AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382"

Transkript

1 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N. Advokat John Ladernann Referent: Astrid Starck Til stede: Ved generalforsamlingens start, 129 stemmeberettigede inkl. fuldmagter ud af 421 mulige. Dagsorden: l. V al g af dirigent. 2. Valg afreferent. 3. Orientering om foreningens økonomiske situation efter Max Bank er krakket. 4. Forelæggelse af perioderegnskab pr. 30/ samt orientering om forventet driftsresultat for hele året. 5. Forelæggelse af driftsbudget 2012 til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften. 6. Mandat til bestyrelsen til at optage nye realkreditlån og nye banklån, eventuelt med personlig hæftelse af andelshaverne, forudsat at låneprovenuet anvendes til indfrielse af nuværende Max Bank lån, med personlig hæftelse. 7. Forslag om vedtægtsændring. Beboerlokalet nedlægges og udlejes til erhverv. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. l.- 2. Valg af di.rigent og referent Foreningens formand Jonas Steenstrup-Madsenbød velkommen og foreslog advokat John Ladernann som dirigent og Astrid Starck som referent. Formandens forslag blev godkendt med applaus. John Ladernann konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og hermed var lovlig og beslutningsdygtig Orientering om foreningens økonomiske situation, forelæggelse af perioderegnskab samt driftsbudget 2012 Dagsordenens punkter 3, 4 og første halvdel af 5 blev lagt sammen på grund af deres indbyrdes sammenhæng. Foreningens økonomiske situation Lars Jensen fortalte om forløbet med Max Bank. I foråret 2011 bad Max Bank A/B Jæger om at finde en ny bankforbindelse. Banken havde ændret strategi, hvilket betød at den skulle slanke udlånsbalancen med små 2 mia.kr.dengang kontaktede l

2 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N foreningen alle større danske banker, men ingen af dem var interesserede i at overtage vores engagement. I starten af oktober krakkede Max Bank, og den 31. oktober 2011 fik vi besked om, at vi var blevet kunde hos et datterselskab af Finansiel Stabilitet (FS), som er statens afviklingsselskab. Den 8. november 2011 holdt vi et møde med FS, hvor vi drøftede muligheden for at få et byggelån på 30,8 mio. kr. til vores fugtsikringsprojekt, mulighederne for at finde en ny bank, samt foreningens behov for at få nedsat renten. På mødet oplyste FS, at de er underlagt strenge regler for, hvor meget de kan tillade sig at udvide et engagement, ligesom der er meget snævre rammer for, hvor lav en rente de må tilbyde. FS skal altid ligge renternæssigt i den dyre ende for ikke at konkurrere med andre banker. Vi fik dog en tilkendegivelse fra FS, at de gerne ser fugtsikringsprojektet gennemført, og at de gerne vil hjælpe med hertil, i fald det er muligt inden for de givne rammer. Desuden tilkendegav FS, at de måske i nogen grad kunne komme os i møde renternæssigt Vi fik dog samtidig oplyst, at vores budgetunderskud på 6 mio. kr. ikke ville kunne dækkes af en eventuel rentesænkning, og at vi derfor er nødt til at tage udgangspunkt i, at vi selv skal dække størstedelen af underskuddet enten via besparelser eller stigning i boligafgiften. På samme møde blev det aftalt, at foreningen skulle kontakte de banker, vi tidligere havde holdt møder med, og undersøge, hvilke krav de ville stille for at overtage vores bankengagement. FS gjorde klart, at man i den forbindelse ikke var indstillet på at give nogen form for akkord, dvs. lade vores gæld indfri til underkurs. Perioderegnskab Foreningens budget 2011, som blev vedtaget på den sidste ordinære generalforsamling, viser et driftsunderskud på ,- kr. Imidlertid viser perioderegnskabet pr. 30/ et underskud på ,- kr., og vi forventer derfor, forudsat uændrede bankrenter, at komme ud med et underskud for 2011 på ca ,- kr.- dvs. godt 6 mio. kr. dårligere end budget. Det større underskud skyldes merudgifter til renter, primært bankrenter på 4 mio. kr. Desuden havde vi medregnet en ekstraordinær indtægt på l mio. kr. i form af støtte fra Københavns Kommune til et planlagt gårdprojekt Projektet bliver ikke, som forventet, gennemført i år. Endelig har udgifter til vedligeholdelse mv. været højere end budgettet. Driftsbudget 2012 Lars Jensen gennemgik udkastet til driftsbudget for Udgangspunkt for budgettet er en forhøjelse af boligafgiften på 25 kr.1m 2 pr. år, hvilket giver en merindtægt på ca ,- kr. Desuden forudsætter vi en uændret rente i Max Bank. Budgettet viser herefter et underskud på 6 mio. kr. Den helt store udfordring i foreningens regnskab og budget er måden, som finansieringen i A/B Jægers Finansieringsselskab er skruet sammen på. En stor del af de lån (p.t. ca. 200 mio. kr.), som selskabet har ydet, er udlånt i fast rente, mens vi har finansieret os i kort bankrente. Nu, hvor der er bank- og likviditetskrise, betaler vi en særdeles høj bankrente, som betyder, at vi ikke får noget driftstilskud fra finansieringsselskabet. Dette scenarie burde Max Bank have set, da engagementet blev aftalt, men sket er sket og står ikke til at ændre. Vores strategi er, at finansieringsselskabet afvikles bedst muligt over en passende årrække. Der ydes derfor ikke nye lån i selskabet og 2

3 A/B Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N lånebalancen forventes derfor at falde ganske hurtigt i takt med, at foreningens lejligheder handles, og sælgerne indfrier deres lån i selskabet. Lars Jensen oplyste i den forbindelse, at alle de andelshavere, som har lån i finansieringsselskabet, ville gøre foreningen en stor tjeneste ved at gå i deres bank, og få deres finansiering flyttet. Flere af de fremmødte gjorde opmærksom på, at det kostede mange penge til finansieringsselskabet, når man skulle flytte et lån, og foreslog, at disse omkostninger blev sænket. Bestyrelsen lovede at kigge nærmere på dette forhold. Lars Jensen pointerede, at foreningen ikke kunne fortsætte med at have driftsunderskud, og at det er vigtigt, at der nu bliver gjort de nødvendige tiltag, som sikrer, at budget 2012 kommer i balance. Vi håber på, at vi får en rentenedsættelse hos Finansiel Stabilitet, som vil give os en vis budgetforbedring. Resten er imidlertid op til os selv, så nu vil budgettet blive gennemgået med tættekam for besparelser og budgetforbedringer i øvrigt, så vi kan nå målet - et budget, hvor indtægter og udgifter er i balance. Et medlem der mente, at en tidligere bestyrelse havde snydt for et større beløb, blev opfordret til at anmelde til politiet. Da medlemmet mente at der skulle udtrykkes mistillid til administrator, der var dirigent i aften, veg dirigenten sædet, men der var ingen debat om sagen. Efter en kort spørgerunde blev orienteringen om foreningens økonomiske situation taget til efterretning Perioderegnskabet pr. 30/ og det forventede årsresultat (et underskud på kr ,00) samt det foreløbige budget for 2012 med et underskud på ,00 kr. kr., blev godkendt. 5. (anden halvdel) Forslag om ændring af boligafgift Astrid Starck præsenterede bestyrelsens forslag om at hæve boligafgiften med 25 kr.1m 2 pr. år med virkning fra l. januar En boligafgiftsstigning i den størrelse vil godt nok ikke lukke budgethullet på 6 mio. kr., men foreslås alligevel, for at dække de almindelige stigninger i de løbende driftsudgifter, samt for at sende det signal til bankerne, at vi er bevidste om nødvendigheden af at hæve boligafgiften af hensyn til foreningens regnskab og budget. Af samme årsag skal budgettet gennemgås på ny, og nødvendige tiltag skal gennemføres, således at budgettet kan bringes i balance. I den forbindelse vil en yderligere stigning i boligafgiften komme på tale, men bestyrelsen vil naturligvis tilstræbe en mindst mulig stigning. Der vil derfor blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling i løbet afkort tid, hvor det ny budget 2012 samt en ny stigning i boligafgiften, vil blive forelagt til endelig godkendelse. Efter en del debat blev forslaget vedtaget med overvældende flertal. 6. Mandat til bestyrelsen til at optage nye realkredit- og banklån Anne Houmann præsenterede bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at optage nye realkreditlån og banklån, eventuelt med personlig hæftelse af andelshaverne, forudsat at låneprovenuerne blev anvendt til nedbringelse af nuværende lån i Max Bank med personlig hæftelse. 3

4 A/B Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. 7. Forslag om vedtægtsændring. Beboerlokalet nedlægges og udlejes til erhverv. Il an Scheftelowitz præsenterede bestyrelsens forslag om vedtægtsændring af formålsparagraffen, således at foreningen nedlægger beboerlokalet og udlejer det til erhverv. Det var ikke et forslag som bestyrelsen fremsatte med stor lyst, men dels bliver beboerlokalet kun anvendt få gange på et år, dels vil det gøre en økonomisk forskel på ca ,- kr. pr. år. Krisen kradser og når beboerlokalet ikke bliver brugt mere end tilfældet er, foreslår bestyrelsen altså beboerlokalet nedlagt. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget med et overvældende flertal - flere end 2/3 af de fremmødte. Da der imidlertid ikke var nok stemmeberettigede til stede, skal forslaget vedtages på ny generalforsamling, for at være endeligt vedtaget. 8. Indkomne forslag a. Afskaffelse af pulterrums gebyr. Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstilleren, og da ingen andre fastholdt forslaget, udgik det af dagsordenen. b. Nedsættelse afboligqfgiften på Frederiksberg. Andelshaverne på Ndr. Fasanvej 138 B havde stillet forslag om, at deres boligafgift skulle sænkes til samme niveau, som andelshaverne betaler for at bo i foreningens andelslejligheder på Nørrebro. Man betaler 350 kr. pr. m 2 pr. år på Ndr. Fasanvej, mens man i Jægersborggade mv. kun betaler 225 kr. Lars Jensen oplyste, at baggrunden for, at boligafgiften er højere på Ndr. Fasanvej end Jægersborggade er, at beboerne selv skal betale og forrente ejendommens købesum, samt betale alle de forbedringer, som efterfølgende er afholdt på ejendommen. I alt er der anvendt 6,5 mio. kr. til forbedringer. Der var en del spørgsmål og debat med andelshaverne fra Ndr. Fasanvej, men forsamlingen vedtog med overvældende flertal, at forskellen i boligafgiften skulle fastholdes. Det blev foreslået, at bestyrelsen udarbejder en skriftlig forklaring til beboerne på Ndr. Fasanvej, der forklarer forskellen i boligafgiften. Bestyrelsen svarede, at beboerne på Ndr. Fasanvej får skriftligt svar inden 32 dage. c. Opløsning af foreningen. Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstilleren, og da ingen andre fastholdt forslaget, udgik det af dagsordenen. d Ændring af vedtægternes formålsparagraf om ejerskab af aktier i finansiel virksomhed og ejerskab af obligationer. Claus Pan Petersens og Ninna Thomsens fremlagde forslag om, at formålsparagraffen blev ændret, så foreningen ikke længere måtte eje aktier i finansiel virksomhed og ikke længere måtte eje obligationer. 4

5 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Der var meget livlig debat omkring dette punkt, og stort set alle kunne tilslutte sig, at foreningen ikke skulle kunne spekulere i aktier og obligationer. Det blev dog fremført, bl.a. af advokat John Lademann, at hvis forslaget blev vedtaget, som det her var foreslået, så ville det medføre, at vi heller ikke måtte eje A/B Jægers Finansieringsselskab A/S, og at selskabet i så fald skulle afvikles straks. Bestyrelsen understregede, at den arbejder for at afvikle A/B Jægers Finansieringsselskab A/S, men at AB Jæger, inden selskabet afvikles, fortsat skal kunne eje det inden for formålsparagraffen. Det blev foreslået, at der udarbejdes et nyt forslag til formålsparagraf, der imødekommer Claus og Ninnas ønsker, men som sikrer at AB Jæger fortsat kan eje A/B Jægers Finansieringsselskab, inden det er afviklet. Debatten sluttede med en skriftlig afstemning. For det fremsatte forslag stemte 62, imod stemte 38, og 19 stemte hverken for eller imod. Da forslaget ikke opnåede 2/3 af de fremmødte stemmer, faldt forslaget. 9. Eventuelt Ingen ønskede ordet. John Ladernann konstaterede herefter at dagsordnen var udtømt og afsluttede den ekstraordinære generalforsamling. Klokken var da 21:00. København, Den 2 ~11-tiJohn Lademann, som dirigent: Den 29ft,_, (. Astnd Starck, som referent: L. q/ Den f l f'{ { Jonas Steenstrup-Madsen, som formand: 5

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere