Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 '^'* -t.j\,

2 #f'*il 's%l&1'

3

4

5

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla

7

8 (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III. JDtleftncben. i^iobciiliaun. %. CE. 9f{icmcnfd)ncibcr^ i^otlag

9 i I^ f m ^ f «. fortælling af Carit tlar. vxy >» - ^my^^ 31.. gitcmen[(i)netbcr^ ^^orlag

10 1'- toffet tit benne gortoetting er famlet og nebftreben i Sloret 1845 af en af mine nærmefte ^aarørenbe, ber ben» gang foer meb og ftranbebe )paa ^^ften af 9i^= )oaanb. 6. (. Rjabcn^aoti. Snllt) Ui. Satomou«Xnjt.

11 ^aa SRorbbeftfiben af S^^^oHanb fortfætteg ben ^øtftette, font man I)ar gibet ^a)on af be blaa SJjerge, op ttl Sarpentartabugten nteb fteile rantt= og ^attfteenåfltpper, bebojebe meb!ooe og et tæt, utgjennemtrængeltgt ^xat af 9J?angrot)e, 5lgat)e og altbufle. ^^ftlanbet nebenfor enber i en SD^ængbe SSugter og af Sf^atnren bannebe $at)ne, tjooraf ben t)eb ( ap nbeaoour ^ax en S)^bbe af fejten ^aone!(ar anbbunb og beføges, trobå be farlige [SfJeO, fom ubenfor omlrebfe SSeft* ftben, jebnlig af ^oalfangerne, Hk blot til Stnfer* plabg, forbi ben gider Sce for SSeftmonfonen, men ogfoa forbi (Snbeaoourfloben, omtrent to 'SRik oppe i Sanbet, inbef)olber bebre og friffere ^^erff^^ Oanb enb nogen anben ^labå paa bi fe obe og uoeifomme ^^fter. SfJatnren felo ftineg at f)at)e til Sanbgang, ibet ben lob en ^^ana( aaben, ber i

12 lige Stnte ftræffer fig en engelff Wiii 6reb gjennem ^oralredene, og ttutge f)er betegnebe btéfe S^eti beb en faa ftor øibe, at ^abet, feb t ^tobttben, unber en tigntng af fjorten tit otten ^'ob, iffe er iftanb til futbfommen at ftjute bem. 9?et>ene brt)be besuben be 9}?agt. Snbenfor kanalen fommer man til et fmuft og roligt ^aroanb, ber tihaber ben Ubefjenbte i 9f?o og 9??ag at arbeibe fig frem beb.^jætp af Sobbet, en 5[Raabe, faameget mere noboenbig forbi alle bc (Søfort, bi I)tbtit f)aoe ober benne ^t)ft, ere i t)øi rab upaa(ibelige. St^fttanbet gjennemffæreå af en talrig 9)?ængbe glober, ber gaa fra SSeft mob )ft ub i ^abet. S)e flefte af bi^fe bcfibbe en mærtbærbig (Sien= bommelig^eb: Sftcbetfor at be i Suropa be= grænbfeå af flabe eller ial^alh jcbnffraanenbe 33rebber, ffærc be fig l)er igjcnnem ^1ip:perne i fra ^bilfet ^øie, næften tobrette SSægge rage op paa begge iber. (Sjcnnem bette 2)t)b fli)ber ^(obené morfe ^anbe, jeont eker larmenbe, eftcrfom SScien er fri cuer fpærret beb nebftt)rtcbc ftlippcblofte. 2)et er iffe mu(tgt at gjorc fig noget ^Begreb om ben 5L)iængbe tranbfugte, fom opl)otbe fig )()aa fi^ften. fiængc før man naaer Sonb, Ijøreé ben bcbobciibo i'arm af bercé l)æfe frig, (Stranb* brebbcn, Siebenc og be omfringliggcnbe Øer erc

13 Itgefom bebceffebc meb bereé tt)fe ^arber. ^alber imeflem bem, f(t)t)e be op i SJJiHionbité, meb en S3iufcn fom et Uuetr, og formorfe Suften fom naax farer forbi olen. 2Ift er egent unbcr bi*)e SJreber, teen* ^lante^ og S)t)rct)erbencn. bjergene boje, tbet 1Regnfft)( og ODerfoommelfer afrbe Stxiht og ^'alhag, og fafte bc oplofte 9)?aåfer, blanbebe meb ^ora(ftt)ffer, ^-{ffcbeen og 9}?u3ttnger, op paa flipperne, ^t)or be blioe ftbbcnbe, ftørfne og om* fiber ubgjøre et fæheå Segeme. ^Bjergene fefø ligne i gorm og ^aroe ben ^'ttpperæt!e, fom man feer tilfoeé t 9)?ibbe(^abet, paa t)bft)ften af Spanien, fra 3SeIe 3D?a(aga op mob Sllicante, meb ffarpe fpibfe Sloppe og fteilffraanenbe 51ffalb neb mob 5it)ften. fotiene meb bere fortegraa, brune eeer biaa og Iæber= agtige ^tabe, fom albrig erftatteé meb nt)e, ere uben i5rifll)eb og (anbå; paa flere j^ræer ft)ne 93Iabene fun at tiære en ^ortfættetfe af Sarfen. S biéfe fode fortrænge altbuffe, 9Jkngrot)e og ummttræer aee oorige, ligefom S3regnerne fortrænge ræ fet, ber biåfent og fparfomt ffqber fig frem i fmaa S3uffc. fremfor 3I(t finbeé bog be ftefte ienbomme«iigt)eber t)oå be Snb^obte, SBfaÆé eller S3uffmænb, fom be falbeé nebe i ibnai). ^or at gjore fig n goreftitting om bem, maa man glemme aue

14 8 be 95effrtt)etfer, ber l^ibttl ere o BeJjenbte ot)er be SStlbe i 2(mert!a; 9^Q^oIIanb Urtnbbaanere ere forffjeetge fra btéfe i fiffelfe, t Setjemaobe, i aanbelig Ubmfling, i 5IIt. S)et gøtgenbe t)tt tnbet)olbe et ^orføg paa at flilbre nogte af be meeft paafalbenbe ( ienbommeiigf)eber, ^'oiiu maa= f!ee enbttu ere nbefjenbte, forbi S^orboftftben af 9flt)^onanb, tnbefter, faabibt jeg beeb, tjibttl t!!e er bletien beføgt af anbre Suropæer enb nogle engelfie fibbrubne og en enfelt ^oalfanger, font!oger pæ! paa ^t}ften eeer løber op ab globerne i fine gartøier, for at {)ente gerffoanb til ^jem= reifen. ( n 5lften faroebe olen i bene S^ebgang 3:;oppen af be meb et guligt fær. ( n tæt og fugtig STaage fteg op fra altfumpene og SSjcrgftofterne. Stun cnfelte (angtru!ne )t)t af Dpoåfum og 5Dingoå, fom begt)nbte bereå natlige 93anbring, afbrøb ben ber t)tii(ebe ooer (Sgncn. WM i en SC^fning, i 9lær^cbcn af en glob, t)t)iå S3rebbcr ft)nteå at oærc uigicnncmtrængelige paa runb af bet fammengrocbc SOJangroOcIrat, Oifte fig en 5tabning, IjUor forben oar bcbæf!ct meb biénet ræé, regner, omft\)rtcbc tammer og ftore tl)ffcr af ben graagulc.slaltftccn, fom finbeé oocralt i 9lærl)cbcn af Sarpcntariabugten. 3 benne 3tabning ftraftc to l)øic Xræcr bereå

15 rene inb ober drattet, ^-ra SToppen af bt fe f)ørte af og ttt en ^unl og langtruffen ^bæften af ben Haagrønne Utra, en 2(rt Ugle, t 5tfftanb It)Der font et 95arng ^It)nfen. ^tubfelig bebægebes 5lrottet, ibet en fi!felfe liftebe ftg frem gjennem en af be fmahe tier, font SSilbtet, naar bd fogte SSanb, t^adbe bannet neb til i^toben. S)et bar et ungt SJ^enneffe nteb blege, flappebe SlnfigtStræ!. ^an bar iført en Særrebå S3Iufe og 53eenf(æber, faa forrebne, at f)an > blotte Segeme paa flere teber font ti(ft)ne. 2)a t)an forlob drattet, ftanbfebe t)an i en fpeibenbe og It)ttenbe tilltng, berpaa gif ^an langfomt og flæbenbe t)en ober be broker, font bebæf!ebe Sorben og faarebe f)an jobber. af globen foer et mil ober ^an blege 3Infigt, f)an faftebe fig ncb paa ben nærmefte 93reb og inbfugebe htt tlaxt og fjoltge S^anb i lange S)rag. fterat Ijabe finffet fin Storft frem= tog t)an af en ^ofe nogle Snobber, font i)an fønbcrffar og begjærlig nebflugte. S)enne 9J?anb bar aabenbart en glt)gtntng, berom bibnebe bet agtpaagibenbe og forffenbe S3Iif, f)an unber fit tarbelige 9J?aa(tib bcbbteb at fafte omfring til aue iber. )anå 2(nfigtéfarbe betegnebc en (Suropæer, I)anå ()ullebe S)iagt bar por af en lang og befbærlig 33anbring.

16 10 (Sfter enbt SDJaoIttb nærmebe \)an ficj et af be ftore %xcetx tnbe i (a6ningen, og bet It)!!ebe f)qm meb SO^øte at tomme op i Xoppen af bette. ^er ubføgte t)qn et befoemt æbe, banbt fig faft meb fit 23elte tit en af renene og fæftebe en tang og tveægget SJ^atroåfnio foran fig i atfen af Xræet. S)en forrige tit^eb inbtraabte atter, ^i\)qu ningcné tunge og regelmæåfige Stanbebrag tit* fjenbegat) fort efter, at l)an oar falben i en bt)b og ØJogen Xih forlob, ba betiægebc Skrattet fig paanl), 53uffene ffittcé og et mørft 5(nfigt fom titf^ne, fpeibenbe tit atle 8iber. traj efter for= tob en ^iii) Skrattet og fføb fig fom en tange frem gjennem be t)øie ^Bregner, tit t)an fom inb unber 2;ræct, ^oor g(t)gtningcn Ijabbc ftjult fig. 2)a l^an naaebc bette taa ^an ftihe, mcben^ l)an faftebc fine ffarpe og funttenbe )ine op meltem renene, bcrcftcr forfoanbt t)an paa famme 9)?aabe og tigcfaa ll)bloé fom l)an Dar fommen. fiibt fenerc Denbte t)an tilbage, ^a bar l)an iffe tænger ene, men btco futgt af fire \^(nbrc, ber?(tte fncge fig l)en unber "itræct. 3iogle Øieblifte forl)olbt be fig ftilte, tilfl)nctabenbc for at raab= ftaae, berpaa reifte ben g-orftfomne fig og be* gl)nbtc at ftige op ab tammcn.?thc l)an Sc- Dægcljcr forcgif faa Ujbløic, at bet i to fribté

17 11 5Ifftanb otlbe hat>e bævet umuligt at formobe t)qné 9lærti(xrelfe, man tjorte fun Ug(ené. )t)( ocj ben unbertrijfte ^(t)n!en af S!;ingog, fom fogte efter ^øbe t tot)cn. S^aa eengang tob et t)oit og fmerteltgt frtg, ftraj efter fa(bt en mørf jenftanb fra reen tt( reen neb paa uar bermeb tttenbe, be ^sifbe retfte ftg og ubftcbte et gjcnnemtrængenbe 'iraab. 9?alf, faatebcå t)fb ben Plante, ^aobe bibragt en af fine Stngribere et ^nioftif i S5rt)ftct, ibet benne!rø6 op tif t)am. ( t ieblit Oejlebe be ^iiht nogle Orb meb t)l)eranbre, berefter fogte be 5ttle at fomme op i S^ræet. S^alf, ber iffe f)at)be anbet i^aaben enb fin ^nio, begreb ftraj, at bet mlbe Dære umuligt paa engang at oærge fig mob S(fle, og at ^ané cnefte_ 9iebning beftob i at unbgaa et 3(ngreb; t)an føgte berfor faa hurtigt fom muligt at fomme l)øiere op i Xoppen af Stræet, men be S3ilbe fulgte efter ham, beéuben l^aobe be foregaaenbe ageå aon og Stnftrengetfer berooet ^am ^an tibligere S3el)ænbiglieb. fter et ieblifé ZvM-- raabigt)eb fattcbe l)an fin 93ef(utning, frob ub paa en (ang og nebt)ængenbe ren, og (ob fig berefter glibe neb paa forben. jdenne ^anbting bleo t)i(fet meb et gjenncm^ trængenbe frig af t)ané forfølgere, 3 bet

18 12 amme fprang to 2J?ænb ub af drattet, fom ^ibtil t)at)be ffjuft bent. 9^a(f ret[te fig, t)ané ^nit) nar borte, ^an ftob ocergeløg for fine Woh' ftanbere. n af bem fprang tnb paa t)am og ret) t)am omfulb. Unber ben paafolgenbe ^amp bleo 9ialf ooermanbet og bagbunbet, berpaa løftcbe be ^ant op fra forben, toge f)am tmeucm ftg og meb gjennemtrængenbe og St)bcn af bere lette og t)urlige hibt bocmpebeå inbe i drattet. Sibt efter bar fooen forlabt, enfom og øbe fom før. S)e SSilbe bebblebe at føre bere ^^ange b^bere inb i drattet, og fom efter omtrent en ^imeå StraO, t{)t bereå SJJarfcl) er beftanbtg en ajjellem* ting af Søb og»sfribtgang, til en aahcu lette, omfrebfet meb fætbcbe og afbarfcbe Xrægrene. S 9iærl)eben fpeitebe SOtaanen fit t)é i globenå bugtebe Søb. 5tt>inber og nøgne Sørn omringebe ^^angcn meb l)øie grljbeffrig. %kxc af bem bare brænbcnbc Xrægrene i ^ænberne. Unber bet flagrenbc og grelle Ct)å forefom berc magre og ffavpe Xxæt 9Ja(f bobbelt afffl)cligc. S 9tflutfct mcucm renene faaes I)enoeb tl)oe ^")l)tter, banncbc af Stræerncé 53avt, i ^o^i" font en ifiegle, fpibje oocntil og meb en?labning mob 9^orb. '^oxan cnlpcx 5(abning brænbte et aal. ikalf bleo fort iiib i ben ftøcfte af ^")l)tterne.

19 ' om 13 e 33tlbe faftbanbt 9?e6et ttl poeten, font toar nebrammet mibt t Sftummet for at ftøtte ^^aget. derefter toge fem HJJænb ^(obé om!rtng i\am, tit!aftebe f)am et flettet ræ tæppe og 6ett)bebe Ijam, at ^an flulbe lægge fig til 9io. n^oer Zank om ^(ugt Oar faalebeé tt(=^ intetgjort. S)en ul^ffeltge ^ange tæn!te ^el= ler tffe berpaa. ^an fan! ftraj efter t en ber ibetminbfte for Øiebltffet bragte ben f^reb og t)i(e, fom SSirEe(tgt)eben ft)nteå at nægte ^am. an oaagnebe næfte 9}?orgen oeb gjentagne JRaab og Sarm ubenfor )^tten. olen faftebe et foagt t)é igjennem 5tabntngen Oeb S5aatet. S)e SSitbe bett)bebe ^am, at t)an ffulbe ftaa op og førte tjam neb tit globen, paa en aaben ^(ab, en ItUe SDal, inbt)egnet af ^rat og ^lippeft^ffer, t S^cer^eben af )t)tterne. )er bleo t)an bunben meb 5(rmene omtring en STræftamme og fif ber= efter tilftræffetig %ib tit at anftitte S3etragtninger ooer fine Omgioetfer. Suften ttar ren og fjotig, en frifl og betjage* tig S)uft ftrømmenbe neb fra ben fom t nogen graftanb taa inbtj^ttet i en tæt Staage. Sttte ^t)tterne beboere, 9)iænb, ^'oner og S3ørn, bannebe en ^rebé tjam. S^ørncne t)are atbeleå nøgne, iloinberneé ^tæbning be=

20 14 ftob t ^æn9uruf)fftnb eller i en SDcaatte, flettet af Sogrcc«, l)uori ber car ffaaret et S^tui tit )ot)ebet, og font bleo foftgjort meb en nor omfring Zititt. Om a( en bare be flere ^ætkx af 9J2enneffetænber, DJiinber om bereå afbobe Slægtninge og t)uorpaa be fætte ftor ^xi >. S)creé forte )aar oar ftrtbt, fammenbunbet i en ^ranbé mibt paa ^ooebet, og pri)bet med gjer, 5J?ii5(inger og fmaa laéftqffcr. 9J?ænbene oare af 30tibbelf)oibe, t)uulr^ggebe, (ette og fraftfulbe i bereé ibeoægelfer, men uo(= minbeltg magre, ipiikt i)ccx uifte fig paa bereå ttjnbe og ufort)olbémæåfig lange 5lrme og S3een. S)ereé.^ubfarue uejlebe mellem fort og faffebrun. T^oroorigt oar ben oprinbclige f^aroe næften ffjutt af brebe, gule, ()Dtbe og robe Striber af Offer og 5!'alfftenéfaroe, l)t)ormeb be oare bemalebe. ^aa 33ri)ft, Sfulbre og 9vi)g antoge Striberne T^tgurcr af (^irfler eucr Spiraler, og løb om* fring.bt)be og ftore 2tr, ber oare anbragte paa forffjehige og beftemte Steber. 9tolf erfarebe fenere, at bié.je Sir i be ^nbfobteé SOtening gjalbt fom et Xcgn )i)aa 9Jtanbbom, belø til ii'jcnbcs mærter mellem Stammerne. 2)en ouerftc 3)el af bercg?tnfigter t)ar brcbt og tillagcfatbenbe ligcfom l)oé Slbernc, Øinene fmaa, ffjæutjpaltcbc, men Icoenbe og gjennem-

21 15 trængenbe, Dlocfen 6rcb og ffabtrt)ft, Sæberne tt)ik og opfaftebe. S)e gornemfte t ^rebfen bare et brebt, fams menfl^et tinb af bet fil)denbe gern om Sioet, faftfiiøret meb SBaanb, be orige fun ets3eite af S)ereå forte og gtinbfenbe ^^aat t)or langt, glat og flettet, i (Snberne af f)oer 'QkU ning t)ang en 2)uff gjer eller Stænber. S)en fom fpntcå at oære Slnforer, bar til ODerftob pantet meb en tang, gut 5tofabuefjer, ftuften igjennem D^æfebruffen. SDereå SBaaben beftobe i et S3unbt 5l!aftefpt)b, faftbunbei i en 9Rem ooer Sfll^ggcn og en breb tolofobé Sanbfe, forfl)net i nben meb et ruftent øm, et ^ifteben eeer en ^aitanb. 'i^dtt ep^b biet) nnber ben folgenbe Sanbå founget ooer ^ooebet. 23ucr beiimob!jenbe be Snbfobte tffe, fanbf^nligutå forbi be fatteé tilftræffeligt feigt og fmibigt Zxæ til at forarbeibe bem af. Unber angen eller rettere <Sfrigene, fom lebfagebe ben S)anb, ber nu beg^nbte omfring Stræftommen, lagbe ^^angen 'S)lætk til, at aee SJtænbene, be 3)ngfte fom be SiSlbfte, manglcbe to ^ortænber i Doerfjæben. 3;)i»fe ^Cænber biixtt ubflaaebe af kræften, naar be fom 9J(ænb træbe inb i tommen. S fjtjillen S5etl)bning bet ftete fif Sflalf albrig at bibe. olen brænbte neb paa ben aabne lette

22 16 SSeftmonfonen, en ^tnb, fom retfer fig meb ben tørre 2lar ttb, foer tnb fra fobene. 9Kaager, ^elifaner og tufinbe ubefjenbte ^ugle fløi neb mob 5tt)ften, og opft)ibte Suften meb beres eng(t)benbe frig. Zæt Oeb 2;ræet, tjoortit Slalf bar bunben, ftob opreift et SSiflebe, fom be Snb? føbte fijnteg at Oife megen et oar bannet af plump ubffaaret Stræ, ^ooebet Itgnenbe en Stlligatorå, langagtig fpibft, og meb et u^^re ftort, optjtbfet (3ah en f)ele <S!iHelfe oar ftil^ let paa en tenfotfel, og!unbe omtrent Oære fire 5((en ^øt. kroppen t)aobe noget titfæueé meb et SD?ennef!e, men iftebetfor 2(rme f)at)be man Oeb Staffen befæftet et ^^ar u^t}re SSinger af en mu, en trubéflægt, ber I)er opnaaer en bett)belig tørrelfe. ^-igurenå S3rt)ft og 9it)g bar bebæffet meb i^jer af ahe garoer, og!utt* ftigt fammcnoæocbe meb fine langctjam oar fnoct omhing bcnå Sio fom et S3æ(te, bc^uben oar ()c(e bette ll^t)re ^rop ooeratt prt)bct meb S9aanb, SO^uåUnger, (Slaé? ftumper, Sftoufuglcftor og ^")aitænbcr. Cmtring ^obftljtfct, I)Oi oprinbctige ^aroer ftjulteé af et Sag ftørtnct 33(ob, iaa en 9)^ængbe 5l'noglcr, ber Ijnubc en foruvotigcnbc Sigljeb meb 9J?cnncffcbccn, l)uibc og bicgcbc af olen. (Straj efterat 9{a(f oar bleoen bunbet tit tammcn, bcgtjnbte bc ^^ilbc at løbe runbt om=

23 17 frtng t)atn, og ubfløbte t)øte og itbelt)benbe frig, lebfagebe af Segn, ber ttjbeltgt nof gaoe lilfjenbe, at bet beb benne glæbelige Setttgt)eb tffe gtf ub : 3aa f^nberltgt mtnbre, enb at bræbe og fonber^^ flære ben Ult)!!eltge. 2)?cben Sflunbbanfen fanbt <Bteb, fammenf)obebe ^Otnberne et ftort ^aol ^eb tben af bette faaeé en S3aare, paa t)0tlfen ber laa ffjutt meb en Sgaftmaatte. Unber et Optjolb t 2)anfen fatte nogle af SO^ænbene ftg i en ^rebå omlring SSaalet og en n^ i^tgur ttaabte inb imeeem bem. )an f)e(e Scgeme oar bemalet meb enbnu grellere ^^aroer enb be Øortgeg. ^aa )ooebet bar t)an fallen af en ^rugt, fom Itgnebe en SSanbmeton, prt)bet meb Ørnefjer, om ^atfen en ^ranbå af blegrøbc ^oratftt)!fer. ^an \)a'obc ingen af be Øortgeå fæboanttge SSaaben, men blot en lang, ruften ^nto, ber ang t en 9fiem omfrtng ^alfen..^ete gorfamlingen rettebe meb l)øitibelig 5ttt)or Opmæilfomtjeben paa benne tbfte. an begt)nbte fit gorebrag meb t)æfttge e= bærber, og oebbleo unber biåfe at ft)nge og f: )rtnge omfrtng mellem S3aalet og Stammen fom en ^orrt)ft. a l)an ft}nteg at t)aoe ottft fig tilftræhelig t benne 9fietning, biede l)anå S3c= toægelfer aflofte af en lang ^tale, fom 9ialf na= turligotå iffe forftob, berefter aftogeé ^Uiaatten

24 18 fra SSaaren og bet jaaes ha et Scgeme, ubftraft paa fire fammenbunbne rene. et bor ben forfie 5Ingriber, fom SJalf l^obbe bræbt t Sræet ben foregaaenbe Stften. Se S5tlbe iftemtc paanl) beres t)ebt)arenbe t)i, ber t fine langtrufne og (øb førgmobigt og flagenbe. (Sfterut ben ibft^ fomne f)at)be enbt fit?^orebrag, gif i}an neb til globen, og bcgt^nbte ^er 55efuærge(fe. )oné 93et)æge(fer ft)nte at Dære Ijbrntjoe og bønlige, flere ange faftebe f)an fig paa Sorben, og ftrøebe, ibct l)an atter reifte fig, nogle ^røforn ub ooer g-(obcn, 33efDærge(fen enbte mcb at t)an faftebe en anbfulb fmaa (aéftt)ffcr i 93anbet, t)t)i(fet ffutbe Uære et fiffert 9)('ibbe( tit at er()oerøe ben ræbte unft I)oé ubbommen, ibet benne gtæbebe fig oeb at funne fpcife fit?lnfigt i [aé= f!aarene. S)a alt bctte oar tilcnbe, traabte ben SSilbe tilbage i ftrcbfen, (jdor ber imiblertib blel) antænbt et 93aal mellem nogle fammcnt)obebe Kalfftcen. "i^i^aa benne ^labå plciebe be at flagte bereå ^jenbcr, ibet be oucrfmurtc ^^obfttjtfet af ubenå SiUebe meb ben 3)ræbtcé 931ob. Sftalf ffjitloebe unbcr alle bic^fe Stilbercbelfer, t)t)iy 93ctl)biiing iffc let lobe fig misforftaae, l)an oinebc intet Dcibbcl til ^-rclje, bet fibfle.^laab

25 19 forftjanbt. ^on biet) {a(\t faftbunben neb paa Sorben. -^ele (Sgnen gjentøb af be bebobenbe <&!rig, t)t)ormeb S3uf!IoDerne fegte at gbe bereå læbe titfjenbe. 9J?anben nteb ^Qnbme(onen traabte [)en tit f)am meb 5l'niuen i ipaanben. en u(t)!fe(tge i5fi}sl^i^i"8 luffebe fine Øine og 6ab tit ud. t)ert Dibtit bentebe f)an 3)øbftobet. II. ^aa engang ftanbfebc bet alminbelige ^t)[, Sftalf t)orte bem ta(e tbrigt meb [jticranbre, {)an flog tnene op, og faae i nogen 5(f[tanb en enbnu beit)nber Ugere fiffelfe enb aue be oortge, og font meb lange og finbige fribt lom ub 3)et Mr en 2)canb, (angt ouer SDHbbe(t)øibe, fbærlemmet og fraft[ulb. ^an > oprinbelige ^ub^ fortie toar gulbrun, men ben forfnanbt næften unber bet tt)tk Sag af fotffjeutge Cffcrfaroer, ber t Striber og Sugter gjennemfrtjbfebe Stnfigtet lige neb til.^alfen. ané ^læbebragt beftob af et ftiot og torret ^ængurut)ffinb, ber gif fra ^odebet tilbage ot)cr 9it)ggen, faftbuubet omfring fulbrene, faolebeé at bet lob fig \t\)ht op ouer

26 20 ^obebet. (Sn 6reb Sæberrem faft^otbt et ^ar ftribebe SOiatroåburer. )ané S3een»are ffjulte i et Sag af uber, faa t)aarbe, at be funbe Ocerne mob be ffarpe og ffjcerenbe SSuffe t drattet, ^aa ^obebet t)at)be I)an en ue, banuet af broget gtffeffinb, i boppen af benne jab et tørret Ørne^ f)ot)eb, fra t)bt opfpttebe ^æh en tang gjer faibt neb paa fulberen. S)a Ijan!om nærmere, bemærfebeé flere og b^be 5Xr i t)an 5(nftgt. S)e ot)ermaiebe Sræf røbebe, trobé bet t^ffe Sag af ^arber, en beftemt og oilliefaft 5l'arafteer, forenet meb Sift og nu* f)eb. Sæberne og ^agen [fjulteé af et fort fammenfiuret fjæg. an SSaaben bar en (ang ^'nio og \)aa 9 rmen bar t)an et fjolb, fom Itgnebe fallen af en ftor øpabbe. S)e ^i(bc mobtoge benne i^erre meget Oenligt, tbet t)an meb en bærbig 9J?tne og tilfbarenbc (^ang ffreb t)cnimob bem, atenc 2)?anbfn meb SSanbmclonen og ben, ber paa runb af fin rigere ^-^ijnt lob tit at bære i^")obbingen, betragtebe!^am meb f^ntig Ubitlie. 2)e tatte nogtc Øiebtifte meget ibrtgt fammcn i et for 9Ja(f ufor* ftaaeligt prog, t)an fattcbe tun et enefte cngctff Orb, fom ben ÅTommenbe anbcnbtc temmeligt l)i)pptgt, t)bovltbet fmigrenbe bet cnb forrcftcn bar, nemlig l*'3abtljb", Dog fljntcé bet, at man fnarerc

27 21 oplog benne %itd jom en 58enffa6gt)ttrmg enb fom ^ornærmelfe. en Drbt)ej:(ing, fom nu oebdarebe længe og tiltog t.^æftig^eb, inbttl be omfiber f^nteé at oære blenne enige. S)e SSitbc (ofte 9^atf SSaanb og ouergao t)am tit ben ibftfomne, ber nteb et SSinf og nogte uforftaaelige og truenbe ebærber befalebe t)am at følge fig inb Unberoeié tiebbteoe be at Oære omringebe af en <Sfare 58orn, ber f)^(enbe lebfagebe bem fra SBaatet. Omfiber oenbte ogfaa biéfe titbage for at bef!æf== lige fig nieb ben bøbe Skriger, ber fom en ælbre og ubmærfet ^erfon, tilforn ben?( re at btibe brænbt, mebens berimob ^t)inber og S5orn blot blioe nebgraoebe i forben. S lang 5Ifftanb I)ørteå gruentimmerneg jamrenbe frig. Sf^atf crfarebe fenere, ^Oormegen 3(arfag be t)at)be tit biéfe etager, ftben be Oeb entiber ørgeceremonie btioe prljgtebe btobige af bereé 9Jcænb. ( n enbnu ut)l}gge tigere fif Oeb S3uffmænbenc ^egraoelfer er, at Wanben Oeb en SOtoberg S)øb tægger f)enbe bicnbe 95arn leoenbe neb meb ^enbe i Soi^ben. 2)en g-remmebe tatte i S5egl)nbetfen af bereé ang iffe tit 9iatf, men ftøbte og tuang l)am uagtet f)an ubmattebe Stilftanb og faarebe jobber, til at gaa t)urtigere fremab. (Sfterat 9Jtanben om= fiber ^aobe ooerbeoiift fig om, at atte be 58ilbe tiore Oenbte titbage, gif f)an nærmere t)en tit

28 22 9fla(f. ftanbjebe og ubbtøb, t en SBIanbmg af Z\)h\t og ngetff: ^u troer jeg elleré, at Sl^jæltrtngene ere langt no! borte tit iffe at t)øre d, læg S){g!Eun neb, min ^reng! og lab og fnaffe libt fammen." 9fla(f flubfebc og gao tåbelig fin gorunbring tilfjenbe, baabe ouer proget og ben SSenIigt)eb, t)t)ormeb ben 5Inben talebe. S)u blioer bange," ubbrøb benne. SOkn lah bin ^r^gt fare, jeg ^ar iffe ifinbe at æbe 2)ig, jeg er en (Suropæer fom S)u, ibetminbfte Itgefaa gob fom en (Suropæer. Seg er S[J?u(at, lab mig blot i ai ^l'ortljeb f)øre, I)t)ab bcr ^ar fort S)ig til benne cel af Sanbet, og fremfor Silt til mine SSenner, (Saotlpene, ber fæboantig pleie at betjolbe be Sieifenbe I)o ftg, faalænge til ber iffc bliner mere tilbage af bem, enb bc maaftumper af S^een, S)u faae omfring ubené gobfltjffe." 9^a(f fortalte nu mcb ftorre $8ibt(øftig^cb enb ber oilbe intercéfere fiæfcrcn, at t)an bcfanbt fig paa 3"fugt fra 9vodingl)am S3ai, l)t)or t)an oar bteocn fat ilanb fra en cngelff t)bføfarer, )(>aa (^runb af (ag^maaf omborb, unber l)oi(t'ct I)anå 9}(obftanbcr, ttjrmanbcn, faibt i iqax>ct og bruf^ ncbc. 'iwiulattcn t)cntcbc ^J5anb i fjolbet fra ^ lobcn, fremtog nogle torrcbe '^i\t og Sljoo* ftrim(cr, og iiibbob ^(ijgtiiingcn tit at fpifc. 9ta(f fluttcbe 3"0i'fæUingcn om fine ^")ænbcljer mcb hen

29 23 9)ttrtng, at bet tiar f)ané )enfigt at begbe fig tt( ben norblige 5)ee[ af ^t)i"ten, for at tage meb et af SOcalaticrneå ^^artoter, ber fiffe Strepang i arpentariabugten, ouer til S^ina og berfra igjen til ben forfte ben bebftc.^aon i be forcnebe tater. 2)en i^remmebe betragtebe t)am meb et fpot= og fagbe: Seg onffer 5}ig gob 2;aaImobig{)eb, min 3}en! S ooer fejten 5L)?aaneber I)ar jeg t)at>t en lignenbe ^(an, uben enbnu at oære fommen nærmere til 9[J?aaIet. S)er er beéuben et fjont liec Stqffe 3}ei t)erfra op tit Sarpentarialbugten, og S)u Oi( faae enbnu ffere g-arer at ooeroinbe enb Wlik at gaa. Cg 2)u ba?" ubbrob ^}iatf forunbret, fjoor^ for t)ar 2)u tobet faalænge blanbt biéfe 35ilbe, fiben S)u agter at fitigte?" 2)et ffal Tu faae at I)ore," foarebeben Slnben. idet er ^ig formobcniig beljenbt, at 9)?utatternc t)jemme iffe ere ft)nberlig anfeete, af ben meget gt)lbige runb, ai Xilfætbet f)ar gjort bere ub= faroe en (Smule morferc enb GuropæerneS. ^a jeg oar fjeb af at t)ore bette gjentageé, breo jeg I)eroDer og fom fom 28cfti;rer pao en plantage i 9^ært)cben af 9J(acquarie. planteren t)ai)be en nl)belig 2)atter. un oar faa gob og faa fmuf, bet lille fine SSæfen, fort og gobt oi elffebe l)in*

30 24 anben. Dm Giftenen falbte!)un mtg o^ )()aa SSeranbaeit og mabebe mtg meb SSttn og ^oger. SSi møbtes ofte, men t)un forbøb mig at røbe bort ^or^olb, før t)un felo omtalte bet. S'iogle SJ^aaneber efter fom ber en (Europæer, fmuf, bleg og fmæ!fer fom en 9^otang, o:p til ^lan* tagen; t)an opt)oibt fig ber t)e(e ommeren, og tilbragte næftcn uafbrubt Xiben i ffab. Smiblertib bleo jeg glemt. )arrietå forte )ine inbfpanbt ben gremmebe i bere traater, jeg fl)nte iffe mere at bære til for f)enbe. n Siften faae jeg ^am paa min '^[ah > i ^eranbaen og i ^arriets Slrme." Slron i)enfan! i Spanier, t)an ftirrebe ftift tjen for fig, l)anå ^laanb foer ooer ^anben, fom om ^an Oilbe forjage bc ubetjagelige rinbringer, t)anå fortælling i}at)he fremfalbt. )oab faa mere?" fpurgte 9lalf. Sa, faa er ber igrunben itfe mere/' foarebe Stron barff, Stnbet enb at jeg bræbte ben Plante og f(t)gtebe 9^iorb )()aa. amme 9^at btco ^(an* tagen oeb SOcacquarie ooerfatben af SBujlføberne, ber Dcb flige ^eiligtjeber attib baoe tjent til et befoemt fjul for bc S)cportercbc5 SSebriftcr..^oem Dpl)aOémænbene enb l)al)e Oæret, faa brambte bc ^ s(antagcn, og.sparriet forfoanbt fra fit ^>jcm, ubcn at bet fencrc Ujttebc^i l)cnbc familie at fomme paa por efter, Ipox l)un uor

31 25 bleben af. 9tt}gtet tiuagbe naturttgdté mig en 3)eel i benne iftorie, ffjonbt ub Ueeb, jeg er ufet)lbig f)ert. 9)?an bifte mig ben Dpmærfiom=!^eb at fættc en ^rié paa mit ^otjeb. S^erfor brog jeg bort fra be beftanbig længere 9^orb paa, inbti( jeg for omtrent fejten 3J?aaneber fiben oar faa ul}elbtg, en mør! 5(ften, at blioe gjort til ^ange af Stamiaoaierneé tamme, btanbt ^oitfe jeg f)oibt mit Snbtog, meb famme behagelige Ubfigt fom S)u, ben nemlig, at blioe flagtet og ftegt. S)u inbfeer af benne iftorie, at oi ere U(t)ffeéfammerater, fom i ^or^ entng maac foge at ffaffe og en bebre fjæbne." Stbt efter forlobe be tebet. 5tron gi! foran, og oalgte 9}eien igjennem et tæt og fammengroet ^rat, inbenfor bette fulgte be globen et tt}!!e opab mob ^Bjergene.,^er bleo SSeien fmallere og mere ubanet, efterfom ben forte f)en ooer nebrullebe i\iippe* b(o!!e og ber omfiber enbteå meb en SSaggrunb af et næften lobret ftaaenbe?^je(b. ^aa ben ene 8ibc oifte ftg en breb Oieone i flippen, fom inbuenbig uboibebeé til en (l)5 og rummelig ^ute. 2)et oar tåbeligt, at Slabningen af benne tib* ligere oar gaact meget b^bere inb, og at ben ene S3æg af ^ulen uar bæftet meb ftunft af ftore, fammenljobebe tene.

32 26.^er ere bi faa temmelig i iffert)eb/' ub= brøb Stron. S t)ær[te 2;t(fæ(be ^ar jeg, fom en (ifttg 9^æt), bibft at banne mig en anben Ubgong." 93e^øt)er u ba at fri^gte for at blitie obcr* falbetv" ubbrøb 9ia(f, SDu fl}ncå jo at Iet)e t ben beb[te gorftaaelfe meb be Snbføbte." 2Ia, t)l:)ab ^orftaaelje, bigfe adt^be ere i!fe tit at tro. S^ercé S[^enligf)eb bil netop bare laa^ længe, fom be mene at ffuffe mig, og opt)øre naar be mærfe, at jeg ffuffer bem. S)et er faa SSer* ben ang, min 58en, man bebrager eller be* brageé. gør (Suropæerne bihe funne bofætte fig t)er meb ifferf)eb, maae be tf!e atene fælbe fobene og langerne, men tillige be S3ilbe, be bærfte af alle langer. 9)tøbcr jeg en Xiger, fpænber jeg min S3ø fe og gibcr 5Igt paa cn^ber af ben ^cbægelfer, forbi mit 2b) beroer berpaa. Sen ^ilbe fan jeg iffc bebogtc faalcbeé, '^an er fnebigcre cnb Stigeren, falfferc, bel)ænbigcre, mere ubbolbenbe cnb ben. 3 fjorten Sagc gaaer l)an beb min ibe, t)bm^g og llibig, fitjber affteb paa bet minbftc S.^inf, fogcr at gjættc fig til mine Ønftcr, før jeg ubtaler bcm. Scg obcrbælbcr {)am meb SSclgjcrningcr, giber I)am øm, ^lobaf, 2;intin (93vænbcbiin) og anfecr l)am for min SSen. 2)cn femtcnbe Xa(\ fpringer l)an inb paa mig, ftøbcr mig fit pl)b i 9ii)ggcn og flbgtcr jnblcnbc l)cn til fine ^'ammcratcr, for at inbbbbc bcm til

33 27 (^jæftebub paa min ^rop. aatebe gaaer bet t fouene. S Sfiomanerne berimob inbtage be $8i(be en ganffe anben Diang, ber ubpt)nteå btéfe æble S^cefener meb 5)t)ber, font be albrtg t)ql3e fjenbt, tillægget ^-ærbigfieber, font be albrig i^axit befibbct. SD^an (aber bcm tale i Sideber, faa flingenbe og pompofe, fom om itte t)at)be beftitt 5(nbet bere f)eiestd enb ftbbct paa en Stræftub og lært llbenabåleftier i fiafefpeare etler apf)tr. Seg f)ar feet fælge fin gamfe SKober for to tt)tkx fiebet (a af en t)fcfrone og en ffimlet 9^uIIe Straatobaf. Dg oeeb S)u, f)liab 8fjæbne I)un fif efter Salget?" 3ei." f)un b(et) flagtet, forbi ^un oar faa fceb, og forbi be benytte ^ebt tit at inbgnibe Cfferfartierne, t)oormeb be bemale fig. Wan ^ar fortalt en 9)?ængbe Stræf om bereé 9)canbbom, om bere foragt for Sibetfer og Ubf)o(bent)eb i at taate (Smerte. 3)et fan oære, at Snbianerne ere faa(ebe i S^iorbamerifa, jeg flal iffe fige bet, for jeg oeeb bet iffe, men {)t)iå faa er, maae be oære t)immef* oib forffjeuige fra be $8itbe t)er. ^^rou blot at ramme bem meb en ^ugle, og ^u ffat Ijore et t)[, et nit i fingeren bringer bem til at brøle af merte, be enefte fortrin, jeg fjenber, ere beitige, ()Oibe ^ænber og en forfærbeiig Stppetit. Seg t)ar f)ørt bem nebe i ibnet), biåfe 9)?iå=

34 28 ftonærer og 5[)?enneffet)enner, gamle llb^alere, ber ere blebne fromme, ba be iffe oare iftanb tt( at ft)nbe tænger,- tate og cf)rtfteltg ^^jærligtieb mob bereé 9}?ebmenneffer. ^otiift, ligt laber fig præbife fra naar man ftbber et ^ar f)unbrebe Wlxii borte fra fooene; be talte om bet tjnbtge t at berøoe SSæéner Sbet, ber ere ffabte t ubg Stllebe. min Sro! htt er nogle beiltge ub» StUebcr oore 58(ac! frem* ftthe, Stberne ere bet i tbetmtnbfte i)at)e 216erne et fmuffere Sinftgt, flere gobe og færre flette genffaber enb mine at)tt)t)e. 9^et, Ot maae ftaa bem it)jel, min ut, uben Øtaabe og uben faanfel, bræbe bem, fom man bræber en lange, en Saguar, en ^^ant^er, af famme 2(ar= fag og meb famme 9^et. 93?aii fortæller i (Suropa, at be bruge Stoller, S3ucr og ''^iuc, og fjenbe libet euer intet men ogfaa bette er en ^abel. ^onb Suernc angaac, faa finbcé ber paa t)ele ben bcfjcnbtc 2)ccl af 9fh)l)otIanb for bet ^-orfte iffe et encfte2:ræ, fom oitbe tcext feigt og boictigt not l)erti(. So^ivigt t)ar Omgangen "meb Guropæcrnc aucrcbc gjort 9lorboft» fljftené 33cbocrc tlogcrc. Om ^ovaarct, naar )Oalfangcrnc bcfoge 5ll)ften, brage be SBilbc neb ab ^(oben og labc fig l)i}rc for en oiå Xib paa fibcnc fom.s^arpuncrcr, l)iiortil bc fæboantig ere gobt ftitfcbc, bc faac ba eoærcr, itrubt,

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere