Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl på Sønderborg Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek"

Transkript

1 J.nr ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase Møller-Hansen, udtrykte glæde over det store fremmøde og bød de forsamlede velkommen. Hun orienterede herefter om årsagen til, at bestyrelsen havde måttet aflyse den i første omgang til den 6. september indkaldte ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen havde overset, at den i henhold til vedtægternes 5 tillige skulle have været indkaldt skriftligt til hvert enkelt medlem med en tidsfrist på 8 dage. Der foretoges i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen: 1. Valg af dirigent Advokat Povl Thue Kristensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede uden indsigelse, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, ligesom han gennemgik dagsordenen. 2. Beslutning om køb af golfbaneanlægget (ca. 62 ha) inkl. bygninger (klubhus, bagrum og maskinhal) eller bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om sådant køb inden for visse rammer Bestyrelsesformand Aase Møller-Hansen indledte med at meddele, at bestyrelsen tilbagekaldte sine forslag om købsbeslutning, henholdsvis bemyndigelse. Tilbagekaldelsen var begrundet i, at det ikke

2 som håbet, var lykkedes at nå til enighed om prisfastsættelse under de med bortforpagter førte forhandlinger og at afstanden mellem bortforpagters og klubbens prisforventning var så stor, at den foreslåede bemyndigelse til bestyrelsen ikke var relevant. Vurdering til prisfastsættelse er igangsat i henhold til forpagtningskontrakten og en ny ekstraordinær generalforsamling vil blive indkaldt, når resultatet heraf kendes. Foreningens kasserer, John Senger, redegjorde derefter for årsagen til tilbagekaldelsen og det forudgående forløb. Af redegørelsen fremgik bl.a. at bortforpagters advokat ved brev af 20. juli 2010 havde tilbudt klubben at gøre brug af den i forpagtningskontaktens 15 fastsatte forkøbsret inden for den i bestemmelsen fastsatte acceptfrist på 8 uger, at det af forkøbsbestemmelsen fremgår, at salgsprisen skal fastsættes af to uvildige statsautoriserede ejendomsmæglere, der udpeges af Dansk Ejendomsmæglerforening, at begge parter hver for sig indhentede vurderinger med henblik på at undersøge, om parterne ved forhandling kunne nå til enighed om en prisfastsættelse. På sin side havde klubben for egen regning indhentet to uvildige vurderinger, ligesom to realkreditinstitutter havde foretaget vurdering i forbindelse med afgivelse af lånetilbud, at parterne havde ført forhandlinger på baggrund af de indhentede vurderinger, men havde måttet konstatere en så markant forskel i prisopfattelse, at der ikke var basis for at nå til enighed ved forhandling, at bestyrelsen sideløbende havde undersøgt mulighederne for finansiering af købesum ved at rette kontakt til to realkreditinstitutter og to banker, og at det var bestyrelsens forventning på baggrund heraf, ville klubben kunne finansiere en købesum af en størrelse, som bestyrelsen havde været indstillet på at anbefale generalforsamlingen. Side 2

3 John Senger oplyste videre, at i forbindelse med indhentelse af finansieringstilsagn havde bestyrelsen været opmærksom på, at der skulle være plads til tiltrængt renovering af klubhus i den kontingentforhøjelse, som bestyrelsen ville anbefale til generalforsamlingen. John Senger redegjorde videre for, at jordarealet er på ca. 62 ha, der ved prisfastsættelsen skal vurderes som landbrugsjord. Bygningerne har et areal på m2. Forpagtningsafgiften er i år kr ,00. Den indeksreguleres, dog således at den minimum stiger med 2 % pr. år. Den udgjorde i forpagtningsforholdets 1. år kr ,00, og forventes om 12 år at udgøre mindst kr ,00. Herudover betaler klubben garantiprovision kr ,00 og ejendomsskat med kr ,00. Ejendomsskatten forventes at stige kraftigt i John Senger så følgende fordele ved et køb: Indeksreguleringen ophører. Den har medført, at forpagtningsafgiften er steget med kr ,00 over de seneste 10 år. Ejendomsskatten forventes at bortfalde. Forudsætningen herfor er, at klubben ejer jorden. Fremtidige investeringer i bygningerne tilhører klubben. Den i forpagtningsaftalen fastlagte mulighed for genforhandling bortfalder. Golfbaneanlægget og alle øvrige investeringer sikres klubben. Det er et gunstigt tidspunkt. Renter er historisk lave og prisen på landbrugsjord er faldet betydeligt de senere år. Der var herefter en god og konstruktiv debat, hvorunder bestyrelsen på gentagne forespørgsler afviste at oplyse de konkrete beløbsmæssige købesumsforventninger, som bortforpagter og bestyrelsen havde fremført under forhandlingerne, da dette var lovet sælgers advokat, således som det er sædvanligt under sådanne forhandlinger, og da den nu iværksatte fremgangsmåde med prisfastsættelse ved vurdering ville føre til, at der vil blive Side 3

4 indkaldt til en ny generalforsamling til konkret stillingtagen. Svend Erik Vad redegjorde for den forventede stigning i ejendomsskatten. Ejendomsskatten kan i 2011 forventes at blive ca. kr ,00 højere end i år, ligesom han redegjorde for, at der kun er mulighed for at søge fritagelse for betaling af ejendomsskat, såfremt klubben ejer jorden, og at ansøgning skal indgives inden udgangen af dirigenten én gang for alle slog fast, at klubben alene hæfter overfor sine kreditorer med sin formue, jfr. vedtægternes 12. Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens gæld. Medlemmerne vil miste deres indskud, hvis klubben går konkurs. På forespørgsel redegjorde John Senger for, at finansieringspakken til finansiering af et køb bestod af tilbud om kreditforeningslån, hvoraf ca. 2/3 er fast forrentet og afdragsfrit, mens ca. 1/3 er med variabel rente og afdrag, samt restfinansiering ved banklån med variabel rente og tilbagebetaling over 10 år. På forespørgsel blev det slået fast, at forpagtningskontrakten er tinglyst på ejendommen og fortsætter med uændrede vilkår under en eventuel ny bortforpagter. Den rummer en genforhandlingsklausul, der medfører at forpagtningsafgiften kan genforhandles med 10 års mellemrum, næste gang i Ole Kofoed Hansen slog fast, at det er en historisk mulighed og en investering i fremtiden at komme til at eje baneanlægget. Klubben bliver nødt til at sikre, at de kommende unge mennesker også får mulighed for at spille golf på klubbens bane. Han opfordrede derfor medlemmerne til at bakke bestyrelsen op, så der kunne sammenstrikkes et køb med et finansieringsforslag indenfor rammen af en 7 % stigning i kontingentet. Han opfordrede derfor kraftigt medlemmerne til at se langsigtet på forslaget. I tilslutning hertil sammenlignede René Schülein den forventede kontingentstigning på højst 7 % med udgiften ved at spille en greenfee på andre baner. Side 4

5 dirigenten redegjorde for, at der under forhandlingsforløbet er indgået en aftale til uddybning af forpagtningskontraktens 15 med bortforpagter, hvorved der er skabt rum til indhentelse af vurdering, som begge parter kan tage stilling til og således, at hvis et køb ikke gennemføres til den vurderede salgspris, kan bortforpagter i 6 måneder frit sælge til anden side til en højere pris, og hvis der ikke er sket salg til anden side indenfor 6 måneders perioden, træder forkøbsbestemmelsen i kraft igen. Frede Gissel bad om, at bestyrelsen på næste generalforsamling fremlagde sammenlignelige tal ved køb/fortsat forpagtning. Da ingen yderligere begærede ordet til punktet, blev punktet lukket og generalforsamlingen gik over til næste punkt på dagsordenen. 3. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af 5 Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af vedtægternes 5 med hensyn til fremgangsmåden ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i klubben, således at fremgangsmåden bliver den samme som ved ordinær generalforsamling, og at det særlige krav om skriftlig indkaldelse ved brev til hvert medlem, bortfalder. Bestyrelsen redegjorde for, at forslaget er begrundet i hensyn til overholdelse af tidsfristen, administrationsbesværet og i særdeleshed den betydelige portoudgift. Efter debat blev det endeligt foreslået at ændre vedtægternes 5 til følgende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside på Internettet samt ved opslag på klubbens informationstavler samt via nyhedsbrev til den af medlemmet oplyste adresse. Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilsendes formanden og være denne i hænde senest den 1. januar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen Side 5

6 med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget med den fornødne majoritet. Bestyrelsen fremhævede, at medlemmerne skal huske at tilmelde sig nyhedsbrevet med e- mailadresse på Alssund Golfklubs hjemmeside for at få indkaldelsen. Det er ikke nok, at e- mailadressen er på golfbox. 4. Eventuelt Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde hen på et bedre samarbejde mellem områdets klubber i lighed med f.eks. andre klubsamarbejder rundt om i landet, hvor man kan spille gratis på hinandens baner. Aase Møller-Hansen bemærkede hertil, at der er et samarbejde med G7-klubberne, og at bestyrelsen er positiv overfor forslaget. Blot skal de andre klubber være med på ideen. Generalforsamlingen sluttet ca. kl Referent: Bente Hagbo Larssen Dirigent: Povl Thue Kristensen Side 6

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere