Nyborg Sejlforening. Griffensund Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM"

Transkript

1 Nyborg Sejlforening Griffensund Nyborg Regn$kab: NSF 2AM

2 Side 1 NSF 214 Indtægter ialt 2At '1 2L3 RESULTAT PRII4JIR DR]F'T -93. RESUTTAT EFTER SAMLET RESULTAT AFSKR. OG RENTER -3. 3BB Imateriell-e an1ægsaktiver Materief 1e anfægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT r98 2. j-al.r9b L3.45't Egenkapltal Langfristet Kortfristet Passiver gæfd (over 1 år) gæld (under 1 år) I

3 51de z NSF 214 2L4 SPECIF]KATIONER TIL REGNSKABET RESULTATOPGØRELSE 213 INDTÆGTER NSF 214 Kontingenter Brugerbetal i-ng Klubbåde Offentl i ge ti lskud Tifskud og giaver Udleje af kfubhus Masteskur vinter Masteskur sommer Indtægter fra aktier - kursudv. Indtægter fra obligationer - Ku. Renteindtægter bank/giro Salg klubstandere ResLancer ti1 afskrivning Kassedifferencer alfe konti Indtægter ialt FÆLLES OMKOSTNINGER ADM Telefon Abonnementer fæfjes Møder Repræsentation Diverse SuperBest Annoncer Kontorhold Porto Kurser Dansk Sejlunion Forsikrlnger fæl1es Fæf lesomkostninger ialt UDVALG,/AFDELINGER KAPSEJLADS Gebyrer deltagelse i aftensejla. Afhofdte stævner Kapsejfads afd. udgifler FæIles kapsej ladsudgifter Kapsejfadser Kølbåde Kapsejlads iaft UNGDOM/ OPT IM] ST / JOLLER Juniorer stævnetilskud Dedikeret sponsorat ungdom Møder, konferencer Optiroist / j olleudvalgs udgi f ter Krabbeklubben Optimister - stævnetil-skud Ungdom ialt KLUBHUS E1 & Varme Vandafgifter Rengøringsm.idler og vask Forbrugsgods Klubhus Rengøring Ej endomsskat Forslkringer kfubhus Rep & Vedl Klubhus Rep & Vedl Masteskur Prioritet s renter Priorltetsafdrag Nyanskaf felser Klubhus Klubhusnøgler Klubhusudval gsudgi f te r Klubhus ialt L29.3't zb. z)r I.2B L.2IL s.8 ' qd 249 -z4l q I "7' KLUBHUS AKTIVITETER

4 Side 3 NSF 214 Standerhej sning/afrigger arr. Øl og vand Fes tarrangementer Klubhus aktiv.iteter ialt TÅGEHORNET Indtægter annoncører Tågehornet- Produktionsudg. Tågehornet Distributionsudg Tågehornet - t. Tågehornet ialt DIVERSE AKT]VITETER Turudvalg Bøj eudvalg Svømning: Repræsentation, diverse Diverse aktiviteter lalt KLUBBÅDE Vedllgehold følgebåde Vedf. Panik Optimistj o11er rep/vedl. Feva/Tera jo1le rep/vedl. Forslkringer klubbåde Andre fællesudqifter kfubbåde Brændstof Klubbåde Trailere - vægtafg. og forsi-kri. Trailere replvedl. Klubbåde ialt SEJLERSKOLEN Indtægter Sejlerskole Materialer + udvalgsudgifter Se. Konsulentbi stand L-23 Panik rep/vedl Se j lerskole ial-t a aa t! " RESULTAT PRII\4JER DRIFT BANKER OG REALKREDITRENTER Renter/gebyrer Nordea drift Rente indtægter Nordea drift Renter,/gebyrer DB giro Renteindtægter DB Giro Renter/Gebyrer DB Rente.indtægter,/afkast DB 32L6-4. Renter/gebyrer DB Depot Renterindt./afkast DB Udgifter Depot 4% RKD Afkast Depot 4% RKD Renter/gebyrer Realkredit DK rz RESULTAT EFTER RENTER AFSKRlVNINGER Småanskaffelser < 12.6 Årets afskrivning af aktiver Sum alle udgifter -4r RESULTAT EFTER SÆ,RLTGE POSTER Ekst-raordinære Ekstraordinære AFSKR. OG RENTER indtægter udgifter -??aa

5 side 4 NSF I3 SAMLET RESULTAT STATUS AKT]VER ANIÆGSAKTIVER TMMATERIEI,LE ANLÆGSAKTIVER (Patenter, rettigheder, udvikfing Imaterielle anlæqsaktiver primo Forbedringer i året Salg i året Tilgang i året Årets afskrivninger Imaterief le an lægsaktiver mv. ) MATERIELI,E ANLÆGSAKTfVER (Inventar/ bygninger, maskiner mv Drif tmiddelsaldo primo K.Iubhus værdi primo KLubbåde værdi primo Tilgang i året Drift/inventar/k. Afgang i året drift/inventar Årets afskrivninger.) Materiell-e an1ægsaktiver Anlægsaktlver OMSÆTNINGSAKTIVER Kfubstandere Sej lknapper Præmier Depot ø7 / vand / drikkevarer Andre omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Kontlngenter + andre tilgodehav. Efterposteringer Debi-torer Deposita Forudbetaf te omkostninger 2.L ,L4I.L9B Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt ],TKVIDE BEHOLDNINGI]R Nordea Danske Bank Danske Bank - Giro Aktier DB DEP obl DB DEP RKD 4å OBL Mellemregning - Anny Kristiansen Mellemregnlng Torben Jandorf Mellemregning nøg1er - Hans Kasse Likvide beholdninger Omsætningsaktlver B L AKTIVER I ALT

6 Side 5 NSF 214 2r4 2A73 DA C C T\7ED EGENKAPfTAL Egenkapitalkonto primo Årets resuftat OverfØrt fra tidligere år - dri. Overført sidste år DB 35'74 32L6. OverfØrt fra tidf. år Giro 46-. Ovf. tidl. år - kasse Ovf. obf dep fra 313 Ovf obl pulje 4% Ovf. realkreditgæld tidl år Ovf. værdi kfubbåde tidllgere år Ovf. kfubstandere Ovf. sejlknapper Mellemregning B- s kat Restskat AnsaL. værdi k-luhus primo Hævet kontant i virksomheden Indskudt kontant i virksomheden Egenkapital LANGFRISTET GÆLD (ovct 1 åt) Banklån Realkreditlån i klubhus langfristet gæld (over 1 år) KORTFRfSTET GÆLD (under 1 år) SKYLDIGE OMKOSTNINGER Lø'.1 Nettoløn A conto-udbetaling af Iøn SkyJ-diq A-skat, personale Skyldigt AM-bidrag Skyldig SP (sær1ig pension) Skyldig ArP Feriepenqe hensat Feriepenqe udbetalt Skyldiq pension, gruppeliv Skyldig SH (søgne-lhelligdage) Udlæ9. Fradragi Løn L7 3.3I2 28.6L ' L , B3? B Modtagne forudbetafinger fra ku. Modtagne forudbetalinger fra ku. Kreditorer, ubetalte regning'er Kreditor efterposteringl Leverandører af varer oq tjenes. Skyldlqe omkostninqer SKYLDIG MOMS Salgsmoms (udgående moms) Moms af varer fra udlandet Moms af ydelser fra udl-andet Købsmoms (indgående moms) OIie- og flaskegasafgifl Elafgift Naturgas- og bygasafgift Kulafgift CO2-afqift Vandafglft Momsafregning Skyldig moms

7 Side 6 NSF 214 2Ar4 2r3 Kortfristet gæld (under 1 år) a -Fo Passiver Ukendte poster...1. /\ { - KWE zeq frur*rn { åorntu'- '1-r-

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere