Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010"

Transkript

1 Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 CVR. nr Fremlagt og godkendt repræsentantskabsmødet den 27. april dirigent

2 1 Indhold Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... Beretning Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 1. januar december 2010 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse... Balance... Noter

3 2 Selskabsoplysninger Institutionen: Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde Rønne CVR-nr.: Bestyrelse: Leif Thøstesen Bjarne Olesen Mogens Dam Hans Jørn Karlsen Karin E. Holm Sørensen Kirsten Mortensen Ole Hansson Revision: Bornholms Revision Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne

4 3 Beretning Hovedaktiviteter Institutionens aktiviteter består af udlejning af faciliteter til dramatiske forestillinger og andre aktiviteter udført af såvel professionelle kunstnere som amatører. Institutionen kan også selv forestå opsætning og udførelse af forestillinger og lignende. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et underskud på t.kr. 30, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til budgettet som udviser et underskud på t.kr Regionskommunen har ydet et tilskud på kr , hvilket er årsagen til det forbedrede resulat. De omfattende renoverings- og byggeudgifter af Rønne Theater anses nu for afsluttet og den nye bygning er taget i brug. Rønne Theater har i 2011 optaget et realkreditlån på 3,3 mill. kr. samt et banklån på 0,5 mill. kr. og har dermed kunnet indfri udestående kreditorer og optagne banklån. Med hensyn til teatrets fremtidige økonomi, vil Rønne Theater indgå som en del af de forhandlinger, der føres med Bornholms Regionskommune i forbindelse med forlængelse af egnsteaterkontrakt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling.

5 4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Den selvejende institution Rønne Theater. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 7. april 2011 I bestyrelsen: Leif Thøstesen Bjarne Olesen Mogens Dam formand næstformand kasserer Hans Jørn Karlsen Karin E. Holm Sørensen Kirsten Mortensen Ole Hansson

6 5 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Rønne Theater for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 6 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Theaterets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Theaterets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Rønne, den 7. april 2011 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Jesper Kofoed Blem statsautoriserede revisorer H. V. Jørgensen Intern revisor

8 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Den selvejende institution Rønne Theater for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Lejeindtægt Lejeindtægt består af lokaleleje. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger er opført i balancen til kr. 1. Ombygnings- og renoveringsudgifter under byggeperioden måles til kostpris med til tillæg af renter på byggelån. Tilskud fra fonde fragår i byggeudgifter. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er optaget til nominel værdi.

9 8 Resultatopgørelse for året 2010 Driftsbudget for 2010 Note Lejeindtægt teatersal Andre indtægter Bruttofortjeneste bar Sparekassen Bornholms Fond Rønne Theaters Venner Bornholmsk Amatørscene, gave Bornholms Regionskommune, tilskud ( ) Personaleomkostninger... 3 ( ) (458) (72.000) Kontorholdsomkostninger... 4 (95.417) (73) (9.000) Møder, rejser og repræsentation... 5 (8.019) (23) ( ) Varme, elektricitet og vand... 6 ( ) (166) (76.000) Afgifter og forsikringer... 7 (78.170) (69) ( ) Lokaleomkostninger... 8 ( ) (646) (64.000) Resultat før finansiering (154) 0 Finansieringsindtægter ( ) Finansieringsudgifter... 9 ( ) (5) ( ) Årets resultat... (30.290) (159)

10 9 Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: Ejendommen matr. nr. 985-a- m.fl. Rønne bygrunde: Saldo pr. 1. januar Note 31/12-09 i t.kr. 1 0 Afholdte bygge- og renoveringsudgifter - netto... (Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 kr ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning Tilgodehavender: Tilgodehavende merværdiafgift... Tilgodehavende fondstilskud... Andre tilgodehavender... Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 10 Balance pr. 31. december 2010 Passiver Egenkapital: Saldo pr. 1. januar Årets resultat... Saldo pr. 31. december Note 31/12-09 i t.kr. ( ) (350) (30.290) (159) ( ) (509) Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser: Nordea konto Kortfristede gældsforpligtelser: Nordea konto nr Nordea konto nr Nordea konto nr (byggekonto)... Bornholms Regionskommune... Teaterforeningen... Brdr. E., S. og A. Larsens Legat, Rønne... Anden gæld... Gældsforpligtelser i alt... Passiver i alt

12 11 Noter 1. Andre indtægter: Lejeindtægt lokaler m.v i t.kr Bruttofortjeneste bar: Varesalg... Varekøb... Varebeholdning pr. 1. januar Varebeholdning pr. 31. december ( ) (118) (11.100) (11) Personaleomkostninger: Gager og lønninger... Lønrefusion til Bornholms Teater... Ændring i feriepengeforpligtelse... Lønrefusioner... ATP-bidrag... AER, FIB- og barselsbidrag... Pensionsbidrag... Personaleudgifter (36) Kontorholdsudgifter: Porto, telefon og bredbånd... Bornholms Teater, refusion af telefonudgifter... Kontorartikler og tryksager... Dataløn... Annoncer, reklame og dekoration... Revision- og regnskabsmæssig assistance... Anden regnskabsmæssig assistance... Licens... Bankgebyrer... Diverse, julestue (13.372) (14)

13 5. Noter Møder, rejseomkostninger og repræsentation: Rejse- og hotelophold... Mødeudgifter... Gaver og blomster... Diverse i t.kr Varme, elektricitet og vand: Fjernvarme og vand... Elektricitet Afgifter og forsikringer: Afgifter ejendommen... Bygningsforsikringer... Abonnement og driftsbidrag, brandalarm... Erhvervsforsikringer samt andre forsikringer Lokaleomkostninger: Vask og rengøringsartikler... Rengøringsselskab... Materialer til sceneudstyr... Renovering scenefortæppe... Mindre nyanskaffelser af inventar og driftsmidler... Anskaffelse af lydanlæg... Reparation og vedligeholdelse af inventar... Vedligeholdelse af ejendom... Lynskade på brandanlæg, modtaget forsikringserstatning, kr Leje af lokaler... Renovation

14 9. Noter Finansieringsomkostninger: Renter pengeinstitut... Renter anlægslån... Renter byggelån... Renter kreditorer... Renter Skat i t.kr Afholdte renoverings- og byggeudgifter: Saldo primo... Håndværkerregning... Årets afholdte renoverings- og byggeudgifter... Renteudgifter lån... Låneomkostninger... Tilskud: Lokale- og Anlægsfonden, København... Realdania Fonden, København... Egmont Fonden, København... Nordea Danmark-fonden, København... Brdr. E. S. og A. Larsens Legat, Rønne... Sparekassen Bornholms Fond, Rønne... Bornholms Regionskommune, arkitektpris ( ) (1.000) 0 (1.310) 0 (3.000) 0 (1.000) ( ) 0 ( ) 0 (5.000) Likvide beholdninger: Kassebeholdning... Nordea konto nr Nordea konto nr Anden gæld: Kreditorer... ATP, A-skat m.v.... Feriepengeforpligtelse funktionærer

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere