Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10"

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.: 0594 LBF s afdelingsnr.: 4 Kommunenr.: 851 Navn: Boligselskabet af 1951 Adresse: Navn: Aalborg Kommune Østre Allé 101 Tove Ditlevsensvej Adresse: 9000 Aalborg 9000 Aalborg Stigsborg Brygge Nørresundby Telefon: Telefon: Telefax: E-postadresse: CVR-nr. (SE-nr.): Lejemål Bruttoetage- Antal Antal lejeareal i alt (m 2 ) lejemål A lejemålsenhed målsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt boliger fordelt på antal rum Antal rum heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) - heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 10 1/5 2 Lejemålsoplysninger i alt Matrikel nr.: 1 cb Matrikel tekst: Øster Sundby, Aalborg Jorder BBR-ejendomsnummer: Støtteart: Bruttoetage- Antal lejemål areal i alt m 2 Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom 1/4 1974

2 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesort. af affald, inde i boligen Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Cent.varm. eget anlæg Fst.br./olie Cent.varm. eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m 2 bruttoareal på balancetidspunktet: 562,68 Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i DKK 12,94 Forhøjelse pr. m 2 i % 2,35 Forhøjelse i alt på årsbasis 1

3 Resultatopgørelse for perioden: Resultatopg. Budget Budget indev. år indev. år komm. år Konto Note Specifikation DKK t.dkk t.dkk Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 2 1 Administrationsbidrag DKK pr. lejemål Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Vedligeholdelse ved fraflytning, afdelingens andel Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 3 Drift af varmemesterkontor Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt

4 Resultatopgørelse for perioden: Resultatopg. Budget Budget indev. år indev. år komm. år Konto Note Specifikation DKK t.dkk t.dkk Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Tab ved fraflytning Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder: Molokker: 1 Afdrag (konto 303) Renter Elevatorer og radiatorer: 1 Afdrag (konto 303) Renter Udskiftning af toiletter: 1 Afdrag (konto 303) Renter Velfærdsfaciliteter: 1 Afdrag (konto 303) Renter Udskiftning af køkkener: 1 Afdrag (konto 303) Renter Garager: 1 Afdrag (konto 303) Renter Ydelse vedr. lån til bygningsskader: 1 Afdrag (konto 303) Renter Ydelsesstøtte Tab ved lejeledighed m.v Heraf dækkes af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Rente af henlæggelse Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt

5 Resultatopgørelse for perioden: Resultatopg. Budget Budget indev. år indev. år komm. år Konto Note Specifikation DKK t.dkk t.dkk Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger B-ordning Garager og carporte Udskiftning af køkkener Molokker Renter: 1 Tilgodehavende hos boligorganisationen Andre Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Antenneleje m.v Ordinære indtægter Årets underskud (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt

6 Balance pr Indevæ- Sidste rende år år Konto Note Specifikation DKK t.dkk Aktiver Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr , DKK Heraf grundværdi, DKK Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder helhedsplan Bygningsskaderenovering Andre anlægsaktiver: 4 Særstøttelån Lån til dækning af underskud Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1 Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso DKK Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1 Kassebeholdning Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

7 Balance pr Indevæ- Sidste rende år år Konto Note Specifikation DKK t.dkk Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser underskud Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1 Nykredit Nykredit, indekslån Landsbyggefonden Beboerindskud Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1 Nykredit, bygningsskaderenovering LBF, bygningsskaderenovering Banklån, molokker Banklån, elevatorer og radiatorer Banklån, udskiftning af toiletter Banklån, velfærdsfaciliteter Banklån, udskiftning af køkkener Banklån, etablering af garagebygning Driftsstøttelån: 19 1 Særstøttelån Driftstabslån, Landsbyggefonden Trojkalån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 3 Afsluttede forbrugsregnskaber Feriepengeforpligtelse Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

8 Budget Budget Indev. år indev. år komm. år Noter DKK t.dkk t.dkk 1 Nettokapitaludgifter Kontonr. prioritering vedr. indekslån: Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Rentebidrag Ydelse vedr. afviklede prioriteter: Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Administrationsbidrag 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Renholdelse Lønninger, ejendomsfunktionærer m.v Lønrefusion Trappevask, bureau Feriepengeforpligtelse Container renovation Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overflader, belægning og beklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg

9 Budget Budget Indev. år indev. år komm. år Noter DKK t.dkk t.dkk 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Maling og reparation af svalegange Udskiftning af termoruder Reparation m.v. i forbindelse med skimmelsvamp Rengøring m.v. af trappetårn Udskiftning af trykforøgerpumpe m.v Energistyring El og belysningsanlæg Eftersyn af elevatorer Udskiftning og montering af postkasser Udstyr i fællesrum Køkkeninventar Udskiftning af komfurer Udskiftning af køle-fryseskabe Udskiftning af vaskemaskiner Edb udstyr Maling af hegn Stribemaling til P-pladser Reparation af kloakanlæg Legepladsudstyr Køb af traktor Salg af traktor Andel overført til Aalborg Boligselskaber af 1956 afd Særlige aktiviteter/andre ordinære indtægter Indtægter udgifter Drift af fællesvaskeri: Indgået fra vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler: Udlejning af lokaler Udgifter: Alarm-abonnement Reparation af gulv Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat af møde- og selskabslokaler Antenneleje Varmemesterkontor: Udgifter: Øvrige udgifter

10 Budget Budget Indev. år indev. år komm. år Noter DKK t.dkk t.dkk 7 Diverse udgifter Kontingenter Afdelingsmøder m.v Tryksager og kontorartikler Arbejdstøj, kørsel, telefon, ejendomsfunktionærer Øvrige administrative omkostninger m.v Fritidsaktiviteter Kursus Årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Hovedistandsættelse / puljehenlæggelse Tab ved fraflytninger Konstaterede tab Regulering af hensættelse til tab (konto 405) Indgået fra tidligere afskrevne fordringer

11 Indevæ- Sidste rende år år Noter DKK t.dkk 10 Forbedringsarbejder Elevatorer og radiatorer: Saldo pr Afskrivninger (afdrag) Udskiftning af toiletter: Saldo pr Afskrivninger (afdrag) Velfærdsfaciliteter: Saldo pr Afskrivninger (afdrag) Udskiftning af køkkener: Saldo pr Afholdt udgifter i årets løb Afskrivninger (afdrag) Etablering af garagebygning: Saldo pr Afskrivninger (afdrag) Helhedsplan: Saldo pr Overført til note Molokker Saldo pr Afholdte udgifter i årets løb Afskrivninger (afdrag) Helhedsplan for boligsocialindsats: Saldo Afholdte udgifter i årets løb Forbedringsarbejder helhedsplan Saldo Overført jf. ovenfor, note Afholdte udgifter i årets løb

12 Indevæ- Sidste rende år år Noter DKK t.dkk 12 Bygningsskaderenovering Saldo pr Indeksregulering vedr. 2009/ Afskrivninger (afdrag) Lån til dækning af underskud Boligselskabernes Landsbyggefond Trojkalån, Staten Trojkalån, Aalborg Kommune Trojkalån, Realkreditinstitutterne Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Hovedistandsættelse Saldo pr Årets henlæggelse Årets renter Anvendt i årets løb Saldo pr Fælleskonto, B-ordning Saldo pr Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Saldo pr

13 Indevæ- Sidste rende år år Noter DKK t.dkk 16 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning Saldo pr Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Saldo pr Tab ved fraflytninger Saldo pr Årets henlæggelser (konto 123) Årets henlæggelser (konto 130) Anvendt i årets løb (konto 130) 0 0 Saldo pr Underskud Saldo pr Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr Særstøttelån Staten Aalborg Kommune Boligselskabernes Landsbyggefond Nykredit

14 Forretningsførers påtegning: By: Aalborg Dato: 2011 Henrik Thomsen DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne af Boligselskabet af 1951 Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet af 1951, afdeling 4 for perioden for , omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Velfærdsministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for organisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 13

15 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af afdelingens aktiviteter for regnskabsperioden i overensstemmelse med lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Aalborg, den 2011 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren V. Pedersen Statsaut. revisor Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning: Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. By: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By: Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By: 14

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere