Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b"

Transkript

1 Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

2 Selskabsoplysninger Selskabet Ørestadsselskabet I/S Arne Jacobsens Allé København S Telefon: Telefax: adresse: Hjemmesider: Cvr-nr.: Oprettet ved lov nr. 477 af 24. juni 1992 Regnskabsår 1. januar december 2006 Hjemstedskommune: København Direktion Jens Kramer Mikkelsen (administrerende direktør) Anne-Grethe Foss (viceadministrerende direktør) Bestyrelse Henning Christophersen (formand) Jesper Christensen (næstformand) Bjarne Fey Hans Jensen Kjeld Boye-Møller Karin Storgaard Revision Rigsrevisionen Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune

3 Indhold Påtegninger 4 Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning Ledelsesberetning 8 Hoved- og nøgletal 9 Resumé 2006 i hovedtræk 10 Ørestadsselskabets organisation og opgaver 12 Økonomi 14 Finansiering 16 Ørestad 18 Metro Drift 22 Metro Anlæg Koncern- og årsregnskab: 1. januar december Regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 30 Balance 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter Ørestadsselskabets bestyrelse og direktion 44 Bestyrelse og direktion 45 Bilag

4 s i d e Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Ørestadsselskabet I/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og interessentskabskontraktens bestemmelser om regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til interessenternes godkendelse. København, den 25. april 2007 Direktion Jens Kramer Mikkelsen Anne-Grethe Foss Bestyrelse Henning Christophersen (formand) Jesper Christensen (næstformand) Bjarne Fey Hans Jensen Kjeld Boye-Møller Karin Storgaard

5 Å r s r a p p o r t s i d e Revisionspåtegning Til interessenterne i Ørestadsselskabet I/S Vi har revideret årsrapporten for Ørestadsselskabet I/S for perioden 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter bestemmelserne i interessentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Rigsrevisionen kan i forbindelse med notater og beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i interessentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik som kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Ørestadsselskabet I/S udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Ørestadsselskabet I/S interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ørestadsselskabets I/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Ørestadsselskabet I/S aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar december 2006 i overensstemmelse med bestemmelserne i inte-

6 s i d e 6 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t ressentskabskontrakten mellem Den Danske Stat og Københavns Kommune om Ørestadsselskabet I/S og årsregnskabsloven samt danske regnskabsstandarder. Det er ligeledes vor opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne i love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning Interessentskabets hovedentreprenør har fremsat krav om merbetaling. Vi henviser i den forbindelse til bemærkningerne i ledelsesberetningen side 13 om Claim situationen. Vi er enige i den af ledelsen foretagne beskrivelse. Den 21. februar 2007 er der fremsat lovforslag L 158 om ændret selskabsorganisering i forbindelse med etablering af en Cityring. Af lovforslaget fremgår det, at Ørestadsselskabet I/S opløses og aktiver og passiver, rettigheder og pligter vedrørende metroaktiviteterne overgår til Metroselskabet I/S, mens aktiver og passiver, rettigheder og pligter vedrørende arealsalgsaktiviteterne overgår til Arealudviklingsselskabet I/S. Af lovforslaget fremgår det tillige, at stiftelsen af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S er forudsat at ske pr. 1. januar I forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S forventes det i henhold til L 158, at åbningsbalancen vil indeholde en regnskabsmæssig nedskrivning af Metroen i forhold til den værdi, hvormed den er optaget i balancen pr. 31. december Vi henviser til bemærkningerne i ledelsesberetningen side 11 om Cityringen og ny selskabsstruktur. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Ørestadsselskabet I/S årsrapport for 2006 har revisionen foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Ørestadsselskabet I/S i Ledelsens ansvar Ørestadsselskabet I/S ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Ørestadsselskabet I/S i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har revisionen for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Ørestadsselskabet I/S har etableret forretningsgange, der i videst muligt omfang sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Revisionens arbejde er udført med det formål, at undersøge om forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Ørestadsselskabet I/S virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2006, på de områder vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. København, den 25. april 2007 Rigsrevisionen Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune Henrik Otbo Jan Christensen /Henning Madsen /Ib Hansen

7 Ledelsesberetning

8 s i d e Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal (mio. kr.). Koncernen Årets nettoomsætning Resultat før finansielle poster (16) (522) (477) (360) Finansielle poster 173 (938) (1.101) (415) (474) Årets resultat (954) (1.623) (892) (834) Balancesum Årets investeringer i Metroen Værdi af Ørestadsarealet Kapitalindestående Soliditetsgrad 19% 2% 7% 14% 20% Moderselskabet Årets nettoomsætning Resultat før finansielle poster (390) (337) (364) Finansielle poster 146 (1.025) (1.145) (504) (472) Årets resultat (883) (1.534) (841) (836) Balancesum Årets investeringer i Metroen Værdi af Ørestadsarealet Kapitalindestående (59) Soliditetsgrad 17% 0% 5% 14% 19%

9 Å r s r a p p o r t s i d e Resumé 2006 i hovedtræk Årets resultat for Ørestadsselskabet er påvirket af, at der i 2006 blev handlet byggejord som aldrig før i Ørestads historie. Ørestadsselskabet har solgt ca etagemeter til bolig- og erhvervsbyggerier. Dermed går 2006 over i historien som det år, hvor der har været allermest gang i grundsalget. Den stigende efterspørgsel efter byggeretter i Ørestad indebærer, at selskabet har kunnet hæve priserne. Der har været god fremdrift i etableringen af infrastrukturen i Ørestad. Driften af den samlede Metro viser før afskrivninger et underskud på ca. 4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 56 mio. kr. i forhold til Korrigeres der for takstreguleringen i 2005 vedrørende 2004 er forbedringen af årets resultat på 6 mio. kr. (7 mio. kr.). Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster viser et overskud på mio. kr. (1.886 mio. kr. på koncernniveau), hvilket er en forbedring på mio. kr. (1.529 mio. kr.) i forhold til De samlede finansieringsomkostninger ekskl. dagsværdiregulering udgjorde i mio. kr. (588 mio. kr.). Dette er 104 mio. kr. (102 mio. kr.) lavere end i Årets samlede regnskabsmæssige resultat udgør et overskud på mio. kr. (1.714 mio. kr.), hvilket er en samlet forbedring på mio. kr. (2.668 mio. kr.) i forhold til Der er ultimo 2006 realiseret et salg på ca etagemeter byggeret, svarende til 52 pct. af det samlede areal i Ørestad. Sammenlagt udgør de bogførte salgsindtægter pr. 31. december 2006 ca mio. kr. (i løbende priser). Passagertallet i Metroen i 2006 udgjorde ca. 37 mio passagerer svarende til en vækst på 2 pct. Set som et gennemsnit over hele 2006 udgjorde Metroens driftsstabilitet 98,3 pct., hvilket er højere end i 2005 (97,3 pct.) og lidt over selskabets målsætning (98 pct.). I 2006 har der været afholdt investeringer på Metroens etape 1-3 for i alt 299 mio. kr. De igangværende investeringer vedrørende Metroen relaterer sig primært til anlægget af Metroens 3. etape (fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn). Arbejdet med anlæg af Metroens etape 3 følger hovedtidsplanen og budgettet. Etapen forventes åbnet oktober Ørestadsselskabet har i 2006 nedbragt den samlede gæld med 836 mio. kr. Metroselskabernes samlede gæld er i 2006 nedbragt med 804 mio. kr.

10 s i d e 1 0 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ørestadsselskabets organisation og opgaver Organisation og opgaver Ørestadsselskabet I/S blev stiftet i 1993 på baggrund af lov om Ørestaden m.v. (Ørestadsloven). Ørestadsselskabets væsentligste opgaver er: At planlægge, udvikle og sælge arealerne i Ørestad. At anlægge Metroens 1. etape, Ørestadsbanen. At anlægge Metroens 2. etape (for Frederiksbergbaneselskabet). At anlægge Metroens 3. etape (for Østamagerbaneselskabet). At udbyde og kontrahere driften af Metroen. Frederiksbergbaneselskabet, som ejes af Ørestadsselskabet (70 pct.) og Frederiksberg Kommune (30 pct.), har til opgave at anlægge Metroens 2. etape. Østamagerbaneselskabet, som ejes af Ørestadsselskabet (55 pct.) og Københavns Amt (45 pct.), har til opgave at anlægge Metroens 3. etape. Ørestadsselskabet, der ejes af Københavns Kommune og staten ved Transport- og Energiministeriet med henholdsvis 55 pct. og 45 pct., er ligesom Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet interessentskaber. Det indebærer, at de involverede ejere hæfter solidarisk for selskabernes gæld. Det betyder endvidere, at Ørestadsselskabets lånoptagelse sker med de facto garanti fra såvel staten som Københavns Kommune. Østamagerbaneselskabets opgaver er pr. 1. januar 2007 overført til Ørestadsselskabet, jf. nedenfor. Ørestadsselskabet, Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet har fælles administration, som består af ca. 70 medarbejdere. Administrationen består af tre forretningsområder: Ørestad, Metro Anlæg og Metro Drift. Dertil kommer en række stabsfunktioner. Driften af Metroen er udliciteret, ligesom selskabets finansfunktion varetages af Sund & Bælt Holding A/S. Ørestadsparkering A/S, der er 100 pct. ejet af Ørestadsselskabet, står for etablering, finansiering og drift samt vedligehold af fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion i Ørestad City og Ørestad Syd. Ørestadsselskabet er med en aktiepost på 8 pct. medejer af Rejsekort A/S, der har til opgave at tilvejebringe et landsdækkende elektronisk billetsystem. God selskabsledelse Ørestadsselskabets daglige ledelse og bestyrelse lader sig løbende inspirere af de eksisterende anbefalinger om god selskabsledelse, således som de f.eks. er formuleret i publikationen Staten som aktionær (Finansministeriet m.fl.) og den af Københavns Borgerrepræsentation vedtagne politik for aktivt ejerskab. Bestyrelsen drøfter en gang om året selskabets informations- og kommunikationspolitik. Siden 1. kvartal 2005 har selskabet endvidere offentliggjort kvartalsrapporter, hvor der gives en opdateret status for aktiviteter og økonomisk stilling.

11 Å r s r a p p o r t s i d e 1 1 Ørestadsselskabet lægger vægt på åbenhed. Oplysninger om Metroens driftsstabilitet og antallet af passagerer er eksempelvis offentligt tilgængelige. Selskabet er ikke omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, men bestyrelsen har besluttet, at selskabet skal agere, som var det omfattet af loven. Det indebærer blandt andet, at offentligheden kan søge aktindsigt i selskabets dokumenter. New town- princippet Ørestadsloven er inspireret af det engelske New town-princip, hvorefter ny infrastruktur finansieres af de værdistigninger, som samme infrastruktur skaber i sine omgivelser. I praksis optager Ørestadsselskabet lån til finansiering af infrastruktur i Ørestad, anlæg af Metroen, selskabets drift samt til finansiering af selskabets andele af Frederiksbergbaneselskabets og Østamagerbaneselskabets udgifter. Tilbagebetaling af Ørestadsselskabets gæld sker via selskabets andel af overskuddet fra Metroen, gennem indtægter fra salg af arealer i Ørestad samt indtil selskabet er gældfrit ved tilbageførsel (efter udligning) af grundskyld og dækningsafgift fra de solgte arealer. Ved Ørestadslovens vedtagelse var det forudsat, at udviklingen af Ørestad ville tage år. Salget blev påbegyndt i 1997 efter tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag. Cityringen og ny selskabsstruktur Med virkning pr. 1. januar 2007 er Østamagerbaneselskabet, hvis opgave det var at anlægge og drive Østamagerbanen, blevet opløst. Ørestadsselskabet har overtaget Københavns Amts ejerandel, dvs. aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, til de i årsrapporten opgjorte værdier pr. 31. december Den 2. december 2005 indgik Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Principaftale om Cityring i København og på Frederiksberg. Cityringen vil være en ca. 15 km. lang underjordisk ringmetro under City, brokvartererne og Frederiksberg, og vil bestå af 17 stationer, hvoraf de to er en udbygning af allerede eksisterende Metrostationer. I forlængelse af principaftalen er der den 21. februar 2007 fremsat lovforslag om anlægget af Cityringen, herunder bl.a. linjeføring og stationsplaceringer. Endvidere er der fremsat lovforslag om ændret selskabsorganisering, hvormed Ørestadsselskabet opløses og aktiver og passiver samt rettigheder og pligter overgår til hhv. et Metroselskab og et Arealudviklingsselskab. Af de fremlagte lovforslag fremgår det, at stiftelsen i regnskabsmæssig henseende er forudsat at ske pr. 1. januar Ørestadselskabets koncern Københavns Kommune Staten 55% 45% Frederiksberg Kommune Ørestadsselskabet I/S Københavns Amt 30% 70% 100% 55% 45% Frederiksbergbaneselskabet I/S Ørestadsparkering A/S Østamagerbaneselskabet I/S Note: Med virkning pr. 1. januar 2007 er Østamagerbaneselskabet opløst, og Ørestadsselskabet har overtaget Københavns Amts ejerandel.

12 s i d e 1 2 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Økonomi Årets driftsresultat Ørestadsselskabets resultat før afskrivninger og finansielle poster udgør for 2006 et regnskabsmæssigt overskud på mio. kr. (1.886 mio. kr. på koncernniveau). I forhold til 2005 er der tale om en forbedring på mio. kr. (1.529 mio. kr.). Den væsentligste årsag til, at resultatet er langt bedre end sidste års resultat, er en forbedring af resultatet for arealudviklingen i Ørestad. Overskuddet vedrørende arealudviklingen består af nettoindtægter vedrørende Ørestadsarealet på mio. kr. (2.354 mio. kr.), nettoomkostninger vedrørende Metroen på 2 mio. kr. (4 mio.kr.), personaleomkostninger på 48 mio. kr. (50 mio. kr.), øvrige nettoomkostninger på 20 mio. kr. (25 mio. kr.) samt den bogførte værdi af de solgte arealer på 397 mio. kr. (389 mio. kr.). Sidstnævnte omkostning er alene udtryk for en regnskabsmæssig kontering. Selskabets indtægter ved Ørestadsarealet omfatter årets regnskabsførte salg af arealer på mio. kr. (2.418 mio. kr.), tilbageført grundskyld fra Københavns Kommune på 28 mio. kr. (28 mio.kr.) samt bidrag til etablering af kanaler, lejeindtægter og lignende på 3 mio. kr. (7 mio. kr.). På omkostningssiden indgår salgsomkostninger på 32 mio. kr. (32 mio. kr.) og afgang af arealer på 397 mio. (389 mio. kr.). I forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infra- Hovedposter fordelt på aktiviteter Koncernen Ørestadsselskabet I/S Ørestad, (eksklusiv afgang af arealer) Afgang af arealer (389) (274) (397) (256) Metro (eksklusiv afskrivninger) (4) (60) (2) (42) Personaleomkostninger (50) (42) (48) (41) Øvrige (25) 111 (20) 101 Driftsresultat Afskrivninger (345) (374) (220) (244) Finansielle poster, eksklusiv dagsværdireguleringer (588) (690) (615) (777) Resultat 953 (706) (635) Dagsværdiregulering 761 (248) 761 (248) Årets samlede resultat (954) (883) Andre ejeres andel af årets resultat (89) (71) - - Selskabets andel af årets resultat (883) (883)

13 Å r s r a p p o r t s i d e 1 3 struktur i Ørestad. Selskabet har i den forbindelse i 2006 afholdt omkostninger til etablering af veje, parker, kanaler med videre for 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Selskabets andel af resultatet for driften af Metroen (før afskrivninger) i 2006 udgør et underskud på 2 mio. kr. (4 mio. kr.). Selskabets indtægter fra Metroen har i 2006 udgjort 245 mio. kr. (245 mio. kr.) fra takstfællesskabet, samt 28 mio. kr. (27 mio. kr.) for udlejning af Metroen med videre. Omkostninger til betaling for drift af Metroen, kontraktstyring og lignende har i året udgjort 276 mio. kr. (276 mio. kr.). Afskrivninger på Metroen er foretaget i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. Årets samlede resultat er herigennem belastet med 220 mio. kr. (343 mio. kr.). Selskabets samlede regnskabsmæssige resultat efter finansielle poster udgør et overskud på mio. kr. (1.714 mio. kr.), hvilket er en samlet forbedring på mio. kr. (2.668 mio. kr.) i forhold til Claim situationen Den store anlægsentreprenør på Metroens etape 1 og 2A, COMET, har i forbindelse med entreprenørens slutopgørelse over for Metroselskaberne fremsat et krav om merbetaling på ca. 2 milliarder kroner. Kravet vedrører årene 1999 og fremefter og omfatter således en periode, hvor anlægsarbejdet er forløbet uden væsentlige problemer. I kontrast hertil står de historiske krav, som Ørestadsselskabet og COMET accepterede forlig om ultimo 2000, da de omfattede en periode, hvor anlægsarbejdet løb ind i store vanskeligheder og forsinkelser. Øvrige nettoomkostninger udgøres af indtægter ved blandt andet administration på 11 mio. kr. (10 mio. kr.) samt generelle administrationsomkostninger på 31 mio. kr. (35 mio. kr.). De finansielle poster omfatter selskabets andel af årets underskud i datterselskaberne på 192 mio. kr., renteindtægter på mio. kr. (852 mio. kr.) samt renteomkostninger på 685 mio. kr. (688 mio. kr.) vedrørende selskabets gæld. I renteindtægterne indgår en dagsværdiregulering, der medfører en regnskabsmæssig indtægt på 761 mio. kr. (761 mio. kr.). For en nærmere forklaring af dagsværdireguleringen henvises til afsnittet Finansiering. Ørestadsselskabet har efter at have gennemgået kravene meddelt COMET, at disse krav i det væsentlige må afvises på det foreliggende grundlag. COMET har efterfølgende indbragt kravet for en voldgift. Det er vurderingen, at afgørelse i sagen kan forventes tidligst i år

14 s i d e 1 4 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Finansiering Låntagning Den danske stat og Københavns Kommune hæfter som fælles ejere af Ørestadsselskabet direkte, ubetinget og solidarisk for alle selskabets forpligtelser, herunder for de af selskabet optagne lån. På grund af den danske stats solidariske hæftelse er selskabet indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige Aaa hos Moodys og AAA hos Standard & Poors. Det betyder, at selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår. Herudover har selskabet mulighed for at optage såkaldte genudlån i Danmarks Nationalbank. Med genudlån forstås et direkte lån fra Nationalbanken på vegne af staten til selskabet, baseret på en konkret statsobligation, og med de samme vilkår som obligationen sælges til på markedet. Ørestadsselskabet har i 2006 nedbragt den samlede gæld med 836 mio. kr. Metroselskabernes samlede gæld er i 2006 nedbragt med 804 mio. kr. Likviditet Ørestadsselskabets låneramme udgør 15,9 mia. kr. i 2006-prisniveau (16,4 mia. kr. i 2007-prisniveau). Udnyttelsen af lånerammen udgjorde pr. 31. december ,9 mia. kr. i 2006-prisniveau. Selskabets likviditetsbudget 2007 indgår som bilag til årsrapporten. Beskrivelsen af selskabets økonomiske forhold heri er baseret på en række forudsætninger, der er forbundet med den usikkerhed, der altid må gælde vurderinger af fremtidige forhold. Budgettet er blandt andet baseret på forudsætninger om udviklingen på ejendomsmarkedet, renteudviklingen samt antal passagerer i Metroen. Endvidere er det forudsat, at udsving i konjunkturerne vil udjævnes over perioden. Der er forudsat en realrente på 4 pct. Frem til 2010 er der taget hensyn til selskabets faktiske portefølje, der pt. finansieres til en realrente under 4 pct. p.a. Under de givne forudsætninger forventes nettogælden, jævnfør likviditetsbudgettet, at være på sit maksimum i år 2008, hvor den vil være på 14,2 mia. kr. (2007-priser), og den vil være afdraget i år 2038, det vil sige 31 år efter færdiggørelsen af den samlede Metro. For selskabets to hovedaktiviteter gælder det, at det samlede Ørestadsareal forventes at være afhændet i år 2023, og selskabets årlige nettoindtægter forventes at stige til at udgøre 291 mio. kr. fra Anlæg af Metroens etape 1-3 forventes afsluttet i Udnyttelse af låneramme pr. 31. december 2006 (2006 prisniveau) Mia. kr. Nettoprovenu ved lånoptagelse 1) 16,4 - Videreudlån vedr. andre interessenters andele - 1,4 - Videreudlån til særlige projekter - 0,2 +/- Korrektion for driftsmellemværender 2) - 0,9 Udnyttelse af Ørestadsselskabets låneramme 13,9 Valutarisici Selskabets låneoptagelse er reguleret ved en trepartsaftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport- og Energiministeriet og selskabet. Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler, selskabet kan lade indgå i låneporteføljen. Selskabets låneportefølje er i henhold til disse retningslinjer alene endeligt eksponeret i DKK og EUR. 1) Samlede provenu ved optagelse af kort- og langfristede lån (inklusiv genudlån til Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet). 2) I driftsmellemværende indgår korte placeringer.

15 Å r s r a p p o r t s i d e 1 5 Ørestadsselskabets låneportefølje er ved årets udgang fordelt med 71 pct. i DKK og 29 pct. i EUR. Eksponeringen i EUR vurderes ikke at repræsentere nogen større risiko, grundet den stabile danske fastkurspolitik. Renterisici Ørestadsselskabets renterisici styres aktivt ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. Gælden i selskabet er med udgangen af 2006 fordelt jævnt mellem variabel, fast og indeksbaseret forrentning. Varigheden den gennemsnitlige rentebindingstid af selskabets gæld er ultimo ,8 år. Ørestadsselskabets årsresultater er stærkt påvirket af udsving i den såkaldte dagsværdiregulering (markedsværdiregulering), som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger dagsværdien af et fast forrentet lån på samme måde som kursværdien af en obligation. Ændringen i dagsværdien afhænger af gældens varighed samt størrelsen af rentefaldet/rentestigningen. Da selskabet er låntager med stor nettogæld, og hvor en stor del er til fast rente, betyder dette, at den regnskabsmæssige gældsbyrde varierer i takt med ændringer i renteniveauet i kapitalmarkedet. Dagsværdireguleringen er alene relevant, hvis hele eller dele af gælden indløses før udløb. Hvis gælden holdes til udløb, vil posten blive opløst i takt med afdrag på gælden. På grund af rentestigning i 2006 faldt den regnskabsmæssige gældsbyrde som følge af dagsværdireguleringer med ca. 761 mio. kr. Dette beløb indgår i resultatopgørelsen, men dagsværdiregulering har ingen reel betydning for den langsigtede økonomi. Rente- og afdragsbetalinger på gælden samt tilbagebetalingstiden af selskabets gæld påvirkes ikke af dagsværdireguleringen. Kreditrisici Som led i selskabets optagelse af lån og styring af den samlede gældsportefølje anvender selskabet rente- og valutaswaps. Gennem en renteswap omlægges et variabelt forrentet lån til fast rente eller et fast forrentet lån til variabel rente. Swaps og lignende indgås alene med de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, således at kreditrisikoen på modparten i videst muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici, samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Kreditrisici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der er i den forbindelse indgået særlige aftaler om sikkerhedsstillelser såkaldte CSA-aftaler med at antal modparter. Finansieringsresultat Mio. kr Låntagning heraf refinansiering Langfristet gæld (nominel) Langfristet gæld (dagsværdi) Banklån Samlet finansomkostning heraf renteomkostninger heraf valutakursregulering heraf dagsværdiregulering Rentesats, effektiv rente 4,1 pct. 4,1 pct.

16 s i d e 1 6 Ø r e s t a d s s e l s k a b e t Ørestad Årets økonomiske resultat for Ørestad Ørestadsselskabet har i 2006 haft nettoindtægter vedrørende arealsalg i Ørestad på mio. kr. (2.354 mio. kr.) og omkostninger til etablering af infrastruktur i Ørestad på 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Resultatet er langt bedre end selskabets budgetforventninger for året. Selskabets indtægter ved Ørestadsarealet omfatter årets regnskabsførte salg af arealer på mio. kr. (2.418 mio. kr.), tilbageført grundskyld fra Københavns Kommune på 28 mio. kr. (28 mio. kr.) samt bidrag til etablering af kanaler, lejeindtægter og lignende på 3 mio. kr. (7 mio. kr.). På omkostningssiden indgår salgsomkostninger på 32 mio. kr. (32 mio. kr.) samt den bogførte værdi af de solgte arealer i perioden med 397 mio. kr. (386 mio. kr.). I forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infrastruktur i Ørestad. Selskabet har i den forbindelse i 2006 afholdt omkostninger til etablering af veje, parker, kanaler med videre for 64 mio. kr. (68 mio. kr.). Nettoresultatet fra arealudviklingen i Ørestad er mio. kr. (1.552 mio. kr.) højere end i Salg 2006 var endnu et godt år for salg af byggeretter i Ørestad. Der blev solgt ca etagemeter, hvilket er rekord. Der vil i Ørestad samlet kunne bygges 3,1 mio. m² etageareal. Der er ultimo 2006 realiseret et salg på ca etagemeter byggeret, svarende til 52 pct. af det samlede areal i Ørestad. Sammenlagt udgør de bogførte salgsindtægter pr. 31. december 2006 ca mio. kr. (i løbende priser). Driftsresultat for Ørestad Koncernen Ørestadsselskabet I/S (Mio. kr.) Arealsalgsindtægter Tilbageført Grundskyld Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger ved arealsalg (32) (16) (32) (16) Infrastrukturomkostninger (68) (106) (64) (103) Omkostninger i alt (100) (121) (96) (118) Resultat eksklusiv afgang arealer Afgang af arealer (386) (208) (397) (208) Samlet resultat Overskudsgrad 1) 80% 56% 80% 56% Resultat Ørestadsparkering i alt (6) (4) - - Samlet resultat x 100 1) Overskudsgrad = I indtægter i alt

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport 2009. Metroselskabet

Årsrapport 2009. Metroselskabet Årsrapport 2009 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere