Chapter 9 - Liabilities

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chapter 9 - Liabilities"

Transkript

1 Chapter 9 - Liabilities 1. Forstå regnskabsprincipper i relation til forpligtelser, herunder a) overordnede definitioner og indregning b) eventualforpligtelser c) hensatte forpligtelser d) værdiansættelse og e) klassifikation 2. Kende eks. på kortfristet gæld 3. Forstå behandlingen af langfristet gæld, herunder a) karakteristika ved langfristet gæld b) pantebreve og c) langfristet gæld hvor der ikke eksplicit er beregnet rente d) obligationslån herunder forstå behandlingen af kurstab-/overkurs og forskel mellem nominel rentefodsmetode og effektive (interne) rentefodsmetode

2 Definition af gældspost En gældspost er en nuværende forpligtelse for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at resultere i et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer

3 Definition af gældspost operationaliseret En forpligtelse opfylder definition på gæld, når følgende tre krav er opfyldt: 1. Det er sandsynligt, at der i fremtiden vil være et forbrug af ressourcer 2. Der er lille eller ingen mulighed for at undgå at afvikle forpligtelsen 3. Transaktionen/hændelsen, der afstedkommer forpligtelsen, er allerede indtruffet. Et gensidigt løfte eller en kontrakt til senere opfyldelse er ikke en forpligtelse som følge af punkt tre. Eksempel: En kunde har iflølge en kontrakt forpligtet sig til at betale x kr. for nogle varer samtidig med, at en virksomhed har forpligtet sig til at levere varerne på en bestemt dato. Begge parter har således opnået nogle rettigheder/forpligtelser. Disse betragtes dog ikke som aktiver hhv. gæld.

4 Konstruktiv forpligtelse En konstruktiv forpligtelse er en forpligtelse, der opstår: Når virksomheden gennem sin handlemåde har givet udtryk for, at den påtager sig bestemte forpligtelser og virksomheden herved har skabt en berettiget forventning hos tredjemand om at ville afvikle disse forpligtelser Eks.: En Mercedes hopper ikke over elge. Da Mercedes A-klasse i testkørsler gav mystiske hop ved undvigemanøvrer ~ Mercedes forretningskutyme => forventning hos kunderne om udbedring Eks.: Lovgivningen kræver 2 års garanti, virks. rep. Frivilligt/per konduite visse ting efter dette tidspunkt

5 Gæld Gæld forpligtelse til at betale bestemte pengebeløb på bestemt tidspunkt/på bestemte tidspunkter eller inden for en vis frist - eller beløb på bestemte vilkår mht. forrentning. Forpligtelse til at levere vare/ydelse for et aftalt pengebeløb inden en vis frist uden at få betaling for det ved leveringen - fordi kunden allerede har betalt (forudbetalinger fra kunder) Eksempler: Varekreditorer, kreditforeningsslån, banklån, forudbetalinger fra kunder.

6 Hensatte forpligtelser ÅRL s definitionsafsnit: Hensatte forpligtelser: Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. Uvisheden om beløbenes størrelse må ikke blive for stor, for så kommer man i karambolage med indregningskriteriet om pålidelig opgørelse. Der skal kunne anlægges rimeligt pålidelige skøn for beløb/nutidsværdi (mens tidsskøn godt kan være mere usikre). Der indregnes alene de forpligtelser over for andre, som består på balancedagen, men ikke forpligtelser, der vedrører fremtidige aktiviteter som f.eks. fremtidigt jubilæum. Eks.: garantiforpligtelser, pensioner til direktører, kautions-forpligtelser, som vurderes at blive aktuel, Mercedes-eksemplet

7 Eventualforpligtelser En eventualforpligtelse er: et forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, men hvor forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, eller en pligt, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller en forpligtelse, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed

8 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser er potentiel gæld! Eventualforpligtelser kan udvikle sig på en anden måde end forventet, og det skal derfor løbende vurderes, om træk på virksomhedens økonomiske ressourcer er blevet sandsynligt Bliver et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer sandsynligt, og kan beløbet opgøres pålideligt, indregnes en hensættelse i årsregnskabet i det regnskabsår, hvor ændringen i sandsynligheden for et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer indtræffer

9 Klassificering af forpligtelser ud fra graden af sikkerhed Obligations with fixed payment dates and amounts Obligations with fixed payment amounts but estimated payment dates Obligations for which the firm must estimate both the timing and the amount of payment Obligations arising from advances from customers on unexecuted contracts Mutually unexecuted contracts or mutual promises Contingent obligations Notes payable, interest payable, bonds payable more certain accounts payable, salaries payable, taxes payable warranties payable rental fees received in advance, subscription fees received in advance purchase commitments, employment commitments unsettles lawsuits, offbalance sheet financing less certain Recognized as accounting liabilities Not generally recognized as accounting liabilities

10 Værdiansættelse Som hovedregel optages gæld og hensættelser til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der skal erlægges for at opfylde en given forpligtelse Nutidsværdien beregnes som de fremtidige nominelle betalinger tilbagediskonteret med en intern rentefod fastsat ud fra den enkelte virksomheds forhold. Fx: skal en virksomhed betale 100 kr. om et år, da vil den beløbsmæssige forpligtelse være mindre i dag alt efter, hvilken rentefod der anvendes Kortfristede forpligtelser tilbagediskonteres som oftest ikke, da den beløbsmæssige forskel som følge af den korte tidsperiode typisk vil være ganske uvæsentlig

11 Værdiansættelse Driftsbestemt gæld/forpligtelser opgøres til amortiseret kostpris, dvs. nutidsværdien opgøres ud ud fra den rentefod, som konstateredes, dengang gælden opstod. Kortfristet gæld uden nominel rentefod tilbagediskonteres normalt ikke pga. uvæsentlighed. Handelsbeholdnings-gæld/forpligtelser opgøres til markedspris, evt. beregnet markedspris, dvs. nutidsværdi beregnet ud fra aktuel rentefod for den pågældende forpligtelse

12 Klassifikation Forpligtelser grupperes under kortfristede og langfristede forpligtelser Kortfristet: Forpligtelser der forfalder inden for et år Langfristet: Forpligtelser der forfalder efter et år eller mere Forpligtelser der løbende afdrages på (fx pantebreve/ realkreditlån) opdeles i en kortfristet henholdsvis langfristet del, dvs. den del der forfalder til betaling indenfor det næste år betragtes som kortfristet gæld, mens resten opføres som langfristet gæld I Danmark er der pligt til at specificere gæld, som forfalder efter 5 år (gøres i noterne).

13 1. Forudbetaling fra kunder (fx abonnementer/ entreprisekontrakter, såfremt betalingen vedrører endnu ikke udført arbejde. Ellers foretages der modregning i aktivposten Igangværende arbejder undtagelse fra hovedreglen i ÅRL om ikke at modregne, dog skal det ske åbent/synligt) 2. Varekreditorer 3. Selskabsskat 4. Anden gæld (fx skyldige renter, løn, feriepenge, ATP, A-skat, moms, vand, varme, el, produktgarantier forudsat garantiperioden udløber inden for et år mm.) 5. Periodeafgrænsningsposter (fx lejer der har forudbetalt husleje, dvs. indgåede indtægter som vedrører det efterfølgende år) 6. Udbytte 7. Kreditinstitutter (bankgæld, realkreditlån og øvrig langfristet gæld, der forfalder inden for et år) 8. En kassekredit placeres oftes under kortfristet gæld, da banken normalt vil kunne opsige en sådan kredit med kort varsel Kortfristet gæld Eksempler på kortfristet gæld:

14 Langfristet gæld Eksempler på langfristet gæld Obligationslån Konvertible gældsbreve (gæld der senere kan konverteres til selskabskapital) Udbyttegivende gældsbreve (gæld hvor renten er overskudsafhængig) Kreditinstitutter (prioritetsgæld/bankgæld mm.)

15 Karakteristika ved langfristet gæld Kortfristet gæld tilbagebetales typisk ad én omgang, i modsætning til langfristet gæld der typisk tilbagebetales via en række afdrag Endvidere er langfristet gæld som hovedregel opført til nutidsværdien af de fremtidige tilbagebetalinger Der skelnes mellem afdrag og rente, der tilsammen udgør en ydelse Oftest er de fremtidige afdrag og rente anført i lånekontrakten. Hvis ikke vil rentebeløbet kunne beregnes via den interne rentefods metode

16 Pantebreve Pantebreve følger regnskabsprincipperne for langfristede gældsforpligtelser Ved optagelse af lånet debiteres likvider, og den langfristede gæld krediteres. Gælden optages til nutidsværdien af de fremtidige betalinger Efterhånden som der betales af på pantebrevet, krediteres likvider, og den langfristede gæld (afdragsdelen) samt renteudgifter (rentedelen) debiteres

17 Langfristet gæld, ingen eksplicit rente Nogle kontrakter angiver ikke renter eksplicit, i stedet er renten inkluderet i købsprisen US GAAP (og snart DK GAAP) kræver, at langfristet gæld optages til nutidsværdi, og at tilbagebetalingerne opdeles i afdrag og rente Er renten ikke opgivet, beregnes den ud fra nutidsværdimetoden, herunder de kendte tilbagebetalinger samt et estimat på markedsværdien (= nutidsværdien) eller et estimat på rentesatsen for lignende gældsposter

18 Obligationslån er pantebrevsgæld I DK er de to mest anvendte hovedtyper af obligationslån: 1. Lån med fast nominel rente (med højere effektiv rente) 2. Lån med variabel rente (med løbende, oftest årlig, regulering) Der betales løbende en påtrykt rente på et obligationslån. Rentesatsen fastsættes ved obligationens udstedelse og benævnes pålydende rente eller nominel rente, men på lån med fast rente er den reelle rente oftest højere, fordi låneprovenuet er lavere end den nominelle gæld ( hovedstolen ) Både ydelse og afdrag kan have meget forskellig tidsprofil afhængigt af lånetype (annuitetslån, serielån osv.). På låneoptagelsestidspunktet bestemmes den effektive rente som den interne rente, der giver lighed mellem udbetalt låneprovenu og den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige betalinger/ydelser= nominelle betalinger af rente, afdrag og administrationsbidrag

19 Obligationslån - under- eller overkurs Kursen på en obligation bestemmes af obligationens pålydende rente i forhold til markedsrenten. Det er derfor almindeligt, at en obligation handles til en kurs forskellig fra kurs 100, selv kort tid efter den er udstedt Er obligationens pålydende rente større end markedsrenten, vil kursen på udstedelsestidspunktet overstige 100, dvs. obligationen er handlet til overkurs (investor er tilfreds med et afkast, der er lavere end den pålydende rente) Er den pålydende rente derimod mindre end markedsrenten, er kursen på udstedelsestidspunktet under 100, dvs. obligationen er handlet til underkurs Obligationsudsteder vil således oftest modtage et beløb, der er større eller mindre end den pålydende værdi Den effektive rente vil derfor være forskellig fra den pålydende, når kursen afviger fra pari

20 Obligationslån - behandling af undereller overkurs To måder at behandle kurstab/overkurs: 1. Nominelle metode 2. Amortiseret kostpris Ad 1: Nominelle metode: kurstabet/overkursen behandles separat. Nominel rente anvendes på nominel gæld (metoden ikke længere tilladt i Danmark) Ad 2: Amortiseret kostpris: kurstabet/overkursen amortiseres over gældens løbetid sammen med renten ved anvende effektiv rente på beregnet restgæld (nutidsværdi af resterende betalinger ved brug af den effektive/interne rentesats) at

21 Obligationslån - Lovkrav ÅRL 37 Stk. 2. Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere følgende til amortiseret kostpris:.. 3) finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt. 1. (gæld der er handelsbeholdning )

22 Obligationslån amortiseret kostpris To måder at beregne amortiseret kostpris på: Effektiv rentefods metode Afskrivning af under/overkurs Ad 1)Effektive rentefods metode: kurstabs-beløbet ( tabet i forhold til kurs 100) amortiseres over gældens løbetid via en beregning af effektive renteomkostninger: Effektiv rentefod gange beregnet ( effektiv ) restgæld ved terminens begyndelse (= nutidsværdi af resterende betalinger ved brug af den effektive/interne rentesats) Ad 2) Kurstabet opfattes som et selvstændigt fradrag til gælden, der afskrives løbende (dvs. systematisk reduceres) over lånets løbetid (approksimation af eff. rentefods metode)

23 Obligationslån amortiseret kostpris Årsregnskabsloven definitionsafsnit: Amortiseret kostpris: Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med 1) fradrag af afdrag, 2) tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og 3) fradrag af nedskrivninger LOVEN TAGER IKKE STILLING TIL BEREGNINGSMETODE EFF. RENTEFODS METODE BLIVER NOK MEST UDBREDT.

24 Obligationslån -- behandling af under- eller overkurs ved eff.rentefodsmetode Renteomkostningen i resultatopgørelsen vil svare til den effektive rente på tidspunktet for obligationens udstedelse gange obligationsrestgælden primo renteperioden. Obligationslånet opføres i balancen til nutidsværdien af de fremtidige betalinger beregnet ud fra den effektive rentesats/rentefod, der blev beregnet på tidspunktet for obligationens udstedelse. Den effektive restgæld, der vises i balancen, vil over tiden nærme sig den nominelle gæld, når man nærmer sig udløbstidspunktet. Hen mod udløbstidspunktet er nominel og effektiv restgæld næsten lige store.

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere