Handlingsplan Danmarks Fiskeriforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2007. Danmarks Fiskeriforening"

Transkript

1 Industri Konsum Handlingsplan 2007 Danmarks Fiskeriforening

2 Indhold Baggrund 3 Anbefaling 4 Tidsplan 5 Proces 6 Frysetrawler 7 Udviklingsselskab 10 Markeder 12 Appendiks 1 14 Appendiks 2 15 Litteratur 19 2

3 Baggrund Der er gennem årene iværksat en række initiativer med henblik på at optimere fiskeriets produktion på et bæredygtigt grundlag. Nogle initiativer målrettes priser og mængder, mens andre projekter målrettes omkostningsreduktion. Et særligt lovende projekt er mulighederne for at konsumanvende industriarter, som i dag hovedsageligt anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, jf. appendiks 1. Det omfatter bl.a. fiskearterne brisling, blåhvilling, hestemakrel og tobis. Nødvendigheden af at konsumanvende industriarterne er også fremhævet i Regeringens og Dansk Folkepartis handlingsplan for dansk fiskeri og akvakultur. Det forventes, at projektet på sigt kan udvide de eksisterende grænser for konsumfiskeindustrien. Et marked skal således etableres, efterspørgslen efter de nye produkter opbygges og dermed er grundlaget skabt for en profitabel vækst. Med nærværende rapport er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan projektet kan føres ud i virkeligheden. Dvs. fartøjer skal lande industrifiskene i konsumegnet stand, fiskene skal forarbejdes og forbrugerne på verdensmarkedet skal vænnes til at spise de nye produkter. Medvirkende i handlingsplanens tilblivelse: Flemming Ebey Kristensen, Danmarks Fiskeriforening Niels Wichmann, Danmarks Fiskeriforening Marianne Raben Olrik, Danmarks Fiskeriforening Carsten Krog, Krog Consult Bent Bro, Thyborøn Havn Fiskeriforening Henrik Amdisen, Hanstholm Fiskeriforening Jørgen Riise, MC Revision 3

4 Anbefalinger Det anbefales, at: del 1 - Der etableres et selskab, som nybygger en frysetrawler. Fartøjet skal ilandbringe industrifisk i konsumegnet stand. der reserveres tonnage, kilowatt og kvoter til frysetrawleren. Del 2 der etableres et udviklingsselskab, hvis formål er at aftage de konsumegnede industrifisk, udvikle forarbejdningsformer og afsætte fiskene. der iværksættes en markedsanalyse med henblik på at kortlægge eksportpotentialet for konsumanvendte industriarter. Markedsanalysen følges op med reelle markedsføringsaktiviteter. 4

5 Tidsplan Tidsplanen for gennemførelse af handlingsplanens anvisninger ser ud som følger: Frysetrawler Reservation BT & kw (FD) Reservation kvoter (FD) Etablering af selskab mv. Nybygning Udviklingsselskab Etablering af selskab Etablering af faciliteter Produktudvikling Markeder Markedsanalyser Markedsføring Ansøgning om støtte Etablering og marked (FF) 5

6 Proces Fartøjer Frysetrawler Sortering Pakning Blokfrysning Trawlere Køling Udviklingsselskab Optøning Sortering Rensning Produktudvikling Kvalitet og karakterisering Fastfood (frys/vakum) Frostretter mv. Frostlager Markedsføring / salg Markeder Forarbejdningsindustri Fiskeforarbejdning Agnproduktion Forædlede olieprodukter mv. Frostvaremarked Ferskvaremarked 6

7 Frysetrawler Formål Der etableres et selskab, som nybygger en frysetrawler. Fartøjet skal ilandbringe industrifisk i konsumegnet stand. Etablering Det er en forudsætning for at afsætte industrifisk i konsumegnet stand, at der er dels leveringssikkerhed dels høj kvalitet. På den baggrund anbefales det, at der nybygges en frysetrawler. Til det formål etableres et selskab. Det forudsættes, at frysetrawleren får reserveret tonnage, kilowatt og kvoter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Begrundelsen herfor er, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med opstart af projektet, idet der ingen garanti er for, at fiskene kan afsættes til de anslåede kilopriser i opstartsfasen. I tilknytning hertil vil der i de første år pågå betydelige forsøg om bord på fartøjet til gavn for hele sektoren. 7

8 Frysetrawler Fartøjsdata Data for den pelagiske trawler er som følger: Anlægsinvestering Tonnage Maskineffekt Længde Bredde Total lasteevne Indfrysningskapacitet / døgn Besætning 85 mio. kr BT kw 60m 12m 500 tons tons Indfrysning i 20 kilos blokke 2 skippere 2 styrmænd 2 maskinmestre 4 dæksfolk 4 lærlinge For oplysninger vedr. budget, nulpunktsomsætning mv. henvises til appendiks 2. 8

9 Frysetrawler Ressourcegrundlag Følgende ressourcer antages tildelt frysetrawleren: Tobis ton á kr. 3,50 pr. kg. Brisling ton á kr. 3,50 pr. kg. Blåhvilling ton á kr. 3,50 pr. kg. Hestemakrel ton á kr. 5,50 pr. kg ton De pågældende fisk er udvalgt ud fra faktorer såsom kvalitet, salgbarhed og leveringssikkerhed. Kilopriserne beror på et kvlificeret skøn. 9

10 Udviklingsselskab Formål Der etableres et udviklingsselskab, hvis formål er at aftage de konsumegnede industrifisk, udvikle forarbejdningsformer og afsætte fiskene. Etablering Udviklingsselskabet etableres med fysiske anlæg i form af frysehus, forsøgsproduktionslinier, pakkeri og kontorfaciliteter. Øvrige nødvendige aktiviteter analyser, udvikling af rense- og sorteringsanlæg, markedsføring m.v. forventes at kunne hentes eksternt. Det anslås, at anlægsudgifterne til udviklingsselskabet udgør 15 mio. kr. Drift Udviklingsselskabet skal på kort sigt modtage fisk fra eksisterende trawlere med konsumgodkendt last. Det sker for at fremskynde konsumanvendelsen af søfrosne industrifisk. Fra medio 2009 modtager udviklingsselskabet tillige fangster fra den nybyggede frysetrawler. Indkomne fisk går dels til fryselageret i form af frostblokke dels til optøning. De optøede fisk indgår i produktudviklingsarbejdet. Fiskene underkastes en nøje kvalitetskontrol, sorteres og renses i land. Dette forudsætter samarbejde med fabrikanter om udvikling af det nødvendige udstyr ideelt set skal det udstyr også anvendes ombord på frysetrawleren. En del af fiskene bruges til udvikling af produkter, som herefter præsenteres for produktionsvirksomheder/markedet. 10

11 Udviklingsselskab Det er hensigten at afprøve produktmuligheder indenfor hovedkategorierne fersk, frossen og konserves. De konserverede fisk og fiskevarer kan deles yderligere op i let-, halv- og helkonserves. Letkonserverede er f.eks. gravad, røgede fisk. Halvkonserves er f.eks. saltede og marinerede fisk. Helkonserves er eksempelvis fisk på dåse. Herudover vil der blive forsøgt udviklet færdigretter. Produktionsmanualer vil blive udarbejdet for alle forsøgsproduktioner disse vil blive givet videre til fri afbenyttelse hos interesserede virksomheder. For de mest lovende produkttyper gennemføres en markedsscreening og produkterne præsenteres for relevante markeder. Nøgleparametrene for den videre udvikling er optimal kvalitet, sundhed og bæredygtighed. Det skal kunne dokumenteres og omfattende analyser og certificering vil være nødvendige tiltag, hvis produkterne skal hæves op over bulkvarekvalitet (masseproducerede råvarer af dårlig eller dårligt dokumenteret kvalitet) med henblik på opnåelse af en tilstrækkelig høj afregningspris til fiskerne. Denne dokumentation kan fremskaffes ved samarbejde med eksisterende laboratorier. Potentiale Udviklingsselskabet skal geare efterspørgslen efter konsumanvendte industriarter i såvel forarbejdet som uforarbejdet form. En stor del af selskabets opgave er således at udvikle højkvalitetsprodukter, som fremstillingsvirksomheder i ind- og udland efterfølgende kan udbyde. Leverancerne vil stige, efterhånden som fartøjerne kan levere flere fisk og produktudviklingen skrider frem. Udviklingsselskabet skal således være en vækstdynamo for konsumanvendelsen af industriarter. 11

12 Markeder Formål Der iværksættes en markedsanalyse med henblik på at kortlægge eksportpotentialet for konsumanvendte industriarter. Markedsanalysen følges op med reelle markedsføringsaktiviteter. Markedsanalyse Mulighederne for at skabe et globalt marked for afsætning af konsumegnede industriarter undersøges. Analysen tager udgangspunkt i et større marked end de traditionelle fiskeeksportmarkeder, idet det antages, at der er et betydeligt potentiale i at udvikle nye produkter til nye markeder. Årsagen hertil er, at de konsumegnede industriarter er relativt prisgunstige input i produktionen kombineret med, at værdien for kunderne kan optimeres med nye spændende produktsortimenter. Markedsundersøgelserne gennemføres af konsulenter med erfaring indenfor eksport af fødevare i bred forstand og gerne med specialkendskab til asiatiske og østeuropæiske markeder. De pågældende konsulenter søger bl.a. rådgivning fra Danmarks Eksportråd. Arbejdet pågår fra udviklingsselskabet, som det også er anbefalet i idekataloget Perspektiver for dansk fiskeri og akvakultur Markedsanalysen skal munde ud i konkrete anbefalinger til eksportmarkeder, produktportofølge, samarbejdsparter, aftagere mv., således at man med afsæt i markedsanalysen kan påbegynde en egentlig eksport af konsumegnede industriarter. Markedsanalysen iværksættes ultimo 2008 og sker i tæt samarbejde med udviklingsselskabet. 12

13 Markeder Markedsføringsaktiviteter Med afsæt i markedsanalysens anbefalinger om eksportmarkeder, produktportofølge mv. iværksættes en række markedsføringsaktiviteter overfor såvel producenter som forbrugere. En af de store udfordringer for markedsføringsaktiviteterne er, at gøre op med industrifiskenes image som skidtfisk og i stedet fokusere på de mange muligheder, fiskene rummer. Markedsføringsaktiviteterne opstartes medio Potentiale Der er mangel på fødevarer i verdenen herunder specielt fisk. Det forventes således på sigt, at man kan afsætte i størrelsesordenen tons industrifisk i konsumegnet stand. Priserne på de konsumegnede industrifisk afhænger af forarbejdningsgraden. Med afsæt i 2007 priser må det forventes, at uforarbejdede industrifisk vil kunne oppebære en gennemsnitspris på minimum 3,50 kr. pr. kilo. Der er således et betydeligt eksportpotentiale i at anvende industrifisk til konsumbrug. Helt afgørende for projektets succes er, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til markedsanalyse og markedsføring af industrifiskene i konsumegnet stand. Økonomi markeder Markedsanalyse Markedsføringsaktiviteter I alt 2,5 mio. kr. 15 mio. kr. 17,5 mio. kr. 13

14 Appendiks 1 Hidtidig indsats Dansk fiskeri har siden år 2000 taget flere initiativer til at undersøge mulighederne for at afsætte industrifisk til konsummarkedet. Baggrunden herfor er blandt andet, at fiskene har et betydeligt potentiale som fødevare og fiskeren vil kunne opnå en højere afregningspris. Initiativerne har blandt andet resulteret i, at Danmarks Fiskeriforening i 2005 fik Fødevareministerens Initiativpris. Oprindeligt opstod ideen i forbindelse med ønsker om at indfryse hestemakrel om bord. Siden er flere arter kommet til herunder tobis, brisling og blåhvilling. Der er i den forbindelse foretaget en række undersøgelser af fiskenes kvalitet herunder fedtindhold, holdbarhed og variationer, ligesom der er udarbejdet artsbeskrivelser. På fartøjssiden er der påbegyndt forsøg med sortering og indfrysning om bord. Der er fundet forskellige anvendelsesmuligheder for fiskene og udviklet egentlige retter. Samtidig har der været enkelte kontakter til eksportører, forarbejdningsindustrier mv. og disse har fået tilsendt forsøgspakker med industrifisk. Her er således tale om et relativt langt forløb, hvor mange muligheder er undersøgt. På den baggrund kan det konkluderes, at industrifisk er velegnede som spisefisk, men det videre arbejde forudsætter en leveringssikkerhed, hvilket netop er baggrunden for nærværende handlingsplan for implementering af industrifisk i konsumegnet stand. 14

15 Appendiks 2 Drift I det følgende er der udarbejdet 3 års budgetter for frysetrawleren. RESULTATBUDGET (1.000 kr.) År 1 År 2 År 3 Bruttofiskeri Konsumfiskeri Landingsomkostninger Nettofiskeri Faste omkostninger Løn besætning Brændstof Vedligeholdelse redskaber Vedligeholdelse fartøj Forsikring fartøj Andre omkostninger Faste omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter bank Renteudgifter lån Finansieringsomkostninger i alt Resultat før skat Beregnet eventualskat Årets resultat Nulpunktsomsætning* * Nulpunktsomsætning er beregnet som: Bruttofiskeri - ((resultat før skat) / (1 - lønandel)/(variabel andel af landingsomkosninger)) 15

16 Appendiks 2 LIKVIDITETSBUDGET (1.000 kr.) År 1 År 2 År 3 Resultat før afskrivninger og renter Renteudgifter i alt Anlægsinvestering pelagisk trawler Indskudt aktiekapital Nyt lån pengeinstitut Forskydning skyldig moms Forskydning skyldige omkostninger Forskydning skyldig A-skat m.v Afdrag på banklån Likviditetsvirkning Saldo kassekredit primo Saldo kassekredit ultimo

17 Appendiks 2 BALANCEBUDGET - AKTIVER (1.000 kr.) Anlægsaktiver Pelagisk trawler Tildelt kapacitet og kvoter Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Andre aktiver Likvide midler År 1 År 2 År 3 Kassekredit Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Appendiks 2 BALANCEBUDGET - PASSIVER (1.000 kr.) Aktiekapital Tildelt kapacitet og kvoter Overført overskud Egenkapital ultimo Hensat til eventualskat Langfristet gæld Banklån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld År 1 År 2 År 3 Skyldig moms Skyldige omkostninger Skyldig A-skat m.v Kortfristet gæld i alt Gæld i alt

19 Litteratur Blue ocean strategy de nye vinderstrategier Kim, Chan W. og Renee Mauborgne, Børsens Forlag, En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Regeringen og Dansk Folkeparti, Exploring Corporate Strategy Johnson, Gerry, Kevan Scholes og Richard Whittington, Prentice Hall,

20 Projektet er finansieret af Den Europæiske Unions Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for Fødevareerhverv.

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartl ing av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Udarbejdet for Nordic innovation

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder

Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Omstilling og udvikling af de fiskeriafhængige områder Januar 2004 Hanstholm Kommune Holmsland Kommune Thyborøn-Harboøre Kommune Ulfborg-Vemb Kommune Ringkjøbing Amt Viborg Amt Miljøministeriet Ministeriet

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn

Vækst 2011 Thyborøn Havn Vækst 2011 Thyborøn Havn Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Indledning Thyborøn Havn har gennem årtier været blandt de førende danske fiskerihavne på grund af en stor

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere