Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b"

Transkript

1 Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

2 Selskabsoplysninger Selskabet Ørestadsselskabet I/S Arne Jacobsens Allé København S Telefon: Telefax: adresse: Hjemmesider: Cvr-nr.: Oprettet ved lov nr. 477 af 24. juni 1992 Regnskabsår 1. januar december 2006 Hjemstedskommune: København Direktion Jens Kramer Mikkelsen (administrerende direktør) Anne-Grethe Foss (viceadministrerende direktør) Bestyrelse Henning Christophersen (formand) Jesper Christensen (næstformand) Bjarne Fey Hans Jensen Kjeld Boye-Møller Karin Storgaard Revision Rigsrevisionen Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune

3 Indhold Påtegninger 4 Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning Ledelsesberetning 8 Hoved- og nøgletal 9 Resumé 2006 i hovedtræk 10 Ørestadsselskabets organisation og opgaver 12 Økonomi 14 Finansiering 16 Ørestad 18 Metro Drift 22 Metro Anlæg Koncern- og årsregnskab: 1. januar december Regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 30 Balance 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter Ørestadsselskabets bestyrelse og direktion 44 Bestyrelse og direktion 45 Bilag

4 s i d e Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Ørestadsselskabet I/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og interessentskabskontraktens bestemmelser om regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til interessenternes godkendelse. København, den 25. april 2007 Direktion Jens Kramer Mikkelsen Anne-Grethe Foss Bestyrelse Henning Christophersen (formand) Jesper Christensen (næstformand) Bjarne Fey Hans Jensen Kjeld Boye-Møller Karin Storgaard

5 Å r s r a p p o r t s i d e Revisionspåtegning Til interessenterne i Ørestadsselskabet I/S Vi har revideret årsrapporten for Ørestadsselskabet I/S for perioden 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter bestemmelserne i interessentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Rigsrevisionen kan i forbindelse med notater og beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i interessentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik som kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Ørestadsselskabet I/S udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Ørestadsselskabet I/S interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ørestadsselskabets I/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Ørestadsselskabet I/S aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar december 2006 i overensstemmelse med bestemmelserne i inte-

6 s i d e 6 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t ressentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Det er ligeledes vor opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne i love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning Interessentskabets hovedentreprenør har fremsat krav om merbetaling. Vi henviser i den forbindelse til bemærkningerne i ledelsesberetningen side 13 om Claim situationen. Vi er enige i den af ledelsen foretagne beskrivelse. Den 21. februar 2007 er der fremsat lovforslag L 158 om ændret selskabsorganisering i forbindelse med etablering af en Cityring. Af lovforslaget fremgår det, at Ørestadsselskabet I/S opløses og aktiver og passiver, rettigheder og pligter vedrørende metroaktiviteterne overgår til Metroselskabet I/S, mens aktiver og passiver, rettigheder og pligter vedrørende arealsalgsaktiviteterne overgår til Arealudviklingsselskabet I/S. Af lovforslaget fremgår det tillige, at stiftelsen af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S er forudsat at ske pr. 1. januar I forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S forventes det i henhold til L 158, at åbningsbalancen vil indeholde en regnskabsmæssig nedskrivning af Metroen i forhold til den værdi, hvormed den er optaget i balancen pr. 31. december Vi henviser til bemærkningerne i ledelsesberetningen side 11 om Cityringen og ny selskabsstruktur. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Ørestadsselskabet I/S årsrapport for 2006 har revisionen foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Ørestadsselskabet I/S i Ledelsens ansvar Ørestadsselskabet I/S ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Ørestadsselskabet I/S i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har revisionen for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Ørestadsselskabet I/S har etableret forretningsgange, der i videst muligt omfang sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Revisionens arbejde er udført med det formål, at undersøge om forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Ørestadsselskabet I/S virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2006, på de områder vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. København, den 25. april 2007 Rigsrevisionen Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune Henrik Otbo Jan Christensen /Henning Madsen /Ib Hansen

7 Ledelsesberetning

8 s i d e Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal (mio. kr.). Koncernen Årets nettoomsætning Resultat før finansielle poster (16) (522) (477) (360) Finansielle poster 173 (938) (1.101) (415) (474) Årets resultat (954) (1.623) (892) (834) Balancesum Årets investeringer i Metroen Værdi af Ørestadsarealet Kapitalindestående Soliditetsgrad 19% 2% 7% 14% 20% Moderselskabet Årets nettoomsætning Resultat før finansielle poster (390) (337) (364) Finansielle poster 146 (1.025) (1.145) (504) (472) Årets resultat (883) (1.534) (841) (836) Balancesum Årets investeringer i Metroen Værdi af Ørestadsarealet Kapitalindestående (59) Soliditetsgrad 17% 0% 5% 14% 19%

9 Å r s r a p p o r t s i d e Resumé 2006 i hovedtræk Årets resultat for Ørestadsselskabet er påvirket af, at der i 2006 blev handlet byggejord som aldrig før i Ørestads historie. Ørestadsselskabet har solgt ca etagemeter til bolig- og erhvervsbyggerier. Dermed går 2006 over i historien som det år, hvor der har været allermest gang i grundsalget. Den stigende efterspørgsel efter byggeretter i Ørestad indebærer, at selskabet har kunnet hæve priserne. Der har været god fremdrift i etableringen af infrastrukturen i Ørestad. Driften af den samlede Metro viser før afskrivninger et underskud på ca. 4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 56 mio. kr. i forhold til Korrigeres der for takstreguleringen i 2005 vedrørende 2004 er forbedringen af årets resultat på 6 mio. kr. (7 mio. kr.). Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster viser et overskud på mio. kr. (1.886 mio. kr. på koncernniveau), hvilket er en forbedring på mio. kr. (1.529 mio. kr.) i forhold til De samlede finansieringsomkostninger ekskl. dagsværdiregulering udgjorde i mio. kr. (588 mio. kr.). Dette er 104 mio. kr. (102 mio. kr.) lavere end i Årets samlede regnskabsmæssige resultat udgør et overskud på mio. kr. (1.714 mio. kr.), hvilket er en samlet forbedring på mio. kr. (2.668 mio. kr.) i forhold til Der er ultimo 2006 realiseret et salg på ca etagemeter byggeret, svarende til 52 pct. af det samlede areal i Ørestad. Sammenlagt udgør de bogførte salgsindtægter pr. 31. december 2006 ca mio. kr. (i løbende priser). Passagertallet i Metroen i 2006 udgjorde ca. 37 mio passagerer svarende til en vækst på 2 pct. Set som et gennemsnit over hele 2006 udgjorde Metroens driftsstabilitet 98,3 pct., hvilket er højere end i 2005 (97,3 pct.) og lidt over selskabets målsætning (98 pct.). I 2006 har der været afholdt investeringer på Metroens etape 1-3 for i alt 299 mio. kr. De igangværende investeringer vedrørende Metroen relaterer sig primært til anlægget af Metroens 3. etape (fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn). Arbejdet med anlæg af Metroens etape 3 følger hovedtidsplanen og budgettet. Etapen forventes åbnet oktober Ørestadsselskabet har i 2006 nedbragt den samlede gæld med 836 mio. kr. Metroselskabernes samlede gæld er i 2006 nedbragt med 804 mio. kr.

10 s i d e 1 0 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ørestadsselskabets organisation og opgaver Organisation og opgaver Ørestadsselskabet I/S blev stiftet i 1993 på baggrund af lov om Ørestaden m.v. (Ørestadsloven). Ørestadsselskabets væsentligste opgaver er: At planlægge, udvikle og sælge arealerne i Ørestad. At anlægge Metroens 1. etape, Ørestadsbanen. At anlægge Metroens 2. etape (for Frederiksbergbaneselskabet). At anlægge Metroens 3. etape (for Østamagerbaneselskabet). At udbyde og kontrahere driften af Metroen. Frederiksbergbaneselskabet, som ejes af Ørestadsselskabet (70 pct.) og Frederiksberg Kommune (30 pct.), har til opgave at anlægge Metroens 2. etape. Østamagerbaneselskabet, som ejes af Ørestadsselskabet (55 pct.) og Københavns Amt (45 pct.), har til opgave at anlægge Metroens 3. etape. Ørestadsselskabet, der ejes af Københavns Kommune og staten ved Transport- og Energiministeriet med henholdsvis 55 pct. og 45 pct., er ligesom Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet interessentskaber. Det indebærer, at de involverede ejere hæfter solidarisk for selskabernes gæld. Det betyder endvidere, at Ørestadsselskabets lånoptagelse sker med de facto garanti fra såvel staten som Københavns Kommune. Østamagerbaneselskabets opgaver er pr. 1. januar 2007 overført til Ørestadsselskabet, jf. nedenfor. Ørestadsselskabet, Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet har fælles administration, som består af ca. 70 medarbejdere. Administrationen består af tre forretningsområder: Ørestad, Metro Anlæg og Metro Drift. Dertil kommer en række stabsfunktioner. Driften af Metroen er udliciteret, ligesom selskabets finansfunktion varetages af Sund & Bælt Holding A/S. Ørestadsparkering A/S, der er 100 pct. ejet af Ørestadsselskabet, står for etablering, finansiering og drift samt vedligehold af fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion i Ørestad City og Ørestad Syd. Ørestadsselskabet er med en aktiepost på 8 pct. medejer af Rejsekort A/S, der har til opgave at tilvejebringe et landsdækkende elektronisk billetsystem. God selskabsledelse Ørestadsselskabets daglige ledelse og bestyrelse lader sig løbende inspirere af de eksisterende anbefalinger om god selskabsledelse, således som de f.eks. er formuleret i publikationen Staten som aktionær (Finansministeriet m.fl.) og den af Københavns Borgerrepræsentation vedtagne politik for aktivt ejerskab. Bestyrelsen drøfter en gang om året selskabets informations- og kommunikationspolitik. Siden 1. kvartal 2005 har selskabet endvidere offentliggjort kvartalsrapporter, hvor der gives en opdateret status for aktiviteter og økonomisk stilling.

11 Å r s r a p p o r t s i d e 1 1 Ørestadsselskabet lægger vægt på åbenhed. Oplysninger om Metroens driftsstabilitet og antallet af passagerer er eksempelvis offentligt tilgængelige. Selskabet er ikke omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, men bestyrelsen har besluttet, at selskabet skal agere, som var det omfattet af loven. Det indebærer blandt andet, at offentligheden kan søge aktindsigt i selskabets dokumenter. New town- princippet Ørestadsloven er inspireret af det engelske New town-princip, hvorefter ny infrastruktur finansieres af de værdistigninger, som samme infrastruktur skaber i sine omgivelser. I praksis optager Ørestadsselskabet lån til finansiering af infrastruktur i Ørestad, anlæg af Metroen, selskabets drift samt til finansiering af selskabets andele af Frederiksbergbaneselskabets og Østamagerbaneselskabets udgifter. Tilbagebetaling af Ørestadsselskabets gæld sker via selskabets andel af overskuddet fra Metroen, gennem indtægter fra salg af arealer i Ørestad samt indtil selskabet er gældfrit ved tilbageførsel (efter udligning) af grundskyld og dækningsafgift fra de solgte arealer. Ved Ørestadslovens vedtagelse var det forudsat, at udviklingen af Ørestad ville tage år. Salget blev påbegyndt i 1997 efter tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag. Cityringen og ny selskabsstruktur Med virkning pr. 1. januar 2007 er Østamagerbaneselskabet, hvis opgave det var at anlægge og drive Østamagerbanen, blevet opløst. Ørestadsselskabet har overtaget Københavns Amts ejerandel, dvs. aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, til de i årsrapporten opgjorte værdier pr. 31. december Den 2. december 2005 indgik Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Principaftale om Cityring i København og på Frederiksberg. Cityringen vil være en ca. 15 km. lang underjordisk ringmetro under City, brokvartererne og Frederiksberg, og vil bestå af 17 stationer, hvoraf de to er en udbygning af allerede eksisterende Metrostationer. I forlængelse af principaftalen er der den 21. februar 2007 fremsat lovforslag om anlægget af Cityringen, herunder bl.a. linjeføring og stationsplaceringer. Endvidere er der fremsat lovforslag om ændret selskabsorganisering, hvormed Ørestadsselskabet opløses og aktiver og passiver samt rettigheder og pligter overgår til hhv. et Metroselskab og et Arealudviklingsselskab. Af de fremlagte lovforslag fremgår det, at stiftelsen i regnskabsmæssig henseende er forudsat at ske pr. 1. januar Ørestadselskabets koncern Københavns Kommune Staten 55% 45% Frederiksberg Kommune Ørestadsselskabet I/S Københavns Amt 30% 70% 100% 55% 45% Frederiksbergbaneselskabet I/S Ørestadsparkering A/S Østamagerbaneselskabet I/S Note: Med virkning pr. 1. januar 2007 er Østamagerbaneselskabet opløst, og Ørestadsselskabet har overtaget Københavns Amts ejerandel.

12 s i d e 1 2 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Økonomi Årets driftsresultat Ørestadsselskabets resultat før afskrivninger og finansielle poster udgør for 2006 et regnskabsmæssigt overskud på mio. kr. (1.886 mio. kr. på koncernniveau). I forhold til 2005 er der tale om en forbedring på mio. kr. (1.529 mio. kr.). Den væsentligste årsag til, at resultatet er langt bedre end sidste års resultat, er en forbedring af resultatet for arealudviklingen i Ørestad. Overskuddet vedrørende arealudviklingen består af nettoindtægter vedrørende Ørestadsarealet på mio. kr. (2.354 mio. kr.), nettoomkostninger vedrørende Metroen på 2 mio. kr. (4 mio.kr.), personaleomkostninger på 48 mio. kr. (50 mio. kr.), øvrige nettoomkostninger på 20 mio. kr. (25 mio. kr.) samt den bogførte værdi af de solgte arealer på 397 mio. kr. (389 mio. kr.). Sidstnævnte omkostning er alene udtryk for en regnskabsmæssig kontering. Selskabets indtægter ved Ørestadsarealet omfatter årets regnskabsførte salg af arealer på mio. kr. (2.418 mio. kr.), tilbageført grundskyld fra Københavns Kommune på 28 mio. kr. (28 mio.kr.) samt bidrag til etablering af kanaler, lejeindtægter og lignende på 3 mio. kr. (7 mio. kr.). På omkostningssiden indgår salgsomkostninger på 32 mio. kr. (32 mio. kr.) og afgang af arealer på 397 mio. (389 mio. kr.). I forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infra- Hovedposter fordelt på aktiviteter Koncernen Ørestadsselskabet I/S Ørestad, (eksklusiv afgang af arealer) Afgang af arealer (389) (274) (397) (256) Metro (eksklusiv afskrivninger) (4) (60) (2) (42) Personaleomkostninger (50) (42) (48) (41) Øvrige (25) 111 (20) 101 Driftsresultat Afskrivninger (345) (374) (220) (244) Finansielle poster, eksklusiv dagsværdireguleringer (588) (690) (615) (777) Resultat 953 (706) (635) Dagsværdiregulering 761 (248) 761 (248) Årets samlede resultat (954) (883) Andre ejeres andel af årets resultat (89) (71) - - Selskabets andel af årets resultat (883) (883)

13 Å r s r a p p o r t s i d e 1 3 struktur i Ørestad. Selskabet har i den forbindelse i 2006 afholdt omkostninger til etablering af veje, parker, kanaler med videre for 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Selskabets andel af resultatet for driften af Metroen (før afskrivninger) i 2006 udgør et underskud på 2 mio. kr. (4 mio. kr.). Selskabets indtægter fra Metroen har i 2006 udgjort 245 mio. kr. (245 mio. kr.) fra takstfællesskabet, samt 28 mio. kr. (27 mio. kr.) for udlejning af Metroen med videre. Omkostninger til betaling for drift af Metroen, kontraktstyring og lignende har i året udgjort 276 mio. kr. (276 mio. kr.). Afskrivninger på Metroen er foretaget i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. Årets samlede resultat er herigennem belastet med 220 mio. kr. (343 mio. kr.). Selskabets samlede regnskabsmæssige resultat efter finansielle poster udgør et overskud på mio. kr. (1.714 mio. kr.), hvilket er en samlet forbedring på mio. kr. (2.668 mio. kr.) i forhold til Claim situationen Den store anlægsentreprenør på Metroens etape 1 og 2A, COMET, har i forbindelse med entreprenørens slutopgørelse over for Metroselskaberne fremsat et krav om merbetaling på ca. 2 milliarder kroner. Kravet vedrører årene 1999 og fremefter og omfatter således en periode, hvor anlægsarbejdet er forløbet uden væsentlige problemer. I kontrast hertil står de historiske krav, som Ørestadsselskabet og COMET accepterede forlig om ultimo 2000, da de omfattede en periode, hvor anlægsarbejdet løb ind i store vanskeligheder og forsinkelser. Øvrige nettoomkostninger udgøres af indtægter ved blandt andet administration på 11 mio. kr. (10 mio. kr.) samt generelle administrationsomkostninger på 31 mio. kr. (35 mio. kr.). De finansielle poster omfatter selskabets andel af årets underskud i datterselskaberne på 192 mio. kr., renteindtægter på mio. kr. (852 mio. kr.) samt renteomkostninger på 685 mio. kr. (688 mio. kr.) vedrørende selskabets gæld. I renteindtægterne indgår en dagsværdiregulering, der medfører en regnskabsmæssig indtægt på 761 mio. kr. (761 mio. kr.). For en nærmere forklaring af dagsværdireguleringen henvises til afsnittet Finansiering. Ørestadsselskabet har efter at have gennemgået kravene meddelt COMET, at disse krav i det væsentlige må afvises på det foreliggende grundlag. COMET har efterfølgende indbragt kravet for en voldgift. Det er vurderingen, at afgørelse i sagen kan forventes tidligst i år

14 s i d e 1 4 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Finansiering Låntagning Den danske stat og Københavns Kommune hæfter som fælles ejere af Ørestadsselskabet direkte, ubetinget og solidarisk for alle selskabets forpligtelser, herunder for de af selskabet optagne lån. På grund af den danske stats solidariske hæftelse er selskabet indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige Aaa hos Moodys og AAA hos Standard & Poors. Det betyder, at selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår. Herudover har selskabet mulighed for at optage såkaldte genudlån i Danmarks Nationalbank. Med genudlån forstås et direkte lån fra Nationalbanken på vegne af staten til selskabet, baseret på en konkret statsobligation, og med de samme vilkår som obligationen sælges til på markedet. Ørestadsselskabet har i 2006 nedbragt den samlede gæld med 836 mio. kr. Metroselskabernes samlede gæld er i 2006 nedbragt med 804 mio. kr. Likviditet Ørestadsselskabets låneramme udgør 15,9 mia. kr. i 2006-prisniveau (16,4 mia. kr. i 2007-prisniveau). Udnyttelsen af lånerammen udgjorde pr. 31. december ,9 mia. kr. i 2006-prisniveau. Selskabets likviditetsbudget 2007 indgår som bilag til årsrapporten. Beskrivelsen af selskabets økonomiske forhold heri er baseret på en række forudsætninger, der er forbundet med den usikkerhed, der altid må gælde vurderinger af fremtidige forhold. Budgettet er blandt andet baseret på forudsætninger om udviklingen på ejendomsmarkedet, renteudviklingen samt antal passagerer i Metroen. Endvidere er det forudsat, at udsving i konjunkturerne vil udjævnes over perioden. Der er forudsat en realrente på 4 pct. Frem til 2010 er der taget hensyn til selskabets faktiske portefølje, der pt. finansieres til en realrente under 4 pct. p.a. Under de givne forudsætninger forventes nettogælden, jævnfør likviditetsbudgettet, at være på sit maksimum i år 2008, hvor den vil være på 14,2 mia. kr. (2007-priser), og den vil være afdraget i år 2038, det vil sige 31 år efter færdiggørelsen af den samlede Metro. For selskabets to hovedaktiviteter gælder det, at det samlede Ørestadsareal forventes at være afhændet i år 2023, og selskabets årlige nettoindtægter forventes at stige til at udgøre 291 mio. kr. fra Anlæg af Metroens etape 1-3 forventes afsluttet i Udnyttelse af låneramme pr. 31. december 2006 (2006 prisniveau) Mia. kr. Nettoprovenu ved lånoptagelse 1) 16,4 - Videreudlån vedr. andre interessenters andele - 1,4 - Videreudlån til særlige projekter - 0,2 +/- Korrektion for driftsmellemværender 2) - 0,9 Udnyttelse af Ørestadsselskabets låneramme 13,9 Valutarisici Selskabets låneoptagelse er reguleret ved en trepartsaftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport- og Energiministeriet og selskabet. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler, selskabet kan lade indgå i låneporteføljen. Selskabets låneportefølje er i henhold til disse retningslinjer alene endeligt eksponeret i DKK og EUR. 1) Samlede provenu ved optagelse af kort- og langfristede lån (inklusiv genudlån til Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet). 2) I driftsmellemværende indgår korte placeringer.

15 Å r s r a p p o r t s i d e 1 5 Ørestadsselskabets låneportefølje er ved årets udgang fordelt med 71 pct. i DKK og 29 pct. i EUR. Eksponeringen i EUR vurderes ikke at repræsentere nogen større risiko, grundet den stabile danske fastkurspolitik. Renterisici Ørestadsselskabets renterisici styres aktivt ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. Gælden i selskabet er med udgangen af 2006 fordelt jævnt mellem variabel, fast og indeksbaseret forrentning. Varigheden den gennemsnitlige rentebindingstid af selskabets gæld er ultimo ,8 år. Ørestadsselskabets årsresultater er stærkt påvirket af udsving i den såkaldte dagsværdiregulering (markedsværdiregulering), som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger dagsværdien af et fast forrentet lån på samme måde som kursværdien af en obligation. Ændringen i dagsværdien afhænger af gældens varighed samt størrelsen af rentefaldet/rentestigningen. Da selskabet er låntager med stor nettogæld, og hvor en stor del er til fast rente, betyder dette, at den regnskabsmæssige gældsbyrde varierer i takt med ændringer i renteniveauet i kapitalmarkedet. Dagsværdireguleringen er alene relevant, hvis hele eller dele af gælden indløses før udløb. Hvis gælden holdes til udløb, vil posten blive opløst i takt med afdrag på gælden. På grund af rentestigning i 2006 faldt den regnskabsmæssige gældsbyrde som følge af dagsværdireguleringer med ca. 761 mio. kr. Dette beløb indgår i resultatopgørelsen, men dagsværdiregulering har ingen reel betydning for den langsigtede økonomi. Rente- og afdragsbetalinger på gælden samt tilbagebetalingstiden af selskabets gæld påvirkes ikke af dagsværdireguleringen. Kreditrisici Som led i selskabets optagelse af lån og styring af den samlede gældsportefølje anvender selskabet rente- og valutaswaps. Gennem en renteswap omlægges et variabelt forrentet lån til fast rente eller et fast forrentet lån til variabel rente. Swaps og lignende indgås alene med de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, således at kreditrisikoen på modparten i videst muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici, samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Kreditrisici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der er i den forbindelse indgået særlige aftaler om sikkerhedsstillelser såkaldte CSA-aftaler med at antal modparter. Finansieringsresultat Mio. kr Låntagning heraf refinansiering Langfristet gæld (nominel) Langfristet gæld (dagsværdi) Banklån Samlet finansomkostning heraf renteomkostninger heraf valutakursregulering heraf dagsværdiregulering Rentesats, effektiv rente 4,1 pct. 4,1 pct.

16 s i d e 1 6 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ørestad Årets økonomiske resultat for Ørestad Ørestadsselskabet har i 2006 haft nettoindtægter vedrørende arealsalg i Ørestad på mio. kr. (2.354 mio. kr.) og omkostninger til etablering af infrastruktur i Ørestad på 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Resultatet er langt bedre end selskabets budgetforventninger for året. Selskabets indtægter ved Ørestadsarealet omfatter årets regnskabsførte salg af arealer på mio. kr. (2.418 mio. kr.), tilbageført grundskyld fra Københavns Kommune på 28 mio. kr. (28 mio. kr.) samt bidrag til etablering af kanaler, lejeindtægter og lignende på 3 mio. kr. (7 mio. kr.). På omkostningssiden indgår salgsomkostninger på 32 mio. kr. (32 mio. kr.) samt den bogførte værdi af de solgte arealer i perioden med 397 mio. kr. (386 mio. kr.). I forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infrastruktur i Ørestad. Selskabet har i den forbindelse i 2006 afholdt omkostninger til etablering af veje, parker, kanaler med videre for 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Nettoresultatet fra arealudviklingen i Ørestad er mio. kr. (1.552 mio. kr.) højere end i Salg 2006 var endnu et godt år for salg af byggeretter i Ørestad. Der blev solgt ca etagemeter, hvilket er rekord. Der vil i Ørestad samlet kunne bygges 3,1 mio. m² etageareal. Der er ultimo 2006 realiseret et salg på ca etagemeter byggeret, svarende til 52 pct. af det samlede areal i Ørestad. Sammenlagt udgør de bogførte salgsindtægter pr. 31. december 2006 ca mio. kr. (i løbende priser). Driftsresultat for Ørestad Koncernen Ørestadsselskabet I/S (Mio. kr.) Arealsalgsindtægter Tilbageført Grundskyld Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger ved arealsalg (32) (16) (32) (16) Infrastrukturomkostninger (68) (106) (64) (103) Omkostninger i alt (100) (121) (96) (118) Resultat eksklusiv afgang arealer Afgang af arealer (386) (208) (397) (208) Samlet resultat Overskudsgrad 1) 80% 56% 80% 56% Resultat Ørestadsparkering i alt (6) (4) - - Samlet resultat x 100 1) Overskudsgrad = I indtægter i alt

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011 Kvartalsrapport for 2. kvartal Metroselskabet I/S Bilag B44-06-03 Bestyrelsesmøde nr. 44 16. august Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 293.585 317.644 310.343 601.085

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere