfter enbt SDJaoIttb nærmebe \)an ficj et af be ftore %xcetx tnbe i (a6ningen, og bet It)!!ebe f)qm meb SO^øte at tomme op i Xoppen af bette. ^er ubføgte t)qn et befoemt æbe, banbt fig faft meb fit 23elte tit en af renene og fæftebe en tang og tveægget SJ^atroåfnio foran fig i atfen af Xræet. S)en forrige tit^eb inbtraabte atter, ^i\)qu ningcné tunge og regelmæåfige Stanbebrag tit* fjenbegat) fort efter, at l)an oar falben i en bt)b og ØJogen Xih forlob, ba betiægebc Skrattet fig paanl), 53uffene ffittcé og et mørft 5(nfigt fom titf^ne, fpeibenbe tit atle 8iber. traj efter for= tob en ^iii) Skrattet og fføb fig fom en tange frem gjennem be t)øie ^Bregner, tit t)an fom inb unber 2;ræct, ^oor g(t)gtningcn Ijabbc ftjult fig. 2)a l^an naaebc bette taa ^an ftihe, mcben^ l)an faftebc fine ffarpe og funttenbe )ine op meltem renene, bcrcftcr forfoanbt t)an paa famme 9)?aabe og tigcfaa ll)bloé fom l)an Dar fommen. fiibt fenerc Denbte t)an tilbage, ^a bar l)an iffe tænger ene, men btco futgt af fire \^(nbrc, ber?(tte fncge fig l)en unber "itræct. 3iogle Øieblifte forl)olbt be fig ftilte, tilfl)nctabenbc for at raab= ftaae, berpaa reifte ben g-orftfomne fig og be* gl)nbtc at ftige op ab tammcn.?thc l)an Sc- Dægcljcr forcgif faa Ujbløic, at bet i to fribté

17 11 5Ifftanb otlbe hat>e bævet umuligt at formobe t)qné 9lærti(xrelfe, man tjorte fun Ug(ené. )t)( ocj ben unbertrijfte ^(t)n!en af S!;ingog, fom fogte efter ^øbe t tot)cn. S^aa eengang tob et t)oit og fmerteltgt frtg, ftraj efter fa(bt en mørf jenftanb fra reen tt( reen neb paa uar bermeb tttenbe, be ^sifbe retfte ftg og ubftcbte et gjcnnemtrængenbe 'iraab. 9?alf, faatebcå t)fb ben Plante, ^aobe bibragt en af fine Stngribere et ^nioftif i S5rt)ftct, ibet benne!rø6 op tif t)am. ( t ieblit Oejlebe be ^iiht nogle Orb meb t)l)eranbre, berefter fogte be 5ttle at fomme op i S^ræet. S^alf, ber iffe f)at)be anbet i^aaben enb fin ^nio, begreb ftraj, at bet mlbe Dære umuligt paa engang at oærge fig mob S(fle, og at ^ané cnefte_ 9iebning beftob i at unbgaa et 3(ngreb; t)an føgte berfor faa hurtigt fom muligt at fomme l)øiere op i Xoppen af Stræet, men be S3ilbe fulgte efter ham, beéuben l^aobe be foregaaenbe ageå aon og Stnftrengetfer berooet ^am ^an tibligere S3el)ænbiglieb. fter et ieblifé ZvM-- raabigt)eb fattcbe l)an fin 93ef(utning, frob ub paa en (ang og nebt)ængenbe ren, og (ob fig berefter glibe neb paa forben. jdenne ^anbting bleo t)i(fet meb et gjenncm^ trængenbe frig af t)ané forfølgere, 3 bet

18 12 amme fprang to 2J?ænb ub af drattet, fom ^ibtil t)at)be ffjuft bent. 9^a(f ret[te fig, t)ané ^nit) nar borte, ^an ftob ocergeløg for fine Woh' ftanbere. n af bem fprang tnb paa t)am og ret) t)am omfulb. Unber ben paafolgenbe ^amp bleo 9ialf ooermanbet og bagbunbet, berpaa løftcbe be ^ant op fra forben, toge f)am tmeucm ftg og meb gjennemtrængenbe og St)bcn af bere lette og t)urlige hibt bocmpebeå inbe i drattet. Sibt efter bar fooen forlabt, enfom og øbe fom før. S)e SSilbe bebblebe at føre bere ^^ange b^bere inb i drattet, og fom efter omtrent en ^imeå StraO, t{)t bereå SJJarfcl) er beftanbtg en ajjellem* ting af Søb og»sfribtgang, til en aahcu lette, omfrebfet meb fætbcbe og afbarfcbe Xrægrene. S 9iærl)eben fpeitebe SOtaanen fit t)é i globenå bugtebe Søb. 5tt>inber og nøgne Sørn omringebe ^^angcn meb l)øie grljbeffrig. %kxc af bem bare brænbcnbc Xrægrene i ^ænberne. Unber bet flagrenbc og grelle Ct)å forefom berc magre og ffavpe Xxæt 9Ja(f bobbelt afffl)cligc. S 9tflutfct mcucm renene faaes I)enoeb tl)oe ^")l)tter, banncbc af Stræerncé 53avt, i ^o^i" font en ifiegle, fpibje oocntil og meb en?labning mob 9^orb. '^oxan cnlpcx 5(abning brænbte et aal. ikalf bleo fort iiib i ben ftøcfte af ^")l)tterne.

19 ' om 13 e 33tlbe faftbanbt 9?e6et ttl poeten, font toar nebrammet mibt t Sftummet for at ftøtte ^^aget. derefter toge fem HJJænb ^(obé om!rtng i\am, tit!aftebe f)am et flettet ræ tæppe og 6ett)bebe Ijam, at ^an flulbe lægge fig til 9io. n^oer Zank om ^(ugt Oar faalebeé tt(=^ intetgjort. S)en ul^ffeltge ^ange tæn!te ^el= ler tffe berpaa. ^an fan! ftraj efter t en ber ibetminbfte for Øiebltffet bragte ben f^reb og t)i(e, fom SSirEe(tgt)eben ft)nteå at nægte ^am. an oaagnebe næfte 9}?orgen oeb gjentagne JRaab og Sarm ubenfor )^tten. olen faftebe et foagt t)é igjennem 5tabntngen Oeb S5aatet. S)e SSitbe bett)bebe ^am, at t)an ffulbe ftaa op og førte tjam neb tit globen, paa en aaben ^(ab, en ItUe SDal, inbt)egnet af ^rat og ^lippeft^ffer, t S^cer^eben af )t)tterne. )er bleo t)an bunben meb 5(rmene omtring en STræftamme og fif ber= efter tilftræffetig %ib tit at anftitte S3etragtninger ooer fine Omgioetfer. Suften ttar ren og fjotig, en frifl og betjage* tig S)uft ftrømmenbe neb fra ben fom t nogen graftanb taa inbtj^ttet i en tæt Staage. Sttte ^t)tterne beboere, 9)iænb, ^'oner og S3ørn, bannebe en ^rebé tjam. S^ørncne t)are atbeleå nøgne, iloinberneé ^tæbning be=

20 14 ftob t ^æn9uruf)fftnb eller i en SDcaatte, flettet af Sogrcc«, l)uori ber car ffaaret et S^tui tit )ot)ebet, og font bleo foftgjort meb en nor omfring Zititt. Om a( en bare be flere ^ætkx af 9J2enneffetænber, DJiinber om bereå afbobe Slægtninge og t)uorpaa be fætte ftor ^xi >. S)creé forte )aar oar ftrtbt, fammenbunbet i en ^ranbé mibt paa ^ooebet, og pri)bet med gjer, 5J?ii5(inger og fmaa laéftqffcr. 9J?ænbene oare af 30tibbelf)oibe, t)uulr^ggebe, (ette og fraftfulbe i bereé ibeoægelfer, men uo(= minbeltg magre, ipiikt i)ccx uifte fig paa bereå ttjnbe og ufort)olbémæåfig lange 5lrme og S3een. S)ereé.^ubfarue uejlebe mellem fort og faffebrun. T^oroorigt oar ben oprinbclige f^aroe næften ffjutt af brebe, gule, ()Dtbe og robe Striber af Offer og 5!'alfftenéfaroe, l)t)ormeb be oare bemalebe. ^aa 33ri)ft, Sfulbre og 9vi)g antoge Striberne T^tgurcr af (^irfler eucr Spiraler, og løb om* fring.bt)be og ftore 2tr, ber oare anbragte paa forffjehige og beftemte Steber. 9tolf erfarebe fenere, at bié.je Sir i be ^nbfobteé SOtening gjalbt fom et Xcgn )i)aa 9Jtanbbom, belø til ii'jcnbcs mærter mellem Stammerne. 2)en ouerftc 3)el af bercg?tnfigter t)ar brcbt og tillagcfatbenbe ligcfom l)oé Slbernc, Øinene fmaa, ffjæutjpaltcbc, men Icoenbe og gjennem-

21 15 trængenbe, Dlocfen 6rcb og ffabtrt)ft, Sæberne tt)ik og opfaftebe. S)e gornemfte t ^rebfen bare et brebt, fams menfl^et tinb af bet fil)denbe gern om Sioet, faftfiiøret meb SBaanb, be orige fun ets3eite af S)ereå forte og gtinbfenbe ^^aat t)or langt, glat og flettet, i (Snberne af f)oer 'QkU ning t)ang en 2)uff gjer eller Stænber. S)en fom fpntcå at oære Slnforer, bar til ODerftob pantet meb en tang, gut 5tofabuefjer, ftuften igjennem D^æfebruffen. SDereå SBaaben beftobe i et S3unbt 5l!aftefpt)b, faftbunbei i en 9Rem ooer Sfll^ggcn og en breb tolofobé Sanbfe, forfl)net i nben meb et ruftent øm, et ^ifteben eeer en ^aitanb. 'i^dtt ep^b biet) nnber ben folgenbe Sanbå founget ooer ^ooebet. 23ucr beiimob!jenbe be Snbfobte tffe, fanbf^nligutå forbi be fatteé tilftræffeligt feigt og fmibigt Zxæ til at forarbeibe bem af. Unber angen eller rettere <Sfrigene, fom lebfagebe ben S)anb, ber nu beg^nbte omfring Stræftommen, lagbe ^^angen 'S)lætk til, at aee SJtænbene, be 3)ngfte fom be SiSlbfte, manglcbe to ^ortænber i Doerfjæben. 3;)i»fe ^Cænber biixtt ubflaaebe af kræften, naar be fom 9J(ænb træbe inb i tommen. S fjtjillen S5etl)bning bet ftete fif Sflalf albrig at bibe. olen brænbte neb paa ben aabne lette

22 16 SSeftmonfonen, en ^tnb, fom retfer fig meb ben tørre 2lar ttb, foer tnb fra fobene. 9Kaager, ^elifaner og tufinbe ubefjenbte ^ugle fløi neb mob 5tt)ften, og opft)ibte Suften meb beres eng(t)benbe frig. Zæt Oeb 2;ræet, tjoortit Slalf bar bunben, ftob opreift et SSiflebe, fom be Snb? føbte fijnteg at Oife megen et oar bannet af plump ubffaaret Stræ, ^ooebet Itgnenbe en Stlligatorå, langagtig fpibft, og meb et u^^re ftort, optjtbfet (3ah en f)ele <S!iHelfe oar ftil^ let paa en tenfotfel, og!unbe omtrent Oære fire 5((en ^øt. kroppen t)aobe noget titfæueé meb et SD?ennef!e, men iftebetfor 2(rme f)at)be man Oeb Staffen befæftet et ^^ar u^t}re SSinger af en mu, en trubéflægt, ber I)er opnaaer en bett)belig tørrelfe. ^-igurenå S3rt)ft og 9it)g bar bebæffet meb i^jer af ahe garoer, og!utt* ftigt fammcnoæocbe meb fine langctjam oar fnoct omhing bcnå Sio fom et S3æ(te, bc^uben oar ()c(e bette ll^t)re ^rop ooeratt prt)bct meb S9aanb, SO^uåUnger, (Slaé? ftumper, Sftoufuglcftor og ^")aitænbcr. Cmtring ^obftljtfct, I)Oi oprinbctige ^aroer ftjulteé af et Sag ftørtnct 33(ob, iaa en 9)^ængbe 5l'noglcr, ber Ijnubc en foruvotigcnbc Sigljeb meb 9J?cnncffcbccn, l)uibc og bicgcbc af olen. (Straj efterat 9{a(f oar bleoen bunbet tit tammcn, bcgtjnbte bc ^^ilbc at løbe runbt om=

23 17 frtng t)atn, og ubfløbte t)øte og itbelt)benbe frig, lebfagebe af Segn, ber ttjbeltgt nof gaoe lilfjenbe, at bet beb benne glæbelige Setttgt)eb tffe gtf ub : 3aa f^nberltgt mtnbre, enb at bræbe og fonber^^ flære ben Ult)!!eltge. 2)?cben Sflunbbanfen fanbt <Bteb, fammenf)obebe ^Otnberne et ftort ^aol ^eb tben af bette faaeé en S3aare, paa t)0tlfen ber laa ffjutt meb en Sgaftmaatte. Unber et Optjolb t 2)anfen fatte nogle af SO^ænbene ftg i en ^rebå omlring SSaalet og en n^ i^tgur ttaabte inb imeeem bem. )an f)e(e Scgeme oar bemalet meb enbnu grellere ^^aroer enb be Øortgeg. ^aa )ooebet bar t)an fallen af en ^rugt, fom Itgnebe en SSanbmeton, prt)bet meb Ørnefjer, om ^atfen en ^ranbå af blegrøbc ^oratftt)!fer. ^an \)a'obc ingen af be Øortgeå fæboanttge SSaaben, men blot en lang, ruften ^nto, ber ang t en 9fiem omfrtng ^alfen..^ete gorfamlingen rettebe meb l)øitibelig 5ttt)or Opmæilfomtjeben paa benne tbfte. an begt)nbte fit gorebrag meb t)æfttge e= bærber, og oebbleo unber biåfe at ft)nge og f: )rtnge omfrtng mellem S3aalet og Stammen fom en ^orrt)ft. a l)an ft}nteg at t)aoe ottft fig tilftræhelig t benne 9fietning, biede l)anå S3c= toægelfer aflofte af en lang ^tale, fom 9ialf na= turligotå iffe forftob, berefter aftogeé ^Uiaatten

24 18 fra SSaaren og bet jaaes ha et Scgeme, ubftraft paa fire fammenbunbne rene. et bor ben forfie 5Ingriber, fom SJalf l^obbe bræbt t Sræet ben foregaaenbe Stften. Se S5tlbe iftemtc paanl) beres t)ebt)arenbe t)i, ber t fine langtrufne og (øb førgmobigt og flagenbe. (Sfterut ben ibft^ fomne f)at)be enbt fit?^orebrag, gif i}an neb til globen, og bcgt^nbte ^er 55efuærge(fe. )oné 93et)æge(fer ft)nte at Dære Ijbrntjoe og bønlige, flere ange faftebe f)an fig paa Sorben, og ftrøebe, ibct l)an atter reifte fig, nogle ^røforn ub ooer g-(obcn, 33efDærge(fen enbte mcb at t)an faftebe en anbfulb fmaa (aéftt)ffcr i 93anbet, t)t)i(fet ffutbe Uære et fiffert 9)('ibbe( tit at er()oerøe ben ræbte unft I)oé ubbommen, ibet benne gtæbebe fig oeb at funne fpcife fit?lnfigt i [aé= f!aarene. S)a alt bctte oar tilcnbe, traabte ben SSilbe tilbage i ftrcbfen, (jdor ber imiblertib blel) antænbt et 93aal mellem nogle fammcnt)obebe Kalfftcen. "i^i^aa benne ^labå plciebe be at flagte bereå ^jenbcr, ibet be oucrfmurtc ^^obfttjtfet af ubenå SiUebe meb ben 3)ræbtcé 931ob. Sftalf ffjitloebe unbcr alle bic^fe Stilbercbelfer, t)t)iy 93ctl)biiing iffc let lobe fig misforftaae, l)an oinebc intet Dcibbcl til ^-rclje, bet fibfle.^laab

25 19 forftjanbt. ^on biet) {a(\t faftbunben neb paa Sorben. -^ele (Sgnen gjentøb af be bebobenbe <&!rig, t)t)ormeb S3uf!IoDerne fegte at gbe bereå læbe titfjenbe. 9J?anben nteb ^Qnbme(onen traabte [)en tit f)am meb 5l'niuen i ipaanben. en u(t)!fe(tge i5fi}sl^i^i"8 luffebe fine Øine og 6ab tit ud. t)ert Dibtit bentebe f)an 3)øbftobet. II. ^aa engang ftanbfebc bet alminbelige ^t)[, Sftalf t)orte bem ta(e tbrigt meb [jticranbre, {)an flog tnene op, og faae i nogen 5(f[tanb en enbnu beit)nber Ugere fiffelfe enb aue be oortge, og font meb lange og finbige fribt lom ub 3)et Mr en 2)canb, (angt ouer SDHbbe(t)øibe, fbærlemmet og fraft[ulb. ^an > oprinbelige ^ub^ fortie toar gulbrun, men ben forfnanbt næften unber bet tt)tk Sag af fotffjeutge Cffcrfaroer, ber t Striber og Sugter gjennemfrtjbfebe Stnfigtet lige neb til.^alfen. ané ^læbebragt beftob af et ftiot og torret ^ængurut)ffinb, ber gif fra ^odebet tilbage ot)cr 9it)ggen, faftbuubet omfring fulbrene, faolebeé at bet lob fig \t\)ht op ouer

26 20 ^obebet. (Sn 6reb Sæberrem faft^otbt et ^ar ftribebe SOiatroåburer. )ané S3een»are ffjulte i et Sag af uber, faa t)aarbe, at be funbe Ocerne mob be ffarpe og ffjcerenbe SSuffe t drattet, ^aa ^obebet t)at)be I)an en ue, banuet af broget gtffeffinb, i boppen af benne jab et tørret Ørne^ f)ot)eb, fra t)bt opfpttebe ^æh en tang gjer faibt neb paa fulberen. S)a Ijan!om nærmere, bemærfebeé flere og b^be 5Xr i t)an 5(nftgt. S)e ot)ermaiebe Sræf røbebe, trobé bet t^ffe Sag af ^arber, en beftemt og oilliefaft 5l'arafteer, forenet meb Sift og nu* f)eb. Sæberne og ^agen [fjulteé af et fort fammenfiuret fjæg. an SSaaben bar en (ang ^'nio og \)aa 9 rmen bar t)an et fjolb, fom Itgnebe fallen af en ftor øpabbe. S)e ^i(bc mobtoge benne i^erre meget Oenligt, tbet t)an meb en bærbig 9J?tne og tilfbarenbc (^ang ffreb t)cnimob bem, atenc 2)?anbfn meb SSanbmclonen og ben, ber paa runb af fin rigere ^-^ijnt lob tit at bære i^")obbingen, betragtebe!^am meb f^ntig Ubitlie. 2)e tatte nogtc Øiebtifte meget ibrtgt fammcn i et for 9Ja(f ufor* ftaaeligt prog, t)an fattcbe tun et enefte cngctff Orb, fom ben ÅTommenbe anbcnbtc temmeligt l)i)pptgt, t)bovltbet fmigrenbe bet cnb forrcftcn bar, nemlig l*'3abtljb", Dog fljntcé bet, at man fnarerc

27 21 oplog benne %itd jom en 58enffa6gt)ttrmg enb fom ^ornærmelfe. en Drbt)ej:(ing, fom nu oebdarebe længe og tiltog t.^æftig^eb, inbttl be omfiber f^nteé at oære blenne enige. S)e SSitbc (ofte 9^atf SSaanb og ouergao t)am tit ben ibftfomne, ber nteb et SSinf og nogte uforftaaelige og truenbe ebærber befalebe t)am at følge fig inb Unberoeié tiebbteoe be at Oære omringebe af en <Sfare 58orn, ber f)^(enbe lebfagebe bem fra SBaatet. Omfiber oenbte ogfaa biéfe titbage for at bef!æf== lige fig nieb ben bøbe Skriger, ber fom en ælbre og ubmærfet ^erfon, tilforn ben?( re at btibe brænbt, mebens berimob ^t)inber og S5orn blot blioe nebgraoebe i forben. S lang 5Ifftanb I)ørteå gruentimmerneg jamrenbe frig. Sf^atf crfarebe fenere, ^Oormegen 3(arfag be t)at)be tit biéfe etager, ftben be Oeb entiber ørgeceremonie btioe prljgtebe btobige af bereé 9Jcænb. ( n enbnu ut)l}gge tigere fif Oeb S3uffmænbenc ^egraoelfer er, at Wanben Oeb en SOtoberg S)øb tægger f)enbe bicnbe 95arn leoenbe neb meb ^enbe i Soi^ben. 2)en g-remmebe tatte i S5egl)nbetfen af bereé ang iffe tit 9iatf, men ftøbte og tuang l)am uagtet f)an ubmattebe Stilftanb og faarebe jobber, til at gaa t)urtigere fremab. (Sfterat 9Jtanben om= fiber ^aobe ooerbeoiift fig om, at atte be 58ilbe tiore Oenbte titbage, gif f)an nærmere t)en tit

28 22 9fla(f. ftanbjebe og ubbtøb, t en SBIanbmg af Z\)h\t og ngetff: ^u troer jeg elleré, at Sl^jæltrtngene ere langt no! borte tit iffe at t)øre d, læg S){g!Eun neb, min ^reng! og lab og fnaffe libt fammen." 9fla(f flubfebc og gao tåbelig fin gorunbring tilfjenbe, baabe ouer proget og ben SSenIigt)eb, t)t)ormeb ben 5Inben talebe. S)u blioer bange," ubbrøb benne. SOkn lah bin ^r^gt fare, jeg ^ar iffe ifinbe at æbe 2)ig, jeg er en (Suropæer fom S)u, ibetminbfte Itgefaa gob fom en (Suropæer. Seg er S[J?u(at, lab mig blot i ai ^l'ortljeb f)øre, I)t)ab bcr ^ar fort S)ig til benne cel af Sanbet, og fremfor Silt til mine SSenner, (Saotlpene, ber fæboantig pleie at betjolbe be Sieifenbe I)o ftg, faalænge til ber iffc bliner mere tilbage af bem, enb bc maaftumper af S^een, S)u faae omfring ubené gobfltjffe." 9^a(f fortalte nu mcb ftorre $8ibt(øftig^cb enb ber oilbe intercéfere fiæfcrcn, at t)an bcfanbt fig paa 3"fugt fra 9vodingl)am S3ai, l)t)or t)an oar bteocn fat ilanb fra en cngelff t)bføfarer, )(>aa (^runb af (ag^maaf omborb, unber l)oi(t'ct I)anå 9}(obftanbcr, ttjrmanbcn, faibt i iqax>ct og bruf^ ncbc. 'iwiulattcn t)cntcbc ^J5anb i fjolbet fra ^ lobcn, fremtog nogle torrcbe '^i\t og Sljoo* ftrim(cr, og iiibbob ^(ijgtiiingcn tit at fpifc. 9ta(f fluttcbe 3"0i'fæUingcn om fine ^")ænbcljer mcb hen

29 23 9)ttrtng, at bet tiar f)ané )enfigt at begbe fig tt( ben norblige 5)ee[ af ^t)i"ten, for at tage meb et af SOcalaticrneå ^^artoter, ber fiffe Strepang i arpentariabugten, ouer til S^ina og berfra igjen til ben forfte ben bebftc.^aon i be forcnebe tater. 2)en i^remmebe betragtebe t)am meb et fpot= og fagbe: Seg onffer 5}ig gob 2;aaImobig{)eb, min 3}en! S ooer fejten 5L)?aaneber I)ar jeg t)at>t en lignenbe ^(an, uben enbnu at oære fommen nærmere til 9[J?aaIet. S)er er beéuben et fjont liec Stqffe 3}ei t)erfra op tit Sarpentarialbugten, og S)u Oi( faae enbnu ffere g-arer at ooeroinbe enb Wlik at gaa. Cg 2)u ba?" ubbrob ^}iatf forunbret, fjoor^ for t)ar 2)u tobet faalænge blanbt biéfe 35ilbe, fiben S)u agter at fitigte?" 2)et ffal Tu faae at I)ore," foarebeben Slnben. idet er ^ig formobcniig beljenbt, at 9)?utatternc t)jemme iffe ere ft)nberlig anfeete, af ben meget gt)lbige runb, ai Xilfætbet f)ar gjort bere ub= faroe en (Smule morferc enb GuropæerneS. ^a jeg oar fjeb af at t)ore bette gjentageé, breo jeg I)eroDer og fom fom 28cfti;rer pao en plantage i 9^ært)cben af 9J(acquarie. planteren t)ai)be en nl)belig 2)atter. un oar faa gob og faa fmuf, bet lille fine SSæfen, fort og gobt oi elffebe l)in*

30 24 anben. Dm Giftenen falbte!)un mtg o^ )()aa SSeranbaeit og mabebe mtg meb SSttn og ^oger. SSi møbtes ofte, men t)un forbøb mig at røbe bort ^or^olb, før t)un felo omtalte bet. S'iogle SJ^aaneber efter fom ber en (Europæer, fmuf, bleg og fmæ!fer fom en 9^otang, o:p til ^lan* tagen; t)an opt)oibt fig ber t)e(e ommeren, og tilbragte næftcn uafbrubt Xiben i ffab. Smiblertib bleo jeg glemt. )arrietå forte )ine inbfpanbt ben gremmebe i bere traater, jeg fl)nte iffe mere at bære til for f)enbe. n Siften faae jeg ^am paa min '^[ah > i ^eranbaen og i ^arriets Slrme." Slron i)enfan! i Spanier, t)an ftirrebe ftift tjen for fig, l)anå ^laanb foer ooer ^anben, fom om ^an Oilbe forjage bc ubetjagelige rinbringer, t)anå fortælling i}at)he fremfalbt. )oab faa mere?" fpurgte 9lalf. Sa, faa er ber igrunben itfe mere/' foarebe Stron barff, Stnbet enb at jeg bræbte ben Plante og f(t)gtebe 9^iorb )()aa. amme 9^at btco ^(an* tagen oeb SOcacquarie ooerfatben af SBujlføberne, ber Dcb flige ^eiligtjeber attib baoe tjent til et befoemt fjul for bc S)cportercbc5 SSebriftcr..^oem Dpl)aOémænbene enb l)al)e Oæret, faa brambte bc ^ s(antagcn, og.sparriet forfoanbt fra fit ^>jcm, ubcn at bet fencrc Ujttebc^i l)cnbc familie at fomme paa por efter, Ipox l)un uor

31 25 bleben af. 9tt}gtet tiuagbe naturttgdté mig en 3)eel i benne iftorie, ffjonbt ub Ueeb, jeg er ufet)lbig f)ert. 9)?an bifte mig ben Dpmærfiom=!^eb at fættc en ^rié paa mit ^otjeb. S^erfor brog jeg bort fra be beftanbig længere 9^orb paa, inbti( jeg for omtrent fejten 3J?aaneber fiben oar faa ul}elbtg, en mør! 5(ften, at blioe gjort til ^ange af Stamiaoaierneé tamme, btanbt ^oitfe jeg f)oibt mit Snbtog, meb famme behagelige Ubfigt fom S)u, ben nemlig, at blioe flagtet og ftegt. S)u inbfeer af benne iftorie, at oi ere U(t)ffeéfammerater, fom i ^or^ entng maac foge at ffaffe og en bebre fjæbne." Stbt efter forlobe be tebet. 5tron gi! foran, og oalgte 9}eien igjennem et tæt og fammengroet ^rat, inbenfor bette fulgte be globen et tt}!!e opab mob ^Bjergene.,^er bleo SSeien fmallere og mere ubanet, efterfom ben forte f)en ooer nebrullebe i\iippe* b(o!!e og ber omfiber enbteå meb en SSaggrunb af et næften lobret ftaaenbe?^je(b. ^aa ben ene 8ibc oifte ftg en breb Oieone i flippen, fom inbuenbig uboibebeé til en (l)5 og rummelig ^ute. 2)et oar tåbeligt, at Slabningen af benne tib* ligere oar gaact meget b^bere inb, og at ben ene S3æg af ^ulen uar bæftet meb ftunft af ftore, fammenljobebe tene.

32 26.^er ere bi faa temmelig i iffert)eb/' ub= brøb Stron. S t)ær[te 2;t(fæ(be ^ar jeg, fom en (ifttg 9^æt), bibft at banne mig en anben Ubgong." 93e^øt)er u ba at fri^gte for at blitie obcr* falbetv" ubbrøb 9ia(f, SDu fl}ncå jo at Iet)e t ben beb[te gorftaaelfe meb be Snbføbte." 2Ia, t)l:)ab ^orftaaelje, bigfe adt^be ere i!fe tit at tro. S^ercé S[^enligf)eb bil netop bare laa^ længe, fom be mene at ffuffe mig, og opt)øre naar be mærfe, at jeg ffuffer bem. S)et er faa SSer* ben ang, min 58en, man bebrager eller be* brageé. gør (Suropæerne bihe funne bofætte fig t)er meb ifferf)eb, maae be tf!e atene fælbe fobene og langerne, men tillige be S3ilbe, be bærfte af alle langer. 9)tøbcr jeg en Xiger, fpænber jeg min S3ø fe og gibcr 5Igt paa cn^ber af ben ^cbægelfer, forbi mit 2b) beroer berpaa. Sen ^ilbe fan jeg iffc bebogtc faalcbeé, '^an er fnebigcre cnb Stigeren, falfferc, bel)ænbigcre, mere ubbolbenbe cnb ben. 3 fjorten Sagc gaaer l)an beb min ibe, t)bm^g og llibig, fitjber affteb paa bet minbftc S.^inf, fogcr at gjættc fig til mine Ønftcr, før jeg ubtaler bcm. Scg obcrbælbcr {)am meb SSclgjcrningcr, giber I)am øm, ^lobaf, 2;intin (93vænbcbiin) og anfecr l)am for min SSen. 2)cn femtcnbe Xa(\ fpringer l)an inb paa mig, ftøbcr mig fit pl)b i 9ii)ggcn og flbgtcr jnblcnbc l)cn til fine ^'ammcratcr, for at inbbbbc bcm til

33 27 (^jæftebub paa min ^rop. aatebe gaaer bet t fouene. S Sfiomanerne berimob inbtage be $8i(be en ganffe anben Diang, ber ubpt)nteå btéfe æble S^cefener meb 5)t)ber, font be albrtg t)ql3e fjenbt, tillægget ^-ærbigfieber, font be albrig i^axit befibbct. SD^an (aber bcm tale i Sideber, faa flingenbe og pompofe, fom om itte t)at)be beftitt 5(nbet bere f)eiestd enb ftbbct paa en Stræftub og lært llbenabåleftier i fiafefpeare etler apf)tr. Seg f)ar feet fælge fin gamfe SKober for to tt)tkx fiebet (a af en t)fcfrone og en ffimlet 9^uIIe Straatobaf. Dg oeeb S)u, f)liab 8fjæbne I)un fif efter Salget?" 3ei." f)un b(et) flagtet, forbi ^un oar faa fceb, og forbi be benytte ^ebt tit at inbgnibe Cfferfartierne, t)oormeb be bemale fig. Wan ^ar fortalt en 9)?ængbe Stræf om bereé 9)canbbom, om bere foragt for Sibetfer og Ubf)o(bent)eb i at taate (Smerte. 3)et fan oære, at Snbianerne ere faa(ebe i S^iorbamerifa, jeg flal iffe fige bet, for jeg oeeb bet iffe, men {)t)iå faa er, maae be oære t)immef* oib forffjeuige fra be $8itbe t)er. ^^rou blot at ramme bem meb en ^ugle, og ^u ffat Ijore et t)[, et nit i fingeren bringer bem til at brøle af merte, be enefte fortrin, jeg fjenber, ere beitige, ()Oibe ^ænber og en forfærbeiig Stppetit. Seg t)ar f)ørt bem nebe i ibnet), biåfe 9)?iå=

34 28 ftonærer og 5[)?enneffet)enner, gamle llb^alere, ber ere blebne fromme, ba be iffe oare iftanb tt( at ft)nbe tænger,- tate og cf)rtfteltg ^^jærligtieb mob bereé 9}?ebmenneffer. ^otiift, ligt laber fig præbife fra naar man ftbber et ^ar f)unbrebe Wlxii borte fra fooene; be talte om bet tjnbtge t at berøoe SSæéner Sbet, ber ere ffabte t ubg Stllebe. min Sro! htt er nogle beiltge ub» StUebcr oore 58(ac! frem* ftthe, Stberne ere bet i tbetmtnbfte i)at)e 216erne et fmuffere Sinftgt, flere gobe og færre flette genffaber enb mine at)tt)t)e. 9^et, Ot maae ftaa bem it)jel, min ut, uben Øtaabe og uben faanfel, bræbe bem, fom man bræber en lange, en Saguar, en ^^ant^er, af famme 2(ar= fag og meb famme 9^et. 93?aii fortæller i (Suropa, at be bruge Stoller, S3ucr og ''^iuc, og fjenbe libet euer intet men ogfaa bette er en ^abel. ^onb Suernc angaac, faa finbcé ber paa t)ele ben bcfjcnbtc 2)ccl af 9fh)l)otIanb for bet ^-orfte iffe et encfte2:ræ, fom oitbe tcext feigt og boictigt not l)erti(. So^ivigt t)ar Omgangen "meb Guropæcrnc aucrcbc gjort 9lorboft» fljftené 33cbocrc tlogcrc. Om ^ovaarct, naar )Oalfangcrnc bcfoge 5ll)ften, brage be SBilbc neb ab ^(oben og labc fig l)i}rc for en oiå Xib paa fibcnc fom.s^arpuncrcr, l)iiortil bc fæboantig ere gobt ftitfcbc, bc faac ba eoærcr, itrubt,

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

14 SL L^V*- 1 Lappiske Eventyr og Folkesagn ved J. A.. Friis, Professor ved Universitetet i Christian Med 3 Træsnit CHRISTIANIA. FORLAGT AF AliB. CAMMEKMKYEK. 1871. ugger & Chri I ii (I h o I il Side.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere